27 Haziran 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 16 EKİM 1996 ÇARŞAMB; OLAYLAK VE GORUŞLER Türkiye Cumhuriyeti Şeyhler, Dervişler Ülkesi Olamazî BAHİR M. ERİ RETEN Hukukçu B uMk. Onder Ataturk'un oı uiluğ ırdegerçeklestırı- kı çağdaş, laik ve hağım- sız Tiirkne Cumhurhetj. anav asa^ndakı değı^mez tenel ılkeerıne kar^ın 45 _\ ıldır karşj dev rırıcı. gencı guçlerın gız- İı-açık saldırıları ıle kars. karsjyadır Bu gencı sıvasal <ozel ıkle son gunler- de azgınlasanl etkınlıklere karşın. Ata- turkçukesımına\Cinı.sanatçiM,vazarıve sozde SIMI toplum orgırlen ş.as.ılası bır vbrdumduvrnazlıkiçınde valnızcabu ko- tugıdı^e ağır vakrranındışında. etkın bır da\ranı:>ı sergılevememektedırler Ote vndan. bu durumun en buvuk sorumlu- suolan vedevnm ılkelennebağlilığıyal- nızca programlanrda >azılı bulunan sos- val demokrat partıler IM? lıderlık \e kol- tuk ka\ gaları v uzunden orîamı \e gercek- lerıgoremezdurumdadırLır Oysa duzen karsjtı şerıatçı bırpartı vesağcıpartılerın ıçındekı ş.erıatçılar(kı hep^ının ıçındebol- lukla var) devlet n,ınde ^essız ve derın- den hızla kadrolaşarak, kurmayı duşjedı- ğı?enatçı-hukuksa'yapismıpekıştırmek- fedır Buparti\eomındestekle>icileri,hız- (a orgiitlenivorlar Kurduklan dınsel amaçlı \ üzlerce \ akıflarda. bunlara bağlı okullarda. camilerde ve kurslarda e>lem- lenni surdünivorlar. Bır \andan da obur partılerden umutlarını kesen yoksul va- tandasa parasal destek sağlavarak o>lan- nı arttınvorlar l^ın en acı vanı da bır devlet kurulus.u olan Dnaneffşlerio'iiutunû buamaca vo- nelık olarak kullanmalarıdır Laık cumhu- n>etın anayasal bır kuruluş.u olan Dıya- net Işlerı >ıne kendı buyruğundakı kuru- la "fetva""adı altında kıtaplardolusiı şer'i hiıkumlerhazırlatarak, bunlann tum \un duzev ınde halka asılanmak uzere orgutu- ne dagıtımını sağlamakradır Bds,kanınm kendı de>ımı>lebugun ıçın uvulması zo- runlu olmayan bu duzenlemeler. bır şen- at duzenınin ıktıdara gelmesmın hemen ertesınde laık yasaların yerıne geçırıle- cektır Bunda hıç kusku voklur Oysa, laık devlet duzenınde, gorev ı salt dınsel konularda, ~gorıiş*> bıldırmekolan Dıvanet Işjerı'nın. teokratık dev let duze- nıne ozgu "fetva" adı altında duzenleme vapmava ve bunları vavımlamava vetkısı yoktur Yapılan buevlem. kurulus.un ken- dı va^aMnadaaçıkçaavkırıdır Hele. laık vasalara ters du>en konularda bovle hu- kumler ya>ımlamasi açık bır suç olu^tu- rur Cumhunyet donemının hıçbır Dıva- net tşjerı.boylesıne geçerlı vasalaraaçık- ça ters dus.en duzen.'emelere kalkış,ma- mi:}, vasalar ustu bır mevdan okuma ev- lenııne cesaret edememı^tı Bellı kı bu- gunku gucunu. hukumetın bugunku v apı- sından almaktadır Başta anavasa olmak uzere. yasaların kâğıt uzerınde kaldığı bır anarşjk ortam ıçınde davranışlan kendı- lerıncedogai savılmaktadır Orneğın, e\- latlık edınme. mıras gıbı Medenı Ka- nunda duzenlenmış vasal kurumlara ekonomık duzenın vazgeçılemez oğesı olan nema\e faızgıbı-bugunku hukume- tın bıle ÜOZ ardı edemedıöı- duzenleme- lere avkırı fetvalar vakın bır gelecekte. gelmesi duslenen senatçı bır ıktıdarın <nak seslen \e dahası. halka s.ımdıden dınsel baskı nıtelıeındedır Ote\andan. bu kurumun \an kurulus.u \ e propaganda organı olan Turkıye Dıva- net \aktı. vaptığı etkılı yavınlarla açık- tan açığa laık cumhumetın kar^ıtı saldı- nlarınıvıllardırsurdurmekte çağdaştop- lumdan \ana kesinıler başta avdınlar ol- mak uzere. "katlhacip" olarak hedetgos- terılmekte, (son ornek Fehmi Bavkan - Turkıvede A\dın EfsaneM)halkınbırbo- lumu oburbolumualevhıneküjkırtılmak- ta. ılerıcı a\dıniar tıkır suçlu>u olarak vargılanırve hapı>lerde omur tuketırken. bu tlır >a\ ınlar hakkında bır ı^lem yapıl- masi kıniienın aklmdan geçmemektedır Bu kar^ı devnmcı va»a dı^ı eylemler. demokıaM adına hoşgoru ıle karşılanabı- lır mı' \sla' Çunku şeriat dü/eni iktida- ra gelmek için demokrasi>i valnızca ken- di amacı jçin kullanır. Ikridara gdince, şt1 - riat duzeni o ulkenın laik ve çağdaş ana- s asasının \ erine geçer. demokrasiden eser kalnıa/. Bundan ku^ku duvan var^a (kı bunlar ara^ında demokrası havarısı kesı- len gazete vazarları hatta unıversıte oğ- retım u\elerı bıle var) Iran gerçegıne \e otekı Arapulkelennebaksınîarveter La- ikliğın olmadığı verdt demokrasi ola- maz...Bu duzen bır kez verleştıkten i,onra da sokulup atılması guç gıderek olanak- sızdır Bununtersınıduşunenlerbuvukbır avmazlık ıçındedırîer Ote yandan. acaba onenlen \e davatıl- mak ıstenen sozde ^erıat hukumlerının doğruluk derecesi nedır. uvgulama ola- nağı var mıdır1 Bunun yanıtı da elbette havırdır Çunku modern çağdaş ->ır dev- let ve toplum ıçınde 1400 \ıl oncesinın değısmezdogmaları uvgulanamaz Kaldı kı ""fet\a"hatta "badis'adıalnndada_va- tılmava çalısılan sovlemlerın geçerlılığı _va da uvguianabılırlığı bır vana, bunlar buvuk olçude doğrıı da değıldır Bır kibim doğruluğu saptanmamıs rı\a\etlerden (so\lentılerden)olusmakta akla ıcnıan- tığa ters du^mektedır Bu konudu >omut bırornek vermis. olmak ıçın Dıvanet V'ak- tı'nın pazarladığı "Ramiız El-Hadis"ad- lı kıtaptan kuçuk bır alıntı vapalım So- zum ona bu hadıste rıvaveten şovle bu- \uruluvor "Ehlicennettenbiradaın,dört bin bâkiır, sekiz bin dul \e \uz huri ile e\- lendirilir. Bunlar, her vedi gunde bir top- lanır v e mislini mahlûkatın (\ aradılmışla- nn) du\madığı korunmuş bir sesle şö\le deıier: - Biz ebedniz, fena bulma>ız. biz nimetlendirilmişferiz,zetil olnıa>ı/. Biz ra- a kimseleriz kı/nıavız. Biz ikâmef ehli\iz. goç gormejiz. Mujdeler olsun bizim efen- dimiz olana, bizinı kendisinden olduğu- muzkimscve™"(Cılt 2 sa_\fa 510i Bov- lesine sapık kandırmacalann. dın adına vapılan densızlıklerın akla ve mantığaay- kırı davranı^ların uzerınde durulma>a değmedığmı bılıyor.ortaya kovanlan ken- dı za\allılıkları ıle baş ba^a bırakıvoruz Ancak burada hemen Buvuk Ataturk'un. 16Mart 1921 tarıhınde Âdana"da>aptığı bırkonuşmavıanıniMvoruz "Hangişe> ki akla, mantıöa, ulus varanna ise, Islanun \aranna u\gun ise kimseve sorma>ın! O şe> dindir. Eğer bizim dinimiz, aldın »c mantiğın biıieştiği bir din olmasa>dı ku- sursu/ olamazdı. son din olmazdı». Ba/ı kimseler. çağdaş olmavı kâfir olmak sanı- voriar. Asıl kutur onlann bu inancıdır. Bu \anlış>orunıu >apanların amacı. Islâmla- nn, kâfirlere tutsak olmasını istemek de- ğil de nedir?"( Ataturk'un So\le\ ve De- meçlen - 1989 Bas cılt 1 l'say 131 - 132) Ulu Onder Ataturk. Onuncu V ıl Soyle- vı'nde. kurduğucumhurıvetınnıtelıklerı- m belırtırken "Türk ulusunun \üriımek- te olduğu ilerleme ve uvgaıiık volunda. elinde \e kafasında tuttuğu meşale pozitif bilimdir" dıvordu 30 Ağustos 1925'te Kastamonu'da vaptığı bır konuşmada. »ankı bugunlen vetmı^ vıl oncesınden go- ruvormu^çasına ulusuna şo> le seslenıvor- du "Efendiler \e e> millet! İ\i biliniz ki, Turkive Cumhuri>eti. şevhler, denişler, nıüritİer. mensuplar ulkesi olamaz. En doğru. en gerçek tarikat. uvgariık tarika- tidır. Lvgarüğın emir ve isteklerini vap- mak. insan olmak için jeteriidir." (Ata- turk'un Soylev ve Dem "1989 Bas cılt 2 sa> 225) ' Dınımızın. Tanrı ıle kul arasında tınsel bır bağ olduğunu. çağdaşlık ve laıklıgın. toplumsal \aşamın bır gereğı olarak. dı- ne karşı olmadığını. tam tersıne bır vonu ıle dınsel ozgurluğun guvencesi olduğu- nu. buna kar^ın dın adı altında, davanak- sız ve doğru olmayan satsatalann halka da\atıima>a çalışılmasının ve en onemlı- sıdedının, sıyasetearaçvapılmasının ul- kevevermekte olduğu zararlarınhalkımı- za gereğı gıbı anlatılmasinın yararı gozar- dı edılmeksizın, en az kar^ıtların vaptığı ev lenılerolçusunde etkın davranmak.bık- madan. usanmadan sureklı uğraş vermek gereklılığını bır an bıle gozden uzak tut- mamalıdır ARADA BIR FATMA H.4SEIVE SOMER Urperti Hafta sonunun mutlu tembellığı ıçındeyım Ga- zetelerımı okudum Kıtabım b/ttı Yenı kıtaba baş- lama karar sızlığının sıkıntılı keyfını yaşarken, elı- meAbelardıle Heloıse'ın Mektuplan'nı* aldım Bu kuçucuk kıtap benı huzunlendırdı duşundurdu, kız- dırdı sonra da çıleden çıkardı Karşıma yıne şerıat çıkmıştı 12 yuzyıl Fransası'nda geçen bu sevda oyku- sündeşerıat sevenlerı tarafların hıçbırşıkâyetı ol- maksızın yargılamış-, ayrılmaları hukmunu vermış ve onları kendı sıstemıne uyarak acıma sızca, sevgı- yı nefrete donuşturerek şıddetle cezalandırmıştı Ünlu fılozof Abelard hadım edılmış, bır verıye go- re ıse, kılısenın baskıları nedenıyle kendı kendını ha- dım etmış, kıtapları yakılmış ve Heloıse ıle ayrı ma- nastırlara kapatı/arak aralarındakı bu guzel sevgı öldurulmek ıstenmış Şerıat sevgıye soluk alacak kadar bıle bır delık bırakmıyor anlaşılan Mı yuzyıl once yaşanan bu sevda oykusu ıle Mısırlı Prof Ebu Zeyd olayı ara- sında hıçbır fark yok Abelard ıle Heloıse't yargı- layanda, Prof EbuZeyd'ı yargAayan öa şerıat; 12 yuzyılda sevdalılann aynlmatanna, kendınce karar veren de, 20 yuzyılın son çeyreğınde Ebu Zeyd'ı "murted" ılan edıp karısından boşayan daşerı aP Prangalı duşunme bıçımı yaratarak, kafa ve go- nulce ozgur olmaya dayanamayan, kışılığı yok eden, bırey olma bılıncının sılınmesını esas alan şe- rıat bır "termınator' adeta Ozgur duşun ceyı en- gelteyıp, ınsanı /cu/'la ozdeşleştıren bu sıstemın, oluşturduğu eksık ınsanlardan meydana gelen top- lumlar da topluluk olmaktan oteye geçemez ve ge- lışmış toplumlar arasında yeralamazlar kuşku suz İnsan olana ozgu, ozgur bır duygu sevgı Kul ola- nın bunu duyması algılaması (ıdrak etmesı), be- nımsemesı olası değıl kuşkusuz Bu ne denle "yurt- faş"kımlığı yennekul kımlığını benımseyen, "ulus" yerıne ummet olan toplumlarda Demokrasıye ye- rıne otorıte, hoşgoru yerıne bağnazlık, aydınlık ye- rıne karanlık, ozgurluk yerıne tutsaklık, sevgı yen- ne nefret ve şıddet egemen' Dunya kurulalı berı ademoğlu sevgı ıte insan olu- yor Şerıat ıstesede, ıste mese de bugunlerde ata- malarla paketlerle boğulan Turk ınsanı ınanıyorum kı akıl suzgecınden geçırmeden duramayacak ve sevgıy\ şerıata teslım etmeyecektır Bırden ırkıldım 1 . Voksa sozcuk şerıat değıl de şer-ıat mı? Korku sardı benlığımı Içım uşudu, hemen yıne o sevgı dolu, sıcacık mektuplara dondum ve He- loıse ın haykırışına takıldım kaldım "Tanrı boyle sevemıyorsa eğer, ben de sevgımı Tanrı yapa- rım " Ben de Ya sız? (*) Abelard ve Heloıse, Mektuplar Mıtos, Boyut Tiyatro/Oyundızısı Yazar Ronald Duncan. Çe- vırr Zeynep Avcı. Partımızın üyesı ORHAN AŞIK, çalışmakta olduğu Malatya Yeşılyurt Beledıyesj"nde göre\ ı başında öldürülmüştür. Ne emekçı düşmanı katıllenn ne de onlann maaşlannı ödeyenlenn zulmü bızı emekçılenn yenı Türkıyesı mücadelesınden alıkoyamayacaktır Orhan Aşık, her zaman bızımle... ÖZGÜRLÜK VE DAYANISMA PARTİSi Turk Kalp \ukfı 21. Yı/ını Kutlu\or TÜRK KALP VAKf İ Tel.: (0.212) 212 07 07 (PBX) Faks:(0212)212 68 35 Gizli Diplomasi Y Dr.HUNERTUNCER ırnııncı \ uz\ ılın ba^larına dek u>- gulanan diplomasi vonetımının belkıdeenonemlıozellığı budıp- lomasinın "gi/lı" olmasivdı Bu *gizli v 'lık vafnızcj dıplomatık go- ruşmelerın_vurutuluşunudeğıl av- nı zamanda. gonişmelerın sonuçlanm da ıçermek- tevdı Budonemlennvonetıcılen çokonemlıdışpo- lıtıka kararlarını bıle halklarına hıç danı^maksızın ve hatta onların hıç haben olmaksızın tek bajlan- na alabılmekte ve bu kararları vıne tamamen kendı kısisel ıstek amaç ve çıkarlan doğrulıusıında uvgu- lavabılmektevdı Orenğm Fransa Imparatonı III. Napoleon, 1858 vılında Pıvemonte Basbakanı Kont Ca>our ıle vuruttuğu gızlı goruşmelerde. Savov ve Nis ın Fransa'>a\erılmesınekarşılık Fransa ııında Pıvemonte veherhangıbırdissaldınkanjisında her turlu vardımda bulunacağına ıhijkın soz vermı^tı Ancak Fransız halkının bılgisi ve ısteğı disında ve- rılmiş olan bu sozun sonradan Fransa'vı I859 Pi- vemonte-A\ustur>a Sa>aşı'na surukledığı goruldu 19 vuzvılda va^amışolan Alman Şansöhesi Bis- marck da (1815-1898) "gizli dıplıınıasi" \ urutmek- leun vapmı^tı Bismarck. aldıgı bırdışpolıtıka ka- rannı parlamentodan geçırmek ıstedığınde. onu her zaman bır savas tehlıkesinm varhğıvla tehdıt eder- dı çunku parlamentonun.genellıkle kendısınınvap- mı> olduğu gızlı antla:>maların hıçbınnden haberı ol- mazdı Bınncı Dunya Savasi nadeğınolandonemındıp- lomatları vepolıtıkacılan.ulkelerınçıkarlarını ken- dı goruş ve du^uncelerıne gore vorunılamakta ve bunu da daıma ıılusal guvenlığı ve gucu arttırma amacına>onelık bağlasmalar karsı bağlaşmalarve pazarlıklar bıçımınde anlamaktavdı Bu nedenledır kı Bınncı Dunva Sa\aı>ı na gıden yolun nedenlerı- nı. buyuk olçude. dev letlerı vonetenlerarasında va- pılan ve sonradan dıplomatlann ozel becerısı ıle or- tava çıkanlan bağlasmalar ve anla^malar ağında ara- makgerekır Genellıkle gızlı olarak >apılan bu bağ- laşmalarve anlaşmalar. Avupa vı 19l4kara\ıkınıı- nın eşığıne getırmeve vetmıstı 8 Ocak 1918 tarıhınde. ABD Başkanı V\oodrow Wilson (1856-1924) tarafmdan açıklanan On Dört Nokta'nın bırıncısı aşnen şovle\dı "Diplonıasi. bundan bovle dainıa kamuovunun gozleri önunde )üriitülecektir." VV ılson'a gore demokrası rejımının konularından haberlı olması gerekırdı İ^te bu ne- denle. dıplomatık gorusmeler herkesın gozu onun- de vurutulmelı ve bu goru^melenn sonuçlan da >ı- neherkeseduvurulmalıvdı Ba^ka bırdevı^le VVıl- son'unorta\aattığı "açıkdiplomasi" ılkesı. Bırıncı Dunva Sava^ı oncesınde oldukça vavgın olan gızlı antlaşmalar va da bağlaşmalar \apma uvgulaması- na bırtepkı nıtelığınde doğmustu VV ılson. 25 Ocak 1919 tjrıhmde. MiUetlcr Cemi- >eti'nın ParisKonferansı'nda su konu^mav ı v apmiş- tı "Bavlar. seçkinler. sınıflar artık insanlığın voneti- cilerioİmavacaktır. İnsanlı«ın va/yısı.şimdi fıim dun- vanın basit insanlarının elindedir. Biz, kısa zaman- da. bu savaşın tcmellerinin tumuvlc ortadan kalkti- ğını goreceğiz. Bu temeller. kuçuk sivil ve askeri bir kadronun ozel>eğlemesi>di. Bu temeller,sılah guciı>- le uv ruklann imparatorİukJarm l)uv ruğu altında (u- tulmasıvdı. Bu temeller, bir grup insanın istencini yurutme ve tum insanlığı bir o\ unda rehin olarak kullanma gucuvdu." (*) Bınncı Dunva Savaşi'nın en onemlı sonuçların- dan bin. '"sokaktaUadam" vonunden dıplomasmın anlam ve önemının uğradığı değı^ıklıktı Artık bı- re> kendısının ve aılesinın refahı ve geleceğının. ulkesının başka ulkeler karşısında \ uruttuğu polıtı- kalanıı sonucuna bağlı olduğunu anlamava, dıs po- lıtıka ve diplomasi alanlannda sorumluluklarının bılıncıne varma\a ve sava^ın sorumlulugunu gızlı antla^malarve bağlaşmalar vapan kuçuk bır azınlı- ğın sirtına >ukle\erek. bundan bovle bunların de- mokratık bır denetıme tabı tutulmalarını ıstemeye başlamıştı Birinci Duma Savaşı'ndan onceki vıllar- da. biivuk olçude halk için tabu' savılan konulann başında gelen diplomasi. bu savaş'ı izltven vıllarda kamuovunun başlııa uğraşı alanlanndan biri duru- muna gelmişti. Gunumuzde "gizli diptomasi" v urutmeye heves- lenendevlet vonetıcılerı olabılır Bunlar. kamuovu- nun vuruttuklerı her dıplomatık goruşmeden va da uluslararası ılışkılerde attıkfarı her adımdan haber- lı olmamasinı veğlevebılırler Ancak bu tur goruş- lenn vetutumlann. demokratık rejımın gereklerıne taban tabana zıt olduğunu hıçbır zaman hatırdan çı- karmamak gerekır 21 v uzv ıla dort kala. gunumuzdekı kamuoyu, ge- yen vuzvıldakı kamuovuna kıvasla heralandadaha bılgılı, daha duvarlı ve daha bılınçlıdır Dış polıtı- ka. bugun artık herzamankındençok daha fazla "so- kaktakiadam"ın dunvasının bırparçası halınegel- -niştır Bunda basının buvuk rolu vardır Gunumuz- de basın ve dış polıtıka arasında çok vakın ve sıkı bır bağ bulunmaktadır Dev let \onetıcılen dış polıtıkavı oluştururken ve yuruturken daıma kamuovunun baskısmı uzerlerm- de duvumsavarak hareket etmelıdırler kamuovu- nun deneflevicirolunukabuJetmişolan voneticiferin. daha sağlıklı dış politika kararlannı alacaklan kuş- ku goturnıez. Hiikumetlerin. halklannın bılgi ve onavlannın dışında. hiçbir gizli girişimde va da \ü- kumlulukte bulunmamalaru vinelivorum. denıok- rasinin vazgeçilmezgereklerinin en başında gelmek- tedir. Bır hukumet. kamuovunun desteğını kendı vanı- ra alma başansını gosteremez va da onu karşısına alırsa dış polıtıkasının başamızlığa uğraması sonu- cuvla karşı karşıva kalabılır Dış polıtıkanın ve dıplomasmın. valnızca kuçuk bır grubun uğraşı alanı olduğu volundakı goruşun benımsenmesı. geçen yuzy ılların dıplomaü anlavı- şmın benımsenmek jstenmesı olarak algılanabılır Dıplomatlar ve dev let yonetıcıten arasında gerçek- leştırılen tum dıplomatık goruşmelenn kamuovuna açık olarak vurutulmesı goruşunu. pek tabıı kı sa- vunmuvoruz Ancak bu gonişmelerın sonuçlarından mutlaka ılgılı ulke halklannın haberlı olmalan gerekır. aksı takdırde kendı geleceklerını doğrudan ılgılend/ren sorunlardan "devredışr bırakılan halklann Kendı- lennı v onetenlere hıçbırguv en duv ma\ acaklan apa- çık ortadadır Sonuç: Kamuovu desteğını arkasına alan bır hu- kumetın. uluslararası ılışkıler alanında da dış poiı- tıkaamaçlannınuvgulanmasındasesıdahaguçluçı- kacak ve otekı devletler nezdınde guvenılırlığı da- ha artacaktır Halkıvla butunleşmiş bır yonetımın dış polıtıkası vedıplomasısı açık. guvenılırveonur- lu olmak zorundadır Bov le bır dış polıtıka ve dip- lomasi. dunva dev letlerının ancak beğenısını. guve- nını ve savaısını kazanır (* • Oaud Thomson, Europe Sınee Napoleon l%6 > 640 POLITIKA ULÜBtK • Öyeleri okîıf yopon lortsmo plorformlon • Unıversile hocalarından konferanslor • Sıyasi otorilelerle soylesi • Butun tartışmalar rapor halınde yayınlanır • Amaamız entellektuel bınkımlı bır kıtieyı bır arayo * getırmektır Kulubumuze uye ofabileceklerin bırıkimleri ıle verıa olmolarını beklıyoruz » mr/vrıruı P0LİTİK4 OTO Burhonıye Moh Reîmı Efendı Sok No 4 Beyferbeyı 81210 Islanbul lel [0214) 318 70 18 ?BX hks (0216)3187021 BURDURIÇRAIFLAS MÜDLTU.ÜĞÜ'NDEN 1990 905 Ta> lanlar Koll Ştı v e haleflerı hakkında Burdur 1 As- lıve tıcaret Hııkuk Mahkemesi'nın 28 3 1990 tanh ve 1990 6"1 -141 esas ve karar savılı ılamı ıle ıflasma karar venlmişolup vıneavnı mahkemenın 18 7 1996tarıhve 1996 '10-299 esas ve karar savılı ılamı ıle ıflasın kapa- tılmasina karar verıimıştır llanolunur 2" 9 1996 Basın II1085 Romanlarınız ve ansıklopedılerınız yerınızden alınır Tel: 554 08 04 ISTANBLL 1. ŞLLH HUKUK HÂKTVILİĞİ'NDEIV 1996 Hl \asıT Hastalıgı sebebıvle vesavet altına alınan mahcur Fuat Çolak'a Istanbul-Beşıktaş Smcap Sok Kanun Apt No 9 7 adresınde bulunan Sunduz Çolak ın vesavetı altına konulmasına. 21 9 1996 tarıhınde kaıar verıimıştır llanolunur I 11 1996 Basın 11157 6 T.G İLAN ÇORLU İCRA MLDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKULÜNAÇIK ARTTIRMA İLANI DosyaNo 1994 2384 Satılmasına karar \enlen gavrımenkulün cınsı. kıymetı, adedı. evsafı, Çorlu ılçesı Muhııttın Mahallesı Venıbağlar mevkıınde kaın olurj. tapunun Savfa 1268, Pafta 59, Ada 327. Parsel 49 sirasında kaşıtlı. 487 m- mıktann- da boş arsa olup. her ıkı cephesınden \ol geçmektedır Şehrın merkezı verınde olup bılırkışıleree i 461 000 000-TL kı>met takdır edılmı^tır İmar Durumu: Bahçelı nızam, bodrum harıç 6 kat konut vapılabıleceğı, ımar bolgesının ınkışaf olduğu. ıfraz \e çekme kat vapılamavacağı bıldınlmıştır Satışgün vesaatleri: Bırıncı satışı 26 11 1996 Salı gunu saat 13 30 13 50 ara- sında. Ikıncı s,atıs,ı 6 12 1996 Cuma gunu saat 13 30 13 50 arasında SatışşarHan: 1- Bınncı satış vukarıda tavın edılen gun ve saatlerde Çorlu Ic- ra Mudurluğu'nde açıkarttırma suretıvıe yapılacaktır Bu arrtırmada tahmın edr- len kıvmetın o o75'ını veruçhanlı alacakhlarvarsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ıle en çok arttırına ıhale olunur Bov le bır bedelle alı- ct çıkmazsa en çok arttırartın taahhudu bakı kalmak şartıvla keza v ukarıda yazı- lı >er, gun \e saatlerde ıkıncı arttırmaya çıkarılacaktır Bu arttırmada da malın tahmın edılen kıvmetının %40'ını bulması ve satış ısteyenın alacağına ruçhanı olan alacakların toplamından fazla olması \e bundan başka parava çevırme ve pavla^tırma masraflannı geçmesı lazımdır 2- Arttırmava lîtırak edeceklenn. tahmın edılen kıvmetın vuzde 20 M nıspetın- de pev akçesi \eya bu mıktar kadar mıllı bır bankanın temınat mektubunu \er- melen lazımdıı Satış. peşın para ıledır. alıcı ıstedığınde 20 gunu geçmemek uze- re mehıl verılebılır Ihale damga Katma Değer Vergısı O o48tapu harcı alıcıya aıt olup. dığer gıterler satış bedelınden ödenır Bu ılan tapu kavdında adresi bulun- mavanvedeadresdeğışıklığınıdosvamıza bıldırmevenılgılılerelIK'nın 127 teb- lıgat k nın 28 ve muteakıp maddelen uvannca ılanen teblığ mahı>etındedır 3- Ipotek sahıbı alacaklılarla dığer ılgılılerın bu gavrımenkul uzenndekı hak- lannı. hususivle faız ve masrafa daır olan ıddıalannı davanağı belgelerı ıle on beşgun ıçınde daıremıze bıldırmelerı lazımdır Aksı helde hakları tapu sıcılı ıle sabıt olmadıkça paylaşmadan harıç bırakılacaklardır 4- fhaleve katıîıp daha sonra ıhale bedelını vatırmamak suretıyle ıhalenın fes- hıne sebep olan tum alıcılar ve kefıllen, teklıf ertıklerı bedel ıle son ıhale bede- lı arasındakı farktan ve dığer zararlardan ve aynca temerrut faızınden mutesel- sılen ınesul olacaklardır Ihale farkı ve temerrut faızı avrıca hukme hacet kal- maksizın daıremızce tahsı) olunacak. bu fark, varsa oncelıkle temınat bedelın- den alınacaktır 5- Şartname. ılan tanhınden ıtıbaren herkesın gorebılmesı ıçın daırede açık olup masrafı verıldığı takdırde ısteven alıcıva bırorneğı gonderılebılır 6- Satışa iştırak edenlerın şartnamevı gormuş ve munderecatını kabul etmış sav ılacaklan. başkaca bılgı almak ıstevenlennvukarıdayazılı dosvanumarasıy- la mudurluğumuze başvurmaları ılan olunur Ilgıhler tabırıne ırtıfak hakkı sahıplen de dahıldır Basın 111037 PENCERE Erken Seçenek!.. DSP Başkanı Ecevit, laık cumhuriyeti koruma kaygısıyla Refah'a karşı hukumet formullen uretı- yor Ecevit, dıyor kı. •ANAP ıle DYPyenı bır hukumet ıçın anlaşma- lı. •Ikıpartının lıderterı 'başbakan ben olacağım' dı-\ ye dıretmekten vazgeçmelı •Bır uçuncu kışı, başbakan olmalı •Ağır ekonomık bunalımı aşmak ıçın uç yıllık bır geçış programında bırleşmelı •Seçım yasaları demokratıkleştırılmelı •Laıklık, saglam guvencelere bağlanmalı •Kamu yonetımlennde partızanca kadro/aşma- nın onune geçılmelı •Yuksek Denetleme Kurulu, Başbakanlık'tan ay- rılarak ozerkleştırılmelı •Bolucu îerorden ve terore karşı devletın aldığı on/emlerden zarargoren yurttaşlann durumları du- zeltılmelı •Anayasa degışıklıklennın uyum yasaları gecık- meden çıkarılmalı DSP, bu nıtelıkte bır hukumete ortak olacak, Tur- kıye'yı duze çıkarma yolunda ılk adımlar atılacak... Gerçekçı mı bu onerı? Gorunen koy kılavuz ıstemez Ne Refah koltuğu,. bırakır ne Doğru Yol Ecevıt'ın, Hoca'yı ıyı tanıması gerekır, Necmet- tin Bey koltuğa yapıştı bırakmaz Pekı Ecevit bu koşullarda bır yenı hukumetın programını neden sayıp dokuyor?. Seçenek umudu yaratmak ıçın mı?.. DSP Başkan/, DYP nın parçalanmasını beklemı- yor, çunku Çiller ıle Mesut Yılmaz'ın bır uçuncu kışının başbakanhğında anlaşmalannı ıstıyor Tansu Hanım ıçın bu onen ne anlam taşır?. Çıl- ler, bugun Başbakan Yardımcısıdır, dışını sıkarsa - koalısyon protokolu gereğı- bır sure sonra başba- kanlık koltuğuna oturacağını duşunuyor, ustelık Er- bakan'ın rehınesıdır. ortaklığı bozduğu gun Yuce Dıvan'a gonderıleceğınden korkuyor Dıyelım kı bu guçlukler aşıldı Ecevıt'ın çızgılerını çektığı sıyasal ve ekonomık programda bırleşebılecek polıtıkacılar nerede?.. • Sıyasal yaşamın geleceğe donuk bakış açısından bırkaç boyut gorunuyor, merkez sağda "Refah'a doğru çekım ' ıle "Refah'a tepkı"atbaşı gıdıyor DYP'de ve ANAP'ta dıncı polıtıkaya donuk olanlar- la laık cumhuriyeti savunmak ısteyenler, bır arada, yaşıyorlar Ikı merkez sağ (sozde merkez sağ) par-' tının ' dıncıler"\ bırbırlerıne (ve Refah'a) daha yakın, laıklerı, bırbırlerıne ve sola daha yakın gorunuyor- lar Refah'ın ve merkez sağın polıtıkacılarını el altın- dan ıdare eden tarikat ve cemaatle bır buyuk guç oluşturuyorlar, merkez sağın gerısınde mevzılenen ışadamlan ve devlet odaklan da ağırlıklarını koyu- 1 yor\ar Bu ış karmaşıktır. saydamlaşıp çozulmesı ıçınza-, mana gereksınme var • Sol, kendı ıçınde sağlıklı bmşbıriığı yapmadan ya' da bırleşmeden, ne bır çekım gucu oluşturabılır ne de bırağırlık yaratabılır, sıyasal gıdışın suruklenışı-ı ne kapılıp bılınmeyene doğru yuvarlanır Bır 'şenatçı,' ulkenın başbakanıdır Komşulan-' mız (Yunanıstan, Sunye, Iran, Irak) Turkıye'yı bır' kaşık suda boğmak ıstıyorlar Avrupa'nın baskılan' gun geçtıkçe artıyor Ulke parçalanma tehlıkesm- deyken dıncı polıtıkacılara teslım oldu Ve bu durumda bıle solun bırleşmesı olanaksız . Neden? SOSVflL DEMOHRflT HHREKET DERGİSİ'NİN İLH SflVISI (IHTI• Yeni siyaset yapma biçimi üzerine >/ Sosyal D«- mokratlar Konferansı (Sosyal Demokrat Düfünc» Atölyeleri) • Sosyalist Entemasyonel'in 20. Kongresi • Italya ve Britanyada yükselen sol • EURO: Yeni Avrupa yapılanmasının dolaylı uygulama aracı • Hak- kari'de Yaşananlar ve CHP Milletvekıllerinin Raporu * Dergimizi gazete satıcılanndan sağlamak olanağı bulunmadığı için, adres- imize başvurarak veya T.İş Bankası Güvenevler Şubesi 184917 No'lu hesabına ya da 900 000 No'lu Posta Çeki hesabına 1 Yıllık abone ucretı olarak 2.000.000. TLyatırarak abone olabilirsiniz SOSVflL DEMOHRRT H B B £ B £ I ADRES UNEŞ SOKAK NO 1/5 ıVAKLIDERE ANKARA TEL 0 312 46S 79 04 05 FAX 0 312 468 79 07 İLAN T.C. BAKIRKÖY 2. SLTLH HUKVK HÂKL\ILİĞİ\\DEN 19% 1029 Mahkememıze açılan vasi tavını da\ası sebebı>le. Mahkememızce verılen 9% 1029-844 sa>ılı ve 9 10 1996 tarıhlı kaıar ıle Ankjra Altındağ Yalçmka>a Mah C 097 02 S 89 k Pö'da nufusa kâvıtlı Ba>ram ve Nunve'den olma !328 d lu Azıze Çakar a aynı ver- de nufusa kavıtlı ^usufve Azıze'den olma 1931 d lu kı- zı Fethıve Çakar vası tavın edılmıstır Itırazı olanların vukarıda numarası >azılı dosvaja muraeaat etmelen aksı halde kesinleşeceöı hususu ılan olunur 9 10 1996
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle