05 Temmuz 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
$ ÇAĞDAŞ YAYINLARI RA HM İ KUM A Ş ben değişmedim 200.00071 Çaj Pajartama A.Ş. Yerebatan Cad Salkmsöğüt Sok. No: 9/B CaSalcğlutstanCul T e i i U 01 96/95 Posta çekı no. 666322 Cumhuriyef t$ ÇAGDAŞ YAYINLARI H A M Dİ üL K ü M£ N hümanist atatürk , .. . : jdfcOOOTL Ş. Yerebatar Cad. SaltansöSüt Sok. No- 9/B CagatogliiÜstanbLi) J&S14 01 96/95 Posta çeta no: 666322 73. VISAYI 25942 / 50000 Tl (KDViçmde) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZAPI: NADİR NADİ (Î945-J99ÎJ Birleşmiş Milletler'e sunulan rapora göre 20 milyon kişinin karnı doymuyor Türidye'nm üçle biri yoksul Köşeyi Dönemeyen... Birleşmiş Milleüer'in öl- çiitüne göre bir kimse bes- lenme için ayda en az 27.30 dolar harcayabilmeli... Eğer kişi yemesine içmesine bu parayı a>ıramıyorsa "yok- sul" diye nitelenivor. Nüfiısu 60 milvonu aşan Türkiye'de her üç kişiden biri yoksul... Ülkemizdeöteden beri ge- çerii olan atasöziine göre "Yoksulluk ayıp değil" di- ye kendimizi avutma yolla- nnı bulabiliriz; ama biliyo- ruz ki 2(Tnciyüzjılın Uk çey- reğindeçağdaş uygarbk dii- zeyine erişmek amacıyla yo- la çıktık. Bugün ulaştiğunız noktada 20 milyonu aşkın yurttaşımızın 2450 kalori- den düşük beslenmeyle ye- tinmek zorunda kalması, bizi dünyanm gözleri önün- de utanilacak bir konııma düşürüyor. Ancak utanilacak nokta yalnız nüfusumuzun yakJa- şık yüzde 30'unun yan aç yan tok yaşamasuıdan kay- nakJanmıyor. Bilindiği gibi Türkiye ser- vet-sefalet uçurumunun de- rinJiğine sürüklenen bir ül- kedir. Yöksulianmızla zen- ginlerimizle bölünmez bir bütünüz. Asıl sorunumuz, yoksuüuğumuzu nasıl gide- receğimizi düşünecekj erde kendimizi başka kavgalara kaptırmaktan doğuyor. Et- nik çelişkiler ya da şeriatçı- bk vüzünden toplum hop oturup hop kalkmakta, po- litika bu iki çaüşmada kilit- ienmektedir. Ülkemizde temel sorunu- muzun ekonomik kalkınma olduğunu hiç olmazsa 17 eldmde anımsamanın ya- rarian saymakla bitmez-. Çünkü Birleşmiş Millet- ler Örgütü 17 ekimi "Dün- \a Yoksulluk Günü" olarak saptamıştır. Anneler Günü ya da Babalar Günü gibi yıl- da hiç olmazsa bir gün, bir- likte yaşadığınıız yoksul yurttaşiannuzı düşünebilir- sek 24 saatçik de olsa insan- hğımızı ortaklaşa duyumsa- mışoluruz. • Ne var ki tek bir gün bile olsa ülkemtedeki yoksuUu- ğu gündem maddesine dö- nüştürmek, sanıldığınca ko- lay değüdir. Çünkü 1980'ti yıİlarda benimsediğimiz dünya görüşüne bakılırsa '"Sosyal devlet ölmüştür" ve "Her koyun kendi baca- ğından asılır." Böylece ülke- mizde "Altta kalanın canı çıksın" diyenitelenebilecek bir diizene yöneldik. Ama bu düzen bizi mutiu- luğa kavuşturamıyor. Çe\Temize bir göz attığj- nıızda kavuşturamadığını eüe tutup gözle görmek çok kolay. Cumhuriyef En büyük görev devlete düşüyor "însan Kaynaklan Gelişım Raporu 1996" konulu araştırmanın. Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı tarafından hazırlanan raporunda yoksulluğun boyutlan çarpıcı bir şeküde ortaya konuldu. Ulaşım, bannma gibi zorunlu giderler çıkanldıktan sonra gıda için harcanabilir aylık geliri 27.30 dolann (bugünkü kurla yaklaşık 2.5 milyon lira) altında kalanlar yoksul sınıfına giriyor. Vatandaşı 2450 İcalon alamadığı için yoksul olduğu kabul edilen Türkiye, Brezilya, İran ve Panama gibi ülkeierle aynı sınıfa giriyor. Devlete, yiyecek, giyecek ve bannma yardımlannın yanı sıra yeni iş alanlan açması için önerilerde bulunuluyor. Cüneydoğu yîne başı çekiyor Dünya Yoksullar Günü için Birleşmiş Milletler adına gerçekleştirilen araştırma. yoksulluğun bölgeler arası dağılımı hakkında da dikkat çekici sonuçlara vanyor. Araştırmaya göre yoksuîluk, Güneydoğu ve Doğu Anadolu"da odaklanıyor. Yoksulluk içinde yaşayan vatandaşlann yüzde 30'u Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesfnde, yüzde 19.7 si Akdeniz Bölgesi'nde, yüzde 16.Tİ de Orta Anadolu Bölgesi'nde yaşıyor. Fakirliğe. tanmla uğraşan ailelerde daha çok rastlanıyor. Tanmsal faaliyetlerle geçinen kesimin yüzde 70'i fakir. Buna karşın tarım dışı kesimin yüzde 25'i, ticaretie uğraşan kesimin de yüzde 20 si yoksulluk sınırı içinde bulunuyor. • 9. Sayfada REFAHYOL'un hayali bütçesi • REFAHYOL. hayali gelirlerle denk bütçe oluşturulacağını açıkladı. Köprü senetleri çıkaracaklarını söyleyen Tansu Çiller, iç borç ihalelerinin de süreceğini belirtti. Çiller, gelir olarak henüz yapılmamış olan Çanakkale köprüsü ve 3. boğaz köprüsünü de gösterdi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - 1997 v ıh bütçesinı "denk" çikarma>a çalışan REFAHYOL hükümeti. çözü- mü 1. ve2. kaynakpaketlenndekıpro- jesi bile olmayan programlara dayah "havali gelirier"de buldu. DYP Genel Başkanı \e Başbakan Yardımcısı Tan- su Çiller. hükümet ortağı RP'yle "denk bütçe" konusunda uzlaştıklan- nı bıldırirker»-. yenı gelir kalemlen ara- sında "köprü senetlerinf örnek gös- terdi. Çiller'ın bütçede gelir kalemi olarak gösterdiğı senetler. yap-ışlet- devret modeliyle\apılacak olan veka- munun hıçbir kaynak ıddia edemeye- ceği Çanakkale köprüsü ife daha pro- jesı bile olmayan 3. Istanbul boğaz köprüsünün "olası geürleriT1 ıçin çıka- nlacak. Başbakan IVecmettin Erbakan I Arkası Sa. 6, Sü. 5 'te HUK.UMETGENSORU SfNAVINDA • 5. Sayfada Emekçiler nema için yürüdüler ÖDP, İP ve DİSK'ten sonra Türk-İş de nemalann işçilere geri ödenmesi konusunda dün bir eylem yâptı7Bûî beş yüz sendika tenısilcisi ve işçi, katkı payı \e nemalann en geç 2 av içinde hak sahiplerine geri ödenmesine yönelik \asal düzenleme vapılmasını istedi. GÖsteride KESK'in cumartesi günkü eylemine katılma çağnsı yapıldı. Türk-İş Başkanı Bayram MeraJ de u Çalışanların alacaklan günbegün bü\üyor, bugün bunu ödemekten aciz oiduğunu söyleyen iktidar, yaruı büsbütün aciz kâlacaknr" dedi. (Fotoğraf: HATİCE TUNCER) • 3. Sayfada TURBAN'da yeni bir sahtekârlık • İzmirlı bir firma. eski TURBAN Gene! Müdürü Ömer Bilgin döneminde düzenlediği faturalarla 1 milyar 360 milyon lira aldı. Firmanın vergi dairesinde kaydı bulunuyor. ancak Ticaret Sicil Memurluğu ve İTO'da kaydına rastlanmadı. MBfh AK'ın haberi • z Sayfada TURBAN dosyası kabarık TBMNf TURBAN Yolsuzluğu ve Said Halim Paşa Yalısı Yangınını Araştırma Komisvonu. raporunu Meclis Başkanlığı'na sundu. Komisyon Başkanı Halit Dumankaya. TURBAN bürokratlan hakkında 102 dosya ile ılgıli suç duyurusunda bulunulacağını açıkladı. • 7. Sayfada Irak tankları hareketlendi Klmkfa Saddam korkusu• Kuzey Irak'ta kaybettiği topraklarda ilerlemeyi sürdüren Talabani. Barzanfnin elinde bulunan Erbil'i geri almaya niyetli olmadıklarını söyledi. Saddam desteğindeki Barzani ise Talabani'ye karşı saldırı başlattı. Barzani'nin 20 bin peşmergesinin stratejik önemi bulunan Köysancak'ı almak için harekete geçtiği belirtiliyor. • Talabani'nin ilerlemesi üzerine, ErbiPdeki Irak tanklarının da saldın durumuna geçtiği belirtiliyor. • Irak yönetimine muhalif, merkezi Londra cla bulunan Irak Ulusal Kongresi Başkanı Ahmet Çelebi. uluslararası topluma, Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'in askeri bir müdahalesini önlemek için Çağn yaptl. • İO. Sayfada DHKP-C DAVASI Manisa'da iki öğrenciye daha tahliye • Yaklaşık bir yıldır devam eden 16 sanıklı Manisa DHKP-C davasında iki öğrenci daha dün tahliye edildi. Avukatlar, polis tutunaklarında geçen olayların gerçeği yansıtmadığını söylediler. Duruşmayı Uluslararası Af Örgütü Temsilcisi Barbara Neppest de izledi. NECATİ AVGIN İZMİR-Çogunluğunu öğrencılerin oluş- turduğu 16 sanıklı .Vfanısa DHKP-C dava- sında tutuklu yargılanan M.G. ıle A.M.B. tah- liye oldu. Son tahlıvelerle bırhkte bu davada tutukJuyargılananlannsa>!sı5'eduştü. Yak- laşık bir yıldır süren davada karar aşamasına gelındi. DGM'deki dünkü duruşmaya tutuklu sa- nıklar. M. G.. Ali Cöktaş, FarukDeniz, Levent I Arkası Sa. 6, Sü. 1 'de HALKBANK'IN BASIIS KURLLLŞLARINA VERDİĞİ KREDİLER Medyaya trilyonlar yağdı •Halkbank, Çiller'i destekleyen Sabah grubuna bağlı kuruluşlara, maddi teminat almadan 45 milyon dolar nakdi \e gayrinakdi kredi sağladı. 57.9 milyar zarar beyan eden, isjetme sermayesi yaklaşık yanm trilyon lira eksi değer veren SATEL'e, bugünkü kur üzerinden 3 trilyon lira dolayında kredi aktanldı. • Akşam'ı yayımlayan Aslı Gazetecilik AŞ'ye ise 1 trilyon lira kredi aktanldı. HBB TV ile de yaklaşık 1.5 milyon dolarlık reklam bedelinin peşin ödenmesi için sözleşme yapıldı. HBB. Akşam ve Sabah gruplanna birkaç ay içinde sağlanan kaynak, Halkbank'ın 1995 sonundaki 5 rrilyonluk sermayesini 360 milyar aştı. DOGA.VAKIN ANKAR,\ - Bazı DYP mılletvekıl- leri ile Çiller ailesineyakın Halit Cın- gıllıoğlu'nun şırketlerine birkaç ayda yaklaşık 10 trilyon lira kredi sağlayan Halk Bankası. DYP'vi destekleyen medva kuruluşlanna da trilvonlar ak- tardı. Sabah grubunun sahıbı Dinç Bü- gin"e ait kuruluşlara. maddı teminat almadan 45 milyon dolar (4 trilyon 230 milyar lira) nakdi ve gayrinakdi kredi sağlandı Hükümeti destekleyen Ak- şam gazetesini çıkaran Aslı Gazeteci- lik AŞ"ye de yaklaşık 1 tnlyon lira ak- tanldı. Özer Uçuran Çiller ıle birlikte İstanbul Bankasfnın batmlmasında usulsuzlükle suçlanan Mete Hasoğ- lu'nun aılesinin klırduğu HBB ile Halk Bankası arasında. yaklaşık 1 5 milyon dolarlık( 141 milyar lira) peşınödeme- lı reklam sözleşmesi imzalandı. Halk Bankası Yönetım Kurulu. 8 Aralık 1995'te yaptığı toplantıda. Sa- bah grubunun sahıbi Dinç Bilgin'e ait SATEL Sabah Televiz\on Prodüksi- yon AŞ'ye 20 milyon dolarlık (yakla- şık 1 trilyon 880 milyar lira) dövize nakit teminat mektubu kredisi sağlan- masını kararlaştırdı. Karara ılışkin 14 Aralık 1995 tarihlı "gizli" vazıda, M Arkası Sa. 6, Sü. 3'te HEM BORÇLL HE.M ORTAK. M 6. Sayfada HALKBANK DOSYASI TBMM GÜNDEMİNDE • 6. Sayfada Göktepe cinayeti Meclis'te goruşuldu • TBMM Metin Göktepe Cınayetini Araştırma Komisyonu raporu dün Meclis 'te görüşüldü. Refah Partısı dışındakı siyasi partiler. "Gözaltında kayıplar, ölümlerolmasjn' mesajını dıle getirdiler. M 7. Sayfada GUNCEL CUNEYT ARCA\X REK Gaflet Lıbya gensorusu bugün görüşülüyor. Arzu edilen sonuca vanlacak mı? Hayır! Küçük, orta ve büyük ölçekteki "klşiselya da siyasal menfaatler" iki uydurma Atatürkçüyü hükü- metten düşürmeyi önlüyor. Ülke sorunuyla yararlannı bir bedevının ayakları al- tına atan dünkü rezaletlerı bugün unutan kişıliklerden, kimliklerden ne beklenir ki?.. Muhalefet partilerinin toplam sayısı, "müthiş ikiliyi" M Arkası Sa. 6, Sü. l'de BORSA oDun 77.412.15 Öncekı 78.015.62 DOLAR ûDun 94.850 Öncekı 93.850 MARKj ûDun 61.700 öncekı 61.400 ALTIN ûDun 1.166.000 Öncekı 1.154.500 Pakistan'ın Taleban telaşı Pakistan içişleri Bakanı Nasrullah Barbar, Kâbil'e gitti. Ziyaret, Taleban yönetimini ilk tanıyan ülkenin Pakistan olacağına işaret ediyor. • //. Sayfada Filistin. Kral Hüseyin'i ağırladı 1967'den beri ilk kez Batı Şeria'ya giden Ürdün Kralı Hüseyin, israil'e 'Filistin yalnız değil' mesajı verdi. • 10. Sayfada 57 PKK'li ölduruldü Olağanüstü Hal Bölge Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre Güneydoğu'daki operas- yonlarda çıkan çatışmalarda 57 terörist öl- dürüldü. Orgüte yardım eden 37 kişi de tu- tuklandı. • 6. Sayfada İnternet'te olüm tehdidi Nobel Barış Ödülü'nü kazanan Doöu Ti- mor direniş lideri Jose Ramos Horta.lnter- net'ten ölüm tehditleri aldığını açıkladı. • //. Sayfada Beşiktaş berabere, Trabzon yenildi UEFA Kupası ikinci tor ilk maçında Beşık- taş Legia Varşova ile Polonya'da 1 -1 bera- bere kalırken Trabzonspor Schalke 04'e Al- manya'da 1-0 yenildi. MSpor'da GUNDEM MUSTAFA BALBAY • •••Atatüfürükçülük Başhk neye benzedi diye sorarsanız... Erbakan ın Atatürkçülüğüne benzedi... Üfürükçülükle Atatürkçülüğün sentezi böyle bir şey olsagerek... 1980'lerde Evren Paşa Atatürkçülüğü "betonlaştır- mıştı". Türk Dil Kurumu'ndan Tarih Kurumu'na kadar Atatürk'ün mirası harcanırken tüm yurtta Atatürk hey- keli seferberliğine gidılmiştı. 1990'lardada Atatürkçülük "balonlaştırılıyor". Şişir • Arkası Sa. 6, Sü. 8 'de
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle