25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
16 EKİM 1996 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11 Cezayip'de gazeteci öldüpüldü • CEZAYIR(\A)- Ceza>ırde Eşuruk dergısının vonetıcısı Hamuı Mokran silahlı saldında dlduruldu Guvenlık bınmlen 43 vaşindakı Mokran m başkent Cezav ır ın Kuba mahallesınde radıkal Islamcılar taratından vurularak oldurulduğunu açıkladılar Ote vandan. Cezav ır"ın gunevdoğusundakı Lakhdna kentınde bır bombanın patfaması sonucu 3 kışının olduğu P kışının de yaralandığı bıldınldı Sırplara ültimatom çağrısı • SARA\BOS\\(AA)- Bosna-Hersek hukumetı ortak kurumlann -çaljşmalannı bovkot eden Bosnalı Sırplara ultımatom venlmesmı ıstedı Bosna Hersek Devlet Başkanı Alıa tzzetbegov ıç"ın danişmam ^Mırza Havnç. Oslobodenye ^azetesıne \erdığı demeçte, Bosna'da ust duze\ temsılcı olarak gore\ vapan Carl Bıldt'ten ultımatom venlmesinı ıstedıklennı soyledı Havnç, Bosna'da yapılan seçımlerden sonra oluşturulan ve uç toplumun temsılcılennın ver aldığı Bosna Başkanlık Konseyı ne Sırp toplumunun temsılcısı olarak seçılen Momçılo Kravısnık ın. Davton banş anlaşmasının vururluge gırmesını sureklı engelledıgmı »ovledı Azeri-Rus gerginligi • BAKÜ(\A)- Azerbavcan'da Baku- Mohaçkale sefennı yapmakta olan tren Rus sınır kuvvetlennce gen çevnldı Rus vetkılıîer. yolculardan bazilannın pasaportlarının vanlannda bulunmaması nedenıvle trenın geçişine ızın vermedıler Azerbavcan ıse trenın Rusya va gınşine ızın venlmemesinın sıyasi nıtelık taşıdıgını bıldırdı Rusya. Aralık 1994'te. Azerbaycan uzennden Çeçenıstan'a sılah \e asker gonrfenldığı gerekçesiyle. Azerbaycan ıle ulaşımını tek taraflı olarak kapatmıştı BM K.Kope'yi uyardı • NE\V VORK(AA)- Bırleşmış Mılletler (BM) Gu\enlık Konsevı. Gunev Kore karasulanna easusluk amacıvla denızaltı volladığı gerekçesıvle Kuzey Kore'jı uvardı Konsev tarafından yapılan bırbaşkanlık açıklamasında. K Kore'nın bu tur tahnklerden kaçuiması ve taraflar arasında ımzalanan anlaşmanın hukumlenne uvmasi talep edıldı Guvenlık Konseyı, Kore Savaşı'nın sona erdığı 1953 yılındanbu vanaılkkezbu konuda bır karar alıyor Konsev ın kabul ettığı başkanlık açıklamasının ılk paragrafında. "K. Kore'nın. maksatlı olarak G Kore"\e denızaltı gonderdığf belırtıldı Cepheden gelen kötü haberler üzerine cumhurbaşkanı, başbakan, komutanlar ve istihbaratçılar toplandı Pakfctan'm Talehatıtelası• Pakıstan İçışlen Bakanı Nasrullah Barbar. Kâbıl'e gıttı. Zıyaret. Taleban yönetımını ılk tanıyan ülkenın Pakıstan olacağına ışaret edıyor. İran Dışışlen Bakanı ıse Pakıstan'ın düşmanı Hındıstan yolunda. Dış HaberlerSenisi- Afganistan da > o- netıını ele geçıren Taleban'ın dev rık Rab- banı hukumetı guçlen karşisinda genle- me>e başlaması. Taleban'ın hamisi Pa kıstan'ıendışelendırmejebaşladı Pakıs tan içışlen Bakanı Nasrullah Barbar Ta- leban lıderlerıvle goruşınelerde bulun- mak uzere dun ^fganistan'ın başkenıı Kâbıl'e gıderken Palıstan hukumetı \et kılılenvle ust duzevde ordu \e ıstıhbar ıt vetkılılen Afganıstan'dakı son askerı gt îışmelerı goruşmek uzere toplandı Barbar'ın zıvaretı Taleban'ın yonetımı ele geçırmesınden sonra 'N.rganıstan'a ba- kanhkduze>ındegıden ılkresmıhevetol- ması açısından onem taşıvor Bu zıvare- tm, Pakıstan ın Taleban'ı ulkenın resmı vonetıcısı olarak tanıjacagının ılk îşare- tı olduğu behrtılıyor Barbar'ın ekıbınde. geçmış donemlerde Taleban ın pohtıka- lanna destek \eren Pakıstan dakı \1uslu- man partı Cemıvet-ul Ulema Partisi lıde- n Me\lana FazıJ Rahman da bulunuvor Pakıstan hukumetı. \fganistan da çar- pışan taraflan dıvaloga çağırdı Resmı kav naklar, oncekı akşam v apı lan v e Dev - let Başkanı Faruk AJımet Legari Başba- kan Benazir Burto Genelkurnuv Başka- nı General ( ihangir Karamat ve dığer vetkılılenn katıldığı toplantıda Atganıs- tandakı durumun soruşulduûunu bıldır- dıler Toplantı sonucu resmı acıklama vapıl- mazkenTheMuslımgazetesı toplantıda Afganıstan"da çarpışan tum taraflara dı- >alog ıçın bırara>a gelmelen \e tum ta- raflann katılacagı bır hukumet oluşturul- ması volunda çağn >apılmasinın kararlas.- tınldığmı bıldırdı Afgançocukbombardımandavaralanandcdesinin başında.Sa\aşherzamanolduğugibiençoksKillerezacı\eri\or.(Fotoğraf REUTER) The Muslım gazetesi. toplantıda a\n- ca Afganıstan'ın ıçı^lerıne mudahale et- meme kararımn da te\ ıt edıldığını bıldır- dı De\rık Mgan hukumetı. Pakıstanı Taleban orgutune ekonomık \e askerı \ardim »uglamakla suçluvor. Pakıstan ıse suçlamaları reddednordu Pakıstan Afganıstandakı yenı >onetı- me destek venrken Taleban ın ı>başına gelmesınden rahatsiz olan Iran da Pakıs- tan'la her zaman gergın ılışkıler ıçınde olan Hındıstan ıle temasa ba^ladı Iran Dışışlen Bakanı Mi Ekber Vetoyeri. Af- ganıstan'dakı durum ve bolgesel gelışme- lerı goruşmek uzere ıkı gunluk zıvaret ıçınbugun Hındıstan "a gıdı>or Hındıstan Dışışlen Bakanlıgı taratından >apılan açıklamada Afganıstan'dakı çatışmala- nn ka>gı> la ızlendığı ve başkent Kabıl ın Taleban'ın elıne geçmesı sonucu "belir- stdikJerit > dolu"tehlıkeİ! bır durumun or- tava çıktıgı ıfade edılmıştı Hmt basının- da dun yer alan haberlerde de Dışışlen Bakanı Inder Kumar Cujral. Hındıs- tan'ın dev nk Burhaneddin Rabbani hu- kumetını tanımava devam ettığını belırt- nııştı Çafaşmaiar sfirii>or Devnk hukumet guçlerıvle Taleban arasındakı çatışmalar surerken ÜU a on- ce Rabbani hukumetıne destek verdıgını açıkla>an Ozbek lıder Raşid Dostum un dun Taleban a karşi oluşturulan hukumet gıujenvle ı?bırlığı >apacagı ve savaşa 3 gun ıçındekatılacagı bıldınldı Londra'da ArapçavavımlananEI-Havatgazetesının Ozbek kavnaklara davanarak verdığı ha- berde oncekı gun vapılan toplantıdan sonraDostum'ıın "Taleban"akarşısa\a- şa uç gun içinde katılnıav a karar verdiği- nfkavdettı Dostum daha oncekı açıklamasında dev nk Rjbbam hukumetını tanıdığını bıl- dırmış ancak Taleban'a karşı Şah Me- sud'un > uruttugu saldırılarj bırkaç kuçuk çatişina dışında katılmamiştı L Ikenın ku- zevınde Hındıkuş daglannın bulunduğu bolgede altı evaletı kontrolu altında bu- lunduran Dostum un bu desteğının çok onemlı olduâu vurgulanıvor Ote vandan Taleban vonetımının "Sa- \unma Bakanı" «ialla Abdül Rezzak'ın, başkent kabıl ın kuzevınde ver alan Sa- lang bolgesinde de\ nk hukumet guçle- rıvle ı,ıkan çatişmalar sırasinda varalan- dıgı bıldınldı Abdul Rezzak'ın esir duş- tuğu one surulmuştu Avrıta Taleban lı- derlennden MollaÖmer ve ust duzev ba- zı askerı koınutanlann kentten kaçtıklan ılen suruldu Eskı Başbakan GultK'ddin Hikmervarın Hızbı [slamı Partısı'nden bır vetkılı eskı hukumete baglı guçlerın başkent v akınına gelmesiv le ortava çıkan krıtık durum ııedenıvle. Molla Ömer ve ustduzev asken komutdnların kaçtıkları- nı Kabıl dekı Taleban guçlerını ıse "Dı- şişleri Bakanı"' Molla Gaus un ıdare ettı- ğını savundu Hukumet guçlennın çok az bırçaba>la Taleban ı Kabıl den atabılecek guçte oldugunu sav unan vetkılı. buna rag- men daha fazla kan dokulmesinı on- lemek ıçın Taleban'ı goruşmeierle kent- ten çıkamiav ı tercıh ertıklennı belırttı Nobel Barış Ödülü'nün sahibi Horta'nın hayatı tehlikede Internet'te ölüm tehdidiDış Haberier Senisi - \ o- bel BanşOdulu'nukazanan Doğu Tımor dıreniş lıderı Jose Ramos Horta, Inter- net'ten olum tehdıtlerı aldı- ğınıaçıkladı Horta. duzen- ledığı bır ba^ın toplantısın- da, Endorıez>a ordusu ıçın- de bır grubun kendısını he- defaldığını belırttı Horta, İnternet aracılığıvla pek çok olum tehdıdı aldığını sovledı Ulusal Maubere Dırenışı Konsev ı'nın ozel temsilcısı Horta. Doğu Tımor Katolık Pıskop>osu Carlos Filipe \i- menesBeloılebırlıkte Do- ğu Tımor da banşı koruma çabalanndan oturu Nobel Banş Odulu'nu kazanmiştı Endonezva bırlıklen eskı bır Portekız somurgesı olan Doğu Tımor'u 1975 v ılında ışgal etmıştı Avustralva'da >a>ımla- nan Canberra Tımes gaze- tesi. Svdnev'de vaşavan Horta'nın kendısıne vone- lık olum tehdıtlerını ulke- nın ulusal ıstıhbarat orgutu olan Avustralva Guvenlık tstıhbaratı Orgutu'ne bıldır- dıgını vazdı Gazete. İnter- net'te yavımlanan olum tehdıdının Endonez\a Or- dusu'nun bır bolumunden vapılmış olduğunun belır- lendıâını one surdu Suharto Ue Belo el sıkıştı ancak konuşmadılar. (Fotoğrat REL TER) Horta. gazetecılere v aptı- gı açıklamada. olum tehdıt- lerını cıddıve almadığını. ama tehlıkenın bılıncınde oldugunu sov ledı Horta. bırdınadamıolan Pıskopos Belo yapekçokkezsuıkast gınşımınde bulunuldugunıı anınisatarak herkesın tehlı- ke altında oldugunu belırt- tı Jose Ramos Horta ABD ve Avııstralva'nında ıçınde bulunduğu bır dızı ulkevı ıse Endonezva va sılah sa- tarak v e askerı eğıtım v ere- rek. Gunevdoğu Asva'dakı ıstıkrarsizlığa katkıda bu- lunmakla suçladı Ote vandan, Endonezva Devlet Ba^kanı Suharto Doğu Tımor a vaptığı bır zıvaretsırasında Nobel Ba- rış Odulu'nu Horta ıle pay- laşan Pıskopos Carlos Belo ıle el sıkıştı. ancak konuş- madı Suharto 2J metre vukseklığındekı İsa hevke- İının vapımını başlatmak ıçın dun Doğu Tımor'a gel- dı Valılık makamında du- zenlenen karşılama torenı- ne katılan vuzlerce ust du- zev vetkılı ve kabıle şefle- nnın arasında bulunan Pıs- kopos Belo vanındaoturan vetkılılenn kendısını Baş- kan'ın konuşacağı kursuve ıtmesı sonucu. Başkan ıle vuz yuze kalıp el sıkıştı. ama gorgu tanıklan Suhar- to ıle Belo nun konuşmadı- ğını belırttıler Clinton'm Endonezya bağlantısı Dış Haberler Senisi - Zengın bır Endonezyahjıleden bağış kabul et- tıgıne ılişkrırsavlar ABD Devlet Başkanı BillClinton ı.Cumhunyet- çı rakıbı Bob Dole karşısında zor durumda bıraktı Cumhurıvetçı Başkan adayı Do- le oncekı gun Vlıssoun'de yaptığı konuşmada, bağışlann, kampanya katkı lannın ABD dış polıtıkası uze- nndekı etkılerıne ılışkın cıddı soru ışaretlenne vol açtıgını belırttı Başkan Bıll Clınton'ın. mılyar- der Riadv aılesı ıle olan ıhşkılen Cuınhunyetçılertarafından "Endo- nezva bağlantısı" olarak adlandınl- dı 'Cumhunvetçıler, Rıadv aılesı- nın denetımınde bulunan Lıppo Holdıng'ın, Clınton'ın seçım kam- panvası kasasina 425 bın dolar ba- ğış vaptığını ılen suruyor. amaga- zeteler bu rakamın 200 bın dolar ol- dugunu vazıvor Kamuovu araştırmalanna gore hâlâ C lınton'ın gerısınde olan Do- le. bu sav lan bu gece televız>onda >apılacak olan ıkıncı ve son baş- kanlık tartışmasmda gundeme ge- tırecek Başkan Clınton. Arkansas Valı- sı'vken 1983 yılında tanıştığı Ja- mes Riadv ıle Beyaz Saray'da ozel bır goruşme yaptığını kabul ettı Bevaz Sara> 'dan vapılan açıklama- da ıse. yasadışı herhangı bır bağı- şın soz konusu olmadığı bıldınldı Eşcinseller orduya kızgın Dış Haberler Senisi - Brezılvalı eşcınsel haklan eylemcılerı BrezıKa Ordusu'ndakı eşcmsellere yonelık aynmcılığı protesto etmek ıçın oncekı gun Rıo de Janeno kentınde bır gosten duzenledı Yuzlerce eşcınselın katıldıfiı gosterıde orduda eşcınsel ılışkıyı yasaklavan 235 numaralı kuralın vazılı olduğu bır poster vakıldı Eşcınsellenn orduva vonelık protestosu. geçen gunlerde olan bır olav uzenne gerçekleştı Bırsureonce bırotomobılde bır erkekle cınsel ılışkıde bulunurken vakalanan \ uksek rutbelı bır subavın rutbelen ceza olarak sokulmuştu Subavın onumuzdekı gunlerde ordudar atılması beklenıvor ÇORUM 3. İCRA DAİRESİ'NDEN GAYREVIENKUL AÇIK ARTTII^VLA İLAM DosyaNo 1994 79Tal Satılmasına karar verılen gaynmenkulun cinsı kıymetı adedı. evsatı Cinsi: Çorum Pınarçay kovu. parsel 644 cılt n savfa 628'de kavıtlı Kır mevkımde or- ganıze sanavı bolgesınde 19 661 m2 mıktarında arsa Evsafı: faşınmaz uzerınde ekmek fabnkası bınası batı bıtişiöınde ıdare bınasi muttak WC. burolar. doğu bıtışıgınde kazan daıresı îşçı yemekhane \VC len muttak ve ardıve bı- nası a) Ekmek fabnkası bınası dış duvarlan kaleterasıt ıle vapılı ıç duvarlan tavana kadar fa- yanslakaplı tablıveolmavıpçatıprofil demırle vapılı olup uzerı ızocam valıtımlı taban do- şemesı mozaık kalonferlı depo taban doşemesı şabla betonla kaph gunev taratında depo ıle bıtişık asma kat tabanı mozaıkle kaph fabrıka alanı ıse H10 m2 olup betonarme tarzın- da vapılmıştır b) Idare bınasi ve ışçı >emekhanesı Fabrıkanın batı ve dofu kısımlannda fabnka bınası- na bıtişık 2 adet bma. ıse taban doşemelerı mozaık tavan ve 3uv arlar kıreç badanalı kalon- terlı çatılan ahşap çatı ortulen Marsılva kıremıtle kaph tekkatlı alanı s|i 91 m2 elektrık vesuvu me\cuttur Kıvmeti: 1 848 055 000 TL (Yedımılvarsekızvuzkırksekızmılvonellıbeşbın lıral Satış şartları: 1-Satiş 22 11 1996 gunu saaı l'o 00 dan 10 30 akadarBeledıve Muzave- de Salonu nda aı,ık arttırma suretıvle vapılacak Bu arttınnada tahmın edılen kıvmetın vuz- de 75'ını v e ruçhanh alacaklılar v arsa alacakları mecmuunu v e satış masraflannı geçmek şar- tı ıle ıhaie olunur Bovle bır bedelle alıcı çıkmazsa en çok artııranın taahhudu bakı kalmak şartıvla 2 12 1996 gunu aynı verde avnı saatte ıkıncı arttırmava çıkanlacaktır Bu arttırma- da da bu mıktar elde edılememışse gavnmenkul en çok arttıranın taahhudu saklı kalmak uze- re arttırma ılanında gosterılen muddet sonunda en çok arttırana ıhale edılecektır Şu kadar kı arttırma bedelının malın tahmın edılen kıvmetının vuzde 4()'ını bulmaü ve satış ıstevenın alaı.ağına ruçhanı oian alacaklann toplamından tazla olması ve bundan başka parava ı,evır- me v e pav laştırma masraflannı geçmesı lazımdır Bovle tazla bedelle alıcı (.ıkmazsa satış ta- lebı duşecektır 2- Arttırmava ıştırak edeceklerın. tahmın edılen kıvmetın vuzde 20'sı nıspetınde pev ak- çesı ve\a bu mıktar kadar mıllı bır bankanın temınat mektubunu vermelerı lazımdır Satış peşın para ıledır aliLi ıstedığınde 20 gunu geçmemek uzere mehıl venlebılır Tellalıve res- mı ıhale pulu tapu harç ve masraflan alıcıya aıttır Bınkmış vergıler satış bedelınden ode- nır Tapu alım harcı ve °ol5 KD\ alıcıva aıttır 3- Ipotek sahıbı alacaklılarla dığer ıigılılerın (*) bu gavnmenkul uzenndekı hakiarını hu- susıvle taız ve masrafa daır olan ıddıalarını davanağı belgelerı ıle on beş gun ıçınde daıre- mıze bıldırmelerı lazımdır Aksı takdırde haklan tapu sıcılı ıle sabıt olmadıkça pav laşmadan harıç bırakılacaklardır 4- Ihaleve katılıp daha sonra ıhale bedelını vatırmamak suretıvle ıhalenın teshıne sebep olan tum alıcılar ve kefillerı teklıf ettıklerı bedel ıle son ıhale bedelı arasındakı farktan \e dığer zararlardan v e avrıca temerrut faızınden muteselsılen mesul olacaklardır Ihale farkı ve temerrut faızı avrıca hukme hacet kalmaksızın daıremızce tahsıl olunacak. bu tark varsa on- <-elıkle temınat bedelınden alınacaktır 5- Şanname ılan tarıhınden ıtıbaren herkesın gorebılmesi ıçın daırede açık olup masrafı verıldığı takdırde ısteven alıcıva bırorneğı gonderılebılır 6- Satışa ıştırak edenlerın şartnamevı gormuş vemunderecatını kabul etmış savılacaklan başkaı.abılgıalmak ıstevenlerın 1994 " 7 9Tal sa>ıhdos_vanumarasivlamudurlugumuze baş- vurmaları ılan olunur 2 10 1996 (*l Ilgılıler tabınne ırtıfak hakkı sahıplerı dedahıldır Basin 111122 TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ (TÜBA) YURTİÇİ-YURTDIŞI BÜTÜNLEŞTİRİLMIŞ DOKTORA BURS PROGRAMI (BDBP) DUYURUSU Sosyal bılımlerde doktora programlarına kayıtlı oğrencılere yonelık burs programına sosyal bılımler enstıtulerının anabılım dallarının onerdığı oğrencıler arasından seçıleceklere burs venlecektır Burs programına ılışkın ayrıntılı bılgıler ve koşullar sosyal bHımler enstıtu mudurluklennde ve ılgılı fakulte dekanlıklannda bulunmaktadır Enstıtu anabılım dallarının başvurusu ıçın son tanh 29 Kasım 1996'dır TUBA. Ataturk Bulvarı No. 221 06100 Kavaklıdere-Ankara Tel- (312) 467 67 89 (312)468 53 00/2204 DİKKAT! Ancak EĞÎTİVTe yüksek bütçe ayıran uluslar EKONOMİK KALKTNMA'yı başarmışlardır. Cahıller topluluğu. ekonomık kalkınmayı ASLA BAŞARAMAZ! ÇYDD CUMHURİYET BAYRAMI GEZILERI 25 -29 EKİM SAFRANBOLU-AMASRA Karadenız'ın hanka doğası ve yuzterce yıDık kültüru bızlen beklıyor GÖKÇEADA - BOZCAADA • ASSOS Gelın Kuzey Ege'yı beraber gezelım KAPADOKYA'DA TREKKİNG Guzel Atlar Ulkesı nı geçmışın ızlennde yuruyerek yaşayalım 20 EKİM PAZAR GÜNLÜK YURÜYÜŞLERİMİZ 1-MADENDERESl 2- SEYREK - KERPE ArnıkaMıs solc 6 ^ Beyoglu Tei (212) 245 15 93-249 06 46 Fax 245 29 76 Romanlarınız ye ansıklopedilerıniz yerinizden alınır. Tel: 554 08 04 GELİBOLU KADASTRO MAHKEMESİ'NDEN 1996 343 Davacı Durkıve Koru ve arkadaşları tarafından davalılar Recep Kurtçu ve arkadaşları alevhıneaçı- lan menı mudahale ve ecrımısıl davasının yapılan açık duruşması sonunda venlen ara karan gereğın- ce. Davalılar Remzı\e Avcı. Islam Avcı. Ahmet Kı- zen. Kenm Yılgın. Recep Kurtçu, Behçet Safgonul, Osman Refık Akyuz. Metın Denızmen, Nazan Fat- ma Ak\uz. Canan Akyuz, Fahrettın Erek, Sema Tak, Yaşar Tak. Eren Omav, Zelıha Bılgehan'ın teb- Iıgata sarıh açık adreslerı temın edılemedığınden soz konusu kışılerın duruşmanın atılı bulunduğu 1 M I 1996 gunu saat 09 00'da mahkememız salo- nunda hazır bulunmaları teblığ olunur 17 6 1996 Basın 111132 OÖSTERİ Mehmet ESEN BARDAK GAFE BAR 16 •20 Ekim 1996 saat: 20.30 Bayındır Sokak No: 16/B Kııılay/flMKfîRfî Tel: 435 90 20 -435 97 93 BESM ASLHT HLTCUK MAHKEMESİ\\DEN DosyaNo 1995 14Esas 1996 271 Karar Davacı Mehmet \un Damar taratından davalısı Nur- gul Damar( Alı ve Avşedenolma 19^7dogumlu) va kar- şı açılan boşanma davasının vapılan açık vargılaması so- nunda mahkememızın 17 7 1996 tarıh 1995 14 esas 1996 2 7 1 sav ılı karan ıle taraflann boşanmalarına daır ve- nlen karar. davalıya teblığı ılanen gerekmekle karar teb- lığ >erınegeçerlı olmak uzere durum davalı> a ılanen du- yurulur Basın 105736
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle