25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 16 EKİM 1996 ÇARŞAMBA HABERLERIN DEVAMI istant>u PB20 Edirıe PB 21 Çanartkale PB 21 Kocaeli PB 19 Izmr A 23 Marısa A 2i Aydın A 26 Denz'i A 24 Zonguicak PB 15 Antalya Sinop Samsun Trabzon Gıresun Ankara Konya Eskişehır Sıvas PB PB B B PB PB PB PB 18 18 17 16 16 18 16 15 A 26 Kars Adana Mersin Dıyarbakır Şanlıurfa Mardin Sıırt Hakkârı Van A A A A A A B B 21 26 23 26 23 19 13 12 B 12 / ^ \ •AnKara ^ ^ V v^-^— - > • ^ * — - / Erzurum \Hakka'il. -C?—^O Yurdun kuzeydoğu kesımleri parçalı ve çok bulutlu. otekiyer- ler az bulutlu ve açık geçecek. Marma- rada sabah saatlenn- de sıs gorulecek. Ha- va sıcaklığı bıraz arta- cak. Rüzgâr, kuzey ve doğu zamanla yurdun batı kesımlerınde gu- ney ve doğu yonler- den yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esecek. Londra Paris Roma Berlın Amsterdam Madrid Sofya Brüksel B B Y B B B B B 14 13 20 17 13 15 20 • 14 Budapeşte B 20 Münth Atına Mılano Oslo Helsinki Stockholm Belgrad Vıyana Bonn B B K B B B B B 22 17 6 9 6 22 18 13 B 16 Moskova Aşkabat Almatı Taşkent Bakü Bışkek Tifhs Kahire B Y Y Y B Y B A 4 22 24 20 22 23 21 26 Şam A 25 Parçalı bulutlu Sıslı Buıutlu L Çok bulutlu > Yagrrurlu Kari' J2> SS.U f.31 G U N C E L CÜIVEVTARCAYÜREK I Baştarafı 1. Sayfada her ne olursa olsun desteklemeye ant içmiş iktidar gruplarnı aşamıyor. Tek umut. DYP içinde varlığından söz edilen "sağduyunun harekete" geçmesi (idi). DYP'den on. on beş sağduyu sahibi milletvekili muhalefetle birlikte oy verebilse. sadece bu hükü- metın düşmesı sağlanmayacak. bir yeni hüküme- tin temellen de atılacak(tı). Ecevit'in hükümet formülleri. böyle bir aşama- da, daha da geliştirilebilir, olasılıklan daha pekişti- recek noktaya gelinebilir(di). Sağduyu sahibi diye. laikliği. Atatürkçülüğü sa- vunuyor diye, adı "sağlam iradelere" çıkanların dav- ranışlarına bakıyor musunuz? Örneğin, Doğan Güreş Paşa'nın Libya rezaletin- den sonra gensoru verileceğinin açıklandığı günkü sözleri. Oyunun rengini soran gazetecıye. "Hele gensoru önümüze gelsin " diyor. iyi mi? DYP'den gensoruya evet diyenlerin oylamaya katılmayacakları söyleniyor. Sütre gerısine yatarak ülke onuruyla yararı korunamayacağı gibi demok- rat kişilik sahipliği de öne sürülemez. inanıyorsan cumhuriyetin temel ılkelerine. gelir- sin TBMM'ye. inançların doğrultusunda verirsin oyunu. Ne günlerden geçiyoruz Yarabbi! Düne kadar ya- zılanlar bir yana. Tansu'nun yurtiçi, yurtdışı gayri- menkullerinı bılmeyen kalmadı. Ancak. son olarak kocaman yenı biryalanı ortaya çıktı. 1996 mal beyanında "tarla" diye gösterdiği Bo- lu'daki arazılerde üç villa fotoğraflarıyla yine man- şetlerde. Kuran'a el bastırarak ant içtirdiği Hoca'sından al- dığı destekle, dürüstlüğün sembolüymüş gibi ge- ziyor ortalıkta. Sanki bir bankayı hortumlayan Çiller ailesi değil. Amerika'daki gayrimenkullerin parasını buradan nasıl transfer ettiğini bir türlü kanıtlayamayan Tan- su ye kocası da değıl. Üstüne üstlük, gerçekleri yazıp söyleyenlerden "hesap soracağını" ilan ediyor. Ne yüz ne astar! Son rezalet Cumhuriyet'te Doğan Akın'ın yazdığı Halk Ban- kası soygununu okuyorsunuz. Halk Bankası öyle bir banka ki, sermayesi 5 trilyon iken Tansu aılesinin birkaç açıdan "çok yakını" olan Cıngıllıoğlu'nun sahibi olduğu Demirbank'a 6 trilyon lira kredi veri- yor. Aynı banka, Cıngıllıoğlu ile birlikte bir de yurtdı- şında "Demırhalkbank" adıyla bir başka banka ku- ruyor. Tabii Çiller ailesine göre bunlar ufak tefek normal olaylar. Ne var ki bütün bunlar Tansu'nun başba- kanlığı dönemlerinde gerçekleşiyor, Tansu'ya kapılmış giden. tabii. DYP'de çıt yok! Yüzlercesinden bir başka rezalet: TBMM'deki komisyon, TURBAN'daki 120 yolsuzluk üzerine suç duyurusunda bulunuyor. Bir "küçük" rezalet daha ortaya çıkıyor. TURBAN, ulusal evlatlarımızdan Berk Çiîler'e tepe tepe kullansın diye Suzuki mar- ka bir jetskı vermiş. Berki'miz de tepe tepe kullan- mış motoru ve... TURBAN'a, Honda marka "der- me çatma bir motor" iade etmiş. Deniz Baykal, Halkbank rezaletini değerlendirir- ken diyor ki: "Özelleştireceğim diye bir bankayı ala- caksınız. Sonra partinın en üstünde görev yapan- lara, bir özel bankada kesinlikle kabul edılmeyecek koşullarda büyük kredilervereceksiniz. Bunlar par- lamentoyu saygınlıktan uzaklaştınyor." Sadece Halkbank yolsuzluğu mu Baykal? Şu Lib- ya skandalına partisel çabalarla el atılamaması. parlamentonun saygınlığına, en basit söylemle. göl- ge düşürmüyor mu? Kımi yazarlarla kimi özel TV'lerde, RP kongresin- deki konuşması ele alınarak Necmi Hoca laik ve Atatürkçü mertebesine yükseltiliyor. "Değişmiş ya da değişıyor Hoca" diyen diyene. Hoca'nın geçmişini, bugünden yarına yapmayı planladıklarını hesaplamadan bu yakıştırmaları sı- ralayanlara. en güzel yanttı yine Hoca veriyor. Time dergisiyle yaptığı konuşmada, "Daha önce köktenci idiniz. Bugün ılımlı durumdasınız. Hangi- si 'gerçek Erbakan'" sorusunu şöyle yanıthyor: "Erbakanlar arasında fark yok." Manisa'da iki öğrenciye tahliye • Baştarafı 1. Sayfada Kılıç. Emrah Sait Erda, Aş- kın Yeğin ile Muğla Ceza- e\ı'nde bulunan A.M.B. ve rutuksuz sanıklardan Ab- durrahman Yücel karakaş. Boran ŞenoLJale Kurt katı 1- dılar. Duruşmayı Uluslara- rası Af Örgütü Temsilcisı Doktor Barbara Neppest de izledı. Sanıklarınavukatlan. mü\ekkillerine poliste iş- kence yapıldığını. işkence altında alınan ifadelerin ge- çersiz olduğunu söylediler. A\ukatlar. polis tutanak- lanna göre örgütün askeri sorumlusu olduğu öne sürü- len ve olay tarihinde 14 ya- şındaki M.G.'yi göstererek "Bu çocuk daha silah tutrna- sını bilmiyor. Bu çocuktan komutan olmaz. Hem orta- da silah yok. Polis, hazırladı- ğı senaryoyu uygulayarak mmekkiİlerimizi örgüt suç- lamasıyla mahkemenin kar- şısına çıkardı™ dediler. Polis lutanaklannda ge- çen olaylann hiçbinnin ger- çeği yansıtmadığını belirten avukatlar. savunmalarını şöyle sürdürdüler: "Polis tutanaklanna göre müvekkillerimiz, Manisa İs- tasyonu'nda \agonlara ör- gütün göriişlerini içeren ya- zılar yazmışlar. Ancak bu konuda kamu tanığı olarak dinlenen görevliler, üzerine yan yazılan \agonlara rast- İamadıklarını söv lediler. Po- lis tutanaklanna göre. mü- vekkjllerimizin birdükkâna nıolototkoktev li atarak yan- gın çıkardıkları öne sürülü- yor. Molotofkokte\ li atıldığı öne süriilen işyerinin sahibi. mahkemedeki açıklamalan- na göre yangının elektrik kontağından çıktığını açık- ladı. Bütün bu belgelerden de anlaşıldığına göre. mü- vekkillerimizin suçlama\ı kabul ettikleri tutanakiar. polisin işkencesi altında alın- dığının bir kanıtı olarak gö- rülmektedir. Manisa Emni- \et Müdürlüğü Terörle Mü- cadele Şubesi'nde göre\ li po- lisler hakkında Manisa Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan işkence davası \ar." Mahkeme heveti. savcı- nın görüşünü açıklaması içindosvanın DGMSavcılı- ğı"na sev kinı. tutuklu sanık- lardan yalnızca M.G. ile A.M.B.'nin tahliyesine karar verdi. Medyaya trilyonlar yağdı • Baştarafı 1. Sayfada "Açılan krediye karşüık Med>a Hol- ding AŞ \e Dinç Bilgin'in kefaletle- rialınacaktır" ifadesiyle yetinilerek nıaddı bır güvenceye gerek görül- medi. Halk Bankası, 26 Aralık 1995'te de bu kredi için tahsil edi- lecek komisvon oranının. genel uy- gulamadakı vüzde 3 yerine. yüzde 2düzevındetutulmasını kararlaştır- dı.Halk Bankasfnın. genel müdür- lük ona\ıvla kullandınlan kredileri gösteren 8 Aralık 1995 tarihli "oto- rize kredi cet\eli"*ne göre bu tarih itibanvla SATEL'e açılan nakdi ve gayrinakdi kredi toplamı 30 milyon dolara (bugünkü kur üzerinden 2 triKon 820 milyar lira) ulaştı. Halk Bankasi \'önetim Kurulu, 2? Temmuz 1995 tarihinde >aptığı toplantıda da Sabah Yayıncılık AŞ've. 5 milyon doları döv ize natık teminat mekrubu kredisi, 5 milvon doları da ıthalat kredisi olmak üze- re toplam 10 milyon dolar (yaklaşık •940 milyar lira )ka\naksağladı. Ka- rara ılı^kın "gizli" vazıda. "Açılan kredhe karşılık Medva Holding AŞ ile Dinç Bilgin'in kefaleti alınacak- tır" denılerek maddi teminat isten- medi. Yönetim kurulu. 29 Şubat 1996"da v aptıgı toplantıda da Sabah grubuna ait "ĞADEPA Gazete Der- gi Pazarlama AŞ~ve 5 milvon dolar kredi açılnıasını kararlaştırdı. Kara- ra ıli^kin 4 Mart 1996 tarihli "gizlT yazıda, yine Dinç Bilgin \e Medya Holding'in kefaleti veterli görüle- rek maddi teminat istenmediği orta- ya kondu. Halk Bankası'nca30mil- yon dolar kredılendirilenSATEL ile 5 milvon dolar sağlanan GADE- PA'nın işletme sermayelerinin bu- lunmadığı, iki şirketin de işletme sermayelerinin eksi değer verdiği resmi kayıtlara vansıtıldı. Halk Bankası'na sunulan 835 milyon lira sermayeli SATEL'e ilış- kin mali tablolarda, şirketin 57 mil- yar 937 milyon lirazararettiği kay- dedildi. Şirketin hemen nakiteçev- rılebilecek dönen varlıklan ile kısa vadelı borçlan arasındaki farktan oluşan "işletme sermayesi"nın SA- TEL'de bulunmaması. bu kalemin 464 milvar 256 milyon lira eksi de- ğer vermesi dikkat çekti. Şirketin. borçlarının özvarlıklarına oranını gösteren ~fmansman>adaborçlan- ma oranr yüzde 393 olarak göste- rildi. Siyasal etkilerden uzak, akılcı ölçütlerle yönetilen özel bankaların zarar eden. işletme sermayesi eksi değer veren ve borçlanma oranı "makul dü/e> " olarak kabul edilen yüzde30'ları lOkatın üzerindeaşan bir şirketi kredilendirmesinın ola- naksız olduğuna dikkat çekildi. Halk Banlcası'nın 5 milvon dolar kredi açtığı GADEPA'nın işletme sermavesinin de 6 milvar 214 mil- yon 887 bin lira eksi değer göster- diği mali tablolara yansıdı. Hem borçlu hem ortakANKAR.A (Cumhuriyet Bürosu) - Halk Bankası. maddi guvence al- madan trilvonlarca lira kredi aktar- dığı Çiller aılesinin dostu. Demır- bank'ın sahibi Halit Cıngıllıoğlu ile ortak banka kurdu. "Demirhalkbank" adlı ortaklığın Hollanda'da kurulduğu açıklandı. Kuşkulu kredi ilişkileri ortaya çıka- rılan bir kamu bankasının, kendisi- ne trilvonlarca lira boreu bulunan bır grup ile ortak banka kurması, çe- şitli spekülasvonlara neden olurken Demirhalkbank ile trilvonlar düze- vınde para akımlan gerçekleştirıl- diği belirtildi. Halk Bankası, birkaç ay içinde 6 triKon lira dolayında nakdi ve gavrinakdi kredi açtığı Halit Cın- gıllıoğlu'na ait şırketlere, "kur ve faiz" kolavlığı davaptı. Halk Bankası. genel olarak mad- di teminat almadan trilvonlarca lira kredi açtığı Cıngıllıoğlu'nun hol- uingı içın İstanbul-Mecidi.veköv Şu- besi'nin yazısı üzerine. 29 Şubat 1996'da şu karan aldı: "Şubeniz müşterilerinden Cıngıl- lı Holding AŞ firması ile ilgiü talebi- niz incelendi. Şubeni/in. adı geçen firnıa hakkındaki olumlu görüşü göz önünde bulundurularak yöne- tim kurulumuzun 29 Şubat 1996 gün, 8 sa> 111 oturumunda onaylanan 5 milvon dolar (vaklaşık 470 milvar lira) dövi/e endeksli veva döv ize na- tık teminat mektubu kredisinin aşa- ğıdaki şartlarda kullandınlnıası: - Kredi vadesinin 11 Mart 1998 olması. - Kredi>e Libor+3 faiz uygulan- ması. - Kredinin kullanımında, kapa- tımında \eva faiz ödemelerinde uvgulanacak kurun, o tarihteki, Türkiye Halk Bankası'nca Mer- kez Bankası'na ve pivasada bildi- rilmiş olan esas alış >e esas satışın ortalamasını içeren kur olması. - Kredive altışar av lık dönemler itibanvla (30 haziran-31 aralık ta- rihlerinde) döviz cinsinden faiz tahakkuk ettirilip tahsillenmesi. - Kur farkının. vade bitiminde tahakkuk ettirilerek ana para ile birlikte tahsil olunması. 7 Mart 1996 günlü makam onayı ile uv- gun görülmüştür." Soruşturma konusu Bankacılık sıstemini denetleyen Ba^bakanhk Hazıne Müsteşarlığı vetkılıleri, bu koşullarda bir kredi- lendirmenin. normal ölçütlerle yö- netilen bütün bankalarda soruştur- ma konusu yapılacağını sa\ undular. Yetkıliler. vönetim kurulunun bu ka- ranyla Cıngıllı Holding'e Halk Ban- kası zararına sağlanan avantajları şöyle sıraladılar: - Döviz kredilerin vade genellik- le 1 yıldır. Oysa. Cıngıllı Holding'e 2 yıl \ade tanınıvor. - Türkive'deki bankalar döviz kaynaklannı. genellikle "Libor+3" (Londra para pivasalarında ABD Dolan için belirlenen faiz oranının 3 puan üzeri)dolavında faizle bula- bilirler. Cıngıllı Holding'e 2 yıllığı- na verilen 5 milvon doların üzerine Halk Bankası'nca bir kâr konmuş olma olasılığı çok düşük. - Genel uygulamada kredi faizle- ri 3 ayda bir yürütülürken Cıngıllı Holding için bu süre 6 aya çıkarıla- rak çok önemli bir avantaj sağlanı- yor. - Kredinin kullanımı ve bitimin- de uygulanacak kur için döviz alış v e satış fiyatlarının ortalamasının e- sas alınacağı belirtilerek Cıngıllı Holding kollanıvor. - K.ur farklarının. vade bitiminde. yani 2 yıl sonra anaparavla birlikte tahsil edilmesi hükmüyle de Halk Bankası'nın çıkarlan kollanmıyor. Halkbank dosyası TBMM gündeminde ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - İktidann DYP kanadında bulunan Türkiye Halk Bankası'nın parti yö- neticiîeri ile milletvekillerine temi- natsız ya da çok düşük teminatlarla kredi aktanldığını belgeleyen ve Cumhurivet'in haberleriyle ortaya çıkan dosya. parlamento gündemıne getiriliyor. DYP yönetimi üzerinde odakla- nan skandal için. "Bunlar parla- mentoyu saygınlıktan uzaklaştın- yor" d'iven CHP Genel Başkanı De- niz Baykal. milletvekilı dokunul- mazlıklannın "feodal bir imtiyaz" olmaktan çıkanlması ve parlamen- tonun adalete. mahkemeye açılması gerektığini söyledi Onerge hazırüğı DSP Grup Yönetim Kurulu, ko- nuyla ilgıli araştırma önergesi ha- zırlığı başlattı. Baykal. partisinin grup toplantısında y aptığı konuşma- da. Cumhuriyef ın gündeme getır- diği Halk Bankası skandalına dade- ğındi. Baykal. "DYPüstyönetimin- deki insanların. bir kamu bankası- nın kredilerinden haksız biçimde \e büy ük miktaıiarda yaraıiandınlma- sı önem \erilmesi gereken bir du- rumdur. İddialar üzerinde önemle durulmalı. Özelleştireceğim diye bir bankayı alacaksını/. sonra partinin en üstünde görev y apanlara. bir özel bankada kesinlikle kabul edilemeye- cek koşullarda büy ük krediler vere- ceksiniz. Bunlar parlamentoyu say- gınhktanuzaklaştınyor"dedi. Bay- kal. konuyu çözmenin yolunun par- lamentonun mahkemeye. adalete kendini açması olduğunu söyledi. CHP liden. "Kendini adalete aç- maktan korkan bir parlamento Tür- kiye'nin sorunlannı çözemez. Biz bir anay asa değişikliği teklifı hazııiadık dokunulmazlıklar konusunda. Diğer partilerin imzasını bekliyoruz. Eğer CHP'nin tasarısına imza koyma kompleksleri \arsa. kendileri öneri- lerini hazıriasınlar biz onlarınkini imzalayalım" dedi. DSP'nin dün yapılan grup yöne- tim kurulu toplantısında da Halk- bank dosyası değerlendirildı. DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit'in tal- imatı üzerine, Istanbul Milletvekili Zekeriya Temizel'in hazırlık ya- parak konuyu Meclis gündemine taşıyan bir araştırma önergesinin TBMM Başkanlığına sunulması kararlaştınldı. GADEPA'nın borçlanma oranı- nın "yüzde 12404" olmasına karşın Halk Bankası'nca kredilendirilme- sinin, olağan uy gulamalarda görüle- mey ecek bir işlem olduğu v urızulan- dı. Halk Bankası. 15 Şubat I996'da. Çiller ailesini savunan yayınlanyla bilinen Akşam Gazetesi'ni çıkaran Aslı Gazetecilik ve Matbaacılık AŞ'ye 10 milyon 500 bin dolar (yaklaşık 987 milyar lira) ithalat kredisi açılmasına karar verdi. Söz konusu karara ılişkın Mecidiyeköy şubesine gönderilen yazıda. Halk Bankası tarafından trılyonlarca lira düzeyinde kredilendirilen ve Çiller aılesine yakınlığıvla bilinen 3 gru- bun ilişkısı de şöy le ortaya kondu: "Aslı Gazetecilik lehine.. onayla- nan krediden. (Halit Cıngıllıoğlu'na ait) Demir Leasing şirketine olan borçlarına karşılık, bu firma (Aslı) tarafından üzerlerine keşide edilmiş 15 Ocak 1997 vadeli 2 milyon 220 bin dolar tutanndaki poliçeye: Sa- bah Gazetecilik Şirketi'neolan borç- larına karşılık bu firma tarafından iizerlerine keşide edilmiş 15 Ocak 1997 vadeli 2 milyon 220 bin dolar tutanndaki poliçeye aval verilmesi (Halk Bankası'nın kefil olması)- hu- suslannda bilgilerinizi rica ederiz." Halkbank Genel Müdürlüöü. "Halkın Bankası: Halk Bankası" adlı reklam filminı. üç ay boyunca. haftada bir kez göstermesi için ban- kaya borçlan olduğu kaydedılen HBB T\' ile sözleşme ımzaladı. DYP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcisı Tansu Çiller'in eşi Özer Lçuran Çiller ile birlikte İstanbul Bankasfnın batırılışında usulsüz- lükle suçlanan Mete Hasoğlu'nun ailesi tarafından kurulan HBB ile yapılan sözleşmede. 12 reklam fil- mi için yaklaşık 1 milyon 460 bin dolarlık (140 milyar lira) bedelin pe- şin ödenmesinin kararlaştırıldığı kaydedildi ve katma değer vergısi- nın Halk Bankası tarafından öden- mesi lıükme bağlandı. 3 gruba 5.4 trilvon 20 Ekim 1991 ^eçimlennden be- ri kurulan bütün koalısyonlarda D\ P kanadının yönetımınde bulu- nan Halk Bankası tarafından 1995 sonu ve 1995 başında üç basın ku- ruluşuna aktanlan nakdi ve gayri- nakdi kaynakların tutarı 57 milyon dolar civ anna (bugünkü kur üzerin- den yaklaşık 5 trilyon 358 milyar) u- laştı Bu rakamın. bankanın 1995 sonundaki 5 trilyon liralık sermaye- sini aştıöına işaret edildi. Halk Bankası. DYP İstanbul Mil- letvekili Sedat Aloğlu ve DYP Ge- nel Başkan Yardımcisi Hasan Peker •le Halit Cıngıllıoğlu'nun şirketlen- ne de birkaç ay içinde. bugünkü kur üzerinden yaklaşık 10 trilyon liralık nakdi ve gayrinakdi krediyi. genel olarak maddi teminat almadan ak- tardı. İtalya sele teslim İtalya'nın güney sahillerini vuran yağmur, içlerinde Nenedik'in de bulunduğu bazı yerleşim birimlerinde sele neden oldu. Calabria bölgesinde sel yüzünden 3 kişi ölürken binalarda da büyük maddi hasar meydana geldi. Taşan kanallar yüzünden \'enedik'te yaşam felç olurken kentte yaşayanlar. ulaşımı birbirierinin sırtına binerek gerçekleştirdi. (Fotoeraf: REUTERS) 57 PKK'li öldürüldü DİYARBAKIR (Cumhuriyet) - Güneydoğu'da sürdürülen operas- yonlarda 57 terörist öldürüldü. Örgüte yardım ve yataklık ettik- leri gerekçesıyle yakalanan 37 kişi de çıkanldıklan mahkemece tutuk- landı. Olağanüstü Hal Bölge Valili- ği 'nden y apılan açıklamaya göre te- röristlere yönelık bölgede sürdürü- len operasyonlar sırasında, Hakkâ- ri'nin Şemdinli ilçesi Derecik sınır bölgesinde 19. Silo Yaylasfnda 15. Cukurca ilçesi Uzundere ve Çayırlı Köyü bölgesinde 8. Bitlis merkez- de ve Mutki ilçesinde 7. Diyarba- kır'ııı Kulp ve Lice ilçelen kırsalın- da4. Tunceli'nın Mazgırt ilçesi kır- salında 3. Bingöl'de ise 1 olmak üzere. 57 terörist öldürüldü. Van'ınGürpınarveElazığ'ın Ko- vancılar ilçelerinde 4 terörist yaka- landı. Şırnak ve \an'da ıse2 terörist kendiliğinden güvenlik güçlerine teslim oldu Bölgedekı operasyonlarda terö- rıstlerle işbirliği içerisinde oldukla- rı. yardım ve yataklık ettikleri ge- rekçesiy le y akalanan 37 kişi de sev k edildiklen mahkemece tutuklandı. Yetkililer. bölgede operasyonların aralıksiz sürdürüldüâünü bıldırdıler. REFAHYOL'un bütçesi • Baştarafı 1. Sayfada da memur maaşlarının enflasyon oranında arrtırılması anlamına ge- len "eşelmobil" sistemine göre zam yapacaklarını bildirdi. Erbakan. "Maaşlara dolar ba/ında sabit ka- lacak eşelmobil sistemi uygulayaca- ğız" dedi. Anayasaya göre mali yıl başlan- gıcından 75 gün önce TBMM'ye sunulması gereken bütçe tasarısı üzerindeki hazırlıklar sürüyor. Hü- kümetin perşembe günü TBMM'ye sunacağı 1997 yıh bütçe tasansın- da harcama ve gelirleri eşit miktar- larda tutmayı hedeflediklen bildi- rildi. Başbakan Erbakan. dün RP'nin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada. 54. hükümetin 30-40 yıl sonra ilk defa "denk bütçe" ha- zırladığını söyledi. Erbakan. "Hazi- ne son zamanlarda y üzde 140 oran- lannda borçlanmaktadır. Bu daha büy ük borç y ükü çıkarmaktadır. Bu bir fasit dairedir. Dev let borçlann- dan mutlaka kurtulmalıdır" dedi. Erbakan. memur maaşlarının da enflasyonaezdırilmeyeceğinibelir- terek. maaş zamlannın "eşelmobil" sistemine göre yapılacağını bildirdi. Erbakan. maaşların ABD Doları karşısında sabit tutulacağını söyle- di. Erbakan. Milli Savunma Bakan- lığı'nın istediği bütçe ödeneğinde hıçbir kısıntıya gidilmedığinı de söyledi. Erbakan. "Borçlanmanın yavaş yavaş azaltılacağı"nı belirtirken. "sermayenin uşağı" olarak adlan- dırdığı IMF konusunda şu açıkia- mayı yaptı: -İlişkilerimizgayetiyidir. IMFbü- tün diinya kredi müesseselerinin işa- retine baktıkları önemli bir kuru- luştur. Türkiy e'nin böy le sağlam bir ekonomiye geçişi IMF'nin Türkiye hakkında el işareti vermesinin asü sebebini teşkil eder" dedi. Çiller de dün düzenlediği basın toplantısında. RP'yle "denk bütçe" konusunda uzlaştıklannı söyledi. Çiller. denk bütçe çıkarmak, gelir- giderleri eşıtlemek ıçın yenı kay nak bulduklannı da belırtirken. "Köprii senetleri çıkaracağız" açıklamasını yaptı. Çiller'in bütçede gelir kalemı ola- rak gösterdiği senetler. yap-işlet- devret modeliyle yapılacak olan ve kamunun hiçbir kay nak iddia ede- meyeceği Çanakkale köprüsü ile da- ha projesi bıle olmayan 3. istanbul boğaz köprüsünün olası gelirleri he- saplanarak çıkanlacak Pamuktaki fon ve kotalar kalktı Çiller. aynca pamuktaki tüm fon \e kotalann kaldınldığını. Fıskobir- lık'e de fındık alımı için yeni kay- nak aktanldığını anlattı. Şekerpan- can 3. avans ödemelerinın bugün başlayacağını anlatan Çiller. Çuko- birlik'in kooperatıf üyelerine gen verileceğini belirttı. Çiller. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in küçük ve orta boy işlet- melerın teşv ik kararnamesini onay- ladığını da bildirdi. < guruttuiu G U N D E M MUSTAFA BALBAY • Baştarafı 1. Sayfada babam şışir... Hocanın takkesi kravatına denk. toplum borsa- sında değert yükselen ne varsa, "benim" diyor. Yarın, başka bir değerin yükseldiğini görse, sö- ze şöyle başlar: "Beşinci olağan kongrede söylediğim her şeyi unutun... Şimdi söyleyeceklerimı aklınızda iyi tu- tun..." RP'lilermemnun: "Türkiye bizi konuşuyor..." Konuşmayıp ne yapsın... Dönmedik yön bırak- madınız. Hangi taraftasınız onu bulmaya çalışıyor. Aslında Hoca'nın yeri aynı. değişmiyor. Yönü de- ğişiyor. Yön değıştirınce de herkes birbirine soru- yor: "Hoca kaydı..." - Nereye? "Galiba merkeze doğru..." - Nereden anladın? "öyle mesaj verdi..." - Neymiş o mesaj? "Atatürkçüymüş, laikliği en iyi o savunurmuş. DYP gelmış teslim olmuş, kendisini kurtarmış. ANAP da teslim olursa kimliğini bukjrmuş..." - Salon nasılmış? "Haremlık-se/am/ık..." - Yönetimde kadın var mıymış? "Hiçyok..." - Atatürk devrimlerı bu ülke kadınına pek çok Av- rupa ülkesınden daha önce seçme-seçılme hakkı tanıdı. Bu nasıl Atatürkçülük? "Herhalde Hoca daha Atatürkçülüğün orasına gelmedı..." - Neresinde? "Galiba, rant kısmında..." Çağdaşlıktan başlayıp laikliğe kadar bütün de : ğerlerle dalga geçıp sonra da bunların tümünün kendısine ait olduğunu söyleyen bir kişiyi, öteki ül- kelerde başbakanlık makamı yerine başka bir ye- re gönderırler. Türkiye'de siyasette başarılı olmanın koşullan bellı: - Vicdan değil. cüzdan sağlam olacak... - Düşünme değil. dönme yeteneğin güçlü ola- cak... Eskıden bir kişi siyasete gireceği zaman özgeç- mişini yazarken bitirdiği okulları, aldığı diplomalan konu ederdi. Şimdi geçer akçe. değıştirdiğin par- tilerin sayısı... Adam, milletvekili seçildiği partiyi bırakıyor, baş- kasına geçıyor. Orada yükseliyor partinin üst yö- netim organına seçıliyor. Hoca'nın konuşmasına gelelim... Ekim ayı ülke- mizin tarihi açısından da önem taşıyor. Hoca, 29 Ekim kutlamaları için özel bir hazırlık yapıyorsa şaş- mamak gerekir. Ne kadannı yersen... Tekrar tekrar altını çizmek istediğım nokta şu; burada Hoca'nın takıyyeciliği, ordudan Köşk'e ka- dar, devlete bağlılık mesajları vermesi madalyonun bir yüzü. Ötekı ve asıl olan yüzü ise "Hoca 'nın hak- kı değil" denilen değerlerin korunması, yüceltilme- si... Sadece Hoca'yı eleştirmek, (benzetmede hata olmaz) ortalığı yıkıp yok eden selı durdurmak için üzerine toprak atmaktan başka bir şey değil. Ya- pılması gereken selin üzerine toprak atmak değil, zarar vermesini istemediğimiz yerleri selden koru- mak... Afganistan'da Taleban, Kabil'i ele geçirince ilk te- mas kiminle kabıl oldu? ABD'yle... Bu ülke, ola ki iktidara gelir diye, Cezayir'de FlS'la da temasta... Türkiye. çağdışı zihnıyetlerden kurtarılacaksa, yi- ne bu ülke insanlarının çabasıyla olacak. RP'nin merkeze gelişine gelınce... Yanıtlanması gereken soru şu: - RP merkeze mi geliyor, RP merkezi kendisine mı çekiyor? Buna kimıleri, "Her ikisi de.." yanıtını verebilir. Bana. ikinci olasılık daha güçlüymüş gibi geliyor. Baksanıza bacımız Eskişehir'de ne diyor: "DYP inananların partisidir..." içinde bulunduğumuz süreci şöyle özetleyebiliriz: "Sabah akşam takıyye.. ne kadannı yersen ye..." AÇIKLAMA Gazetenizin bugünkü (dünkü) sayısında yayınlanan bir haberde. işadamı Sayın Halit Cıngıllıoğlu ile eşinın. Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcisı eşim Tansu Çiller \e benı ABD'de havaalanında karşıladıkları iddiası yer almıştır. Bu ıddia doğru değildir. tşadamı Sayın Cıngıllıoğlu ile eşim Tansu Çiller'in ABD'ye yaptığı ziyaret sırasında böyle bir karşılania gerçekleşmediği gibi ziyaret süresince de bir beraberliğimiz olmamıştır. Özer Çiller " FEMŞ ALÜMtNYUM SANAYİ \ T TİCARET A.S. FEMŞDIŞ TİCARET A.Ş. TERME METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EPENGLE DÖŞEMELİK KL'MAŞ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'LERtNÎN AÇIKLAMASI Cumhuriyet gazetesinin 14.10.1996 tarihli nüshasında yayınlanan "D\"P'lileretrilyonluk banka kredisi" başlıklı yazıda: şirketlerimizle ilgiü olarak. siyası ilişkiler kullanılarak kredi temin edildiği yolunda bazı iddialar ıleri sürülmüştür. Şirketlerimiz 1980'li yıllardan beri ilgıli banka ile ipotek teminatlı olarak çalışmış. 1990"lı yıllarda da kredi ilişkisıni. ihracatlanmızın finansmanında kullanılmak üzere yine ipotek teminatlı olarak sürdürmüştür. Yıllardır süregelen söz konusu bu kredi ilişkilerinde. herhangi usule uygun oimayan bir durum mevcut olmadığı gibi. şirketlerimize sağlanmış usulsüz bir kredi de mevcut değildir. Şirketlerimizin bugüne kadar herhangi bır usulsüz muamelesi. kredi talebi olmamıştır. Bundan böyle de olmavacaktır.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle