25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 16 EKİM 1996 ÇARŞAMBA 10 Talabani T 'nin 1 ilerlemesi üzerine 1 tanklar, Erbil'in DIŞ HABERLER 20 kilometre uzağındaki Kuştepe'de mevzilendi 1 1 «1 "!• Içiller' Tai- le görüşmek istiyor ıraK lanKiarı nareKeuencur• Barzani'yebağlı 20 bin peşmerge, Köy Sancak'ı geri almak için karşı saldınya geçti. Ta- labani, Erbil 'i al- maya niyeti olma- dığını tekrarladı. Dış Haberler Servisi - Irak Kürdistan Yurtsever- lerBirliği'nin(IKYB) Ku- zey Irak'ta geçen ay kay- bettiği topraklan geri alma operasyonu sürerken Me- sut Barzani lıdcrlığmdekı Saddam destekli Irak Kür- distan Demokratik Partisi (IKDP) güçleri de karşı saldınya geçtiler. Erbil'deki Irak tanklan- nın da saldırı durumuna geçtıği bildirildi. Erbil'de toplanmaya başlayan binlerce IKDP peşmergesi. önceki gün IKYB'nin eline geçen \e stratejikönemtaşıyan Köy Sancak"ı geri almak üzere karşı saldın başlattılar. Degala köyü yakınlann- da mevzilenen KDP peş- mergelerinin. Köy San- cak'ı ele geçirmek için IKYB birliklerini yoğun top ateşine tuttuklan bildirildi. Irak ordusu da Uerliyor Bu arada Irak yönetimine mu- halif. merkezi Londra'da bulunan Irak Ulusal Kongresi (INC) Baş- kanı Ahmet Çelebi. Erbil çevre- Kuzey Irak ABD yönetimi yeniden devrede IKDP peşmergesi cephe volunda. Bağdat vönetiminden destek alan Barzani, bir karşı saldınyla kaybettiği toprakları geri almaya çalışıvor. sindeki Irak tanklarının kente doğru ilerlediğini öne sürdü. Ah- met Çelebi. vaptığı açıklamada. Irak tanklannın Erbıl'ın 20 kilo- metre uzağında bulunan Kuştepe mev kiindcsaldın durumuna geç- tiğini iddia etti. Çelebi. "'Bu, Saddam Hüse- yin'in Kürt gruplar arasındaki çatışma>a müdahaleve ha/ırlan- dığına ilişkin tehlikeli bir gelişme- dir" dedi. INC Başkanı, uluslararası top- luma. Irak Devlet Başkanı Sad- dam Hüseyin'inaskeri birmüda- halesini önlemesi için çağnda bulunduklannı da kaydetti. Erbil'deki bir BM vetkilisi de Celal Talabani yönetimindeki IKYB'ye baglı güçlerin Erbil'in 60 kilometre doğusundaki Dega- la'yı ele geçirmelerinin ardından. bu cephede çatışmalann yoğun biçimde sürdüğünü haber verdi. Aynı yetkili. ellerinde sılahlar ve roketatarlar bulunan yaklaşık 20 bin IKDPpeşmergesınin. önceki gece Selahaddin kentinde topla- narak 25 kilometre güneydeki Erbil üzerinden cepheye doğru hareket ettiklerini de kaydetti. Kuzev Irakta bir av aradan sonra bazı yerleşim birimle- rinin denetimini yeniden ele geçiren IKYB lideri Talaba- ni. bölgenin en büyiik kenti Erbil'e baskın düzenleme- yeceklerini, kent sakinlerı- nin Barzani güçlerine karşı ayaklanmasını bekledikleri- ni söyledi. IKYB'den genel af Bu arada IKYB. IKDP peşmergeleri için "genelaf ilanetti. İRNA'nın haberıne göre IKYB radvosundan okunan bildiride. IKDPpeş- mergelerine ''va IKYB güç- lerine katılmalan va da si- lahlarını bırakıp evlerine dönmeleri" önerildı. Bildi- ride. ilan edılen af koşulla- nna uyan tüm (KDP peş- mergelerinin ev lerine güv en içinde dönmelerının sağla- nacağı kaydedildi. İran-Irak savaşı Irak Kürdistan Demokratik Partisi (IKDP) LondraTem- silcisı Dilşat Mirani. Iran kuvvetlerinin. Irak Kürdistan Yurtseverler Bırligi'ne (IKYB) yardım etmek için Kuzey Irak'a gırdiğini belir- terek. "Bu çok tehlikeli bir durum. Irakve uluslarara- sı roplum rarafından kabul edilemt/. İran ile Irak arasında çatışma çıkabilir" dedı. Dil^at Mıranı. yaptığı açıklamada. bol- gede yaklaşık 15 bin İran de\nm muhafızının vanı.tira Bekir El Hakim'e bağlı askeri ku\\etlerin de IKYB taratından çatışmalara katıldıklannı öne sürdü çağn bekliyor • • Filistin Kral Hüseyin'i âğırladı LALE SARIİBRAHİMOĞLl ANKARA - Kuzey Irak'ta rakıbı olduğu Kürdistan De- mokratik Partısi'ne (KDP) karşı yeniden denge kuran Kürdistan Yurtsever Birlığı (KYB) lideri CelaJ Talabani. Türkiye'nın KDP ve kendisı- neeşıtmuamele ızlemesinı is- tedı. Talabani'nın. geçen ay Ankara'va gelen KDP lideri Mesud Barzani gıbi kendısı- nın de üst düze> \etkılılerle görüşmesı lıalınde Türkıyey e gelmey e hazır olduğu bı Idı rı 1- di. Dışışlen Bakanı^TansuÇil- ler ise. Talabani'nın Anka- ra'ya çağrılmasının gündem- deolmadığını söyledi. Talabani'nın Türkıye ile belırlı koşullarlayakın işbirlı- ğine giıme yolundakı ıstemi- ni. bir haftadır Ankara'da bu- lunan KYB politbüroMi üvest Adnan Miiftii. Dışışlen Ba- kanlığı'na ılettı. Adnan Müf- tü, Ankara'dakı temaslan hak- kında Cumhurijet'e yaptığı açıklamada, bölgenin güçlü bir ülkesı olan Türkıve'nınra- kıp Kürt grupları arasında ba- rışuı sağlanması ıçın çaba göstermeMnı istediklenm be- lirterek. şöy le dedı: "Türkiye. gerek KDP've «erekse KYB've vönelik politikasında bağımsız hareket etmeli. Ve bizlere eşit muamele göster- melidir. Çekiç Giiç'ün de Tiir- kive'de kalmasını istiyoruz.** Müftü. Kuzey Irak'ta konı- rol altmda tuttuklan bölgede PKK'nın siyası bırgüç olarak ortaya çıktığını yalaniayarak. terör örgütünün Türkıye sını- n yakınında kontrolü elinde bulunduran KDP bölgesınde faalıyetgösterdığinı savundu. Adnan Müftü. Talabani'nın Türkıve'de Dışışleri Bakanı Tansu Çıller dahil üst düze> y önetıcılerle görüşmesi duru- munda Ankara'ya gelmeye hazır olduğunu \e Dışişlerı Bakanlığı'ndan yanıt bekle- dıklenni söyledi. Dışışlen Bakanı Çıller. dün Cumhurbaşkam Süleyman Demirel ile görüşmesınin ar- dından. gazetecilenn dış poli- tıka ile ılgıh sorularını vanıt- ladı. Çıller. Kuzev Irak'taki gelışmelen günlük mesele olarak ızledıklerını belırterek. şunları kaydetti: "Biz. 'Tala- bani'nm geri dönmesıne kar- şıyız \ e>a O'nun \ anında> ız" gibi bir turum içinde olmadık. Bizim tutumunıuz Türkmen- ler"in oradaki ^arlığının tescil edilmesi ve bir oluşumda eşit haklı olarak ver alabilmesidir. Bunu. oradaki banş açısından da Irak'ın toprak bütünlüğii açısında da \a/geçilınez bir şart olarak görüyoruz." Dı^işlen Bakanı Çıller. bir gazetecının KYB liden Tala- bani'nın Ankara'va çağrılıp çagrılmayacagı ile ılgılı bir sorusu üzerine. "Bugün için gündemde bir şey yok" \ anı- tını verdı.Çıller. ta*hran\öne- tımının Kuzey Irak'taki KDP- KYB çatışmasına müdahele etmesı ile ilgıli olarak Anka- ra'nın tutumu konusundakı bir soruva şu yanıtı \erdı: "İran nezdinde takipte>iz,di- >alog de\am edi>or." FUAT KOZLUKLU NVASHINGTON - Başkanlık seçimlen öncesinde patlak veren Kuzey Irak krizine "Nasıl çözüm buluru/" sıkıntısı yaşayan Clinton yönetimi. İran ile Irak'ın çatışmalarda direkt rol oynamasını önlemek ve Kürt gruplan masaya oturtabilmek için yeniden harekete geçti. Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseveler Birliği'nin (KYB) üst düzey yetkilileriyle görüşen ABD Dışişleri Bakanlığı Körfez Dairesi yetkililen. taraflara. "çatışmalara son verme" çağnsında bulunurken "•ateşkes" sağlayabilmek için yoğun çaba sarf ediyorlar. Clinton yönetiminin kısa vadedeki hedefınin. daha çok Barzani'nin yeniden Bağdat'a yanaşıp Saddam birliklerini Kuzey Irak'a davet etmesini "engellemek olduğu" bildiriliyor.ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nicholas Burns, !ran v e Irak'tan Kürt gruplan arasında süren çatışmanın dışında kalmasını isteyerek "De\am eden bu çatışmanın Kürt çıkarlannın korunmasına vardım edeceğine inanmıyonız" dedi. Beyaz Sözcüsü Michael McCurn de önceki gün gazetecilere yaptığı açıklamada. Başkan Bill Clinton"ın Kuzey Irak'taki durumu yakından izlediğini ve Kürt gruplan arasındaki çatışmanın sona ereceğını umduğunu söyledi. Sözcü. u Durumu çok dikkatli biçimde izli\oruz. Kürt gruplarına birleşmeleri için çağn yaptık. Ancak birleşerek Kuze> Irak'taki Kürt halkjnın çıkariannı geliştirebilirler" di\e konuştu. 'Barzani bir eşkiya' ABD Dışişleri Bakanlığı yetkililerinin. dün KYB liden Celal Talabani'yle telefon görüşmesi yaptıkları belirlendi. Salih. Cumhuriyet'in sorusu üzerine. Barzani güçlerinin Irak'tan destek almaya devam ettiğini. son çatışmalar sırasında ele geçirdikleri silahlann Irak ordusuna ait olduğunu belirlediklerini öne sürdü. Talabani'nin ABD'deki temsilcisi. Barzani için *O bir eşkıja, Saddam"dan ve diğer güçlerden destek alıyor. K\'B, banştan yana ve bu yöndeki tüm çabalara destek vermektedir" dedi.Ele geçirdiği bölgeleri kaybetmeye başlayan Barzani'nin yeniden Irak yönetimine yaklaşabileceğinden kaygı duyan Clinton yönetimi. Washington'a davet ettigi KDP yekilileriyle dünden itibaren görüşmeye başladı. ABD'nin taraflar arasında kaybolan görüşme zeminini oluşturmayı hedeflediğini söyleyen diplomatik kaynaklar. "Durum hayli ciddi ve kanşık. Clinton jönetimi, Türkive'nin de içinde yer alacağı yeni bir sürecin peşinde. Kuzey Irak'ta uzun vadeli bir istikrann sağlanması amaçlanıyor. Taraflan uzlaştırma zemininin olup olmadığının belirlenmesi için çauşüıyor'* diye konuştular. • 1967 Arap-İsrail Savaşı'ndan beri ilk kez Batı Şeria'ya giden Ürdün Kraİı Hüseyin, îsrail'c. "Filistin yalnız değil" mesajı verdi. Dış Haberier Senisi - Crdün Kralı Hüse\in. 6 gün süren 1967 Arap-İsrail Savaşı'ndan bu yana. ilk kez Filistın'ı ziyaret etti. Kral Hüsevin. dün. Filistin Dev let Başkanı Yaser Arafat ile birlikte. kendısının kullandığı bir helikopterle Amman'dan Batı Şe- ria'nın Erıha kentine geldı. Lıder- leri. havaalanında Filistin şerefkı- tası ve yüzlerce kişi karşıladı. Tö- rende her ikı ülkenın de ulusal marşlan çalındı. Lıderler. törenin ardından, ban^ sürecı üzerine konuşmak için, Arafat'ın karargâhına gittiler. Kral Hüsevin'in tarihi zivaretı. bu topraklarda Filistin vönetımı- nın egeınenlıgını tanıdığını göste- rirken. Israil'ede Filistin in yalnız olmadıöı mesajı \ erdı. Kral Hüse- \ in. özerk Filistin toprağını zıva- ret eden ilk Arap lider oldu. Eri- ha. (srail ile 1994 yılında varılan anlaşma uyannca Filistin Özerk Yönetimi ne geçen ilk Batı Şeria kenti olmuştu. Kral Hüseyin'in beklenmedık zivareti. İsrail Başbakanı Benya- min Netanvahu ile banş süreci gö- rüşmelerınde zorlanan Filistin'e simgesel bir destek olarak yorum- landı. Öte vandan İsrail Başbakanı Benvamin Netamahu'nun, Eriha kentindekı zineye katılmavacağı bildirildi. Filistınlı bir temsilci Filistin'e gelen ilk Arap ülkesi lideri olan Kral Hüsev in, devlet töreniyle karşılandı. Gazze'de yaptığı açıklamada, Ne- bilecegi belirtiimişti. Crdün. El vardımcısıMktorPosuvahukSu- Halil konusunda bir anlaşmaya vanlmasından hemen sonra. Am- man'da bir İsrail-Filistin-Mısır- Ürdün zirvesi düzenleneceğini açıkladı. tanyahu'nun. Arafat ve Kral Hü- seyın'le bir arava geleceğinden haberlen olmadıgını belırtirken. fsrail hükümet sekreteri Danm Naveh ise İsrail Halk Radyosu'na yaptığı açıklamada. Netanya- hu'nun Enha'dakitoplantıvakatıl- ması için birdavet almadığını söy- ledi. İsrail Halk Radyosu'ndanön- ceki gün yapılan açıklamada, Ne- tanvahu'nun Arafat ile Kral Hüse- Primakov geliyor Bu arada. Rusya Dışışlen Ba- kanı Yevgeni Primakov'un bu ay sonunda Ortadoğu'ya vapacağı ziyarette yeni görüşler gündeme v in arasındaki görüşmeye katıla- getıreceğı bildinldi. Pnmakov 'un udi Arabistan'a gıderken uğradı- ğı Kahire'de yaptğı açıklamada. Dışişleri Bakanı'nm Mısır, Surive. Lübnan \e Filistin'i ziyaret edece- ğini söyledi. Posuvalvuk, Ortadoğu'ya iliş- kin geniş bilgisi olan Primakov 'un gezisi sırasında yeni görüşler gün- deme getırceğini söyledi. Prima- kov, v ıllarca Ortadogu ülkelerinde büyükelçilik görevınde bulun- muştu. Arafat 'El Halil'i ABD korusun'Dış Haberier Servisi - Filistin Dev let Başkanı Yaser Arafat, İsrairingüvenliknedeniyle ge- ri çekilmeyi geciktirdiği El Ha- lü'in ABD askerleri tarafından korunmasını önerdi. Arafat, Eriha'da Crdün Kralı Hüse- \in'le birlikte düzenlediği ba- sın toplantısında "fsrail güven- lik. güvenlik dive tutturdu. Ben de onlara "Peki, eger kendi as- kerlerinize ve bizim askerleri- mize güvenmi>orsanız, o za- man ABD askerlerinın de katı- lacağı bir uluslararasi gücü bu- raya çağıralım' dediırr diye ko- nuştu. Arafat ABD birliklerinin geçmişte Mısır'ın Sina çölünde bu görev i yapmış olduğunu ha- tırlattı. Filistin önerisi daha ön- ce Arafat'ın yardımcılanndan Nabil Abu Rdainah tarafından açıklandı. Rdainah, bu konuda vanlan anlaşmanın değiştiril- mesi ya da Filistin yönetimin- deki bölgelere İsrail'in müda- halesmi ise kabul etmeyecekle- rini kaydetti. Görüşmeleri sürdüren İsrail heyetinin sözcüsü Mose Fogel söz konusu öneriyle ilgili ola- rak, "DegişikönerilerinavTinn- lanna girmek istemiyoruz*' de- mekle yetindi. IŞBASIN <lfce8*Uf îdcfraph Clinton'ın tutarsız Irakpolitikası HENRV K1SS1NGER Irak'ta son yaşanan olaşlar Clinton vönetimının zav ıf ve yanlış politikalarmın Saddam rejimini güçlendirdiğini ortaya koydu. Seçim politikaları geregi. Irak'la ilgili songelişmeler Amerikan halkına "ABD'nin Kuzev Irakzaferive Saddam'ın çöküşü" şekhnde vansıtıhrken dünvanın diğer ülkelerinde veözeilıkle enerji üreten \e ABD koruma.sına bağımlı Körfez ülkelerinde durum tamamen farklı algılandı: ABD'nın Saddam'ın Kuzev Irak işgaline karşı giriştiğı harekât. Saddam'a valnızca sıyasi bırzafer1<azandınnıştı. Türkive kendisini ABD'nın Kürt polıtıkaMnın dışında tuttu vehattabir Kürt devletinın oluşmasından çekindiği için Saddam'ın Kuze.v Irak'taki egemenliğine gözbıleyumdu. Suudi Arabistan. Körfez Savaşı'ndan farklı olarak bu kez ABD hava güçlennın kendi topraklannı üs olarak kullanmalarına izin vermedı. Avrupalı mürtefikler ise gönülsüzce destek oldular. Ancak ABD'ye farklı düşüncede olduklannı da her fırsatta sergiledıler. Peki neydi Clinton'u bu denlı başansız kılan' 1 Clinton vönetimi Saddam'ı yıpratmak ıçın Kürt tezini kullanmaya çaliştı. Ancak bunu siyasi bir çerçeveye tam olarak oturtamadığı için. oluşturulan sınırlamalann başansızlığa uğrayacağmı hesaplayamadı. Kuze> Irak'ta resmi b'irsıfatı olmavan özerk bir Kürt bölgesı oluşturulması, bu komşu ülkelerde kendi toprak bütünlüklerının de zedelenebıleceği endışesini varattı. Bu vüzden Saddam'ın Kuzev Irak'ta egenıenlik kurma gin>ımlenne sessız kaldılar. hatta destek bıle verdıler. Türkive ile hiçbır zaman Kuzev Irak'ta özerklik konusunda tam bir fikir birlığı sağlanamadı. Diğer bir deyişle Clinton yönetimi anti- Saddam tezını temelsız bazlara oturttu. Aynca bu özerk bölge orada yaşayan Kürt grupfar arasında da tam bir "birlik" gerektıriyordu ABD burada da vanıldı. İkı büyük Kürk grubu IKDP ile 1KYB bırbırlerivle savaşmaya basladılar. ABD'nin bu gruplardan valnızca bıri ile temasa geçmesi. Saddam'ın güçlennin Kuzev Irak'ta CIA destekli oluşturulan siyasi yapılanmayı tamamen tahrip etmesine vol açtı. Tutarsız ve desteksız bir politik amacın vetersiz bir askeri strateji ile birleşmesi sonucu. Saddam v e Kuzey Irak sorunu sadece daha da çetrefilleşti. Irak yayınına BM engeli • Türksat 1-C'nin Irak televizyonuna kanal kiralama talebi yaptırımlar nedeniyle geri çevrildi. Dış Haberier Servisi - Bırleşmiş Milletler (BM) Yaptırımlar Komitesi. Türkiye'nın Irak'a Türksat 1 - C uvdusunun bir kanalını kiralama talebini gen çev irdi. Komite Başkanı Tono Eitel. Güvenlik Konsevi Irak Yaptırımlan Komitesı'ndeki toplantının ardından basına vaptığı açıklamada. bu tür hizmetlerın insanı bir gereksinim olarak nıtelendirilemeyeceği gerekçesiyle. Irak'ın Türksat uvdusundan kanal kiralavarak ülkesine. komşulanna ve Batı Avrupa'ya vönelik televizvon vavını yapmasına izin verilemeveceğını belırtti. Türk Telekom Sırketi'nın Irak'a peşın olarak dolarla uvdu kanalı kiralama anlaşması. Irak'a gerekli donanımlann ve vedek parçalann göndenlmesını içermı>or. Eitel. toplantıda. Irak'ın. geçen mayıs ayında uygulanması kararlaştınlan ve Irak'ın gıda ve ilaç satın almak için 2 mılyardolar tutarında petrol satmasına olanak veren petrole karşılık gıda anlaşmasınm da görüşüldüğünü. ama bu planın uygulanması için gerekli koşulların henüz oluşmadığına karar venldiğıni belırtti. Birleşmiş Milletler, Irak'a. 1990 yılında Kuveyt'ı işgal etmesinden bu yana yaptınmlar uyguluyor. MARMARA EREĞLİSİ İZALE-İ ŞÜYU SATIŞ .MEMURLUĞL'\\DA\ GAYRİMENKUL AÇEK AKTTIRMA İLANI Savı: 1996 7 Iz.Şüyu Satılmasına karar verilen gaynmenkulün. cinsi. kıvmetı. adedi. evsafı: 1- Tekirdağ ili Marmara Er^ğlisi ılçesi Yakuplu köyü tapusunun 2 pafta 70 parselinde ka- yıtlı tarla vasfında 24 200- m~ miktarında gay rımenk'ul. değen: 1.936.000.000.- TL kıyme- tindedir. " " " 2- Yine aynı yerde tapuya kayıtlı 5 pafta 863 parsel sayılı tarla vasfında 2200 m- mikta- nnda gayrimenkul değen 220.0ÖO.OOO- lıra kıymetindedir. 3- Yine aynı yerdelapuya kayıtlı 5 pafta 865 parsel sayılı tarla vasfında 8800 m- mikta- rında gayrimenkul. değen '88O.ÖOO.OOO.- lıra kıymetindedir. ^ 4-Yine aynı yerde tapuya kayıtlı 14 pafta 109] parsel sayılı 1300. m~ miktannda üzerırı- deçeşitli cinsağaç bulunan bahçelı kerpıç \e müştemilatı: değeri: 7 31.800.000.- lıra kıyme- tindedir. Satış şartları: Bırincı parsel 22 Kasım 1996 günü saat 14.00-14.10 arasında. İkınci parsel 22 Kasım 1996 günü saat 14.20-14.30 arasında. Üçüncü parsel 22 Kasım 1996 günü saat 14.40-14.50 arasında. Dördüncü parsel 22 Kasım 1996 günü saat 15.00-15.10 arasında Marmara Ereğlisı Adli- ye Salonu'nda açık arttırma suretiyle yapılacaktır. Bu arttırmada tahmın edilen kıymetın yüz- de 75'inı verüçhanlı alacaklılarvarsaalacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçnıek şar- tı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa. en çok amıranın taahhüdü baki kalmak sanıyla 2 12 1996 günü aynı yerde ve aynı saatte ıkincı arttıırnaya çıkanlacaktır. Bu arttır- mada da bu mıktar elde edılememişse gayrimenkul en çok arttıranm taahhüdü sakh kalmak üzere arttırma ılanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ıhale edilecektır. Şu ka- dar kı arttırma bedelınin malın tahmın edılen kıymetının yüzde 40'ını bulması ve satış ıste- yenin alacağına rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştınma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa sa- tış talebi düşecektir. 2- Arttırmaya iştirak edeceklenn. tahmın edılen kıymetın yüzde 20'si nispetinde pey ak- çesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın temınat mektubunu v ermeleri lazımdır. Satış pe- şın para iledir. alıcı istediğinde 20 günü geçmenıek üzere mehil verılebılir. Tellalıye resmi. ihale pulu. tapu harç ve masrafları alıcıya ainir. Birikmış vergıler satış bedelınden ödenir. 3- Ipotek sahibi alacaklılarla diğer ilgihlerin (*) bu gayrimenkul üzerindekı haklannı. hu- susıyle faiz vemasrafa daırolan ıddıalannı dayanağı belgeleri ile on beş gün içinde daırenıi- ze bildırmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sıcilı ile sabit olmadıkça paylaşmadan ha- rıç bırakılacaklardır. 4- Ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatınnamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm aîıcılar \e kefilleri- teklıf ettıkleri bedel ile son ihale bedelı arasındakı farktan v e di- ğer zararlardan \e aynca temerriit faızinden müteselsılen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksızın daıremizce tahsil olunacak. bu fark. varsa ön- celikle teminat bedelınden alınacaktır. 5- Sartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için daırede açık olup masrafı verildığı takdirde isteyen alıcıya bir ömeğı göndenlebılir 6- Satışa ıştırak edenlerin şartnameyi gömıüş \emünderecatını kabul etmiş sayılacaklan. başkaca bilgi almak isteyenlerin 1996 7~lz süyu sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başv^ırmalan ilan olunur. 01 10 1996 (*) llgililertabirine irtifak hakkı sahipleri de dahıldır Basın- 110038 ADAPAZARI 2. İCRA MÜDlfRLÜĞÜ'NDEN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI DosyaNo: 1996 2528 Satılmasına karar \enfen gayrımenkulün evsafı. cınsi. adedı. kıymeti: Adapazan HanlıköyüDöıtyol Sanayji Sitesi 9 No'luSokakNo "M'tekadastronun 1 1 paf- ta 1895 parselıni teşkıl eden 115.80 m 1 miktarmdakı bahçelı kâgır dükkân \ asfında olup şu anda faaiıyette olup borçlu tarafından makpa işyerı olarak tasarruf edılmektedır. Dükkân tek katlı üzen hasır beton. tabanı beton kaplı. ön kapı \e pencereleri demirdoğrama. yaklaşık 60 m-'lik inşaat kullanma alanına^ahip bu bina yıprannıış olup yıpranma payı da nazara alın- dığında dükkânın bina olarak m-'si 7.500.000- TL'den 450.000.000.- TL kıy metinde. taşın- mazın zemın durumu ise imar durumuna göre Dörtyol Sanayı Çarşısı'nda yer alışı. bu yere 2 kat inşaat ruhsatı verilişı 1996 yılı emlak alım satım birim fiyatları \e günün ıktısadı şart- ları da nazara alındığında zeminin arsa olarak m-'sı ^.500.000.- TL'den 868.500.000- TL kıymetinde olup taşınmazın üzerindekı kâgır tek katlı dükkân \e zeminle birlikte ışbu taşın- mazın tüm değen 1.318.500.000.- TL kıymetınde bulunduğu bilırkişiierce tespitedılmiştır. Satış şartları: 1-Satış. 25 11 1996 Pazartesı günü saat 14.00'ten 14.10'a kadar Adapaza- rı Beledıye Mezat Salonu'nda açık arttınna suretiyle yapılacaktır Bu arttırmada tahmın edi- len kıy metin y üzde 7 5'ini \ e rüçhanlı alacaklılar \ arsa alacaklan meemuunu \ e satış masraf- larını geçmek şartı ile ıhale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa. en çok arttıranın taah- hüdü bakı kalmak şartıy la 05 12 1996 Perşembe günü aynı yerde ve aynı saatte ıkincı arttır- maya çıkanlacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edileınemişse gayrimenkul en çok art- tıranm taahhüdü sakh kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok art- tırana ıhale edilecektir. Şu kadar kı arttırma bedelınin malın tahnıin edılen kıymetinin yüzde 40"mı buiması \e satış isteyenın alacağına rüçhanı olan alacaklann toplamından fazla olma- sı ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştımıa masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle faz- la bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir. 2- Arttırmaya iştirak edeceklenn. tahmın edilen kıymetın yüzde 20'si nispetinde pey ak- çesı v eya bu miktar kadar mıllı bir bankanın teminat mektubunu \ ermeleri lazımdır. Satış pe- şın para iledir. alıcı istediğinde 20 günü geçmemek üzere mehıl verilebilir. Tellaliye resmi. ihale pulu. tapu harç ve masraflan alıcıya aıttir Bırikmış vereiler satış bedelinden ödenir. % 15KDY. 3- tpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgihlerin (*) bu gayrimenkul üzerindekı haklannı, hu- susiyle faız ve masrafa daırolan iddialarını dayanağı belgeleri ile on beş gün içinde dairemi- ze bildirmeleri lazımdır. Aksı takdirde haklan tapu sıcilı ile sabıt olmadıkça paylaşmadan ha- riç bırakılacaklardır. 4- thaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatınnamak >uretı\le ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri. teklif ettıkleri bedel ıle^on ıhale bedelı arasındaki farktan \e di- ğer zararlardan \e aynca lemerrüt raizinden müteselsılen mesul olacaklardır. thale farkı ve tenıerrüt faızı ay rıca hükme hacet kalmaksızın daıremizce tahsil olunacak. bu fark. v arsa ön- celıkle teminat bedelinden alınacaktır. 5- Şartname. ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi ıçın dairede açık olup masrafı verıldiğı takdirde isteyen alıcıya bir örneğı göndenlebılir. 6- Satı^a ıştırak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklan. başkaca bılgi almak isteyenlerin 1996 2528 sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze baş- vurmalan ilan olunur 0İ 10 1996 (*) llaılıler tabırine irtifak hakkı sahipleri de dahildir. Basın: 11079"
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle