03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
14 EKİM 1996 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER Fikri Sağlardan önerge Başbakan'a 'şeytani' sorular A.NKARA (Cumhurhet Burosu) - CHP îçel Mıl- lervekılı Fikri Sağlar Ba^bakan Necmettin Erba- kan a "şe\tanla ortakiık vapıp >apmadığını" sordu RP Rıze Mıllenekılı Şe\ki\ılmaz'ın. kendı partı»ı dı^ındakılen "Hizbulşeytan" dı\e nıtelendırdığını \ e bunun "şeytanın partisi" anlamına geldığını ka\ - deden Sağlar Erbakan'a "RPolarak siz.dışınızdaki bir parti olan D\ P ile iktidar ortağı olarak Tann'yı, şe>tanla nıı ortak etmiş bulunuvorsunuz? Şeytanı ve şe\tanın partisini iktidara taşımak İslama >e şeriata uvgun mudur" dıve sordu Sağlar. Erbakan ve Ba^bakan Yardimcısı Tansu Çiltertarafından \ anıtlanması ı->temıv le a> n a\ n v er- dığı sonı onergelennde, hukunıetın RP kanadjnın "şeriatı çağnştıran" u>gulamalan ıle ılgılı kavgıla- nna ılı^kın sorularvonelrrı Sağlar, ozerle şu soru- laruonelttı "M'ganistan'daokluğugibihazıriamak- (a ojduğunuz iddia editen bir genelge ile oncelikle ka- nıu personeline \oneük asgari 13 cm sakal bırakma zorunluluğu getireceğiniz sö> lenmektedir. Bu iddia doğru mudur? Doğru ise siz de sakal bırakmavı dü- şünu>or nıusunuz? Sakal uzatma olanağı bulunma- >an köse \atandaşlarımız için ne gibi u\ gulamalar du- şünüvorsunuz? Sakal uzatma\an kişiler ile ilgili ce- zai müe\-> ideleriniz olacak mıdır? Kadınlara çahşma >asağı getirmeji düşünthor musunuz? Böylesi bir düşünceniz \arise vardınicınız Çiller \e kabinenizin diğer kadın iheleri ile ilgili mgulamanız ne olacak- nr. Çiller'e tesettür zorunluluğu getirecek oıisiniz?" Sağlar. Çıller'e de dı> polıtıkada de\re dışı bıra- kılmasmdan rahatiiz olup olmadığını sordu Erba- kan'ın. Asva \e Afnka ulkelen gezısı konusunda. kendiM \e Dı^ışlen burokratlannın haberdaredılme- dığı ıddıalannın dogru olup olmadjğını soran Sağ- lar, Turkıvenın Lıb\a Bu\ukelçısı Ateş Balkan'ın gen çekılmesınden. Başbakarfın haberdar edılıp edılmedığının açıklanmasını ıstedı CHP lideri, Alevilerin kültür ve sanatta başanlı temsilcilerinin bulunduğunu söyledi Baykal: Erbakan'ın maskesi düştüİST\NBl L/\MvARA (Cumhurnet) - karacjah- met Sultan Eğıtım \e Kultur \aktVnın da>anı^ma ge- cesı Poîat Reneıssance Otelı 'nde \ apıldı Âğırlıklı ola- rak -\le\i ışadamlarının katıldıkları geceve C HP Ge- nei Ba^kanı Deniz Baykal. genel ^ekreter >ardımcıla- rı Mehmet Se\igen \e Mustafa kul ıle Hatav Mıller- \ekılı FuatÇa> dageldıler Gecede bir konu^ma \ apan Ba\ kal. "Koktendinci- liği savunanlar. hükümet olsalar bile. Türkhe'de hâlâ şeriat tehlikesinden söz edilemhorsa. bu \Ievilere du- \ulan gihenden ka\naklanmaktadır. Türki>e'de her alanda. politikada. iş dürnasında. kültür \e sanat ala- nında çok başanlı temsilcileri bulunan \levi topfumu- nun en onemli özelliği. hangi alanda olursa olsun. bir- birinden kopmaması \e a\nı ilkeleri sa\unmasıdır" dedı Gece\e. eskı Ktanbııl Buvuk^ehır Beledıve Başka- m Nurettin Sozen. Cem \akfi Genel Başkanı İzzettin Doğan Polat Holdıng \ onetıın Kurulu Başkanı İbra- him Polat. Şahkulu Vakfi Başkanı Mehmet Çamur. Tuncelılıler \akfı Başkanı Nadir Akçelik. C HP Jstan- bul 11 Başkanı Mehmet Ali Özpolat. Hacıbekta^ Der- neğı Genel Başkanı Sefahattin Özel ıle ı^adamlan İb- rahim Arıkan, Ba\ram Kava\e MehmetÖzcankatıl- Mesut Yılmaz nikâh şahidi ANAP Genel Başkanı Mesut V ılmaz, önceki gece İstanbul Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Ali Kcmal Vktiirk'ün kızı Hüha'nın diiğününe katıldı. Lunapark CavinoMj'ndaki düğünde Bahçclicvler Beledive Başkanı SafTet Bulut tarafından kı\ılan nikahta Hüha Aktürk'ün şahitliğini Nİesut \ ılmaz \aparken, danıat kora> Öztürk'ün şahitliğini İstanbul Emni\et Müdürii Kemal \aacıoğlu>aptı. Aktürk'ün kı/Jiun diiğününe AN\P"ın kurnıa>ları Erdal \kso> ve E\üp Aşık da katıldı. (Fotoeraf HATİCE TUNCER) dılar Ba\kal. dun oğleden sonrada Tokat Zılede \a- pılan geleneksel panavıra katıîdı Bavka! burada vap- tığı konuşmada. Başbakan Necmettin Erbakan'ın maikesınm du^tuğunu v urgula\ arak. -\aatlerinin hep- sini unuttu. Halkı kandırnıak Müsliimanlığa >akışır mı? Hamam a> nı, sadece tellak degişti" dedı Ba> kal. Turkıve'nın \Iesut \ılmaz, Tansu Çiller \e Necmet- tin Erbakan'a değıl. sosval demokrasıye gereksınımı oldugunu so)ledı 3 kasimda verel ara seçım \apılacak olan Amas- > a"nın A>dınca beldesını de zı>aret eden Ba>kal. Tur- kı>e*nın >enı bir doneme tzırdjgını \ uraulavarak, ANAP. D\> \e RP'h huku- metlenn denendıgını \ e hepsı- nın de bırbınnden oğrendıkle- nnı uNguladıklarını boşledı Erbakan "ın tarıma \e hav\an- cılığa\onelık\aatlennıvenne getırmedığıne dıkkat çeken Ba\kal. ~Erbakan. Faızı kal- dıracağız. besıcılere kredı \e- receğız' dedi. Halkı aldatarak iktidara gelmek \ar mı? Halkı kandırmak Müsliimanlığa SH ğar mı?" dı\e konuştu Ba>- kal. sozlennı şovle »urdurdu "Eğitimde ve adalette buna- lım var. Terörde, ha>at pahalı- lığında hiçbir azalma >ok. Tanı tersine bu hükümet adil dü/en kuracağız derken, zam hükü- meti olmuşlardır. Dün\ ada enf- lasvonu \ ü/dt 80 olan ülke kal- madı. 20 >ıldır. enflasvonu bu şekilde süren tek ulke biziz. Rant. faizcilik.spekülasvon ka- zanıjor, memur, işçi \e çiftçi değil. \'ani \an geljp yatanlar kazanıyor." Kazan'ın operasyonları Cezaevlerine RP'li müdür ANK,\RA (Cumhuri\et Bürosu) - Adalet Ba- kanı Şe\ketKazan vargıç ve savcılarılecezaev- len genel mudurlen duze\ınde_va\ınıladığı sur- gun kararnamelennden sonra. sımdı de kendı >a- kın çevresinde kaJro olu>turma>a ba^ladı Ka- zan. kendibinden once kısa bir sure -\dalet Ba- kanlığı >apan ve >,u anda Içislen Bakanı olarak gorev \apan Mehmet \ğar tarafından. Ceza ve Te\ kıfe\ ien Genel Mudurlugu'ne ataııan Cemal Sahir Gürça\'ı gorev ınden alarak > uk>ek mu^a- vırhğeatadı Kazan.bugoreve"ko\ubirRP>an- daşı" olarak tanıııan KırıkkaleCumhunvetSav- CIM Hüse\in Turgut'u atadı Adalet Bakanlığı'nda vapılan bu en son atama- larla ılgılı karar. Resmı Gazete'de dun javımla- narak vürurluğegırdı Adalet Bakanlığı kavnak- ları. Kazan'ın. bakanlığın ustduzev burokratla- nduze>ındeasılbu>ukdeğı^ıklığı,tB\l\l'de 16 ekım gunu gundeme alınıp alınmaması kararlaş- tırılacak olan gensoru tehlıkesinın a^ılmaMndan sonra vapacağını belırnıler Yakın çevresınden alınan bılgıve göre Kazan, gensoru asıldıktan sonra basta Nlusteşar Lfğur Ibrahimhakkıoğlu olmak uzere Personel Genel Muduru İhsan Erbaş. Ceza Islen Genel Muduru İhsan \kçin. Kanunlar Genel Muduru U\gur Ak- tala>. Hukuk Islen Genel Muduru Fa'ruk Bal. musteşar \ardımcıları Ahmet \kvaltın ıle Hıise- >in Karakullukçu \u da gorev lerınden almayı planlıyor Kazan avrıca. en son vaptığı mmı operasyon- la \lustesar Nardımcisi frfan Bacaksı/'ı da gore- v ınden alarak vuksek musavırlığe atadı Kazan. Bacaksız'ın venne Bakanlık Yuksek Musavın Bekir V ılmaz'ı getırdı Musteşar yardımeılığına atanan \ ılmaz'ın da v ıne RP'ye çok vakın bir bu- rokrat olduğu oğrenıldı OBEY World technology leader in process control and instrumentation Our client ıs the world and technology leader in the field of process control and instrumentation They provıde real fime management solufıons for industrial markets with a complete offerıng that includes control systems, valves and a full range of measurement products Their goal ıs to further establısh themselves ın Turkey through a fully ovvned subsıdıary and in time expand ınto the Turkic Republics The Company has an impressıve customer porrfolio that consısts of major companıes in the oil and gas, petrochemıcal, chemical, pharmaceutical, power, food, engineering and confracting fields. As their consultant in Turkey, we are helpıng them buıld their local team starting with the following tvvo important positions: GENERAL MANACER (GM) In direct report to the Regional Headauarters in Svvitzerland, the GM will buıld up and lead the local staff and manage the Company in Turkey. He/Sne will focus mainly on sales and strategıc marketing and assume general profit responsibility wihS the support of a compact team covermg finance, sales, technical, service and commerciaf runctions. , m-, The ideal candidate, 40±5, holds an electronics, mechanical or chemical engineering degree; can demonstrate a successful sales and marketina executıve background vvith an appreciation for the Processs Control Industry, possesses the entrepreneurial ability to develop busıness and communicate up to the hıghest corporate levels; is a "hands-on" leader who can relate to monthly targets and commercıal challenges, and comes vvith a command of Englısh and familiarity vvith up-to-date PC softvvare FINANCE and ADMINISTRATION MANAGER (FAMj The FAM, in direct report to the GM, v/\\l be responsible for setting up to the ınternal and corporate financial reporting systems, ana for legal bookkeeping, tax matters, budgeting, bank relatıons, cash management, HR, admınistration, payroll activities and commercial support. The ideal candidate for this posıtion ıs 32±3, holds a unıversity degree preferably in finance/accounhng, comes vvith a track record of comparable experıence preferably vvithın an ınternational envıronment, demonstrates an in-depth knovvledge of financial legislatıon and of dual-currency reporting practices, possesses some HR or personnel management experience, has a good knovvledge of Engfish and of up-to-date computer programs, and displays analytical skılls to be practıced vvithın a demanaıng work envıronment Applications, spedfying position must ınclude a detaıled resume, a recent photograph and a telephone number for quıck and discreet access. Confıdentıalıty vvıll be srrıctly observed and each qualıfıed applıcant vvıll be ındıvıdually reached To be consıdered, hovvever, applications need be mailed or faxea to reach us no lafer than 31 Odober 1996 Tfıureday. A39OI OBEY YÖNETİM DANIŞMANLIK A Ş OBEY MANAGEMENT CONSULTANTS INCORPORATED Selçuklar Sokak 51/3 Levent 80630 Istanbul Fax 280 5176 and 279 2475 "OBEY... forerunners in management consultancy" Mercedes-Benz Mercedes-Benz Türk A.Ş. Şirketimizin İstanbul Tesıslerıne, Organizasyon ve Bilgi İşlem bölümlerınde görevlendırılmek üzere; (Ref.: MBT/005) * iyı derecede Almanca bilen * Tercıhan Proses Analızı konusunda deneyımli ENDÜSTRİ MÜHENDİSLERİ (Ref.: MBT/006) * Ingılızce veya Almanca bilen * Uzmanlık düzeyinde UNIX bilgisıne sahıp * Tercıhan AIX, ADSM, Systemvievv ürünlennden en az birisi konusunda tecrubeli (Ref.: MBT/007) * İngilizce veya Almanca bilen * Oracle Sistemi üzerinde DBA ve/veya Programcı olarak deneyim sahibi ÜNİVERSİTE MEZUNLARI Adayların özgeçmiş, diploma fotokopilerı ve fotoğraflarını içeren müracaatlarını aşağıdaki adrese gö'ndermeleri rica olunur. MERCEDES-BENZ TÜRK A.Ş. Personel Müdürlüğü Askeri Fırın Yolu Burmalı Çeşme Spkak No: 2 Davutpaşa 34022 İstanbul YÖNSİS BİLGİSAYAR Yenı yapılanma sürecınde bulunan şırketımıze • TEKNİK SERVİS YÖNETİCİSİ ve ELEMANLARI Genç dınamık, çalışmayı seven Yonetıcı olabılecek ozellıklere sahıp • L O G O programına destek ve eğıtım verebılecek BAY veya BAYAN • SATIŞ SORUMLUSU PC ve Çevre Bılımlerı konusunda deneyımli, Askerlığını yapmış olması tercıh sebebıdır. Baharıye Cad. Suleymanpaşa Sok. No: 54/22 Kat: 1 KADIKOY/ISTANBUL 0216 -414 35 52/ 0216 345 04 89 YABANCI BİR BASIN AJANSI İÇİN YAZIŞMALARI YÜRÜTEBİLECEK DÜZEYDE İNGİLİZCE VE FRANSIZCA BİLEN ELEMANLARA İHTİYAÇ VARDIR. İLGİLENENLERİN (0212) 559 92 11 NUMARALI FAKSA KİŞİSEL BİLGİLERİNİ İLETMELERİ RİCA OLUNUR. Yaşlılara / hastalara gunduzlerı veya yatılı destek verebılecek REFAKATCIBAYANLAR ARANIYOR J Evde çalışmaya hazır. sevgı dolu J Ortaokul, lıse ve unıversıte mezunu 3 25-50 yaş arasında, sıgara ıçmeyen Zi Eğıtım almaya açık. ekıbın uyesı olabılecek Adaylar lütfen MATURE'yı arayınız. Tel: (216) 336 04 62 / 418 28 94 Sağlıklı kendıne guvenen. sorumluluk duyguları gelışmış bagımsız kışılıklı mutlu bir nesıl yetıştırılmesıne katkıda bulunmak ısteyen EV OGRETMENLERİ ARANIYOR J 0 3 j as arası bebek ve çocuklan çok sevıyor cocugun evınde sevgı dolu ortamda tam gun eğıtım vermek ıstıyorsanız 3 Ulus Bostancı Goztepe ve ıstedığınız semtte calışmak ıstıyorsanız J Emeklı ogretmen unıversıte veya lıse mezunu eğıtım almaya açıksanız J 20-45 yas arasında ve sıgara ıçmıyorsanız MATURE ekıbının bir uyesı olmak ısteyen bayanlar lutfen bızı arayınız MATURE Eğıtım & Aıle Danışmanlığr Tel: (216) 336 O4 62 / 418 28 94 293 «9 7« (3M*T| f«««R , 96 Carnes Film Festivali En Iv Vonetmerı Od BÎR J0EL VE ETHAN C0BH FILMI FARGO AKTİ\ DEMİRCİ 12-30 Ekun 1996 ISIIIJT t!Lt«!S! I.nklal Cacl Klhaııırj Paujı Kal 2 Nıı 20J Bevoçlu Tfl.( 0212) 245 15 08 Be\oğlu'nda sakin bir köşe. Okumak, Sobbet etmek için Demleme ÇJY kalm n jnytctk ınnwttur KtTATLI f ı kardeşlerden r,]ağ^ınü inmedlk bir yerde. h olavlar labirenti.. Beyogly BETOCLU Ortato» ffflhrt Altumzade CAP1TDL KaUW/ BR0A0WAY 310 0616 J46H81 1215 4 30 16 45 19 00-2115 1215 •t 11 00 1315-15 30-17 45-20 00-22 15 II 15 '3 45-1630-1815-2145 Kültür Sanat ılanlarınız için: 293 89 78 (3 hat) •T."•> •> m+J>aJ»• "TEKERLEKLİ SANDALYE KAMPANYASINA KATKIDA BULUNMAK BİR İNSANLIK GÖREVİDİR" Ziraat Bankası Sirkeci Şb. 304420/718-5 Bedensel Eng. Da\anışnıa Der. Tel.(0216)37081 66-4410834 TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ (TED) KORUNMAYA MUHTAÇ ÖĞRENCİLERİN ÖGRENİMLERİNE KATKILARINIZ İÇİN ÇELENK BAGIŞLARINIZI BEKLİYOR. Tel: (312)418 0614-417 42 02 Faks: (312)417 53 65 jujatroTiyatro... Dergisi Merhaba Tiyatroseverler... Tiyatro Tiyatro Dergısı 7 yılında araiıksız çal şmalarına aevam edıyor Çalışmalarımız gelışıyor, buyuyor, beğenılıyor ve sanatseverler tarafından desteklenıyor Dergı bunyesınde gerçekleştırdığımız reklam çalışmalarına tam gun katılacak deneyımli bolum sorumluları ve deneyımsız yenı arkadaşlara ıhtıyacımiAvar Ufkunuzu açacak, gurup çalışmasının hakım olduğu bir ortamda bılgıyle ve sanatla yakınlaşmak ıstıyorsanız 293 72 77 - 243 09 37 nolu relefonıardan randevu ıstey<nız Kirlenen Dünyamızı Fidan Dikerek Arıtalım ORMAN BAKANLIĞI AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON KONTROLU GENEL MUDURLÜĞU
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle