30 Haziran 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 14 EKİM 1996 PAZARTESİ HABERLERIN DEVAMI V^stant.. Edırne B 19 Samsun Y 17 ÇanaKkale B 19 Trabzon Y 18 Kocael Y 15 Gıresun Y 17 Izmır B 22 Ankara Y 15 Manısa A/dın B 21 Konya B 14 B 24 Eskışehır B 14 Denızı B 21 Sıvas Zonguldak Y 17 Antalya B 26 Kars Mersın Dıyarbakır Şanlıurfa Mardın Sıırt Hakkârı Van B Y B Y Y Y Y 25 20 22 22 21 16 13 Y 11 •? Yurdun kuze^ ve dogu kesımler parçalı çok bulutlu Marmara nın doğusu Karadenız Iç Anadolu nun kuzeydo- gusu ve Doğu Anadolu Te Guneydoğu Anadolu bolgeler >er yer saga- nak yagışlı otekı yerier parçalı ve az bulutlu ge- çecek Hava sıcaklığın- da onemlı bır değışıklık olmayacak Ruzgar ku- zey ve batı yonlerden orta yer yer kuvvetbce esecek Londra Parıs Roma Berlın Amsterdam Madnd Sofya Bruksel Y Y Y B B Y B B 18 18 20 16 16 23 17 17 Budapeşte B 18 Munıh Atına Mılano Oslo Helsınkı Stockholm Belgrad Vıyana Bonn B Y Y Y Y B B B 22 22 13 8 14 21 18 17 B 15 Kan Moskova B Aşkabat Alrratı Taşkent Baku Bışkek Tıfhs Kahre Şam * » Y B B Y B Y A Y 26 20 26 18 20 15 26 20 fc Gok gurultulu<>Aç< Parçalı bulutlu Sısl. Bulutlu \ Çok bulutlu p Yagmıjriu 3Karı C T U N C E L CİNEYTAİtCAYİREK • Başturafı 1. Sayfada sonrakı davranışları, "Yenıden Buyuk Turkıye" slo- ganını gerıde bırakıyor. Hoca ve çevresındekılerın, kongreyı "Yenıden Doguş" sloganıyla donatmaları, hem kafalarının ar- kasındakı kara duşuncelerı hem de maddı mane- v\ desteğını aldıkları Lıbya gıbı ulkelerı tatmın eder- dı. Yonetıcı kadrodan Bahri Zengin'ın soyledığıne gore, 'Refah ımaj değıştırıyor" Nasıl bır "ımaj" gelıyor acaba? Orneğın islam dunyasını RP'ye daha çok bağlamak ıçın Ku- -an'dan esınlenen kımı yenı onerılerle mı? "Kadın zrkek eşıtlığıne paydos Kadının yerı evıdır İş alan- arından sılıneceklerdır" gıbı saç, sakal, bıyıktan Dİuşan RP'lı erkek yuzlerını guldurecek yenı soy- emlermı? Yoksa, gunlerdır kımılerınce savunulan "Muslu- nan demokrat partı" kımlığıne mı kavuşacak? Hoca, hele Almanya'ya gıtsın ya da bekledığı pağrı ABD'den gelınce VVashıngton'a ayak bassın, jralarda 'Musluman demokratlığı" oyle bır savu- lacak, RP'nın boyle bır partı olduğunu oylesıne /urgulayacak kı Tıpkı Iran'da, Lıbya da "çok daha Musluman" olduğunu kanıtlama yarışına gırdığı gıbı Batı'dakı Hırıstıyan demokratlara benzer demokrat Muslu- man, İslam ulkelerınde ıse oradakı şerıatçı partıler- den daha oteye Musluman Duşunebılıyor musunuz9 Hoca; laık demokrat ve Ataturkçu oluyor "Bınbırsurat Levent" (Kırca), Hoca'nın yanında solda sıfır kalır Bu savları doğrulayan kanıt, kongreyı hazırlayan Bahrı Zengın'ın şu cumlelerınde "Öteden berı bızı bağlayan bır çember vardı, ca- mı cemaatı Bu kırıldı ve bız 65 mılyon Turkıyelıyı sıyası hareketımızın tabanı olarak kabul edıyoruz " Onlerıne gelen her engelı aşmak ya da ezıp geç- mek 1 RP'nın hedeflerı arasında Gerçek Orneğın bugunden belırledıklen ılk hedef, Cum- hurbaşkanı RP yonetıcılerı ozenle Cumhurbaşkanı Demirel ı eleştırmekten kaçınıyorlar Ancak. koktencı basın sureklı Çankaya'ya vuruyor Çankaya, Refah hukumetını engellıyormuş Bır muhalefet partısı gıbı davranıyormuş Son manşet (Akıt gazetesı) "Demirel hukumete takoz " Anayasanın 101 maddesını okuyan herkes bılı- yor kı Demirel, yedı yıl ıçın cumhurbaşkanlığına seçıldı Ama koktencıler, Yusuf Bozkurt Özal'ın "duygusal nedenlerle" onlerıne attığı yemsız olta- ya sarılıyorlar Yedı yıl değıl, Kasım 1996'da Demı- rel'ın gorev suresının bıteceğını gunaşırı yazıyorlar Kuşkusuz, aklı başındakı sıyasetçılerle hukukçu- lar ve medya oyuna gelmıyor Bu kesımler Demırel'ın gorev suresı uzerındekı dar sınırlı bır çevrede surdurulen tartışmalara yuz vermıyor Anayasa Mahkemesı Başkanı Yekta Güngör Özden, Çankaya'nın gorev suresını şoyle açıklıyor "Ben yasalar konusunda goruş vermem Anaya- sa bıze gelmedığı ıçın konuşmamda sakınca yok Tartışmaya gırmek de ıstemem Konuyu anayasa hukuku yonunde yanıtlıyorvm Anayasanın 101 maddesının 1 fıkrası çok açık Anayasanın yururluğe gırmesınden sonrakı ılk cumhurbaşkanını temel alan, onun seçımını baş- langıç sayan bır duzenleme yok Geçmış ornekler de boyle. Bır cumhurbaşkanı, suresı bıtınce ya da suresı bıtmeden ayrılınca, ve- fat edınce yenısı, yenı bır 7 yıllık sure ıçın seçılır. Sure makamın değıl, kışınındır" Prof Ismet Giritli de aynı goruşte "(Duygusal- lıktan kurtulamayan) Y B Özal'ın hıçbır 'hukukı' dayanağı olmayan goruşunu" eleştırıyor ve gore- vın kasımda bıteceğı savının "anayasanın saraha- tı karşısında elle tutulur bır tarafı olmadığını" yazı- yor Hukuksal durum bu ıken Çankaya uzerınde yo- ğunlaştırılmak ıstenen kampanyanın anaamacı ne? Koktencıler herhalde devletın her kesımını RP'nın tutsak aldığı Çiller'e benzetmek ıstıyorlar Bu çabalar, olmayacak duaya amın demek değıl mıdır? DYPTilere trilyonluk banka I Baştarafı 1. Sayfada "Epengle Doşemelik Kumaş Sana- >i" şirketlerıne sağlanan kredıler şovle Fcniş Alumim um Sanav i \e Tica- ret A.Ş.: Halk Bankasi Istanbul Ka- rakoy Şubesı. 30 Kasım 1995 tan- hınde yazdığı 830 sayılı \aztda. Fe- nış Alumınyum Sanayı \e Tıcaret \ Ş 'ye 1 mılyon dolar ıthalat kre- dısı açılması ıstemınde bulundu Halk Bankası \ onetım Kurulu. 5 O- cak 1996'da yaptığı toplantıda. şu- beye soz konusu kredıy ı açması ıçın ızın \ erdı Vonetım kurulunun ıznı- nı ıçeren lOOcak 1996tarıhlı "giz- W" yazıda açılan kredının temınat (gu\ence) koşulu şoy le kayda geçı- rıldı "\çılan kredilere karşılık; Epengle Doşemelik Kumaş A.Ş., Fe- niş Dış Ticaret A.Ş., Feniş Holding -V.Ş. ile M. Sedat Aloğlu'nun kefa- letlerinin yanı sıra. 1 triKon 160 mil- yar 270 milyon lira değerli \e 1_ 2., 3.. 4« 5™ 6» 7... 11. derecelerde İş Ban- kası'na 454 milyar 181 mihon lira- ya. 8. derecede Pamukbank'a 150 milyar lira>a, 9. derecede Emlak Bankası'na lOOmilyarliray a. 10. de- recede bankamıza 450 milyar lira>a ipotekli arsa, fabrika binası \e ma- kine. tesisler ıızerinde kredinin y uz- de 200 fazlasıy la 12. derecede ipotek tesis olunacaktır." Feniş'e açılan 1 mıKon dolarlık kredının gu\ encesı olarak gûbtenlen ar^a \ete\islenn uzerınde. zatenda- hj once 1 triKon 154 mıl\ar 181 mıl\on lıralık ipotek bulunduğuna dıkkat çeken uzmanlar. hıçbır ozel bankanın Halk Bankasfnın Sedat Aloglu'na vaptığı gıbı. 12 derece- de \anı alacaklılann 12 sirasinda olma sonucunu doğuran bır ıpoteğı kabul etmeveceğını. akılcı vonetı- len butun bankaların 2 derecede bı- le ipotek gııvencesını reddettıklerı- nı \urguladılar "Gizli" yazıdakı ipotek ka\ ıtlarından. Fenı> Alumın- >um un Emlak \e Ubankalarından da mıKarlarca lıra kredı aldığı orta- \a çıktı Halk BankaM'nın. genel mudurluk vetkısıvle açılan kredıle- rı gosteren 5 Ocak 1996 tarıhlı "Otorize Kredi Cet\eli"'ne gore bu tarıh ıtıbarıvla Feniş -\lumın>um A Ş ve Halk Bankası'ndan açılan kredıİerın toplamı ~* 5 mılşon ABD Doları (vakla^ık 705 mıKar lıra) \e 111 mılyar Turk Lırası'na (temınat mektubu) ula^tı Fenıs/e açılan top- lam Halk Bankası kredısı, temınat mektupları da dahıl vaklaşık 816 mıKar lıra oldu Fenı> 'Mumın- \um'a sağlanan kredılerden 1 mıl- >on 940 bın dolarlık (şakla^ık 182 mıl\ar360mılvon hralbolumu da- ha sonra. >ıne Aloğlu'na an Fenıs Dı> Tıcaret A. Ş "\e de\ redıldı An- cak, bu de\ır sırasında. daha once 12 derecede de olsa "maddi" temı- nat anlamına gelen ipotek \erıne. sadece Aloğlu \e şırketlerının kefa- letı ıle vetınıldı 4 Nısan 1996 tanhlı Otorıze K.re- dıCet\elı'nde, Fenı^ Alumımum'a. 5 mihon 560 bın dolar (vaklaşık 525 mıKar lıra) ve a>rıca 111 mıl- >ar lıra olmak uzere, toplam 636 mılvar lıra duzevınde kredı sağlan- dığı kavdedıldı Feniş Dış Ticaret \.Ş.: Halk Ban- kası Genel Mudurluğu. Fenı^ Alu- mınvum A Ş 've I mılvon dolar kre- dı açma ıznı verdığı 5 Öcak 1996"da. vıne Aloğlu'nun sahıbı bulunduğu Fenı^ Dı^ Tıcaret \ Ş >e de 1 mıl- von dolar kredı verılmesıne ılı^kın îstemı uvgungordu > onetım kuru- lunun l(fOcak 1996 tarıhlı "izin'" vazısında "Açılan kredilere karşılık M. Sedat \loglu. Feniş Holding A.Ş.. TermeMetaLSanajine Ticaret \.Ş, Epengle Doşemelik Kumaş Sanav ü \.Ş. ile Feniş \luminv um Sanav ii Ti- caret A.Ş.'nin kefaletleri alınacak- tır~ denıldı Bovlece Fenış Dı^ Tı- caret A Ş 've sağlanan 1 mılvon do- larlık (vakla^ık 94 mılvar lıra) kre- dı hıçbır i4 maddi"guvencevebağla- namadı Otorıze kredı CetvelTne gore Fenı^ Dış Tıcaret'e sağlanan Halk BankaM kredısı. 4 Nısan 1996 tarıhı ıtıbarıvla. I mılvon 300 bın doları temınat mektubu olmak uze- re. 4 mıl>on 690 bın dolara (vakla- şık 441 mılvar lıra) ula^tı 1 günde 3 şirkete kredi Terme Metal Sanav ii \e Ticaret A.Ş.: \ onetım kurulu. 5 Ocak 1996'da vaptığı toplantıda. Feniş Alumın>um ve Feniş Dış Tıcaret şır- ketlennın vanı sıra v ıne Sedat Aloğ- lu'naaıt Terme Metal Sanav ııve Tı- caret A Ş 've de 1 mılvon dolarlık (>aklaşık 94 milyar lıra) kredı sağ- lanmasinı uvgun buldu Yonetım kurulunun 10 Ocak 1996 tarıhlı "gizli" vazısında, "\çılan kredilere karşılık, Epengle Doşemelik Kumaş •V.Ş., Feniş Aluminvum 4.Ş., Feniş Holding \.Ş. ile IVI. Sedat Aloğ- lu'nun kefaletleri alınacaktır" ıta- desıvlevetınılerek "maddi" guven- ce îstenmedı Genel mudurluk vet- kısınde kullandınlan kredılen gos- teren Otorıze kredı Cetvelı'nde. 5 Ocak 1996 ıtıbarıvla Terme Metal •\ Ş 've sağlanan kredıler, 1 mılvon 400 bın dolar (vaklaşık 131 mılvar 600 mıKon lıra). 500 bın dolar (4' mılvar lıra) ve 5 mılvar lıra olarak toplam >aklaşık 183 mılvar 600 mıl- >on lıra duzevınde gosterıldı Epengle Doşemelik Kumaş San. veTic. A..Ş.: Halk Bankası ^ onetım kurulu. 9 Hazıran 1995"te. Sedat A- loğlu'na aıt olan Epengle Doşeme- lik kumaş ve Sanavıı Tıcaret A Ş "ve 400 bın dolar ıthalat 600 bın dolar ıhracat ve I mılvon dolar da do\ ız kredısı olmak uzere toplam 2 mılvon dolarlvaklaşık 188 mılvar lıra)kredı tahştsettı Yonetım kuru- lu. bu kredıvı 18Ekım 1995'teve- nıledı Yonetım kurulu. 18 Ekım 1995 tarıhlı "gizli" vazısında da "maddi" temınat alınmadan. keta- letle Epengle A Ş 've 20 mılvar lıra kredı sağlanmaMnı uvgun gordu Epengle \ $ Halk BankaM'nca P kasım 1995'te de kredılendırıldı N onetım Kurulu bu tarıhte aldığı karara ılışkın21 Kasım 1995gunlu "gizli" vazısında. Epengle've. top- lam ^ mılvon dolar (vaklaşık 282 mılvar lıra) ıthalat ve dovız kredısı tahsis ettı Kredıve temınat olarak. değerı 354 mılvar lıra gosterılmesi- ne karşın daha once uzennde 605 mılvar 600 mılvon lıralık 7 ipotek kurulmuş olan gav nmenkul uzerın- de 8 derecede ipotek kıırulmaM ka- rarlaştınldı ^vrıca. degerı 29 mıl- var 50 mılvon lıra gosterılmesıne karşın. dığer kredılerden dolavı Halk Bankasi'nın 40 mılvar 380 mılvon lıra bedelle daha once 2 kez ipotek altına aldığı gavrımenkulun uzennde uçuncu ıpoteğın de bu kre- dı ıçın kurulmasi karan "gizli" va- zıva geçınldı Halk Bankası ^ one- tım Kurulu. 3 Nısan 1996 tarıhlı va- zısında. Epengle ve 4 mılvon 400 bın dolarlık (vaklaşık 413 mılvar 600 mılvon lıra) kredının onavlan- masına karar verdı Halk Banka- sı'nca Epengle ıçın hazırlanan Oto- nze Kredı Cetvelı'nde \ısanlW6 ıtıbanvla şirkete 4 mılvon 400 bın dolar (vaklaşık 413 mılvar 600 mıl- von lıra) ve 35 5 mılvar lıra olmak uzere. toplam 449 mılvar 100 mıl- von lıra kredı sağlandığı kavdedıl- dı Bu rakamın 2 5 mılvar lıraşının temınat mektubu olduğu belırtıldı 65 milyar sermayeye 1.5 trflyon kredi 4NKARA (Cumhurhet Burosu) - D\ P Ntanbul Mılletvekılı Sedat Aloğlu'nun. Halk Bankası'nca Turk Lırasi cınsinden vaklaşık 1 tnlvon 526 mıKar lıra nakdı ve gavn nakdı kredıler aktarılan 3 şırketının "ödenmiş" ve "ka>ıtlı" sermavelennın top- lamının 64 mılvar 960 mılvon lıra olduğu belırlendı Ozel bankalar vuzde 30'ların uzerınde borçlanma oranı olan şırketlerı nsklı gormelerınekarşın Halk Bankası'nca kredılendırılen Aloğlu'na aıt Feniş Dış Tı- caret A Ş "de bu rakamın ">üzde 11441" ol- masi dıkkat çektı Cumhuriyet'ın. Halk Bankası na sunu- lan Aloğlu'nun şırketlenne ılışkın malı tab- lolar uzennde v aptığı ıncelemeler. ozel ban- kalann "riskli" olarak değerlendırdığı fır- Türkiye'ye ağır fatura AiNK.\R\(Cumhuri>etBüro- su)-Kuzev Irak'a\onelıkıkıbu- >uk operasvonun da aralannda bulunduğu bır dızı sınır otesı as- kerı harekâtın Turkı\e"ve malı- vetının 1990 vılından 1996 vılı- nın ılk 6 avına kadar geçen sure ıçınde 680 mılvon A.BD Dola- n'na (vaklaşık olarak 61 tnlvon 200 mılvar Turk Lırasi) ulaştığı oğrenıldı Turkıve. korfez knzının sona ermesınınardından 1990vılında Kuzev Irak'takı otonte boşluğu- nu gıdermek ve sınır guvenlığı- nı sağlamak .çın once 330 mıl- von dolar harcadı Kuze> Irak'ta- kı otonte boşluğunun gıderıle- memesı ve PKK'nın bolgede kamplar açması uzenne peş pe- >e sınır otesı operas> onlar duzen- lemek zorunda kalan Turk Sılah- h Kuvvetlerı (TSK). 1992 \ılın- dakı ılk buvuk sınır otesıoperas- von ıçın 100 mılvon, 1995 vılın- dakı ıkıncı buv uk sınır otesı ope- rasvon ıçın de 200 mılvon dolar- lık harcamada bulundu Dışışlen Bakanlığı ıle Dış Tı- caret Musteşarlığf nın Dışışlerı Bakanı TansuÇiüer'ın -\BDge- zısı ıçın hazırladıklan "Gizli" damgalı rapor. korfez knzının Turkıve've malıvetının 1996 yı- lının ılk6a>ı ıtıbarıvla27mılvar 261 mılvon ABD Dolarfnaulaş- tığını (vaklaşık olarak 2 katrıl- \on4S3 tnlvon 490 mılvar Turk LıraM) ortava kovdu Rapoı as- kerı \etkihlenn "1-2 mihon do- langeçmez" açıklamalanna kar- şın. Kuzev Irak'avonelık sadece ıkı buvuk askerı operasvon ıçın 1992 vıhnda 100 1995 vılında ıse20Ö mılvon dolar olmak uze- re Turkıve'nın toplam 300 mıl- von ABD Doları harcamak zo- runda kaldığını da aozler onune serdı Çıller'ın ABD'lı vetkılıle- re de sunduğu raporun "Askeri Harcamalar" başlıklı bolumun- de şovle dendı "Korfez krizinin ardından be- liren Kuze> Irak'taki otorite boş- luğu, terörist unsurlann bolgede faalivcttc bulunmalarına u>gun atmosfer \aratmıştır. Bu durum Türk ordusunu tüm sınır bo> un- ca önlemler almava zorlamış ve sınır gti\enliği için 330 milvon do- larlık ek harcama zorunluluğu belirmiştir. A>nca. terörist un- surlann avıklanması amacıvla Türkive 1992 ve 1995 vıllarında bölgeye iki askeri operasvon diı- zenlemek zorunda kalmıştır. 1996 vılında PKK varlığına kar- şı Irak sınırında duzenlemelere gidilmesi giindeme gelmiştir. \lil- \onlarca dolara mal olduğu bili- nen askeri harcamaların tam miktarını beliriemek zordur," Raporda. korfez knzının Tur- kı>e malıvetı "Ulaştırma, Boru Hatları (BOTAŞ), İletişim, Tu- ri/m. Ithalat, YükümlülukJer. İh- racat. Bankacılık Sektoru. Mer- kez Bankası, Bölgesel Ticaretteki Kavıplar. Sığınmacılarve Askeri Harcamalar" başlıkları altında ıncelendı Raporda ver alan bıl- gılere gore 1990 dan 1996 > ılının ılk 6 av ına kadar geçen sure ıçın- de Turkıve. ulaştırma sektorun- de (4 mıhar 765 mılvon). petrol taşımacılığında (2 mıKar 230 mılvon). iletişim sektorunde (2 mıl>aı 405 mılyon). turızm sek- torunde (4 mılvar 650 mılvon). ıhracatta ( 7 mılvar 531 mılvon). ıthalatta (920 mıKon dolar). vu- kumluluklerde (1 mılvar 520 mılvon). bankacılık sektorunde ("'U mıKon). Merkez Banka- ii'nın Irak'tan alacaklannda (2 mılvar 500 mılvon) bölgesel tı- carette (2 mılvar 25 mılvon) ve sığınmacılar ıçın vapılan harca- malarda da (100 mılvon ABD Doları) zarara uğradı Turkıvenın zararı vıllar ıtıba- rıvla da 1990 >ılı ıçın 4 mılvar 2Ö2mıl>on. 1991 >ılı ıçın 9 mıl- var 515 mılyon. 1992 yılı ıçın 3 mıl>ar345mıl\on, I993>ılı ıçın 2 niılvar 937 mılvon. 1994 >ılı ıçın 2 mılvar 657 mılyon. 1995 vılı ıçın 3 mıKar 105 mılvon ve 1996 v, ılının ılk av ı ıçın 1 mılvar 105 mılvon ABD Doları olarak belırlendı maların Halk Bankası tarafından buvuk mıktarlarda kredılendırıldıöını ortava kov- du 1 mılvar lıra "kayıtlı" ve "ödenmiş" ->er- mavesı bulunan Feniş Dış Tıcaret A $ 've kullandınlan temınat mektubu \e kredılenn tutarı. bugunku ABD Doları kuru uzerınden hesaplandığında, 441 mılvar lırava ulaştı Feniş Dış Tıcaret A $ "ntn 1995 vılına aıt malı tablolarında. şırketın donem kânnın 5 mılvar 853 mılvon 86" 1 bın lıra olduğu kav- dedıldı Tabloda "Ödenecekverghefonlar"' sutunu boş bırakılarak adı geçen donemde devlete herhangı bırvergı odendığı bılgısı- ne ver venlmedı Feniş Dış Tıearet ın bır fırmanın ozkavnaklannın kısa vadelı borç- larına oranını gosteren "fınansman ora- m"nın vuzde 11441 olması dıkkat çektı Ozel bankalann. borçlanma oranı vuzde 30"lann uzennde olan şırketlerı "riskli" bu- larak kredılendırmevebıldığıne dıkkat çe- ken bankacılık uzmanlan. fınansman oranı vuzde 11441 olan bır şırketı "rasjonel ola- rak vönetilen hiçbir bankanın kredilendir- mesinin mümkun olmadığını" vurguladı lar "Ödenmiş" ve "kavıtlı" sermavesı Halk Bankası nasunulan 1995donemı tablosun- da 48 mılvar 960 mılvon lıra olarak goste- rılen Aloğlu'na aıt Feniş Mumınvum A Ş 've, Turk Lırasi cınsınden Nısan 1996 ıtıbanvla. bugunku kur uzerınden toplam 636 mılvar lıra nakdı ve gavn nakdı kredı olanağı sağlandı "Donem kân" 41 mılvar 2 7 mılvon 109 bın lıragostenlen şırketın 21 mılvar485 mılvon 7 50 bın lıra vergı odedı- ğı kavdedıldı Feniş Alumınvum'un fınans- man oranının vuzde 8" olduğu bıldınldı "Kayıtlı" ve "ödenmiş" sermavesı 15 mıl- var lıra olarak gostenlen ve vonetım kuru- lu başkanlığını Sedat Aloğlu'nun vaptığı Epengle Doşemelik Kumaş Sanav ı Tıcaret A Ş "ve. 1996başlannda Turk Lırasi cınsın- den. bugunku kur uzerınden. vaklaşık 449 mılvar 100 mılvon lıra nakdı ve gavrınakdı kredı olanağı sağlandı Malı tablolarında 1995 cırosu"407 mıl>ar625 mılvon 576 bın lıra gosterılen şırketın donem kârının 3 mıl- var 23 mılvon 548 bın lıra olması dıkkat çektı Tabloda gorulen bınde "" dolavındakı "kârlılıkoranı"nın çok duşuk olduğuna ışa- ret edıldı Epengle A S nın 1 mılvar 530 mılvon 3"1 bın lıra vergı odedığı fınansman ora- nının vuzde 96 olduğu kavdedıldı Şırketın faalıvet gıderlerınm. "diğer giderler"den fazla olması dıkkat çektı Malı tablolarda. "faali>et giderleri" 31 mılvar 244 mılvon 163 bın lıra olan Epengle A Ş "nın "diğergi- derler~ının 99 mıl>ar 590 mılvon 165 bın lıra oldueu bıldınldı Portre / Sedat Aloğlu REFAHYOL'un savunucusu \^KARA (Cumhurivet Burosu)-24 Aralık 1995'te yapılan genel seçımlerde, DYP lıstelennden tstanbul mılletvekılı olarak parla- mentova gıren Sedat Aloğlu, Tiirkıye'nın Avrupa ıle bü- tunleşmesı vonundekı bıiı- nen göruşlerının ardından partısınm Batı karşıtı RP ıle koalısyon yapmasinı savu- nan göruşlenv le dıkkat çek- tı 20. Dönem TBMM Albü- mü"ne göre, 1950'de İstan- buPda doğdu. Istanbul Ünı- versıtesı lşletme Fakülte- sı'nde lısans. ABD Unıver- sıty of Nevv Haven İş Idaresı Botümü'nde >üksek lısans eğıtımı gördü Şırketlennı topiadığı "Feniş" grubunun vonetım kurulu başkanh- ğırun yanı sıra İstanbul Sana- vı Odası ve Dış Ekonomık îlışkıler Kurulu Icra Yone- tım Kurulu u>ehkiennde bu- lundu TALSAD, Türk- Amenkan İş Konseyı ve Ik- tısadı Kalkmma Vak'fi (İKV) Yonetım Kurutu Başkanlığı yaptı İKV Başkaniığı sırasında, Tiirkıye'nın Avrupa Bırlığı ılegumruk bırlıgme geçiş sü- recı konuiundakı destekleyı- cı çalışmalarıyla tanındı DYP Genel Başkanı Tansu Çîller'eyakınlığı, Aloğlu'nu parlamentoya taşıdı Turkıye'nın Batı ıle bu- türdeşmesı yönündekı goruş- lenne karşın Batı karşttı RP ıle kurulan hukumete guve- noyu vertnce dıkkatlen uze- nne çektı Son oiarak. Baş- bakan Necmettin Erba- kan'ın, cumhunvet tarıhının en büvuk dıplomatık skan- dallarından bınsine sahne oian ve Turkıve Cumhunye- tı'nm ağır hakarete uğrama- sıv la sonuçlanan Lıbya gezı- sınm ardından da REFAH- YOL hukumetını en çok sa- vunanlar arasında yer aidı Basma yansıyan açıklamala- nnda, Lıbya Devlet Başkanı MuammerKaddafının Tûr- kıye Cumhunyetı'nı hedef alan hakaretlenmn hüküme- tı duşürmek ısteyen muhale- fet taıafmdan "bahane"'edıl- mek ıstendığını, Erbakan'ın ülkeyı tehltkeb bır noktaya taşıyan eğılımlennın hükü- met ortağı DYP'yı bağlama- yacagını one surdü Portre / Hasan Peker 'Yağcı delikanlı' ANKAR.4 (Cumhurivet Burosu) - DYP Genel Sekre- ten Hasan Peker. "yenikan- İHdelikanh" sloganıyla yu- rüttüğu kampanyanın ardın- dan Tekırdağ Mıtletvekılı olarak parlamentoya gırdı Meclıse gıımeden once, ">ağ" tıcaretını de kapsay an ışlennı yurüttuğu "Incular A4."nm yonetım kurulu baş- kanlığını vaptı 20. Döıîem TBMM Albu- mü'ndekı bılgılere gore, 1960'ta Çoriu'da doğdu İs- tanbul UnrversıteM lktısat Fakültesı Işletme Bölu- mii'nu bıtırdı Uncular A Ş Un Nişasta Glıkoz Fabnkası Yonetım Kurulu Başkanhğı yaptı 19 donemde de Tekır- dağ Mıiletvekilı olmasma karşın. yıldızı, Tansu Çil- ler'ın DYP Genel Başkanlı- ğfna seçılmesının ve başba- kan olmasınm ardından par- ladı DYP Genel Sekreterlı- ğı'ne getırılmesıne karşın. partının eskı kurmaylannca bu görev ıçın "•deneyimi ve birikimi" yetersız buiundu Geçırdığı bır hastatık nede- nıyle tedavn amacıvla geçen hafta yurtdışına gıttı Sulu ı Sedat Aloğlu'nun 4 şırketıne Halk Bankası tararından 1996 nın ılk ayları ıtıbarıvla sağlanan ve bu- gunku dov ız kuru uzerınden v akla- şık 1 trılyon "10 mılvar lıra duzeyı- ne ulaşan temınaı mektubu ve nakıt kredılenn dağılımı şoyle Feniş AJuminyum: 636 mılvar lıra Feniş Dış Ticaret: 441 mılvar lıra Terme A.Ş.: 183 mılvar 600 mıl- yon lıra Epengle A.Ş.:449 milyar 100 mıl- yon lıra Peker'in şirketlerine 1.4 trihon Halk BankaM D\ P Genel Sekre- terı Hasan Peker'e aıt Lncular Be- sın Sanav u ve Tıcaret A Ş yede. 11 Ocak I9'96tarıhınde> mılyon dolar "dövize natık teminat mektubu" kredısı kullandırılmasını uvgun gor- du \ onetım kurulu karannı ıçeren 15 Ocak 1996 tarıhlı "gizli" vazıda. "Açılan krediye karşılık İ. Fuat Pe- ker Holding A.Ş."nin kefaletinin ya- nı sıra y ü/de 200 fazlasını karşılaya- cak şekilde bankamızın lehine ipotek tesis olunacaktır" denılmesine kar- şın herhangı bır "maddi" temınat kaydına yer verılmedı Hasan Pe- ker'in şır'ketı ıçın 1 1 Ocak 19s»t>'da hazırlanan Otorıze Kredı Cetve- lı'nde. bu tarıh ıtıbarıvla Uncular AŞ'ye 5 mılvon doları temınat mektubu olmak uzere toplam 15 mılyon dolar (vaklaşık I triKon 410 mılyarlıra) kredı tahsısedıldığı bıl- dırıldı Sermavenin vüzde 62'si Halk Bankası'ndan bır bolumıı maddı temınat alınmadan D\ P'lı Sedat Aloğlu ıle Hasan Peker'in şir- ketlerine sağlanan ve bugunku do- vız kuru uzerınden toplam 3 tnlyon 120 mılvar lırava ulaşan nakdı ve gayrı nakdı kredı mıktannın. banka- nın 1995 sonunda 5 tnlyon lıra olan sermayesının vuzde 62 4'une denk duştuğune işaret edıldı \etkılıler. Halk Bankası'nın 233 sayılı kanun hukumunde kararname ıle kabul edılen "ana statüsıi"ne gore, ban- kanın jmaç v e faalıvet alanının, "es- naf. sanatkâr, küçük ve orta ölçekli sanavi kuruluşlarını kredilendir- mek" olduğuna ışaret cttıler Cum- hurıyet'e bılgı veren bır Hazıne Musteşarlığı vetkılısı. sadece2 D\ P mılletvekılının şırketlenne sağlanan nakdı ve gayrı nakdı kredılenn mık- tannın. Halk Bankası'nın ana statu- sune uygun duşmedığını savundu • • ^^ G U N D E M MfST4F4B4LBAY I Baştarafı 1. Sayfada lerın "boşta" olduğunu, savunulamadığını ortaya koydu Eğer bu ulkede, ulusal bağıms zlık savaşının an- lamını kavramış, ardından gerçekleştırılen devrım- lerın bayragını yenı kuşaklara uiaştırmak uzere sım- sıkı elınde tutan sıyası kadrolar olsaydı, Erbakan dunku kongrede bu konuların kıy sından bıle geçe- mezdı Bır kongre salonu duşunun Harem-selamlık . Kadınlar başlarını, "dının gereğınoen" çok, sıyase- tın gereğını anlatmak ıçın kapatmış Teror orgutu Musluman Kardeşler'ın kurucusu Hasan El Ben- na'nın oğlu Seyful İslam Al Benna'dan başlamak uzere bır dızı şerıatçı orgutun temsılcısı yerını al- mış Erbakan. elınde telsız mıkrofon bağırıyor ' Laıklığın temınatı bızız ", "Atatürkılkelerıneen bağlı partı bızız " Buniarı soylerken arada bır, "Had> ordan" deme- yı de ıhmal etmıyor Konuşmasından anlaşılıyor kı, Erbakan ı rahatsız eden sozcuklerden bın de "çağdaşlık" Kadda- fi'den oğrenmış olmalı kı çağdaşlığa, 'fılozofık" bır yaklaşım gosterdı 'Çağdaş dıye kımlık mı olur?" Haklısın Hoca olmaz Sen oırak çağdaşlığı, bağdaş kur otur olduğun yerde Hoca Atatürk'un en çok bağımsızlığa onem ver- dığını vurgulayıp haykırdı "Bızım yolumuz bağımsızlık yoiudur. " Hoca bunda da haklı Hoca, kımseden ızın al- madan, ıstedığı kışıden fırça yer Istedığı orgutten para alır Buna kımse karışamaz ' Bağımsız" çun- ku Kongre salonunda en çok ozen gostenlen konu ıse atılacak sloganlardı Atarken dıkkatlı atmak gerekıyordu Yeşıl bayrak yasak. onceden belırle- nenler dışında slogan atmak yasak Hoca devrım sozcuğunu de kullandı Şoyle ''Devrım yobazları " Insan kendısıne neyı baz alırsa karşısındakını de benzer bıçımlerde suçlar Hoca. bu saptamayı yaparken :abıı kı kendısıyle ılgısı yok, ama nedense aklıma br dızı "baz"\\ soz- cuk geldı Cambaz, çenebaz, madrabaz hokkabaz, hıle- baz oyunbaz, duzenbaz. davlumbaz "Saz"ları geçelım bayrama gele im Kongredekı enflasyonların başırda, "bayram" gelıyor Dun Hoca'nın beş bayramı oırden vardı Mılh Goruş bayramı adıl duzen bayramı. dordün- cu şahlanış bayramı, hep beraber bayramı Hoca beş bayram dedı dort sayd . Aslında say- sak beş değıl, on, on be§ bayram çıkar Orneğın şunlar da eklenebılırdı iktıdardakı uygulamalar ıçın mıllı donuş bayramı, orduyla îlışkıler ıçın esas duruş bayramı, dış gezı- ler ıçın çadırda tuş bayramı Yeniden büyük Türkiye... Kongrede sadece bayram değıl, şahlanışlar se- rısı de vardı Bırıncı şahlanış ulusal kurtuluş sava- şı, sonra 1946 ruhu, ardından bugun.. Hoca, bugunu şoyle tanımladı "Yenıden buyuk Turkıye " Merkez sağda polıtıka yapanlar, "Buyuk Turkıye" sloganını lyı bılırler Hoca, Ataturkçulukte meydanı boş bulduğu gı- bı merkez sağda da boş durmuyor DYP'yı okşa- dı ANAP'ı haşladı Çiller'ıoveovebıtıremedı Bu Hacı-Bacı koalıs- yonunun ne kadar sağlam temellere dayah olduğu- nu da gosterıyordu ANAP ıse RP'ye katılırsa kışı- lıklı, katılmazsa kışılıksız Noktalarsak, Hoca'nın konuşması kışılıksızdı. a- ma ıçerıksız değıldı Merkez sağ ve soldakı dağı- nıklık dıkkate alınarak hazırlanm ştı Bu partılerın tabanına şu soylenıyordu - Aradıklannızın hepsı bızde var Hoca samımı olmasa da takıyye y apsa da bu ül- kede sıyaset yapmak kıtleselleşnek ıçın Turkıye Cumhurıyetı'nın kokenlerıne saygı djymanın kaçı- nıimaz olduğunu anladı Darısı anlamayanlara Talabani saldıi'dı I Baştarafı 1. Sayfada kaynakları Talabani ye bağlı guçlerın dun şabah Sulevmanıye nınkontrolu- nu ele sjeçırdıklerını bıldır- dıler Erbıl'dekıbırBMyetkıh- vi kentın duşmesının ardın- dan vaptığı açıklamada "IK\ BSuleymaniye'ninde- netiminı hemen hemen hiç çatışma olmadan bu (pazar) sabahın erken saatlerinde yeniden ele geçirdi" dedı BM vetkılısı 1KDP ıle IK\ B ara>ında Suleymanı- y e kentının dışında çatışma- iarınhafıfsılahlarvearalık- lı top ateşıy le surduğunu de bıldırdı Suleynıanıye'den Erbıl e gelen yolcular. Irak ordusıınun vardımıyla Su- leymanıye'nın denetımını 9 eylul gunu ele geçıren \1e- sud Barzanı lıderlısındekı IKDPguçlerının \K\ B nın baskınından sonra kentten çekıldıklerını sovledıler Kuzey Irak'ın denetımını elınde bulunduran Mesud Barzanı lıderlığındekı IKDP. Sulevmanıve kentı- nın Iran devrım muhafızları (Pasdaran) taratından îşüal edıldıgını açıkladı 1KDP'- nın sıyası bııro uyesi Fran- so Hariri. "İran'ın yoğun topçu bombardımanı ve fu- ze atışları nedeniyle Suley- maniye kentinden çekilmek zorunda kaldık"dedı IKDP hderı Barzanı de. Sulevmanıve kentının Iran taratından ışgal edıldıgını one surerek tum ulkelerden "İranlı istilacılara" karşı y ardım çaânsında bulundu İKDP'nın^ Sesı Radyo- su nun hdbenne gore \Ie- sud Barzanı "İran'ın kaba istilası karşısında butun dunya ulkelerini halkımıza yardım etmeye çağırıy oruz " dedı Haig taraftan olursa olsun her turlu yardımı ka- bul edebılecsklennı bıldıren Barzanı. "Lç gjjnden beri ulkemizvv halkımız, İran SH nırındakı bolgelerde. Suley- maniye bolgesinde İran guç- lerinin istilası ile karşı karşı- yabulunuyor" dıye konuştu IK\ B ta-afınd'an yapılan vazılı açıklamada ıse "ça- tışmalarda tran dev rim nıu- hafızlarının da yer aldığı" ıddıalann n tumuyle asılsız olduğu one suruldu Geçen ay Kuzey Irak'agırerekbol- genınen buyuk kentı Erbıl'ı IK\ B'den almak ıçın Bar- zanı lıderl ğındekı IKDP guçlenne destek veren Irak, " bolgedekı kars.it Kurt grup- larına "yabancıguçlerindes- teğini aramavın. onlaıia is- birliğiyapmayın" çağrısında bulundu Irak Devrım Ko- muta Korsevı ve Baas Par- tisi tarafından dun \â\ ım!a- nan bıldırıde. "\eniden ça- tışmava başlayan tarafları dış giıçlerden uzak durma- \a. unlarla pazarlığa girme- me> e ve barış goruşmelerine başlama>açağın\oruz"de- nıldı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle