30 Haziran 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 14 EKİM 1996 PAZARTESİ 12 DIZIYAZI Dr. ır 1 Şükrü ( \ J r /d IJ11 J III 1400 yıl önceki Kureyş Arapları gibi düşünmeyen herkesin öldürülmesini emrediyor. Toplu katliamın bir de adı vardır: "Cihad". Bu emir tutulacak olursa bugün dünyadaki insanların yüzde doksanının öldürülmesi gerekir. Dinlerin Okullarda okutulan bütün kitaplarda dini resimler hep kılıçlı atlı olarak gösterilmiştir. farklı düşünenlere saygısı yokınier. doğruların sovlenmesını "saygısızhk" gıbı alıyor ya da oyle gostermek istıyorlar Farklı duşuneede olanlan oldurmey ı de kendılerıne hak goruvorlar Dı\anet I>Ierı Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz. " Vrsel'i savgılı olmava çağırdık. dinlerin ozune saygılı olmak gerekir" dıvor (I) \e yapmı» İllîan Arsel? Bır kıtap yazmı* Kıtabında dınlenn akla. doğava uvmavan vonlennı ortaya koyup. eleş.tırmi) islam dınıne gore. bır adam karıncaların dılını b.lır mukemmel karıncaca konu>urmu$ (kuran. 2" 15-44) Aynı ki:>ı. kuş dılını de layıkıyla konuşur anlannış (Kuran. 2" 1 16) Bır e>ekle sahı'bı olumunden y LIZ > ıl sonra dırılmis (Kııran 2 259) Bır adam kuşu parçalayıp oldurmuş Parçayı bırdağın tepesine koymu:>, çağırınca kuş dırılıp gelmiş (kuran 2 260) Bazı ınsanlar tare>e donu5.mu5.ler (2) vs Bu \e buna benzeranlatınıları eleştırmış Bunların gerçekdışılığını. vanlışlığını gostermış Bu tur anlatımlara ınananlann yanlışa ınandıklarını so\ !emı$ Bır de uvgıılamada çok kotu sonuçlar doğurabılecek ınançlan gostermiş (slam dını. Allah'ın ıstedığı herkese hastalık dağıttığını. \erenılı ya da grıplı hastalarla kovun koyuna > Jyisak bıle hastalanmayacağımızı. hıçbır hastalığın bııla^ıcı olmadığını soyluyor(3) Osmanlı donemınde. bu ınanca dayanılarak. onlenı alınmayıp karantına yapılmadığından 1800'lerın başıııda M) 000 kı^ı oİmuştu Kıtapta bu tur 55 ınanç \enliyor Ruhçular. kissaların Kuran'da >azdığını \e bır boluğıınun de Hz Peygamber'ın sozlerı oldugunu yadsıyaınıyorlaı Dunya yuzunde boyle şeylerın olabıleceğını de kanıtlayamıyorlar Yanı fllıan Arsel. yalan soy lemıyor. yanlis yapmıyor Kuran \e hadisler ne demisse onları dosdoğru yazıyor Ama. bu ayetlerı \e hadıslerı yazdı dıye kıtabı \a>aklatıvoılar ^azarına olum fet\aları çıkarrtırıyorlar Calileo Denıek dınlerı akıl \e gerçeklık suzgecınden geeırmek. akla \e gerçeklığe u\ mayan tarafları a>ınp gostermek. doğruyu soyİemek, ruhçularca -sajgısızlık™ say tltyor Bu vanhsları belırtmek \e halkı u>armak "saygısızlık" değıl ınsanlığın > uruyuşune yardım etmektır Ama dınler eskıden ben yanlışlan ortaya çıkaranları \e ozellıkle bılını adamiarmı. "Savgısızlıkedivor" dıye susturmak. cezalandırmak ısterler Onların vngisiziık dedığı şey. dının ıtıbarını sarsan her sevdır Ama bır nıbar. doğrulardan sarsılıyor gerçeklen kendısine saygisızlık olarak alıyorsa. 0 ıtıbann korunacak bıryanı yoktur \anh^!ar ustııne dayalı bır ıtıbann sarsılması. saygısızlık olmak şoyle dursun. ınsanlık açisindan bır gore\dır Bu gorev 1 yapan ınsanlar tarıhın her donemınde vetişmistır Galileoorneğını bılıyoruz Yanlışlannı oruva doktuğu ıçın. dın ona "saygısızve kâflr" dı\ordu Ama. dort yuz y ıl uzaktan baktığıınızda. dının "saygısız*" sozcuğuyle bır \3nhs1 korumak bırgerçeğın soylenmesıne engel olmak istedıgını anlıyoruz "Sa\gısız'*Galıleo'nun. duısel açıklamalardakı yanlışı gostererek. ınsanlığın ılerlemesine yardım ettığını bılıyoruz O gunden berı goru\oruz kı. dınler ne zaman kendılenne savgısızlık edıldığmı so\lemı^lerse ora\a bılımın !}ig] dujmu^ dmın }aniı>!arı orta>a konmuş \e bır gerçeğeulasilmı^tır Yanlı^ları \ekaranlıgı korumak ıçın "sajgı" sozcuğune sarılmak ınsanlığı aldatmaktır Insanlığın gerçek \e avdınlanma volundakı \uru>u^u bu tur sozmklerın aldatıcılığı\ la durdıırulamaz Cerçeğin söylenişi Bır gerçek açıkça so\ lenmedığı zaman gerçek değıldır Dınler eskıden berı gerçeğın açıkça ^vlenmesını "sa>gısızlık\e hakaret" olarak go>teımek ıstenıı^lerdır O\^a ortada bır \anlı> \arsa. ^o>le anlatılmalıdır "E> inanan insanlar! Kuran'da \azan şu şu kıssalar ile Hz. Pa>gember"in so> lediği şu şu sozler akla \e doğa>a a\ kındır. Fizik bi>uloji.. hilımleri bo\le şe>leri kabul etmez.. \anüşı kimso\lerseso>lesininanma>ın" \s> Nhan Arsel bo\le açık anlatmadığı halde. kıtabı \asaklanı\or. savgiMziık edıldı savıhvor \e ustune olum fer\aları çakarılıyor A\dınlığm dı^ında. bılınçdı^ı ka\naklara da\anan dınler. ele^tın \e a\dınhğı değıl. karanlığ 1 se\en bır vapıdadırlar Dınler kendılerının dıijindakı her >e>ı eleştırmekte. her sozu so\lemekte ozüiır ıkeıı buszune kadar ınsanlıöa aşdınlıktan başka bır ^ev \ennem15 olan bılınıler, dinlerin ele^tırısı \e ışık'landırılması \olunda engellenmekte. her ı>ık savgiMZİıkla suçlanmaktadır O\sa. asıl savgiMzlık. nığın >a>ılmasını engelleme_\e çalı^mak \e onııne perdeler çekmektır kendı \aptığı ele^tırılerın bırazını da ba^kalarına tanıma\an dın. karşılıklı savgı terazisınde eskıden berı zaten haksız durumdadır Ozgur açıklama \ e tartışmalar alanındakı bu hakMzlıkla da 1^ bıtmıvcr Dın. bırakın soz lıakkı \ermevı kendısınden ba^ka dui}Uiıenlerın va>ama^ını bıle kendısıne saşgısızlık gıbı algılanıakta. onları oldıırmevı hak kabul etmektedır Insanlık tarıhı. dının. farklı du>unce>ı oldurup >ok etmeMiıın orneklerı>le doiu Farklı duijunme suçu ı^ledıklerı ıçın mılvonlarca ınvîn dın tarafından oldurulmu^tur O\sa bugune kadar bılını hıç kımse> 1. "Bilimc inanmı>or da dine inanıyır" dıveoldurmemı^tır Savgısızlığın JMI buvuğu. kanlısı buradadır Tarıhlerı dolduran bu savgısızlığın neresınden ba^lavalım ' Hangı bırını sovlevelım' SavgiMzlıktan ılenen kultuıun en buvıık kıtabından ba^lavalım kııran'ın. ba^ka turlu du^unenlere sa\ gısı ^o\ le "Eğer, \u/ çe\irirlerse. onları tutun. bulduğunuz>erdeöldurun" (4 S9) -Anlaşma \aptığını/ muşriklere ihtardır. \er\ u/ıınde dort a\ daha dolaşabilirsiniz... Hurmetlı a\ lar çıkınca. putatapanlan (kâfirleri) bulduğunuz \erde oldurun... Eğer to\ be eder. namaz kılar \e zekât \erirlerse >ollannı serbest bırakın" (9 1.2 5) "Fitne kalma>ıp. \alnız Allah'ın dini ortada kalana kadar onlatiasa^aşın" (2 193 A\etler Dışanet l^ien Ba^kanlığı çevıriMnden olduğu gıbı alınmı^tır) ^lanı Islam dışında başka duşunce \e oldurulmesı gerekn Gıınumuz ruhçuları bunıı \apamıvorlar\a ııisan hakları \eduşunce ozgurluğu baskısı nedenıvledır Oldurmek. artık 1400 \ıl oncekı Araplarında olduğu gıbı şeretiı bır ış değıl. onuiMiz a>ıp \ecezalı bır ı>olma\a ba;.iamı^tırda ondan ^loUa. eskı emır mumının omuzlarında Niıreklı durmaktadır Klamın dişında du^unenlere Hz Pe\gamber ın ho^gorusu de şovlc "Onlar, Allah'tan başka Allah olnıadığına. Nlııhammed'in onun kulu \e elçisi olduğuna inanınca>a. bi/im kıblemize donunce\e. kestığinıi/ >e>ince\e. nama/ımızı kılınca\a. /ckâtlannı \erince\e kadar insanlarta olduruşmem emroldu. İnsanlar. bunlan yerine getirdikleri zaman benden kanlannı \e mallannı kurtarnıış olurlar" (4) Yakma kıiltürü Vanı Mutlunıan gıbı duşunmevene sa\gı >ok Bırakınız saygıvı ona vaşama hakkı da >ok Pekı farklı duşunenler hangı saatlerde oldurulecek Bunun da Hz Pevgamber'ın emıettığı bazı kuralları var Erkekler her saatte her \akıt oldıırulur Kadınlar gundıız değıl gete oldurulCLck (5) (.ocuklar geee oldıırulur (6) \a^lılar lıem gece hem gundıız oldurıılebılır(^) Goruldugu gıbı. kesım \e oldurme ınce ılımlerolup. Kuran \e had^lere gore farz \e Nunııotlenne harf ı>\en u\mak gerekir Kesımde siravı. oldurumde \akıl \e saatı kanştırmanıalıdır Bu "oldur" emırleımın ızlennı. Nlanı du^unurlerınde \a da mumınlenn soz \e davranışlarında ızle\ebılı\oruz Ebu Davud'a gore şerıat hukumlennı. butun duştıncc. ınanç \e dınlenn ustüne çıkarmak \e kayıtsız şartsız egemen kılmak davranış bıçımıne ızın yok Va Musluman gıbı duşünecek \e Musiuman gıbı da\ranacakMn >a da Muslumanlarca olduruleceksın "\llah \e pe\gamberi>le sa\aşanların \e \enuzunde bozgunculuğa uğraşanlann cezası oldurulnıek >e>a asılmak \ahut çaprazolarak el \e a>aklan kesilmek >ada>erlerindensıirulmektir" (5 3^) Avetten anla^ıldığına gore. kesim 15,1nın bır sirava gore vapılma^ı gerekir kesıme sağ elden başlanmı^.'a. ardından sol a>ak kesılır Sol elden ba^lanmı^a ardsndan sağ a\ağa -.ıra gelır Her Muslumana farz olan bu bılgıyı keMmın İîevecannla ^aşırmamak gerekir Hz Muhammed de zamanında bu sirava gore kestırırdı 19^8 Maraş kathamında vuzu a^kın "kâfır" oldurulmuş. kenttekı el \e a\ak kesımlerı bu sıra\a gore \apılmı^tır Kuraıı'ın. Klamdan başka du^uncede olanlara sa\gı \e hoşgoru>u bo\le 1400 \ıl oncekı Kure\^ Arapları gıbı duşiınmeven herkesin oldurulmesinı enıredısor Toplu katliamın bır de adı vardır "Cihad". Bu emır tutulacak olursa bugun dun>adakı insanların \uzde doksanının ıçın kutsal sa\aş •'Deccal oldurulunce>c kadar" son bulma\acaktır<8) Hz Pe\gamber ın emrıne. bu\uk dın bılgınlerının duşııncelerıne gore mumın \almzca kendiM gıbı dui.unme>enlerı toptan katletmekle kalmavıp farklı du^unenlerın taze ağaçlarını \akmali >adake>melı kovlerınıde >akmalıdır BunlarhepHz Pevgamber'ın hadis emırlerıdır (9) Hz Pe\gamber Fıl^tın'de Lbna'vı bo\lece \akt1rm15. Hz Ebubekir tarklı du^unenlerı ate^e attırmıij (10). Halıt bın \elıd kendısı gıbı du:>ımme\en erkek \e kadınlarm topunu ate^ çukurlarına atıp dın dın \akmı>tı Bu \akımda sıra bekleven bır kadına "Duşuneeni değiştir. bizim gibi düşun. >oksa işte vakacağız" denıişler kadııı "Hoşgeldin dlüm. \a/ık ki başka kurtuluş \olum v o k " d ı \ e r e k kendıııı ate^e atmı^tır ( 1 1 ) Kitap yakımı Dınler. \alniz ınsanları değıl kıtapları da vakmıştır 642'de Hz Ömer Mısır'ı aldıüında kocanıan bır kıtaplıkla karşılaşı>or Bu dunvanın en buvuk kıtaplığıdır ve eskı dunvanın tum kıtaplannı ıçınde barındırmaktadır Hz Omer'ın. kendı duşuncesıne uvma>an kıtaplara savgısı şoyle oluvor "Bu kjtaplar. Kuran'dan a> n ise vakıltnalan gerekir. A>nı ise. tek kitap >eter, vine vakıİmalı." 1800 lerın Şevhulıslami \rif Hikmet Efendı de nerde buKa alır. Varıdat'ı yakarmıi; 29 E>lul 1984'te Istanbul'da Sheraton Oteh'ndekı lslam Klam Konteransı. Tıp Kongresı'nde. kursudekı ezanın ardından. Bırleşık Arap Emıriıklen delegesı Doktor Selim \hmet. tepsı ustunde bır kıtabı >akıvor Çunku bu kıtap. Klam tıbbını kotulemıştır (12) Incıl'den oğrendığımıze gore kıtap vakma adetı ta Havari Paul zamanında Efes'te başlamış. butun dın tarıhı bovunca surmuştur Katolık kılısesının tanh bojunca >asakladığı kıtapların bır lıstesı de vardır lnde\ Lıbrorum Kepler'ın, Galileo'nun. Danvin'ın vs Kıtap vasaklamanın avıpbırşev oldugunu anla>an kılıse sonunda, 1966'da bu vasaklar lıstesını de yasaklamı^.. ayıbını gozden saklanıak ıstemıştır Bızım mukaddesatçı bır kultur bakanımız da 1984'te yuz bın kıtabı vaknıak ıstıvor Çunku bu kıtaplar Ece\it'ın başbakanlığı donemınde basılmışlardır \e ıçlennde dıne aykırı duşunceler vardır( 13ı Sonradan. sosval demokrat bır ıktıdar ortaklığı sırasında. ustlenne su sıkılmı^ olarak mahzenlerden kunarılıyorlar En son Evlul I996'da llhan Arsel'ın Şerıattan Kıssalar'ı Dıyanet l>lerı Başkanlığı'nın başvurusuyla vasaklanıvor llhan Arsel ustunebazı verlerde olum fermanlan çıkıyor Cülerek öldüren..' Kıtap vakımından. ınsan oldurumune donelım Turkler Islamlığı kabul ettıkten hemen sonra Kutadgubılık dıye bır kıtap vazıvorlar Bu kıtapta şu ogutler v ar "Sana bir kimsc menfaat i(,in duşman olursa, e> cönıert, sen kendi nıenfaatinden vazgeç ve onunla banş. Duşmanlardan biri din düşmanıdır. Bu kâfir duşman. her zaman duşmandır. kâfir duşmanla amansı/ mucadele etmelidir. Bu ise gonullu olarak kendini feda et" (14) Başka herhangı bırduşunceye boylesıne saygısız bır kultur. oldurumler ıçın şu nedenı one surüyor Ben başka duşuncede olanı oldururum Çunku ona şefkatlıyım \e onu duzeltmek ıstıyorum Mevlana'nın oğlu Sultan Veled. Hz Peygamberın "Gulerek ölduren benim" sozunu boyleyorumluyor 115) Ister ıçte. istcr dışta. kım olursa olsan. farklı du^unen •gulerek'olduruluyor Klam ınancına gore evrenın uzak bır koşesınde. Musiuman gıbı duşunmeyen bır kı^ı bıle kaKa. 0 ya Musiuman gıbı du^undurtulecek. ya oldurulecektır Bu uzak bolgelerdekı farklı duşuncelılere kar^ı Kuran'ın emırlerı ^ov le "Allah'a. ahiret günune inanmavan, Mlah'ın ve Pevgamberinin haranı kıldığını haram savnıavaıı. hak dinini din edinmevenJerie. bovunlannı bıiküp. kendi ellerivle ciz>e verene kadar <avaşın"(9 29) -Allah \olunda cihad edenler. Allah'ın rahmctini umarlar" (2218) "Ev Pevgamber!.. İnkârcılarla. ikivuzlulerie savaş. Onlara karşı sert dav raıı. \aracaklan ver cehennemdir" (9 ""3 > Bu a> nı emır. hıç değı^meden aynı sozlerle. Kuran'ın sonlarında yıne tekrarlanıvor (66 9) Başka ayetlerde \ar "Gevşemevin. Istün durumda olduğunuz halde anlaşmava davet etmevin" (47 35) Ba^ta turlu du^unen karşisinda guçluysenız. onlan anlasmaya talan çağırmayın. oldurun Klam'da halıfenın ba^lıca on gorev ınden dordu. \er\uzunde tarklı dusuncede olanlarla savaş etmektır Hz Peygamber. "Cennet kılıçlann gölgesi altındadır... Ben. insanlar kelimei şehadet gcrirene kadar. yani Tann'nın birliğine inanana kadar, onlaıia harbetmeve. Allah tarafından memur edildim"dıvor (16) Sürecek (1) Cumhurnet, 25 iguslos 1996 s 3. (2) Buhurı. ı. 9, v 68, hudıs: 1364. (3) Buhurı. kıtah't-Tıb 19, 21. 43-46. 125 (4) T. Dursun 1990: 50. Dın Bu 1. İstanbul. Ka\nak. 4lwtı: Bııhan. Selal'2» (5) 16) T.Dunun 1990: U Alıntı: Ebu Da\ul, Cıhad/102. O T. Dursun 1990:^3 4lıntr Ehu Daıud, Cihad: 121). (H) T Dursun 1990:% 110) T. Dursun 1990:55. (11) T. Dursun 1990:55. (12) T. Dursun 1990:66. (13) Cumhumet 3.9 1984) (14) )ıısııJHus Hutib 194'. kutadgubilık. Beut. 4228. 422S.422'. Ankaru, Turk Dılhurumıı (15) Sultan I eled ru. MEB. (16) Mdm 1994:40. \asıl \fusluman Olduk! inkara. Buiak; Hurel Takıımı 11 trulık 199> ÇALIŞANLARIN SORULARI / SORLNLARI YILMAZ ŞÎPAL Öğretmenlerin sigortalı süreleri Soru: 1985 > ılında. oğretmen olarak gorev e başladım. Oğretmen olma- dan once. çeşitli kurumlarria sigortalı olarak 9 jıla >akın çalış- tım. Çevremde, gerek oğretmen olarak gerekse teknik gorev ler- de çalışan arkadaşlanmın, sigortalı çauştıkları süreleri intibak- lanna sayıldı. Nedenini sorduğumda, benim sigortalı çalışmala- nmın intibaka savılmavacak işierde geçtiği sovlendi. İntibaktan yararlanmak için sigortalı olarak hangi işierde çalışmak gereki- vordu? L.E. \ AMT: 65^ Sayılı Devlet Memurlan Vasası kapsamında gorev yapan- lar 011 lıızmet sinıfı ıçınde \er almaktadır Bu hızmet sınıfları 1) Genel Idare Hızmetlen. 2) Teknik Hızmetler 3) Sağlık Hızmetlen ve \ardımcı Sağlık Hızmetlen. 4) Eğıtım \e OğTetım Hızmetlen. 5) AuıLıtlık Hızmerlen, 6) Dın Hızmetlerı "") Emnıyet Hızmetlerı. 8) \ardımcı Hızmetleı. 9) Mıılkı Idare Amırlığı. 10) Mıllı Ktıhbarat Hızmetlerı. sınıflarından olusur De\ let menıuru olmadan once. gerek serbe^t. gerekse sigortalı geçen sureler. bu on hızmet snııtının bazılaııııda değerlendırılerek deıece \e kademe ılerlemesındegozonıınealınmakıadır Teknik Hızmetler \eSağ- lık Hızmetlerı Sınıtıııda gore\e baslayanlaıdaıı. "nıemurluğa gırmeden once yurtıçınde veya yurtdı^ında nıesleklerını serbest olarak \eya res- mı veya ozel kurumlarda yapanlarla. memurluktan ayrıldıktan sonra bu surelerının 3 4"u (dortte uçul 'memurıyette geçmış say ılarak bu surele- rııi her yılı bır kademe ılerlemesı \e her uç yılı ıçın bır derece yukse!- ıııesı verılmeksuretıyledeğerlendırılır" Avuk'atlık Hızmetlerı Sınıfi'nda gorev yapanların da yurtıçınde \e serbest avukatlıkla geçırdıkien sure- leıının 3 4'u değerlendırılır Eğıtım ve Oğretım Hızmetlerı Sınıfi'nda yer alan oğretmenlerden ""Ozel okullarda oğretmenlık veya yonetıcılık yaptıktan sonra Mıllı Eğıtım Bakanlığı emrınde memunyet kabul eden- İerın ozel okullarda geçen hızmet surelerının 2 3'unun luçte ıkı) heryı- lı bır kademe ılerlemesine ve her uç yılı bır derece yukselmesıne esas alıııacak ^ekıldedeğerlendırılır" Oğretmenlığegırmeden once. sıgorta- lı geçen çalışma surelerınızın gorev aylığı yonunden goz onune alına- bılmesi. bu surelerın. "ozel okullarda ogTetmenlık veya yonetıcılık"te geçmı> olmasına bağlıdn 9 y ıllık sigortalı surenız ozel okullarda geç- mış olsaydı. uçte ıkısı olan 6 yılı memurıyette geçmiş sayılacak ve go- lev ay lığında goz onune alınacaktı POLİTtKA VE ÖTESt MEHMED KEMAL Bu Yılki Nobel Bu yılkı Nobel Edebıyat Odulu'nu çekıngen ve sı- kılgan (oyle denıyor) Polonyalı şaır VVislava Szymborska kazandı Bu zor yazılan ve zor soyle- nen ısım Sumborşkaya dıye okunuyormuş, bız de zor okuyup zor soyleyelım Unlu sendıkacı Walesa'nın adı zor değıl mıydı'? Yıllardan ben isveç'te oturan ve Isveç Televızyo- nu'nda çalışan şaır Ozkan Mert 12 şıır kıtabı olan bayan şaırden uzunca bır şıırı (bır parçasını) sıcağı sıcağına dılımıze çevırmış Polonyalı şaıre "şıırın Mozart'/" dıyorlarmış İşte dılden dıle aktarılan dı- zeler Bitiş ve Başlangıç Her savaşın ardından Bırılen ortalığı temızlemelı, Az buçuk bır duzen Kendıhğınden kurulmaz Bırılen temızlemelı kurekle Yollardakı dokuntulen Kı ceset dolu arabalar Devam edebılsın yollanna Bınlen tıkanıp kalacak elbet Çamurlarda ve kullerde Parçalanmış koltuklarda cam parçalannda Kanlı bezlerın arasında. Bınlen kutuklerı bulup Dayamalı duvarlara Pencerelere cam takmalı Kapılan geçırmelı menteşelere Kendılığınden olmaz bunlar Bayan şaıre, Nobel'ı aldığı Reuter Ajansı tarafın- dan ulaştırılınca, 73 yaşındakı şaıre, "Az daha olu- yordum" dıyor, şunları soyluyordu "Telefona ancak dort ayak uzerınde gelebıldım Dızlenmın bağı çozulmuştu Ellı soyleşı yapmış gı- bıydım Kanşık duygularıçındeydım Buyuksevınç ve buyuk kafa karışıklığı duydum Hatta buyuk kor- ku da Nobel odulu, korkunç bır sorumluluk insa- na, halka açık bır kışılık edınme gereğını venyor Bu da benim ıçın çok guç Emınım bundan sonra ya- şantımın sakın anlannı gerıde bırakmış olacagım. Oysa yazabılmek ıçın sakınlığe gereksınmem var Bunun dışında, onemlı bıretkılenme altında olaca- ğımı sanmıyorum Bu yaştan sonra hıçbır şey ba- şımı donduremez " • Bızde Nobel alacak şaırler yok mudur? Bır Yah- ya Kemal, bır Ahmet Haşim akla gelmez mı? He- le Nâzım Hikmet evrensel kışılığıyle duşunulemez mû Ben bunlan yazarken yanı başımdakı sutunda Memet Fuat da 'yaşlı bır şaıre mektuplar' yazıyor- du Bu yaşlı şaır kım olaydı 9 Şaırler arasına Fazıl Hüsnü Dağlarca, Özdemir Asaf, pekâlâ, gırerdı. Nıtekım kımılerıni kahyorda da » • < Romanda akla gelenler arasında Kemal Tahir, Yaşar Kemal, Orhan Kemal vardı Ince Memed romanıyla Yaşar Kemal onde gelıyordu Ince Me- med"1 Fransız Cumhurbaşkanı Mitterrand okumuş, saygın bır une kavuşturmuştu. "Hangı romanı okudunuz" dıye sorduklarında "ince Memed " dıyordu Sınemaları, tıyatroları. televızyonda gorunmelerıy- le az puan almamıştı Gun gelır Turk şıırı de Nobel alırdı Şımdı sıra Polonya şıırındeydı Bır gun olur, Nobel kuşu bızım ustumuzde de uçar B U L M A C A S£7>47 > 4j>'414A SOLDVSSAĞA: 1/ Eskı Roma top- lumunun en kala- 1 balık kategorısı 2/ 2 Tırpana balığına verılen bır başka 3 ad Çok kokulu bır kahve cınsi 3/ Ijaret Bırturbo- rek 4/ Bır kadın gıysisi Bır nota 5/ Hınstıyanlar'ın en buy uk bay ra- mı Halk dılınde sebze bahçesı 6/ Kkambıl oyunla- rında kâğıt atma sirası ""Hayır' anlamında kulla- nılan soz "—-ettılertur- nalara, kazlara ' (Pır Sul- tan Abdal) II Bıtkılerden 3 elde edılen ılaçlarla bır 4 hastalıgı ıvıleştırmek 8/ uzenneyapılan bır Kkambıldebır renk 9/Mınkdenenhayva- nınkurku Dınsel toren ve 8 kurallan Q \lh.ARIDAN AŞAĞIVA: a 1/ Batı Anadolu'da unlu bır antık kent Tuzağa duşurulen şey 2/Gollen ınceleyen bılım dalı 3/Hay~\anlara vurulan damga Bır cetvel turu "Eve ekmekle — goturmeyı Boyle havalarda unurtum" (Orhan Veh) 4/\urdumuz de- nızlennde yaşayan etı lezzetlı bır balık 5/ Utanç duyma Kemıklerın yuvarlak ucu 6/ Mallar. satılacak şevler Bır renk 7/Sert bır ıçkı Ağırba^lı 8/Bır balık Matematık- te kullanılan sabıt bır say 1 9/GenellıkIe kıldan dokunan bu- yuk çuval Guzel yazı sanatı VEFAT Çalışma arkadaşımız MEHMET ÖZK.\N'ın annesi BAKİYE ÖZKAN'ı kaybetmenın derın acısı ıçındeyız. Merhumeye Tann'dan rahmet, kederli aılesıne, başsağlığı dılenz. CUMHURİYET ÇALIŞANLARI
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle