03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
1 4 EKİM 1996 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER TBMM'de bu hafta Refahyol gensoru faskacmda • Muhalefetin, Başbakan Erbakan'ın olaylı dış gezileri ile ilgili \erdiği gensoru önergelerinin gündeme alınıp alınmamasına ilişkin oylama 16 ekim çarşamba günü yapılacak. ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) - Başbakan Necmettin Erbakan. başta Lıbya ve Iran olmak üzere. olaylarla dolu dış eezilerinın hesabını bu hafta TBMM Genel Kuruiu'nda \erecek. ANAP. DSPveCHP'nın Erbakan'ın dış gezileri \e hükümetm genel olarak dış politika uygulamaları ıle ilgili verdiklerı gensoru önergelerinin gündeme alınıp alınmamasına ılişkın aylama 16 ekim çarşamba günü vapılacak. Bu ovlama. gensoru açılıp açılmayacağı yönünde en önemli gösterge olacağı için hükümetın kadenni de büyük ölçüde belirleyecek. TBMM bu haftakı yoğun temposuna. Gazeteci Metin Göktepe Cinayetini Araştırma KomisyonıTnun raporunun yarınki genel kurulda görüşülmesıyle başlayacak. Çarşamba günü ise REFAHVOL hükumetı hakkında. muhalefetin \erdiğı gensoru önergeleri birleştirıierek görüşülecek. Yapılacak oylanıada, gensoru önergesınin gündeme alınmasinın kabul edilmesı durumunda. anayasa gereğı hükümet hakkında gensoru açılıp açılmayacagına ilişkin oy lama en erken 2. en geç 7 gün ıçmde yapılacak. Bu tak\ ime göre oylamanın en erken 18 ekim cuma. en geç de 23 ekim çarşamba günü yapılması gerekivor. Gensoru önergelerinin gündeme alınması ıçin "evef-o) lannın. "hayır" oylarından fazla olması yeterli oluyor. Ancak gensoru açılabılmesı için Meclis üve tam sayısının salt çoğunluğu olan 276 millet\ekilinin. "güvensizlik oyu" kullanması gerekivor. Gensoru önergelerinin ön görüşmelerinin yapılacağı çarşamba günü zaman kalırsa. Trafık Yasa Tasarısı'nın da ele alınması bekleniyor. Tasarı. gündeme alınırsa. TBMM Danışma Kurulu da toplanarak. Meclis'in çalışma saatlerinı yeniden düzenleyecek. Anayasa gereği. İ997 Malı Bütçe Yasa Tasansı da bu hafta içinde TBMM">e sunulacak. TBMM TURBAN Yolsuzluğuve Sait Halim Paşa Yalısı Yangınını Araştırma Komısyonu'nun da raporunu bu hafta içinde Meclis Başkanlığf na sunması bekleniyor. Türkeş: Arabulucu değilim ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Mıllıyetçi Hareket Partısı(MHP) Genel Ba^kanı Alparslan Türkeş. yenı bır ANAYOL hükümeti için aracılık vaptığı haberlerini yalanlayarak " Boyle bir şe> yok. Ben. Mesut Be> "den Tansu Hanun'a mesaj götürmedim. Benim görüşmelerim normal diyalogdur"dedi. Türke>. dün parti genel merkezınde \ aptığı basın toplantısında. Türki>e'nin dış pohtıkası ile ilgili ğörüşlerini açıkladı. Libya gezisinin yanlışbirçıkış olduğunu sa\unan Türkeş. •'Yeni kunılmuş 6 tane Türk Cumhurheti \ar. Neden otılara gitmiyoruz da Afrika'\a gidhoruz? Arkamıza onlan alırsak \> rupa Topluluğu'na daha râhat girebiliriz " dıve kbnuştu. Cumhurivetin k'uruluşundan beri kararlı bir dış politika ızlendiğını kaydeden Türkeş. îürkıve'nın Avrupa \e Rusya Cumhunyeti ile olan U,Işkilermın avnı çizgide şürdürülmesı gerektiğini sözierıne ekledi. Türkeş. yenı bir ANAYOL hükümeti için aracılık yapılıp yap'lmadığı sorusunu. "Ö>le bjr arabuluculuk yaptığımız yok Ben Mesut Be> "den Taosu Hanım'a mesaj götürmedim" dedı Erbakan, çağdaşlık savunucularmı eleştirirken 'takıyye' ile Atatürk ilkelerini sahiplendi 'Devrim yobazları var'ANKARA (Cumhuri>et Bürosu) - Başba- 'NeyiHİŞ ŞU AtatÜrk İlkelerİ' Erbakan. "Bazi çevreler. ".' savunuAen curnhuriyetjn temel nitelikle- kan Necmettın Erbakan. partısının 5. olaaan nJL. • , , -, ,-, . .. , ... , . , . , , nne \önelık kavsılannı dıle aetıren kurum- kongresındevaptığı konu^mada. RP'nın kar- R P n ı n karşisına laiklık. Ataturk ılkelerıyle çıkacaklanni l a r a -sert t e p k l gösterdı. ErbSkan. sözlcrıni şısına.laıkhk'\eAtatürkılkelenyleçıkılama- zannediyorlar. Birtakım de\rim yobazları var. Erkekseniz aelin şöyie sürdürdü:" >acagını v urgulayarak. -çağdaşlık" savunu- ' konuşalim. nevmiş ŞU Atatürk İlkelerİ" dedi. " -Baaçe^reJeriflasettikJeriiçinsözdeRP-ııiıı culannasaldırdı. Erbakan. "Birtakımdevrım " karşisına, laıklıkle. Atatürk ilkeleriyle çıka- yobazlarnar. Erkekseniz gelin konuşalim. ne\- kilde vaşamanm bahfiyarlığı içinde> iz" dedı ce takdirie karşılarız. hürmet ederiz. Bu en ta- caklarını zannediyorlar. Kendilerini* er me> - mişşu Atatürk ilkeleri" dedı. -Gerçek laik- Erbakan.partısıninbeledıye\önetimleri\ehü- biiinsanlıkhakkıdır. RP. Irantıpı vönetınme- danınada\etedi\orum. Laiklik, dindüşman- lik" ıfadesını sık sık \ ıneleyerek partısınin bu kümettekı çalışma]jrını" anljtırken. "Buna tırır" dediler.GördüğünüzgibiTürkhehiçbir •'§)• ateizm demek mi? Gerçek manadaki la- ilkeye yaklaşımındakı farklıltğa dikkat çeken patlamaderler.Bununaltındaimanvar.iman. ülke>ebenzemez.Türki\e"ninana\asası\ar- ikliğin gerçek sa\unucusuRP"dir. Biz hemger- Erbakan. laiklığın şu andakı uygulama bıçı- ]man konuşmor. iman" dıve konuştu. dır. bu anajasa içinde bu ülkeyi \ücelti\oruz. Çek laikliğîn teminatı\ız hem de Türkiye'nin mını. -dindüşmanüğı\eTürki\e"ninatei/me ço k savıda beledıve başkanlıüı kazanma- Türkivenin yönü nıönü deği'şmiyor. türki- laiklik kelimesi kullanılarak din düşmanüğı- kaydınlması çabalarT olarak nıteledı. Erba- dan önceRP ıçin "yasakçı parti dendiğini" ve'nin \önü bağımsı/lık \önüdür.'öncü Tür- na.ateizmeka>dınJmasınınkarşısındaenbü- kan. ANAPşönetımının-millijetçisorvak- anınısatan Erbakan şunları nnledı. ki\e>ö'nüdür. Avnen koruyoruz." >ükteminatu. Birtakımde\rim>obazlan,kö- laşımınıda.-Aboov-v.RahmetliO/afınkemik- "İştegördünüziktidanmızı. ne>asakladık Erbakan. ordûnun RP've karşı olduğu >ö- rükörünehareketedenlerinenaçıkmisalidir- leri sızlar" diye eleştırdı. biz? Başı açık hanımlarotobüse biİdirilmeje- nündekı haberlere de tepk'ı göstererek. "Kah- ler. Erkekseniz gelin konuşalim. ne\miş bu Erbakan. RP nın 5. olağan kongresınde cek. kıfır kıtır kesilecek demediler nıi? Ne ol- raman ordumuzun kalbimlzde müstesna ye- Atatürk ilkeleri. Atatürk ilkelerini kendi ken- \aptığı konu^ma\a. "AUah'ın rahim \e rah- du? (şte gerçekler. başlan önlerine eğildi. Biz riolmuştur'dedi. dinizetarifedipfikirierinizimilletejutturma- man adıyla sözlerime başlamak isti\orum" kimsenin vediği. içtiğivle uğraşmak için ikti- KonuşmaMiıın bir bölümünde muhalefet >a çalışacaksınız. Siz kim, Atatürk ilkeleri di- dıyebaşladı. Partısının "şahlanış" dönemle- daragelmedik/RPlaık'lığe.demokrası\ekar- partiM ANAP'ı sert dille eleştıren Erbakan. >ebizimkarşımızaçıkmakkim.Hadioradan, rini siralavan Erbakan. "Cumhuriyetikuran- ^ıdır' dediler. Gerçek demokrashi bu \ürü- "Benonlantenkitetmhorum.Şefkallesöylü- na di- hadL." larmiUigörüşçüdürier.Nesolcuduriarnema- tmoruz. Demokrasinin teminatı RP'dir. RP. >orum.düzt'lmeleriiçiıisö\lü>orum"di)erek Erbakan. laıklikten ancak "skolastik,dog- sondurlar" görü^ünü dile getırdı. Erbakan. sakallılarm. takkelılerııı partısidır" dediler. akıylı ıtadelerle seslendı ' " ' matik" düşünceyle sapılacağını. partilerınin RP'nın ıktıdaragelmesini. Kuran'dakı bırayet- Biz.inancındandolaM.sünnetiseni>e(Hazre- Erbakan. parti polıtıkasma göre farklı ıçe- laiklik anlayışının "akıl \e bilime da\andığı- ten alıntı vaparak yorumlarken. "Hak gelin- ri Muhammed'in sözleri \? \aşanıındaki u\- nk vükledığı \e>a kapsanıınrdar gösterdiğı "•"' 'ddia etti. Erbakan. hükümetin. 2000'h ce. batılzail olur. Bugün bu muci/e>i açık şe- gulamalan)sakalbırakaninsanlannıızısade- laiklik \e Atatürk ılkelerıne bağlı olduklarl- yıllara kadar süreceğmi söyledı. Şeriatçı terör örgütü kongrede Mısırlı şeriatçı Müslüman Kardeşler ve köktendinci terör örgütü HAMAS da RP kongresinde temsil edildi. Rakipsiz Necmettin Erbakan yeniden genel başkan oldu ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Refah Partısı Genel Başkanı \e Başbakan Necmettin Erbakan. par- tisinın 5. olağan kongreMnde ge- çerlı 956 o> un tanıamını alarak ye- nıden genel başkanlığa seçildı. An- karail kongresinde muhalif\öne- tımin feshedılmesinde bü\ük rol o\ - nayan Genel Başkan Yardımcısı AhmetTekdal. delinmeden kabul edilen listede adı en fazla çızılen MKYK üyesi oldu. Katılımcılann "haremlik-selam- lık" olarak ayrı yerlerde oturtul- duğu kongrede. MKYK lıstesınde kadınlarayer\erılmedı. RPyöne- tımi. diğer sı\ ası partılenn tersıne. kongre sırasında Anıtkabir'i ZIN a- ret etme geleneğine uyınadı. RP'nin kongresinde. Mısırlı şeriatçı terör örgütü Müblüman Kardeşler ıle Fı- listinlı şeriatçı terör örgütü HA- MAS da temMİ edildi. Hülya A\- şarın anıcası emekli albay Kerenı A\şar da RP yönetınıınde \er al- dı. Kongre salonunda Türk bayra- ğı \e RP ba\rağı dışında başka pankart \e yazılann bulunmama- sı dikkat çektı. Kongrede ver alaıı orta büyüklüktekı Atatürkportre- sinin. Başkanlık Dıvanı'nın ü.stü- ne asılmayarak. .sağ tarafta. gende. karanlıkta kalan bır bölüme y erleş- tırilmesı dikkat çektı. Kongrede Dı\an Başkanlığı'na seçilen Istanbul Büvükşehır Bele- dı\e Başkanı Recep Tayyip Erdo- ğan. konuşiııa.sinda RP'ye tepkı gösteren kesimlen "düşman" ola- rak niteledı. Kongreye katılan iz- ley ıcilerın bır ara "\Allahu ekber" dışerektekbirgetirmeyebaşlama- sı üzenne araya giren İstanbul \1il- let\ekılı Mukadder Başeğmez. "Kimse kendi kendineslogan ütrt- mesin. topluluğu >önlendirmesin. O>unagelnıe>elim"uyan!>ında bu- lundu. Kongre salonunda izleyeci- lerin sıgara ıçmesine de izin \ eril- medi. RP'nın da\etı ü/ermekonu'reve Refah lideri Necmettin Erbakan salona girişinde Ana\atan Partisi'nden transfer edilen Abdülkadir Aksu ile tokalaş- tı. Aksu'nun olası bir hükümet değişikliğinde RP'den bakan olması bekleniyor. (Fotoğraf: TARIK TINAZAY) N O T L A R 'Dirayetli Tansu'ya teşekkür BÜLENT SAR1OGLL / HAZAL ATEŞ ANKARA - RP'nin iktidardaki ilk kongresı. muhalefetteki kongrelerinın coşkusundan yoksun olarak başladı \e bıtti. RP'lıler "iktidarda olma- nın da>amlmaz ağjriığı" altında "slogan ve pan- kart >asak)an"yla kongre yaparken Başbakan Necmettin Erbakan. orîağı "dirayetli" Tansu Çil- ler'e iltıtat \e teşekkür yağdırdı. Iç ve dış siyasette düştüğü çıkmazların kamu- oyunda yarattığı olumsuzlukları gidermek için kollan sn ayarak otobüsler dolusu partililerin An- kara'>a taşınmasi içinçaba gösteren RPGenel Mer- kezı. sayısal olarak amacına ulaşsa da coşkulu bır kongre yapamadı. 4-5 bin kişilik Atatürk Spor Salonu'nu tıkabasa dolduran RP'lıler. önceki kong- relerin tersine. belirlenen >loganlann dışına çık- mamaları için sık sık uvarılarak susturuldular. Uyarılan dikkate almadan tekbırçekmek isteven bir grup partılinin susturulması da zor olmadı. Başlarına ayetler yazılı bantlardolayarak elle- rinde Kelıme-i Şehadet'ın yazılı olduğu ba\rak- larla tezahürat \apma\a alı^kın RP'liler de genel merkezin isteği doğrultusuııda zoraki "iktidar suskunluğu"na girip. sakince oturmayı tercıh et- tıler. Seyircilerin>anı sıradelegeleredeyansıyan bu suskunluk. Necmettin Erbakan'ın konuşmasi sırasında bazı delgelerın uyumasıyla kendı.Mnı i\ıce belli ettı. RP'liler. kongrenın İstiklal Marşı iİe açılmasına büyük önem \erdiler. Bütün izle- yicilenn tstiklal Marşı sö\lemesıni yeterlı bul- mayan RP İstanbul Millenekili MukadderBaşeğ- mez. eline mikrofonu alarak İstiklal Marşi'nın bütün kıtalannı okudu. Mehter Marşı \e şarkıcı Ahmet Tunç'un "ha\aya" sokamadığı RP'lıler. Erbakan'ın salona gırmesivle canlandılar. Erba- kan'ı muhalefette olduğu gibi >ıne "Başbakan Erbakan" slosıanıy la karşılaj an izleyicıler. klasik- leşen "Mücahit Erbakan" \e "İşte ordu, işte ko- mutan" sloganlarını yınelemekle vetindıler. Erbakan sonrası dönem ıçin lıderliğe oynayan \e İstanbul Büvükşehır Beledive Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'la rekabet eden Ankara Beledi- \e Başkanı Melih Gökçek. gerı planda kaldı. Şeriatçı çıkışlarıvla bilinen Rize Milletvekili Şe% ki \ ılma/. salonda "imza" akınına uğradı. Par- tili gençler. Yılmaz'ın etrafındaki kalabalığı \a- rabilmek için "Hocam ben de Hizbullahım" di- vebağırdılar. Nermin Erbakan. eşinın konuşma- sının heyecanlı bır bölümünde. duvgulanarak gözyaşlarını tutamadı. katılan konuklararasında Mısır"da faalıvet gösteren şeriatçı terör ör- gütü Müslüman Kardeşler ıle HA- MAS'mtemsilcisıdeyeraldı. Müs- lüman Kardeşler örgütünün kuru- cusu Hasan El Benna'nın oğlu Sey- ful İslam Al Benna\e HAMAS'in basın sözcüsü İbrahim Guşe. salon- daki "misafir" bölümünde kong- reyı ızledi. Kongreye. batı ülkele- rinın temsilcilerinden katılımın çok az olması dikkat çekti. Erbakan. MKYK listesinde Ge- nel Sekreter Oguzhan Asil- türk'ün çevresinde odakla- nan \e DYP ile koalisyona karşı çıkan muhalıflere de \er verdi. Bu nedenle 40 ki- şıden oluşan MKYK'nın sa- şısı. tüzük değişiklığı yapı- iarak 50ye çıkanldı. Yapı- lan seçımde 1254 kayıtlı de- leueden 964'ü oy kullandı. "MKYK'de Hasan Hüseyin C eyhan, Rıza Llucak. Recai Kutan, Ahmet Tekdal' ın bu- lunmasma itıraz ederi ve bu adaylarrfkarşı muhalif bildi- ri dağıtan eski Ankara İl Baş- kanı Mehmet Tellioglu. daha önce kararlaştırılmasına kar- şm libteden çıkanldı. RP'nın bü\ ükşehir beledıve başkan- ları. tüzük uyarınca MKYK've alınmadı. RP'nın \eni MKYK'si şu ısimlerden oluştu: Aydın Menderes, Şevket Kazan, Oguzhan Asiltürk. Recai Kutan. Ahmet TekdaL, Rıza L'lucak. Fehinı Adak. Abduüah Gül. Musa Demir- ci AbdüllatifŞener. CevatA>- han, Lütfü Esengün, Necati Çelik. Ahmet Cemil Tunç, Gürcan Dağdaş.Zhaettin To- kar, Sacit Günbey; Abdülka- dir Aksu. Lütfı Doğaa Bülent Annç. Azmi Ateş. Temel Ka- ramollaoğlu. Yakup Budak. Süle>Tnan ArifEmre, Ali Gü- neri, Hasan Dikici. Nurettin Aktaş. Zeki Ergezen, Hasan Hüseyin Ceylan. Nursun Ali Düzenli. Mehmet Nuri Ka- raman. Mustafa L naku. Mus- tafa Baş. Bahri Zengin. Hü- samettin Korkutata. Göksal Küçükali. Mehmet Fuat Fı- rat, Zekeriya Karanıan, Ne% - zat Kor. Ali Oğuz, İbrahim Halil Çeük, Zeki L naL Ahmet Feva Ineeöz, Ömer Nami Ba- nn, Kah raman EmiroğJu. Ke- rem Av^ar, İsnıail Gürsoj, Ah- met Ertok,Abdurrahim Bez- ci.ÖmerNaimi Banm. Kah- raman Emmioğlu. IRMIKI AYDIN ENGİN e-mail: [email protected] Tavukpoposu tövbe tutmaz- mış. Bizimkideohesap...(Ben iyi yetişmiş bir mahalle çocu- ğu olduğum ve Can Yücel ağa- beyim gibi birdil edepsizi olma- dığım için, halkımızın büyük ço- ğunluğu gibi g.t'e g.t demek yerine. halkımızın büyük azın- lığı gibi popo dedim. Böylece kibarlığıma krem sürmemiş ol- dum. Değinip geçelim). Evet. bizimki de o hesap. Da- ha dün "Bir daha sosyal de- mokratlar üstüne yazmama" kararı vermişken bugünkü Tır- mık gene sosyal demokratlar üstüne. Ama siz olun da tırmıklama- yın bakalım. TÜSES'indüzenlediği "Sos- yal demokraside yeni perspek- tifler" konulu iki günlük konfe- ransın son gününde, Ingiliz sos- yal demokratlarının temsilcisi Stephen Tvvigg ingiltere de- neyimıni anlattı. Tvvigg. ingiliz sosyal demokrasisine damga- sını vuran "Fabian Derneği"n\n Genel Sekreteri. Yani temsil yetkisi tartışılmaz birı. Yumurtasız Omlet Yapmak Tvvigg. 17 yıldır iktidar yüzü görmeyen Işçi Partısi''nin Tony Blair önderliğindeki yeni yöne- limlerini gerekçelendirdi. Şimdi size Tvvigg'den kısa- cık bir alıntı: "... Kimileri İngil- tere 'de işçı Partisi'nin sağa kay- dığını söylüyorlar. Bu bir ölçü- de doğrudur. Gerçekten Işçi Partisi biraz sağa kaydı. Ama bu zorunlu bir adımdı..." Bu sözleri ister itiraf diye ni- teleyin. ister açıksözlülük, içe- riği değişmiyor: ingiliz sosyal demokratları. bunalımlarını aş- manın yolunu sağa kaymak- ta bulmuşlar. Hayırlısı neyse o olsun. Şu bir gerçek. dünyadaki bütün sosyal demokratlar, sağa mı, sola mı bilemeyiz ama, mutla- ka bir yere kaymak zorundalar. Oldukları yerde durmaya de- vam ederlerse yakında üstün- de konuşulacak. yeni perspek- tifleri tartışmak üzere konfe- ranslar filan düzenlenecek bir sosyal demokrasi kalmayacak. Konferans sırasında tutulan notlara üstünkörü bakılınca bi- le hemen farkediliyor, ıki gün boyunca sosyal demokrat par- tilerı sosyal demokrat kılan bel- li başlı sorunların ve sorunsal- lann hemen hepsine şu ya da bu derinlikte değinildi: Sosyal devlet, sosyal güvenlik sistem- leri. fırsat eşitliği, kapitalizmin saldınlannın dizginlenmesi, yok- sullardan orta sınıflara kadar uzanan emekçi kesimlerin çıkar- larının savunulması. kazanım- lann korunması... • Hemen hepsine değinildi. Bi- ri hariç: Kamu mülkiyeti'ne. Hayır. tabu olduğundan. üs- tünde konuşulmaktan çekinil- diğınden değil; sosyal demok- ratların -galiba ve artık- böyle bır sorunları kalmadığından. Hele Avrupa sosyal demokrat- larının deney aktaran temsiici- leri. özelleştirmeyi veri kabul etmişliğin rahatlığı ile konuşu- yorlardı. Örneğin Macaristan Sosyalıs Partisi'nden Profesör Földes György partisinin ba- şarı kazanmış etkinliklerini sa- yarken özelleştirmeyi baş kö- şeye oturttu. • Bu gazetede çok yazıldı. En çok da bu satırların yazarı yaz- dı. Bıktırdı adeta. Ama gene de yınelemek gerek. Sosyal de- mokrasinin teorik kökeni Mark- s/zm'dir. Komünistlerle sosyal demokratların yol ayrımı Mark- sizm'in kapıtalizme yönelttiği teme/eleştirilerdedeğildi. Yön- temlerde, özellikle iktidara ge- liş ve iktidar dönemi yöntem- lerindeydı. Marksizmin kapitalizme yö- nelttiği eleştırinın omurgasını ise üretim araçlarının özel mül- kiyeti oluşturuyor. Ne komünist partilerin yet- miş yıllık. ne sosyal demokrat- ların kesintilerle de olsa onlar- ca yıllık iktidarları döneminde üretim araçlarının özel mülkiye- tine karşı kolektif mülkiyet üre- tilemedı. Kamu mülkiyeti gibi kulağahoşgelen. içeriği pekza- yıf bir terimin ardında önerile- bilen ya devlet ya parti ya da kooperatif mülkiyeti olabildi. Bunların hepsi de sınıfta kal- dı. Sorun da işte tam bu nokta- da. Kamu mülkiyeti teriminin içini dolduracak, üretim araç- larının özel mülkiyetine karşı doğru bir seçenek mi araştırı- lacak. yoksa bu temel tercih- ten vaz mı geçilecek? Anlaşılan. sosyal demokrat- ların tercihi vazgeçmek yönün- de. Bütün sosyal demokrat par- tileri saran özelleştirme humma- sının başka açıklaması yok. Ama bu da aslını, özünü, var- lık nedenini inkâr etmek değil mi ? Şimdi lütfen yazının başlığını bir kez daha okuyun !.. POLİTİKA GUNLUGU HİKMET ÇETİNKAYA Darbe Gelsin mi?.. Şeriatçı basın darbeyle yatıp darbeyle kalkıyor... Acaba şeriatçı lar neden bu denli ilgi duyuyorlar 'darbe' sözcüğüne? Bir şeriatçı yazıyor: "Darbe söylentilerine hazırlıklı olun. Sanınm önü- müzdeki günlerde konu daha çok gündeme gele- cek. Basın darbe çığırtkanlığı yapıyor..." Oysa 'darbe çığırtkanlığı' yapanlar kendileri... Şeriatçı tosuncuklar yalvarıyorlar: "Ne olur darbe yapın!" Refah'ınipliğipazaraçıkınca şeriatçı basında bir telaş başladı... Kimi şeriatçılar, kendi aralannda konuşuyorlar: "Yahu şimdi biz ne yapacağız, RPgeldi, amaenf- lasyon inişe geçmedi..." Yanıt bir başka şeriatçıdan geliyor: "Darbeden söz edelim..." Öteki: "Taksim Alanı'nda şeriatçı gösteri yapalım, 'Şe- riat gelecek laikler ölecek' diye bağıralım..." Tartışma büyüyor... Sonunda Üsküdar Imam-Hatip Lisesi'nde gös- teri yapmaya karar veriyorlar... Ama bu numaralartutmuyor. Darbe birtürlü gel- miyor... işin şakası bir yana, RP'nin durumu kötü... Parti içinde bır hesaplaşma gözle görülüyor, ama henüz tam olarak ortaya çıkmıyor. Dün yapılan RP büyük kongresinde Necmetin Erbakan'ı dinlerken salonu dolduran sanklı, takkeli, kara çarşaflı konuk- larıgözlerken 'hesaplaşmanın' iki yıl ertelendiği iz- lenimi gerçeklik kazanıyor... • • • Bir yıl önce, RP iktidarda değildi... Yine "Darbe geliyor" diye ortalık yaygaraya ve- rilmişti. Darbe çığırtkanlığı yapan ise birtarikatşey- hiydi. Üç-dört gazeteciyi toplamış, onlara duyumları- nı aktarmıştı. Demişti ki: "Çok önemli yerden duyumlaraldım, darbe ola- cak!.." O üç-dört arkadaş daha bir yıl önce 'tarikatşey- hi'nln ipine sarılmış bir vaziyette haykırıyorlardı: "Darbe geliyor!" "Ne zaman geliyor söylesene?" "Söylemem, Hocaefendi kızarsonra..." Hocaefendi 'devlet içinde' ve özellikle 'Türk Si- lahlı Kuvvetleri'nde örgütlenirken yine foyası mey- dana çıkmış ve yaygarayı basmıştı: "Darbe geliyor!.." Bu tip gazeteciler şimdilerde ise tam tersini ya- yıyorlar... Diyorlar kı: "Şeriat geliyor, RP örgütlenıyor..." Yahu bir yıl önce, iki yıl önce, üç yıl önce aklınız neredeydi? llımlı islam numarasıyla devleti tepe- den tırnağa kuşatan tarikat şeyhlerini niye koruyup kolladınız? Tarikat şeyhleri, şıhları Tansu Çiller'e, Özer Bey'e 'fetva' verirken niçin gözlerinizi yum- dunuz? Milli Eğitim Bakanlığı'nın dürüst, onurlu yöneticilerinin raporlarını, Emniyet Genel Müdür- lüğü'nün 'çokgizli' irtica soruşturmalarını neden ha- sıraltı ettiniz? Gelelim bugüne... Bu olup bitenleri tek satır yazamayanların şim- dilerde "Laik demokratik cumhuriyet elden gidiyor" demelerine vallahi akıl erdiremiyorum... Akıl erdirdiğim, şeriatçı basının işini bilir kalem- lerinin yorumları. Olayı saptırmadan doğrudan doğruya konuya dalıyorlar, beğenseniz de beğenmeseniz de tanıyı koyuyorlar. İşte Yeni Şafak'ta Davut Dursun'un yazısından bir bölüm: "Toplumsal açıdan RP'nin temsil ettiği kesim. şim- diye kadar çeşitli nedenlerle kenarda durmuş ve- ya durdurulmuş, temel politikaların belirlenmesin- de hiçbir katkısı bulunmamış, dahası ezilmiş. hor- lanmış ve itilmiş bir kesimi oluşturuyor. Gazete ve televizyonlardaki eleştirilere bakarsa- nız bu kesimin hâlâ nasıl istihza ve istihfafla karşı- lanmakta olduğunu satıraralannda okumanız müm- kün. Bir bakıma Cumhuriyet ideolojisi ve kurucu kadronun siyaset ve toplum planında tard ettikle- ri bu kesim nasıl olur da bugün şimdiye kadar iz- lenen politikaları değiştirecek, yeni temel politika- lar belirleyecek bir mevkiye gelir? İşte bir türlü haz- medilemeyen RP'nin temsil ettiği toplumsal kesi- min iktidar mevkiine gelmiş olması gerçeğidir." Davut Dursun'un "horlanmış, ezilmiş ve itilmiş kesim" olarak gördüğü şeriatçı kadrolar, bugün ik- tidardadır. Onlar 70 yıllık laik demokratik cumhuri- yetten hınçlarını almaktadır. Türkiye'de Refah olgusu budur, gizlemeye de gerek yoktur... Türkiye Afganistan değildir, ama şeriat hem si- yasal hem de ekonomik olarak ülkeyi kuşatmak- tadır... Şeriatçı basının bir yıl önce 'laikyobaz' dedikle- n yazar sayısı beşi geçmezken bu sayıyı bugün on kat arttırdıklannı da bir kenara yazmayı unutmayın!.. Internet: http: // www.planet.com.tr/Xn E mail: Hikmet .Cetinkaya f« Planet.com. TR KıvılcınJı, ölümünün 25. yılında anıldı İstanbul Haber Servisi - Türkiye'deki sosyalist hare- ketın önde gelen isımlerin- den Dr Hikmet Kıvücım- lı'nın ölümünün 25. yılı ne- deniy le anma toplantısı dü- zenlendi. Ömrünün 50 yılını işçi sınıfı mücadelesineadayan \ r eyırmı iki buçuk yılını ce- zae\ inde geçiren Kıvılcım- lı için Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Burhan Felek Sa- lonu"nda dün bir anma top- lantısı düzenlendi. Toplan- tıya, Nakliyat-Iş Genel Baş- kanı Ali Rıza Küçükosma- noğlujnsan Haklan Derne- ği Konya Şube Başkanı A\. Orhan Özer. İHD Balıke- sir Şube Başkanı Dr. Bekir Ceylan. Türkiye \azarlar Sendikası'ndan Adnan Bin- göl ve 487 gündür gre\de olan Aras Kargo işçileri de katıldılar. De\ rimci Müca- dele Dergisi tarafından ger- çekleştinlen toplantıda söz alan dergınin sahibi \e Ya- zı İşleri Müdürü Tacettin Çolak. Hikmet Knılcım- lı nın dıışüncelerınin ve de\ rımci mücadeleve yap- tığı katkılarının ölümsiiz olduğunu belirterek. "Kı- \ ılcımh. Türk toplumunun dinamiğini tam olarak an- lamamızı sağladığı için de ustadır veölümsüzdür" di- ye konuştu. Toplantıya katılan Nak- Hyat-tş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükos- manoğluıse. Kı\ ılcımlı'nın teorik ve pratik anlamda mücadelesınin bugünkü po- litık şartlar altında daha da önem kazandığını vurgula- varak. "Hikmet KıvılcımİJ milyonlanpeşinden sürük- leyebilecek nitelikte bir dev- rimadaımdrdedi.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle