01 Temmuz 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
14 EKİM 1996 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11 KKTC sınınndan içeri giren 52 yaşındaki Petros Kakulis, dur ihtarlanna uymayınca ateş açıldı Snnrıgeçen Rınıı vurukîhı\KAR LEFKOŞA - KKTC nın Guver- cıniık bolgesınde dun sabah sınır ıh- lalınde bulunan bır Rum kaçmaya çalışınca \uruldu KKTC Dışışle'rı veSavunmaBakanhSı sınırlardaçı- kan olav lann uzunruv le karşılandığı- nı bıldırerek Rum tarafını tahnkkar tutumlardan kaçınmava çağınrken Rum Vonetımı taraıından yapılan açıklamada da olen Rum'un salyan- goz toplarken oldunıiduğu ılen su- ruldu Gazımagosa'yabaŞlıGuvercınlık Ko\u nun batı bolgesınde meydana gelen olayda temas hattını aşarak KKTC topraklarına gıren sıv ıl gıy sı- lı bır Rum 200 metre kadar ılerledı Buradakı Turk nobetçılerın uyarıla- rına ragmen KKTC topraklarında ılerlemeve devam eden Rum, durdu- rulmak istendı -\ncak askerlerden KKTC Kakulis, Türk sınınndan 200 metre içeri girdi. .Purdurulmak istenince kaçmaya çalıştı. Uç kez uyan ateşi açıldı. Buna rağmen durmayınca askerler tarafından öldürüldü. kaçmaya çalışınca uç kez uyan ate- şı açıldı Buna rağmen durmayan Rum askerler tarafından \ uruld'u Rum Radyosu olen Rum un Aşağı Av goru da ıkamet eden 52 ya- şındakı emekJı polis Petros Kakuiis olduğunu duyurdu Kakulıs'ın. KKTC topraklanna hangı ara bolge- den geçtığı kesın olarak saptanama- makla bırlıkte. Ingılız uslerınden geçmışolabılecegı belırtıltvor Olen Rum un KKTC topraklanna gırdık- ten sonra vuruldugu Ingılız Polisive BM Banş Gucu \etkılılerınce de doğrulandı Ancak B\1 Banş Gucu vetkılılerı, olayın geçtığı bolgenın kendı sorumluluk alanlan dışında ol- duğunu da belırterek "konunun ken- dilerini ilgilendirmedigini" bıldırdı- ler Bu arada, Kıbrıs Turk Guvenlık Kuvvetlerı vetkılılerı dun sabahkı sınır ıhlalı sirasında KKTC toprak- lanna Kakulıs'le bırlıkte ıkıncı bır kışının daha girdığmı ancak bu kı- şının yapılan uvan uzerıne Rum ta- rafına kaçtığını belırttıler Kıbns Rum polısı ıse Kakulis ın damadıyla bırlıkte salyangoz topla- dığını belırterek bır ara av rı duştuk- lennı daha sonra damadmın Kaku- lis ı ellerı havada bekler durumda gorduğunu one surdu Rumpolısının ıddıasına gore Turk bırlıklen Kaku- Iıs'e ateş ederek oldurduler Kakulıs'ın cesedmın sorusrurmd nedenı>le olav >ennde 4 saat sure> - le bekletıldıkten sonra Gazımagosa De\ let Hastanesı"ne kaldınldığı bıl- dırıldı Cenazenın otopsıden sonra Banş Gucu aracıiığı ıle Rum kesımı- ne gondenleceğı açıklandı Kıbnslı Rumlarm dun gerçekleş- tırdıklen ve Kıbns Turk Banş Hare- katı nı protesto ettıklen evlem ıçın duzenlenen ayınde konuşan Rum Temsılcıler Meclısı Başkanı Spiros Kipriyamı Guvercınlık bolgesınde mevdana gelen olavı "cinayef ola- Rlim KeSİITIİ Olayı cinayet olarak niteleyen Rum Temsilciler Meclisi Başkanı Spiros Kipriyanu, KKTC yönetiminı sorumfu tutarak, uluslararası alanda protesto edeceklerini söyledi. rak nıteledı Kıpnyanu olavdan KKTC makamlannın sorumlu oldu- ğunu ıddıaertı Rum radyosıınun ha- benne gore Kıpn>anu "olajı ulus- lararası alanda protesto edecekJeri- ni" belırterek Turk tarafının "Kıb- ns'ta Turkler ile Rumlaraı bir ara- da vaşamasının imkânsız olduğunu gosterme çabasında olduğunu" sa- \undu Avrupa Parlamentosu Sosyalıst Grup Başkanı fngılız Pariamenter Pauline Green de vaptığı konuşma- da. olavdan Turk taratını sorumlu tu- tarak konunun Av rupa Parlamento- su gundemıne getırılmesınde buvuk gayret sarfedeceğını bıldırdı Ayıne katılan Avrupalı parlamenterler ıse olavı "kınadıkiannraçıkladılar KKTC'nin açıklaması KKTC Dışışlen ve Savunma Ba- kanlıgı ndan vapılan açıklamada Rum taratının sureklı olarak goruş- me masasından kaçmasıyla. sınırlar- da orta>a çıkan olaylarm uzuntuyle karşılandığı ıfade edıldı Bakanlık, ıkı taraf arasmdakı gergınlığın bıran once gıdenlebılmesı amacıyla Rum tarafının tahnkkar rutumundan vaz- geçerek sınır eylemlenne son ver- mesmı ıstedı KKTC'dekî olaya tepkı Yunanistan soğukkanlı • Yunan hukümetınin ola>ı kınarken, geçmıştekı benzen olaylar karşısında aldığı sert tutumu ızle<nemesı dıkkat çektı IRKÇILIGI PROTESTO Washington'da Latin yürüyüşü • Che Guevara tışörtlü öğrencılenn başını çektığı 80 bın gostencı, goçmenlık >asası \e sosyal yardım reformiarını protesto ettı Dış Haberler Servisi- ABD'de yaşayan Latın Amenka kokenlı on bınlerce kışı oncekı gun NVashıngton'da hukumetın goçmenhk yasası ve sosyal yardım reformlarını protesto eden ılk buyuk yuru>uşlerını gerçekleştırdıler Son reformlan kendı toplumlanna karşı bır "ırkçüık" gınşımı olarak gorduklennı belınen Latın \menka kokenlı ABD vatandaşlan. ellerınde Latın Amenka ve ABD bavraklannı sallavarak ve Ispanyolca şarkılar soyleyıp sloganlar atarak yuruduler ve Beyaz Saray'ın arkasındakı Ellıpse Park'ta toplandılar Ç ogunluğu duşuk gelırlıler ıle ustlennde "CheGue\ara" tışortlerı bulunan öğrencılenn oluşturduğu ve yaklaşık 80 bıne vakın gostentının katıldığı mıtıngde telev ızyon programusı Geraklo Rhera gıbı unlulerde konuşmalar vaptılar Latin Amerikalılar 'günah keçisi* Mıtıngte konuşmacılar, Cumhurıyetçılenn çoğunluğu oluşturduğu ABD Kongresı tarafından geçen j ıl onay lanan goçmenlık >asast ve sosyal yardım reformlan ıfe bırlıkte Ingılızcenın ABD'nın resmı dılı olması onerılerını de eleştırdıler "Bu önerilere destek \eren politikacılara ikiyuzlü olnıavın çağnsında bulunuvoruz. Sonra tspanvolca afışlerle bizden o\ talebinde bulunma>ın"dıven konuşmacılar, onumuzdekı vuzyılda Latın Amenka kokenlılenn savısının "si>ah" nufusun çok daha uzennde olacağını kaydederek parlamcntoda temsıl haklannın hâlâ bulunmadığından da yakındılar Konuşmacılar bu seçım donemınde Latın Amenka kokenlılerın "gunah keçisi" halıne donu^turulduğunu. bunun da kendılennın ABD'ye en son gelen \e en fakır goçmenler olmalanndan kavnaklandıöını ılen surduler OkJahoma'daki bombalı saldında \aralanan bir anne. endisev le bebeğine bakıvor. Birçok alanda olduğu gibi suç oranında da dunva ulkeleri arasında başı çeken ABDde bu >ıl bir dıişuş vaşanmasına karşın, rahatlatıcı değil. Şiddetie v ıllardır iç içe vaşavan Anıerikalılar, son vıllardasivasi şiddetie de tanışblar. 5 daiakada 1 tecavüz, 24 dakikada 1 cinayet MLRAT İLEM ATİM - Kıbris'ta dun mev dana gelen \ e Petros Ka- kulis adlı 52 vaşındakı bır Rum un açılan ateş ;,onu;ıı havatını kavbetmesı ıle so- nuçlananolav Yunanistan ın başkentı Atınada soğukkan- lılıkla ızlenıvor Yunanistan hukumet yetkı- lılennden vapılan açıklama- ların oldukça duşuk tonda ol- duğu dıkkat çekerken Yunan medyasında olavın çok fazla buyutulmedığı gozlenıyor Kakulıs'ın olumu ıle ılgılı olarak bır açıklama yapan Yunanistan Basın Bakanı ve hukumet sozcusu Dimitris Reppas,Turkıye"nın bolgede sıcak bır olav yaratma peşm- de olduğunu ıddıa ederek *\B daha bangı ola> için bek- livt)r.'Bu durum bolge için tehliketeşkiletmektedir"Vk- lınde konuştu Vunanıstan Dışışlerı Ba- kanlığı Sozcusu Konstanti- nos Bigas ıse Kakulü> ın ol- durulmesmı Turk tarafının venı bırunavetı olarak deöer- lendırdı \unanıstan Dı^ısle- rı Sozcusu -Kıbns'ta dun mejdana gelen olav konusun- da turk tarafinı butun ulus- lararası kuruluşlara şikâvet edecegiz. kıbnstaki duru- mun boyle devam edemeve- ceği bir kere daha gorulmuş- tur. \B ve BM'nın Kıbns'ta daha etkin rol ov namalan ge- rekir" ıtadesinı kullandı Sav unnıa Bakanı Akis Ço- hacopulos ıle Dışışlen Baka- nı Teodoros Pangalosun Rum meslektaşlanvld >ık Mk goruşerek bılgı aldıklan bıl- dırıldı Yunanistan ana nıuhalefet Partısı Yenı Demokrası soz- cusu ıse "Kıbns'ta mevdana gelen olav, bazı kimselenn ar- tık uvanması gerektiğini or- ta\a koymuştur" ^eklınde bır açıklama vapardk hukumet! hedet durumuna getırdı Parlamentoda gruplan bu- lunan Vunanıstan Komunist Partısi ıle sol ıttıtak partılerı de Kıbrıslı Rum un oldurul- mesınden Turkıye y ı sorum- lu tutarak olav ı kınavan açık- lamalar vaptılar Dısisleri açıklaması 'Kıbns'taki gergin ortamgiderilmeli' Dış Haberler Servisi - Nufusu bır mılyo- nu aşan Amerıkan kentlerınde. şıddete da- yalı suç oranı yuzde sekız duşuş gosterdı Duşuşe rağmen suç oranındakı yukseklık dıkkat çekıvor Federal Soruşturma Burosu nun (FBI) 1995 yılına aıt raporuna gore Nevv \ork Chıcago Los Angeles. Phıladelphıa Dal- las ve Phoenıx gıbı buyuk kentlerde şıdde- te dayalı suç oranlannda 1994 un ardından geçen vıl da duşuş kaydedıldı Aynırapo- ra gore ABD'de 18 sanıy ede bır şıddete da- yalı suç ışlenıvor Bu tursuçlarıçınde 5 da- kikada bır bır kadına tecav uz edılırken, 24 dakikada bır de cinayet ışlenıyor Cinayet, zor kullanarak tecav uz, soygun ve saldın gıbı suçlar "şiddete dayair ola- rak nıtelenıvor FBI nınraporu. ABDnufusununyuzde 95'ını kapsayan bolgelenn emnıyet orgut- lennden alınan venler temelınde hazırla- nırken ulke çapında suç oranlarının yuz- de uç oranında duştuğubıldırıldı Geçen yıl 4BD'de 13 9 mılvon suç vakası oldu Buna gore geçen vıl 21 bın 597 cinayet ışlendı Bu rakam. her 100 bın kışıden 8'ının cinayet sonııcu yaşamını yıttrdığını ortaya kovuyor Geçen yıl cinayet kurbanı olanların yuzde 55"ı bılmedıklerı ve tanı- madıklan kışıler tarafından olduruldu Cınayete kurban gıden kadınların y uz- de 26'sı ya eşlen ya da erkek arkadaşlan tarafından olduruldu Erkeklenn ıse yuzde 3 u eşlen ya da kız arkadaşlan tarafından katledıldı Geçen yıl ABD'de 97 464 tecav uz ola- yıyaşandı Burakamher beş dakikada bır tecav uz olav ınm mevdana geldığme ı>aret edıvor Bır oncekı yılagore vuzde beş du- şuş olmasına karşın, birçok kadın tecav uz olayını polıse rapor etmekten kaçınıyor Bu duruma uzun ve sınırlen yıprandıncı mahkeme surecı ve savunma avukatlan- nm tecav uze uğrayan kadınlan aşağılayıcı sorulan yol^açıyor 1995 yılının suç rakamlannın on yıl on- cesıne gore "çok yuksek" olduğu belırtı- lırken. buna neden olarak, sılahların ko- layca bulunabılmesı gosterılıyor Bugun açıklanan rakamlar on yıl oncesıne gore. şıddete dayalı suç oranlannda yuzde 76 oranında bır artış olduğunu gostenyor 4İNKARA (Cumhurivet Burosu) - Turk Dışışlerı Bakanlığı KKTC sınırın- da mevdana gelen olav ıle ılgılı olarak yaptıgı açıkla- mada ~l/untuvlekarşıla- nan bu olav da. Rum-Vunan tarafının bır sureden beri giriştigi tahrikkirtutumla- nn amıl olduğu"nu belırt- tı Dışışlerı Bakanlığı En- formasyon Daıresı'nden yapılan açıklamada, şoyle denıldı ~13 ekim sabahı. KKTCnin Gmercinlik bölgesine izinsiz olarak gi- ren bir Rum, KKTC Gu- venlik Ku\"vetleri askerleri tarafından durdurulmava çalışılmış. ıhtarlara rağmen sozkonusu kışi, KKTCtop- raklannda ılerlemeye de- vam etmesi uzerine vurul- muştur. KKTC makamla- n tarafından gerekli tahki- katın yurutulduğu >e ola- vın butun v onleriv le araştı- nldığı oğrenilmiştir.*" Dışışlerı Bakanlığı açık- lamasında "Tıirkiye1 nin Kıbns'ta iki toplum arasın- daki me\cut gerginlik orta- mının bir an once gideril- mesini temenni ettiği" de vurgulandı Hannav Kıbns^ta Jngıltere'nın KıbnsOzel Temsılcisi Sır David Han- na\ Kıbns sorunuyla ılgı- lı olarak temaslarda bulun- mak uzere dun Kıbrıs Rum Kesımı'ne geldı Rum radvosunun habe- rıne gore Hannav Larnaka havaalanında yaptığı açık- lamada "Olav ın. Kıbns'ta- ki starukonun değişmesi ge- rektiğini gosterdiğini" sa- v undu Kıbns ta 6 gun ka- lacak olan Hannay, KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ve Rum yonetımı lıderı Glafkos Kleridesle goruşmeleryapacak Ayrı- ca Turk ve Rum yetkılıler- le de bır aray a gelecek olan Hannay Kıbns ->orunuyla ılgılı gırışımlerde bulıı- nacnk BM raporu Atina hızla silahlanıyor ANKARA GAYRİMEIVKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ'NDEN GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI DosvaNo 1995 31 Satılmasınakarar\enlengavTimenkulunLin!.ı kıvmetı adedı evsafı l.Gavnmenkul: Ankara keçıoren ılçesı Ka\acıkSubave\len Mah Fahrettın <Mta\ Cad KoknarSk 7 kapı nolu apartnıanın bulunduğu \ere rastlavan ımann 5678 ada 65 parselını teşkıl eden 644 m2 mıktann- dakı kargır apartnıanın 50 644~arsa pavına tebbul eden 3 oda salon hol ve mu^temılatından ıbaret 95 m2 mıktanndakı zemın kat MDbalı I NOLL DA.lR£btrborçtandola\ı Ankara «VdlıyeSaravıKBIokZemınkat 59 nolu odada açık arttırma suretıv le satılacaktır Genış e\ satı dı>\ada me\cut iartnameye ılışık bılırkı^ı raporunda açıklanmıştır Takdır edılen değeri: n 00 000 000 -TL I.Satışgönuvesaati:02 12 1996 günu saat 9 30-9 45 IGatnmenkul. Ankara Keçıoren ılçesı Ka\acıkSuba>evlen Mah Fahrettın Altav Cad KoknarSk 7 kapı nolu apartmanın bulunduğu \ere rastlavan ımann 5678 ada 6 S parselını teşkıl eden 644 m2 mıktann- dakı kargır apartnıanın 46 644 ar^a pavına tekabul eden 3 oda salon hol \e mu^temılatından ıbaret 85 m2 mıktanndakı sobalı 2 NOLL DAİRE bır borçtan dolavı Ankara Adlıve Saravı K Blok Zemın kat 59 nolu odada at,ık arttırma suretıv le satılacaktır Genıs e\sa(ı do^ada me\cut şartnameve ılışık bılırkışı raporunda açıklanmıştır Takdır edüen değen: 700 000 000 -TL 1 Sanşgünuvesaan 02 12 1996gunus3at9 4v|0 00 3.Gavnmenkul Ankara. Keçıoren ılçesı KavacıkSubavevlen Mah Fahrettın Mtav Cad KoknarSk 7 kapı nolu apartmanın bulunduğu vere rastla\an ımann 5-67S ada 6^ parselını teşkıl eden 644 m2 mıktann- dakı kargır apartmanın 50 544 arsa pav ına tekabul eden 2 oda salon salon \ e muştemılatından ıbaret 65 m2 mıktanndakı \obah 3 NOLL DAİRE bır borçtan dolayı Ankara Adlıve Saravı k Blok Zemın kat î9 nolu odada açık arttırma suretıyle satılacaktır Genı^ ev safı dosvada mev tut şarmameve ılışık bılırkışı raporunda açıklanmıştır Takdır edüen değen: "00 000 000 -TL l.Satışgünuvesaan 02 12 1996 günu saat 1000-10 15 4.Gavnmenkul: Ankara Keçıoren ılçesı KavacıkSubaveUen Mah Fahrettın Altav Cad KoknarSk 7 kapı nolu apartmanın bulunduğu vere rastlayan ımann 36~8 ada 65 parselını tejjkıl eden 644 m2 mıktann- dakı kargır apartmanın 50 644 arsa pavına tekabul eden 3 oda salon hol \e muştemılatmdan ıbaret 65 m2 mıktarındakı sobalı 4 NOLL DAİRE bır borçtan dolavı Ankara Adlıve Saravı K Blok Zemın kat 59 nolu odada açık arttırma suretn le satılacaktır Genıs evsatı dosvada mev cut şartnameve ılışık bılırkışı raporunda açıklanmıştır Takdir edilen değen: 800 000 000 -TL l.Sahşgunuvesaan:02 12 1996 gunu saat 10 15-10 30 5.Gavnmenkul- Ankara keçıoren ılçesı KavacıkSubavevlen Mah Fahrettın Altav Cad KoknarSk n kapı nolu apartmanın bulunduğu vere rastlayan ımann 56~S ada 65 parselını teşkıl eden 644 m2 mıktann- dakı kargır apartmanın 56 644 arsa pavına tekabul eden 1 oda salon hol ve muştemılatından ıbaret 95 m2 mıktarındakı sobalı 5 NOLL DAİRE bır borçtan dolavı Ankara Adlıve Saravı K Blok Zemın kat 59 nolu odada açık arttırma suretıv le satılacaktır Geniş evsatı do^vada mev cut şarmameve ılışık bılırkışıraporundaaçıklanmıştır Takdır edılen degen: 1 000 000 000 -TL I Sati4gunüvesaatı:02 12 1996 gunu saat 10 30-1045 6.Gavrunenkul: Ankara Keçıoren ıiçesı KavacıkSuba\e\lerı Mah Fahrettın Altav Cad KoknarSk kapı nolu apartmanın bulunduğu vere rastlavan ımann >6~b ada 6> par»elmı teşkıl eden 644 m2 mıktann- dakı kargır apartmanın 56 644 arsa pavına tekabul eden 1 oda saion hol \e muştemılatından ıbaret 85 m2 mıktanndakı sobalı 6 NOLU DAİRE bır borçtan dolayı Ankara Adlıve Saravı K Blok Zemın kat 59 nolu odada açık arttırma suretıv le satılacaktır Geniş evsatı dosvada me\cut şartnameve ılışık bıhrkışı raporunda açıklanmıştır Takdir edılen değen: 1 000 000 000 -TL 1 Satrçgunuvesaatı:02 12 1996 gunu saat 10 45-11 00 7. Gavnmenkul: Ankara Keçıoren ılçesı Ka\acıkSubave\len Mah Fahrettın Alta) Cad KoknarSk ~* kapı nolu apartmanın bulunduğu vere rastlavan ımann 56"8 ada 65 parselını teşkıl eden 644 m2 mıktarın- dakı kargır apartmanın ^6 644 arsa pavına tekabul eden 3 oda salon hol \e muştemılatından ıbaret 83 m2 mıktanndakı sobalı n NOLU DAİRE bır borçtan dolavı Ankara Adlıve Sarayı K Blok Zemın kat 59 nolu odada a^ık aıttırma suretıvle ^atılataktır Genış e\ safı dosvada mev cut >artname>e ılışık bılırkışıraporundaaçıklanmıştır Takdır edüen degen: 1 200 000 000 -TL 1. Satış gunu ve saan: 02 12 1996 günu saat 11 00-11 15 8.Gavnmenkul: Ankara kevioren ılçesı KavacıkSubavevlen Mah Fahrettın Altav Cad KoknarSk 7 kapı nolu apartmanın bulunduğu vere raıtlavan ımann 56" 7 8 ada 6^ parselını teşkıl eden 644 m2 mıktann- dakı kargır apartmanın % 644 arsa pav ına tekabul eden 3 oda salon hol v e muştemılatından ıbaret 86 4 m2 mıktanndakı sobalı 8 NOLL DAİRE bır borçtan dolavı Ankara Adlıve Saravı K Blok Zemın kat 59 nolu odada açık arttırma suretıv le satılacaktır Genış evsatı dovada me\cut şartnameve ılışık bılırkışı raporunda açıklanmıştır Takdir edilen değeri: I 200 000 000 -TL I. Satış gunüvesaatı: 02 12 1996 gunu saat II 15-1130 9.Gavnmenkul: Ankara Keçıoren ılçesı KavacıkSubayevlen Mah Fahrettın Altav Cad KoknarSk 7 kapı nolu apartmanın bulunduğu vere rastlavan ımann 5678 ada 65 parselını teşkıl eden 644 m2 mıktann- dakı kargır apartmanın 566644 arsa pa> ına tekabul eden 3 oda salon hol v e muştemılatından ıbaret 95 m2 mıktanndakı sobalı 9 NOLU DAİRE bır borçtan dolavı Ankara Adlıve Saravı K Blok Zemın kat, 59 nolu odada açık arttırma suretıyle -atılacaktır Genış ev>afı dosvada mev cut şartnameve ılışık bılırkışıraporundaaçıklanmıştır Takdir edilen değeri: 1 200 000 000 -TL 1.Satışgünuvesaan":02 12 19% gunu saat 11 10-11 45 10.Gavnmenkul.- Ankara Keçıoren ılçesı Kavacık Subavevlen Mah Fahrettın Altav Cad KoknarSk 7 kapı nolu apartmanın bulunduğu vererastlavanımann 5678 ada 65 parselını teşkıl eden 644 m2 mıktann- dakı kargır apartmanın 56 644 arsa pav ına tekabul eden 3 oda salon hol \ e muştemılanndan ıbaret 85 ml mıktanndakı sobalı 10 NOLL DAİRE bır borçtan dolayı Ankara Adlıve Saravı K Blok Zemın kat 59 nohı odada ac,ık arttırma suretıv le satılacaktır Genış evsafi dosvada me\cut şarmameve ılışık bılırkışıraporundaaçıklanmıştır Takdir edilen değeri: 1 200 000 000 -TL I.Satışgünüvesaati: 02 12 1996gunu saat 11 45-12 00 II. Gavnmenkul: Ankara keçıoren ılçesı ka\acık Subavevlen Mah . Fahrettın Altav Cad koknar Sk 7 kapı nolu apartmanın bulunduğu vere rastlavan ımann ^ 8 ada 6^ parselını teşkıl eden 644 m2 mıktann- dakı kargır apartmanın % 644 arsa pavına tekabul eden 1 oda salon hol \e muştemılatından ıbaret 83 m2 mıktanndakı sobalı 11 NOLL DAtRE bır borçtan dolayı Ankara Adlıye Saravı K Blok Zemın kat s9 nolu odada açık arttırma suretıv le vatılacaktır Genış evsafi dosvada mev cut şartnameve ılışık bılırkışıraporundaaçıklanmıştır Takdır edüen değeri: l 200 000 000 -TL I. Satış günüvesaati: 02 İ2 I996 gunu saat 12 00-12 15 12. Gavnmenkul: Ankara keçıoren ılçesı KavacıkSubavevlen Mah Fahrettın Altav Cad. KoknarSk "" kapı nolu apartmanın bulunduğu vere rastlavan ımarm 5678 ada 65 parselını teşkıl eden 644 m2 mıktann- dakı kargır apartmanın 56 644 arsa pav ma tekabul eden 3 oda salon hol v e muştemılatından ıbaret 86 4 m2 mıktanndakı sobalı 12 NOLL DAİRE bır borçtan dolavı Ankara Adlıye Sarayı K Blok Zemın kat ^9 nolu odada açık arttırma suretıv le satılacaktır Genii) ev safı do--v ada mev cut şartnameve ılışık bılırkışıraporundaaçıklanmıştır Takdır edılen değeri: 1 200 000 000 -TL I Satış gunüvesaaü: 02 12 1996 gunu saat 12 15-12 30 Satışşartlan: 1-Satış vukandavazılıverde açık arttırma suretıv levapılacaktır Buarttırmadatahmm edı- len kıvmetın vuzde " ını ve ruchanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunu ve satış masraflarını geçmek şartı ıle ıhale olunur Bovle bır bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhudu bakı kalmak şartıvla 12 12 1996gunuavnıverveavnısaatte ıkıncıarttırmavacıkanlacaktır Buarttınnadada bumıktareideedı- lememış>e gavnmenkul en çok arttıranın taahhudu saklı kalmak uzere arttırma ılanında gostenlen muddet sonunda en çok arttırana ıhale edılecektır Şu kadar kı arttırma bedelının malın tahmın edılen kıvmetının v uz- de 40 ını bulması ve satış ıstevenın alacagma ruvhanı olan alacaklann toplamından fazla olması ve bundan başka parava çev ume ve pavlaştırma masnflarım gecmesı lazımdır Bovle tazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebı duşecektır 2- Arttırma>a ıştırak edeceklenn tahmın edılen kıvmetın yuzde 20"sı nıspetınde pev akçesı veva bu mık- tar kadar mıllı bır bankanın temınat mektubunu vermelerı lazımdır Satış peşin para ıledır alıcı ıstedıgınde 20 gunu geçmemek üzere mehıl verılebılır Tellalıve resmı ıhale pulu tapu hârç ve masrafları alıcıva aıttır Bınkmış vergıler satış bedelınden odenır '- fpotek sahıbı alacaklılarla dığer ılgılılenn l*i bu gayrımenkul uzenndekı haklarını hususıvle faız ve masrafa daır olan ıddıalannı davanağı belgelen ıle on beş gun ıcınde daıremıze bıldırmekrı lazımdır Aksi takdırde haklan tapu sıcılı ıle sabıt olmadıkça pavlaşmadan harıı, bırakılacaklardır 4- ihaleve katılıp daha sonra ıhale bedehnı vatırmamak suretıv le ıhalenın feshıne sebep olan tum alıcılar ve kefıllerı teklıf ettıklerı bedel ıle son ıhale bedelı arasmdakı farktan ve dığer zararlardan ve avrıca temer- rut faızmden muteselsilen mesul olacaklardır Ihale farkı ve temerrut faızı avnca hukme hacet kalmaksızın daıremızce tahsi! olunacak bu fark varsa oncehkle temınat bedelınden alınacaktır 5- Şartname ılan tanhınden ıtıbaren herkesın gorebılmesı ıçın daıredeaçık olup masrafı verıldığı takdır- de ısteven alıcıva bırorneğı gondenlebılır 6- Satışa ıştırak edenlerın şartnamevı gormuş ve münderecatını kabul etmiş savılacakları başkaca bılgı al- mak ıstevenlenn 1995 31 sayılı dosva numarasıvla mudurlugumuze başvurmalan ılan olunur 02 10 1996 (*) ilgılıler tabınne ırtıfak hakkı sahıplerı de dahıldır Basın * Sel Yayıncılık Çetin Yîğenoğlu SON MEYHANECİ 'Son Meyhanecı' de Çukurova'nın sıcak renklenyle tanışacaksınız Kitaptakı 'Kartal Yavrusu' adlı öyku 1995HaldunTaner öyku Ödulu ıkıncılığıne değer göruldü. •Sel Yayıncılık Babıalı Cad 20/1 Cağaloğlu- İSTANBUL Tel-Fax: (0 212) 5111005 İTALYAIM KÜLTÜR MERKEZİ Meşrutiyet Cad. No. 161 Tepebaşı - İstanbul Tel.: 293 98 48 İTALYANCA DİL KURSLARI Başarılı öğrencilere İtalvada burslar. 21 Ekim 1996 Pazartesi günü başla\acaktır. Kayıtlar: Pazartesi, Salı, Perşembe, Cuma Saat: 09.30-12.30 ve 16.30 -19.30 Çarşamba gunleri 09.30 -12.30 patent & nıarka PARAGONDanışmanlık Temsücılik ve Ticaret A Ş Tel:(318) 218 47 SO Fax:(312) 212 47 İS 34 TCV 52 Plakalı tıcan oto ruhsatını ve vergı levhasını kaybettım hukumsuzdur MİKTAT DEMİRER DlKKAP Ancak EĞlTlM'e yuksek butçe ayıran uluslar EKONOMİK KALKINMA'yı başarmışiardır Cahıller topluluğu. ekonomık kalkınmayı ASLA BAŞARAMAZ' ÇYDD ( ) V u u nistan'ın. son bır vıl ıçınde Turkıye nın uç katı sılahlan- dığı Bırleşmış Mılletler(BM) tararından vayımlanan bırra- porda ortaya konuldu BM Genel Sekreterı Butros Gali tarafından hazırlanarak Genel Kurul a sunulan "silah rapo- nına^gore sonbırvıldaTur- kıve •\lmanvadan tek bır sa- vaş gemısıvle Rusvadan 70 zırhlı personel aracı satın al- dı Buna kar^ılık Yunanistan Almanyadan 100adetM-l 13 A tıpı zırhlı personel aracı ıle Hollandadanl Almanvadan 2 ve ABDden 2 olmak uzere topldin 5 adet savaş gemısı, ABD den 24 ddet A-~ tıpı sa- vaş uı,agı 20 adet Apache tı- pı saldın hehkopterı 16 adet Harpoon tıpı fuze sistemı ve 9 adet çokbaşlıklı roketatar (\ILRS) bataryası satın aldı Raporda Kıbris Rum "ı one- tımı nın de Rusvadan 18 adet zırhlı personel aracı satın al- dısıını BM ve bıldırdıâı kav- dedıldı İran, fiize batanasıaldı Rumlar kisabırsureönce Rusvadan satın aldıklan tanklan bır «eçıt resmı ıle ka- muovunagostermışlerdı Ote vdndan Turkıve nm komşu- >u olan Iran ın Çınden 18 adet fuze bataryası satın aldı- gı BM taratından açıklandı BM Genel Sekreten 1992 v ılında Genel Kurul da kabul edılen bır karar gereğınce her yıl uye ulkelerm kendı^ıne ılettıklerı venlerdoğrultusun- da bır rapor hazırlavarak Ge- nel Kurul a sunuvor BM uvesı ulkelenn aldık- lan ve sattıkları sılahlann şef- faflık ılkesı çerçevesınde ka- muovuna duvurulmasını amaçlay an rapor sadecekon- vansıyonel sılahlan kapsiyor Bu sıîahlar arasında muhare- be tankları zırhlı personel araçlan genışçaplıtopve ro- ketsıstemlerı savaş uçakları, savaşgemılen vefuzesıstem- len bulunuvor
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle