25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
14 EKM 1996 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA TELEVIZYON 17 TRT3 21 15 'Enine Boyuna' T\ ^«rv ısi - \ önetmen- hğını Sııp ErtenTın vaptı- ğı 'Erııne Bmuna' ıkınu bolumnvle ekrana gelıvor Unıver ıte beeme \e \ er- ]e>tınrk bına\ ı na ı OS1 » S) hazırlauan ogrencılere v ar- dımcı jlmavı amaçlavan prograna der^hane sahıbı Erol -Vltaca \e Darussata- ka Lisoi \luduru Recep Demird konuk olacak • Bd cins'in eşitliği üzerîne İnterstar 20 15 'Görevimiz Tehlike' T\ Ser\isi - "Gore\i- miz Tthlike"ve \ alçın Menteş 4\dın. O\a \y- doğan \e \sena varısmaeı olarak -.atılıvor \ apımı Şebnem Donmez \e Mu- rat Ba^oğlu -,unu\or MURATOZER Geçen \ ıl ıçmde \ aşamını % ıtıren buyuk usta Krzysztof Kieslo»s- ki nın \ası\et fılmlennı kapsayan "Renkler Uçlemesi"nın ıkıncı halkasi " l ç Renk: Beyaz" uzun bır aradan sonra venıden kanal D ekranlarına gelıvor Kıeslouskı nın Fransız serma- yesmı de arkasına alarak Fransa bay rağını oluşturan uç rengın tem- sil ettıgı değerler "ozgurluk. eşit- lık \ e kardeşlik" uzerıne alabıldı- üıne bağımsız filmlerın ıkıncısı "Beyaz" uç fılm ıçınde bıze go- re en zayıf olanı Çunku dığer ıkı fılmın et'kısi o kadar ust duzey de kı. bıı başarılı Kıeslovvskı fılmını ıhtı- samlarıy lagolgelıvorlar Fransa'da bır Fran^ızla e\ lı olan Karol adın- da bır Polonvalı (Zamachowski) karısı Domınıque'ın (Delpy) evlı- L Kanal D 00 40[ Üç Renk: Beyaz - Troıs Couleurs Blanc / Yonetmen Krzysztof Kieslovvski / Senaryo Krzysztof Kieslovvski, Krzysztof Plesievvicz / Goruntu Edvvard Klosinskı / Muzık Zbigniev Preisner / Oyuncular Zbigniev Zamachovvski, Julıe Delpy, Janusz Gajos, Jerzy Stuhr / 1994 Polonya-Fransa ortak yapımı 91 dakıka lıklerının eınsel ılişkı ıle hıçbır za- man tamamlanamadığı sav ıv la bo- şanmak ıstemesıyle karşı karşıya kalır Bu ıddıa> 1 Karol'un da kabul et- mesivle çıtt boşanır Fransa'dan Polonva'va. anavatanınabırbavul- la donen karol burada zengın bır adam olup karısından ıntıkam alma hırsıyla yaşar Bu ısteğıne ulaşma- siysa pek kolay olmayacaktır kıeslouskı "Be\az"da ele al- Kanal6 22 00 Sa\aş \y.geçen hatta travestilerle l IkerSokaksakin- leri arasındaki tartışmadan sonra yaşananları da ek- rana getırecek. Şifa dağıtan kilîse T\ Ser\isi-Sa\aş \y'111 hazırlay ıp sunduğu "A Ta- kımı" ılk olarak herdınden insanın hastalıklarına şıfa bulmak ıçın gıttığı Balat ta- kı Ernıenı kılısesfnı ekra- ha getın>or Savaş \\ felçten ısitme- konuşma ozrune cınsel problemlerden u\kusuzluğa kadar lıer turlu derde çare plduğu sovlenen kılıseye gıttı ve "kuyrukta" bekle- \enlerle konuştu Geçen hatta canlı \a\111da Llker Sokak'ın sakınlerı ıle orada yaşayan travestılerı buluş- turan "A Takımı" bu hat- ta da bu buluşmadan sonra yaşananları ekrana getırı- yor \ onetmenlığını Dilek Gokçin ın \aptığı program- da son olarak ıkı eroın dos- vası \ er alacak (atv, 22.10). 'Medya Nereye Koşuyor?' T\ Semsı - Ender Coşkun un yonettığı "Medya Nereye Koşu- yor?" adlı tartışma programında medva »a- vaşlarının ıçyuzu konu edılıyor Programın ko- nukları C unıhurıvet Ga- zetesı ^ı onetım kurulu Başkanı Ale\ Coşkun. Cumhurıvet gazetesı v azarı Deniz Som. Tur- kıve Gazetecıler Cemı- yetı Başkanı Nail Gu- reli. Aksam gazetesı sa- hıbı Mehmet Ali llıcak. gazetecı Çetin Sara- çoğlu, Ankara Gazete- cıler Cemıvett Başkanı Naznıi Bılgin, Dost Ba- sın Dağıtım Genel ko- ordınatoru Aydın Ur- gan. Izmır Gazetecıler Cemıvetı Ikıncı Başka- nı Levent Bımen. Dun- ya gazetesı ımtıvaz sa- hıbı Nezih Demirkent. Akıt Gazetesı Genel koordınatoru l Iku Kumral. Eskısehır BakkallarOdası Başka- nı Canip İlhan Erol \e vatandaslar olacak Reality 'ci Koçyiğit TV Ser\isi - Hul>a Koç>iğit'ın iunduğu re- alıt> sho\\ programı "Son Çare" Shovv T\ de baijlı- >or "Söz Fato"da'"nın eskı ekıbı taratından hazır- lanan programı Taner Di- leken >onetı_\or Programı) la ılgılı ola- rak vaptığı açıklamada •'Otuz > ılı aşkın bir sure- dir halkımın sorunlarını sinenıada dile getirdim. Şinıdi bu jjoreMmı tele- \i/\(in ekranında \erine getirme>e çalışacağım" dı\en koı,Niğıt. halkııı SOZCUMI olma\ 1 hedefledı- ğını belırtı\or "Son Çare"nın bu ak- >amkı ılk bolumunde. uzun \illar gormedığı ku- çuk oğlunu bulması ıçın \a>lı bır baba>a vardım eden HuKa Koç\ığıt \e ekıbı. daha sonra gırdıgı bır çatı^mada hayatını ka\beden bır ^ehıt polisin aılesının de\ let tarafından ıtra\a \ erılısını ekrana ge- tırecek Program "Çağdaş Bir Aşk O\kusu"" \e "Ka- festeki Çocuklar" ısımlı ıkı bolumle son buluyor (Slww Tl . 21.00). Halkııı. Miıunlaıını oıue sinenıada dıle belırCen Hul>a Ko(;>iğit. bu sorunlarışimdideTA "de ele alacağını so\lu\or. dığı e\rensel temanın ozgurce bır tanımını\apı\or "Eşitlik"denen bu tema fılmın her anında >onet- menın gozunden be> azperdede so- mutla^ıvor Kendı ulkesınde "borusu oten" Domınıque karofun ulkesı Po- lon\ a'da tam tersı bır durumla kar- sı karsıva kalıvor Fransa'da ezı- len karol. Poloma da va^amını surdurebılme hem de ı\ 1 bır >ekıl- de surdurebılme sansinı \akalıvor Donıınıque"ın ısteğıvle Fran- sa'da kolavca bosanan çıft. Ka- rorun"a>nışartları" Polonva'da saglama çabasının sonucunda rol- lerın değismesıvle \uz vuze kalı- \or Basıt bır mantıkla bakıldığın- da. artık "eşitlik" sağlanmıştır '• Adil" olma\an >artlarda boşanan çıtt >ıne adıl olmavan bır şekılde gen donusu yasamalıdır kı. koşul- lan e^ıtlevebılmış olsunlar ^'Be^az'1 temsıl ettığı renk \e temanın ağırlığına uvgun bır bıçımde bevazın hâkım olduğu bır goruntu ı,ali!>masıvlagelıvorbe\az- perde\e Kımı anlarda "patla>an" bevazlar. fil- mın ulasma\açalı>tiğ] nok- tanın habercısı oluvorlar "İnsan denen >aratığın iki cinsinin alabildiğine pıirıizsuz bir zeminde. eşit koşulları pavlaşması" dıve tanımla\abıleceğımız bu nokta. vapıtın da ozunu olusturuvor Polonşalı Zbıgnıe\ Za- macho\skı ıle Fransiz Julıe Delp\ "nın "eşit" o\ unları. "Be>az"ın varattığı etkı- nın mımarlarından Ozel- lıkle Zamacho\ skı, kımı za- man umutsuz kımı zaman hırsJı. kımı zamansa gulunç kompozısvonunu fılmın odağı durumuna getırıyor •'ÛçRenk:Be\az' kı- eslouskıustanın '"Renkler L'çlemesi"nın sıralama \apmak gerekırse uçuncu sırasında \er alabılecek bır fılm Ancak daha once de soyledığımızgıbı dığerlerı- nın etkı duzev 1 bu sonucu doğuruyor V oksa genel sı- nema bakı^ı ıçınde bu filmı de ba;>vapıt duzev ınde gor- mek doğru olur Son bırnot kanal D den "Üç Renk: Kırmızı"v 1 da en kisa zamanda venıden ekrana getırmesını beklıyo- ruz 'Televizyon Çocuğu' TV Servisi - Okan Ba\ülgen"ın "Televizyon Çocuğu" kısa bır aradan sonra venıden atv ekranlarında ^ı enı doneme venı bır |enerıkle baslamak ısteven Bavulgen. jenerık çekımlerı ıçın 50 metre vuk^ekten "Bungee Jumping* vaparak atladı Pazartesı salı. çarsamba ve penjembe gecelerı vavımlanacak programın bu aksam ekrana gelecek ılk bolumunun konuğu \li Poyrazoğlu <ât\\ 24.00) Bayulgen jenerik içın "Bungee Jumping' yaptı. Kirabk ev seriiveni TLRHANGLRKAN kıra evınden çıkarıldığı ıçın çoluk çocuğuvla orta- da kalan dargelırlı bır v urt- taşın. gırdıgı bır konut ko- operatıfinde ba^ına gelen olavların ovkusu Sulhi Ddİek'ın 1983 Madaralı Roman Odulu'nu kazanan vapıtından Orhan \k- so> un uvarladıgı "Kira- cı"filmınde kentsel sorıın- larımızın en onemlılerın- den bırı olan kıracı-e\ sahı- bı ılıskılen ve ortadırek ta- nımlı bır aıle baskanının kıralıkev aramaseruvenıv- le kooperatıt dalaverelen anlatılı>or kıra evınden çı- kanlanevlı veçocuklume- murun umutsuz e\ arama Zeki \las\a \e Metin \kpınar 'Hastane'de. ' T\ Ser\isi-M«tin \kpınar\e Zeki \las>a"nın basrollerını ovnadıgı dızının bu aksam ekrana gelecek bolumun- de Suzan Hem^ıre've bılınmeven bınnden ask mek- tupları gelmektedır Mektubun ıçınde her detasındabu esrarengız kisinın totogratının bır parçası çıkar Bu arada doktor Salıh de tehdıt mektuplan almaktadır kımden geldıgı bellı olmavan bu mektupların sırrını çozmek ıse Lıbos Hakkı'va kalmı^tır (an; 21.00). çabaları geçımsıkıntısı vu- zunden çaresız kalıp ıntıha- ra kalkısmasi ta^lama çız- gisinde elestırı vagmuruna tutuluvor Toplumsalduvu- rusiı sağlamkonusuvevo- rumuyla Sunal 1 sulu gul- duru çızgısının uzağına çe- ken nıtelıklıbırkaramızah omeğı Dargelırlı evlı çocuklu bır nıemur olan kenm mıl- vonlaaa benzer gıbı (Ke- mal Sunal), kıracı olmanın tum acısını ezıklığını vu- reğındeduvmaktadır Otur- duğu kıra e\ ınden çıkarılın- ca çoluk çocuğuvla ortada kalan kerım"ın ev arama çabaları sonuçsuz kalır Gırdığı bır konut koopera- tıtl taratından dolandırılan kerım evsızlık ve geçım sıkıntısı vuzunden tum umutlannı y ıtınnce. son ça- re olarak canına kıymava karar verır ——^ IT**) Kanal 6 20 05 Kıracı -Yonetmen- Senaryo Orhan Aksoy / Oyuncular: Kemal Sunal, Ozlem Onursal, Fusun Demırel, Nevzat Okçugil, Mustafa Suphi, Uluer Surer, Nurettin Şen, Yaşar Güner / 1987, UğurFılm KENT HABERLERI Pendik'te trafik kazası • İstanbul Haber Servisi - Pendık te mevdana gelen trafik kazasinda l kisi oldu ^ kısı yaralandı TEM otoyolu kurtkov giseler mevkıındekı kazada Retah Partısı nın Sultanbevlı ılçe te>kılatını \nkara'dakı kongreve goturen Selım Çam vonetımındekı 34 \ 12^6 plakalı otobusun sevır halındevken tekerleğı çıktı Fren vaparak dunnava çalisan otobuse avnı yone sevır "halınde olan Hasan Bala(23) vonetımındekı ^4 LC L 61 plakalı ozel otomobıl arkadan çarptı kazada otomobılde bulunanlardan Bunvamın Lvsal (35) olav verınde olurken varalılar da Kartal Devlet HastanesMide tedavı altına alındı Tüm aileye gözaltı iddiası • İstanbul Haber Ser\isi - Hattalık Alınterı eazetesınden vapılan açıklamada lkıtellı'de oturan eazetenın okuy ucularından Zevnel Sarağ ın evının ferorle Mucadele Şubesı ekıpl'erınce basildığı ve e\de bulunan 14 kısinın gozaltına alındığı bıldırıldı Baskının kapıların kırılarak mevdana geldıgı belırtılen açıklamada. e\de bulunan Zevnel Sarağ Şenban Sarağ. kelıme Sarag Nurav Sarağ Mehmet Sarağ Hıdır Sarağ Ismaıl Sarağ. Evlem Sarağ (14) Tahır Gezıcı. Hıdır Tosun. Zev nel fosun ıle Zev nel Tosun'un kansi ve kızının gozaltına alındığı kavdedıldı Bakırköy'de sağlık taraması • Islanbul Haber Ser\ isi - 11S-E Lıons \ onetım Çevresi Hızmet Gunu" nedenıvle dun Bakırkov Ozeurluk Mevdanı nda sağlık taramasında bulundu Bakırkov Beledıvesi nın de ısbırlığıvle gerçeklesıtırılen denetımde tansiyon olçumu goz ı^ıtme bobrek kalp dis ve dıabet taramaları vapıldı Avnca trafik kazalanndan korunma bılmcinı arttırmak ıçın bır gosten yapıldı Bingöl toprağa verildi • istanbul Haber Senisi - Eskı bakanlardan Serbulent H Bıngol (""5) dun istanbul da Zıncırlıkuvu Mezarlıgı nda toprağa verıldı Bıngol tçın kılınan oğle namazından sonra toren duzenlendı Torene eskı başbakanlardan Bulend Llusu vla bazı eskı bakanlar ve burokratlar katıldılar Prostat kansen nedenıv le 2 v ıldır tedav ı goren Bmgol uç gun once Amerıkan Hastanesı nde vasamını vıtınnıstı ÖDP, 'Zamlara, işsizliğe ve özelleştirmeye karşı' Beykoz'da miting düzenledi 6 REFAHYOL verdiği sözleıi tutmadı' Tuzla'da gözaltı savıİstanbul Haber Servisi - Tuzla Den Organıze Sanavı de Derı-ls Sendıkasi Tuzla Şubesı tarafından oncekı aun duzenlenen basın açıklamasına katılanlardan bır kısmının gozaltına alındığı bıldırıldı Ozaur Atılım gazetesinden vapılan açıklamada. basın topîantisindan sonra dağılarak evlerıne donen bazı |sçılerın bulunduklanı otobuslerın Tuzla Içmeler Kopnısu nde durdurularak araçta bulunanların eozaltına alındığı ıddıa edıldı Açıklamada gozaltına alınanlar arasinda Evrensel gazetesı muhabırı Nebahat Alkan'ın da bulunduğu belırtıldı TÜSES'te yeni perspektif • İstanbul Haber Ser\isi - Turkıve Sosyal Ek.onomık Sıvasal Ara^tırmalara \ aktı (f LSES) taratından duzenlenen Sosval demokrasıde venı per>pektıfler konulu konteransta ulkelerın yıırrtaslarını daha çok katılıma vonelte^ek demokratık duzenı saâlamaları aerektığı bıldırıldı konteransa katılan Avrupa Sosyalist Grubu Baskan N ardımcısı Klasîdelena Hoft sosval demokrasının temel ilkelennden olan ozgurluk ve davanismanın hâlâ eskı frnemını koruduğunu vurguladı İstanbul Haber Ser\ isi - Ozeurluk ve Dayanışma Partısı (ODP) Bevkoz ılçe orgutunun "Zamlara. iş- sizliğe \e ozelleştirmeye karşı" duzenledığı mıtıng- de REFAH\ OL hukumeü emekçılere karşı sermaye- den yana polıtıka ızlemekle suçlandı Bevkoz çayırından ger- çekleştırılen ve zaman za- man yağmur altında surdu- rulen miting eylulayında gecekondu yıkımlarının gerçekleştırıldığı karanfıl- koyluler adına Nurettin Ozkan ın konuşmasi ıle başladı Ozkan karanfıl- koy un ış çevrelerıne peş- keş çekıleceğını belırtırken "Karanfilkoy Karanfıl- koylulerin kalacak" slo- sjanları atıldı karanfılkov- . . . kı Fatma Ece de konuşm'a- v '"t'"ge »vatılanlar. hukumetı eleştıren sinda istanbul Buyuksehır Beledı- lumanlık mı olur, Musluman ve Başkanı Recep Tayyip Erdo- kardeşleri? Oyumu ona \erdiği- ğan"ı eleştırdı Ece. "Böyle Mus- me pişmanım" dedı do\izler taşıdılar. (H ATICE TUNCER) kristal-IsGenelBaşkan\ardım- cisı \hmetOkuyan, Beledıye-lş banTore ODP Bevkoz Ilçe Başkanı Can Kayabal da mıtınge katıldılar ODP İs- tanbul İl Başkanı Mehmet \tay. yaptıgı konuşmada. dev letın para babalarını ser- mayelendırdığını sovledı Hukunıetın çalışanların ta- sarrut fonunda bırıken ne- malarına el koyduğunu ha- tırlatan Atay "Refah Parti- si sahte cennet vaatleriyle sol soylem kullanarak or- taya çıktı. Emekçiye karşı sermayaden yana politika izledi" dedı "Vaşasınoz- güriiik dayanışma", "Zam, zulum. karakol. iş- te REF AH\ OL" sloganla- nnın atıldığı mıtıngde " \dil duzen dediler. ekmeğimizi yediler". "REFAHVOL ekmeğimize aşımıza goz koydu". "REFAHYOL geldi, halkzail oldu" yazı- lı dovızlerta^ındı \oğunguvenlık onlemlerının alındıfiı ODP mıtınaığ Anadolu \ akası Şube Başkanı Şa- olaysız bır şekılde sonaerdı İ s t a n b u l ö r g ü t ü n ü n 1 . o l a ğ a n g e n e l k u r u l u y a p 11 d ı DBP Başkanı Karakoç'tan mucadele çağnsı dıgı Gunev doğu dakı sa\ aş olduğunu sa\ undu Turkıve nın gerçek anlamda laık olmadığını da one suren Karakoç Dıvanet İşlerı Başkanlı- ğı nın pek çok bakanlıktan tazla olan 21 trılyon lıralık butçesını ve "'ö bın kisilık kadrosunu da elestırerek dev letın ımamlara maas \ennesinın vanlıs olduğunu ve heı cemaatın kendı gıderlerı- nı kendısınnın karsılamasi gerektığını v urguladı Karakoı, sozlerını >oyle surdurdu "Sa>aş \ar deyincebızekızıyorlar. OysaTurkiye'nin kay- naklarının yarısından fazlası bu kirli savaşa harcanıyor. Demnkrasinin olnıadığıbiryerde, ne teror durur ne de enflasyon onlenebilir. So- runları çozeceğini iddia ederek iktidara gelen RP de diğer duzen partilerinden farkı olma- dığını kanıtlamıştır." Il ba>kanı Kemal V uksel de sunları sovledı " \ aşadığımız topraklarda barış \e demokra- siden halkın buyiık bir bolumu nasibinı ala- mıyor. zulum \eşiddet siıruyor. diızen nıuha- lifi partiler kapatılıyor, üyeleri faili meçhulle- re kurban gidiyor" DBP'nın tek lısteyle vapı- lan İstanbul seçımlerınde kemal \ uksel ve lıs- tesı venıden yonetıme geldıler İstanbul Haber Ser\ isi - Demokrası v e Barıs Panisi (DBP) Genel Başkanı Refık karakoç "Demokrasiyi \e barışı saMinan guçler bir araya gelip mucadele etmelidır. Demokrası guçleri artık etkinlik kazanmak zorundadır. Bu gerçekleştirilemezse hep birlikte karaıılı- ğa doğru gideriz" dedı DBP İstanbul ıl orgutunun 1 olağan kongresı dun Bahçelıevler Zater Sınemasi nda vapıldı Kongrede konuşan Refik karakoç Turkıye'yı ıt- lasetmisbırtuccara benzettı karakoç "Turki- ye'de Milli Gu\enlik Kurulu'nun (MGK) ka- rarlarına karşı çıkan bir parti yok. Bugunku parla- mento sembolik bir parla- mento \e sadece MGK ka- rarlarını onaylıyor. Böyle bir yapı içerisinden çozum çıkması olanaksız" şeklm- de goruslerını açıklayarak demokrasıy ı barışı \ e ozgur- luğu sav unan tum guçleri bır- lıkte mucadele etmey e çağır- dı "Cumhuriyet kurulur- ken, Turklerin \e kurtle- rin cumhuriyeti olacağı ılan edılmişti. Fakat cum- hurıyetin ilanından sonra Kurtler unutuldu" dıyen karakoç Turkıve nın en onemlı sorununun 10 yılda 22 bın ınsanın vasamını vıtır- Seçimlerde İstanbul İl Başkanı Kemal \ uksel \c lıstesı yenıden yonetime geldiler. (Fotoğrat LĞLRGLN\UZ) MHP'deıı trafik mitiııgi MHP İstanbul İl her yıl Sinop'un nufusu Başkanlığı. kamuovunun dikkatini trafik kazalarına >eyenı yasa tasarısına çekmek için Tunel'de miting yaptı. Mitinge katılım az olurken vaklaşık 100 kışilik bır topluluk tekbir getirerek. "\ziz NesinMn ıtlerine. \po'- nun piçlerine, \ur bozkurt \ur". "REF\H\OL Libya'ya" \e "Silah isteriz. PKK'ye yeteriz" sloganlarını attı. Mitingde konuşan MHP Genel Başkan \ ardımcısı Osman Ce\ lan. "Trafik teroru kadar ınsanı yok edıyor" dedi. MHP istanbul İl Başkanı Halit Kanak ise yasa tasarısının yeterli olmadığını soyleyerek. "Turkiye'de trafik terorunun onunu kesebilmek için oncelikle alkollu araç kullanan kişılerin ehliyetlerinin men edilmesi gerekir. \yrıca kazayla birini varalayan insanlar, sakat bıraktıkları ınsanlara belırlı bır sıire bakmakla vukumlu tutulsunlar" dedi. (FotoSrat ALPER TURĞLTl Tarabya'da heykel yıkımı istanbul Haber Ser- visi - Tarabya Par- kı'nda bulunan "Barış" adıverılenheykel park ve bahçe duzenlemesı yapılacağı gerekçesıvle yıkılmava başlandı Tarabva Parkı nda basın açıklaması vapan Heykeltıras AhmetNu- ray.20yıl ABD'deya- ^a'dıktan sonra 1991 yı- lında Turkıye'ye don- duğunu Banşheykelı- nın de aynı yıl parka yerleştırıldıâını sovle- dı Nuray "SarıyerBe- lediyesi yetkilileriyle geçen hafta goruştum. Bana. 'Heykelı baska bıryere kaldır' dediler. \ncak. heykelin de- mir iskelet uzerine be- ton kaplama şeklinde yapıidığı için yerinden sokulemeyeceğini soy- ledim. Heykelin dun sabah bazı bolumleri- ni yıktılar. Bunların heykele karşı tepkile- ri\ar"dedı (Fotoâraf OZKAN VENr
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle