03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 14 EKİM 1996 PAZARTESİ 2 OLAYLAR VE GORUŞLER Mudanya Neler Getirdi? Prof. Dr. MLSTAFA ÖZYURT l ludag L nı\ eısıtesı Tıp Fakuhe- si Oğıetım L \ esf Y azının başlığı sakın sızı yanıltmasın Yaklaşık dortvıldırsureklıoturdu- ğumuz bu kıyı kasabası- nı anlatmak değıl ama- cım Karlot\a Banş Ant- laşması \la ba^layan Osmanlı genleme surecınde Balkan Savaşi. Bınnu Dun>a Savaşi \e bır olum kalım boğazlaşmasi olan kurtulus Savaşı nın sonunda ımza- Ianan Mudanya Miıtarekesi nın buutku (zafer) gunumuzurı 74 vılmda. uzun \e engellerle dolu ge-çıp bugune nasil gel- dığımızın kısa oy kusudur v ermek îstedı- ğımız Itıldf de\ letlerı Bırıncı Du.ıva Sava- şı'nın sonunda ılkı 2 Ekım 1918"de Bul- ganstan ıle daha sonra 3ü ekımde Os- manlı De\ letı ıleLımnı Adası'nınkuçuk Mondros Lımanrnda Agamemnon zırh- lısında ateşkes anlaşmasi ımzalanmıştı Aslında Mondros ıın bır ateşkes anlaş- ması degıl. bağsız koşulsuz teslim belge- si olduğunda pek çok tanhçı tıkır bırlığı ıçındedır Bunun arkasmdan gelen Se\r Antlaşması. hıçbır zaman u> gulama ala- nı buIamamişasAıdakalmı^tir Çunku ne Osmanlı Parlameııtosu ne de TBM\1 bu antlaşmav ı onay lamıştır Banş antlaşma- sı dı\e lanımlansa da Osmanlı De\ le- tı'nın parçalanma fermanıdır Sevr Ant- laşması Tanh kıtaplannda Mudama Mutare- kesi'nden(gunumuzdılı\le w Ateşkes'"ın- den) soz edılırken genellıkle "*26 Ağus- tos 1922 sabahı topçu ateşi ile başlavan Başkumandan Me\dan Muharebesi nın ardından, Yunan ordularının sarılmaktan kurtulan bolumunu ızleven Turk asken- nın 9 Ev lul gunu İzmır'e gırmesıv le Ana- dolu duşman askerınden temızlendı Bundan sonra Turk bırlıklen. Çanakka- !e uzenne>urume>e ve muttefıklenn ta- rafsiz bolge dedıklen verlere gırmeve başladı Bu gelışme uzerıne muttefıkler bır ateşkes anlaşması ıçın gınşıme geç- tıler Mudanva Konferansi 3 ekım gunu toplandı ve 11 Ekım 1922 çarşamba gu- nu sabah saat 06 00'da Mudanva Muta- rekesı ımzalandı" dıye bıter Ne \ar kı bu kısa açıklama Mudanva Mutarekesı'nın onemını \egetırdığı so- nuçları ortaya koymaktan çok uzaktır Aslında muttefıkler, 22 Mart 1922'de Pa- rıs te yaptıklan bır toplantıda Turklere teklıt edılecek >enı banş koşullarını ka- rarlaştırırken Anadolu'nun boşaltılaca- ğını kabul etmiş ve Ankara hukumetıne bıldırmışlerdır Ancak Ankara'nın. bo- şaltmamn ateşkesın (mutarekenın) ımza- lanmasıvla başlaması koşuluvla ateşke- sı kabul ve barış konferansina geleceğı- nı bıldırmesı. konunun askıda kalmasi- na neden olmuştur Bu kez ışler ı\ıd,en ıvıve sarpa sannca \unanistan Dışışlerı Bakanı 2 evlul gunu bır ateşkesın sağ- lanması ıçın Ingıltere'nın arabuluculu- ğunu ıstemıştır Kasabada ateşkes anlaşması Tam 74 vıl once . 11 Ekım 1922 gunu sabaha karşı Marmara kıvısında, yollan arnavut kaldınm doşelı ıkıncı sınıf bır kıvıkasabasısayılan Mudanya'daKurtu- luş Savaşi'nı verenlerle Itılaf Devletlen arasında Mudanva Mutarekesı ımzalan- mıştır Batı Cephesi Komutanı İsmetPa- şa acemı daktıloculann dort dılde. altı saatte yazabıldıklen anlaşma>a TBMM adına ımza kovmuştur Dokuz gun suren tartışmalı toplantı. Trakya'yı anavatana gerı verdığı ıçın kuşkusuz çok onemlıv- dı Fakat bu konferansın asıl buyuk one- mı uç buvuk Batı devletının ılk kez ve resmı olarak Turkıve Buvuk Mıllet Mec- lısı hukumetı ıle ve bu hukumetın ordu- lannın ışgal ettığı bıryerde goruşmelen ve ımzaetmelenydı Bunun ıçındır kı vatanı kurtaran aske- rı başandan sonra Anadolu Kurtulus ha- reketı. Mudanva \te!>kesanla^maM.ulu- sal ve sıvasal Turk tarıhının başlangıtı- na konulan ılk kılometre ta^ıdır \rtık butun \vrupade\ letlerı kar^ısındavalnız fızıksel gucuvle değıl. hukuksal varlı- ğıvla da kabul edılmış ulusal bır Turk hukumetı vardır Mudanya ve Sultan Mudanva goruşmelen sırasında resmı olarak Osmanlı Devletf nın başında hâ- lâ bır sultanı bulunmaktadır 4ma sul- tanlık etkınlık alanı artık Vahdettin ın \ıldız Parkı'nda dola^ırken çevresınde gorebıldıklenvle sınırlı>dı Buna karşın Mustafa Kemal gerçekçı bır goruşle ar- kadaşı RefetPaşa'vı DoğuTrakya -\ske- n \alısı olarak gorev lendınr ve karargâ- hını da Istanbul'da kurmasını ıster 19 Ekım 1922 de Retet Paı>a Gulnıhal ge- ıniMvle Mudanvadan vola çıkar -\>nı gunlere rastlavan saltanatın kaldırılması teklıfı>alnızbırteksesın "ben buna kar- şı>ım" cılız muhalefetı>le TBMM'sın- den geçer 4 Kasım'da Sadrazam TevfikPaşa. Os- manlı devletının son hukumetının mu- hurunu Halıfe Sultan "a gerıve venr Er- tesı cuma gunu de Mehmet Vahdettin'ı muezzın ezanda valnızca "Halife" ola- rak anacaktır Bunun farkında olan \ah- dettın lökasimda Işgal Kuvvetlerı Baş- komutanı General Harrington'a vazdıgı sığınma mektubunun altını "Mehmet \ahdcttin, Mıislunıanların Halifesi" un- vanını kullanarak ımzalar Içende olavlar bov le çorap sokuğu gı- bı bırbınnı ızlerken Mudan>a Ateşkes Anlaşmasf ndan beşgun sonra Llo\dGe- orge, Manchester'de "Reform Club"de Mudanya Anlaşması nın nedenlennı açıklarken "Türkgibi birincisınıfsa\aş- ÇI>B bkjf \apnıavı denemek ivi değiJdir. Bu ovun ancak korkaklara u>gulanır. Turk- ler işin ciddivetini va da gevşekliğini he- men anlariar" dıvecek kadar olavı ka\- ramıştır Kavramıştır ama geç anlamış- tır Çunku Llovd George'un bu demecı onun son demecı olmuştur Turkjandar- ması Istanbul'a gırdığı gun, butun kabı- nesı>le bırlıkte ıstıfaetmıştır Buyıkılış. Ingıltere nın o zamana kadar ızledığı "şark politikası^nın sonu ve Llovd Ge- orge'un kisilığınde de o polıtıkanın ıfla- sı olmuştur (*) İşte gostenşsız kuçuk bır kasabada ım- zalanan Mudama Ateşkes Anlaşması. hem Mondros'u hem de Sevr'ı tanhın çop tenekesıne atmakla kalmaz, >enı Turkıye Cumhunyetı'nın oluşmasındakı temel oğelenn de su yuzey ıne yavaş ya- vaş çıkmasını sağlar Lstelık ımzalandı- Sı gunden bu yana. 74 yıl gıbı uzun bır sure banş ıçınde yaşadığımız gunlenn de başlangıç noktasıdır Lç gun once bu mutlu gunun yıldonumuydu (*) \lı Nacı Karacan. Lozan Konfe- ransı ve Ismet Paşa Bılgı \avınevı 1993 sav fa 26 ARADABIR NECLA ARAT ÇagJa* )aia mı Desteklenıe Deıneğı Genel Başkan iaıdınuısı Türkiye Büyük Millet Meclisi Sınavda Ulusal bırlık ve butunluğumuzun çeşıtlı çevrelerce ve çeşıtlı yontemlerle bozulmaya çalışıldığı, çağdışı değer yargılarını yenıden yaşama geçırmek uzere sozde "ordular" oluşturulup okul oncesınden unıversıtelere kadar yaygınlaşan bır "gerı bakışın" seferberlığının yapıldığı şu gunlerde yıne Tevfîk Fikret'ı okuyorum Okuyorum, duşunuyorum duygulanıyorum ve Fıkret ıle bırlıkte "Gafletlere, zılletlere, zulmetlere lanet 1 " dıyorum Atatürk ılke ve devrımlerının ışığında yetışmış olan bızım kuşağa. en onemlı değerlerın kışısel onur ve ulusal onur oldugu ogretıldığı ıçın, karanlık "sıyaset-tıcaret" ılışkılerınde ulusal onurun tıcare- tının yapılmasını ne anlayabılıyor ne de ıçıme sındı- rebılıyorum Kendısını "muzaffer bır Romalı ku- mandan"gıbı gosterme aldatmacasını bızlereyut- turduğunu zanneden bır polıtıkacının "Gıttım, gordum, yendım" yenne "Gıttım, rezıl oldum, ulkemı rezıl ettım" sonucunu alarak gerı gelmesı- nı, daha sonra kışı ve ulke olarak karşılaştığı aşağılanma ve hakaretlerı "fılozofık konuşmalar" dıye nıtelemesını, ulusum adına felsefe adına kahrolarak ızlıyorum Ve yıne Fıkret ıle bırlıkte seslenıyorum "Gafletlere, zılletlere, zulmetlere lanet 1 " Bu ulkenın yasalarına ve anayasaya bağlılık andı ıçen kımı hırslı polıtıkacıların bu yasaları ve anayasayı ortadan kaldırma duşlerı gormelerıne, bu konuda kendılerıne maddı destek sağlayan dış guçlere dıyet borçları olmasına, Cumhurıyet tarı- hımızı ağzına alamayacak bır "meczubun "hakaret- lerı karşısında "dut yemış bulbule" donup Turkıyeye geldıklerınde "kor, sagır, ama dıllılerı" oynamalarına 'ıcraatın ıçınden" programlarıyla "ıçınde bulunduklan rezaletlerı" kamufle etme ça- balarına katlanamıyorum Ve Fıkret'ın ağzından duygularımı dıle getırıyorum "Bır devr-ı Şeamet Yıne çığnendı yemınler " Şımdı. Turkıye Buyuk Mıllet Meclısı'nde temsıl edılen her sıyasal partıde var olduklarını umduğum ve kışısel onurlarıyla ulusal onurumuzu her şeyden değerlı saydıklarına ınandığım andını çığnemeye- cek mılletvekıllerımızı onemlı bır tarıhsel odevın bekledığını duşunuyorum "Bır devr-ı Şeamef'e demokrası ıçınde ve demokratık yollardan son verme odevı Fıkret "Bu memlekette de bır gun sabah olur- sa" dıyor ve yanıtı yıne kendısı verıyordu "Evet Sabah olacaktır, Sabah olur, Geceler Tulu-ı haşre kadar surmez " Fıkret'ın 'sabah" metaforu ıle dıle getırdığı aydınlık gunler "hakbelledığı bıryoldayalnızgıde- bılecek" "gafletlere zılletlere,zulmetlere" "hayıri" dıyebılecek andını ve ulusunun umutlarını çığne- meyecek onurlu.yureklı çağdaşvedemokratmıl- letvekıllerının sınav somsudur şımdı TÜRK EĞİTİM VAKFI 1997-1998 ÖĞRETİM YILINDA YURT DIŞINDA YÜKSEK LİSANS (MASTER) ÖGRENİMİ İÇİN BURSLAR VERECEKTİR A Amenka je Bat Avnjpa Lkelenrce Işletme Yönetıro şle'ne lk*ısa* «e Mı hend s K o§ren n \ apm s o an an Uluslararası Finans ve Ticaret Hukuku, Devlet- ler Hukuku ,e Avrupa Hukuku [HuKuk ogren.m yapn ş aanlar) dailannda rrasler ,ao~ak ste,ener B n;*e^ct! rg ;H_ku ""e* eTj^E:*-^ v^f "iTuster ek .efeceg burs- i i Uluslararası llışkıler Ekonomı îunzm Polıtıkası / Yonetaıı Radyo ve TV Gazetecılıgı, Halkla llışkıler Etektnk-Elektrorek, Endustn Bılgtsayar Gıda.Çev- re.Tekstıl n ^ e n c a K6" 3U Oslo'Ca o g ' î ' i " ,apnş zcPc' :a c r n;a m aste r vapTsK steverl^e Atk-Su Idaresı. Bıyokımya, Güç Uretımlen, Kömur Maden- cılıgı ve Işientnesı. ümanlar/Lıman IşJetmecılıgı. Hastane Yönetımı, Toplam Ka- Irte Yönetonı aallarrda ^zn-arlaşTak ste.e r ? CDanr Tar <ada rglrcepg1 ^ yenDaifa^cTeknK u n,«*es nse Gıda Muhendıslıgı Bu daca'ogrenT jaoTş ola'a MıkroElektronık lEektnk Elekt ron k Muhena sl g ogren mı yapınş olanla' Bıyoteknolojı |T p Biyoojı Veîernertık ıs 1 raat Muhendtslıgı ogre^ımı vapm ş ola n lan dalairda master yapmak ısteyenler başvuraPlrie' AOAYLARIN a,"C vatandas orralan «e30 aşndanbuyukolmamalan(1966doğıımlüarda mı.racaat eöeb-l rier bı >Lkarda be "ııen dalar ca ogretrr ,apan ur versıte ıieva jU^sekokuılardan 4 uzernde en az 3 100 uzer nden en az 75 genel -ot or»aiaması ue mezun olnafan (Son sınıf oğren er ae ada, o ao I rierı c) Ctarer TI goreceg ^ken n dı nı vuksek f sans oğrenımm surdurecek duzeyoe bdmeter d) Bu ogrer T aılen n ge r ve ıiıkanlan le yapamayacak duramda olmalan grent d r ONEMLİ NOT Yu<se<oqrermn ke<-d hesabına veya hertıangı bır kuruluş hesaö m yurt dışında vapa-larta aynı şart aria yuksek lısans ogrenımıne başlayan- lann rwa:aat a «aD. ea rsz Yukardak or ros^ lar ( aş.>an stekı lenn ogrerım gordjklen Kurjm'Bolumvehan- j dal te'C - er g n oel rrere< en geç 25 Ek n '996 Cuma gunu saat 18 00 e kadar Tjrk Eğ*m /a<f na şahsen ve.a necupla mj'acaa' etmeto gerekmekîedır ADRE& TüRK EGlTIM VAKFI cg-rr KUurlugu BujukdereCaddes TEV-Koca- başlşhan No 1 " Ka* 8 8O30O Gayrerepe ISTANBUL 'T urkEgıtım fakf\ 19%vhnda9jzmantıpooıcorjnü /JrtdşınagOTtfemıjtır '997 yıkrda da Arerta te Sat A,r\ıpa Jkeleroûe ust ıhtısas I öoktora I araştırma çahşmalan y ı en ece* ou's/ardar va^riânr^ak s'ev en ozrap 'p iottorlar î Atzlık '996 'înh röen scr<a Ssgtk Bakar g ,e Scs.a SgvtsSar Kjiıru Eğıtım Has tane en Baş^ef ^ k er ^ "p z ak^ f e °r Detsn ^ ava sss*jrab» f fer Kaddafi'nin Bilmedikleri SUPHI KARAMAN T urkıye Cumhunyetı Başbakanı'nın kalabalıkbırheyetleyaptıklan Lıb- ya gezısı sırasında yaşanılanlar Turk kamuov unda derın uzuntulere neden oldu Lıbya Devlet Başkanı Kaddafi'nin Turkıve ıçın soyledık- len ıkıdevlet adamının karşılıklı dıplomatık-res- mı goruşmelennın gerektırdığı duzevın çok altı- na duşmuştur Bır çadır sohbetı bıle oNa konuş- malar dıplomasının gerektırdığı bır uslubuyaka- lıyamamıştır Sayın Kaddafi'nin tercıh ettıklen yaşam bıçımlennde bıle geçmış donemlerde ıkı tarafın dev let adamlan bu tarzda konuşmalar yap- tıklannda ertesı «un ordularını harekete aeçırır- lerdı Çagımızda ıse uluslararası ıhşkılerın bırolçu- de enştığı ıncelıgın, zarafetın gereğını vapma- vanIardun>aba^şınınkundaklayıcıla^^ayılıyor- lar Koklu bır dev let gelenegıne sahıp olmadık- lan ıçın Kaddatı'nın dıploması acemılıklerı ma- zur gorulebılır Fakat çadır vaşamını tercıh ede- rek kendısını venıleyemedıgınden dolavı ıse as- la hoş gorulemez Dıploması bılmedığı ortadadır Fakat daha kotusu Sayın Kaddatı tanh de bıl- memektedır "Turkhe jüz>ıllar bm unca İslama hizmet etmiştir. Batı bu vuzden Turki\e'>i ceza- landırmıştır" sozu doğrudur Ama dogruların hepM bu kadar değıldır 21 yuzyıla yaklaşirken Islam dunyasında bır dev let adamı bın vıllık Or- tadogu tanhını analıtık olarak ıyı bılmelıdır Arap dunyasını Emevılenn zulmunden kurtaran dura- ğanlaşan Islam duşun vaşamının ve uvgarlığının onunuaçan çağın ıtıcı guçlennın Horasan'dan ve otesınden <Ebu Muslim Horasani) geldıgı bılın- melıdır Batı'dan gelen ve 200 yıl suren Haçlı Se- ferlen'nınTurklertarafından Anadolu'dakırıldı- ğını bılmek lazım Hemen sonrasında dogudan esen Moğol fırtınasına karşı Islamı koruyan yı- ne Turklerdı Kaddafı'nın. "İslam tarihini ondan alırsakge- ri\eTurkiyetarihi kalma/" sozu yanhştır Buna karşılık, •'Türkleri kaldınrsak gerive İslam tari- hi kalmaz" denılse daha doğru olur Bu daha ger- çekçıdır Çunku on bınncı yuzyıldan sonra artık Arap dev letlerı hem ulkelennı hem de Islamlığı koruyacakguçtedeğıllerdır Çunku duşun alanın- da ve uygarlık olarak İslamlık gıderek kendı or- taçağınagırmıştı Ortadoğu veEndulus artık fet- ret devnndedır \enı oluşan dınamık Turk dev- Ltlerı Islamıyetın koruyucusu ve kollayıcısıdır- lar Selçuklu-Osmanlı Turklen Ortadoğu cograt- yasında ve onun hemen gensınde Kuzev Âfrı- ka'da Islamıyetı Haçlı Seferlen'ne ve Moğollara karşı korudular Etkı alanları dışında kalan o gu- zelım Endulus ıse v ıkılıp gıttı Fakat daha da kotusu Sayın Kaddafi'nin vaşa- dığı çağın tanhını ise hıç bılmemesıdır Bu ko- nudakı duşuncelennın bır kısım çağdışı bagnaz islamcılar taratından markaja alındığı anlaşılı- yor Çadırdayaşam çağdaşlığıengeller SayınKad- dafı bundan çıkmalı. dun>aya açılmalıdır Dun- vanın az gelışmış pek çok voresı. kapttalızmın son aşamasını oluşturan emperyalızmın saldın- lan ıle karşı karşıyadır Mazlum Lıbva halkı da emrjervalızmın saldınsı altındadır Mustafa Ke- mal'ı bılmeden kavramadan emperyalızme kar- şı savaşverılemez Oysaaçiklığakavuşmuşturkı Kaddafı. Ataturk'u, turk Ulusal Kurtulus Sava- şı'nı ve Turk devnmlennt hıç bılmemekte tanı- mamaktadır Yırmıncı yuzvılın başlannda maz- lum ulusların kurtuluşunu mujdeleyen bu volda çıgır açan. yenı bır çağı başlatan öazı Mustafa Kemal'ınresimfennı kurtulus vebagımsızlıksa- \aşı veren Hınt Muslumanları. Cezayır savaşçı- ları goğuslerınde taşıyorlardı Sayın Kaddafı bu ey lemlerden gelmedığı ıçın Ataturk'u tanıvama- mışlar Kaddafi'nin "Birinci DıimaSavaşı'ndan son- ra Turkhe kendi iradesini ka\betti™ sozlen ken- dısının bılgı duzeyını ortava kovanaçık ve kesın belırtılerdır Turk Kurtulus Savaşı'nı tanımamak Anadolu halkına yapılabılecek en buyuk haksız- lıktır Turk Kurtulus Savaşı'nın onderkadrosunu oluşturan genç subaylar sekız-dokuz yıl once Trablusgarp ve Derne cephelenne koşmuşlar. Lıbyalı mucahıtlerle omuz omuza savaşmışlardı Kaddafi'nin bu acımasız ve bılgı^ız sozlerını onun fılozofık yapısının geregı olarak nıtelemek aldatmacanın da otesıne taşar Aslına bakılırsa bu sozlen bırsureden ben Tur- kıye'dedesoyleyenlervar Bunlar Kemalıst rejı- mın duşmanlandır. bunlar cumhunyet. demok- rası ve laıklık karşıtları, gencı bır kısım bağnaz dıncılerdır kı. amaçlarını şu son gunlerde açıkça ortayakoymuşlardır Şenat ıstemektedırler Bun- lar Ataturk ıle bırlıkte. Kurtulus Savaşı'nı da, başta laıklık olmak uzere Kemalıst devnmlenn tum kazanımlannı da reddederler Goruluyor kj Lıbya devnmcısı Sayın Kaddafı de bu goruşte- dır \a da kendı duşun ortamının kapsamında, bırleşık kaplar kuramına gore Turkıye gencıle- rının etkisinde kalmıştır Hızbullahlaşmıştır. Hız- bultahnrcı olmuştur Emperyalızm şımdılerde Afganıstan'da da boyle bır kanal açmış. saldır- maktadır \akında ılımlı Islamla butun mazlum Musluman ulkelen bogmaya kalkışacaktır Halkı adına, cemahınyesı adına antıemperya- lıst savaşım veren Sayın Kaddafi bu yanlış rutu- munu bırakmalıdır Turk Ulusal Kurtulus Sava- şi'na saygı duymalıdır Mustafa Kemal'ı ve dev- nmlennı ornek almalıdır Ataturk'un Nutuk'unu okumalıdtr Turktye'de ve dünyada Atatürk içın v e devrımlerı uzerıne yazılmış. y a> ımlanmiş beş bının uzerınde kıtap vardır Turk Tanh Kuru- mu'ndanbır Ataturkbıblıyografyasıaldırtıpbun- lan ıncelettırmelıdır Savın Kaddafı devnmcı bır lıderdır En azın- dan kendısını boylegormektedır Halkınıçağata- şımalıdır. demokrasıye yonelmelıdır Yoksa ken- dısınden sonra her şey boşa gıder Lıbya petrolu- nun pazarlayıcılanndan başka kımse ortalarda kalmaz Bır eskı asker olarak. bır devnmcı ve emperyalızm karşıtı savaşımcı olarak ve bır ağabey olarak bızden soylemesı TARTIŞMA Rıza Nur Diye Biri! efah Partısı'nın ıktıdara eelmesıyle bırlıkte' lklık ve demokrası duşmanlığı, artan bır hızla ıvme kazandı "Rıza Nur Kendini \nlati\or" adlı kıtap bu çevrelerde yenıden gundeme getırılıp cumhunyet tanhı uzennde kara oyunlar oynanmakta Yasaklanmasına karşın yıllardırel altından satılan. 'l992yılındalşaret \ayınlannca bır kez daha basılan ve \bdurrahman Dilipak'ın sadeleştırdığı soz konusu kıtap. aslında tam anlamıyla bır \taturk ve laıklık duşmanlığı ıçermektedır Koktendıncılenn bağnazlığın karşısında kale gıbı dıkılen Prof Dr İlhan Arsel"ın kıtaplanna duşmanca ta\ ır almaları (çurutemedıklerı ıçın) benzerı yayımlara aynı turden ba^kı uygulamaları son derece olağan bır davranış olarak gorulebıiır Sıstemlı bır bıçımde benzerı u> gulamalar Uğur Mumeu. Turan Dursun, Bahriye Uçokgıbı yazarlara da uygulanmiştır Şımdı soz konusu kıtaptan bazı alıntılar yapmak ıstıyorum Rıza Nur'u sevenlerın ıddıalarına bakacak olursak o tam anlamıv la benzersız bıraydın dm adamı \e duşunurdur Acabaoyle mı 1 Rıza Nur kendı aklınca Ataturk devrımlerını vıkmak ıçın ortaya bırtakım ılen (') goruşler bunar İşte bazıları "Tekkelere misvoner teşkilatına benzer \cni bir kılık verilecek. gezginci denişler de Turkluk propagandası için çalışacaklardır." Dının saf ırkı yaratmak ıçın bovlesı çılgınca kullanıldığı nerede ve ne zaman gorulmuştur Duşunun kı toplumda bellı bır yerı olan bır kışı çıkıp da şu goruşten olmayan. farklı yaşayan kım varsa ortadan ka'ldınn derse sonuç nereye vanr 7 Rıza Nur latın alfabesıne de karşıdır Eskı yazıyı over. goklere çıkartır Hatta bununla da yetınmez. zorunlu olarak okutulmasını ıster \'e ırkçılık Turk olmayan subay memur oğretmenlerın (akhnıza ne gelırse) ışıne son verılmesını ıster Burava kadar her şev tıpık bır ırkçı şenatçı vazarın ıstek ve ıdeallerı doğrulrusundadır Oysa bundan sonrası tamamen akıl dışı ve ınsafsızlık orneğıdır Aynen alıntı yapıvorum "Başta Mustafa Kemal Paşa ve ona alet olanlann hepsi... İlk fırsatta tevkif edilecek \e cezalandırılacaklardır... Ataturk'un adı ile ilgili biirün ver. kasaba. sokak \e cadde isimleri kaldmlacaktır." Rıza Nur un bırde kadınlarla ılgılı goruşlerı var kı gerçekten de dıllere destandır' "Kadın her şevden once çocuk makinesidir. Memuriyet kadına vakışma/. Heİe millervekili, bakan, polis. asker. vali olmak hiç onun işi değildir." Bağımsızlığın ve ataerkıl toplıımun ığrenç yuzunu ne de guzel sergılıyor 1 Annesibırgun babasından dayak yemekten bıkınca ağlar, onu bu halde gorunce evden kaçmasinı soyler Annesı de yanıt olarak "Kadınlar. erkeklerine itaat etmek zorundadıriar. Onlann cenneti, kocalarının ayagı altındadır.'" Cennet bız erkeklenn ayağı altında ıse bov le bır cennet hepımıze haramolsun' Kadının ıkıncı sınıf ınsan savıldığının sayısız orneklennden sadece bırısıdır soyledıklerı Hakkında yazı vazdığım zat hekımdır Bunun anlamı ıse ınsanlığa kayıtsiz şartsız tıbbı anlamda yardım edeceğıne ılışkın yemın etmesıdır Bakın neler zırvalamış "Kekemevesaralı hastalann ovlenmesine i/in verilmeyecektir." Boylelıkle kadın ve erkekler sterılıze edılecektır Saytalan çevırırken bır an ıçın Hitler'ın Kavgam adlı kıtabını okuvormuş hissine kapıldım Matbaav ı uç y uz yıl sonra ulkeye getıren duşuncenın torunudur R Nur "Âlim.netiştirmekten zivade kiiçiik esnafa vardım edip.." dıye neler yazmıvor' Batı dunyasından neden bu kadar gen kaldığımız ortadadır Kıtabın bır de Ataturk'le ılgılı bolumlerı var kı burada yazmaktan utanç duyuvorum Başlangıçta Ittıhatçı olup sonradan •dönen' Rıza Nur, yaşamı bov unca ırkçı goruşlennı vaymak ıçın uğraşmıştır Laıklık. kadın hakları. kıvafet gıbı konularda yapılan dev rımlere her zaman karşı çıkmış, tularsız ve bağnaz vaklaşımlarda bulunmuştur Bızlere dm>en gorev ıse ulke ınsanmın ozgur ve eşıt bır sistemde y aşamasını sağlamak olmalıdır Rıza Nur ve benzen turden bağnaz kafalı ınsanların gundeme gelmesı bıle sıkıntı vencı bır olay olsa da tehlıkenın anında saptanması ve duşunce bazında karşılık verılmesı açısından ^on derece onemlıdır Kurtulus Savaşı'nı canları pahasına kazanan şehıtlenmız bızlere çağdaş bır Turkıye bıraktı Ataturk devrımlerıne sahıp çıkmak ve onlan dahada yukseltmek ılk gorevımız olmalıdır Bunun dışında kalanlar ıse kendılerını yalan ve ıftıra dolu kâğıt parçalan ıle avutmaya devam edeceklerdır Tufan ERBARIŞTIRAN UŞAK 1. ICRA MUDURLUGU'NDEN İLANE^ TEBLİGAT Dosva No 1996 1404 Borçlu Mehmet Ertuğ Akbıyıkoğlu Ah Rıza oğ, Kurtulus \1ah Cım Cım Cad No 15 Kat 5 Çankaya Ap Lşak Alacaklı Tuncav Kurşunvek Av Mehmet Tercıoğlu na3 6 1996tanzım 20 6 1996 vadelı 500 000 000 -TL değennde bono ıle borçlandığınız, adı ge- çen alacaklı tarafından hakkınızda 500 000 000 - TL alacaktan dolavı ıcra takıbıne geçtığı adınıza duzenlenen örnek 163 odeme emrı adresınıze çıkar- tıldığı teblığ edılmeverek ıade edıldığı, adresının zabıtaca da tespıt edılen adresıne teblıgat çıkanldığı halde adresten aynldığı nedenı ıle teblığ edıleme- dıgınden teblıgatın 7 201 sa>ılı Teblıgat Kanunu nun 28-31 ınaddelerı geregınce ılanen teblıgıne karar verılmıştır tşbu ılanın gazetede neşredıldığı tarıhten ıtıbaren 15 gun sonra taratmıza teblığ edılmış savılacagı. yukanda vazılı borç ve masraflan odeme emrının teblığ tarıhınden ıtıbaren 10 gun ıçınde odemenız. takıbın davanağı senet kambıyo senedı nıtelığıne haız değılse (5) gun ıçınde mercıve şıkâyet ermenız takıp davanağı senet altındakı ımza sıze aıt değılse vıne (5) gun ıçınde aynca ve açıkça bır dılekçe ıle mercııne bıldırmenız. aksı halde kambıyo senedın- dekı ımzanın sızden sadır sayılacağı. ımzanızı haksiz vere ınkâr edersenız takıp konusu alacağın vuzde onu oranmda para cezasına mahkûm edıleceğı- nız borçlu olmadığınız veya borcun ıtfa veva ıhmal edıldığını veya alacağın zamanaşımına uğradıgı veya yetkı hakkında ıtırazınız varsa bunu sebeple- nv le bırlıkte beş gun ıçınde tetkık mercııne bır dılekçe ıle bıldırerek mercıden ıtırazınızın kabulune daır karar getırmedığınız takdırde cebn ıcraya devam olunacağı. ıtıraz edılmedığı borç odenmedığı takdırde on gun ıçınde "4 maddeyegoremal beyanmdabulunmanız. bulunmazsanız hapısletazyıkoluna- cağınız mal be>anında bulunmaz veya hakıkate aykırı beyanda bulunursanız avnca hapısle cezalandınlacağınız. teblıgat verıne geçmek uzere ıhtaren teblığolunur (lc If K 168ı Basın 110206 CUMHURIYET'TEN OKURLARA ORHAN ERtNÇ 'Yalan Habep' Kaynağı REFAHYOL da bır suredır, kendınden oncekı ben- zer pek çok hukumetın yolunu ızlemeye nıyetlı ol- duğunu ortaya koyuyor Bızde âdet hukmune gırmıştır, ıktıdarlar ışlerı bır- bırıne karıştırıp ıçınden çıkılmaz hale donuşturduk- lennde suçu başkasına atarak kendılerını savunma- ya kalkarlar Hedef de doğal olarak "bır kısım ba- sın"d\r Turkıye devletının onurunu Mısır ve Lıbya'da ayak- laraltına atma başarısını gosterıp "Muzaffer bır ro- malı komutan olarak ' yurda donen Erbakan Ho- ca, ayaklarına bulaşmış onur tozlarını bıle sılkeleme- yı duşunmeden şoyle buyurmuş "Şımdıden haber verıyorum, sonradan frenlen tutmayabılır Çok yakında yalan haber yazılmasını onleyecek onlemlen alacagız Dunyanm hıçbırye- rınde basın yalan haberle yaşayamaz " Itıraf edelım kı Hoca'nın son cumlesıne katılma- mak elde değıl Ancak hemen ekleyelım Dunyanm hıçbır yerınde basın yalan haberle yaşayamaz Ama basının yalan yazdıgına kendısı de her zaman yala- na başvuran sıyasal ıktıdarlar değıl o gazetenın okurları karar venr Iktıdarlar "ben karar venrım" dedıklert zaman, amaçlarının ıçınde hem muhalefetı susturmak hem de "yalan tekelı" oluşturmak gıbı bır ayncalık kazan- mak nıyetlerı yer alır "Yalan haber" dıye genel bır kavram uydurmak ve bunu kendısı ya da partısı ıçın kullanmak hem çı- kar bır yol değıldır, hem de Yargıtay'ın çeşıtlı ıçtıhat- larında yer alan "gazetecılerın haber verırken uymak zorunda oldukları ılkeler' açısından zordur Ceza hukukunda "yalan" kavramı genellıkle ıkı yerde geçer Bırıncısı Sermaye Pıyasası Kanunu'nun 47'ncı maddesıdır "Yalan, yanlış, yanıltıcı, mesnet- sızbılgı veren, haberyayan' kışı ve kurumların, hıs- se senedı pıyasasını etkılemesını onlemek ıçın on- gorulmuştur Ikıncısı ıse Turk Ceza Kanunu'nun 358'ıncı mad- desıdır "Her kım yalan havadıs neşır ve ışaasıyla (yayarak) veya saır hılelı vasıtalar ıle umumı pazar- laryahut ticaret borsalarında amele ucretlerının ve- ya erzak veya emtıa yahut umumı pazarlarda alınıp verılen veya esham (hısseler) borsalarında kabul edılen evrak ve senedat pıyasasının artıp eksılme- sıne sebebıyet verırse uç aydan uç seneye kadar hapıs ve yuz lıradan beş yuz lıraya kadar agır ceza- yı nakdı (para) ıle cezalandınlır" Şımdı burada durup bazı şeylen hatırlayalım ve soralım Numaralandırılarak açıklanan kaynak paketlerı- nın ıçenğı ıle "Dovızle oynayanın elı yanar" denıldık- ten ıkı gun sonra dolardakı olağanustu kur yukselı- şının gerçekle ılışkısı ne kadardır? Yalan haber yaymayı ve kaynaklık yapmayı once kendılerı bıraksaiar gazetelerde yer alan "yalan ha- ber" sayısı buyuk olçude azalacak ve yasal duzen- lemeye de ıhtıyaç kalmayacaktır • _ ^ BaşbakarrNecfWfetttf>'trö&kan'ın sRanflİMara neden olan Lıbya gezısı sırasında, RP'lılerın, seçım- lerden once RP ye 500 bın dolarlık yardım çekı gon- derdığı belırtılen islama Çagrı Cemıyetı'yle goruş- mesını Türey Köse ve Alper Ballı haberleştırdı Yardım çekıyle ılgılı surdurulen soruşturmada za- manaşımı nedenıyle herhangı bır cezaı yaptırımın olamayacağına ılışkın haberı Evin Göktaş yazdı. • Muhalefet partılerının hukumet hakkındakı genso- ru onergelerıyle gundeme gelen hukumet arayışla- nna ılışkın gelışmelerı Ayşe Sayın ve Dürdane Ko- caoğlu haberlerıyle okuyuculara duyurdular. • Tercıhlerın puanların açıklanmasından sonra ya- pılacağını da ıçeren unıversıte sınav sıstemıne ge- tırılmesı planlanan yenı değışıklıklere ılışkın haberı Emine Kaplan yazdı * IMF'nın, "Turkıye nın malı tablosunun kotuder\ de ote, berbat bır noktaya geldığı ve uluslararası pı J yasada kalmayan guvenı ancak hukumetın yenı- den oluşturabılecegı" goruşlerıne yer verılen 30, ağustos tanhlı raporunu Esra Yener haberleştırdı' • ; Miyase İlknur, "Savaş Sonrası Bosna" ızlenım-* lerınde Bosna'da yaşanan dramı olası sıyası olu-i şumları. çeşıtlı sıyası çevrelenn geleceğe ılışkın go-i ruşlerını yansıttı ! • ! Özgür Ulusoy, Turkıye'ye yapılacak malı yardı-f mı askıya alan Avrupa Parlamentosu uyelerı ıle go-{ ruşmeye gıden iktısadı Kalkınma Vakfı yetkılılerınır) ızlenımlerını aktardı j • : Ozelleştırılmesı uretım ve ıstıhdam açısından fı-f yaskoyla sonuçlanan Sut Endustrısı Kurumu Işlet-; melen'ne aıt Ankara ışletmesınde uretımın durma noktasına geldığını Tahsın Akça yazdı ; • j Sermaye Pıyasası Kurulu'nun borsada bulunan yabancı yatırımcılara kımlıklennı açıklama zorunlu-» luğu getırmesının ardından kara para aklamak ıste* yen yabancı yatırımcıların Hazıne bonolarına yoneli dığını Sabiha Semerci yazdı ! • ! REFAHYOL hukumetın'n bırıncı kaynak paketınt de ortaya attığı havuz projesı ıçın Vakıflar Bankal sı'nın hazırladığı raporun Başbakan Necmettın Er{ bakan'da bekledığını Hacer Gemici yazdı j • : Turkıye'nın toplam borç yukunun yanında ıhraj catpotansıyelınınoldukçaduşukkaldığııçınlMFv^ Dunya Bankası olçutlerıne gore "borcunu odeme\ sı tehlıkelı ulke" sınıfında olduğunu Banş Karcıoğf lu yazdı ; • ; Başbakan Necmettın Erbakan'ın Turk muteahf hıtlennın alacaklarının odenmesı ıçın Lıbya'yagıtmef sıne karşın Lıbya Merkez Bankası'na alacaklarırj odenmesı konusunda hıçbır talımat verılmedığınj Canan Soysal yazdı ; • ! Ege'dekı tum unıversıtelerde yaşanan sık/ntılarş aksaklıkları ve alınması gereken onlemlerle ılgılı yak> laşımları Cumhunyet Ege Burosu hazırladı > ~k ı Meslektaşlarını kuryelıkle suçlayan Şevket Ka* zan'ın, alabıleceğı dısıplın cezası nedenıyle Ankara Barosu'ndan ıstıfa ettığını Necati Aygın haberleş^ tırdı ! • ! Onumuzdekı pazartesıye kadar gonlunuzce bıt" hafta geçırmenız dıleğı ve saygılanmızla ı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle