30 Haziran 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
-14EKİM 1996 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER Kasım ayında yapılacak toplantıda Türkiye'nin psikolojik harekât politikası belirlenecek Psikolojik savaşalıazırbk• Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde oluşturulan Psikolojik Harekât Dare Başkanlığı. bütün ku\\et komutanlıklannın yanı sıra Jandarma Genel Komuianlığı \e Sahil Güvenlık Komutanlığrnın da benzer bırimler oluşturmasının ardından çalışmalanna başlı>or. Kasım a>ı ıçinde Genelkurmay Başkanlığı'nda yapılacak genış katılımlı bır toplantıyla Türkiye'nin psikolojik harekât politikası belırlenmeve çalışılacak • Genelkurma> Harekât Başkanlığı bünvesınde çalışmalannı sürdüren Psikolojik Harekât Daıresfnın başında, bırdönem Mıllı Güvenlik Kurulu Genel Sekreterlığı Toplumla tlışkıler Başkanlığı'nda göre\ yapan Kurmay Kıdemlı Albay O.K. bulunu\or. O.K. Mıllı Gihenlık Kurulu Genel Sekreterliği'ndeki göreu sırasında. vurtdışındakı Türkleri "İslamcı ve ülkücü" örgütlerin çatısı altında toplama\a çalışmakla suçlanmıştı. A.NKARA (Cumhumet Bürosu) - 1 995'te ba^latrigı çalışmaları sonuçlandırarak once kendı bünvesınde. daha soira Jandarma Genel Komutenlığı >e Sahıl Güvenlık tComutanlığı'nı da kapsa\acak şekılde burun kuvvet komutjnhkiannda psikolojik harekât sxbelen kurulmasinı saglavan Genelkurma) Başkanlığı Icasım avında vapılaeak genış katılımlı bîr toplantıvla Turkı.e'nın "psikolojik harekât politikasını" belırlemeve •çalı^acak "Tanksız, topsuz harekât" oiarak da adlandınlan "psikolojik harekât" ka\ramı. bır ulkenın kendisine vonelık duşmanca polıtıkalar ızleven ulkelerde kamuovu oluşturmasinın \anı sira. gerektığmde "kargaşa çıkarma" stratejısını de ıçernor Ozellıkle »avaş donemlerınde çatiştlan ulkenın cephe gerisını hedet alarak halkın psıkolojık olarak da çokertılmesını hedefleven pMkolojık harekât. abken bır ka\ram olarak ortava çıkmaMna karşın. s,oğuk savaş donemınde bırçok ulke tarafından kullanıldı Genelkurma\ Başkanlığı Harekât Başkanlığı bunvesınde çalışmalannı burduren Psıkoİoıık Harekât Daıresfnın başında. bır donem Mıllı Guvenlık Kurulu Genel Sekreterlığı Toplumla tlışkıler Başkanlığı'nda (TIB) çalişmalarda bulunan kurma\ Kıdemlı Albav O.K. bulunuvor Kurmav Albav OK TlB'dekı çalı^malanndan dolavı şurdışında bulunan Turklen -İslamcıve ülkücü" derneklerın çatisi altında orgutlemeve çalı^makla suçlanmıştı Genelkurmav Ba^kanlığı Psıkoloıık Harekât Daıresı. butun ku\\etlenn orgutlenmelerını tamamlamalannın ardından konu\la ılgılı sorunların \e onerılerın ele alınacağı genış katılımlı bır toplantı vapmavı planlıvor kasım a>ı ıçinde gerçekleştırıleceğı belırtılen toplantıda. "Psikolojik harekât gereksinimi nedir'.', TSK'nin psikolojik harekât teşkilatlanması nasıl olmalıdır? Turkhe've \onelik psikolojik harekât tehdidi nedir? De\let çapında psikolojik harekât u\gulamalan nasıl olmalıdır" sorularınm vınıîlarının aranacagı ve ornek olu^turabılecek psikolojik harekât uvgulamalannın değerlend'ırıleceğı kavdedıldı Turkıve'de. Genelkurma} Başkanlığı'nın dişinda Başbakanlık. Mıllı Guvenlık Kurulu Genel Sekreterlığı Toplumla Ilı^kıler Başkanlığı da psikolojik harekât çalişmalarında bulunuvor Bu ıkı kurumun dışında Mıllı Ktıhbarat Teşkılatı \e Emnıvet Genel Mudurluğu nde de benzer amaçla kurulmuş bınmler ver alıvor Halikarnas Balıkçısı anıldı •BAMJDİLER TEZEL BODRL M - Halikamas Ba- lıkçısı Cevat Şakir Kabaağaç- II dun mezarı basinda vapılan torenle anıldı Bodrum Beledıvesf nce 'saglanan otobuslerle Ce\at •Şakır'ın mezarına gıden \ urt- îa^lar çıçekler kovdular. anı- lan tazeledıler Saat 14 00'te başlavan toreneCevatŞakır'ın -kızı İsmetîNuna. Bodmm Be- ledıve Başkanı Tuğrul Acar Bodrum Kavrnakamı Lğur Boran Çağdas Ya^aniı Des- tekleme Derneğı. Akdenız Akademnası Vakfı sıvasi partı temsılcılen ve >urttas,lar katıldı Bodrum Beledıve Başkanı Tuğrul Acar torende > aptığı konuşmada. her geçen gun azalanveşıl \ema\ının konın- masına daha çok ozen goste- rılmesını ısteverek "CevatŞa- kir bunun savaşımını verdi" dedı O DD Temsılcısı Hati- ce \ ücel de çocuklara "Balık- çı"sevgısı asılamak ıstedıkle- nnı belırtırken anıt nıezann bır araştırma merkezıne do- nuşturulme,sı ortak goruş ola- rak benımsendı Cevat Şa- kır'm vılda bır anılması \erı- ne. mezar voresıne vapılacak etkınlık alanlanv \i her gun gı- dıp gelınebılecek bır nıerkez olmasi istendı Cevat Şakır'le uzun vıllar vaşavan vurttaşlann anılannı anlatmasıvla toren son buldu Yeniköy'ün kirliliği gündemde yok• Kamuoyunun Yatağan ve Gdko\a kadar tanımadığı, ancak bu ıkı santralın ortas,ında yer alarak yarattığı kırlılıkle Güney Ege ıle adalar üzennde etkılı olan Yenıkoy Termık Santrah'nda desülfünzasyon tesısi kurulmasına \onehk hıçbır faalıvet yaşanmıyor ÖZC\NÖZGÜR M l ĞLA- Mahkeme kararn la kapatılmaları istenen, ancak Ba- kanlar Kurulu karan ıle çalışma- >a devam eden termık santrallar- dan \atağan Termık Santralı'na desulfunzasvon sıstemı kurulma- sı\la ılgılı hazırlıklar tamamla- nırken "\enıko\ Termık Santra- h'nda belırsızlık suruvor Geçen hazıran avında 'Senıko\ ıçın A\- rupa'dan geleceğı açıklanan 51 2 mılvon marklık kredıden ses çık- nıazken santralın desulfürızas\ on ıhalesı de \apılamadı Kamuovunun \atağan \e Go- ko\a kadar tanımadığı ancak bu ıkı santralın ortasında \er alarak >arattığı kırlılıkle Guncv Ege ıle adalar uzerınde etkılı olan ^lenı- ko> Termık Santrairndadesulfu- rızas\on tesısi kurulmasına \o- nelık hıçbır faalı\et va^anmıvor On \ ıldan daha az omru kalatı \d- tağan Termık Santralı'na desulfu- rızasvon unıtesı kurulması ıçın son adımlar atılırken ^enıko> de bo\le bır çalişma vapılmaması ganp karşilanıvor Geçen hazıranda TEAŞ vetkı- lılennce Avrupa \atinm Banka- sı'nın tge Bolgesrnıngune}'ba- tı knısında lıınıtle çalıvm Seııı- ko\ Termık Santralı'na desultu- nzasvon unıtesı kurulması ıçın 40 mıKonECL (51 2 mıKoıı dolar) kredı açacağı açıkldiırniştı TF- AŞ tarafından uvgulanatak pro- ie\ le Ege adalarn la arasında sj- dece 60 kılometre uzaklık bulu- nan santralın kukurtdıoksitemis- vonlarının azaltılarak A\rupa çevre standartlarına ııvgun hale getınlmesının anıaçlandığı kav- dedılmistı Aradaıı geçen beş a> da bu \ on- detekbıradımatılmadıâı aıbı \e- nıkoy Termık Santrah'ııa desul- fîırızasvon ıhalesi de gundeme getırılmedı Venıkov Termık Santralı ınşa edılırkcn ^00 metre olması gere- ken bacasinın 200 metrede bıra- kıldığını ve mevciıt elektrık tılt- relerınııı dc duzenlı t,alışmadığı- nı beluien bır\etkılı konınla ıl- gılı şunları sovledı "Daha once Turki>e'de çe\re- nin korunmasına >onelik beş pro- \e\i destekle>en Avrupa ^atırım Bankası'nın desteklediği projeler arasında İ/mir limanının oelişti- rilmesi de bıılunuvor. Bunun için banka36nıiK«nECl 'lukvardım vapııııştı. Banka Ncnikov için de >ardım etnıek istedi. Bu \ondego- ruşmeler vapıldı. 51.2 milyon marklık kredi açılabileceği bildi- rildi. Soz konıısu proje\ le \v rupa Birliği'nin butçe kav naklarından sağlanan > uzde 35 oranındaki l'a- a sulnansivonundan da \ararla- nılıvor. Ne \ar ki bu >onde çalış- malar gelis,tirilemedi. Banka bu knediji vermekten \azgeçmiş, de- ğil. ama ihalesi >apılmamış bir proje\e kredi \erilmesi beUene- nıez. Projenin bir an önce ihaleve çıkarılması gereki>or." Ihşık formu doldurup hemen uye olabılırsmız Daha fazla bılgı ıçın muşterı temsılcınızı arayıp randevu verebılırsmız Bdg ve rezervasyon ıçtn Murat Guler 251 77 89 T^atra Tıyatro Dergısı Ağahamamı Cad 5/3 C ı h a n g ı r I s t a n b u l Tel (0 212) 293 72 77 243 09 37 Fax lO 212) 252 94 14 500 seçkin uye; Uye sayısını 500 ıle sınırlı tutmamızın nedenı, oncelıkle uyelerımızle ıletışımı kolaylaştırmak daha ıvı bır hızmet sunabılmektır Tiyatro... Tiyatro... Dergisi aboneliği; Turkıye'nın 6 yıldır sureklı yayımlanan tek tiyatro dergısı olan Tiyatro Tiyatro ya abone olacaksınız Her ay bir tiyatroya davetiye; Tiyatro sezonunda (7 ay) dergı ıle bırlıkte sızlere ulaşacak davetiye ıle o ay Tiyatro Tiyatro Dergısı nın konuğu olarak belırtılen oyunu ızleyeDiıeceKsınız Tiyatrolarda indirim; Ayda bır sızlere ulaşacak davetıyenın yanı sıra dığer tıyatrolardan da ındırımlı olarak yararlanabıleceksınız Cafe-bar ve restaurantlarda indirim; Cafe-bar ve restaurantıardan Tıvatro Kulubu' kartını gostererek ındırımlı olarak yararlanma olanağınız da olacak Kultur etkinliklerine rezervasyon ve bilet temini; Istanbul'da gerçekleştırılen kultur etkinliklerine katılmak ısteyıp de bılet alma gıbı bır yukten de kurtulacaksınız Istanbul'dakı îum festıvaller, tum tıyatrolar, konserler vb etkınlıkler ıçın bızı aramanız yeterlı olacak istediğiniz kitaba anında ulaşma; Kıtapçılara gıtmek guzel kıtapların arasında dolaşmak ıstedığınız kıtabı seçmek daha da guzel, ama zaıman darlığı, Istanbul'un trafığı bunu her zaman olanaklı kılmayab/lır 8azen herhangı bır kitaba hemen ulaşmak ısteyebılırsınız O zaman bızı arayıp ıstedığınız kıtabın adını bıldırmenız yeterlı ola caktır Ayrıca; Yıl ıçinde gefıştıreceğımız çeşıtlı olanaklar, hızmetler sızlere her ay Tiyatro Tiyatro Dergısı nde duyurulacaktır AIDS İle mÜCadele £' nlü^nncu EMzabeth Ta>loı• veAIDS kur- banı Rvan \V hıte ın annesı \\ashıngton da Kongre binasının vakınlarında AIDS'ten ölen 70 bin kişinin anısına düzenle- nen bir torende mumvakı\orlar. (Fotoöraf REUTERS) Cumhurbaşkanı. okul yaptıranlara teşekkür etti 'Sevgili çocuklar işte size bir okul daha' 31 Ekim'e kadarfiyeolanlar, armağan olarak bir öncekiyılın dergilerine de salüp olacak. T ıyatro Kuiubu ne uye olrrak ıstı/orum 8 r /ılhk uyeiik oder t ıs 8 000 C00 TL ,ı aşa^tda ışaretledığım hesaba vattrd m Dekont ılışıkîedır Adı Soyadı Adress Teî O T Iş Bankası Cıhangır Şb Tiyatro Yapım 197 245 3 Posta Çekı Hesabı Tiyatro Yapım 655 248 3 HandevJ alıp zı/aretıme gelın İT1Z3 \NKAR-A (Cunıhuri\et Burosu)-Cum- hurbaskanı Sulcvnıan Demirel Gurta^ A§ taratından keçıoren'devıptırılan PaşalıNe- cati llkoğretım Okulu'nu oğretıme açtı Demirel okulun açılıs torenınde konıı- şiırken arkadakı eocuklann onune getınl- nıesını ıstedı Demirel çocuklara "Hiçkim- $e kalmasm çocukların içindo. >akia;ın ço- cuklar"dı\e seslendı **Se\gili çiKiıklar. işte sbe bir okul"dıveıı Demırel okıılu çocuklara armagan edenle- re onlar adına te^ekkur ettığını bıldırdı Gurtaş AŞ'nın. okııla astığı "\atan borcu bildik" vazılı pankarta dıkkat çeken Demı- ıel bunun herkese ornek olmasını ıstedı Demirel okulun lıayırlı olmasını dıledıkten sonra hızmete açtı Demirel daha sonra okulu gezerek şetkılılerden bılgı aldı Demirel dun avrıca Petrol Uaınlen Işve- lenlerSendıkası nın konva\olu uzerınde- kı Genel \lerkez kompleksi nı de hızmete açtı Burada duzenlenen torende konuşan De- mırei açılisin Ankara nın lıukunıetmerke- zı vapılmasiııın \ıldonumune rastladığına dıkkat çekerek başkentın bovlesıne guzel bır tesise kavuşmasının sevındırıcı ol- duüunu belıntı AYDEVLANMA EMRE KONGAR Bilgi Hazinesi Bîr Dergi: SDD 1995 genel seçımlerının galıbı kım? Bu soruya, seçım sonuçlarına gore partıler ara- sında en çokoyu Refah Partısı'nın aldığını anımsa- yarak "Refah" dıye yanıt verdınız mı SDD'ye gore dogruyu bı/mış olmuyorsunuz Bakın SDD'nın Mart 1996'da yayımlanan bırıncı sayısındakı tablo ne soyluyor Protesto oyları 6 028 988 Refah 6 012 450 ANAP5 564 141 DYP 5 396 009 DSP 4 118 025 CHP3 011 076 MHP 2 341 343 HADEP1 171 623 Dığer 552 326 Tabloya gore 1995 seçımlerının galıbı. "protesıo oyları " Bu rakamların ıçinde yer aldığı makalenın yazar- ları Aydın Köymen, Necat Erder ve Ahmet Kar- dam oy kullanmayanlarla geçersız oy kullananla- rın toplamını "protesto oyları" adı altında toplaya- rak seçım sonuçlarını, bu grubu da dıkkate alarak çozumlemışler Polıtıka ıle ılgılenenlerın mutlaka okuması gere- ken bır yazı çıkmış ortaya Sadece "protesto oyları "açısından olaya bakar- sak. 1994 seçımlerınde 3 752 519 olan bu oyların, bır yıl ıçinde neredeyse ıkıye katlanmış olması. pek çok yenı açılımlar getırıyor makaleye • • • SDD'nın tam adı Sosyal Demokrat Değışım ikı aylık olarak marrtan berı yayımlanıyor Bır araya gelen 50'yı aşkın bılım ınsanı araştır- macı ve yazar tarafından kurulmuş Kurucular arasında TUSES Başkanı Prof Taner Berksoy, sendıkacı Önder Aker, SHP'nın Ankara Beledıye Başkan adayı Korel Göymen, Oğretım Uyelen Derneğı Başkanı Prof Burhan Şenatalar, Prof SencerAyata, Prof Bınnaz Toprak, Prof Ay- şe Buğra gıbı pek çok değerlı araştırmacı bulunu- yor (Aslında keşke yerım olsaydı da kurucuların tam lıstesını yayımlayabılseydım) Dergının yazı ışlerı yonetmenlığını değerlı yayın- c\ Uğur Büke yapıyor Buke, hem değerlı bır ınsan hem de ışten kaç- mayan bır aydındır DYP-SHP koalısyonu sırasın- da buyuk bır ozverı ıle Başbakan Yardımcısı Erdal Inönü'nun ozel kalem mudurluğu gıbı hem çok zor hem de çok nankor bır ışın altına gırmekte tered- dut etmemış el attığı butun ışler gıbı bunu da alnı- nın akı ıle tamamlayarak istanbul a donmuştur • • • Sosyal Demokrat Değışım dergısının dorduncu sayısı bu ay yayımlandı Dergı yıne Turkıye'nın ve ozellıkle sol kesımın onemlı gundem maddelerıne yenı goruşler yenı açılımlar getırıyor Ama bence bu sayının en onemlı bolumu, ıçle- rtnde benım de bulunduğum dort bılım adamımn "Kemalızm ve Sosyal Demokrası" tartışması Konu aslında Semih Eryıldız'ın Ankara Anado- lu Kulubu'nde duzenledığı "Ankara Toplantıla- n"ndan bırının gundemı ıdı Değerlı bılım adamları Prof Ahmet Taner Kışla- lı ıle Korel Goymen konuşmacı olarak çağrılmışlar- dı Bu ıkı bılım ınsanının "solda' lıderlık duzeyınde polıtıka yapmış olmaları gecenın onemmı daha da arttırıyordu Aslında farklı goruşlerın savunulabılmesı ıçın çağ- rılan başka değerlı polıtıkacı dostlarımız da vardı ama gelemedıklerı ıçın burada adlarını vermeyı uy- gun gormuyorum Kışlah'nın ve Goymen'ın konuşmalarını yorumla- mak ıçın de Prof Sencer Ayata ıle bana gorev ve- rılmıştı Gece. tam bır duşunce şolenı halınde geçtı Be- nım konuşmam hanç otekı uç konuşmacının bu- tun sozlerı gerçekten bugun Turkıye de "sosyal demokrası" ve "Kemalızm" hakkında duşunce uret- meye çalışanların mutlaka dınlemelerı gereken go- ruşlerden oluşuyordu "Kemalızm" ve "sosyal demokrası" uzerınde ya- zan ve duşunen tum dostlar bu goruşlere (kı zaten hepsı bırbırıyle bır uyum ıçinde degıldı) katılabılır ve- ya eleştırebılır Ama yazıyı mutlaka okumalılar dıye duşunuyorum Tartışmaları tam metın yayımlayan SDD yonetı- cılerını kutluyorum Meraklıları dergının tum sayılarını Sumbul Sokak 33/1 Levent-lstanbul adresınden temın edebılır Not Televızyonlarda bır sıgaranın reklamı oynu- yor Doğa sağlık seruven mesajları ıçeren bır rek- lam Amacı. cığerlerımızı doğrayan duman tuketı- mını arttırmak Ben sıgara reklamlarına tumden kar- şıyım Ama bu, ayrıca "yanıltıcı" bır reklam Bu rek- lama karşı mısınız^ Başkent oluşunun 73. yılı Demirel: Anl^ara cıuııhııriyetiıııizin sembolüdür \NK.AR\ (Cumhuri>et Burosu) - Ankara'nın bas- kent oluşunun ""3 vıldonu- mu nedenı>le bır kutlama mesap vavımlavan Cum- hurbaşkanı Sıilevman De- mirel "Bugun dümanın modern şehirlerinden biri- sisavılan guzel Ankaranuz. bundan sonra da gelişmesi- ni siırdurecek \e sonsuza kadar laik ve demokratik Turki\e Cumhurheti de\- letinin başkenti olmava de- vam edecektir. Ankara cumhurnetimizin sembo- lüdür" dedı Ankara'nın başkent olu- şunun 7 3 vıldonumu kut- lamaları çerçevesinde An- kara \ahsi Erdoğan Şahi- noğlu ve Beledıve Başkanı Melih Gokçek Ânıtkabır'ı zıvaret ederek çelenk kov- dulaı \e savüi duruşunda bulundular Vnitkabır ozel defterıııı ıııızalavan Gok- çek. defteıdekı \azisında bazı proıelennı aıılartı Llus takı Ataturk Anıtı onunde duzenlenen torene karılaıı \alı Vıhınoğlu \e Melıh Ookçck bııerkonu^- ma vaptılar ">ahınoğlu "\nkaralı, bu başkenti, TıırkiveCunı- hurivet'nin ulu onderinden aldığı gibi ilelebet onu çağ- daş bir sevi\eve ulaştırma- nın gavreti içerisinde ol- muştur" dedı Gokçek başkent \nka- ra'vı butun duınavaornek olacak hale gıtıımek ıçın pek çok pıoıe ba^lattıklan- nısovledı kııtlamalar ge- ce Anakent Beledıvesfnın ASkl Sosval Tesıslen'nde duzenlendıöı lıavaı tışek lîosterı'eıı ıîe soııa eıdı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle