27 Haziran 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
(Ş CAĞDAŞ YAY NLARI C [ M I L Y E N E R fuzuli 200.000TL Ç«ğ Pazartama A.Ş. Yerefcatar Cac Salkmsogut Sok No 9,B :aQalo$lulstanbul Tej 514 0196/95 Potaçefcıno 666322 Cumhu <Ş CAĞDAŞ YAYINLARI fc T 0 K T A M I S ATEŞ Ifuşünce parlamentosu f 150.000TL 'Çağ Pazartama A^. Yerebatan Cad Salkımsoğut Sok No 9/B Cagatoglu/lstanbtJİ Tel 514 01 96/95 Posta çeta no 666322 73. Y l SAYI25940 / 50000 Tl KDV ,ç,nde> KURUCUSU YUNUSNADİ (1924-1945) BAŞYAZARI NADİRNADİ <945-1991) 14OİM1996PAZARTESJ Başbakan, RP kongresindeki konuşmasında Atatürk ilkelerini sahiplendi Erbakan'dan talayye Erbakan da Atatürkçü... Refah Partisi'nin iktidar- daki Uk büy ük kongresi için \azilacak çok şe\ \ar; biz bir tek nokta\ a değinnıek isrh o- ruz. Kongrenin en ilgi çeken bölümü Sa\ın Erbakan'ın konuşmasi} dı. Hiç kuşkusuz konuşmanın da en ilginç \a- nı "laıklık \e Ataturk ılkcle- rı" bölümindü. Necmettin Hoca, her zamanki gibi tüm fütursuzluğmla kalabalığa seslendi. Sö> lediklerine ba- karsanız. en laik \e en Ata- türkçü olan kendisivdi, par- tisi\ di. Bu gibi desteksiz atip tut- maları Sa\ın Erbakan için doğal sa>ı\oru/. Önenıli olan, kamuovunun laiklik ve Atatürkçülük konusunda "Hoca'nın içtenliğine inan- masıdır; \ecmettin Be>"in Atatürkçü görünmesinin "takıy\e" olduğunu dünva âlem bilhor; Mevland'nın "Ya oiduğun gıbı gorun. va gorunduğun gıbı ol" öğü- dünden çok uzaktadır Sa\ın Erbakan... • Atatürk" ün bağımsızlık şi- anna en çok Refah'ın bağu olduğunu smle\en Erbakan dedi ki: "Atatürk ülkenın ba- şındayken yurîdışına çıktı mı J Bır \abancı de\lete zı- yaretçı olarakgıttı mı'' Ingı- lız Kralı. Afgan Kralı. Iran Şahı hep Ataturk'un ayağına gelmedıler mı' Doğrudur. 20'nci \üz>ıhn ilk \ansm- da dünvanın koşullan bu- günkünden çok değişikti. De\ letler arasındaki temas- lar daha çok elçilerle vapılır- dı. Cumhurbaşkanİan \e başbakanlar bugıinkü gibi sık sık uçağa atlavıp başka ülkelere ueama/Jardı. l/aklıkJar günümü/de engel sayılnmor, de\ letler arası ilişkilerde geziler >o- ğuniaştı. Atatürk'ün döne- mindeÇankavanınturumu, çağın gereklerinden ka% nak- ianıvordu: a\rıca Mustafa KemaPin davranışımn ö/el bir içeriğide^ardı. Doğu'dan İran Şahı \e Afgan Kralı'nın, Batı'dan İngiliz Kralı'nın Türkh e'\ e gelmesi. o \ ıllann önemİi \e anlamlı ola\ landır. Pekl Sayın Erbakan bu ör- nekleri neden vermiştir?.. Ajmazlıktan mı?.. Çünkü birisi çıkıp Sa>ın Erbakan'ın Atatürk konu- sunda ele aldığı örnekJere da- vanarak dhebilir ki: Behe\ gafil!.. O dönemde, 15 mihonluk bir de\let. Do- ğu'dan ve Bah'dan krallan a>ağına getirnor, savaştan \anıp yıkılarak çıkmış bir Türkhe'nin dünvadaki sa\- gınlığına bak!.. Sen arkanda 65 mihon nüfuslu bir de\let varken, 1.5 mihon nüfuslu Lib>a 'dan birkaç > üz nıih on dolarlık alacağını tahsil için Kadddffnin a\ağına gidi- \orsun. bede\i çadırında ha- karete uğrmorsun, gerekli \anırı veremhorsun, sonra da kalkmış. "Ben de Ata- turkçuyum" divorsun. Bu ne a\TtıazLk!.. Lnutma ki Mus- tafa Kemal senin başkentin- de hakarete uğradığın Lib- >a\\ı İtaKanlardan kurtar- mak için binbir tehlike>i üst- lenerek sa\aşma>a koşmuş- tu. • Sonuçta Refah Partisi'nin iktidardaki ilk kongresinde Erbakan'ın da Atatürkçü ol- duğunu öğrendik. Atatürkçü olma\an bir o kalmıştı. Bu noktada baş\azanmız Nadır Nadı>i anımsayıp, "Öyle\se bız Atatuıkçu de- ğılız" demekten kcndimi/i nasıl ahkoyabiliriz!.. Cumhuriyet COŞTUKÇA COŞTL - Erbakan, RP'nin 5. olağan kongresinde >aphğı konuşmava," Mlah'ın rahim \e rahnıan adı\ la sö/- lerime başlamak isti\orum" dherek başladı. Partisinin "şahlanış" dönemlerini sırala\an Erbakan, "Cumhurheti kuran- lar milli görüşçüdürler. Ne solcudurlar ne masondurlar" görüşünu diJe getirdi. Erbakan, RP'nin iktidara gelmesini, Ku- ran'daki bir a>etten alıntı \aparak \orumlarken. "Hak gelince, batü zail olur. Bugün bu muci/eyi açık şekilde >aşamanın bahtharlığı içinde\iz" dedi. Erbakan, partisinin beledi>e \önetimleri \e hükümetteki çaiışmaJannı anlahrken, "Buna pat- lama derler. Bunun altında iman \ar, iman. İman konuşu\or, iman" dedi. (Fotoğraf TARIK TINAZAY) • Başbakan Erbakan, partı kongresinde, laiklik başta olmak üzere Atatürk ılke ve devrimlerini, partisinin politikasına uygun bır zemine oturtarak cumhuriyetın evrensel. çağdaş değerlere yönelik temel niteliklerini savunan kesimleri eleştirdi. •"Gerçek laiklik" ifadesini sık sık yıneleyen Erbakan. bu ılkenin şu andaki uygulama biçimıni "din düşmanlığı ve Türkiye'nin ateizme kaydırılması çabalan" olarak nıteledi. • Erbakan, "Bazı çevreler, RP'nin karşısına laiklik, Atatürk ılkeleriyle çıkacaklannı zannediyorlar. Birtakım devrim yobazlan var. Erkekseniz gelin konuşalım, neymiş şu Atatürk ilkeleri" dedi. • 5. Sayfada Ortadoğu 'yu kana bulayan Müslüman Kardeşler ve HAMAS davetliler arasındaydı Şeriatçı örgütler kongredeErbakan yeniden başkan, kadınlara yer yok Saionda Atamrk pos- tcrı aMİmaM \c balonlu izostcnlcrgıbı bırçok "ılk"e sahne olan RP kongresin- de tum sısası partı kongrelerınde gerçekleştınlen bır hevetle "'Anıtkabır'c zı- varet" uvgulaması unutuldu Eıbakan. 956 geçerlı o>un hcpsını alarak yeni- den genel ba^kan -,eı,"ildı Muhalefetın \er almadığı kongrede partı genel mer- kezı tarafından olu^turulan \IK\ K lıstesi de seçıldı Muhalıflere ver açmak ıçın u\e sa\iNi 50"\e vukseltılen \\K~\ K lı^tesınde kadınlara \er \erılmedı Tekbir getİrİlmeSİ engellendi Gorevlendırılen gençler. ızleyıcılenn kongredı: belırlenen sloganlaı dı>ında slogan atmaması ıçın denetleme \apti Bırara "Allahuekber" dı\erek tekbir getırmeveba>la\ an bır grupızlevıcıuy a- rılarak NUNÜUIııldıı Kongrede. Mı«.ırh ^enatçı terorörgütu Musluman Kardeş- ierıle koktendmcı terororgutu H A\l \S da teınsıl edıldı Daha oncekı RP kong- le \e toplantılaıındaolduğu gıbı bu kongrede debayan ızleyıcıler ıle erkek ız- le\ıcıJeı '"luıem-selamJık" ^eklınde a\rı a\ıı oturtuldu | 5 . Sayfada Cumhuriyet, Halkbank dosyasını açıyor DYP'tilem trüyonhık kinkcı kmlisi• Kamu bankalannm özelleştınlmesını oncelıklı hedefı sa\an DYP'nın, Halk Bankası'nın trıKonlarca lıralık kaynaklannı. partılı mıllet\ekılı \e yönetıcılere kullandırdığı belırlendı Hukumetı koşulsuz destekleyen DYP MılleUekılı Sedat Aloğlu'nun şırketlenne 1 tnKon 710 mılvar lıra. DYP Genel Sekreterı Hasan Peker"ın şırketıne de 1 tnlyon 410 mılyar lıra dolayında nakıt \e temınat me'ktubu kredısı sağlandı • Halk Bankası Yonetim Kurulu. aynı gün üç ayn kararla. Sedat Aloğlu'nun uç şırketıne l'er mılyon dolar (282 mıhar lıra) kredı sağladı Aloğlu ve Peker'ın şırketlenne sağlanan \e bugunku kur uzerınden 3 trılyon 120 mıhar lıra dolavına ulaşan nakdı \e gayn nakdı kredılerın duze\ ının, Halk Bankası'nın 1995 sonundakı 5 tnlvon lıralık sermayesının yuzde 62 4'une denk duştuğune ışaret edıldı. DOĞA.N AKI> - "De\letin kıi- çultuJmesi" programında ka- mu bankalannm ozelle^tınl- mesını oncelıklı hedeflen ara- sına koyan koalısyon ortaöı DYPnın, Turkıye Halk Ban- kası'nın frıl- yonlarca lıra- lık kaynakla- nnı. partılı mılletvekılı ve yönetıcıle- re kullandır- dığı belırlen- dı REFAH- YOL huku- metını koşul- suz destekle- yen DYP Is- tanbul Mıllet- vekılı Sedat Aloğlu ıle DYP Genel Sekreterı. Te- kırdağMıllet- vekılı Hasan Peker'ın şır- ketlenne sağ- lanan kredı \e temınat mektuplan tutannın. Halk Bankası'nın 1995 sonun- dakı sermayesının yuzde 62 4'une ulastığına ışaret edıl- dı Halk Bankasfndan, bugun- ku dovız kuru uzerınden dık- kate alındığında. Aloğlu'nun 65 milyar sermayeye 1.5 trilyon kredi • DYP Istanbul Mıllenekılı Sedat Aloğlu'nun. Halk Bankası'nca Turk Lırası cınsınden yaklaşık 1 tnlyon 526 mılyar lıra nakdı \egayn nakdı kredıler aktarılan 3 şırketının "odenmış" ve "kayıtlı" sermayelerının toplamının 64 mılyar 960 mılyon lıra olduğu belırlendı • 6. Sayfada şırketlenne yaklaşık 1 7 tnl- yon lıra. Peker'e aıt olan Ln- cular Besın Sanayı AŞ'yede 1 5 tnlyon lıraya varan rakam- larda. onemlı bırbolumumad- dı temınata bağlanan nakdı \e gayn nakdı kredı transferlen yapıldığı belgelerleortay a çık- tı Cumhuri- >et. 20 Ekım 1991 5eçım- lerının ardın- dan kurulan koalısyon hu- kumetlerınde sureklı olarak DYP kanadı- nın yonetı- mınde bulu- nan Halk Bankası'nda- kı kuşkulu kredı ılışkıle- rını ^ergıle- yen belgeien ele geçırdı Belgelere go- re. Lıbya skandalında bıle REFAH- ' YOL huku- metını koşulsuz destekleyen DYPİstanbul Mıllenekılı Se- dat Aloğlu'nun. "Feniş \lü- mimum". u Feniş DışTkraret*', "Terme Metal Sana\ii" ve • Arkası Sa. 6, Sü. 3 'te KIBRISTA Yİ>E AKTI Türk sınınnı geçen Rum vuruldu• KKTC yetkılılerının açıklamasına göre temas hattını aşarak KKTC topraklanna gıren sıvıl gı\sılı bır Rum, 200 metre kadar ılerledı. Buradakı Türk nobetçılerın uvarılarına rağmen KKTC topraklarında ılerlemeye devam eden Rum. durdurulmak ıstendı. Ancak. askerlerden kaçmaya çalışınca. üç kez uyarı ateşı açıldı. Buna rağmen durmayan Rum, askerler tarafından vuruldu. • Rum Temsılcıler Meclısı Başkanı Spıros Kıpnvanu, olayı "cınavet" olarak nıteledi. Kıprıyanu, KKTC makamlarının sorumlu olduğunu ıddıa ederek "ola\ı uluslararası alanda protesto edeceklennı" belırtttı Kıpn>anu. Türk tarafının "Kıbrıs'ta Turkler ıle Rumların bır arada yaşamasının ımkânsız olduğunu gösterme çabasında olduğunu" savundu. HASAN AKAR m Itaberi • //. Sayfada SrLEYMANİYE'DE DENETİM IKYB'NİN ELİNE GEÇTİ Talabani saldırdı Barzaııi çeldldi • Kuzev Irak'ta her şey sıl baştan Bır sure once Bağdat'ın desteğıyle bolgedekı denetnnı elıne geçıren Kurdıstan Demokratık Partısı lıden Barzanı. şımdı zor durumda Kurdıstan Yurtseverler Bırlığı lıden Talabani. Kuzey Irak'ın en onemlı kentı Suleymanıye'de yeniden denetımı ele geçırdı Bolgedekı BM yetkılılerı, kentın çatışma çıkmadan IKYB'nın elıne geçtığını bıldınyor Talabanı'nın toparlanıp karşı atağa geçmesinde Iran'ın da katkı sağladığı gelen haberler arasında GUNCEL CUIVE1T ARCAYUREK Hedef••• RP'nin "ıktıdarkongresı"n\n nasıl açılacagını merak- la beklıyorduk Once Kuran okunacak, sonra Istıklal Marşımız mı soylenecektı? Kafamızdan gunlerdır bınbır bıçımıyle geçırdığımız sorunun yanıtını -TV'lerde ızledınız- "Yeniden Buyuk Turkıye" kongresı verdı "Şerıat yelpazelerı" ıle serınleyerek1 Hoca'nın muhalefettekı savlanyla iktidara geldıkten • Arkası Sa. 6, Sü. 1 'de Kuzey lraktaki Kürt gruplar arasındaki gerginlik süriiyor. Dış Haberier Senisi - Irak Kurdibtan Demokratık Partı- M'nın (IK.DP) saldıniarı sonucu geçen ay Kuzey Irak'tan nere- dey se tamamen çekılmek zorun- da kalan Celal Talabani lıderlı- ğındekı Irak Kurdıstan Yurtse- verlerBırlığıllKYB)dunSuIey- manı\e kentını yeniden ele ge- çırdı IKDP lıden MesudBarza- ni. Kuzey Irak'ın en buyuk ıkın- cı kentı Sulevmanıye'nın Iran de\rıın muhafızları tarafından işgal edıldığını ılerı surdu AFP'nın haberıne aore. bolge- dekı Bırleşmış Mıfietler (BM) M Arkası Sa. 6, Sü. 8'de Anayasa Mahkemesi Bedelsizde son söz Deıiîirerîn • Anayasa Mahkeınesi Cıenel Sekıeteıı Bulent Serım. C ıımhuıbjskanı Dcmırel'ırı bedelsiz otomobıl ıthalatı ıle ılgıli kararnameyı "suresız" tutabıleceğını ve hukumete gen gonderme yetkısının "sınırsız" olduğunu bıldırdı Serım, bedelsiz ıthalatın kanun huknıunde olmadığını. Bakanlar kuıulıı taıafından hazırlandığını belırterek. herhangı bır ıhtılafdurumunda Anayasa Mahkemesi'ne basvurulamayacağını da bıldırdı • 9. Sayfada Türkiye 1. Futbol Ligi Galatasaray lider döndü • Tuıkıye I Futbol Lıgfndekı onemlı ma»,ta Galatasarav. Samsunspor'u 2-0 vendı Sarı- Kırmızılı takım Avrupa Kupası oneesı üç puan. moral ve lıderhk buldu Samsun'dakı maçta tnbun ve saha dışında olaylar \ardı Fenerbahçe kendı sahasında Bursaspor'la oynadığı maçta, Bolıç'ın penaltıdan attığı golle uç puanı aldı Dığer sonuçlar şoyle Kocaelıspor 4 - Vanspor 2. (.anakkale Dardanelspor 3 - Antalyaspor 2, Gençlerbırlığı 3 - Zeytınburnu 2. G Antepspor 2 - Altay. 0. H Spor'da Körfez raporu Türkiye'ye ağır fatura • Çıller'ın ABD'lılere sunduğu "gızlf raporda körfez krızının malıyetı, 27 mılyar 261 mılyon dolar olarak belırlendı Raporda sınır guvenlığı ıçın 330 mılyon dolarlık ek harcama y apıldığı da bıldınldı • 6. Sayfada Cenelkurmay Psikolojik yapılanma • Kasım ayı ıçınde Genel kurmay Başkanlığ-'nda yapılacak genış katılımlı bır toplantıyla. Turkıye'nın psikolojik harekât polıtıkasi behrlenmeye çalışılacak fl 3. Sayfada GUNDEM MLSTAFABALBA\ Milli Dönüş Bayramı Refah Partısı 'nın beşıncı olağan kongresını tek soz- cukle tanımlamak gerekırse şoyle dıyebılırız - Kışılıksızlık . Laıklığın temınatı, Ataturkçu, tam bağımsızlıkçı Er- bakan . Hadı ordan. RP'nin kongresınden alınacak ders var mO Var Hem de çok Kongre, her şeyden once, ulkemızde hangı değer- • Arkası Sa. 6, Sü. 8 'de
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle