25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
14 EKİM 1996 PAZARTESİ • • • • CUMHURİYET SAYFA SPOR 19 Ruffles Basketbol Ligi'nin 7. haftası dün oynanan maçlarla sona erdi Efes kazandı Be Efes Pilsen: 80 Darüşşafaka: 60 SALON: Daı uşşafaka 4\han Şahenk MAKEMLER: Fatıh So\lemezoğlu (3) Stıdaı Bcnıulat (3) EFESPİLSE1V \aumoskı (4) 16 Pope (4) 13 Mıtıat (4) 9, Tameı 14/ 6 Lfıık (5) 20 Hııseun 13) lolkan (4) 4 Hı- da\et(5)4 Eıdal (4) 8 4lpa\ (3) DARÜŞŞAf AKA: Altaı (41 7 Selçıık 14) 7 Mıııat 14) 7 Rubchenko 5) 20 Meek (4) 10 Recep (3) Oıhan (4) S Halıık (1) Futıh (3/ 1 MJO4RI: 19-29 Efes 5FAUL:Pope(3 7 58).Tamer(39 56) ASLI DURl Ruffles Basketbol Lıgfnde o\nanan mavta Efes Pilsen. Daruşsataka vı 80-60 venerek lıderl'ığını Mirdurdu Lacıvert - Bevazlılar maçın ılk jvarisına adam adama _>a\unma \aparak t>asjadılar Ancak ılk xJakıkalarda •Üaruş^ataka nın da kontrollu o\unu seçmesi. skorun dengede gıtmesıne neden oldu Daçka daha isteklhdi Daha ısteklı gozuken Darus^afaka 10 dakıka>ı 13 - 11 onde kapayıp pota altında sa\unma \e hucum rjbaundlamia ustunluğunu Ijorumaya çaliştı Ancak jlk vannın son 10 dakıkasında alan savunmasına donen Efes onı.e beraberlığı \akaladı sonra da one geçtı \e ılk vanyı 39-29 onde kapadı Ikıncı \an\a etkılı sa\"unma vaparak baslavan Dannsafaka ozellıkle pota altından Rubchenko ıle kazandığı savılarla farkı azaltmava çalıstı Etes PıKen takımında ıse bu dakıkalarda Lfuk"un kenarlardan bulduğu ucjuklerle farkı daha da arttırarak maçı garantı altına aldı Etes 25 dakıkau 53-13 onde bıtırdı Maçın son 5 dakıkasında oyuna gıren genç Erdal ıle Hidavet de gore\ aldıkları sure ıçensınde aksamadılar \e Etes PıKen 7 haftada Daruşşafaka">ı80-60 lık skorla geçerek yenılgısız lıderlıüını surdurdu yenildi Beşiktaş: 61 M.J. Ortaköy: 77 Efes Pilsen, Daruşşafaka'vıvenerkenzorlanmadı. (rotoğraf ALI ESER) : Abdı Ipeki,ı HAKEMLER: fiw/; D«/m (4) Recep Anka- uılı (4) BEŞİKTASM/ 4lı/4) 11 Bnson (4)9 Aleran- deı (5)25 \ıhar(3)2 Hıısnıt(4)8 Samer(3)3 Ilnan (3)3 Omıı (2) Alıınet (2) MAVİ JEANSORTAKOY: )alçm (4)6 John- son (6)21 Seıdaı Kınınen (4)6 Claık (5)18 \edım (5)10 Seıdaı Sıtsnnıs (5)16 \lehmet(4) İLKYARI: 32-29 (\1 J O,tako\ lelune) Spor Senisi - Basketbol Ruffles Lıgı 7 haf- tasında Ortakoy ıle karsjlaban Beşiktaş. Mavı Jeans Ortakov 'e 61 -l"1 venıldı Birinci Ba\anlar Ligi: \1 T 4 -Galatasaray 43-79. tkinci Erkekler Ligi: Taçspor-\eşıl\urt 70-80 Istanbulspor-Samo >. ıldırımspor 75-93 Mulkı\espor-O\ Ak Renault 59-104 Antalva Mu- ratpasa Beledı\esı-Ktanbul TED kulubu 6s-64 NETÂŞT7? RAKS İTÜ: 74 SALON: 4bdı Ipekcı HAKEMLER: \fehmet Keseratar (4) \fu- nıt Eıbui (4) NETAŞ: Lmıt (4)9 Gokhan (4)9 Ursıt, (6)21 4tıl(5)l5 Ahdııınahmun (4)9 Engın (4)" Cem(4)h Mıııat (1)1 Baıış(3) RAKS İTÜ: Ret ep (3)5 Comeı t (4)". Coıı- \scı\ C)27 Şa/ak (5)15 Jean (4)8 Mert(4)6t Baıii (4)6 ILKY ARI: 18 - J,s (\ET4Şlehme) 5F4LL:Reı.ep(34 10) Jean (38 35) Engın 134 50) AtılHS >0) Lmıt (38 32) Spor Senisi - Turkı\e Bınncı Erkekler Ruffles Basketbol Lıgı nde yapılan maçta KETAŞ. RAkS ITU Çu 79 - 74 yendı voleyboi Ziraat'tan Çİfte galibiyet îst. Bşh. Bld.: 0 Ziraat Baııkası: 3 HAKEMLER: Lguı kaıakaş (8) Oı/ıcın Lıkan (S) S\LO\:BwhunFtlek SETLER:7 -/* 10-11 6-15 SlK£:80dk 120-10-30) IŞT.*BşH?Şf:D.: Igbî fV tiıuak <i> \ıkoluı (5ı Ştieffi/ Mıiftafa (6) Hakan (6/ (Eıgıııı 1 Metı/ı 1 Seılıat 5) ZİRA-VT BANKASI: Anlla (7) ialçm I 1 ) Bedulın(8ı Bulent t" 7 ) Cheutümk (6) 4lı C) iMelımeı ' \1e\ul ') ALEV AN4KOK Turkıve \ole\bol Super Lıgı nde Zıraat Bankasi deplasmanda Istanbul Bu>uk^ehır Beledışesrnı 3-0 yenerek \nkara">a çıfte •galıbı>etle dondu F. Bahçe sürpriz yaptı Feııerbahçe: 3 Halk Baııkası: 1 S\LO\: BuıhanFekk HAKEMLER: Uahımtı kohaldı (6) 4 TemLİ OIILII (6) FE\ERB\HÇE: Kenan (8) Igoı (7 ) Cem (") 4le\aııdı (8) Vletehan (6/ Fazıl C) Bnkan (S) Tameı 15) H\LKB\NKASI:D/wı/r/ît\ (6) Cahıı (4) Mehmet(i) Cengızhan (5) Gokhan (5) Ja- ton (5) Tuıan (5) SETLER:"-/5 15-10 15-13 1 *-5 Spor Servisi - Turkı\e Erkekler \ole\bol Super Lıgfnde \apılan maçta. Fenerbahçe son3 sezonun >ampı\onu Halk Bankasi nı 3- 1 \enerek surprız \aptı Dığer sonuçlar Erkekler: Aselsanspor- Galatasara\ 3-1 Emlak Bankasi-Arçelık 3- 0, Ba>anlar: Denız \aklı\at-Guneş Sıgorta 0-3 Eczacıbaşı-ENkA 3-1 UEFA yetkilileri 10 trilyon lira elde ettiklerini açıkladılar EURO 96'dan rekor kâr Zafer Museeuw'un ts\içre'nin Lugano kentinde sona eren Dun\aBisikletŞanıpi\onası"ndamadaJ- >alarsahiplerinibuldu.ErkeklerVol\a- nşı'nda 6 saat 23 dakika 50 saniv elik de- recesi ile Belçikalı Johan Museeuw, hem duma şampijonluğuna ulastı, nemde ul- kesinin tek madahasını kazandı. İkinci- liği e\ sahibi ulkenin başarüı pedalı Ma- uro Gianettı alırken. uçuncu İtal\a"dan Michele Bartoli oldu. Juventus yenildi Spor Senisi - Şampı\oniar Lıgı'nde Fenerbahçe ıle a\nı gurupta bulunan ge- çenvılın ^vmpaŞampıvonuItaKanlann guçlu ekıbı juventus lıgde o\nadığı 5'ıncı maçında Vıcenza'va 2-1 venıl- dı Buvenılgı ılehemnamağlupluk hem- de lıderlık un\anını vıtıren sivah bevaz- lı ekıp tek golunu 47'mcı dakıkada Fer- rera'nın avagından buldu • LEFA \etkılılerı, duzenledıklerı basin toplantısında. EURO 96'dan 69 mılyon sterlın (vaklaşık 10 1 trıKonTürk Lırası) kâr elde edıldığını belırttıler EURO 96'yı başarılı bır şekılde organıze eden İngılızler ıse açıklanan bu bü>ük kâra rağmen pek mutlu değıller. SporSenisı-Hazıran avında Ingılterede duzenlenen \e \lman\a nın sampı\onluğu ıle sonuçlanan Avrupa Futbol Şampıvonasi nın rekor kar elde ettığı açıklandı L EF-\ jetkılılerı duzenledıklerı basın toplantısında EL'RO 96 dan 69 mılvon sterlın (vakla^ık 10 1 trıKoıı Turk Lırası) kâr elde edıldığını belırttıler ELRO 96"sı başarılı bırsekılde organıze eden ingılızler ıse a<,ıkîanan bu buşuk kâra ragmeıı pek mutlu değıller (, unku 69 mıKon sterlının antak 4 mılsonunu alabılecekler Bunun nedenı ıse L EFA nın varı tınale kalan ulke federas\onlarına bu mıktan odu\or olması LEF-\ 4^ mılvorr^terlın ıle aslan pavını ahrken kalan 22 mıl\on ıse LEF\ nın ozel tonuna gıdeeek Bu tondan sampı>on Almanva nın pa>ına duşen mıktar ıse 6 mılvon sterlın LEFA nın açıklamaMna gore Ingıltere Futbol Federas\onu'nun elıne geçen para. 1992 den berı vapılan harcamalar da goz onune alındığında 500 bın sterlıne kadar genledı E\ sahıbı \etkılılor ıse vaptıklan açıklamakırda. "EL'RO-96'nın finansal sonuçlarının positif olması se\indirici ancak bizim için onemli olan para değil ulkemizin kazandığı prestij. Sannorum EL'RO 96 organi/as>onu. IngiHere'nin Dun\a Knpası fınallerine de ev sahipliği >apabıleceğini kanıtladı" dedıler İki takım da deplasmanda güldü Edirnespor ve Karabük galip Bakırköv: 0 - Edirnespor: 2 SXKf:Ştııhkko\" H\KEMLER: Gıılitkııı Dııımaz <6ı Ozıuıı Bında$ '6/ [{ıı\i\m Stıtkr/fıa<, (6ı BAkIRKO\: Uııiıamm 14) Futılı t3) Hukuıı (3) Guıol 14) k W - ını(3) Doüüiı (1) Eıdalıi) Uulmnır ı4) ıdk 62Twanl) B \edım (1) \tenn (1) (dk 16 Seıdaı 3l Cebuııl (3ı EDtRNESPOR: hnu; (6) \etdet(i) )aiaı (6ı FıımııKV Faıııkl6ı \ı\azı (5) (dk 46Sıtle\man 1) Behzut (6) ıdk MŞtnol'ı Bııleıu (6ı Ozcan(~) RaıiCt 4sım(^) GOLLER:DA 3^Raıt dk 54 4\ım S\RIK.\RTL\R:i : ;mı;/ı Ozcun (Edırne) Tuıan Stıdaı (Bakırkoy) G.O.Paşa: 1 - Karabükspor: 3 Tenis Hingis ve Becker şampiyon Spor Senisi - Alman- >a nın FıdeKtadt kentinde duzenlenen 450 bın dolar odullu\\ TATenisTurnuva- sı'nı Isvıçre'nın genç \e\e- teneklı raketı 16 \aşındakı Martina Hingis kazandı Alman Anke Huber ıle vaptıSı fınal kars,ılaş,masını 6-2. 3-6 \e 6-3"luk setlerle 2-1 kazanan Hingis 8 nu- maralı senbas.1 olarak başla- dığı turnu\anın çevrek fına- lınde 1 numaralı senbasi Is- panvol Arantva Sanchez'ı. \arı fınalde ıse Olımpı\at Şampnonu Amenkalı Lin- da Davenportu elemıştı Ote vandan Avustur- ja'nın \ ıvana kentinde du- zenlenen 800 bın dolar odul- lu ATP tenıs rurnuvası. Al- manlarjn başanlı sporcusu Boris Becker'ın şampıvon- luğu ıle sona erdı Hollandalı Jan Sieme- rink'ı ıle vaptığı maçı 3-1 \enen Becker bo\lece ge- çırdığı ağır sakatlığın ardm- ^an ılk defa bır turnuva ka- zanmış oldu ST\T G O } H-VK£\ILER:Za/e/ Ozsu\ (6) Abduııahnutn Polııt lf>) Seıkan Suııoz (6) G.O.P\Ş\:Sil<,ıık<4) Cenk(5l ituk(6l Lmu(4)(dk ^"Tııuın4) Eı- caıı (4) ideın (4) Selman <5j Uetın (4ı Tekm<i)<dk MlSıııan3ı \t zıh (4) Baıbaıos (1) (dk 60}ıık\ıl4) KARDEMİR K.AR.ABLkSPOR:^'U( Cı Munn (V (dk 46 Stnuh v Ta\tuıı(6) Tuhıı (~) Stılmt(i) St Jül (6) Hauın (6ı ktmal(^) Hktı (V(dk öVGuıkani) Hasan (V (dk 6S Eıdnğun 1) Eına (6) GOLLER:^ Hllktidk rCenk dk DTalııı dk 90 EuhÇan S\R1 K.\RTL\R: Tuıluın (G. O. Sedar Eıdogan (k.karabuk) Barmenler yanştı Barmenler Derneği'nin katkılamla >e Genç- Uk ve Spor İl Müdürlıiğu Atletizm İl Temsilci- liği'nin gozetiminde gerçekleşen Dordüncu J&B Barmenler Koşusu'nda barmenler ve barmaidler ellerinde dolu tepsilerle vanştılar. J&B viskilerinin Turkive temsilcisi Transhil AŞ tarafmdan barmenler arasındaki dostluk ve davanışmavı güçlendirmek amacıvla du- zenlenen vanşmava çok savıda bar gbrevlisi karıldı. Şişeji ve bardaklan dev irmemek temel kural olan vanşma.laşkışla önünde başlavip Snissotel dnıinde sona erdi. Bavanlarda Fat- maÖzdelen (PolatRonesans) birinci olurken. erkeklerde Erdinç Erdin (\ndromeda) ilk sı- ravıeldeetti.(Fotoğraf ASLANY1LDIZ) Spor Senisi - Bakırkov kendı e\ ınde EdırneNpor a 2-0 maglup olurken kardeınır karabükspor depLisman- daG O Pa^a \ı ^-1 \enerek lıderkaı- tal ıleara^ındakı 1 puanlık tarkına«,ıl- mavına ızın \ermedı 2. lig toplu sonuçlar 1. Grup: Sakar\abpor-A Hisarı ld \ 1-3. G O Pasa-kardemır DÇ karabukspor 1-3 Zongul- dakspor-Nısanta^ı 2-1 Bakırkov- Edırnevpor 0-2 2. Grup: kar>ı\aka-^ Turgutlus- por 1-0 Buca'-por-Muğlaspor 1- 1 Soına Lın\ıtspor-kus,adaM 0- 2 V Salıhlıspor-Balıkesirvpor 1- 0 A\dınspor-Goztepe 2-1 3.Grup: Adana Demırspor- Alan- \aspor 1-3 konvaspor-lnegoK- por 2-3 Duzcespor-N Afvons- por 3-1 \1ersin ld 'v ı -kemer 1- 1 Evkisehırspor-Adanaspor 1-1 4. Grup: Amın Hopaspor-^e- kerspor 1-0 Erzıneanspor-Ln- \espor 1-1 Ankara Demırspor- Ç Rıze^por 1-1 > 'Nozgatspor- Çorumspor 1-0 5. Grup: Elazığspor-îj Lrfaspor 2-1 \lalat\aspor-Dı\arbakırspor 0-0 Adı\aınanspor-BıngoNpor 2-1 İskenderunspor- Hatavspor 2-2 kavserıspor - Sıırt Ko\ Hızm 1-1. Şampivon pilot Hill.otomobilinin u/erınde sevgi gösterilerindebulundu. Formula-1 'in kralı Daınon Hill Spor Servisi - Insanoğlunun hem tızıksel hem de bılımsel alanda gosterdığı pertormansın sinandığı Formula-1 Dun\a Şampıvonası. dun vapılan Japonva Grand Pn\ sı ıle sona erdı Suzuka pıstıııde kosulan varışta Wıilıams Renault nun pılotu Damon Hill I saat 32 dakika 33 "91 sanıvelık derecesi ıle bınncı oldu \e 16 varıssonunda topladığı 9" puanla ş.ampı\onluğunu ılan ettı Hill ın s,ampıvonluk varisındakı en bu\uk takıpçısı \e takım arkadası Jacques MUeneuveisevarısj tamamlavamadı. ancak katıldığı ılk Formula-1 Şampıvonasf nda 78 puan toplamavı basararak genel kla>nidnda ıkıncı oldu Lçunculuğu ıse geçen \ ılın bınncısı. 59 puanlı Alman Michael Schumacher • Hill. hem ^ampıvonluğa ulaştı hem de pilot babası Graham HıIİ'den kötü olmadığını kanıtladı 1993 sezonunun 3"üncüsü 1994 ve 1995 sezonlannın da ıkıncısı 36 >aşındakı Damon Hıll'ın babası Graham Hill. Formula 1 'de 1962 ve 1966"sezonlannda şampiyon olmuştu kazandı Ingılız pilot Damon Hill 4 > ıldır katıldığı Formula-1 şarıslarında şimdıve kadar hep ılk uçte >er almıstı ancak onumuzdekı sezon gostereceğı performans herkesçe merak edılıvor Onumuzdekı sezon \\ılhams Renault'dan avnlacak olan Hill geçen gunlerde T\V R Arrows ıleanlastı Formula-1 e katılan en guçsuz takmılardan bın olan Arrovvs gelecek sezon \amaha motorlarını kullanacak \e Damon Hill ıle bırhkte ust sıraları zorlamak ıçın çalısacak 16 etap sonunda Formula- I markalar sıralaması ıse so\le olu^tu I- \\ ıilıams Renault 1 ^5 puan 2- Ferran 70 puan. 3- Benetton Renault 68 puan. 4- McLaren Mercedes 49 puan Kocaeli'de gol gösterisi Kocaelispor: 4 Vanspor: 2 STAT: Ismet Paşa (İzmit) H\KE\İLER:Uuraıllgaz(4) Hıtse- ı ın Daııcı (4) Adnan Çağlar (5) KOCAELİSPOR: Volkan (6) \1irko- wç (5) Toprak (6) Osnıan (6) Tuıun (6). Ta\fur (5) Zekı (4) (dk 66 \urı 4) Faruk (6) (dk 87 Erhan), Soner (6) (dk 83 4hmet 4) \fo<,heou (6/ Dob- roHskı (6) VA.V 4lia\ (4) \fe\lut (4) Andano\ (5) 4tdla (4) 4\kul (4) Abdulkadır (5/ Hamaı (5) Fadd (6/ Bernaıd(5) (dk 46Kurthan6) Yıtsıı/(6) Adnan (4) GOLLER.-ÖZ 24\e49\losheou dk 36Suneı dk 39Dobronskı dk 60Ha- maı dk 62 (pen ) )usu/ SARI KARTL\R: Mırkouç Zekı Toprak Faruk (Kocaelispor) Fadd (Vanspor), AHMET KURT Dardanel altın buldu Dardanel: 3 Aııtalya: 2 ST\T: 7 V \luı t (Çanakkale) HAKEVILER:O) haıı Eıdeıml (5) Şeı- atettın Çetın < v Haşıın Pazuı (5) DARDA.NELSPOR:£»gm^/ / Uustaja (5) kompelaf7 ) Bulent (6) Halıt (5) Cem (5ı (dk 73 4\ rekm 5) Sc hubeı t (5) Helbetk (6/ 4hmet (5) (dk 82 Ufuk) Ozkan(4)(dk 89 K Engın) Eıcan (4) \>T\LY \SPOR: Ramazan (6) 4b- dulketıınfö) Ilnani3)(dk 33 Bulent 5) Oıhan (1) Dımtche\ ( 7 ) \wı (6) Khııse (7) Bıırhan (6) (dk 75 Mııstafa 4) Muıat(6) 4lı Rıza (7) (dk 67Kadır 4) Cateı (6ı GOLLER: Dk 12 Cem dk 35 Khııse dk 48Schuben dk 77 Dımtche\ dk 88 4\lekın S\RI KARTLAR: Cem Eıcan Kom- pela Oıhan TIRHANNARLER Zormaç G.Birliği'nin G.Birliği: 3 Z.Burnu: 2 ST\T:/9 \la\ıs (Ankara) HAKEMLER: \ecdet Eıdtlek (5) Ha\ atı L'nal (5) Osman Çeı çıoğlu (5) GEIVÇLERBİRLİĞI: Kubıta\ (5) Eıkan (6) 4lı (6) Taneı (5) Lmıt (7) \ıhat (5) (dk 82 Seıdar 3) Idns (5) (dk 46 Mehmet 6) Phııı (6_) (dk 74 llkeı 4) Lukaku (5) \fetm (5) Osman (7) ZEVHNBURNU: Ahmet Bıdut (4ı Fıkıet (4) (dk ~! lGuıses4) Hasan (4) Galıp (4) Mehmet (5) Alı \aıl (5) Mııstafa (4) Ekrem (4) Onıır (5) (dk 60 Gokhan 4/ Dıa/lo (6) Ahmet 4ı- slan (4) (dk 7 9 Ismaıl 3) GOLLER: Dk 33 Osman dk 34 Dı- allo dk 4' Lukaku dk 84 Eıkan dk ^ tsmaıl S\RJ KARTL4R: Galıp. \ıhat 4lı Eıen ERDtNÇ SEZEN G.Antep'e yenildi Altay eliboş döndü Gaziantep: 2 Altay: O ST4T: kaınıl Ocak (G. 4ntep) HAKEMLER: Eıdal Gıdeç (6) Zekı Ozdemıı (6) Rama- zan 4tılgan (6) GAZİAİNTEP: \letm (6) Ha- san (6) Eıol (1) Cem (6) Mehmet 4h (6) Kadıı(5) Ha- LI (6) Lııııa f"1 ) Mehmet (6) (dk V* Hakan ') 4\ hun (5) (dk 83 Isa 'ı Couhbah (7 ) ALTAY-.Şaıneı(1) Lnsal(5) Talııı (5) (dk 66 Mapeza 5) Oıhan (5) Seıkan kaıababa (4) Şalamano\ (6) (dk 66 Pet- IO 4) Seıkan Gultung (5) (dk î2 4\ dııı 4) F/ııdıı (5) Hakan (5) Mıtıat (5) llhan (5) GOLLER: DA 38 Couhbah dk ^6 Mehmet SARI KARTLAR: Seıkan Gultang Mıııat Seıkan Ka- ıababa Lnsal (Altay) Kudıı (Gaziantepspor) KEMAL CAN GAZIA>TEP - GazıantepAl- tav ı kendı sahasında2-0\endı Hentbol Sağlıkspor elendi Sağlıkspor: 18 Z. Lubin: 19 SALON: Mıısıata kcnu HAKEMLER: 4ndre\ 4ndıe- ıııı I ~ı Roumen 4ıuıstasson l" 1 ) K. SAĞLIKSPOR: Smem (4) \atalni (~)5 Gula\ (4)1 Ga- hna(') Hahse(5> TuğbaC)6 S\etlanuC)4 \ehz(6) Sıtıne (1)1 Tııltn (4)1 LL BİN: Po\\ ton kka ( y ) Gııılı- \o\a O - Ezczenamok ( 7 )2 Pıobıedzınko ( 7 )1 Sıeknoıec r>4 kıııek (ü)4 Zukulel (8)5 Snezma (6)1 İLKVARI 7 II (Zaglebie) K ASTAMO\U(Cumhuri- \et) - Kastamonu Sağlıkspor. A\rupa Ba\anlarŞehırlerKu- pası 1 turundakarsılaş.tığı Po- İonya'nın Zaglebie Lubm ta- kımına ıkıncı maçta da yenıle- rek elendi Oncekı gun o\nanan ılk karşılaşmavı 21-17 ka>beden Kastamonu Sağlıkspor. dun oynanan ıkıncı karşılaşmadan da 19-18 yenık olarak avnldı Altıh 1.1 milyon verdi Spor Servisi - Dun kos,u- lanat>anslannda 1 6-7-2-2- 6-1 kombınesını bılenler 1 mılyon 174 bın 350 TL kazandı 3. ligde dün 1. Grup: Batman B-Bıtlıs K H 5-0, G Murat-Kızıltepe 1-0. Muş Dı\arbakır B 3-1. Kurtalan-Cızre 2-1 Sılvan- Batman Petrol 0-5. DBakır DSl-Hakkân 1-0 Yuksekova B-A5rı 1-0 Mardm-D Bakır PTT 0-1 SılopıB-MuşAda- Ietsucu 1-1 2. Grup: Ot-Tokat 1-0. Bay- burt-Samsun Kadıkov 4-fl, Pazar-Gıresun 0-1 frabzon \alı-Terme 0-3. Bulancak- Trabzon Telekom 1-2. Sı\as- Amasya 2-2, Turhal-G Do- ğan 2-1 3. Grup: Kozan Bld -Poturge Bld 2-2, K Maraş-FıratLnı- \ersıtesı 0-l.İslahı>e-Ce>han Bld 1-0. Osmanıve-G Antep Şehıt Kamıl Bld 0-1. Tarsus idVNızıpBld 2-0 4. Grup: Bevpazarı-Kozlu Bld 6-2. Çankırı Bld -Bolu 0-1 Keçıorenaucu-Erdemır Ereöh 1-0 \ Sıncan-Kınkka- le 0-l.KınkkaleBld-Ça\cu- ma 1-0 Karadenız Ereslı Bld-ASKI 0-2 Kastamonu- Merzıton 1-2 5. Grup: Sıde-Kutah\a Sera- mık 6-2 karaman-Petrolofı- sı 3-4 Afvon Şeker-EGO 1- 1 AntaKa Ko> Hızm-Konya \ol 3-3. Kutahya-Etıbank SAS 4-1 6. Grup: Yeşıiova-Edremıt 0- 1, Bergama-Alıağa 2-0, \ Na- zıllı-Soke 1-0 AGucu-Manı- sa 0-0.\ Mılas-Izmır 14,Tor- balı B -Sımav Evnal 1-0, U^ak- Akhısar 2-0. Al'ıaSa PETKJM- S Efes 3-1. FethıÇe-Marmans 04) 7. Grup: B Merınos-Bekırpa- sa 5-0, \1 K Paşa-Sapanca 0- 1, Bozuvuk-Fatıh Karagum- ruk 1-1. Golcuk-Yalova 1-1 8.Grup:Gonen-Eyup 1-0. K Çekmece-Kırklarelı 3-1, Ku- çukkov-Tekırdağ 1-3. Çorlu- ke^an 2-2 Dıkılıtaş-Lulebur- gaz 5-3. Kasımpaşa-Çerkez- ko\ Profılo 3-0. Bandırma- Gungoren Bld 2-1 Bavanlarda dün l.LİG:Taç-Alta> 3-0 Dınar- su-Eskısehır Gençlık 5-1, Adana Yataş-Ozbostancı 2-2, Mersın Cam-Bursa 1-2. Delp- hı Packard-Kaysen\ol 3-0.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle