05 Temmuz 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
14EKİM1996PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA KULTUR 15 Arto Tunç, pop müziğin halkın isteklerine göre şekillendiğini söyledi 'Sezen'e îş yaparken ona Za\vuıııl gibi balayorum' T^vop market müziği; yaparken A-^halkın isteklerini düşünüyorsun. JL ona göre şekillendiriyorsun. Cazda ise satmak için bir şey yaptığında yaşamdan uzaklaşıyorsun, ancak Sezen'e iş yaparken ona Za\vinul gibi bakıyorum ve popta da en iyisini yapmaya çahşıyorum. Yazın Night Ark grubu> la İstanbul Caz Fes- tivaJi'negelince Onno'nun parçalanndan iki. üç tanesini de çalacağu. Sezen Aksu misafir sanatçı olarak bi/e katılacak. (Fotoüraflar: DEVRİM BARAN) Alman Komedileri gösterisi Kiiltür Senisi - Alman Kültür Merkezi. •AJman Komedileri/ Doğu Batı ile Karşılaşıyor" adı altında ikisı kisa fılmden oimak üzere ~ fılmden oluşan bir toplu gösteriyı. 14-17 ekim tarıhleri arasinda Anka- ra Alman Kültür Merkezı'nde. 21 -27 ekim tarihlerin- dc ise Istanbul Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkc- zi'nde gerçekle^tırecck. 20. \ üzv 111n en büyük felaketlerınden İkınci Diin- ya Savaşı sonrası yenilgıden öte bölünmey ı yaşamak zorunda kalan Almatıya'nm Berlın Duvarı'nın yıkıl- masıy la yaşadığı so->yal. polıtık değışımlen yansıtan toplu gösteri kökeni ay nı olmakla bırlıkte farklı dün- yalarda yaşayan m.sanlann öykülerını anlatıyor. Toplu gösterıde PeterTimm'ın. en tazla gişe geli- "Iki kere \alan sö\le\en"' ri elde eden 'Go.TrabiGo" Federal Alman Film Ödii- lü'nü aldı. Filtn. du\ar yıkıldıktan sonra y ıllardır sü- ren yabancı ülkede tatil özlemiyle Demokratik Al- man) a'nın efsanev i halk arabası 'Trabi'ye binip İtal- ya'ya doğru yola çıkan bir ailenin başına gelen ko- mık ola\ ları konu alıyor. Manfred Stelzer'in "Selanı Yoldaş' i>e bir öğrenci- sini ıhbar eden öğretntenin öyküsü. Vladim Gkm- na'nın 'Lokına', Bertram \on Bo\berg'ın 'İki Kere Yalan SmlejeıT \e Detle\ Buck'un 'Başka Türlii dc Yapabiliriz' filmlerı de topiu gösterımde yer alıyor. Fılmlenn ortak özelliklerı. kahramanlarının her iki toplumda saklanmaya çalışılan ve ortaya çıkmaması gerektiğine inanılan gerçeklerin \arlığını vurgula- malarında yatıyor. Jochen Kuhn'un değişik kolaj teknık- lerı ile hazırlanmış kolaj filmi 'Günah Çıkarma' ve Riki Kalbe'nin. 'İkiye Bir' toplu gösterıde yer alan iki film. Göste- rimler Ankara Alman Kültür Merkezi'nde saat 18.30'da. istan- bul Tank Zafer Tuna- ya Kültür Merke- zi'nde ise 15.30 ve 19.00 seanslarında gösterime sunuluvor. Ucretsiz olan göste- riler, Alman Kültür Merkezı \e Avrupa Fılmleri Festi\ali'nin lîbırlığiyle Türkçe elektronik altyazı ile aösterilecek. s. CIMHLRCANBAZOGLL Önce temmuzda tstanbul Caz Festıvali'nde Joe ZawinuJ'la çaldı ardından süper basçılar- dan Mare Johnson ve VVolfgang Muthspiel'le Akbank Caz için geldi Arto Tunç. Ünlü Ore- gon grubuyla stüdyo kayıtlarını bitiremeden apar topar Istanbul'a koşmuştu. Buradan da Yunanistan'a gidip albüm kaydına başlayacak- tı. Bıı yoğun trafik arasında bir fırsatını bulup Tunç'la uluslararası caz panoramasındakı ye- rıni. projelerini konuşma olanağı bulabildık. - Petr'OM'leTürkiye'y i Euro\ision'da temsil ettikten sonra ismini/ pop dünyasında duyul- maya başlamışken ABD've gidip bambaşka bir kulvar seçtiniz. Bövlesine kökten değişime ne- ler itti sizi ? ARTO TINÇ-İçımde farklı bir müzik ıs- teği vardı. Bunu dışarıya çıkartamayınca ha- fif hafif zehırlenmeye başlamıştım Etrafım- dakilerin çoğu. yaptığının karşılığını alamay ıp küsmüşlerdi. O dönem burada bıreysel çalış- malara uygun ortatn da yokru; kalktım Ame- rika'ya gittim. Hiçbir zaman onlara uymayı denemedim. çünkü orada birbirine benzeyen bınlerce müzisyen vardı. Amerıka'da üç şey öğrendım; müzikte bir kıstas olmadığına göre kimseyi eleştirmemek. insanların ürettiklerine saygjlı olmak \e sabretmek. - Llke dışında önplana çıkan cazcılarımız ge- nelde \urmalılarla uğraşan müzisyenler. İşin sım bizim ritinılerde mi ? Da\ul değıl arkasındakı önemlı. Bızde üç da\ ulu yan yana kullanan grup göremez- sinız. anıa dışarıda dolu. Bın- lerce ıvi da\ ul çalan Afrikalı \ar; bence ışın sıhri dürüstlük vehavatabakıştasaklı. İnsan- lara yaptıklarınızı anlamadı- lar dıye kızmayacaksınız. sa- bırla devam edeceksınız. - Pekiyi Joe Zawinul binler- cesinin arasından neden sizi seçti ? Çalarken yanında hayal et- tığı tıpe uyuyorum herhalde. Batfda müzısyenler ıvıy e ula- s.abilmek ıçın muhakkak ha- yal ettıklenni arıyorlar. takli- diyle yetinmek ıstemiyorlar. - Sürekli çeşitli gruplar içinde proje üretmek yerine neden solo çalışma yapmıyorsunuz ? \'alnız da çalanm ama nasıl yalnız yaşama- y ı se\ mıyorsam, sahnede de yalnız olmayı se\ - mıyorum. V'alnızçalmak aynada kendine bak- maya benziyor. Benım için önemli olan ses: projeyi ses yaratıyor, beni diğer ınsanlara yö- neltiyor. Onlarla çalmaya başlarken herşey sürpriz. Sahnede bırbırınize çok şeyler sunu- yorsunuz. ögretiyoısunuz^ğreniyorsunuz. - Batı, müzikte tıkanıklık yaşayınca gözünü Doğu'va çevirdi. Bu trafiği tersine qe\irmede sizin ne gibi katkını/ olabilir ? Ufak ufak Anadolu'yu taşıyorum, daha faz- lası da yapılmalı ama ben daha kendimi Ba- tı'ya tam anlamıyla götüremedim. - Bizim cazcılar uluslararası piyasada neler yapabilir? Caz ııluslararası alanda tehlikelı bir yerde: herkes başka şekılde yorumluyor. Acid-caz di- yorlar, çalmak için ılla acıd mı almak gerekı- yor. Örneğin Amerıka'da bir sürü çocuk cazı dondurmayaçalışıyor: 1940'larda. 50'lerdekı gibi giyinmeve. çaimaya özen gösterıyor. Oy- sa o yıllarda caz yapanlar yaşadıkları hayatın sesinı \eriyorlardı, çaldıkları kendilerıvdı, ama ize burada neler çalındığını saysam piyasanın yarısı yok olur. Yalanın üzerine kurulan bir düzen muhakkak eninde sonunda çuvallayacaktır. Anadolu bir müzik hazinesi; herkese hayat var ama hırs ve tüketim, kısa sürede köşe dönme işleri berbat ediyor. şimdı onlar gibi yaşamıvor ki insanlar. Caz bence bugünü anlattığında cazdır. Bizde de standartcılar hâlâ eskisi gibi, Amerıkalı gibi çalmaya cabalıyor. ama yaşadıkları yer fstan- bul. Aslında adamlara kızmak yersiz: ulusla- rarası piyasada nasıl karşılanacâklannı zaman gösterecektir zaten. -Cazın en ünlü isimlerini getirme> e başlavan yerli caz festivallerini nasıl değerlendirivorsu- nuz ? Psikolojik olarak ünlüleri dinlemeye ihtiya- cımız vardı. Adam, 'HerbieHancock'ubende gördüm.dinledim'. dıyebildi: iyi mı. kötü mü kendi kararverebildi. Böylebirdeneyiminçok faydası oldu, ama nerede keseceğini iyi bilmek gerek. çünkü filmin sonunu bilmeye benzer ünlü cazcıları dinlemek. Bundan sonra ilginç adamlarla deneysel yola ufak ufak sapmak ge- rekiyor artık. Cazcılardan İstanbul'a gelmek isteyenler çok. çünkü burada ortam sıcak. Yurtdışındaki sistem ise şöyle; 'Sanapara ver- dik. zamanında gel, çal se git". - Yerti pop camiasında da arada sırada ismi- niz geçiyor. Pop için yaptığınız işler içinize sini- vor mu ? Pop market müziği; yaparken halkın istek- lerini düşünüyorsun. ona göre şekillendiriyor- sun. Cazda ise satmak için birşey yaptığında yaşamdan uzaklaşıyorsun. ancak Sezen'e ış yaparken ona Zavvinul gibi bakıyorum ve pop- ta da en iyisini yapmaya çalışıyorum. - Poptaki çalma. çırpmaya ne diyorsunuz ? Özellikle Er- meni parçalarının büy ük bö- lümii yeni bestedi> e halka su- nuluyor... Size burada neler çalındı- ğını saysam piyasanın yarısı yok olur. Yalanın üzerine ku- rulan bir düzen muhakkak eninde sonunda çuvallaya- caktır. Anadolu bir müzik ha- zinesi. herkes araştırmalar yapıp iyi şeyler üretebılir. Adamlar kendi müzıklerinı, danslannı temsil etsin. sen de onlardan yararlan. Anado- lu "da herkese hayat var ama hırs ve tüketim. kısa sürede köşe dönme ışlerı berbat edi- yor. - Türkiye'de popun bu hale gelmesinde işi başlatanlardan biri olan Onno Tunç'un payı \ar mı sizce ? Onno ile ben aynı noktadan başladık. fark- lı yoilardan aynı yere gtdiyorduk. O. 'Ben sa- natımdan fedakârlıkta bulunacağım \e iyi ya- şayacağım ama bir noktaya getince sanatı iste- diğim gibi vapacağım', dedı. Ben de. 'Sanatım- dan fedakârtık etmeyeceğim, makarna yiyece- ğim ve çabalayacağınT. dedim. Sonunda aynı noktada buluştuk. Onno'nun kurduğu Karma adlı şirkette geçen şubatta onun bestelerını kendi isteğimize göre kayıt edecektık. O şır- ket, klasikleryapacaktı. yetenekli gençlereyol açacaktı. ancak tam işe başlarken her şey bit- tı. - Onno Tunç'un bu bestelerini değerlendir- meyi düşünüyor musunuz ? S'u anda böyle bir planım yok ama yazın Night Ark grubuyla İstanbul Caz Festıvali'ne gelınce Onno'nun parçalanndan ıkı, üç tane- sini de çalacağız. Sezen Aksu mısafir sanatçı olarak bize katılacak. Buradan Yunanistan'a gidiyorum, orada vapacağım beş albümden bi- rinde Onno için yazdığım bir beste de yer ala- cak. Onno'yu bu şekılde anacagız. New London Consort ile altın çağdan müzikler Kültür Servisi - Philip Pickert \ öneti- mindeki Ne\\ London Consort toplulu- ğu. soprano Catherine Bott ile birlıkte BritishCouncil'ındavetlısı olarak 14-17 ekim tarihleri arasında Türkıye'ye geli- yor. Ortaçağ. rönesans ve barok müziği alanlarında dünya çapında >öhrete sahip olan topluluk Tiirkiye'y ı ilk kez zıyaret ediyor. Ingıliz topluluk. Cemal Re^it Rey Konser Salonu. Sevda Cenap And \ak- fı. Izmır Kültür Sanat \ e Eğıtim \ akfı v e EskışehirFesmalı'nı kapsayan birturne gerçekleştirecek. Düny anın ileri gelen erken dönem mü- zik topluluklarından olan Philip Pic- kett'ın New London Consort topluluğu çok renkli ve geniş kapsamlı bir ortaçağ. rönesans \e barok dönem repertuvarını araştırarak dikkatîe hazırlaması \e mü- zik bilimı ile eğlencenın en iyisini bir araya getırme?.iyle tanmıyor. Her biri kendi alanında tanınmiş so- listler olan \ew London Consort üyele- ri. az rastlanır bir atnaç ve stil uyıımunu sergıledıklennden. sanatçı lık. yetenekve virtüözlük alanında tartı^ılmaz bir üne sahıp. Türkiye'de vereceklerı konserlerde topluluğa e^lık edecek ünlü soprano Cat- herine Bott. erken dönem müzığın en önemli yorumculanndan biri. Sanatçı. 1988 vılında İngiliz restorasyondönemı tıvatrosundan \lad Sını^s aıul Sccnus. Ne\\ London Consort topluluğu çok renkli ve geniş kapsamlı bir ortaçağ, rönesans \e barok dönem repertmannı araştırarak dikkatîe ha/ırlaması ve müzik bilimi ile eğlencenin en iyisini bir araya getirmeshle tanınıvor.. Purcell şarkılarından oluşan Sueeter rlıun Ro<es ve 17 . yüzyıl Italyan virtüöz aryalarından oluşan bir resitalın kaydı- nı. DECCA ilegerçekleştirdi. Dünyanın birçok yerınde konserler veren sanatçı- nın Nev\ London Consort ile de bir çok kaydı bulunuyor. New London Consort ve Musiciansof the Globe topluluklarının yönetmenı Philip Pickett. programlannı müzik bi- lımı. eğitım v e eğlencey i bir araya getir- mey ı sağlayaeak şekilde planlıyor. Pıc- kett'in. erken dönem müziğinin sunul- masında sürekli yeni yollararayışı için- de olması geleneklere karşı çıkan bazı deneylerlesonuçlanıyontiyatroögeleri- nın konserlerde yer almaya başlaması. erken dönem liriklerinin daha modern Ingilizce çevin ile sunulması. müziğin dans ve mim ile bir araya getirilmesi. konser öncesındehokkabazlık. sihirbaz- lık. ateş yeme. gezici şairler ve dans eden ayılar gibi fuaye etkinlıklerinin sunul- ması bunlardan bazılan. Topluluk. konser ve kayıt çalışmala- rında hem yayımlanmamış. bilınmeyen ya da rekonstrüksyonu yapılmış eserle- rin ilk seslendirilişlerini gerçekleştir- mekte. hem de daha tanınmış eserlere yeni yorumlar getiriyorlar. Son yıllarda Almanya. Belçika. Fin- landiya. Fransa. Hollanda. Hong Hong, Ispanya. Israil. İsviçre. İtalya. Latin Amerika. SSCB. Yunanistan ve Yugos- lavya'dabelli başlı festival ve konser sa- lonlarında konserler veren topluluk. tn- giltere'ninbelli başlı festivallerinede sü- rekli olarak katılıyor. Topluluk aynca Er- ken Dönem Müziği Organizasyonu'nun ülke çapında beş turnesini aerçekleştire- cek. /. Elisaheth ve //. Philip dönemlerin- den tngilız ve tspanyol müziği. Cenun- tes. Shakespeare ve İspanyol Armadası zamanından madrigaller. solo şarkılar, tiyatro müziği. taverna şarkılan. lavta ar- y alan, baladlar. romanslar. danslar. solo enstrüman için müzik ve v irtüöz enstrü- mental müzikten oluşan repertuvannın neredeyse tamamı BBC Radyo 3 tarafın- dan kayıt edildi. Topluluk televizyon ala- nında da birçok yapıma müzikleriyle katkıda bulunuyor. Bunların arasında Mıısic in Time dizisi ile Hamlet, Lady Jane, Robin Hood Prince ofThieves, A \tanfor all Seasons ve Nostradamus gi- bi Shakespeare uyarlamalan bulunuyor. Topluluğun bu alanda yaptığı son çalış- malar ise Brother Cadfael \e A Kid at the Court of King Arthur Nevv London Consort' un şu ana kadar yapılan kayıtlan arasında Michael Pra- etorius'un Daııces from Terpsichore. 1988 ve 1990 yıllannda Edison Ödülle- ri 'ni kazanan orijinal Carmina Burana el yazmasının bütün şarkılan, Biber ve Scmelzer'in Tnımpet Music (1993 Rit- mo Ödülü) ile Susato'nun Danse- reve 'sinin (1993 Ritmo ve Diapason D'or ödülü) kaydı sayılabilir. Japon sanatuıdan önemli bir kesit: Japon bebekleri Kültür Servisi - Japon \akfı öncülüğünde ve Japon Konsolosluğuaracılığıy la İstanbul'a gelen •Japon BebekleriSergisi", 15ekımgünü İstanbul Menkul Kıvmetler Borsasi Sanat Galerisi'nde sanatseverlerle buluşacak. 74 Japon bebeğinden oluşan bu sergıde Japon ananesini. kültürünü ve sanatını izleme olanağı- na kavuşacak sanatseverler. Tarihi Kabuki tiyat- ro fıgürlerınden. samuraylara. Japon kadınınııı saç şeklınden pırıltıh kostümüne. imparator ai- lesi gıysı ve takılarına kadar her şeyi ince ınee işleyen 'Japon Bebekleri Sergisi' 1 kasinid dek >ü- recek. Japon bebeklerinin başlangıci IÖ 3000y ı- lına. Jamon dönemine rastlıyor. Edo döneminden sonra ise bebekler. değişik şekil ve amaçlaredi- nıyor Polıtık savaşlardan uzak. istikrarlı birçağ olarak nıtelendınlen bu dönemde bebekler, mis- tik amaçlardan çok. teşhir ve zevk için kullanıl- miş. Böylece günümüze dek uzanan zengin be- bek kültürünün temellen atılmış. Japon bebekleri ahşap. kâğıt. bez \ ey a çamur- dan yapılıyor. Dingin bir ifade güzelliğı ve zen- gin renkleryaratnıak için çeşitli teknikler kulla- nılıyor. Çocuk oyuneağı olmanın ötesınde. sanatsal değertaşıyan veel sanatları arasında önemli bir yer edinen 'Japon BebekJeri" ciddi bır becerinin ürünü olarak karşımıza çıkıyor. Gosho Ningyo ya da imparator sarayı bebek- leri. kiiçük çocuklann hatlarını betımliyor. Kıme- komı bebekleri. tahtadan oyulduktan sonra 'giy- diriliyor". Kostüm bebekleri ise boyanmış ya da öriilmüş kumaşlarla bezenmiş. teşhir amaçlı. Birbebeğinyapımınapekçok kişı katkıda bu- lunuyor. Çamur bebekleri çoğu ateşlenmiş ça- murdan kalıba dökülüvor. daha sonra boyanıyor v ey a istiridye tozuyla kaplanıy orlar. Her y örenin kendine özgüzevk ve renklerini vansıtan bebek- lerin sanatsal dünyasına. onların geleneksel ve günümüz Japonyasfndaki önemli rollerine bak- mayı amaçlayan sergı. Japon sanatından önemli bir kesiti de sanatseverlere sunuvor. r-. : ı BUAŞAMADA ŞÜKRAN KURDAKUL Bende Yaşayan Cahit Sıtkı Şiiri Cahit Sıtkı Tarancı'nın şiiri, yarım yüzyılın birik- tirdiği anılarla birlikte yaşar bende. Gençler için tarihten bir yaprak. 20'sine varmamış şair adayları, başka Cahit Sıt- kı'ların dizeleriyle kendileri arasında buluşma mut- lulukları buluyor şimdı. Zaten, bızim belleğimizin kuytu köşelerinde giz- lenen yakın geçmiş, gençler için tarih olmuyor mu... Kim biliyor ki eski yaratılar hangi özellikleriyle ya- şanmakta olanı etkilemektedir. hangi özellikleriyle kopup gitmiştir yaşanmakta olandan. Cahit Sıtkı'nın ilk şiirleri. 1930-33 yıllarında Ser- vet-i Fünun, Muhit ve Varlık dergılerinde çıkmıştı. Nâzım Hikmet in. Necip Fazıl'ın, Ahmet Ham- di Tanpınar'ın kendilerinden öncekilere de sonra- kilere de şiirlerini kabul ettirdiklerı yıllar. Onun kişiliğini arayış dönemi. Necip Fazıl ve Ahmet Hamdi'nın şiirlerinde sıkça kullandıkları sözcüklerı seviyor bu döneminde Ca- hit Sıtkı. Sonra bir açılma var. Ben bu açılma yıllarında tanıdım Cahit Sıtkı'nın şi- irini. Kimilerini istanbul (1943-46) dergisınde gördü- ğümüz bu yeni dönem ürünlerinde çağdaşlarını et- kılemeyen duyarlıklarayengin şairgittı, dünyanın bir parçası olduğunu algılayan Cahit Sıtkı geldi. "Yaşadığım iyi kötü günleri Değişmem hiç bir cennet masalına." Hele Yaratış'ta birdenbire karşımıza çıkıveren "Garip Kişı"öe gerçeğini şiirinden gızlemeyen Ca- hit Sıtkı. "Bu akşam ilk olarak ağladım Bekar odamm penceresinde.. Hanı ev bark, hani çoluk çocuk Ne geçti elime bu hayatın Meyhanesinde, kerhanesınde.. Yatağım her gece böyle soğuk, Saadet bu ömrün neresinde?.." 1944 desek. 52 yıl bitiyor Bu yarım yüzyılı aşkın zaman diliminde 1892-1944 arasındaki 52 yıla gö- re şiirimizin açılımlarını, kazandığı değerleri demok- ratikleşme savaşımının utkularından biri olarak dü- şünmeliyiz. • Cahit Sıtkı. 13 Ekim 1956'da, 46 yaşındayken göçtü dünyadan. Yetiştiği yıllar, gençlıği ve sonrası "Tek Parti Dönemi"nin çalkantılannda geçmişti. Belki, ileri-geri çatışkılarından uzak kaldı yaşamı boyunca. Ama uygar ınsana özgü erdemlerı yitirme- di hiç. 1950'de "Nâzım Hikmet'i Kurtarma" eylemine katkısı ve okuyacağınız dizeleri özgür insan kimli- ğinın tanığıdır bence. "Birşey daha var yürekler acısı Utandırır insanı, düşündürür, öylesine başka bir kalp ağrısı, Alır beni tâ Bursa'ya götürür. Yeşil Bursa 'da konuk bir garip kuş Otur denmiş, oracıkta oturmuş, Ta yüreğinden bir türkü tutturmuş, Ne güzel şey dünyada hür olmak, hür. Benerci, Jokond, Varan 3, Bedrettin Hey kaphe felek, ne oyunlar ettin, En yavuz evladı bu memleketin, Nâzım ağabey hapislerde çürür." Kıbrıs'ta uluslararası şiir şöleni ANKARA (AA)-Türkıye Yazarlar Bırhğı'mn düzenlediği. bu yıl dördüncüsü yapılacak olan 'Türkçenin Lluslararası Şiir Şöleni'nin Kıbrıs'ta yapılacağı açıklandı. 16-22 Ekim tarihleri arasında gerçekleştınlecek olan şölene. Türk dünyasından yırmiye yakın ülkeden yüzü aşkın şair katılıyor. Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezı'ndekı açılış törenı iîe başlayacak olan şölen kapsamında. Türk Dünyası Yazarlar Bırlığı başkanları. 22 ekim salı günü Ankara"da toplanarak Türk Dünyası Yazarlar Zırvesi' başlığı altında uluslararası bır buluşma gerçekleştırecekler. İFSAK1. Dia Gösterisi Yarışması • Kültür Servisi-İFSAK tarafından kasını ayında gerçekleştırilecek 12. İstanbul FotoğrafGünleri'nın hazırlıklan sürüyor. Bu yıl gelenekselleşen etkinliklerın dışında Türkiye'de ilk kez gerçekleştirılecek dıa gösterisi yarışması. Fotoğraf Günleri kapsamında yeralacak. Son katılım tarihınin 15 kasım olduğu yarışmanın seçici kurulunu Nevzat Çakır. O. Cem Çetin. Atillâ Dorsay. Hilmi Etıkan, Kamil Fırat, A. fhsan Gökçen, AIi Üstündağ ve İbrahim Zaman oluşturuyor. ^'arışma hakkında biigi ve katılım formları İFSAK'tan edinilebilir. Ayrıntılı bilgi için tel: 212 243 14 01. Markopaşa elli yaşında • Kültür Servisi - Bundan elli y ıl önce. 24 Kasım 1946'da. Türkiye'nin gülmece ve siyaset tarihi Markopaşa'nın yazın dünyasına gırmesıyle yeni bir boyut kazanmıştı. Markopaşa'nın ellıneı yıldönümü nedenıyle Rıfat llgaz Kültür Merkezi ve Nesın YakfVnın ortak katkılarıy la Türkiye'nin (946-50 dönemine (Markopaşa. Merhumpaşa. Malumpaşa. Ali Baba. Geveze, Medet. 7-8 Paşa. Öküz Mehmet Paşa. Bızim Paşa. Başdan. Yeni Baştan gazetelennm çerçevesınde) ışık tutacak bır kitap hazırlanıyor. Dönemle ilgıli anı. belge ve fotoğrafların kendılerıne ulaştırılmasını isteyen Rıfat llgaz Kültür Merkezi ve Nesın Yakfı. 7 kasım tarihinde TÜYAP Kitap Fuan kapsamında paneller düzenliyor. Filiz Ali, Aydın llgaz. Alı Nesın. Şükran Kurdakul ve Mete Tunçay'ın İconuşmacı olarak katılacakları panellerin yanı sıra fuarda ıkı kuruluşun ortak katkılarıyla hazırlanan Markopaşa'nın binnci sayısının tıpkıbasîmı ziyaretçilere armağan olarak sunulacak. Elinizdeki belge. anı ve fotoğraflan ulaştırmanız için Rıfat llgaz Kültür Merkezi (Küçükparmakkapı Sokak. No. 23. Beyoglu Tel: 293 23 99), Nesin Vakfı (PK 5, Çatalca) Akbank 6. Uluslararası Caz Festivali sona erdi I Kültür Servisi- Akbaak'ın. "Sıyah adamlann beyaz kanatlı kuşu şimdi İstanbul'da' sloganıyla başlattığı 6. Uluslararası Caz Festivali öncekı gece Abdullah ftrahim Trio ve Benny Golsonın CRR Konser Salonu'nda verdikleri konserlerle son buldu. Kapamş konserlerınde Modern Caz'ın önemli isımlennden Güney Afrikalı pıyanist Abdullah İbrahim "'Yarona" adını verdiği üçlüsüyle Batılı caz standardlannı ülkesınin müzik geleneğiyle harmanlayan bir konser sundu. Özgün çalışmalannı seslendiren İbrahim. duru. akıcı müzik diliyle ilgi topladı. Festıvalin son konuğu ise cazseverlerin İVhisper \ot adlı bestesınin caz standardları arasına katılışının 40. yılını kutlayan Benny Golson'dı. Ünlü besteciye vokalde Jon Hendricks eşliketti.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle