25 Haziran 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
JL^SI 1996 PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER 5. Olağan Kongre'ye şeriatçı konukların yanı sıra Batılı bilim adamlan da çağnldı RP'de kadın aday yok Eıtan'dan Kmli'ye fcıma -AR.VfCumhurnet Lıbvalıden kaddafı nın T u ı C umhunjetı'ne yoi)_akıretlerı lcar aı beklcnen \anıtı v erı-rı vedış polıtıkava z-ar.ohğı gerekı,eNi\ le hak "? j\rı gensoru t>ne verıien Başbakan N'ecn Erbakan A * r j->arlaınenterlere TunV".e karşı tutıı ndan do!a>ı sert çıka j \ l \ l Başkanı ""•^al'lı dış polıtıkanın gerem verme getır nden dola\ı kuthj.aşbakanlık Basın Meripıden duıı vapılan >azil|vlamada Ba^bakan Erba uı kalcmlı \ı telefı jradıgı bıldırıldı Meeres'e 'geri döiüağrısı H A vl<\ (( umhurİNtt Biirn 1 Demokrat Partı ( D P h e l Başkanı Murat Uzmoaşta Avdın Vleno, olmak uzere partısMi avrılarak RPden rmlleiılpseıjlenlen gerı donm çağırdı Lzman dun >.ğı \azih açıklaJa 1995 mıllet 111 genel seçımlerı oneesı_> bazı DP ııveleri partıden a>nlarak RPmivekıh şeçıJdirını ka\dettı Uzmaieçim sonuçlannın kım-.e nenınun etnıediu vurgulavarak ^ıınlany ledı" Benzer ıttıfak ian BBP Genel Ba^kaı^avın Muhsın Yazıcıuı ve arkadaşlan da\alaiı karşı samımıjet ınanç \.adakatlennı ıspat ederek rtılermedonduler Şımdı h zanıanıdır Başta Sa\ ın Jın Menderes olmak ere değerlı arkadainmızı RPden ıstıta ec-ek partımıze clonnıe 1 ı, agı rı v orıız Gözuü iktidar hırsuürümüş' • AMvR\(Cumhurhet Burosu D\ P Cenel Sokrete Nurlıan Tekınol \ıkım uteahlııtlıgı vapniAk -.uçladıgı ANAP Genel B,kanı Mesiıt > ılmaz ı gozunu ıktıdar hıısi buıduğunu suvledı Y ılmaz ı \enı bır AN \\O tormıılu ıçın gazetele- t,elışkılı demeçler verdığınbelırtcn Tekmel kıtaveız sivasetçıler hedeflene ulaşabılmek ıçın her turlıı ııtııkalan denemeledır" dedı Tekmel ılmaz ın dun Mıllı\et azetesınde vavıml.mn "Dos>aların kaldııılrnsina davalı hukıımeUurmam demetınrı Sabah gazetesiıJekı açıklamaarıv la taban tabana zı olduğunu \ urgula\ rak Adeta ıkıvıızlu jolıtıkasını ortaya ko> nidkt<dır suçlamasinda bıılundu Peninçek: Ondu tavır alıyor • \DA'A(Cumhuri>et Gune> İlfcri Burosu)-Sazar Rasılı Nirı Herı \eeskı senator Sjphı karaman la bırlıkte 1 ı,ı Partisi \dana II Orgutu 4 ülagan kongresi ne katılan Genel Î aşkau Eogu Pennçek urkıve »ııı >erıatla >a da maf\a\ld\onetılme teruhlerı le karşı karşıva birakılrruk ıstendığını anlattı Kinuşmasında ordunım erıata karşı tav ır alma\a bı^ladığıııa da dıkkar çe<en Genel Başkan Doğu Pennçek Bu çok onemlıdıt \e doerudur dedı Trafik kazaları: 17 kişi öldü • t urt Haberleri Ser>isi - Tokat taıı \mjs\ ı va gıden Doğan Scrıkava vonetımındekı 46 ER ""22 plakalı k-mvon dun sabah saat OS ()(ı sıralannda kaışı )onden g len ve bır flıbnkava ışçı taşıvan Onıer Apıvdın vonetımındekı 0^ DA 466 plakalı kdmvonetle hatalı sollama sonuuı lpekko\u glrışınde (.arpıstı kazada fabnka ışçılerı \ahıde Çıfçı Nurşen Sekmen Done Er Azınıe 'S ılmazer Habıbe fiarasu \e\ın Demır Husıııve \e Ze\nep Ak\ ıJdırım ohv verınde Nech \e kııbı ı Elmaı.ı da kaldırıldıkları Amasvj De\ let H.istanesı ııde vaşaınlaruu vjtırdı Yurduıı dıger bol'.'elerınde mevdana g"elen ka-Mİarda îse 7 kışı oldıı ANKARA (Cumhurhet Burosu)- NIıllet\ekılı genel seçımlerınde kadın ada\ gosterme\en Retah Partısı nın bugun vapılatak > Olagan Buvuk koııgresı nde de lııçbır kadın ada) partı \onetımı ıı,ın \arı>amavacak L'lkelerınde 'IsJamcı teror'e karı^mış bazı ısımlerın de da\et edıldığı haberleri kongrevle ılgılı en çok konu^ulan konulurdan bıriM oldu Eskı HAMAS uvelerınden Israıl ın ı>galı altındakı El Halıl Beledı\e Ba^kanı Mustaf Natshe ıle Iran desteklı hlamı Hareket lıderı Şe\h Osman ın da bulunduğıı çok savıda davetlı RP taratından Ankaradakı değı^ık otellere >erleştırıldı Turk dı^. polıiıkasinda İsldnı ulkeleıının ağırlıklarını arttırma gırı^ımlerınde bulunan Ba^bakan Necmettın Erbakan kongre konuklan ara^ında şeriatçı ısımlerın \anı sıra islamla ıleılı bazı Batılı bılını adamlarına da\er\erdı RP>etkılılerı Ingıltere nın de aıasında bulundugu bazı ulkelerden oğretım u\eleıının vanı sıra L'rdun Lganda \e Lubnandan bırer mıllenekılının de kongıevc katılmak uzere Ankara \a geldıklerını so\ledıler Londra Islaın Partısı Baskanı Da\ut Musa nın olaganustu bır gelısme olmaması duıunıunda RP ko/ıgresıne katılacagı bıldırıldı Afganıstandakı gelı^meler hakkında bılgı \ermek uzere Ankara \a gelen eskı Atgan C umlnırbaskanı Sıbgatulîah Mucaddıdı nın de kongreve katılması beklennor Eskı HAM AS ıı\elennden Israıl ın ı^galı altındakı El Halıi ın Beledne Baskanı \1ustat Natshe ıle lı ın desteklı Klanıı Hareket lıderı î>e\h Osman ın da bulunduğıı çok savıda davetlı RPtaıatından Ankaradakı degısık olelleıe verlestırıldı Gelen vabaiKi konııklaıın Stat GAP \e Merıt Altınel Oıelı ııde kaldıkları ogıenılırken RPCjenel Merkezı ııdeıı oielîere bıltzı \eıılmemesı ıçın sıkı talımat gonderıldı RP nın kongre\e da\et ettığı ısını listesınde \eraldıgı belırtılen bazı kısıler sosle Mısırda silahlı evlemler sapaıı Mıısluınan kardesler Orgutu nıın lıderı Mustafa Şekur ıle Tuınıs takı seııatçı ro|im muhalıtı Reşit El Gannuşı Sııdandan Parlanıento Baskanı Hasan Turabı ^e eskı basbakanlaıdan Gulbettin Bahtnarı Iran Cıımhurbaskanı 1 NaıdııiKisı Habibi Pakıstan Basbakanı BenazirButto Pakıstanlı mulıalıflt.rden Hızbul Llema lıderı Fa/lu Rahman Cemaaf-ı Islaın lıde/ı Gazi Huse\ın •Vhmet Bosna-Hersek De\let Baskanı Alıa Izzetbego*ıç Atganıstan ın eskı Devlet Baskanı Rabbanı ABDdt Islam LJILISU orgutunun Iıdeıı L uis Farrakhan Musluman Anıerıkalılar Toplıılugu Ba>kanı Muhamnıel Halil Islam a (,agrı C cmnetı \onetn.ıleııııdeıı Shafiji Haidtn Banglades Islam Cemaatı hdi.ii Golanı \/am Malezva Basbakan \aıdmıcısi Fmer Ibrahım kadınlaııııcn \omın Yilmaz 'Çiller pişmansa görüşürüm' İstanbul Haber Sen ısı- ANAP Genel Baskanı M ^ sut \ ılmaz D\ P Genel Baskanı \e Basbakan "Var- dıımısi lansu Çiller e çağ- ndabulunarak "RP'\iik- tıdara tasımaktan ptsnıan- san. >enı hukumet oluşu- mu içın bı/ goruşme\e ha- zınz"dedı Laıklıgın teh- lıkede olduguna ınanma- dığıııı belırten \ ılmuz RP nın hukumettekı ba- ^arısızlığını ortmek ıçın avnlıkları koruklevenpo- lıtıkalannın halkı kampla- ra bolmesınden korktugu- nuso\ledı \ ılmaz dun İs- tanbul da partısınm Şı^lı ıl çe bınasi ıle Ş4I1 Turızm Otelcılık \leslek Lısesi aksam bolumunun açılı^ torenlerıne katıldı \ ıl- maz torenlerde \aptıgı konusmada (, ıller e da- haonce vaptıgı çagrıvı vı- ııeleverek "Refah Partı- si'ni iktidara ta>ınıaktan pışmansanız. bu vebalı ar- tık taşımak ıstemnorsa- nız >eni hukumet alterna- tifleri M,ın bız goruşme\e hazınz" dedı \ ılmaz ANAYOLhu- kumetının dağılmasına ne- den olanÇ ıller hakkında- kı >olsuzluk arastırmala- rıııın Mechs konııssonla- rı verıne Devlet Denetle- me Kurulıı nca ıntelene bılecegım ıtade ertı \ ıl- maz volsıızluklarınara^- tınlnıasivla ılgılı bu vak- lasımın ">olsuzluk iddı- alarının rafa kaldırılması anlamına gelme\eceğini" ANAYOL hukumetının bozulmasina neden olan ılkelerden \azgeçemeve- ceklerm sov ledı Y ılmaz sovledevam ettı "D\ P millenekilleri şu an, genel başkanlarını ko- runıak \e parti dısiplinıne u\mak ile ulke çıkarları- nı korumak noktasında bir ikılem içinde bulunu- vorlar D\ P'lilerden bize ulasan tepkilerden. şu an içın hukumetı duşurecek çoğunluğa ulaşmadıkJan anlaşılnor. Ancak,kısa bir sure içinde bu çoğunluğun sağlanacağına inanı\o- rum.'" \ ılmaz bır soru uzerı- neTurkı\ede laıklıgın teh- lıkede olduğıı vonundekı goruşlere katılmadığını da kasdederek sunları so\ le- dı "Laikliğin tehlikedeol- duğuna kesinlikle ınanmı- \orum" ÇİZMEDEN YUKARI MUSA KART DYP'de Doğu ve Güneydoğulu il başkanlan sıkıntılı Üniformahçetemhatsıdığı çalıştığı partı olan RP de hıçbır kadın ada\ partı vonetımı ıçın \ansamavacak RP Grup Başkamekılı Temel Karamollaoğlu çok az savıda kadın delege bulunmasıyla ılgılı bır soru uzerıııe "Hanımların bu konuda hiçbir reaksivonu \ok. A\ rıca dığer partilerde de durum farklı değil. Kadınlar geri plana ililmis değıl. kadınlarımız canla başla çalışııiar, geri planda kalmavı ıtibar sa\arlar. Kadınlanmız ıhlashdır. erkeklere bir lutufta bulunurcasına. sız bu\ urun bız sızı desteklevelını derler" dı>e konustu Erbakan ba^kanlıgında dun toplanan RP Baskanlık Dıvanı Mk\ k uve sa\ ısını 40 tan 50 \e vukselftı Baskanlık Dı\anı ndaavrita 4yenıgenel ba^kan \ardımcılığı da oluşturuldu Yenı genel başkan \ardımcılıklarının kadın egıtım stratejık araştırmalar \e gençhkten sorumlu olmaları kararlaştırıldı Toplantıda beledıve başkanlarının MkY K de ver almaması da kaıara bağlandı trbakan ve kurmavları taratından hazırlanan MkY k lıstesının delınme olasılıgının duşıık olduğu bıldırıfdı Toplam 1254 delege içinde valnızuı 7 kadın delege bulunurken hıçbır kadın partılının MkY k ve gırmek ıçın varışmayacağı oğrenıldı istanbul Mılletvekılı \>dın Menderesıle AN\P tan RP vegeçen Dıvarbakır Mılletvekılı Abdulkadir Aksu nun da MkYK ve adav gosterıfeceğı bıldırıldı Ankara ıl kongresinı kazanmasına karşın genel merkez taratından gorevden alınan ve uzutı sure tartişmalara neden olan Mehmet Tellioglu nunda\lk\k ıçın ada> gosterıleceğı ılen surııldu Telhoğlu na vakınlığıvla bılınen İstanbul Buvukşehır Beledıve Baskanı Recep Ta\\ip Erdoğan ıkıiKi bır liste çıknıavaLağıııı sov ledı RPGrııp Baskanvekılı Temel Karamollaoğlu kongrede \lk\ k nın ne olçude degışeı.egı volundakı bır soı uv a u Bi/de genç ve >aşlı, eski \e >eni çekişmesi \oktur. Her kongrede bazı gençler on plana çıkar \e \erlerim aJırlar" karsilığıııı veıdı Karamollaoğlu partı vonetımınde yenıden gorev almavacağı kavdedılen RP Genel Sekreten Oğu/han Asilturk ıçın "Sa\ın Asilturk'un kalbi rahatsız, la/la vorulnıanıası gerekı\or. Bu nedenle hukumette de gorev almamıştı. Kendısi karar verecek. Bır an once sağlığına kavuşmasını ve venıden gorev alnıasını dılivoru/" dedı ANKARA (C umhurivet Burosu) - Hakkarı Y uksekovada ortava ı,ıkanlan ve lıdeılıgını Pkk ıtırafçısı Kahraman Biîgiç ın vaptıgı "ozel tim-korucu-itiraf^r vetesme ılışkın soıuşturma siırerken D> P Dogu ve Gunevdogu ıl başkanları "koruculuk sistenıi ile Pışmanlık Vasası uvgulamalanna son verilmesıni" istedıler Iller ıle bolgesel sorunlarııı ele alındığı vc 199" yatırım butı,esıne konulması ongorulen vatırımların tartişildıgı D\~P II Başkanlan Toplantisı D> P Genel Merkezı ndevapıldı Oncekı gun ver bulamadıgı gerekçesıv le Ankara Otelı ııde duzeıılenen toplantıv 1 terk eden DYPkıhs Mılletvekılı Doğan Gureş dun saat 12 00 sınl ırında genel merkeze gıttı Çok savıda DYP lı bakan ve mıllenekılının katılımıvla başlavan toplantının açılışında konuştin D\ P Genel Baskanı Basbakan Yardımcısı ve Dışışlerı Bakanı Tansu Çiller partisınııı ortadıregın mılletın sessiz kıtlelerııı dar geiırlının sorunlanvla meşgul olduğunu sov ledı 199^ vılı butçesı hazırlanırken vatırımlann venı bır sıızgeçten geçinleceğını kavdeden (, ıller dılı suı^erek "Yatınmlar hukumet progranıına aksettırilecek" dedı C ıller ın konuşması REFAHYOL hukumetının D\ P kanadıiıın 1997 vılı vatınnı butçesıne agırlıgını koymava hazırlandığı vorumlarına neden oldu Dogu ve Gunevdogu bolgelennde varım kalan vatırımların tanıamlanacağı ve venı projelere ışlerlık kazandınlaı.ağı sozıınu veren C ıller boşaltılaıı kov lere donuşu ozendıren uygulamalara 1 a> içinde hız kazandırılaLağını bıldırdı "Sorun çok' Topl ıııtıdi ele alınan sorunl ır hakkında Cumhurhet e bılgı veren Doğu ve Gunevdogudan gelen partı temsılcılen koruı.uluk sistemı ıle Pışmanlık Vısası uvgulamalanna son verılnıesıne ılışkın ıstenılerım D\ P Genel Baskanı Taıısu Ç ıller e dogrudan ıllettıklerıııı bıldırdıler Bolgesel vatılı okıılların vı.nıden aı,ılmjsı \e boşaltılaıı kov lere donuşıın gerçekleşmesı terore destek v eren ulkelerle ılışkılerın gozden geçırılmesı konusundakı ıstemlerını de anlanıklarını dıle getıren temsıkıler Çiller ın kendıleııne "geridonuşu o/t'ndırecek çalışmaların 3 av içinde vapılacağı ve valilerin de katkı sağlavacağı" sozu verdığını bıldırdıler kais II Baskanı Zeki Arkan Erıııenıstan sınır kapısının açilmasını ıstedı Bıngol II Baskanı Fevzi Beldibek Gunevdogu dakı terorun bolge halkından kavnaklanmadıĞını \akalanan teroristler arasında Izmır Ankara \e İsîanbullular olduğunu belırterek "Bu teronstler Nunanistan. Gunev kıbrısve Luhnan'da cğitim goruvorlar" dedı Beldibek (, ıller 1 "Saba Melikesi Belkıs'a benzeterek "Emrinizde olmaktan kıvançduvuvoruz** dıve konustu Ba>raklara kısıtiama kongrede olası kaıişiklıklan engellemek amacıvla Turk bavrağı ıle RP flamaları dişında herhangı bır bavrak >a da flanıa tasınmasına ızın verılmevecek Kongrede RP nın toplantılarında sık sık gorulen Mıllı Geııçlık Vaktı nın bavrak ve flamalarının tasınmasına da soğuk bakılıvor 1254 delegenın vanı sıra dogal delegeler vabancı konuklar ve partılılerle bırlıkte bınlerce kışının katılması beklenen kongrede ızdıhamın onlenmesı ıçın dıvan ve konuşma kursusunun trıbune konatağı ve salonun dışına da ses duzenı verleştınlecegı bıldırıldı kongreve Ankara da bulunan vabancı ulke buvukelçılennın tumu çağnlırken çeşitlı ulkelerden 330 kışıve çağrı vapıldığı belırtıldı IRMIKIAYDIN ENGİN e-mail: [email protected] Ikı gundur Istanbul'da ulus lararası bır konferans var Sos- yal Demokrasıde Yenı Pers- pektıfler Turkıye Sosyal Eko- nomık Sıyasal Araştırmalar Vak- fı (TUSES) Alman Frıedrıch Ebert Vakfı ıle bırlıkte duzenle- dı Alman Ingılız Italyan Ma car sosyal demokratlarmın en yetkılı temsılcılen İstanbul day- dı Bır sosyal demokrat ıçın yal- nız konu başlıklan bıle baştan çıkarıcıydı işı gucu bırakıp kon- feransı ızlemeye koşturtmaca- sına baştan çıkarıcı Orneğın "Ekonomık ve teknık değışık- lıklerın sosyal demokrat polıtı kalara etkılen gıbı Orneğın ' Degışen polıtık ekonomık sosyal koşullarda sosyal de- mokrat polıtıkaların rolu" gıbı Konferansın ıkıncı gunu baş tan çıkarıcılıkta ılk gunu de sol- ladı Macarıstan Ingıltere Al- manya Italya sosyal demokrat- ları deneyımlerını aktardılar Sosyal demokrasının anava tanlarındayaşanan bunalımla- Sosyal Demokraside Yeni Perspektifler(miş)! rı çıkış ıçın ongorulenlerı ba- şarı ya da başarıs zlıkları sergı- ledıler Sonunda bır 'pane/'le konferans noktalandı Sosyal demokrat polıtıkalar ıçın ço- zum onerılerı Yukarıdakılerın hepsını unutun Sadecepane- lın konusu bıle yeter Haydı bır kez daha yıneleyelım Sosyal demokrat polıtıkalar ıçın ço- zum onerılerı' Şımdı bıraz da saıondan goz- lemler ikı gunu de baştan so- na ızleyen tek CHP mılletvekı lı Erdal Inonu ılk gunu sonu- na kadar ızleyen Algan Haca- loğlu. Hk gun konferansa ge len konuşmasını yaptıktan son- ra hem de Alman sosyal de- mokratı Avrupa parlamenterı Magdelana Hoff konuşurken çıkıp gıden Denız Baykal Ilk gun boy gosteren bırkaç (evet evet bırkaç) sosyal demokrat mılletvekılı Mustafa Kul, Meh- met Sevıgen, Fuat Çay, Ah- met Guryuz Ketencı Başka? Eger gozumuzden kacan ol- madıysa başka yok Sosyal demokrat partılerın denn bır bunahmın içinde çal kalandıkları ıktıdardan gıtgıde uzaklaştıkları seçmen tabanla- nnı aşın bır hızla yıtırdıklen umut vermek yerıne merhamet duy- gularını kabartan sıyasal orgut lere donuştuklerı bu tarıhsel donemeçte Turkıye sosyal de- mokrasısınde mılletvekılı seçı- lecek konuma yukselmış(^) po lıtıkacılardan boylesıneseçkın zengın ve onemlı konferansa katılanlar ışte bu kadar Bundan ne çıkar? Bır kere Turkıye sosyal de mokratlannın yenı perspektıf lere gereksınım fılan duyma dıkları çıkar Besbellı kı butun bır Batı ve Orta Avrupa sosyal demokratları Ne yapıp ne et- sek de şu ıktıdarsızlığımızı ıktı- dara donuştursek bunalımı aş- sak dıye kafa patlatırken Tur- kıye sosyal demokratları çok- tan bu badırelerı atlatmışlar boyle teonk tartışmalara ayıra- cak zamanları kalmamış gu- venlı adımlarla sıyasal iktidara yuruyorlar Bundan ne çıkar'? Bundan Turkıye sosyal de- mokratlarmın oncelıklerının te- orık gelışmeye ıdeolojık do- nuşmeye polıtık perspektıfle- re degıl delege avına yoneldı ğı çıkar Dogrudur da Bunca yıldır bu ışlerı gazete- cı olarak ızlerım Bugune dek sosyal demokrat partıler arası deney alışverışının oya donuş tuğunu partının mılletvekılı aday lıstelerını belırlemekte etkın ol duğunu gormedım Nıtekım konferansa Turkı- ye den kâh ızleyıcı kâh konuş- macı olarak katılanların hemen tumunu sosyal demokrat hare- ketın kenzlerı oluşturuyordu Delegelere yonelık surek avla- rına çıkacaklarına sosyal de- mokrasının sorunlan ustune ka- fa patlatan dunyada sosyal de- mokrat hareketlerdekı gelışme- lerı ızleyen kerızler O yuzden de mılletvekılı aday lıstelerının seçılemeyecek sıralarına lıste susu olarak yerleştırılen kerız- ler Ya da kendı sıyasal yorun- gelennı sosyal demokrasıdekı gelışmeler ışığında gozden ge çırmeye hazır YDH nın yenı baskanı Huseyın Ergun De- mokratık Cumhurıyet Progra- mı'ndan Tarhan Erdem gıbı kerızler Konferans bıttıkten son- ra ılk duşundugum bır daha sosyal demokrat hareket us- tune Tırmık yazmamak oldu Ne hallerı varsa gorsunler Med- yanın kerızı de ben degılım ya POLİTİKA GÜNLÜĞÜ HİKMET ÇETİIVKAYA SesimiDuyuyormusun?.. Paul Eluard'ın senın ıçın yazdığı o şıırı okudum dun gece yağmurlu bır Pans akşamında Dız çokmuş goz kapaklarımın uzerınde uyku- yu haram ettın bana 1 Buğulu gozlerınde kalabahğın apaydınlık so- kağında el eleydık Ben yırmısınde sen on altısındaydın Yağmur delıce yağıyor ve kent kendı yalnızlığı ıçındeydı Dun akşam yıllar onceye grttım Serın ağaçlar altında dolaştım Paul Eluard'ı okuyup Fruğ Fer- ruhzad'la sohbet ettım El eleyken ıkımız kapılartutulmuştu, gece uşu- yordu Akasya kokusundan sarhoş sokaklar ıkımızın sevıncını yaşardı eskıden Geçtı o guzel gunler geçtı 1 O sağlam, dopdolu yaşanan gunler O ışıl ışıl gokyuzu, o kıraz yuklu dallar Yeşıl sarmaşıklarla sarılmış omuz omuza vermış 0 evler Yaramaz uçurtmalı o damlar mahalledekı 0 afacan çocuk- lar O gunler geçtı Neydı o gunler? Kırpıklerımın arasından hava kabarcıkları gıbı co- şardı şarkılarım ve bakışlarım Takıldığım her şeyı taze bır sut gıbı ıçerdı Bak yıne yağmur yağıyor ve ben yıne uşuyo- rum Sadece ben değıl gece de uşuyor Ben Paul Eluard okuyorum, senın gozlennde sev- damı yakalamaya çalışıyorum Dınle "Bır ateş yaktım gok mavısı benı bıraktığında, Bır ateş dostu olmak ıçın, Bır ateş soksun benı kış gecesıne, Bır ateş daha 1yı yaşamak ıçın " • • • Buğulu gozlennde kalabahğın apaydınlık so- kağında değılız artık.. Hep başka kıyılara suruklenen bız, Alphonse De Lamartine'nın belkı de hışmına uğramıştık Zaman adlı denızde bır gun Lorca'nın ışıltılı hu- zurunu ıçımıze sındırememıştık Işte bu baş dondurucu değışım Li-Po'nun bu- lutlar otesındekı mavı bır gokte buluştu htç um- madığımız bır zamanda Şımdı yıne dınle benı "Ey yureğım Okulda bır zamanlar alfabeyle boyanmış yurek soyle Kara gece mı var sende?" Sen boyle şıırlerı oldum olası sevmedın . Ben severım Belkı anlamsız bır adamım belkı de çok yaba- nım Onun ıçın haykırırım alaca bır şafakta, kapına dayanırım hıç beklemedığın bır saatte Ey canımın koşesı, ey olup de yaşayan, boş bek- <emek senden bırkaç satır, onumden çıçekler ge- çerken daldığım olur, ben benden geçerım yrtı- rırsem senı bır an Akasya kokusundan sarhoş sokaklarda sana dokunmak ıstıyorum ama sen kaçıyorsun Oyle olunca da ben abuk sabuk konuşuyor ve yazıyorum Ustelık senın çok sevdığın şıırı bu kez senın ıçın okuyorum "Denn gozlerını kapa Gece kanatlanır gozle- rınde/ Urkek bıryontuyu andıran bedenını soy/ Gecenın kanat çırptığı denn gozlerın var I Kor- pe kolların çıçek, kucagın gul / Akçıl salyangozlan andırır goguslerın I Karnı- na konmuş uyur bır gece kelebeğı I Ah suskun kadın 1 " • • • Dun akşam yıllar onceye gıttım, serın ağaçlar altında dolaşırken senı duşundum Dız çokmuş gozkapaklarımın uzerınde uykuyu haram ettın bana 1 Ah, guller arasındakı kız, guvercınlerın baskısı Ah, Pablo Neruda tutkunu şımarık çocuk, zaman ıçındekı su Her an olum, ne çok bıtmemış olum torenlerı'. Ikıde bır "Neruda oku" deme bana, ıkıde bır ya- banlığımı vurma yuzume Guçsuz tutkularımda ve sessız opuşlerımde sen varsın Sen gecemsın, sen gunduzum, sen sevdam- sın' Ben yırmısınde sen onaltısındaydın 1 O gunler geçtı1 Artık kırpıklerımın arasında hava kabarcıkları gıbı coşmuyor şarkılarım ve bakışlarım Susamış tuzla dolu bır şışedır benım, senın ve Neruda'nın gonlu Kara bınıcıler opuşler karanfıller Sen benım sesımı duyabılıyor musun'? Internet: http: // www.planet.com.tr/Xn E mail: Hıkmet Cetınkaya " Planet.com. TR HİKMET ÇETİNKAYA AŞIK KADINLAR SOKAĞI Once bak st iar Soluksuz Kaldılar br sure E*ek kadının elıne dokundu sonra basın onune eğdı usulca Bır zaman tunelınden geçıyor gıbıydıler Belkı bıraz da duş yorgunuydular Kadın ıçındekı coşkuyu dışa vuramıyordu Gozlerr kaçırıyordu erkegın gozlerınden Bırden kırmızı mektuplara daldı Dedı kı J Bır çıçegı bıle yumuşacık dokunuşlara sahıp bır aşkla seven sana ınat ber çtglık çığlığa bağırarak dıkenlen sevmeyı surdurecegım " 300 000 TL IKDV Çağ Pazartama A.Ş. Yerebatan Caetefesı Salkımsöğflt Soka* No 9'B Cağaloğlu- Istanbut Te! 514 01 95/96 Postaşektno- 666322 _.j
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle