28 Haziran 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURIYET 13 EKİM 1996 PAZAR 18 SPOR Siyah-Beyazlılar Ertuğrul, Alpay ve Oktay'ın (2) golleriyle galip gelerek çıkışını sürdürdü Denizli'de Beşiktaş firbnasıMMTTOKDEM1R DEMZLI-Futbolgece- mız 'ışık saçan" bır pan kartla bişlnor Denızlıde Soıı donenıde ı\ ıden ı\ıve vukselen "ırkçı" 'gerıcı' gıiçleıe ınımsatnıada bıılu- nuvor Demzlı^porİLi tutbol- cular Anlınılı pankaıtı oku\orıi7 "Stadınıtz Ata- turk. \olumuz Ataturkçu- luk." Tnbunleıı dolduran- lar tek utıek dakıkalarca bu puıkartı a\akta alk.i~.lj- yor Gecevı avdınlatan îşik selının ortaMiıda 22 ada mın tutbol nıucadelesı baş- lamadan dostluk \e sevgı gosterılen Ataturk Sta- dı ndasporunonemını vur gulavan tumceler başta 'banş'olnıak ıızere ses du- zeıundciı ızkvıuve ozel- lıklennıniscitıliNor Herşev temız ve çıçek bahçesım andıran tnbunlerı \a- ratnıak ıçın Guzellıgm se\gı \e barıştan geçtı ğını salıada ovnanan dostça mucadelede de gor- nıek ıstıvor ınsan Hele tnbundekı vandas. on- larda coşkuv u daha da v ukseltnıek ıçın erken gol umudu taşivor Lıgııı bıı\uklerınden Besıktaş henuz bellı bır 'çı/gı\e'oturmadıgı için 'huna- lım' \aşa\an Denızlı deplasmanından zararsız doıımc hesabıv la bıılıkte Av rupa sınav ıııı da du- sjiınuvor \esil Sı\ ahlılar ıse kotu gıdışı durdur maugraşinda Rakıpzorse bo\le bır durumda çok. adamla sa\unmada kalır ken orta alanda Beşikras lop kııllandırmama\a çalı şıvorlar Bunda basarılı ol dukları zamanlarda ka^n dıkları Yusuf ve Mılı\ojev ıle gol olanaklarını da bul- dular kı bıraz daha akıkı olabıKeler '\engne" ulasa- caklardı Sıvah-Bevazlıla- nn ılk ^ dakıka ıçınde Ser- dar\c Mehnıet legelıstıı- dıgı ataklarsonrası gıderok etkisizlestıgını ovununbu- vuk bolumune Denızlıs por ıın hakım olduğunu \urgulamakgereki\or Be şAtaş takı 'anlamsız" dur- gunlugu çoznıek olaM de- gıldı Sıvah-Bevazlılaradı- na 49 dakıkada gelen pe- naltı karannda Lrtu«- rul un kaleuden donen to pu ıkıııcı kcz uırusunda da gole donuştureme mesi vandas.ınıdaumutstızlugaıtnıistıdogrusu kaleu Mustafa ıse penaltıdakı kurtarışjsla bır anlık da olsa vıldızla^ıvordu Arna ne olursa ol- sun sonuçta futbol 'golle' anlam kazanan bır o\ un \e bıı\ ıık takımlar hangı koşuldaolursaol- sıın kotu de o\nasalar golu bulusor kazanı\or da Nıtekım Sıvah-Bevazlılaronce Ertugrul ar- dından \lpaA sonradaOMa\ m arka arka\a at tıgı golleıle bu gerçegı orta\a kovdular Denizlispor: 0 Beşiktaş: 4 STAT: Atatuık (Denızli) HAKEMLER: £/o/£/.«n (6). Mıtnır Takpak (6) İlhamı Sa\ ılan (6) DENİZLİSPOR: Mustafa (5) Muıat <4)<dk 66Se\fettın4) Dpırıç (5) \a- şar (5) Tameı (5) Erhcın (5) hısuf (4) Mutluly Gwça\ (5) \ıkoln (4) (tlk 6(1 Ramuzan } ) (dk "I Hasun 4) Mılı\oje\ <4j BEŞİKTAŞ: UıniK, (6) 4lı (5> Recep (5) 4lpa\ (4) Eıkun 13) <ılk 51 Ok ta\ 7 ) Sergen (6) Yanko\ C) Meh- met (3) Serılar (6) •imokaüu (6) Er- tıtgnıl (4) (ılk 84Oıhan4) GOLLER: Dk 68 Eıtugnıl dk ?7 4lpa\ dk 8()\eMOkta\ SARJ KARTLAR: )a)cır Eıhan (De- nizlispor) Senlaı (Beşiktaş) KIRMIZIKART: Dk S6 4Ipa\ NOTL4R / OMER \l ' Stadımız Atatürk, yolumuz Atatürkçülük' DLNIZLI-Denızlıspoı-Besıktas maçı once- sı \taturk Stadı nda 'laıklik mzgârian" estı Sgn hattalaıdaozellıkleuırnagunlerı sikı,adu\ dugurnuz~Şcrıaf ıstenz"sloganlannatoplumun herkcMmındı-ndoğantepkı dunde Denızlı Ata tuık Stadı nda kendiMiıı gosterdı Maı, onceM Deııızlıspor un vihasa "Stadımız\taturk.\olu- nıu/ \taturk»,'iılıık"pankartı\ la çıkması bu\uk ılgı goıdu Dakıkılaıta ılkislanan bu pankart Deııi7İılı tutboİNever \e vonetıcılenn \uzakı olaıak tutbol taııhımızt. gci,tı Vöneticivesaldın1 Denızlı dt o\ le gozuku\orkı gece majarı ıl- gı (.ekıııis kenttekı ıkıııcı gece maçında da trı- bunler tıklım tıklımdı \1av oncesı ^eret tnbıı- nunde >er taıiı^ması ka\ga\a donu^urken De- nızlısporlu kulup u\elerı \e bazı vonetn.ılerın Be^ıkta^h vonetıu llker Ozbilek e saldırdıgı bu \onetiunin de zabıt turturup saldırganlardan davacı oldııgu ogrenıldı kötii tezahürat >ok \1aı, oneesı \e de\re arasında trıbunkrdekı kutîırlu tezalıuratı onlemek ıı,ın >es duzenı ara- uliüi\ladoNtlukmesajlan\enldı\ese\ıru u\a- nldi Besıktas ı Ktanbul \eçe\re kentlerden gelen 2 bın kadarda Sıvah-Bevazlı vanda> ızledı Beşiktaş ta penaltı kaçıran golcu Ertuğrul hem tnbunlerı hem de teknık kadrovu bır ha\ lı kızdırdı ka(,an penaltı sonrasi Rasım Kara sağbek Lrkan ın \enne Okta> ı alarak takımı- nın hutum gucunu arttırmasa (.aiistı Denızlis- portaraftarları Sergen e\aptıgı herfaul sonra- Miıda tepkı gosterdıler Beşikta^'ın \ıldi7 futbolcusu \lpa\. soıı haftalardakı munmla i/le\enlerı ^ai}irtı\or. Dun de beklenenı \creme\en «t'nt, futbolcu, Denı/lıspor forvetlen kar^ısında nıa<,-bo\unca/oranlar\avadı (hotojrat C FL M-^ı IL\1 \Z) ELEŞTÎRİ / Bt LFNT Bl D\ Büyük Takım Gerçeği DENIZLİ - Maç oncesı genel kanı De- nızlıspor un Beşiktaş ıçın kolay lokma ol- dugu bıçımındeydı BeşiKîaş ın unlulen de bu kanıyı ozum- semış bır gorunumde oyun alanında fut- bolun temel gereklerını sergılemek yerıne balennlen andıran eylemlerle olayın go- runtusel yanını yegledıler Beşiktaş ın bu ışlevsız goruntusu genç Denizlispor u yu- reklendırdı Ilk yarı suresınce oyun alanı paylaşımı, topun oldugu bolgelerde etkılı pres bır- kaç kısa pas sonrası uzun toplarla kanat- ları kullanma Denizlispor un yaşama sok- tugu kavramlardı Boylesıne bunaltıcı baskı ınatla hırsın butunleşmesı rahat alanlarda meşın yuvarlağı dıledıgınce yonlendıren Sergen, Şıfo Mehmet, Er- tuğrul gıbılerını bunalıma soktu Bu yarı- da Amokachı dışında zoriama ya da pres yapanı ya da gol alanlanna top taşıyanı- nı ızleyemedık Beşıktaş'ın Denızlıspor bunaltıcı baskısı çabuk toplarıyla ılk yarıda sorunlaryaşattıgı Be- şiktaş ı yıne ılk yarıda çozumlemelıydı a- ma ne var kı futbol hırs ve ıstek kadar gol becerısını de gereklı kılıyor Ikıncı yarının başlarında gelen penaltı, Denizlispor un bır armaganıydı Beşik- taş a Ertuğrul un kalecıden donen topu ıse ıkıncı armagandı Ama Ertuğrul ıkıola- nakta da salt kalecıyı dovmekle yetındı Ama yıne de sorunun çozumu Ertuğruf un golu koklayan ayaklarından geldı Ardın- dan da Denizlispor un çozulmesı boyut kazandı Beşiktaş ın da ıkılemesı uçle- mesı dortlemesı kolaylaştı Bu oluşum da Beşiktaş ın usta ayakla- rının beklentısıydı O zaman Sergen sah- neye çıktı oyunu dıledıgınce yonlendır- meye başladı Beşiktaş yandaşları da keyfın doruguna vardı Beşiktaş ın 4 lemesıne karşın bu go- runtusu ne oranda doyurucu tartışılır 1 A- ma gunumuzun modası 3 puan oldugu- na gore tartışmayalım gerçek Beşıktaş'ı ızlemek ıçın salıyı bekleyelım Hentbol ASKİ kolay kazandı ASKİ : 30 S.ISeerpelt: 19 SALON: 4nnwk I 1 ) 4iiwıİHit\diı (") (Fnıit- ımhın) ASkl: IICIDI (6) Hu\t\ın n/ Uısıtt Ci)!^ Okaıı (6) Stcaumn <6n Ztkı (î)l \fwıit(*)2 Stiı/aı (6)4 So nıı (4)1 4U\\aııdı (4) Eı ıan (4) SPORTING NEERPELT Jo (4) Buıt Llan (4) Pcıi ııck (>)4 Tom (4) Rohcıt (4)2 S:\mon <6T Phılıp (5)1 Haus(4>l Koıntll/4) Gınl (4)2 Phıhppı (1) ILK\ARI-/î İD4SKI 2D\KIK\CEZ\SI •Okaıı 2 Z<.kı(4SKISp<>!) Pjııuk 2 koııuel Phıhppı. Phılıp Gcıd 2 (Spıntın» \ttiptln \NK\RA(Cumhurı\et Buntsu) Hentbolda A\ru- pa î>ehııler KııpiM 1 turılk mayindj ASkl Spor Bekı- ka nm Sportıng \eupt.lt ta kııııını rahat bıı o\unla Mh 19\endı \ ıne Ankarada ovnanan Avıupa Basanlar kupa Ga- Iıplerı kupasi ılk tur ılk tur mac.ındaT\IO Lkrasııa nın Motor Zoporosshıe ekıbıne 21-2ü mağlup oldıı kastaınonuda\-'a kasta nıoıııı Saglıkspor A\ rupa Şehırler kupaü ılk maçında Polonva nın Zagreb Lubın takımıııa 21-1" 1 senıldı Erkekler A\rupa Hentbol Fedeıas\onu kupasi ılk tur ılk maı,ında ulkemızı temsıl eden Besıktis \loko\ada CSkA Mobkova va M)- 16 lıktarklıbırskorlabovun eğdı Bugün3maç\ar Heııtbolda Turk takııııla- nnrıı A\rupa kupalan ılk lu rundakı mucadelelen bugun de Mireıek Erkekler \\iupa kupa Galıplerı kupası nda Halk Bankasi ılk maı,ında Roınanva da Fıbre\ Sa\ ınes- tı vle saat 11 »Ode karşila- >acak Bavanlar A\rupa i>e- hırler kupaM nda\ sa ka^ta- monıı Saglıkspor Zaglebıa Lubın le saat 14 00 te kasta- moııu da bır kez dalıa muta- dele edecek A\ ı upa Şampı- \on kuluplerde basaıı teın- sılcımız Anadolu Lnıversı tesı de Noı\eçde Bvasen Troıullıeım la ıovan> i(,ııı geleeek Bordo - Mavili ekibin Osman ve Hasan'la kazandığı gollere Istanbulspor golcüsüyle yanıt verdi Trabzon attı Aykut yakaladı İ»<taııbul:2 - Trabzoıı:2 STAT Inoıııı HAkEMLER 4lwnı (,akuı (6) 4\km Gıı- nııılıı 16/ tn'itıı Çııukm>lu <(i/ İSTANBl LSPOR.hıhnmn(S> Goklhiniv \csimfh knmıl{4) Ilkunl6) OiııK^l ZL- ımın (6) Gtısoıı C) Hıımza m Sııfht (1i lıik 26 Tımııı 6) 4\kul (S) TRABZONSPOR \ılwrı3) Ctnaı- <<) (dk SOOUııı ) Tolıııun (h Osman ıh \khnuı Ipck (6/ Lihıl(f)) \i.nısıu/:t CV OılumfU (dk 4f>\hhma)ıhlmm4> Abdıdlahlv Ha \aıı (6ı Fatıhlhldk 66 Hıımı 4) GOLLER Dk 11 Osman dk 21 u '4 h kut dk ~d Husan SARI KARTLAR- (t«»j (Trabzonspor) O'iu: Ilkan Huııı.ıi (Istanbulspor) klRMIZIK.ARTLAR.DA // V w»ı (Istaıı- bıılspor) ılk sj Osman (Trabzonspor) SEVIRCİ/HAS1LAT /A ~IS 6nuhaı 161 ııuh o// 6(lıı bın TL MLSTAFAFRSOV l>tanbuKpordanTrab?onv|xiı aı,elme Salı geceM LEFA kupası nda Schalke 04 -.ına\ına çıkacak olan Trabzonspor un moralını bozdu Bordo-\1a\ ılı ekıbın tel tel dokuldugu ma^ta !s tanbulspor kaletisi Fahrettın kaksınde de\le- sırken ^ net gol pozis\onunu kuıtırarak hatt ı nın karmasındakı verını simdıden gıı ıntıledı Fenerbahı,e nın va^lı dı\e sattıj;ı Oğu/ \e \\- kut osnadıkları tutbollabuvuk beuenı topladı- lar Avkut ıkı gol bırden ıtırkcn Oguz S"> da kıkada attıgı 40 metrelık depardın sotıra Ger- son a \erdığı golluk pisla ~Eîenbıtniedım"dtr gıbıvdı Trabzonspordaleksısrıleno\UIKUkıp- tan Lnaldı Bııaz \emsadze. bıraz Mehmet Ipek <,abilan\la kendılerını gosterdıler istan- bulspor erken 10 kısı kalmısa\dı durum <,ok tarklı olurdu Antak Bordo-\Ia\ ılı ekıp Schal- ke karsısına da bovle bır defm>la (.ıkırsa salı getesı vasanacak zater \erını huzune bırakır İnonu Stadı nın nerede\se tamamı Bordo- \la\ı \dı kapalının ko^eMne sıkışnıis bır bo- lunı Ktanbultaı ıftjıı ıseseslerınıdınurabılmek ıı,ıncabaladıduıdu \\kut un ılk uolundt ıseor- talıgı ınlettıleı Tıabzonspordı sıkıtlıgı siıren V"a \>- Ogun un dı^ındı Hanıı nın voklugu hıssedılııkcn 66 dakıkıdı ovıına gıiı.ıı bu tut boku tıkımını •ateşle>en'isinıdı Oırdıgı dakı- kada bıı fnkık ılan anı.ak s,ık »lıgı vıızundcnto- pu baı ıja nı>ınla\ ın Hanıı henıen2 dakıka son ıa Boıdo-\1a\ılı ekıbın 2 goluııun hazırlavi(.ı- M oldu Ilk \ ında Nesını ın gordugıı kırmızı k ırt vuzundcn bozııl ın dcngtler •> I dakıkjda Trab7onspordan Osman ın d ı atılnıası\ la esıt lendı Lşitlık zaten kaıtlaı \e skorda da net bır sı.kılde gozlenı\ordu \1 KJII ılgıiK bır\onudebır Anadolutakımıv- la Istanbul takınıının nia<,ına Ktanbul bolgeMiı denorta hakeınııı \eiilmeM\di \lerkt7 Hakeııı kuıulu nun soıı gıııılerde Msadıgı tıuubelı ha- kem sıkıntısi bu sc»,ımlc kendı^ını ı\ itı. goster dı Ahmet Çakar ise \eıdıgı bırkac hatalı po- zis\on dısmda orta sekerlı bır mat, voncttı Notlar Trabzonspor otobüsüne saldın ALI ESER Istanbulspor la 2-2 berabere kalan Trabzonsporlu futbolcular maç sonra- si tarattarların saldırısına ugradı Futboku \e vonetıcılenn bulundu- guotobusunonuıuıkesen bırgrup "En bu\uk tarattar. futbolcular sahtekâr" dıve bagırdı Maı, sonrası 2-2 Iık sonm.u begen i meven Trabzonsporlu tarattarlar \one tiLilenn \er aldıgı seret tnbununu bo zuk para \agmuruna tuttular -Paranı/ \oksa para \erelim" dı\e tempo tııtan Bordo-\la\ılı \andaslar 4 sabanu aravı^ını sonut,landırama- van vonetımı ıstıtava da\et ettıler Ba- zı tarattarlırıseTrabzon AN APMıllet- \ekılı Evup Aşık a dert vandı Asık da tarartaılan \atistııma\a ı.alıstı Fiehtel tribünde Trabzoıispoı un Istanbulspor la ov- nadıgı mi(,ı ızle\en Sclnlkt 04 antre- ııoru Klaus Fıchtel, "Turu geçebılme- mız ıçın ılk maçta 2-3 farklı bir galıbı- vet alnıalı\ı/"a(,ıklımasinı \aptı Maçı seref trıbunundeıı ızle>en ve sureklı not tutan Fıchtel ın sakatlıgı ne- denıvle forma gı\meven Şota \e Ogun u sordugu maç ıçınde de Abdul- lah,Hasan ve Nlehıtıet ı begendıgı be- lırtıldı Fıchtel maçla ılgılı olarak "Ma- çı 20 bıne \akın Turk ızle^ecek. ancak bu l)i/ını ıçın bır deza\antaj değıl Ilk maçta 2-3 fark vaparsak turu geçen ta- rafoluruz"dedı Sakatlıgı nedenıv le maçı seref trıbu- nunden ızlemek ıste\en Ogun egoıev- lılenn karsi v,ıkmasi unlu tutbokuvu si- nırlendırdı Ogun maçı nunıaralı tnbun den ızkdı ELEŞTİRİ /KFMAI ( , I \ F R Trabzon galibiyeti kaçırdı Ogun, Hamı ve Şota sız Trabzonspor Istanbulspor karşısında tum oyun boyunca ıstenılenden çok uzak- lardaydı Ilk devrenın daha başlarında penaltıyla golu bulan Bordo-Mavılı ekıp rahatlamasına rahatladı ama oyun olarak ıstedıgı duzeye ulaşamadı Bırturlu savun- madan hucuma çabuk çıkamayan Trabzonspor atak organızasyonlarında da etkılı olamadı Orta saha ıse ev- lere şenlıktı Nemsadze Bursaspor karşısında sergı- ledıgı oyundan çok uzaklardaydı Unal ısteksız genç Fatıh ıse kendıne verılen şansı degerlendırmek ıstemez bır tavır ıçındeydı Ustelık maçın daha başlarında Is- tanbulspor 10 kışı kalmıştı Trabzonspor orta sahasın- dan kanatlara top taşınamayınca ataklar başlamadan bıttı Eskılerın deyışıyle doldur boşalt ı uygulamaya çalışan Bordo-Mavılı ekıp kendılerını farka taşıyacak gollerı bulamadı Trabzonspor da savunmada yer a- lan Cengız Osman ve Tolunay genelde başarılıydı Ama Cengız bır anlık hata yapınca marke ettıgı Aykut Istanbulspor a beraberlıgı getırdı Istanbulspor ıse gollerın dışında ısteksız arzusuz bır oyun sergıledı Ikıncı yarıda Trabzonspor daha ataktı Osman hakem tarafından kırmızı kartla oyun dışı bıra- kıldı Ne var kı 10 kışı kalan Trabzonspor canlanmıştı Bu hareketlılık son 20 dakıkada Bordo-Mavılı takıma galıbıyet golunu getırdıyse de Istanbulspor Aykut'la yenıden beraberlıgı buldu Avnı Aker de gormedıgı ıl- gıyı bu maçta yakalayan Trabzonspor her zamankı fut- bolundan uzak olmasına karşın Istanbulspor onunde galibiyeti kaçıran taraf oldu Cünün icinden Trabzonspor. htanbulspor'la Inonu Stadı'nda 2-2 berabere kaldı. ı ALI ESFR) HamzaYerlikaya, KK'yi şampiyonluğa taşıyor A\K\RA (Cumhurıvet Burosu) - kııa kuv\etlengucu Grekoromen GuıesTjkımı A\rupaSampıvon kulupleı kupisi ıkııuı tur ılk maçında Lknsııa nın (jclıkon ttkımını 8-2 vendı kara ku\\etlerıgucu pozıtıf puınhmı da da rakıbıne 2"-^ ustunluk s ul ıdı Kara ku\\etlerıguı.u ndeıı 4s kıloda Omer Elmas. \rmen A\ruper\an'ı 4-0 s2 kıloda Ercan ^ ıldız. Oleg konıendan'ı 2-1 62 kıloda *jeref En)0u, Ruslan Khakımo\\\ı 6 ı 6^ kıloda Mecnun Guler. Sergeı Sola- kı'v ı uisla 82 kılodaSerkan O/den. l«or Bo- uga\"ı 4-0 90 kıloda Hamza'Nerlıkava, Alık Dardanan'ı 4-0 100 kıloda Hakkı Başar. Anatolı Kd/ul\a"\ı tusl t I iO kılodı 'jaban Doııat. Ruslan Knsttnko'\ u lı ıkuıı k ırırıv- 11 sciıdı ^^ kıloda V\han Kı/ıla\. \lık Sle- faman'a 12 i "4 kıloda da Naznıı \\luca. Ruslan Adjı'va 1-0 savıvla veıııldı • Bınıcılıkte kupalar Hartasi Ozel lman>ansla- ıı Ankarada basladı kara ku\\etlerı Atlı Spor Egıtım Merkezı Albav Evup Öncu \1ane|i nde v ıpılan kara ku\\etlerı komutanlıgı At- lı Spor Egıtını Merkezı Ko- mutınlıgı Kupası nı kadır kartıl kazandı Genelkur- m »\ Başkanlıgı kupası orta smıt engel atlama \ ırisma- sında ise 1 a\ak mıisabaka- sını Istınbul Sıpahı Ocagı Hınjcilık kulubu ııden An Zoılu Streelı ıdlıatıvh ılk siı ıda tamamladı • Altın Koza kultur \e Sımt Festı\alı etkınlıklerı kıpsimında duzenlenen \u7inc \anslan Se\han Nelııı nde vapıldı \anslar sonund ı ılk sira\ ı alan spor- culırsunlar Eıkekler II)- II vas Cem karakuçuk (ACS) 12-1 *\as Alpkan- denııı (\\ IK) 16-18 vas, M) \ is Hakan Eskıoglu (l\ Ikı >\ vas ustu Ahmet kıpıl^ik) paletlı \uzme OnicrBattal(Ç Lnıversite- sı| Bavanlar 10-11 vas Be- ıılTunca\ (ACS) 12-1 sva^ Bengu\rslanl AÇS) 16-18 vaş Fatma \ur kutlua\ (Bursaspor) 19-30vaş Çıg- dem Gokı,egıl (Bursaspor) M vas ustu \esim Kıp (iMk) • Turkıve kuluplerarasi Boks S'impıvonasi Sam- sundasuruvor Şampıvona- nın •! gununde su sonuçlar alındı ^1 kg Cemıl Don- du (Elazıg) - Arslan Lçak (Samsun) v | AbdullahEı duı ın (kıııkkalel - Dınçer Duman(kars) II 0 s^J.g Recep Itmez (Istanbul) - OmerGuzel(kars) "-2 Ha kan Alkan (Samsun) - Ilhan ^aprak (Mersin) ""-6 6^ ^ kg Bulent Llusov (Trab- zon ) Ahmet Gunes (Erzu rum) s-i En\eı\ ılmaziIs- tanbul) - \edat Demırcı (Karsl "M) "1 kg \urhan Sule\manoglu (Istanbul) Oktav Çakmakçı (Kırıkka- le) *M Fazlı Ls(Samsun) Hasan Polat (Erzurum) (•\bandone) 91 kg Denız Sevlan (Eızurum) İbrahıın An (kırıkkaleı ( Abando- ne) 91 kg Avdın Akdenız (Samsun) - Savaş Erturan (Trabzon) ( Abandone) 2. ligde dün Kartalspor zirveyi bırakmıyor Kartal: 4 Be\lerbe\i: 2 ST\T.kaııal H\kE\lLER:Rı:aO:ahıoı>(u (6) Ha- san ka\ulaım(hı (*) Hıısıun tlbasan (V KARTAL: Rcıfıt (4) \ucel (5) (dk 6^ \lahmnl4) \ccdcl (4/ Btsım (6) \kh- nuı (i) Faıuk (6) Hasan (7) Eıkan C) 4lı\aılC<Hdk " 7 Mustafa 4) Me- lıh (6) (dk "6 4kıf V Eıol (7) BE^ LERBEN I: Enlal (3) Şene, (5) Taıık (4) Eııgın C>) Buıhan (5) Şefık (4) Ctngız (3) Gııısel(3) \hmet (4) Stnlaı (2) (dk 24 k Şeneı V Gokhan (4) (dk 46 St ılan y GOLLER: DA 19 13 u 40 (pen ) 4lı \aıl dk 2\ Eıol (Kartal) dk 24 Ahmet dk "9 k Şt/ıt/ (Bet/erbejO SARIKARTLAR: Ahmtt(Beylerbeyı) \klih Hasan Eıol (Kartal) SporSeniM-2 lıg 1 gruptaovnanan maçta kartal Bevlerbevı nı4-2venerek lıderlıgını surdurdu kartal ınvenılmez- lıgını surdurdugu bu grupta Bevlerbe- vı 10 maçta 6 maglubıvetını aldı Toplusonuçlar. 2.LIG/l.Grup:kar- tal-Bevlerbe\ı 4-2. 4. Grup: PTT-Erzurumspor 2-1 3. LİG / 2. Grup: Çarsamba Bld -Or- du 0-3 3 Grup: Iskenderun DC -Sıserek Bld 5-3 G Antep Sanko-kavserı Er uves 5-« BŞ Bld GASkl-Sılıt- kespor 2-0 kavsen kocasınan Bld-kı- hsBld 2-1 4 Grup: Akçakoca-Zıraat Bankasi 0-0 5. Grup- Selçiık LnıversiteM-Aksa- rav 2-1 Ankara kov Hızm-Nevşehır 1-0 Ankara B Ş Bld -Eskısehır Şeker 2-1 7 Grup- karanıur;>el-Ma!tepe 4-0 Lskudar Anadolu-Bılecık 1-1 ktanbul B Ş Bld -Pendık 4-3 Ortaçesme-Geb- ze 1-2 8 Grup Caıı-Dardanel kepez 1-2. Voleybol Emlakbank fark attı Karşı>aka: 0 Emlakbank: 3 SALON: Anmtık HAKEMLER:Bııknt BozkuıtlV Za- fn Gm nıuzuı (V K\RŞI\AK.A: Dtsnla\a (6) Denız ) oı ıık (4) Gulhın (y Huha (5) 4lla O'y Şııkıan (y (Denız Lslueı (4) Ze\- ınp (4) EMLAKBANK: Tunana C) Ebnı C) Ozlım ("> iıkıoııaf 7 ) Guzın (6) fn- na(^) (\ıhal (V Fııha (V) SETLER:"-/> 14-16 2-1 > SIRE:6S dakıka (2(1 li 13) IZMIR (Cumhumet)-Bavanlar \o- levbol Super Lıgı nde kars.ıvaka guç- lu rakıbı Emlakbank tan kendı sahasın- da set alamadı 0-3 Bavanlarda ovna- nan dıöer maçta ıse Denız Naklı^at. t \ k A va ı-0 venılmekten kurtulama- dı Galatasaray fırsatı kaçırdı Emlakbank: 3 | Galatasaray: 2 ;jj S\LO\: SLİınıSıın HAKEMLER: 4\dın Oztuık (V Meh- ' mtt Dtmııdekn f V EMLAKBANK.Fatıh (6) kıesılnıkov; C) Dımıiıı(^) Guısel(6) Hakan (7) • Ufa (V Bııknt (5) Sımılı C) GALATASAR.AY: Lfıık (6) Pa\ıdar (6) Ştnol (y Macıeı C) Hakan (6),, Toıit\ (6ı Zafer C>) Endn (*) E\ıeıt (V Edız (v S E T L E R : / / / > / / / î H5 16/14,- 15 12 \LEV ANAKOK Turkıve Erkekler Super Lıgı nın zor- lu mucadelesınde Emlakbank a 3 2 ve-^ nılen Galatasarav onemlı bır fırsat tep-^, tı Sonuçlar >ovle Erkekler: Fenerbah-^ çe-Zıraat Bankasi 1-3 btanbut-' B Ş Bld Halk Bankasi 0-3 NETAŞ-% Be^ıktaş 3-0 Aseiş.anspor-Arçelık 3-0 ^ Emlak Bankası-Galatasarav 3-2. > Ba^anlar:Eczacıbaşı Guneş Sıgorta.^ 0-3 Beşiktas-\akıfbank 0-3 Denızl' Nakhvat-ENkA 0-3 karşıvaka-Em-;« lak Bankasi 0-3 Bursa DSI Nılufers-% por-\esilvurt 0-3 GENTAŞ-Galatasa-^ rav 0-3. Z' Trabzonspor'un rakibi Schalke yine yenildi;. BONN (Cumhumet) - Trabzonv»; por un LEFA kupası ıkıncı turundakıt; rakıbı FC Schalke 04 Almanva lıgınde;' 6 siradaver alan rakıbı SV VVerder Bre-*« men e deplasmanda 3-0 venılmekten»! kurtulamadı î§| ^ bın sevırcının ızledığı bu maçta.îj S\ VVerder Bremen ın gollerını 34 da-J? kıkada Herzog >9 \e89 dakıkalardada^ Bodekavdettı Bu sonuçla FC Schalke»' 04 10puanlal3 sırada kaldı »^ Altılı sonuçian İ Spor Senısi - Dun koşulan at vanş-^j lanndaaltılıganvan 6-2-9-2-2-2kom-*< bınesını bılen I 003 kı>ı 101 mılyon», 119 bın ^00 er lıra ıkramıve kazandı •!
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle