26 Haziran 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
13EKİM 1996PAZAR CUMHURIYET SAYFA KULTUR 15 Paul McMillen'ın ikiııci kişisel fotoğraf sergisi 23 ekiıııe dek Galeri Nev'de izlenebilir nsan suretinde çakıltaşlan • Sergıde üç ayn fotoğraf dızısı yer alı>or:"The VVords'" (Sözcükler)."The Beach of Rocks, of Tıcks and Tocks." (Çakıltaşları Plajı) \e " Landscapegoat"( Kurb(m )an- zara). Paul McMıllen'ın fotoğraflarında. ınsan, hayalet gıbı bır görünüp bır kayboluyor. O hayalet. aslında kendı suretımız Ister Assos'tan toplanmış çakıltaşlarında olsun. ıster Yedıtepe Surlan'nda, aradığımız. aynalar: Kendı suretımız. AHU ANTMEN Fotoğrat ve genelde sanatla ılgılı ya- zılmı> y azılann çoğunun pala\ ra olduğu- na ınanan bır fotoğraf sanatçısıyla ılgılı bu yazıya nasıl başlamaiı'' Fotoğraf sanatçısı derken 19 yıldır Turkıye'de yaşayan Irlandalı Paul McMillen, bunca y ıldır ODTL 'de oğre- tım uyelığınden. protesyonel fotoğratçı- lıga, fılm yonetmenlığınden reklam ajanslannda kreatıf dırektorluge dek çe- şıtlı ışlerle ugraşıyor Ilk sergısını 1992 yılında açmiştı Şu sıralarGalen Nev 'de ıkıncı sergısı suruyor Sergıde uç ayn fotoğraf dızısı yer alı- yor Bu dızılere verdığı ısımlerde sozcuk oyunlanna başvuran Paul McMıIlen. -The VVords" (Sözcükler) başlığını ver- dıSı yedı fotoğratında gorsel ıle sozelı bırle>tırerek. ~Lightningis the Mistakeof the Nighf(GecenınDetosudur Şimşek) cumlesı çerçevesınde fotoğraflarla bır kurgu oluşturmuş Yedı ayn fotoğrafta. bu cumlenın her bır sozcuğu ın^an vueu- dunun uzerıne damgalanmıs Kımı fo- tograflarda. bu damgalar ınsan tenı uze- nndeoylesıne M '>abancrdunjyorkı.ten. ay ırt edılemez bır ob)ey e donuşuy or Ka- nadalı sanatçı Gene\ie\e Cadieu\'nun. ızlevıcıde »nsan vueudunun hangı bolü- muyle kafşikarşıya aldufu sorusunu uyandıran yanılsamalı fotoğraflannı ak- lagetınyor "Sözcükler"dızısı Ote yan- dan. yukarıdakı "şimşekJi"cur7ileyle. bır anlamda totoğratın ne olduğunu da sor- guluvor sanatçı "Gece şimşek çaktığın- da. o karanlığın içinde bir hata gibi du- rmor o şimşek. Bir an için ortalık a\dın- lannor. Gece bolunmor, ara\ a bir an için başka bir şe> giri>or. Fotoğraf da bir an- lanıda bu değil ıtıi'.'"" Cinseüiği çağnştırmayannü Bıroncekı sergısmde de ınsan v ucudu- nu ırdeleyen Paul McMtllenın fotoğrat- larında yer alan model puslu bır manke- nı andınvor \ ucudunu saran pudra taba- kasıyla dışarıdakı dunvadan. gerçeklık- ten soyutlanıvor McMıllenın deyımıy- le "gözdegmi>or~ona McMıllenın fo- toğraflarında. 1850'lerde Belloc. Moulin. VilJeneuvegıbı fotoğratçılardan bu yana fotografın vazgeçılmez konularından bı- rı olan kadının çıpfak \ucudunun. cınsel bır çağrışım uvandırmaması amaçlan- mış Gerçekten de pek bır cınsel çağrıy- mı yok bu totoğraflann (Koşullandırıl- mıs. gozlerle bakıyorsak. başka ) Tıbbı, teknolojık gelışmeler, AIDS gerçeğı. gun be gun venılenen sağlık re- çetelerı \e bu gıbı uzayıp gıden çok çe- şitlı nedenlerle yenı tartışmalara konu oluşturan.yenıdenyorumlanan ınsan vu- cudununçağdaşsdnatlardagenel bıreğt- lım olarak baş gosterdığını unutmaya- lım Paul McMıllen'ın totoğraflarını. bu genel eğılım ıçınde değerlendırebılınz Ancak bugun ınsan vueuduyla ugraşan pek çok fotoğrafçıda gorulen ınsan vu- cudunun gerçeklığını. gerçeklennı tum çıplaklığıy la gozler onune serme durtu- su Paul McMıllen'da yok McMıIlen. cınsel çağTişımlardanarındırmayaçalıs.- tığı nulennı pudrayla saklayarak. ayna- lar aracılığıyla çıplak kadının aslıyla •*>alancısı"nı ay ırt edılemez bıçımdebır- lıkte sunarak a;>lında cınsellık tartisma- sının tam merkezınde \er alı\or \e onemlıbırelestıngetın\or "19%'dabir pipihâfâşok>aratabtlivor!Bunungucu- nu duşunsenize... Naşasın gazetelerin üçuncu sa\faları! Memeler sa\esindc a\akta duru>orlar. Prenses Diana biraz eğildiği zanıan gazetelerin birinci sa\fa- sına haberolu\eri>or..." Paul McMıllen'ın Galen Ne\ 'dekı ser- gısındeşeralan otekı dızısı "TheBeach of Rocks. of Ticks and Tocks." (Ç akılta^- lan Plajı) Assos'un cakılta^lanyladolu bırplaıındagezerkenaklınagelenbırdu- >unce Aslıııda konu vıne ınsan vucu- du "Taşlara bakarak plajda >ürü>or- dum. Bir baktım. orada küçuk bir kafa. kuçük bir kol. kuçuk bir bacak... Taslan topladını. Stıid>oda bunlan yeniden \a- ratabilir mi\im di>e duşünü>ordum." \e\ dekı sergı>e gıdersenız. McMıl- len'ın çakıltaslarıvla \arattığı harıkaları gorebılırsınız Bırer İıeykel fotoğraûnı andıran bu i;>lenndesanatçı utacık ta^iar- la •*foto-he>keller'"olu'jturnıus Kendısı bunlan çocuklann \ aptığı kolajlara ben- zetıvor "Ofotoğraflardadainsan\ıicu- guıebilirsiniz, çunku görmek isti- \orsunuz. Ama aslında uçbeştaş\ar ora- da..." Ne\ 'de yer alan uçuncu dızısı "Lands- capegoat" (Kurb(tn)anzara) ıse. Yedıte- pe Surlan'nın totoğraflanndan oluşuyor Bır bakışta Yedıtepe Surlan bır bakis.ta ızleyıcıye gulumseyen suratlar "Du- \arda gülen bir surat >ar... Bu fotoğraf- lar o gülen surat için çekildi. Dolavısı>la o manzara, benim fotoğrafinıa. \apmak istediğime kurban gitti." Paul McMıllen'ın fotoğraflannda. ın- san. hayalet gıbı bır gorunup bır kaybo- luyor O hayalet, aslında kendı suretımız Ister Assos'tan toplanmış çakıltaşların- da olsun. ıster Yedıtepe Surlan nda. ara- dığımız, aynalar Kendı suretımız McMıllen'ın v aptığı, yalansoy lemedığı- nı sandığıınız bıldık avnalar \enne, bı- raz daha karmaşık. çe\ remızı saran "şe>- lerden" oluşmuş kaleydeskopık bır cam kovmak onumuze V*» Superman'in son macerası: EvKKk! KulrurSenisi- Oteden ben çıft karakterlı bır roman kahramanı \aratma\ı malzeme olarak kullanan -\rne- nkan çızgı romancıları demode olmuş Superman ka- lakterını venıden gundemegetınvor 5iS >ıl once çızgı romanlarda\aşamavabaşla>an Superman 1992'deya- >amımızddkı \enne \eda etmıştı 'Superman'in son macerası' duv urularıv la bu\ uk gelır sağlaş an DC Co- mics şirketı şımdı Superman ı \enıden dırıltıyor Yenı ovku \aratmak ıçın. eskı karakterlerı olduğugıbı kul- lanan çızerler. >enı ovkude beklenmedık bırgelışmev- le Superman ı muradına erdırerek LoisLaneıleevlen- dırıp. bırev bır superçocuk. bır super kopek \e de bır ^uper at sahıbi vapıvorlar Şu gunlerde ıse. hıç > aşlanmadan oku\ ucuların kar- şısına e^kı enerjısı ıle çıkmaya hazırlanan "Super- man'ın Loıs Lane le e\ lılığı konusulu\or Bır sevgılı- si olsa da her zaman tek başina \aşa\an çızgı roman kahramanı kımlığınden de bojlelıkle sıynlan Super- man çızgı romanlara \enı bır anlayib getırnor Bılın- dı^ğı uzere Superman kımlığının en can alıcı noktası (Orumcekadam \e dığer çızgı roman karakterlennın de kopva ettığı gıbı I uzenndekı gı>silerı bır hıle> le değış- tıııp Clark Kent kımlıgıne burunmesidır Clark kent Metropolis'ın \uksek tıraılı gazetesı Daıl> Planet ın vumuşjk mızatlı dortgoz \e sat muhabırı karakterın- de karşımıza çıkar Clark. bu\ule\ıcı meslektaşi Loıs Lane tarafmdan ce^aretsız \e tahaınmul edılmez ola- rak sureklı eleştırılmektedır Ancak ne zaman kı kırmızı pelerını nıau tişortunu ve tastını gı>er ışte o an bamba^ka bır kişilıge buru- nup Loıs ın kalbını tetheu^t \e her macerada bu o\- kutekrarlanır Ancak :?ımûi hıçbır zaman gerçek kım- lığını açıkla>anıa>an Cl^ık kent - Superman nasıl bır ovunla Loi'>'leevleneceknr'Bo\ieb!re\lılık Loıs ıçın bır şe> değıştırmezken \enilmez kahramanın vaşa- mında neolacaktır' Sozgelımı Superman bala\ında>- ken.bankalann sovulacagı dun\a uzerındeegemenlık sağlama\açali!;an guçlenn hareketegeçecegı \edoğal atetlerı haber \erecek kımsenınolma\acağı du^unulur- se bu sureç -jardım bekleyen" msanlarda endışe _va- ratacaktır Sorunlarda sadece bu kadarla kalsa ı\ ı, Bn- tanya \e Amerıka'da>aşa\an,e\lenmeme\e vemınet- mışpapazlarınbuolav karşiMndaa\aklanmaı,ıkarma- larına ne demelı1 Doğaustu guçlere sahıp rahıplenn Knpton gezegenının son çocuğundan nelerı eksık kı. onlar e\ lenemıvorlar Bunların dışinda. çok daha onemlı bır sorun \ar kı, o da Knptonlu \e Dunvalı ıkı ınsanın fızyoloıılennın bırbırıne u\ up u\ma\acağı konusu Ya bırbırlenne sur- tunurkenvanariarsa^Pekıya Loıs ınkarnındakıbebek tekmelemeve başladıgında ne olacak7 Bu tıp ılışkıle- rın zor olduğu zaten bılınıy or hem superman de ılk e\ - lenen super ınsan değıl ama bu venı seru\ ende olacak- lar merak u\ andınvor Her >e> bır tarafa. hemen hemen tum dunyada. çız- gı loman okurlannın. olağanustu veteneklerı olan bu kahramanları daha çok modern mıtolojımn kahraman- ları serıne koydukları açıkça ortada Izleyıcının bu ıl- gısı de bu işten para kazananları do>urma\a yetıyor Çızer Spie^l ve Shuster'ın >ara!ığı Superman ı ele alacak olursak. bu durumu daha ı\ı anlayabılınz Gazete sayfalarından ekranlara geçen \e sınemaya da aktanlan dun> amızın tek Knpton'lusu, 1992 \ ılında a>- laroncesınden duvurulan olum ılanı\la DC Comıcs'e buyuk kazanç sağlayarak aramızdan aynlmıştı Şımdı ıse venıden dırıltıhlıvor llkvıllannda fOsentlıkdeğerı olanSuperman'ınsuperbrrartışlafıvatını !9%'daİ37 dolara çıkardığına bakılırsa son zamanların kârlı vatırımlarından bırı olarak deâerlendırılebılır Martin Scorsese'e Amerikan odulu LOS ANGELES (Cumhumet)- Italvan yonetmen Martin Scorsese. Amenkan tılm endustnsının en prestıjh odulu Lıfetıme Achıevement Avvard'ı aldı 25 kez venlecek olan odul. 53 vaşındakı yonetmene 20 subarta yapılacak torenle sunulacak "Taksi Şoförü" "Kızgın Boğa'*. -Korku Burnu". ~New York New Vork" "Paranın Rengj" fılmlennın unlu yonetmenı. bu odulu daha once kazanan John Ford v e Orson V\eües'e eşlık etmış oluvor Bu odulu daha once Clint East^ood, Fred \staire, James Cagne> \ e Ste»en Spielberg de kazanmıştı Martin Scorsese. Fas'ta fılm çekımı sırasında haben alınca şö\le dedı "Çok mutluyum. Gerçek ustalara eşlik etmemin u\şın gdrulmesinden örürü seAincim buyuk." Scorsese "Kızgın Boğa~( 1980). "Çunaha Son ÇağrTl 1988) \e "İ\ı Dosttar" fılmlenvle ve "İji EKHtlar" ıle "Masum Gınler"! 1993) fılmlennın senıryosuyla Oscar'a aday gö-'erılmıştı I 1OO yiIdtt r insanlaK ışığa üşüşen pervaneler gibi sinema salonlannı dolduruyor. Çünkü. bir tutkudur sinema. Bir hayal, bir düş... Haja...Ve bu duşü yaşayan. hayatlhev gün yeniden yorumlamayı, ona her yeni günle yeni bir duygu, farklı bir anlam katmayı bilen erkekler. giyerler. Yaşar Kemal • • •• 1 * * 1 ozgıırlıık ödülüne adayGÜRHAN UÇKAN STOCKHOL\|_- Isveç'ın Uppsala kentınde bulunan Kente Fant Söz Özgürluğü Vakfının 1997 vıh "Söz Özgıirlüğü Ödülıi" ıçın \aşar Kemal de aday olarak gostenldı \aşar Kemal ıkı vılda bır verılen \e 1997'de 11 kez venlecek olan 30 bın Isveç kronu (400 mılyon lıra) tutanndakı odulun en onde gelen adayı durumunda Lppsalalı unıversıte oğrencılen tarafından oluş,turulan adav lıstesı vaktın yonetım kurulu tarafından 22 ekımde karara bağlanacak Isveçlı belgesel fılmcı \e >azar Kenne Fant, 20 >ıl once "Monismanien 1995" adlı tılmının gelınnı. bu odulun oluşturulması ıçın vakfa bıraknuştı Soz konusu fılmde. tek bır goruşten başka hıçbırgoruşe ızın \enlmeven bırhaval ulkesı ı^lenıvor kenne Fant Soz Ozgurluğu Odulu nu geçen yıl Bengledeşlı kadın vazar Teslime Nesrin kazanmıştı Bu odulu daha oncekı vıllarda alanlararasında Isveçlı >azar P.H.Holnıquist. Gunev Afnkalı vazar \ndre Brink. Polonvalı lıder Lech VValesa ve Lluslararasi Af Örgutu (ıkı kez) bulunuyor 199~ odulune ^aşar Kemal ıle bırlıkte. Italvada mafyava karşı tek başina dırenış gosteren Theresa Cordopafri. Londra'dakı ınsan hakları orgutu Artıcle 19 da bulunuyor Odul torenı 1997'nın ıik varısında Uppsala"da yapılacak Rengim Gökmen uluslararası jüride Kıiltür Senisi - Orkestra şefı Rengim Gökmen. italva'nın başkentı Roma'da duzenlenen F Chopın kuruluşu '7. Uluslararası Pi\ano Vanşması'nın lurısınde yer alacak 15-25 ekım tanhlennde gerçekleşecek yanşmada Gokmen'ın yanı sıra Maria Goüa (Italy a), jean Michel Damase (Fransa) Diane Andersen(Belçıka) GiuseppeDiChiara(Italva). Gabriel khok (Hong-kong). Andrea Talmelli. Orio Buccellato (ttalya). Teresa Carunchino ( Arıantın) Sisi Gori(Jtalya). Sergio \IafTızzoni(ltalya) ve Rosella Masciarelli(ttalya) yeralıvor 'Uluslararası Genç Piyanistler | Vanşması' ve 'Uluslararası Pi>ano \ansmasi' olarak bırbınnı tamamlayan ıkı kategonde duzenlenen varışmanın en onemlı amacı. genç sanatçılan dunyaya tanıtmak tlkı 1989 yılında duzenlenen "7. Lluslararasi Piyano Vanştnası' bugune dek | Aİessandro Roseletti, Roustem Saitkoulov gıbı genç yeteneklen dunya muzık çe\relerıne unıttı 'Uluslararası Genç Piyanistler* yarışmasinda geçen yıl buyuk odulu sanatçınıız EmreŞenalmıştı Lluslararasi Genç Pıyanistler "j'arışmasrnda kazanan sanatçılara para odulunun yanı sıra Senator V ittorio Cecchi Gori tarafından bırer gumuş plaket verılecek Vanşmada ay, nca En lyı halvan Pıyanıstı'ne I mılyon. 'En İvi Mozart Vorumcusu'na ıse 400 bın lıret para oduiu venlecek •BiıyükÖdül'u kazanan sanatçı ıse Seıler marka pıvano 2 mıiyon lıret cumuş plaket ve Roma ıle Tneste kentlerınde ıkı. Pans ICıtzıngen (Almanya), Mılan, Turın. Monza, Fırenze, Bologna kentlennde konserlerle odullendınlecek MDT sezonu Tost' ile açıyor Kiiltür Senisi- Modern Dans Topluluğu yenı sezonu. geçen yıl buyuk yankı uyandıran 'Post'adlı vapıtla acıyor Geçen sezon. Turk sanat muzığıne yer verdığı ıç n •Türkadımü bale' ıle kanştırılarak eleştırı alan" gosterı. ızleyıcı rekoru kırarak eleştırılere yanıt vermıştı Sezonu. hafta sonunda 'Post' ıle açacak olan MDT. 2! ekım pazartesı akşamı gerçekleştınlecek galavla sanatseverlen selamlayacak NtDT'nın sanat yonetmenı Beyhan Murphv rejı \e koreogratısını ustlendığı 'Post'un eleştırıden çok o\gu aldığını belırterek gosterının sanatsal ıçerığıyle ılgılenılmesi gerektığını soyluyor Mazhar FuatÖzkan'ın 'Mazaretim \ar* adlı parçasiyla ekranları renklendıren. son olarak Sezen Aksu'nun 'Seni >erfer' adlı klıbınde beş kız bır erkek dansçıy la yer alan M'DÎ! klıplere •kalitcli öğeler" katmay ı amaçlıyor Murph>, tıcan pıy asay la sanat pıyasası arasındakı ortak paydanın 'kâlite' olmasi gerektığını belırtırken, "Sezen Aksu, MFÖ gerçekten kaliteli isimler olduğu için kabul ertik. Bu konuda seçici da\Tanı>oruz. Teklif bize Sezen Aksu'dan geldi. Muzik de hoşuma gidince kabul ettim. Klipteki danslann koreografisi bana ait. Bunlar benim için bir tür şekerleme, bir çeşit rahatlama" dıve konuv,tu MDT'nın yenı sezonunda 'Post'un yanı sıra yabancı ve yerlı koreografların hazırladığı 'Sentez' ve Turk koreograflannın çahşmalanndan oluşan 'Dene>sel Aravışlar'seyırcı karşısına çıkacak Sezon ıçınde ozel gosterıler sunacak olan MDT, geçen sezonun sonunda sunduğu 'Mazaretim Var' parçasındakı danslann da yer aldığı 'MDT Rock' adlı gosterıy le sanatseverlerın karşısında olacak
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle