28 Haziran 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
13EKİM1996PA2AR CUMHURİYET SAYFA TELEVIZYON 17 Huzursuz bir iç dünyası TRT2 12.55 Kafka - Kafka ' Yonetmen: Steven Soderbergh/ Senaryo Lew Dobb Oyuncular: -Jeremy Irons, Theresa Russell, •Joel Grey, f an Holm, Alec Guiness/1991 /ABD- Fransa v/apımı, 98 dakıka. T\ Servisi - Rekin Teksoy un hazırlay ıp sun- duğu "Sinema \e Edebi- yat"ta. SoderbergrTın M- nemalartmızda da oy namı$ olun filmı "Kafka" gos- terılıyor Fılnıın gosterı- mınden once Teksoy. Tu- ran Oflazoğlu ıle Kaf- ka'nın yapıtı uzerıne bir soyleşı yapaeak İlk filmıvle Cannes'da Altın Palmıve kazanan So- derbergh. ıkıneı filmınde Kafka'nın yapıtlanndan esınlenerek ozva^amovku- >u)le genlımı ıç ıçe geçı- ren bır film orîaya koyu- >or Yazarın \e vapıtının golgesının sureklı olarak hıs-,edıldığı film. bır >an- dan da I920'lı yıllann dı- şavurumcu Alman sinema- sına gondermeler yapıyor \ onetmenın 1912 yılına odakladığı ovkude. Kafka. Prag da bır sıgorta şırke- tınde çalısir Anıden ka> bolan bır ça- lı^ma arkadasinın ızını sur- meve kalkısınca. kentın \a- nı b'a^ındakı bırtepede ku- Vönetmen Reilly'nin "VJacbeth'ten yola çıkarak çektiği film. yapıtın günüıniize ve nıafyanın yasalarına uyarlanmış hâli. rulu bır şatoya ulaşır v e bu- rada bır laboraruv arda ın- sanlan kobay olarak kulla- nanDr Murnautlekarsıla- Şatodan sağ olarak kur- tulan Kafka. kendisinı artık yazmaya verırse de duze- nın değısrnemış. olduğunu anlamakta gecıkmez Yırmıncı yuzyılın en onemlı >azarlanndan Franz Kafka. (1883-1924) "Dava", "Değişim". "Şato" gıbı yapıtlarında bunalım. hıçlıkveolum gı- bı remaları ısledı. kurulu duzenın anlamsızlıklarını vurguladı Acının ınsanoğ- lu ıçın kaçınılmazlığını .sa- vundu Yapıtının oîumun- den sonra yakılmasını ıste- dığı halde, arkadası \la\ Brod, bu ısteğe uy mayarak Kafka'nınolumunden son- ra bu yapıtlann yayımlan- masını sağladı Etkılı gonıntulere. etkı- leyıcı dekorlara. Jeremv Irons'unçok basanlı o\un- culuğu da eklenınce seyır- cı. Kafka'nın huzursuz ıç dunyasını eksımeyen bır merakla ızlıyor ve gıderek entelektuel bıroyuna katı- lıvor Kafka.sonyıllannen onemlı tllmlerınden bın Son yıllann gözde aktörü Jim Carrey'in performansı belirleyici oluyor Hedefi Iuılaıı güldürü Kanal D 23.00 'Macbeth' uyarlaması ShowTV 13 40 T\' Ser\isi - Guçlu bır Baba">a karsı ısvan basla- tan çetenın lıdennı \ urarak aılesmın ıtıbarını \e gele- cegım kurtaran Mıke(Tur- turro). havjtını kurtardığı Baba tararından odullendı- rılır Artık saygın ınsanların arasında >ennı alnııstır \e \ar kı paraya \e ıhtı^ama dovamman karisı Ruthıe (Borowit/). hem kendısı- rıın hem de Mıke'ın haya- tını karartacakıır \ azar- v onetmen- oy un- cu VV ıllıam Reılly 'nın 1970'lerde rol aldığı \V ıllı- am Shakespeare traıedısı *"\Iacbtth"ten yola çıka- rak çekfığı film, yapıtın gu- nuınuze \e m<ıhanm yasa- larııid u>drldiımı> halı 5) Kanal D 24 00 Iktidar Hırsı - Men of Respect/ Yonetmen- Senaryo VVilliam Reilly (VVıllıam Shakespeare'ın "Macbeth"ınden) / Oyuncular' John Turturro, Katherine Borovvitz, Dennis Farina, Peter Boyle, Rod Steiger, Lilia Skala, Steven VVright, Stanley Tucci, Julie Garfield/ 1991 ABD yapımı, 113 dakıka. lan araMru adını >azdıran \ e t ocn karde^lenn (199I) ovunculuğun do- nıklarını sunan John Tur- turro'nun performansı her zamankı gıbı muhte^em Ebkılerden Rod Steiger de onun bu performanMna a>ak u>duru>or Turtur- ro'nun "ihtiraslı \e den- gesiz" kansını canlandıran Kathenne Borouıtz'ın de bu tempodakı vennı aldığı- nı belırtmek gerek Shake^peare ve sınema- nın savısız karı>ıla^masın- dan bın olan "İktidar Hır- sı". bırtrajedı>e>on verır- ken. modern sınemanın tum gereklerını de bıre bır \enne getın> or Yonetmen Reıll>'nın tı- vatrovu bılen ellerı. u>ar- lanıavı gerçekleştırırken tetrailıkten kaçma>ı da bdjarıvor 'Borsa' T\' Ser\ isi - "Borsa" belgeselının ıkıneı bolıi- munde Osmanlı Padı^ahı Abdülhamit'ın de borsa- da o>nadığı \e donemın Osmanlı sultanları \e sa- rav erkânı arasında bor^a- da ovnamanın oldukça va>gın olduğu anlıtılıyor Programın ıkıneı bolu- munde. 1986'davenıbor- sanın açılı^ına kadarolan donem anlatılacak İnterstar 23 50 c Dr. Stress' TV' Ser\isi - Nedim Saban bu hafta Okan Ba- viilgen ıleÖzlem Tckin'ı konukedıvor Programda. TV"de hırsızlık konusu ele ahnacak -,,. ^ ^ * 21 lü 1 Salak ife Avanak - Dumb and Dumber/ Yonetmen Peter Farrelly / Senaryo Peter Farrefly, Bennett Yellin, Bobby Farrelly / Oyuncular: Jim Carrey, Jeff Oaniels, Lauren Holly, Mike Starr, Karen Duffy, Charles Rocket, Victoria Rovvell / 1994 ABD yapımı. 107 dakıka. MlıRVTOZER Llo\d Chrıstmds (Car- rey) \e Harry Dııııııe (Da- niels) bırbırınden "sa- kar"(aslındabırazsalak ve bıraz da a\anak) ıkı arka- das.tır \\ nı ev ı pa\ la>an ıkı ka- fadar. rastlantısal bır sekıl- de kendılerını ">asa dışı" ışlerın leınde bulurlar IkiM- nın de oldurulmelen gerek- mektedır. ama bın ksi \alak ve avanak olan ın>dnldrı vok etmek de o denlı zor- dıır "Salak ile \>anak". "koltukran düşuren" dı- ve ddlandırdığımız turden bır gulduru Içı tanidmcn bo^altılmiş. herh.ıngı bır dıi!>unee kınntiM bıle ta^ı- 'Salak ile Vvanak'ııı taklitler. 'iğrenç' numaralar w minıiklerden oluşan güldü- rü anla.Mşı, bazılarına çekici bazılarına ise itici gelebilir. mavan film. valnız.-a ıkı basrol ovuneusunun "gro- fesk"gosterılerınedavanı- \or Bu tür bır gosterıııın >a- nında ver almjk doğal old- uık mıımkıın değıl. JIVJ gııldurmekse eğer amaı,. film bıınıı ba^arıvla verıne getırıvor Taklıtleı tıırlıı mımıkler "iğrenç" (ada- ıııııu gore değışırl numara- lar \e duşup kalkmalaıla "anlamını bulan" bu uul- duru anla\ışı, kınıılerı ıçın çekıcı. kınıılerı ıçınse ıtıcı gelebılır O vuzden filmı "güldürü anlav ışı" çerçe- vesinde değerlendırnıemek gerek Sıııemasal değennden bahsetmekse neredevse mumkun değıl Tıcan ka>- gı ta-jivan tum \menkan filmlerınde olduğu gıbı btı- rada da "hedefi bulan" dı- vdlogldr>erlı verınde Lla^- mava çalıstığı kıtlenın ıs- teklermı bılen ve onlara is- tedıkleııııı veren film. bov- le bakınca "başarılı"bıle bulunabılır "Salak ile A\anak"ın en Ldiı alıeı ve gulmekten "kıran" bolıımıı. lımCar- rev ın Bruce Lee tarzı bır dov u^çuvu laklıt ettığı sah- ııe Ovtmeunun buradakı perfoımarjM. "The Mask- Maske"dekı (199?) kom- po/ısvoıuınu bılegerıde bı- rakır ozellıklere sahıp 'Teke Tek' T\ Ser\isi - Fatih Al- ta>lı ANAPGenelBaşka- nı \fesut V ılmaz'ı konuk edıvor Programda Ba^ba- kan Necmettin Erba- kan ın Afnka gezı.sı sıra- sında \a>anan Lıbva knzı değerlendırılecek vealter- natıf hukumet formullerı uzerınde durulacak "Teke Tek"ın ıkıneı boluınunde ıse bedelsız otonıobıl ıthalatıv la bırlık- tevurdagırebılecek çalın- tı otomobıller konıiMi ele alınıvor TRT 2 20.55 Opera T\ Servisi - V ekta Ka- raıleCahitŞaher ınsun- duğu "Bir Ateştir Ope- ra" onıımuzdekı gunler- detemsıllerıneba^lavacak olan Devlet Opera ve Ba- le>>rnın Klanbul ve Anka- ra'da sunacağı eserlerden ornekler sunuvor TRT2 21.25 Ziraatçi Behramoğlu TV Ser\isi - "Cumhu- ri>ete Kanat Gerenler" belgeselının 149 bolu- ınunde Cumhun\et done- mının ılk zıraat muhendih- lennden Mavdar Behra- moğlu tanmlıvor Husa- mettın Lnluoğlu'nun vo- nettığı belge^elı Vlengü Ertel sunuvor EKRANSEPETI Terör ratingiî İ \\Ç atv've ıçten(' I lesekkur- ler(') Sonunda " Acaba izle- nir mi?" dıve zapladığım ozel kanal NdvMtıı bırek>ılt- tığı ıçın' L ?un >av ılabılecek bır sure T\ ızlenıe derdın- den kurtulduğum dınlence- den dondugum geçen pazar geeesi kanallar arası gezıve kovuldum ve "Tatemi"nın v ıne atv 'den arz-ı endanı et- tığını deh>etle gordunı Doğrusu atv vonetıeılerını de, bu eğıtıcıl') spor(') prog- ramının vapımeılarını da kutlanıak gerek' Kuskıisu?. ktıtlamalaını arslaıı pavını bu teror rafıngıne "ica/ef" v eren atv patronuna .ıv ın7iak gerek 1 > az baslannda rek- lanıeılardan aldıkları tepkı- leı vu/Linden vavından kal- dırmak zorunda kaldıkları sovlenen "Kan .Sporu"nu bıı ıv ı "»unıu^armışlar"kı demevıngiMiı > mmiyiklık talıt misdlı koltukta kurul- mu> "usta"nın bakı^larında va da ağlarla çevrılı rıngde bırbırlerıne kıvasıva gırı^en "ülkucü kılıklı" delıkanlı- değıl elbet 1 N unnışama. su- nucununl') vanı ba^ındadu- rup tekme. tokat v e v unınık- larla kızı>an havavı esprıle- ny le(' I %oğutan \ e sonra da (,ıkıp "kmrtan" hatunlar- d>ı' Bovlelıkle "terör, şid- det \e seks: tekmili birden 32kısım" bırprograml ' K I - kıvor ortava Madenı ozel T\ ekranlarından her turlu vavın vapmaozgurluğu var. ben de "at\'\i bovkot et- me" ve "atv"\e bo>kot çağrısı >apma" ozgurluk- lenmı kullanıvorunı' Genç kuijdkların sağlıklı >etı>me- sı ıçın y a atv 'v ı \eçme\ ın va da TV 'nızı kırın'" Abacı konseri FV Ser\ isi - Ankara Te- levızvonu Muzık Program- ları tarafından gerçekle^tı- nlen Muazzez Abacı kon- seri TRT I 'de ekrana gelı- \or Kavıtları canlı sesle ger- çeklestırılen konserdekı >arkılardan bazılan sovle "Bu Yerler Füsunkar- dır", "Ben Vğlannı Eller Güler". "BeniSe\ Ruhu- nıu Sar". "Artık Bu So- lan Bahçede Bülbüllere Ver\ok", "AdaSahille- rinde", "Benim V arim Gelişinden Bellidir" (TRT 1.21.45) KENT HABERLERI Esenler YKM'de eylem • İstanbul Haber Ser\isi - N enı Karamursel MağazaKın Esenler Şubesi çalısanlan. "isverenın çdlı>.ınlara sureklı hakaret ettığı nıaas ve prımlerı zamanmda odemedığı X saat venne 12 saat ve sıgortasiz ı^çı çalıştırdığı" gerekçesıvle dun suresız ıs bıraktı Fv leının, çalısanların tum haklan gııvenee altına alııııiK\ı>a dek surdurııleeeğı belırtıfdı tsverenın. isçılerle dıvalog kurulması ıçın arava sokmak ıstedığı avukatı A.hmet Bekarın da uvgulamaları protesto etmek amaeıvla îstıfa ettığı belırlendı Taksi şoföpüne hapîs • İstanhul Haber Ser\isi - Zevtınbunıu'nda vol vemıedığı ıkı kı^ınııı kendisinı ııvarmasi sonueu çıkan tartı-.mada. levve>le vurduğu bırkısıvı sakat bırakan \e bırını de \arala\an taksı sofonı 4 vıl 2 av ağır hapıs cezasına çarptırıldı Istanhııl 4 AğırC eza Mahkemesi'nde vapılan durıısmada son savunması sorulan sanık Celal Gundoğan. olavla bır ılgısı olmadığı sovledı Mahkeme lıevetı Gundoğan'ı öldurme kastı olmadığından ıkı mudalııle kar^ı olan eylemınr muessır fiıl olarak kabul ederek sanığı 4 yıl 2 av hapis cezasına çarptırdı ÖDP mitingi • Istanbul Haber Ser\isi - Ozgurluk ve Dayanısma Panisi Bevkoz Ilçe Orguru. bugun saar 13 OO'te zamlaid. ıssizhğe ve ozel!e>tın7ieye kar^ı Beykoz'da fnıtını; duzenlıvor ODP'den vapılan \azılı açıklanıada. ezılenlerın refahı ıçın ıktidar olduğunu soyleyen RP'nın emekçılerı eznıeye çalı^tığı one suruldu Açıklamada tum emekçıler RtFAHYOL'a karsı kendı lıakları ıçın mucadeleve çağırıldı Pentevniyal'de aşure günü • İstanbul Haber Ser\isi - Pertevnıyal Lıse^ı mezunları. bugun saat 11 00'den ıtıbaren lıse bmalarıııda geleueksel asure ve pılav gunierını ^utlavaeaklar Lısenın mezuııu olan mıl!et\ekıllerı ve beledıye başkanları ıle ıist duzev burokratlann da kJtılımımn beklendığı bu toplantıda. 1945-46 oğretım iılı mezunlarına 50 vıl anı belgelen venleeek Hlaylon fatura operasyonu • htanbul Haber Ser\isi - Istanbul'da duzenlenen bır operasyonda ıtlas eden •!firmaadına duzenlenmış J trılyon 621 mılyarlık naylon taturayı komısvon karşılığı pıvasava sunneve çalışan 3 kısı gozaltına jlmdı Malı Şube Mudurluğu'nden yapılan ıcıklamava gore bır ıstıhbaratı değerlendıren ekıpler. vomisNOii karsılığı pıvasava fatura sunılduğunu tclırledıklerı ı^yerlerıne baskın duzenledıler Jjskında 1 trılyon 621 mılyarlık navlon tatııra »ılunduğunun belırtıldığı açıklamada. ı^yerı sahıplerı »letın Alppolat. Turan \ ılmaz ve Ufiık Alı Okay'ın lagozaltına alındığı kaydedıldı stanbul'da asayîş I İstanbul Haber Ser\isi - 0-1 otoyolunda bır sems ınıbusıınun devrılmesı sonucıı meydana gelen azada bır kı*ı oldu. "" kısı yaralandı Çobançe^me nsınde mevdana gelen kazada OmurOzsobacı a^amını yıtırdı Kazada yaralanan 7 kı^ı ıse i>taneye kaldırıldı Gazıosmanpasa'da geee tuvalete nıek ıçın kalkan Şaban Gerçekçı. ayağı kavarak j}iıncc başinı betona çaıparak oldu Bu arada nırgan Postavolu Caddesi Muhtar Sokak ta oturan jtBudak (II) henuz belıılenemeyen bır nedenle •idısını bahçekapısınfiı tavanına ıple astı Yıldırım Aktuna c Sağhk reformu en kısa zamanda yasalaşacak' İstanbul Haber Servisi-5 LJIu- sal Halk Sağlığı Konferansfna ka- tılan Sağlık Bakanı V ıldırım Ak- tuna. sağlık refonnunun en kısa su- rede Vfeclıs'ten geçırıleceğını soy- ledı Turk halkının vuzde 40"ının sosy al guv enceden y oksun olduğu- nu anımsatan Aktuna. "Bu jüzde 40, tedavisini cebinden karşıla- maktadır. Bu oranın vüzde 60'ının da ödeme gücü \ok. Bu, devletin ayıbıdır: bu reform, bu ay ıbı kapatmak için hazırlanmış- tır" dıye konustu Marmara (Jnıversıtesı Tıp Fakül- teM Halk Sağlığı Anabılım Dalı ta- rafından duzenlenen 5 Ulusal Halk Sağlığı Kongresı The Marmara Otelı'ndedunbasladı löekımçar- şamba gunune kadar surecek kong- renın açılıs konuşmasını vapan Sağlık Bakanı Yıldırım Aktuna. toplumu sağlık konusunda bılgılen- dırmek amacıyla tanıtım program- ları hazırlattıklannı. bunun ıçın de butçeden 2 1 tnlyon lıra otedıkle- nnı açıkladı 1992 > ılında hazırlan- maya başlanan sağlık reformunun Meclıs"ten kısa zamanda çıkacağı- nı »avunan Aktuna, 1997 yılında Eskı^ehırve Bılecık'te pılot uygu- lamanın başlayaeağını belırttı 49 hukumet donemınde başlatı- lan vesil kart uygulamasının da. soz konusu reformun bıraşaması oldu- ğunu one suren Aktuna. "\eşil kart uvgulaması geçici bir u>gu- lamadır. Reform, vasalaşınca her şevi çözecektir" dedı Yeşıl kart sahıbı yurrtaslann sağlık hızmetle- n ıçın odeme guçluğu çektığını \ ur- gulavan Aktuna. devletinyesıl kart uygulaması kapsamında 10 tnlyon lıra odedığını ıfade ettı Reformda. sosyal devlet anlayışı ıle lıberal devlet anlayışının bırbınne enteg- re olduğunu soy leyen Aktuna. soz- lerını şoyle surdurdu "Sağlık personeli de reform içinde 652 sayılı devlet memuru kapsamından çıkıp sözleşmeli olacaktır. Bu insanların emeği- nin karşılığını alması için bir hak sahibi olmayı getireeektir." Aktuna. Sağlık ve Sosyal Yar- dım Vakfı'nın desteğıvle yavımla- nan Turkıve Halk Sağlığı Bıblıyog- ratyası'nı hazırlayan Bülent Ağa- oğlu'na ve Hıfzissıhhd Bolge Mu- duruŞükranÇelikebırerteşekkur plaketı de verdı Talat Turhan 'Kissinger'ı çağırmak halka saygısızlık' İstanbul Haber Servisi - Araştır- ınaeı yazar Talat Turhan, TUSİ- KD'ın davetlısı olarak Turkıye'ye gelmesı beklenen eskı ABD Dışışle- n Bakanı Henrv Kissenger'ı "dar- be desteklevicisi'* olmakla suçladı v e TLLSIAD'a "sivasette kalite der- si vermesini" halka saygısızlık ola- rak nıtelendırdı Turhan. TL'SI- ADdan Kıssenger'la aynı konuma duşmemek ıçın davetı ıptal etmesını, tum demokratık kıtle orgutlennı. sı- yasal partılerı ve medyay ı daantıenı- pervalist bır kampanyaya çağırdı fc Fn akıllı istihbaratçj' Dayanısma gecesine izin \erilmemesine tepki gösteren işçiler basın açıklaması \aptı. (Fotoğraf ALPFR TURGL'T) Tuzla'da deriişçilerindenprotesto İstanbul Haber Servisi - Turk-lse uye Turkıye Derı-I> SendıkdM Tuzla Şubesfyle yaklasık bın ı^çı. Kopuzlar Den Fabrıkasi'nda 123 gundur dırenıste bulunan ısçılere destek vermek amaeıvla dun duzenlemek ıstedıklerı "İşçilerle da\anışma gecesi"'ne Gebze Emnıvet Mudurluğunün ızın vermemesinı protesto ettı Tuzla Organıze Sanay ı Bolgesfnde gerçekle^tııılen basın açıklamasıııa çok sayıda demokratık kıtle orgutu ıle ODP.' H \DEP. S)P ve EP temsiİLilerı katıldı Derı-Is'ın Tuzla !>ube Ba^kanı Musa Servi. Gebze Emnıyet Mudurluğu nun kendılerme Gebze simrlaıı ıçınde sendıka tenisılcılığının olmadığı ve gecenın ıllegal orgutlerm gov de gosterisine donuseceğı gerekçelerıyle ızın verılmedığını açıkladığını soy ledı Ser\ı. bareketlerının onundekı en bııvuk engel olarak ıse "san sendikaları" gosterdı Servı. "Bu uzlaşmacı sendikalar için bi/ler birinci sorun oluyorıı/. Çünkü amacımız onların da içinde bulunduğu çarkı değiştirmek. Bu vüzden bize engel olmaya çalışı>orlar" dedı Elektrik dağıtım $ebekelerine yatırım yapılmadığı belirtildi EMO: Nüldeer santrallardan vazgeçilsin İstanbul Haber Servisi - Elektrik \lu- hendislen Odasi (EMO) btanbul Subesi. hıdroelektrık santrallara gore 5 kat daha pahalı oljn nukleer santrjlfann ıhalesin- den vazgeçılmesını istedı Bır nukleer santrala harcanacak olan parayla 4 adet "Keban hidroelektrik" santralının >a- pılabıleceğını savunan oda. İstanbul da dağıtım sebekelenne 1490 yılından ben yatınm yapılmadığı ıçın BEDAŞ tarafın- dan "karanlık gezdirme" programı uy- «ulandığını kaydettı Elektrik Vluhendıslerı Odası Ktanbul Şubesi dun, elektrik uretımı ve nukleer santrallarla ıigıfı yazılı bu açıklama yap- tı [ letımdegıl dağıtım $ebekelerınm ve- teısızlığınden Istanbul da "karanlıkge/- dirme" gunlerının ba^lavaeağı belırtılen dçıklaınadd. 1990 vılından bu yana dağı- tım ^ebekeleııne vatıııııı vapılnıadığı vuı- gulandı A^ırı vııklenen mdıııcı merkezlenn dev- re dı^ı kalmamaları ıçın bu ındıneı mer- kezlerden beslenen ınalıalleler. »rasıvla bır muddet karanlıkta bırakılarak a^ırı yuklenınenın gıdeıılmek ıstenıldığı one sunılen jçıklamada "BED \Ş bünyesin- de bunun adına da kaMiılık gezdırme' denilnıektedir" denıldı Sıvası ıktıdaılaıın bıı buvuk vıldan bu yana "1996 >ılı sonunda karanlıkta ka- lacağı/" "Elektrik kesintileri başlava- cak" turunden sov lemlerle kamuov u oıııı- ne çıkmakta olduğu belırtılen açıklamada bu sovlenılerın arkasında vatan nedenleı ^ovle siıalandı "Nükleer santrallara karşı gelişen kamuovu baskısını hafifietmek ve ka- şınıda ihaleve çıkmak. Elektrik enerji alanında başarısızlığa uğravan ozelleştirnıe politikalarına ye- ni bir nefes aldırmak. Mahkeme kararı ile kapatılan Or lıa- neli. Kenıerköv (Giikova). V cnikov \v \ atağan termik santrallarını açnıak." Talat Turhan. dun Basın Muze- sfnde yaptığı toplantıda. Kıssen- ger'ın.dunyanın "en akıllı" ıstıhba- ratçisi vedarbedesteklevicisi olduğu- nu belırterek "\1ustafa Kemal'in tanı bağıımız, antienıperyalist ve antikapitalist şiarının bir izlevicisi olarak 21 vıl öncesine dayanarak gösterdiğim tavrı. Kissenger'ın si- vasette kalite konusunda ders ver- mek üzere Türkive've davet edil- mesinde de gösterivorum" dedı Tuıkıye'yı olumsuzluklar ıçıne su- uıkleyenın "küçük Amerikacı"lar olduğunu savunan Turhan. ozetle soy le konustu "Küçük Amerikancı süreç iflas etmiştir. İktidarı vonetenler ülke- nin çöktüğünü ilan edhorlar. ama ana, hacı, bay rak, Kuran, ezan slo- ganlarının ardına sığınarak iktida- rınısürdürebileceğinidüşünmeav- mazlığı içinde laikliğe sahip çık- mak zorunda kalıyorlar. Merede devrinıcilik ve devletçilik başta ol- nıak üzere Atatürk'ün diğer va- şamsal ilkeleri?" TUSI AD'ın. savlannın geçersızlı- ğını kanıtlamasını ısteyen Turhan. "Eğer bunu vapmazlarsa Kissen- ger'la ay nı konuma düşmemek için yapılan daveti iptal etmeli. bu ki- şivle ilişkilerini sürdüren politika- cılariliskilerini kesmelidir. Kissen- ger'ın Tıirkrve've geleceği 13 kası- ma kadar geçen süre içinde Ame- rikanofiller dışındaki tüm demok- ratik kitle örgütlerini. siyasal par- tileri ve medyavı. kissinger'ın ki- şiliğinde antiempervalist bir kam- panyaya çağırıyorum" dıye konus-
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle