03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
13 EKİM 1996 PAZAR CUMHURİYET SAYFA HABERLER 14 aydır geçici oturma izniyle yaşayan îranlı sığınmacılar açlık grevinin 22'nci gününde HAFTAY4 BAKIŞ iranlüarın gelecegı dosyalara sıkışü AHMET TANER KIŞLALI ECE TEMELKL RAN AJSKARA-Turkıvecle 14a\dırgeçı- cı oturma ızınlen>le\asa\ an Iranlı siğın- macılar Insan Hakları Derneğfnde (IHD) surdurduklen açlık gre\ ının 22'n- cı gûnune ula^tılar E\lemcıler. hekım- lerın \erdıklerı ılaçlan kullanmnor. ığ- nelen \aptırma\ı reddedıvorlar 10 ev- lemcının sağlık durumu kotuve gıder- ken. Ozgurluk \e Da\anıyna Partisi (ODPı \e IHD\onetıcılen sığınmacılar ıçın lnıkukı koruma sağlamanın \ollan- ni arastımorlar Turkıve'de \erleseme- y en. Bırlesmıs, Mılletler Multecıler Yuk- sek Komiserlığı'nın (BM.NH k) multe- cı olarak 3'uncu ulkeve gonderemedığı ancak ulkelerıne gcrı gondenlmelerının tehlıkelı olduğunun kesin olarak saptan- dığı sığınmacılar. aç kalarak gelecekle- nnı anvorlar Hıçbırı adını \ernıı\or. ama e\lemu- • İranlı sığınmacılar. lHD"de surdürduklerı açlık gre\ ının 22. gunune ulaştılar. Bu\ük basının hıç ılgılenmedığı İranlı sığınmacılar ıçın ımza kampaınası ba^latılacak, Meclıs ü>elerı\le görü^ülecek. hukuk koruması aranacak \e kamuo>u olu>turulma>a çahsjilacak. Sı\asi mültecı olmadıkları ıçın başka ülkelere gönderılemeven \e Türkı\e"de de mültecı sıtatıvla tanınma>an İranlı sığınmacılar. aç kalarak kendılerı \e çocukları ıçın geleceklerını ara>acaklar. lerın anlattıklan o\kuler hemen henıcn a\m Dos\alan ıkı kez ıneelendıkten sonra B\l\l> k"nın \alan sovledıkleıı- ne karar verdığı Iranİıların BM nezdın- de multecı değıl. "ekonomikamaçlıgoç- menler" oldukları kesinlestı \ma. Tur- kı\e'de\aptıklarıeylemlerdeııdola\ı ul- kelerıne donmelen tehlıkelı olacağından onlara "özel insani statıi" tanınarak "non-refoulman" lıade edılmeme) ko- rumaşı tanındı Amaonlaı.çalısamadık- ları. \asa\amadıkları Tuıkne'den daha ı\ ı durumda bır uçuncu ulke\e orneğın kanada \a da Hollanda'\a gıtniek ıstı- \oılaı E\lemcılerın ıçındekı tek kadın ıkı çoeuk anneM İranlı Mğınmacı.Turkı- \e">ı vedusletını anlatnor - İran'dan neden kaçtınız? - SI\JM taalı>ctleıımden dolavı - Nasıl sivasi faalivetler? - Ben, 1 urkçc anlatamıvorum - Ailen nerede? - kırıkkale'de bıı ııecekondııda vası- > orlar - Geçinıi kinı sağlıvor? - komsulaı bıı se\ler\erdıler (,okko- iu koLjm çalışmak istıvoı. ama ıs vok Ikı kız çoLiığıım var Ünların ııe olacağı- nı bılmıvorum Bıuava geldığımden be- rı onlaıla koıuisamadım Çunku parala- rı olmadığı ıçın telefon bıle edemıvorlar Anne. çocukları ıçın endiselenıvor Dığer ev lemcıler. 3 a\ once geçıcı otur- ma ıznıv le gotunılduklen Ankara çe\ re- Miıdekı ıllerdenasıl vasadıklannı anlatı- vorlaı "Her gun karakola inı/ava gidivoruz. Bir saat geç kalsak. hakaretler başlıvor. Daha once mülteciler imza falan alnıı- vorlardı. Bu. veni ha^tadı." Ttırkıve nın Oıtadoğu'dan Batı">a doğı ıı ınsan tratığınııı hızlanmasıv la bır- lıkte sığınmacılara ılıskın hukuk kural- larıııı sertlestırmesıııden İranlı sığınma- tılaı pa\ ını alışoı Getırılen ımza zorun- lııluğu. bazıları 4 > ıldır Turkıve de bulu- nan Mğınmacılan ^asirtıvor Sığınmacı- lardos\alararasına sıkısıp kalan \asam- larını anlatırken. o\ nandığını dusunduk- len ovunlardan soz edıvorlar "BMM^K bizi e\lemlerimiz vüzün- den cezalandırtvor. Bize insani statü ta- nı>arak sınır dışı edilmenıiz halinde do- ğacak sorumluluğu üstünden atı\or. Bi- zi 3'iincü ülke\e gönderme göre\ ini si\il örgütlere\üklu\or. Hiçbir \ardımda bu- lunmu\or." 0>sa BMMYk İranlı Mğınmacılann çoğuna sos>al \ardım vapıvor \e ulus- lararası orgutlere sığınmacılan ınvını ko- ııdorlardan geçırmelerı ıçın çağn >apı- \or Ama Turkıve'de onlerı tıkanan Iranlı- Lırd.ıha fazldsinı bekîıvor. onlardalıa ı\ı bır gelecek istı\or Doğu'nun ınsanı aç kalarak. vasalara ve do\\alara karsi tzelıvor Sahte peygamber Silahh üç mürit gözaltındaİstanbul Habcr Senisi - Bırçok kez AUah'la konu^- tuğunu \ekendısıne \ahı\- ler ındığını one suren "sah- te pe> gambcr'* İskender E>renesoğlu'nun onı.ekı ak>am kanal 6 Tele\ız\o- nu'nda katıldığı programı ızlemese gelen 15'evakın murıdınden 3'u ruhsatMZ sılah bulundurduklan ıçın gozaltına alınarak Gavret- tepe Asav ı> Şube \1udurlu- ğu'ne goturulduler HulkiCe\izoğlu'nun \o- nettığı "Cesiz Kabuğu" programına konusnıacı olarak \larmara Lnıversı- tesı İlahıvat Fakultesı De- kanı Prot Dr \aşar Nuri Öztürk'le bırlıkte katılan İbkender E\rene->oglu "*pe>gamberlik iddialan- nı">ıneledı Hz. Muham- med'ın son peşgamber ol- madığı gonışunu sa\unan Evrenesoğlu. \a^ar Nurı Ozturk \e programa tele- tbnla katılan hukukçu Prof Dr Hüse\in Hatemi ıle AnkaraLnıversıtesı lla- hı\at Fakultesı oğretım u>eM Prot Dr Hüse>in \ta\'ınağırelestınlerılen- nehedefoldu E\renesoğ- lunun \ jhı\ lennı topladı- ğı "Risale Nurlan" kıtabı- nı "delisaçması"olarak nı- telendıren uzmanlar "E\- renesoğlu'nun akıl hastası oJduğunu" belırttıler Oz- turk \e Hatemi. "E\rene- soğlu'nu tedavi olma\a >a datö\bekârolma>a" çjğı- nrken. E\reneNOğlu. prog- ramda kendisıne dıledığı gıbı konusma hakkı \enl- medığını ıddıa ettı F\re- nesoğlu programa telefon- la katılan Psikıvatrıst Prof •\>hanSongar'a. kendısi\- le uzun bır zaman dılımın- de daha sonra konusmak istedığını so\ledı Songar buna karsilık. "Tabii konu- şabilirim. \ncak bu iKninı için mesleki açıdan bir ko- nuşmaolur"\anıtını verdı Songar. bu >ozlerı\le E\- renesoğlu") ia ancak tedas ı doğrultıısunda konu^abıle- ceğını ıma ettı E\renesoğ- lu. kendısıne >oneltılen ağır ele>tırıler karsjMiıda \e ozellıkle Songar'ın "Mesleki açıdan konuşabi- lirim" sozu uzerıne prog- raını \ anda keserek a> rıldı A.\rıliîji sıraünda kendısı- ne \etennce soz \enlnie- dığı gorusunu vınele\en E\renesoğlu. program \a- pınicisı Hulkı Ce\ızoğ- İu na da "Senartıkbundan sonra \llah"ın lanetli kulu- sun" dedı E\renesoğ- lu"nun prog ramını ızlemek uzere tele\ız\on bınasının onune gelen 15 murıdın- den sup"helı gorulenler gu- \enlık gore\lılen tarafın- dan arandı E\renesoğ- lu nunmuntlennın3'unun ıızerınden ruhsatsız sılah çıkması ıi7erıne bu kı^ıler gozaltına alınarak Gavret- tepe Asa\ ıs Şube \1udurlu- üu"ne izotunılduler İsveç hükümetine elestiri Nobel ödülü tartışılıyor G İ R H \ M Ç K A N OSLO- \or\eç Nobel komıtesi'nce bu > ılın No- bel Bans Odulu'nun. En- donezva ısgalındekı Doğu Tınıor ıçın uğraş \erenlere \enlmesıgenellıkleolum- lu karsılandı Halen Doğu Tımor'da \a>a\an rahıp Cartos Felipe de Xiemenes Belo (48) ıle surgundekı Doğu Tımor lıden Jose Ra- mos Horta (51) karardan du\dukları hoşnutluğu be- lırttıler Doğu Tımor'u uzun su- re kolonı olarak tuttuktan sonra 19~5'te dunsa kamu- o> unun \e Fretılın genlla- lannın baskısı uzerıne bu ulkevı terk eden Porte- kız ın de\ let ba^kanı Jose Sanıpio kararı "Fe\kalade \erinde bir karar, Nobel Komitesi'ni kutlanm" soz- lerı\le alkısladı Porte- kız ın kolonıden çekılme- si uzennefırsattan \ararla- narak ulke\ ı îsgal eden En- donez\a'nın disislerı ba- kaniığı ıse kararı "Sa\gın bir kuruma \akışmı>or. is- \ an kışkırtıcılan odullendi- rilhor" sozlerı\le kınadı Odul karannı S\dne\ de annesını zı\ aret ettığı sira- da alan Horta. ılk tepkibinı >ö\le dıle getırdı "Bu karar. Endonez- \a"va elini Doğu Tünor"dan çekmesi için \ erilen bir sin- \aWir. Dün>a kamuo\ unun dikkati bu karardan sonra halkımızın \erdiği haklı uğ- raı^a biraz daha çekilecek- tir. Çok teşekkiir edi\o- rum. Ancakbuödülu.kur- tuluş harekerinin şu an ha- pisteki lideri \anana Gus- mao'nun da pa>laşmış ol- masını isterdim." 1988'den ben Doğu Tı- mor'da piskoposluk \apan Rahıp Belo'nun ılk sozlerı ıse so>le " Bu ödül. \ alnızca Doğu Timor halkı için değil. böl- gede barış uğruna emek \e- ren. \aşamlarını tehlike\e atan Endonez>alılariçinde \erildi. Hepimi/in amacı, barış \e uzlaşma. Dilerim bu ödul, bizi amacımıza u- laştıracaktır." Ote \andan ana\a>anın "silahh uzlaşmazlık olan ülkelere" sılah ve askerı malzeme satılmasını \a- saklıvor olmasına karijin. basta re.mı kuıulus Bo- fors'un topları olmak uze- re çesitlı sılahları Endo- nez^a'vasatmavı surduren Is\eç"ın ta\ n. odulun açık- lanmasindan sonra kınan- dı Hukumetın Doğu Tı- mor'a bır \andan parasal \e msancıl yardım \apar- ken ote \andan ısgal guç- lenne Mİah satmasi. kabul edılmesı guç bıı çıfte stan- dart orneğı olarak dıle ge- tınldı De\ let bakanı ve sılah dissatımından sorumiu ba- kan Leif Pagrotsk\ ıse ele^- tırılen gerı çe\ ırerek "Sat- tığımız silahların Doğu Ti- mor'da kullanıldığına dair elimlzde hiçbir kanıt \ok" dedı uhtartesi Hnneleri'ne Kmist desteği Gözaltında kav ıpları protesto etmek aıııacıv la geleneksel olarak cumartesi gunleri Galatasarav Lisesi önünde oturma ev lemi vapan aileler. 73. kez bir ara\a geldiler. Çok savıda turistin de destek verdiği grup için Galatasarav Lisesi önünde ve çe\ resinde polis tarafından voğun güvenlik önlemleri alındı. Oturma evlemine katılanlar. Divarbakır Cezaevfnde 10 kjşinin ölümüv le sonuçlanan olavlan protesto etmek için kendilerini vakan ve tedavi gördükJeri hastanede vaşamlannı vitiren Hamdullah Şengüler ile Vedat Avdemir'in fotoğrafİanm taşıdılar. Gözaltında kavıp olanlardan birini her hafta tanıtan grup bu hafta. 3 ekim günü Batmanda Bıçakçı Jandarnıa Karakolu vakınlannda yakılmış cesedi bulunan Nimet Çakmak'ı anlattı. Çakmak'ın 2 evlül günü Silvan girişinde si\il polislerce gozaltına alındığı belirtilen açıUamada, "Nimet Çakmak'ın habasının Silvan Kmnivet Müdurluğü ile Divarbakır ( umhurivet Savcılığı'na >aptığıbaş\urular sonuçsuz kalmış. gözaltı ulavından sonra Nimet'in Se> rantepe'deki ev ine sjirilmiş \e ev deki zi\ net eşvalannm vanı sıra 10 bin marka el konulmuş" denildi. Bav rampaşa Cezaevi'nde kendini vakan \edat Avdemir ile Hamdullah Şengüler'in protestolannın cezaev lerindeki sorunlann önemini gösterdiğini belirten aileler. olavlardan \dalet Bakanı'nın sorumlu ulduğunu v urguladı. Grup her zamanki gibi ev lem sonrasında sessizce dağıldı. ıfotoerat kADER TLĞLA) Beklepken Bırıncı perde Işıklaryanar Unlu deneyımlı bır oyuncu. tıradı- nı okumaya başlar "- Islam bırlığı konusunda asıl mesele, her ulke- nın Islamı doğru anlayıp tatbık ederek, Kuran'ın getırdıgı nızamı yaşamaya çalışmasıdır O zaman Is- lam dunyası gerçek manada guçlenmış olur" "- Imam-hatıp okullannın gayesı. sadece dın adamı yetıştırmek değıldır Dını bılen Turk vatan- daşı yetıştırmektır Dını bılen Turk vatandaşı dok- tor, muhendıs, hâkım olsa daha lyı değıl mı?" "- Sadece Kuran kursları veya dın eğıtımı bu ka- nuna ters duşuyorsa, yanlış olan dın eğıtımı değıl- dır. Tevhıd-ı Tedrısat Kanunu 'dur ." Perde ıner Bu perdenın başoyuncusu, artık da- ha az yorucu oyunlar oynamak uzere Çankaya'ya çıkar. • • • Ikıncı perde. Işıklar yanar Saçları sarıya boyalı bır bayan oyun- cunun haykıran sesı duyulur "- RP ile hukumet kurmak vatana ıhanet, sıste- mın sonu, Turkıye'nın karanlığa burunmesıdır..." Işıklar soner Yenıden yanar Aynı oyuncu aynı tonda ve aynı ınançla bağırır "- Rejımın temınatı benım Ben RP ile hukumetı bozsam darbe olur " Ve bayan oyuncunun eteklennden tutmuş figu- ranlar kısa tıradlar okurlar Mıllı Eğıtım fıguranı, ımam okulu mezunlarına Harp Okulu yolunu açtığını soyler Perde arkasın- dan bır ses "yanlış tırad" deyınce ozur dıleyıp ye- nı bır tırad okumaya başlar Mesut adlı. gozluklu, asık suratlı bır oyuncunun daha once okuduğu tıradı yıneler imam okullannı sekız yıllık temel eğıtımın dışında tutacaklarını muş- tular Perdenın sonuna doğru fonda Balıkesır gorunur. Beledıye MeclısKnın bırı RP'lı. bırı DYP'lı ve bıri ANAP'lı uç uyesı koro yaparlar "- Devlete karşı suç ışleyen THKP-C ve DEV- GENÇ gıbı orgutlerın gelışmesıne ve buyumesıne yardımcı olan komunızm felsefesını yerleştırmek ıçın mucadele eden orduyu faşıstlıkle suçlayan.. demokrasıyı ortadan kaldırmak ısteyen gazetecı- lık mesleğıne ne gıbı katkılan oldugu anlaşılama- yan Uğur Mumcu nun adı verılen kavşağın ısmi değıştırılmelıdır. " • • • Uçuncu perde saz heyetının eşlığınde açılır Ça- lanlar, arada bır sazlarını sandalyelerının uzerıne bı- rakırlar. sırayla gobek atarlar Hem soyler, hem oynarlar Bırısı. ınsan yakıcılarmın avukatlığı ile tanınmış bır oyuncudur Yakıcıları cezaevınde de nasıl korudu- ğunu anlatır Dosya sahtekârlığı ile "turbanlı"\ara yargıçhk yolunu açmakla ovunur Kuran'ı ezberle- yenlere af çıkaramadığı ıçın yerınır Ikı elını başının uzerınde bırleştırıp. parmaklarını şaklatarak şakır - Oh ya Oh ya Laıklık yanlılannı bakanlığım- da nasıl da tarumar edıyorum 1 Bırısı, O'nun avukatlığını yaptıklarını cezaevınde zıyaret edıp moral vermesı ile boburlenır Bırısı, hem oynar hem sakalını sıvazlar Kadın- lann elını sıkmadıgından dem vurur Bırısı kızdığı, kendılenne karşı olan herkese tu- kurulmesııçıntepınırdurur Atatürk adına konuşan- lara ozellıkle tukurulmesını ıster Ama bu perdenın başoyuncusu Hacı Efendi bır turlu gorunmez Turkıye'ye. Turklere Ataturk'e. laıklığe, çağdaş- lığa. demokrasıye duşman ne kadar ulke varsa do- laşmakta olduğu duyurulur Ufuruğunun çok guç- lu olduğu rıvayet edılır Ve kulıslerde herkes bırbırıne fısıldar - O ulkeler tıyatronun sahıbıne ruşvet vermışler; başrolu Hacı Efendi oynasın dıye' Son perdeyı meğer onlar fınanse etmışler • • • Bırıncı perdenın başoyuncusu şımdı Çankaya'da daha farkh konuşuyor Tepeden bakınca bazı şeylerı daha farklı değer- lendırmışe benzıyor Bazı gerçeklerı anlamış gıbı gorunuyor Ve bunun gereklennı de yenne getır- meye çalışıyor. Ya ıkıncı perdenın hanende ve sazendelerı? Onlarda değışen bır şey var mı'' Onlar olmasaydı, oyun uçuncu perdede çekıl- mez hale gelır mıydı'' Seyırcıler salonu bırer bırer boşaltmaya başlar mıydı 9 Ama oyun henuz bıtmedı Bır de henuz oynan- mamış bır dorduncu perde var Geçmışte "Kuva- yı Mıllıye Destanı "nda oynamış olanların çocukla- rının hazırladığı bır perde O perde de başarısız olursa tıyatronun kapatıla- cağı ve yenı bır oyuna kadar onarıma alınacağı soy- lenıyor Kâni Xulam'a komik ceza Amerikan Kürt Enformasyon Şebekesi'nin başkanlığını yapan Nimet Gündüz, ABD'de zorunlu kamu hizmet cezasına çarptınldı FLATKOZLIKLI \\ASHINGTON - Amerikan kuıt Entormas\on Şebekesı'nın "pasaport sahtekârhğından" vargılanan Pkk \anlisi baskanı kâni \ulanı Calıtoı- nıa Federal Mahkemesi taratından "*400 saat zorunlu kamu hizmeti >ap- ma" cezasına çarptırıldı \ulam. ccza- sını. baskanı olduğu kurum ıçın çalı- >arak çekecek Mahkeme >argıcı av- rıcaasiladı NimetGunduzolan Dıyaı- bakırdoğumlu kâni \ıılam"ın Turkı- ve've gonderılmcsi durumıında "iş- kence>e uğra\acağını" one siııeıek goçmenlık buıosiından "sınırdı^ı edil- menıesini" istedı •\BD vasalaıı. pasaport evıaklann- dasahtekârlıksuçu ıçın IO\ıl hapısve 250 bın dolar paıa cezası ongoruvor Bu nedenle cezanın azlığı şa^kınlıkla karsılandı Turkıve'nın \\ashıngton BıiMikel- çılığı vetkılılerı. kaıaıla ılgılı olaıak kendılenne"resnıibirbil0ninulaşma- dığınrbelırterek şunlaıı sovledıler ~\kın"ın \e başkanının bölücıi terör örgutü PkK \anlısı faali>ette bulun- duğunu.MİIardır ABD"li>etkililereile- ri\oru/.. kâni \ulam taknıa adlı kiy- nin 40(1 saat zorunlu kamu hizmeti \ ap- ıııa cr/asina çarptırıldığı ve bunu da Amerikan-kurt Eniörmasvon Şebeke- si"nde çalışarak çekeceği. bu örgutun va/ılı açıklamasıdır. Salıva kadar Co- lumbus Gunu tatili nedeniv le resmi ku- rum lar kapalı. Bu vıı/dcn konııvla il- gili a\ rıntı\ ı ancak salı günü oğrenebi- leceği/." Teroroıgutu Pkk'nın lıden \bdul- lah Öcalan taıatından "\\ashing- ton'daki arkadaşımız" dı\e tanıtılan Gunduz C unıhurı\et"ın sorıisu uzerı- ne "Goçmenlikiçinilgilibirimlereba^- \ urdunı. Bana kongre u\elerinden. in- san hakları kuruluşlarından \e Ame- rikan Ermeni l lusal komitesi'nden bü\ ük destek ^ erildi. Si> asi sığınma ta- iebimin kabul edileceğini düşünü\o- rum"dedı Malıkemenın 30 evlulde verdığı "40(l saat /orunlu kamu hi/meti' ceza- sı. \meııkan-kıırt Lntormasyon §e- bekesı (-\kın) taratından oncekı aksam vapılan vazılı bır basın açıklamasıvla duvuruldu Inteıııet'tekı kuıisavtalanndada v- er alan jçiklama ozetle sovle "\kın"ın baskanı kâni \ulam. 30 Evlül 19% tarihinde. mahkeme tara- fından 400 saat zorunlu kamu hizmeti vapma cezasına çarptırıldı. \ulam. bu zorunlu hizmeti. Amerikan kurt En- formasvon Şebekesi'nde 7 Ekinı 1996 tarihinden itibaren verine getirmeve başladı. İnsan ve Anavasal Haklar Merkezi Direktoru \e kani \u- lam'ın avukatı Peter A. Sche>. bir- çok ke/ \BD Adalet Bakanlığı vet- kilileriv le göruşerek hükümet tara- tından muvekkilinin kabul edilebi- lir (makul) bir suçla itam edilmesi için uğraşmıştı. Schev. mahkemede. ABD hukumetının Sav ın \ulam"a vo- nelttığı suçlamaların hafıfletılmesı so- nucundan memnunluk duv ulduğunu" dile getirdi. \ulaina karşı ilk vapılan uluslararası silah \ e u> uşturucu kaçak- çılığı suçlamasından vazgeçildi ve ken- disi valnı/ca pasaport başvurusunda anlış bevan vapmakla suçlandı. O/t'l- likle vargıcın. Sa\ın \ulam'ın Tür- ki>e*>e geri gönderilmesi halinde karşılaşacağı muhtemel işkence ko- nusunu dikkate alması ve göçmen- lik burosu >etkililerine. sınırdışı edilmemesini önernıesinden mem- nunluk duvduk. Vargıcın, kâni \ulam'ın. kürtle- rin politik ve sivi) hakları için ulus- lararası düzevde mucadele ettiğini goz önüne alıp cezasını Amerikan- kürt Enformasvon Şebekesi'nin ofi- sinde çalışmav la sınırlamasından da avnca memnunluk duvuvoruz." Turkıve. kanı \ulam ıçın "PkK vanlısı" dıverek hakkında ABD vone- tımıne vazılı \e sozlu nota \ermisti \ulam. ABD Dısişlerı Bakanlığfnın ıkı a\ suren sorusturması sonunda nı- san a\ ında tutuklanmıstı \ulam C alıtornıa evaletınde 30 vıl once olen Ste\en Arn Citron adlı bır çocuğun kımlığını kullanarak pasaport almıstı ROMALI "MUZAFFER KUMANDAN" ERBAKAN'IN, TAHMİNLERİN DIŞINDAKİ HESAPLARI iı\\ 1DÎİ, MARMARA DENİZİ'NDEKİ ÖLÜM GEMİSİNDEN KURTULAN YAHUDİLERİ NOKTA BULDU. SİLİVRİ AÇIKLARINDA BATAN SALVADOR GEMİSİNDE DEHŞET ANLARI BASKANLIK SİSTEMİ TIKANAN SİYASETE ÇÖZÜM MÜ? TUNUS, TÜRKİYE'DEN KARTACA KOMUTANI ANİBAL'İN MEZARINIİSTİYOR MÜZİK DÜNYASINDA ORTALIK TOZ DUMAN: B^STCCİUK^AYAĞA^ÜŞTÜ K BIR YUREK SEVGI EBRU NURLUOGLU B S J E C U SENDItC«C UVRCAN ONEMu TAVSIYELER -• SUVEYŞ KANAU GENIŞLET1IJVOR 6i DEN ZLERDE KORSANÜK YENIDEN HO"TLADI Nokta Dergîsı, ınternet Web Adresı:http uuu med\dlext tom Nokta Dergîsı, E-Maü Adresı: nuku(!ım«jvdle\lcuni
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle