03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
13 EKİM 1996 PAZAR CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11 İsrail G. Lübnan'ı bombaladı • SAYDA(AA)-Israıl topçusunun. Lübnan'ın güneyindekı köylen bombardıtnanı sırasında 8 si\ıl yaralandı. Bölgedekı güvenlık kavnaklan, Sur limanının doğusundakı Safad el-Bettih kövii ve çevre verleşım bırimlerine önceki gece 30"un üzerinde top mermisı düştüğünü söyledıler. Bombardıman, İsrail askerlerin ile Hızbullah mılıtanlan arasında Israıl'ın güney Lübnan'da ilan ettığı "gü\enlik bölgesının" sınınnda çıkan çatışmadan sonra gerçekleştirildi. Hizbullah örgütünün bır yetkilisi. bu bombardımanın nısan ayında israil ile yaptıklan anlaşmanın "açık bir ihlalini" oluşturduğunu söylediler. Sırplar bağlılığı yine reddetti • SARAYBOSNA(AA)- Bosna Dev let Başkanlığı Kon^eyi'nın Sırp temsilcısi Momctlo Krajisnık'in, Bosna de\ letıne bağlılık deklaras>onunu imzalamavı bir kez daha reddettiğı bıldirildi. Krajisnik. Saraybosna'ya bir günlük resmi zıyarette bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Klaus Kinkel ile görüştü. Kınkel. görüşmeden sonra yaptığı basın toplantısında. anlaşmanın ımzalanmış olmasırîr istediğını belirterek. "Henüz bu noktaya ulaşamadık. ama ilen bir adım attık" dedı. Klaus Kinkel. "Bunu reddedenler kendilerini izole edıyorlar ve bunun sonuçlanna katlanmaya da hazırolmalılar" diye konuşru Yunanistan'ın sahtekârlığı • LEFKOŞA(AA)- Avrupa Birlıgrnın (AB). Yunanıstan'ın AB'ye üye olmayan ülkelenn ürettıgi kalıtesiz mallan "Made in Greece" adı altinda ihraç etmesinden dolayı, diğer AB üyesi ülkeleri Yunanistan'a karşı dıkkatli olmalan konusunda uyardığı bildirildi. Merkezi Lefkoşa'da bulunan Uluslararası llişkiler Ajansı'nın haberinde. Yunanistan'ın 15 vıldır AB"ye üye olduğuna dikkat çekılerek. bu süre ıçinde, AB standartlanna hâlâ uyum sağlamadığı \e yarattığı sorunlann "sahtekârlığa" dönüşmesiyle üve ülkeler arasında da hoşnutsuzluğa neden olduğu belırtildi. Cezayir'de patiama • CEZAYİR(AA)- Cezayir'ın güne^ındeki bir kasabanın pazar yerine yerleştınlen bombanın patlaması sonucu ölenlerın sayısı 10"a yükseldı. Önceki gün meydana gelen patlamada yaralanan 72 kişiden bazılannın durumunun ağır olduğu \e ölü sayısının artabileceği belirtildi. Christophen G.Afrika'da • CAPETOVVN(AA)- ABD Dışişleri Bakanı VVarren Christopher. Vv'ashington yönetimının. Afrika kıtasında. kriz anında müdahale edebilecek bır Afrika Gücü oluşturma planına. Güney Afhka"dan destek alamadı. Devlet Başkanı Nelson Mandela. Christopher ile görüşmesinden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında, söz konusu gücü oluşturma girişimınin, bir ülke tarafından değıl. Birleşmış Milletler ya da Afrika Birliği Örgütü (ABÖ) tarafından yapılması gerektığını belirtti. BM ya da ABO'nün ıstemesı ve bu gücün gerekli olması halinde, ülkesınin katılacağını bıldirdi. Burundi'de katliam: 40 ölü • BUJUMBURA(AA)- Burundi'deTutsılerin denetimındeki hükümete karşı savaşan Hutu militanlarının. 40 kadar köylüyü katlettıkleri bıldirildi. Biraskeri sözcünün v aptığı açıklamava göre. ülkenın güneybatısındaki Bururi bölgesınde Burambı kasabasına önceki gün baskın düzenleyen Hutu militanları. evleri ateşe verdiler ve katliama giriştiler. Şeriatçı örgüte karşı 3'lü koalisyon kurulmasmın ardmdan çatışmalar şiddetlendi Taleban'a kuzeyden darbe• Devrik Devlet Başkanı Rabbani'ye bağlı birliklerin, ülkenin kuzeyinde stratejik önem taşıyan Cebel Saraç kasabasını yeniden ele geçirdiği bildirildi. • Uluslararası tanınma peşinde olan şeriatçı Taleban örgütü, BM'yi vefasızlıkla suçladı Dış Haberler Servisi - Af- ganistan'da yönetimi ele ge- çıren şeriatçı Taleban örgütü- ne karşı askeri ittifak oluştu- rulmasının ardından ülkede. şiddetli çatışmalar patlak vermeyebaşladı. Taleban mılisleri ile mu- halif gruplar arasındaki ça- tışmalar başkent Kabıl'e doğru >aklaşırken. Ahmed Şah .Ntesud komutasındakı eski hükümet birliklerinin kuzeydeki stratejik bir kasa- bayı veniden ele geçirdikleri bildirildi. Afganistan'da. Taleban hareketı tarafın- dan devrilen önceki hükümetın askeri lide- rı Ahmed Şah Mesud'a bağlı güçlerin. ku- zeye giden ana yoldakı stratejik öneme sa- hip Cebel Sarac kasabasını ele geçirdikleri bildirildi. Bölgedeki kaynakların verdiğı bilgiye göre. kuzeye gıden yolun geçtiği Sa- lang tünelinın güney ucunda bulunan Cebel Sarac, yoğun çatışmalardan-sonra dün Me- sud yandaşlannın elıne geçtı. Cebel Sarac, 13 gün önce Taleban hare- Afgan halkı, çatışmalar ve yaklaşan kış nedenivle kuzev bölgelerinden güneve doğru göç edivorlar. (Fotoğraf: REUTERS) ketinin denetımine geçmişti. Salang tüneli. muhalif güçlerin toplandığı kuzey bölgesi- ne geçış açısından stratejik öneme sahıp bu- lunuvor. Devrik Devlet Başkanı Burhaned- din Rabbani'nın müttefıki Ahmed Şah Mesud"a bağlı güçlerle başkent Kabil'i ele geçirerek hükümet olan Taleban kuvvetle- n arasında kuzey bölgelennde yoğun çatış- malar yaşandığı bıldırılıyor. Kuzeye giden ana karayolunun. çatışmalar dolayısıyla iki ayn yerde ulaşıma kapatıldığı bıldınİmiştı. Dev rik Dev let Başkanı Rabbani. son ola- rak, Özbek General Raşid Dostum \e Şii lider Kerim Halili ile Taleban'a karşı mü- cadele etmek üzere 3'lü askeri ittifak oluş- turmuştu. Öte v andan. köktendıncı Taleban örgütü. BirleşmişMilletler"i(BM)\efasızlıkla suç- ladı. Taleban hiikümetinin Enformasyon Bakanı Emir Han Mutaki tarafından ya- pılanaçıklamada. Afganıstan'aikı haftaön- ce vönetımı ele geçıren Taleban örgütünün BM Kongrelerinde koltuğu hakettiği savu- nuldu. çıklamada. Afgan halkını temsil eden Taleban hükümetının, dünya tarafın- dan tanınmayı hakettiği dıle getirildi ve BM"nın. Taleban"ı tanıma>arak. vefasızlık örneöı eösterdiSi kaydedıldi. BM yetkılılennden Hans Corell. BM de- kı Rabbani delegasyonunun değiştirilerek. yerine kendı vekillerinın konulması için Ta- leban örgütünün BM merkezine bir kaç kez başv uruda bulunduğunu söyledi. Libya liderinin ülkesinin devrim yıldönümüne katılmaması nedeniyle Erbakan'a kızdığı öğrenildi Kaddafrrıin Erbakan öfkesi• Kaddafi'nin, maddi ve manevi destek verdiği Erbakan'm, 2 eylüldeki yıldönümü törenlerine ısrarla yaptığı davetine kendisi yerine iki bakanını göndererek yanıt vermesine öfkelendiği savunuldu. suçlamalarda bulunmasının bir nedeninin de. Erbakan'a olan kızgınlığından kaynaklandığı belirtildi. Kaddafi'nin. Lıbya devriminın 2 eylülde yapılan yıldönümü törenlerine geçmişte katılan Erbakan'ın, ısrarlı davetine karşılık bu kez kendisi LALE SARIÎBRAHtMOGLl ANKARA - Lıbya Dev let Başkanı Albay Muammer Kadddafi'nın. ülkesinin 2 eylüldeki devrim yıldönümü törenlerine katılması için yaptığ daveti geri çev iren Başbakan Necmettin Erbakan'a duyduğu öfkenin de etkisiyle Türkiye'ye ağır eleştirilerde bulunduğu savunuldu. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tansu Çiller'ın. Kaddafi ıçın "çöl bedevisi" demesi ıse geleneksel Türk dış politikası söylemine uygun bulunmadı. Koalisyonun büyük ortağı. RP'nin genel başkanı v e Başbakan Erbakan "ın skandal boyutlanna ulaşan Libya ziyaretinin Türkiye'nin iç vedış politikasına yansımalan üzerindeki tartışma sürerken Ankara. geri çağırdıgı Libya'dakı büyükelçısı Ateş Balkan'ı bır süre daha Trablus'a göndermemeyi düşünüyor. Kaddafi, ülkesini ziyaret eden Erbakan ile düzenlediği ortak basın toplantısında. bağımsız bir Kürt de\ leti özlemini yenideYı dile getirirken PKK'nin terör örgütü olduğunu. yayımlanan ortak bildıriye ülkesi adına koymamakta dırenmıştı Erbakan'm, Kaddafı'nin Türkiye'ye hakaret boyutûna ulaşan bu sözlerine karşılık Libya liderine beklenen yanıtı vermemesı. Türk dış polıtıkasını rencıde edicı bır durum yaratmıştı. Kaddafi'nin Türkiye'ye yönelık ağır yerine iki bakanı göndermekle yetinmesine öfkelendiği kaydedıldi. Erbakan'a ınali yardım yaptığı halde "sadakatsiz" davrandığını düşündüğü iddıa edilen Kaddafi. Başbakan'a yönelik bu yılki ilk tepkisini RP'li Devlet Bakanı Abdullah Gül \e DYP'li Namık Kemal Zeybek'ın katıldığı 2 Eylül devrım törenleri sırasında yaptığı kasıtlı konuşma ile göstermişti. Kaddafi. ılımlı Müslüman ülkelerin bazıları dahi temsılcı göndeımezken Türkıve'den ülkesıne ıkı bakanın geldiği sırada Ankara'ya ılımlı mesajlar göndermek yerine. "Türk kıbcı Kürtleri katlediyor" yolunda Türkiye Cumhurıvetı ve ordusuna dil uzatan bır konuşma yapmıştı. Kaddafi'nin bu tutumunun, davetim reddeden Erbakan'a olan öfkesinin de açık bir yansıması olduğu kaydedildi. Erbakan'm. muhalefet yıllannda düzenli olarak Libya'nın devrim Başbakan Erbakan'a söyledikleri ik skandala neden olan Kaddafi. başbakanlığı sırasında ÇüTeri de ağnianuşn. Erbakan'm gezisinde skandal yaratan Libya lideri, Çiller'e armağanlar vermiş Kaddafi'den Çiller'e altm bflezik A>K.\RA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan Necmettin Erbakan'a, skandallarla gerçekleşen ziyareti sırasında hakaret eden Libya Lideri Muammer Kaddafi'nin, Başbakan Yardımctsı ve Dtşişleri Bakanı Tansu Çfller'e, başbakan olduğu dönemde gerçekleştirdiği Libya ziyareti sırasmda altm bilezik armağan ettiği savunuldu. Başbakan Erbakan'm Libya gezisini izleyen gazetecilerden Kanal D Ankara Haber Müdürü Emin VaroL Libya'daki büyükdçilik yetkililerinin kendisine, Kaddafi'nin Çiller'e armağan ettiği kaydedilen altm bilezığin öyküsünü anlattıklannı söyledi. Varol, "KajTiaklar, 'Kaddafi aynhrken Çiller'in sol bileğini işaret etti. 15-20 santim uzunluğunda bir altın bilezik verdi" diyorlar" diye konuştu. Varol, Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çillerin 1983 yılında Libya'da iş yapan müteahhitlik şırketi kurduğu yolunda bilgiler ald'ıklannı da aktardı. Çiller, başbakan olduğu 1994 yılında Fas'ta yapüan ekonomik işbirliği toplantısmın ardından Trablus'a geçerek, Kaddafi ile görüşmüştü. kutlamaları törenlen için Trablus'a gittiğine dikkat çekildi. Kaddafi'nin. Erbakan ile düzenlediği basın toplantısında, Türkıye'yi hedef almaya devam etmesi üzerine danışmalar için Ankara'ya çağrılan Büyükelçi Ateş Balkan, Libya liderinin iki Türk bakanın Trablus'u ziyareti sırasında yaptığı konuşmayı protesto etmişti. Ancak Erbakan'ın. Türkiye'nin protestosuna yanıt dahi gelmeden Libya'ya gitmekte direnmesinin, Kaddafi'ye olan manev i v e maddi borcunu ödemeye yönelik olduğu iddia edildi. 'Çöl bedevisr Çiller'in, danışmalar için Türkiye'ye çağnlan Büyükelçi Ateş Balkan'ı önceki günkü kabulünde yaptığı konuşmada, Kaddafi'yi u çöl bedevisT olarak tanımlaması ise diplomatlar arasında rahatsızlık yarattı. Çiller'in, Kaddafi'ye yaptığı yakıştırmanın, Türkiye'nin geleneksel dış politika söylemine uygun düşmediğine dikkat çekildi.Erbakan'm. Libya'ya gitmesinin ülke çıkarlarına ters düşeceğini Ankara'ya gönderdiği telgraflarda ısrarla belirten, ancak uyarılan dikkate alınmayan Büyükelçi Ateş Balkan'ın Libya'ya ne zaman geri döneceği belirlenmedi. Ankara, Libya Dışişleri Bakanhğı'nın, ''Kaddafi'nin sözleri yanlış anlaşıJdr yolunda Türkiye'ye verdiği nota ile liderinin sözlerinı düzeltme arayışı içindeki girişimini tatmin edici bulmadı. Ancak diplomatik kaynaklar, Libya'nın bu açıklamasının. Trablus'un Ankara'ya karşı bir yumuşama eğilimi içine girdiği şeklinde yorumlanabıleceğini sövlediler. Rumların bugün KKTC sınınnda yapmayı planladıklan eyleme AP üyeleri de destek verecek Avrupah parlamenterlerden sınır eylemi Dış Haberler Servisi - Rum- lar'ın bugün KKTC'nin Güzelyun bölgesinde yapmayı planladıklan sınır eylemine bazı Avrupah par- lamenterlerin de katılacağı bildi- rildi. 1.000-1.500 kişininkatılacağı- nın tahmın edildiği belirtilen ey- lem nedenivle BM Banş Gücü ile Rum güvenlık makamlannın sıkı önlemler aldığı bildirildi.Rum yanlısı Avrupah parlamenterler. dün Kıbns Rum Kesımi'nde. "iş- gal bölgesi" olarak niteledikleri KKTC'deki "Rumlar'ın yaşanı koşulları, hukuki ve siyasi yön- leri" konulu bır toplantı yaptı. Daha sonra aralannda Avrupa Par- lementosu Kıbns Raportörü lan Bertens'ın da bulunduğu bir grup AP üyesı parlamenter. Ledra Palas sınır kapısından. Karpaz'daki Rumlar'ın durumlannı incelemek gerekçesiv le, KKTC' ye giriş yap- mak istedi. Rum Radyosu'nun daha önce verdiği bir haberde. heyete. Ada'da bulunan AP Sosyalıst Grup Başkanı Pauline Green'in katılacağı bildırildiSi halde. ken- disinin, sınır kapısına gelen grup ıçinde yer almadığı görüldü. KKTC yetkilıleri. aralannda Yu- nanlıparlamenterlerinde veraldı- ğı heyete, ülkeye giriş için yasal prosedüre uygun olarak bir ba^- vuru formunun doldurulması ge- rektiğinı bildirdiler. AP Kıbrıs raportörü Bertens. bu isteğe uyarak başvuru formu doldurdu. Ancak. heyetteki diğer parlamenterler. "Biz AP ü>esi>iz, pasaportumuzu gösterirher>e- re gireriz" diyerek. form doldur- mayı reddettiler. Bunun üzerine. Bertens da. form doldurmaktan vazgeçerek, hevetle birlikte gü- neye döndü. Öte yandan. Rum Radyosu, Güney Kıbns'ta bulunan ve Gü- zel>urt göçmeniRumlar'ın sınır- da bugün vapacakları gösterilere katılacak olan Green'in. önceki gün. Rum yönetimi liden Glafkos Klerides ile görüştüğünü bildır- dı. Green. Rum Radvosu'nun ha- berine göre. görüşmeden sonra bir açıklama vaparak, "Avrupa Bir- liği (AB) Dış Konular Komisyo- nu Sorumlusu Hans \'an Den Broek'un Türkiye'ye AB mali vardımlarının devam edeceği >olundaki açıklamasını. (saç- ma) olarak 1 " niteledı. Bu açık- lamanın. AP kararlanna aykın ol- duğunu öne süren Green, "AP, Broek'un bu açıklamasını şid- detle kınayacaktır" dedi. Gre- en, AP'nin. Kıbns sorunu konu- sunda Türkiye'ye baskı uygulaya- cağını da iddıa ederek. "Türki- ve've mali vardımların ertelen- mesini sağlayacak tüm düzenle- melerin yapılmasına çalışaca- ğız" dedi". 100IKDP peşmergesi öldürüldü' Kuzey Irak yeniden kanştı • IKDP'yi bazı bölgelerden çıkarmak için bir operasyon başlatan IKYB'nin, Kuzey Irak'taki bazı köyleri tekrar ele geçirdiği iddia edildi. Dış Haberler Servisi - Irak Kürdıstan Demokratik Partısfnın (IKDP) geçen ay gerçekleştirdiği saldın- larla büyük bölümünü de- netımı altına aldığı Kuzey Irak'ta çatışmalar yeniden başladı. IKYB'ninSesi Radyosu. dünkü haberinde. iki gün içinde meydana gelen ça- tışmalarda. I00 dolayında Irak Kürdistan Demokratik Partisi peşmergesinin öldü- rüldüğünü. Pencuın kasa- bası ile 22 verleşim birimi- nin IKDP peşmergelerin- den temızlendığinı iddia et- ti. IKYB'nin Sesi Radyosu. Celal Talabani lıderliğınde- ki IKYB peşmergelennin. Mesud Barzani liderlığin- deki IKDP'ye bağlı peş- mergelere karşı 5 koldan girişilen saldınlarda. 200 dolavında peşmergenin de yaralandığını du>urdu. IKYB'nın kavıplan ko- nusunda bilgı vermeyen radyo, saldırılar sonucu Pencuın kasabası ile 22 yer- leşim birimının IKDP peş- mergesinden temizlendıği- ni, çok sayıda silah ve mü- himmatın da ele geçınldı- ğini öne sürdü. IKDP'yi Süleymaniye eyaletindekı bazı bölgeler- den çıkarmak için bır ope- rasyon başlatan IKYB'nin, Kuzey Irak'taki bazı köy- len tekrar ele geçirdiği id- dia edildi. Celal Talabani li- derliğmdeki IKYB'den ya- pılan yazılı açıklamada, IKDP'nin elınde bulunan Pencuın. Nalparez, Kogh- lan. Kani Manga. Başmak- lı. Mavat, Çhvvarta, Kanar- ve ve Kala-Çolan köyleri- nin kontrolünü yeniden ele geçirdikleri belirtildi. Açıklamada, IKYB'nin ay- rıca stratejik Daban Dağı ve Süleymaniye'nın batı- sındaki Karnçoğa ile Sor- daş ovasını da ele geçirdiği kaydedildi. Barzani güçlennin 73 ki- şi kayıp verdıkten sonra bölgeyı terk ettıklerı ifade edilen açıklamada. IKYB'nin kayıp verip ver- medıği konusuna ise değı- nılmıyor. Öte yandan IKDP'nin Sesi Radyosu da saat 07.00'deki haber bültenin- de. IKYB saldınlannın tran destekli olduğunu bildirdi. ancak aynntı vermedı. IKDP. Iran sınırındaki bölgelerı kontrol altında tuttuklannı iddıa etti. Mesud Barzani lıderli- ğindeki IKDP'nin siyasi büro üyesı Sami Abdur- rahman, dün >aptığı açık- lamada. IKYB güçleri ile Marga bölgesınde çatışma çıktığını. 2'si IKYB üyesi 12 kışınin öldüğünü belirt- ti. Abdurrahman. IKYB militanlarının İran'a doğru kaçtıklarını belirterek lran'ın bu grubu silahlan- dırdığını ve destekledığini ka>dettı. Berlusconi de dinlenmiş İtalyan usulü Watergate Dış Haberler Servisi - Haydi ttalya Partisi 'nin (Forza italia) lideri. eski İtalv a Başbakanı Silvio Berlusconi'nin ofisinde bu- lunan bır mikrofon ülkeyi kanştırdı. Öfkelı İtalyan politıkacılan olayı. "ital- yan NYatergate Skanda- ü"olarak değerlendirdi. Berlusconi, basına yap- tığı açıklamada. geçen çar- şamba günü. birİcaç ay ön- ce taşındığı ofisındeki ma- sasının arkasındakı radva- törün bir dılimınde. 300 metre menzili olan, sıgara paketi bü>üklüğünde bir mikrofon bulunduğunu açıkladı. Savcılık araştırması talep edeceğini söyleyen Berlus- coni. mikrofonu kimin yer- leştirdiğini bulacağını, ola- yın saygıdeğer ltal>a'ya >akışmadığını ve özel ya- şamına yönelik bir saldın olduğunu belirtti. Med>a, dinleme aygıtını kimın yerleştirdiğıne iliş- kin pek çok senaryo üretir- ken. aynlıkçı Kuzey Ligi üyesı Robert Maroni, mik- rofonu sıyasal kargaşa ya- ratmak isteyen Berlusco- ni'nin kendisinin koyduğu- nu ıleri sürdü. Italya Başba- kanı Romano Prodi ıse, hü- kümetın işin ıçinde olabi- leceği savlarını kesinlikle reddetti. Roman Katolik Partisi üyesi Rocco Buttig- lk>ne ise. mikrofonu devle- tin yerleştırdığı ortaya çı- karsa bunun V^'atergate Skandalf ndan aşağı kalır bir yanı olmayacağını be- lirtti. Savaş 140 milyar dolar zarar verdi Çeçenistan'a ağır fatura Dış Haberler Ser>isi - Çe- çen lider Selimhan Yandar- bayev, savaşta yıkılan cum- huriyeti ve sivil halkı. ağır bir kışın beklediğini bildir- di. Yandarbayev. Rusya'da yayımlanan Izvestiya gaze- tesinde dün yer alan söyle- şisinde şunlan kayderti: "Savaşta gördüğümüz maddi zararın bovııtu. 120- 140 milvar dolar kadar. Hastane, okul ve kreşlerin yüzde 70'i ^ıküdı. Yollar tahrip oldu. L nhersiteler >> kıldı. Argun ve Gudermes kentlerinin yandan tazlası, Grozni'nin büyük kısmı ve onlarca köy harap oldu. 500 bin insan evsiz. Çoğunluğu sivil olmak üzere 10 bin kişi öldü. 8 bini ağır. 30 bin va- ralı var. Bizi çok ağır bir kış bekliyor. Tarlalar mavınlı. Savaşın sonuçlannı gider- mek için onlarca yıl gereke- cek." Yandarbavev. Çeçenis- tan'ın bağımsız bir cumhu- riyet olduğunu da vurgula- dı. Moskova ile imzaladık- ları banş anlaşmalannda, Çeçenistan'ın bağımsızlı- ğından ödün vermedıklen- ni belirten Yandarbayev, "Bu belgelerde, Rusya ile ilişkilerimizin biçiminin be- ürlenmesinin 5 yd ertelen- mesi öngörülüyor. Yani Rus>a'\a biz 5 yıl süre veri- yoruz. Bu bizim avantajımn za_ tünkü bu sırada,ağır sa- vaştan kurtulmuş oluyo- ruz'" dedı. Bu arada Rus ordu gaze- tesı Krasnaya Zv ezda (Kızıl Yıldız). ılk'defa olarak Çe- çenistan'daki savaşta ölen Rus askerlerinin listesini yayımladı. savaşta şımdilik 2 bin 941 Rus askerinin öl- düğününbelirlendiğini ya- zan gazete, kimliği bilinme- yen savaş kurbanlannın sa- yısının çok daha fazla oldu- ğunu vurguladı. SLNGLRLLSLLH HUKUK \L\HKEMESt\NDEN Sayı: 1996 187 Da\acı Baki Çakatav vekili Av. Mümtaz Sezen tara- fından davalılar Kadır Şeran ve Hatıce Mehmet kızı aley- hıne açılan pavdaşlıgın gıderilmesı davasının mahkeme- mizde yapılan açık yargılaması sırasında verilen ara ka- rarı uyarınca. Davalı Mehmet kızı Haiıce'nın bellı adreste bulunma- dığından ve adresının de zasıtaca > apılan araştırmada tes- pıt edilmediğinden dava dılekçesının ılanen teblığme ka- rar verilmiş olmakla: adı geçen davalının duruşma günü olan 23.10.1996 günü saat 09.00'da mahkememızde ha- zır bulunmadığı \eya kendısinı bir vekılle temsil ettırme- dığı takdırde başkaca teblgat vapılmaksızın şargılama- nın vokluğunda yürütülectğı. da\a dılekçesı yenne geç- mek uzere ilanen tebliğ olurnır. 26.9.1996 Basır 110372
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle