03 Temmuz 2022 Pazar English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 13 EKİM 1996 PAZAR 14 KULTUR İŞARET FJŞECİ ZEKİ COŞKUN Dil kimyasallaşır,şiirde...Enıın Hoca elbette çok kırgındı \e bıımı gız levemcJı gızlemcdı 30 v ıldır Jılın ardna dus bır kımlık-kı^ıhk •.a\as.ırKİ..ı\mı:j gıbı betelles onımla hem de onunla ugra^anlarK) uğraş Bınler oıı bmler- ce oğrencıve dıl-ıletisinı eğıtınıı \er 30 vılda hep dıl-n ı,e\resınde donen 30 u as.kın kıtap \az onLırdan bınnın adı da Erdemın Ba>ı Dıl olsun Eğıtımdenget,engeçmeven sesle sozle va- zıvla sonuçta dıl le hcvatı nakleden ıletıs.ımu- ler sankı o hıı,bır ız \okmust,asın.ı erdemdcn habersıztesıne "start" akın' "Bu\uk" sozuııu sıradanvada "kaba" bulduguııdaıı "nıega"de- sın herbd^lanyn baş.L> bıı dılııı -\edolavısı_v- la vj^antının kımliğın dııııımun- sozuıguvle "start"la>Miı Enıın Hoca(lar)kınlırhaklı ola- rak \e bunıı gızlenıez ei7İe\emezler • •• "Turkçe son \illarda bir kirlennıe, çurume surcci içensinde Dil kırlenirse ulusal kınılık de zedelenır." 20 vılıa^kın suredırçalıstığı \nkaıa L nıvet- sıtcsılletıs,ım FakulteM ndenemekli olaıi Fnıın Hoca \eda konu^masıııda sovlııvorbunlurı \e bıı sozlenn bızde bır $e\lerı zedclenıosi geıc- kıvor Emın Hoca'yı tanımavabılırsmız LnıınOz- demir ıınzalı kıtaplan vazılan da okunıamıs, olabılırMiıız Anıa artık "nıahallı" sozu agza almmıvor -\erel" deınvorsa "iktibas" sılınıp gıtmis "alıntı"dan baska bır scv bılınırmorsa "alternatif" "seçenek~le';misse lıele heie "laf- n" verıne o <,ok kııllaııış.lı "sozel" gıbı bır w - T ürkçe son yıllarda bir kirlenme, çüriime süreci içerisinde. Dil kirlenirse ulusal kimlik de zedelenir. 20 yılı aşkın süredir çalıştığı Ankara Üniversitesi İletişim FaküJtesi'nden emekli olan Emin Hoca veda konuşmasında söylüyor bunları. Ve bu sözlerin bizde bir şeyleri zedelemesi gerekiyor. cuk \arsa bunların hcrbınnı Enıın Ozdemır e boıju olduğıımuzu anımsamakta varar \ar Onıın uıetımı turetımı varatıtnı bıı sozler "Hoca"lıgı \nkara Utııversıtesı \le lletısim Fakultesı \le MIIIIII degıl Ovle sanslı ogrencı- ler \ar ıııı hala bılmenı ama beıı kendı pa\ ııııa lısc vıllaıında tanısmı>tım onunla Cft'umuza ba^belaM gıbı gelen o kompozısvoıı lleısleıı Kin bıı kılavuz kıtap hazırlamış.n Adnan Bin- vazar'la ^aznıakSanatı-Kompo/is>on. O kıtabı sadccc araı, olarak kulldiımav ıp ger- (,ckten kılavuz edınenler "kompo/is\on" de- neıı basbelasından sivrılıp "\a/mak" dı\e bır baska bela\<ı sc\da\j sanata kapılabılırler (Ben o kıııbanlardanım') Ama bııtıın lıas eğıtımcıler oğıetınenler gı- bı Enıın Hoca nın dersleıı de okul-sinıt dmar- lartııı \c zaman sınırlaıını asar Şıı \a da bu ct- kıvlebır sevdavn vazmak sanatına kapılabılır- MIIIZ O zaman da Enıın Hoca nın l9K()'lı vıl- larda (.ağdas, Eleştiri dergısındekı \a/ısı -der- M- gclır sizı bıılur "kotu hir va/ar olmaktan- sa. i\ i bır ukur olarak kalnıak veğdir!" Sa\ı\la hızava gelırsınız kendınıze gelırsi- nız Tabıı bııtıın deNeranlavabılene anlanı ık ıs- tevenedır "Dil kırk-nırse ulusal kimlik de /edek'nir. l)ı- le en btı\uk kotuluğu nıedvaddkı kimvasal sa- rrçınlar vapıvor. kızcağı/a bu\ıık demek kaba gelijor.nıegademevitercıhedivor"dıv en Enıın Hoca nınvedası med\adanetedevsehı<,bır\eı bıılanıadı kendMiıe O kendiMiıc ver bııljına- dı K.ıddah bızc nıve kııficttı Hoc<ı bıma nı\c NCSM7 kaldı nı\c " l lusalkımliğimb/edelendi" dıve ha\ıllanıp dıırdıık kınnasal sarı>ınlar os- lığınde \ e dcııır kı' "\lıntı"laı \apıp dıırıınıa M gesel ha\a kazandııabılınz Fıablıisgarp t.ıkı çadır toplantiMnın**\t> rcl" saatk* kaı,ta ba^lav ıp ka<,ta bıttıgıııı •.ovlcrı? ~Scçenck"lerııı Mtıırlı lıgını \a da sonsuzlııgııiHi sunuıları/ Sozcıık lcrı -dılı- dc ^ac, rcngıınız mbı goııııl ralıatlıgıv la kımvıvıl dcgışımlerc ııgratıp "ik> tişinı*'dc bulıııuır kırlılıgı <,urııme\i kınılık zedelenme- •»iıiı dalıa da derıııle^tırııı/ o kadar Kınıvasal cağın zaınanındavatıııası bıı Heı ^e\ bozulup venıden \apılacak Ama vapılan !;e\ asla bır dalıa o ılk lıalıne bozulma oncCM konunıunadoıımevccck donenıevccck Dıl dc o\le Dcrındcnız tok bıı\uk calkalaıımalargc ı,ırdı Kımı zaman kımı lıallerde ona da kıııı- vasallık btıla^tı scntctıklcştı Denıznasıl kırlon dı\se kırlennıeoranidenı/ınkcndıniantma ar- tıkları kıiMip kara\a atma gucunu nasıl boğ- duvsa duru-\e tuzlu-su nasıl bulandıvsa ol- du\se dıl dc ovle Ovlevse oıtada bırsu(, \arsa bu **med>ada- ki kiımasal sanşınlar"ın ustune kalamaz On- larsonıiı,tabırerseslendıncı ıletıcı tasıvıcı Ve bılı\oruz her urus kendı ta>ı\ıcis[iıı bıılur • •• Kter kiımasal ısterdoğal sarışınlar dursun orada Onların da bır verı gıızellığı çekıcılığı \ar Dılııı derınlığıııe deunımıne gıdelım bız Cogu kuraıııci \e sanateı snrı "dilin ıcindc a\rı bir dil" olarak nıteler Doğrulugu \ar bu- ıııııı (jc\en hafta sıınn haldekı durıımıına \e "populcr" olanla ılı-îkısıne ısaıet etnııstık \a- 7i \avımıcnazbıradımgerıden ızler Bız ora- da eskı siır nıatıneleıının smırlannı a>an "pop*"la \c kıtle\le bulu^an sıırı koıııısıırken sıır ıcklam cıngılma dondıı' ^tazı vıne gende kaldı MFO.Tıırkpopundaavrı bırkuKarın ız- levıcısı dalıa otcsı kurııcıısıı Epe\ aradan son- la ı,ıkardıkları "Gekliler" albumu de çızgı-dısı oğcler tasıvordıı Mbııme adını \eren parı,a popım lıeıncn (umu\ le dısmda bırdıtrıışun tem- sikisi EdipCanse>er"ınOteUerKenti'ndckı si- ırlerındcn dıı?enlennıı>tı Sırt bıı setjm bıle mu- zıgı t.ırklı bır "sound~a ta>ıvordu Şıın serbest ce vorumlama -dızelen değıştımıe- bu bovu- tıı\ la da ^ııre bır esın ka\ nağı, bır araç. bır mal- zenıe olarak vaklasım var orada Bu da bır ve- redek anlaşılabılır >incak a\ nı parı,anın bır ayakkabı reklamına CMII kavnagı araı, malzeme olmasi "anlaşıla- bilirlik" sıııırlannı zorluvor Muzısven va da baska bır sanat adamı "pa/arlanıa iletîşimi"nde, reklanıda rol alabılırelbette Buna kımsenın ıtı- razı olanıaz Reklam kendı hedef ve mesajına uvgıın bellıbırkarsılığı tanınıpbılınırlığıolan "merin ve umnler"ı de alır kullanır Uretıcıv- le -metnın sahıbıvle- anlaşma olduktan sonra buna da kari!}ilmaz Ne var kı burada da bır tur "kiımasar ısjenıle karsı karsıvav ız Kullanılan şıır bır baskasının muzık tarafındaıı değışıme ugratılıvor "KonsepT* tematık. so> lem farklı Reklam. uçunciı değışım ve kııllanım alanı varatıyor Bıı sıırın de muzığın dea\rı avrı uretıcı ve tu- ketıcısınden -okurdan dınlevıcıden- bırşevle- rın alınnıası anlamına da gelıvor • •• Ma>akovski'nın sıırını olduren \e kendısını de ıııtıhara surukleven etmenlerden bırı olarak gosterılırSov\etlcr kolhozlarvb resmııdeolo- M icjn kurıımlar ı^ııısipan^^ıırvazmakzorun- da kalısı Orada zorlamav la bırlıkte gonulluluk dc vardı Şıırın ve muzıgın pazarlama ıletüjimı n,ındegonullu-vepazarko^ullan geregızorun- lıı kııllanımında uretınıınde de avnı olumcul- lıık vok mu' Kım\avı ve ılnıı sımyavı sevmeve alısalım Her sev baska bır seve doner tmmmr s u n n n , 96 Cannes Film festivali En lyi Yönetmen Odülu »' .ICES rflLlIAli 5' Jtk.il» H. İİACI 13SCİİ BIR JOEL VE ETHAN COEN FtLMf FARGOCoen k«.rdeçl«r(len olm.yİM.r laLbircnti.. Btvootu Ottikoy Aihını*ade BETOGLU FtRhl D»mot BIOAIMAr 25132 40 236 78 64 310 0616 346 14 81 12 15 14 30-16 45 1900-2115 12 15 14 30 16 45-19 00-21 30 Cumi-C «a 24 00 •100 13 15-1530-1745-2000 2215 11 15 13 45-16 30-1915-2145 Beyoğlu nda saJeiıt bir koşe Okmmai, Sobbet etmek için OMİMt çıy kalm n ırıyKtk ımratöır KİTAFLI IC0Uı^Mttifi $*.»fcr*?ıfcc2aa B ATOLYE Tl \EL de ve 2>esen deealeri başladı. lol: 21.» .VI :t» T.C. Kültür B İSTANBULDEVLETOPERAVEBALESİ ATATORK KOLTOR MERKEZİ'NDC FARKLI ADIMLAR U Ç R E N K UÇ DANS B O L E R O bale 1 perde bale 1 perde Koreograf ve Safıneye kayar Ko'ecgralı »e Sahneye kayan Ayâun ASLAN Gey-^an Mc MiLLEN BEKLENTİ UCUZ YOLCULUKLARIN bale 1 perde ANLAMI YOK Koreografı ve Satiney0 koyan bale 1 perde Nll BEPKAN Kor«ografıveSatıneye«oyan Erd3( UĞURLU 19Ekım Cumartesı 15 30/23 30 Ekım Çarşamba 20 00 R Strausj S A L O M E muzık drama 1 petde Orkestra Şefı Orhan ŞALLIEL / Sahneye Koyan Gıan Carlo DEL MONAC0 15 Ekım Salı 20 00 R flodsers / 0 Hammersleın II KRAL VE BEN muzıkal 2 perde Orkestra Şefı Serdar YALÇIN / Sahneye Koyan Haldun D0RMEN 16 Ekım Çarşamba 20 00 / 24 31 Ek/m Perjembe 20 00 G Verdı AIDA opera 4 perde Orkestra Şefı Orhan ŞALLIEL / Sahneye Koyan YektaKARA 17 Ekım Perşembe 20 00 / 22 Ekım Salı 20 00 G Puccını TURANDOT opera 3 perde Orkestra Şefı Orhan ŞALLIEL ' Sahneye Koyan Yekta KARA 26 Ekım Cumartesı 15 30 KONSER S A L O N U K Ludoıg BİR TENOR ARANIYOR muzıkal komedı 2 perde Sahneye Koyan AdrıanBRfNE/MuzricYonetmenı Se'dar VALÇIPJ 18-25EkımCuma19 00 Biletler Ataturk Kültür Merkezı gişelerinde ve Altunizade Capıtol Oamşma'da satılmakiadır. AKM gişe tef: (0212) 251 10 23/251 56 00 (7 lut) 254 Capıtol tel : (0216) 391 19 20(10 hat) KUKLIUŞH» EVRENSEL SANATLAR MUZIK MERKEZİ Merhaba insanlar, merhaba. Muzık sanatının bılımsellığıne ınanan çağda; çızgısını korumakla kararlı ve bu yolda eğıtım alacaklar ıçın KEMAı\ PİYANO ŞAN SOLFEJ \İYOLA GİTAR ORK ARMOSt V1YOLONSEL UANDOLA KORO KONTRAPVST KONTVRBAS MANDOUb KOMP FORM BİLGtSİ FLÛT EVRENSELT1M Bu bolumlerde yelıjenler "YENI MUZIK" olgusunda var olan eserlen EVRENSEL SANATLAR Orkestra ve Korosunda sunarak >ol almaktadırlar Bt YOL EVRJM YOLUDUR Evrenscl Sanallv Mu/jk Merkf/ı I9W ^tJıoda TiYftıa Gutekın tVBftndjn kuruhnm olup bmıtu iMtnlenidı kun;miırla ılgısı yoktur timı rcsııllldır Başağa Çeşme Sok No 11 Galatasaray-Isl Tel (0212) 293 60 75 • 293 61 05 Faks 293 61 05 1 5 E K İ M İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Şehir Tiyatroları n İ T İ B A B E H KADIKOY HALDUN TANER SAHNESİ'NDE Gurkan GÜR METPO CANAVAPI Yoneten Engın ALKAN Sahne tasanmı Oıhan OZDİL Gıysı tasanmı Ayşen AKTENGİZ Işık tasanmı Kemal YİĞİTCAN Dramatun» Tank GUNERSEL OYNAYANLAR Berm AKDegEJHuaıu DBilRALAY Munt GARteACAOCLU-Erjuı ŞLDAR- Unnn İNCEOĞLU-Mahpen MERTC)ĞLU-O»ı PALAY Şeray SAÇBUK£R Aza SARVAN-Yana ŞEK£R-(.event UZUMCU SLTT SATtslAM İÂŞLAMSfm OTUNCUNLERI-SAUUMÇAK.ISM MJt PtR. 20 M CUMA- M » OTESt ISM MMrAZMt ISM OTUN T»«IHIE«I 15 I I 17 I I It I I 31 I I 2< !S 11 17 EKİH TIYATRO F 0 R A Yazan W o o d y A L L E N Çev.ren Nuv.: OZDOGRU Yoneten Tufan KARABULUT ALÂNGOYA ÇOKER "ziguratlar" 8 E k ı m 25 E k ı m 1 9 9 6 Galeri B Hus-ev Gerede Cad Fırın Sotc No 2/t Teşvıkıye ISTANBUL Tel (0212)227 16 51Fa« (0212)258 10 98 Galefi Pa^ar ve Pazartesı dışında her guı 12 00 18 00 arası açıktır Her Pazar Saat: 15.00 Martı Sanatevi Tel: 293 81 37 Oyuf hakları ONKAJANSLTD.'den ılınmıştır. T h e B r i t i s h C o u n c i l l ı P o z i t i f S u n a r 0 Misty ın Roots Reggae Konseri ISTANBUL 18 EKİM 1996 STARAS STUDY OLARI (BOMONTİ) SAAT 22 00 ANKARA 19 EKIM 1996 SAKLIKENT SAAT 21 30 Bılet Sıtıs 750 000 T L (KDV dihıl) Bılet Satıı KekmUn tttanbul Quıksjlver Ma|2a)an Akmerttez. G/re/our Erenkoy Gallena VaJd<ofama Magzalan Suadfye Rumeli TaJmır Galçna. Pupa Tropık. Ankan Ouiksılver Karum Quıksılver Depar iGaitena) Vakkorama Dost Musıc Center Çuıksıhrer'tn katkıianyia / Orçonnasyon Poxıtıf2l2 252 5(67 •'The •• BntLsh '.Councıl İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Şehır Tiyatroları 7 E k i m / 1 3 E k i m 1 9 9 6 HARBIYE MUHSIN ERTUCNUL SAHNESI (240 77 20) ÜÜLÜKÜS HAYAT Yoneten Halduo OORMEN 8 9 10-1 I 12 13 EKİM FATIH REŞAT NURI SAHNESI (52i 53 10) MİKADO'NUN ÇÖPLERİ Yöoeten Erol K E S K M ^ 8-9 10-1 ! 12 13 EKİM USKUDAR MUZAHİPZADE CELAL SAHNESI (333 03 *7) FARKLI BİR KAPIN Yftneten: Enjın CURMEN KADIKOY HALDUN TANER SAHNESI (34* 04 ı3) " J ' L I ı"ortU\-LU ^ÇATIPÂkTçÂTLAK Yoneten. Enıın ULUDAĞ GAZIOSMANPASA SAHNESI (S7I İO 47) SAHİBİNİN SESİ Yoneten Orhan ALKAYA 8 9 10-11 12 13 EKİM OrDN GUNIEHI. SUI 2131. (AKSAMİJV 20.31. «NStMB 21.31. CUtU. 21.31 CUIMJIIJSI:15H- 21.31. m » 1 5 » IUTLER. ŞEHIH TIT««OL»«1 GIŞEUtHİLE MFITOl HUZU" GIT1M - SAZI0SMMin$« - tlHMMYE OSMMKV - UOHÖV HUCZAUIU VE UOIKÖY HUDIM MKEHıMEHKfZ GISESIl ı«l SATILIUtTtOffl İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ CEMALREŞİTREYKONSERSALONU 13 Ekim 1996 Pazar Saat .19.30 İNCİ ÇAYIRLI Bılet Fıyatları 300 000 - 200 000 14 Ekim 1996 Pazartesi Saat:19.30 PEPE ROMERO (Turkıye de kaset ve CD sı en çok satılan gılanst) GİTAR RESİTALİ MILAN Fontezı / MUDARRA Fonlezı / SOR Solo gıtar ıçın Fantozı BACH Porfıla No 2 BWV/1004/ GIULIANI Rossınıana No 1 Op 1 1 9 ARCAS La Travıata tomaları uzerıne Fontezı DE FALIA Aöıt jDebussy nın mezorına) MALAT5 İ5ponyo(Serenoclı C ROMERO Guaza* Donza Espanola No 1 * Fantosıo Bılet Fıyatları 500 000 - 400 000 15 Ekim 1996 Salı Saat:19.30 NEW LONDON CONSORT Barok Muzık ŞEF: Philip Pickett Soprano: Catherıne Bott 16.Yüzyıl Ispanyol ve Ingiliz Saray Müziği Bılet Fıyatları 400 000 - 300 000 BRITTSH COUNCİL IşMrllğtyle ' CRRKonserSalonu 232 98 30-231 54 98 ( Saat 10 00 1930arası) ONLINEBıletSatışnçm.Modemno (0212)2274499Td (0216)33637 92 AKM Sentonı Gışesı (0212) 251 56 00 CAPITOL Muneade 391 193O/333 8AKIRK0rCarousel (0212)570 84 34 VAKKORAMA Akmrkez (0212) 282 0965 Taksım (0212)251 28 88 Suadîye (0216)350 87 42 Rumelı (0212)234 42 81 SaJonumuzun lumfiyartkademelerınde oğrBroen-oğrencı-eme*lı w Buyukşehır Betedıyes mensupönna % 50 en az 30 kışıl* gruplara % 20 ınrtnm yapılm*ta(»r BAKIRKOY 8. 4SLİY E HLKUK J U K İ M L İ Ğ İ ' N D E N Da\acı >ıldız Teknık Urmersıtesı Rektorluğu \ekılı larafından da\alı- lar Fatma Eker Gundav Rukı>e Eker (Omeroğ- lu) \e Zekıve \enen alevhlerıneaçılanalacak dasasının vapılan vargı- lamasında \erılen ara karar üeregınce 118'OatslıeldHouse Perrcv Court London N 15 Unıted Kıngdom ıle Istanbul Atakos 9 Kı- »ım S-^ Blok D 8S ad- reMiıdekı davalı Fatma Eker Gunda\ ın bu ad- leslerıne teblıgat \apıla- madıgından \c vaptırı- lan lahkıkata rağmen teblıgatajararadresı be- lırlenemedıgınden ıla- nen teblıgat japtınlma- sına karar verıldığınden adı ge(,en da\alının du- ru^ma gunu olan 26 11 1996 gunu saat 09 2> te mahkememız- dehazırbulunması ve>a kendısını bır vekılle tenı>ıl ettırmesı aksı takdırde vokluğunda \argılanıa şapılarak ka- rar \erıleceğı dava dı- lekt,esı \eduru^magunu teblıgı verıne ge«,mek uzere ılanen teblığ olu- nur Basın 110755 HAVDARPAŞA GİRJŞGÜISIRÜK MlDLTlLÜĞLrNDEÎV Gumruğumuzce El- san Elektronık L lunlerı San \eTii. Ltd Ştı adı- na tescıllı 18914 sa>ılı 6 4 1993 tarıhlı gın^ be- vannamesınden kavnak- lanan toplam 54 021 000 - TL gelır eksıgı ıle ılgılı olarak mukellefıne vapılan teb- lıgatlanmız adres veter- sızlığı nedenıvle lade edıldıgınden \e teblıga- ta sarıh ba^kaca adres bulunmadığından gum- rûk 738ornek>enneka- ırnolmak uzere "'201 sa- vılı kanunun 28 \e 29 maddelen gereğınce ıla- nen teblıa olunur 30 328"000 - TL gelıı eksığı 23 693 000-TLTKF Mehmet VI. VILMAZER Gumruk Md. Vrd. Basın 110557 Bu kirll uvafifl Mlt»m7i gfirroek için daha kaç caoın vcrilmesl gerdüyor? Ugur ögretmenimlzi ve Malatya'da di kanü bJr faflst arafindan AUOrfllen UNUTMAYACAĞIZ1 ZAMLARA, GERİCİÜĞE VE SAVAŞA KARŞI DİRENEÜM! OÇıkı? yokl ODevrimci kalabümek ODerbal barışl OGecekondu hareketinln anlamı OGeaçlik-Pani lllşklsl OSermayen/n mitllyeti yok OÖzgürlük Dûnyası eleştlrlal OBaşka bir ülke... 16* savı toplatıldı 17* sayı bayılerde T.C. ERDEMLİ KADASTRO HÂKİ^ILİĞ^NDE^ Dos\ ı \ o 1994 I 11* Davacı Orman Idaresı \e \lustata Katalı tarafından davalı Cennet Ozen \e arkadasları alevhıne a«,ılan ısbu kadastıo tespıtme ıtıraz davasınııı vapılan \argılamasında Da\alı \lustata \e Elıteden olma 1 9 ^ dogıımlu C ennet Ozen ın tıım aramalara rağmen teblıgata varar açık ddresı tespıt edılememı^ \e da\a dılekçesinın ılanen teblıgıne karar \enlnııstıı Da\alı Cennet Ozen dııruşma gunu olan 06 12 1996 ÜUIHI saat 09 OOdakı duru^maşa bızzaıgelmesı \e\a kendısını ka- nuııı bır\ekılle tenisıl ettırmesı aksı takdırde duruşmanın voklııgunda vapılıp karar \eıılecegı hususiı da\a dılekı,esı \e- rıne geçerlı olmak uzere ılanen teblıg olunur Basın ! 10196 CUMHURİYET BAYRAMI NI FIESTA DA KUTU\YALIM BAYRAM ŞİİR VE SOYLEŞILERINIZİ DE GETİRİNİZ YAGMURLA GUNEŞ AKDENIZ DE BULUŞTU SİZLERİ BEKLİYORUZ HOTEL FİESTA " S ı z l e r l e e n l y ı s ı " HAVUZ BAR - RESTAURANT ÇALIŞ FETHIYE CUMHURİYET OKURLARI İÇİN yatak + kahvaltı + açık bufe akşam yemegı ve kahvaltıda Cumhurtyet gazetesı Bır kışı bır gun 1 200 000 TL Rezervasyon Tel 0252 613 28 71 Ehlıvet \e sertıfıkasını kavbettım hukumsuzdur ERDAL KARAC A e \e (,ar>ı\ J vakın kıralık ı^\crı. A\ukata \ada Doktora IEL:561 17 72 TURİZM VE OTELCİLİK KONULARINDA TECRÜBELİ YÖNETİCİ SEKRETER ARANIYOR Avrupa'nın en buyük surf merkezı olan 500 yataklı tatıl koyumuzde çalıştırılmak uzere Almanca veya Fransızca dıllennden bırını çok 1yı konuşup yazabılen, Ingılızce'yı ıkıncı yabancı dıl olarak bılen ve back offıce konusunda tecrubelı (tercıh nedenı olacaktır) eleman aranıyor Eğer bızımle çalışmak ıstersenız, ozgeçmışınız, referansınız ve bır adet fotoğrafınızı aşağıdakı adrese gondermenız rıca olunur. Adres Buyuk Akkum No: 5 Sıgacık Mah. Sefenhısar IZMIR Tel. 745 74 55 (3 hat) Faks 745 70 38 Altın Koza Film Öyküsü ADAİNA (Cumburivet Guney İlieri Burosu) - Adana 10 Altın Koza Kultur \e Sanat Festıvalı çerçevesınde yapılan film o>kusu yanşması sonuçlandı Haşmet Zeybek. Bedn A\doğan \e Şuknye Turan'dan olıi!>an seçıcı kurul 'En İyı Film Oykuiu Odulu'nu "Kuçuk Dunya' adlı yapıtı ıle Tula> Koçak'a, Orhan Kemal ve Jun Ozel Odulu'nu 'Sevgıyle Gen Donuyorum' adlı yapıtı ıle Kemal Kara'ya verdı 1 Yan^mada dereceye gırenlenn >apıtları dun Seyhan Otel'de yapılan torenle verıldı Reşat Nuri Güntekin amlıyop Kultur Servisi- Turkıve \azarlar SendıkdM ve Ada Dostları Derneğı'nın. ortak etkınhğıyle bugun Reı>at „ Nun Guntekın'ı Anma Toplantısı duzenlenı>or Buyukada Lunapark Gazınobu'nda saat 15 OO'te başlayacaktoplantıyı Metın Belgın sunacak Toplantıva Emın Karaca. Tans>u Bele Necatı Mert ve Ne\ra Bucak konuşmacı olarak katılacaklar Anma gununde Başak ve Aylın gıtar flut ıkılısı ver aİacak ' Anma gunune katılmak ısteyenler 13 45'te Bostancı, 11 35'te Kadıkov ve 11 15'te Sırkecı'den kalkan vapurları * kullanabılırler İpek Aksüğiir'ün sergisi Kultür Servisi- Son bır v ıl ' ıçınde Kalıfornıya'da lr\ıne Guzel Sanatlar Merkezı Rotterdam'da Museum Ooor Volkentkund. St PauP' Mınnesota'da Cathenne ' Murphy Galensı ve Nevv Jen>ey "de Montciaır State ' Unıversıty galerılennde ' solo ve grup sergılenne ' katılan ıpek Aksuğur ' Duben. I997'de Rıchmond Vırgınıa Artspacc'de bır kışısel sergı açacak Sanatçının "Manuscnpt ı 1994'adlı kıtabı Nevv Vork' Modern Sanatlar Muzesı ' koleksıyonuna ve Kanada'da BANFF arşıvıne gırdı Ankana'da sanat günleri Kultur Servisi- Geçen yıl ılkı duzenlenen Uluslararası Sanat ve Elsanatlan Fuarı bu >ıl 12- 20 ekım tanhlennde Ankara Ataturk Kultur Merkezı'nde açılıyor Fuara 19ulkeve300sanatçı katılıyor Fuarı gezenlerel sanatlarını ızlerken Oda Muzığı Orkestrası. blues- caz konserlen, ozgun müzık gıtar dınletılerı, şan- keman resıtallen Gençlık Orkestrası, Kultur Bakanlığı Halk Muzığı ' Korosu konserlennı ', dınleyebılecekler BUGÜN AKSAVAT'ta saat 13 OO'te vıdeodan belgesel film Stolen Moments: Red. Hot andCool'saat 15 OO'te \ ıdeodan caz Mıles Dav/s . 'Vlîles in Paris' ızlenebılır | TAR\NT\BABL KÜLTLR MERKEZİ nde saat 17 OO'de son > ılların gozde müzıkal gostenlerınden Rher Dance veralıyor Fılmde ozgun Irlanda muzığı. Ispanvol k Flamenkosu. Nevv Orleans cazının ve Boylşov dansçılarının gosterısı yer * alıyor EVRENSEL KÜLTL R MERKEZİ'nde saat 16 00- 18 15 arası Istanbul Savdam Gunlen kapsamında yer alacak Engın Kaban'ın Guneydoğu'ya Sarı Volculuk'. Kutup Dalgakıran'ın "Yağmur / Gelinı" veGülumser Uçelebı'nın 'Ma\inin Sesi başhklı uç gosterısını. saat 19 00'da Zehra Kosova nın ı "Ben tşçiyim' başlıklı sovle^ısı ızlıvor Soyleşı\e baırGungör Gença\ ve tutun ısçısı, eskı sendıkacı Hatıce Görgü de katılıvorlar BEKSAN'da saat 19 30 da ; Şukrü Erbaş ve Lftık Karakoçşatiı ve turkulenvle bır muzık ' dınletısı sunacaklar Saat 19 00'daıseEmırhan ) Oğuz'un 'BolivAaGunluğu , Ernesto Bdgeseli'' ver alıvor > (Tel 349 91 55). NAZIMKLLTÜREVİnde saat 13 00 te Ken Loach ın Gizli \janda adlı fılniı • gosterılıyor Saat 15 00 te 1 ıse Bulent Görücu ve Zahıt Atam'ın katıldıkları 'Politik Sinemanın Gelişimi' konulu semıner yer alıyor
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle