23 Mayıs 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
6 EYLÜL 1995 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER ÇHD'den Ovacık tepkisi • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) Ankara Şube Başkanı Kazım Genç, hukukun olmadığı bir ülkede, hukukun üstünlüğünden söz etmenin olanaksız olduğunu söyledi. Ovacık'tabelediye personelinden bir grubun saldınsı sonucu yaşamını yitiren Erdal Yıldınm'ın babası Haydar Yıldınm da Keçiören'dekı belediye baskısınm, Bosna- Hersek'teki Sırp zulmünü aratmayacak boyutlara ulaştığını belirtti. bkelede kendini yaktı • tstanbul Haber Servisi - Eşinin terk etmesi ûzerine bunalıma giren Yaşar Çakır adlı kişi, dün Kadıköy Yeni Iskele önünde, bir bidon benzini üzerine dökerek kendisini ateşe verdı. '"Necla. beni terk edemezsin" diye bağıran Çakır'a, vatandaşlar ve polis müdahaie etti. Polis yetkilileri. Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne kaldınlan Çakır'ın. hayati tehlikeyi atlattığını belirttiler THKP-C'liye idam kararı • Istanbul Haber Servisi - Yasadışı Türkiye Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi (THKP-C) örgütû üyesi Kemal Gömi. İDGM tarafından, idam cezasına çarptınldı. Gömi, Kadıköy Kızıltoprak'ta l Nisan 1993 günüüç arkadaşıyla bırlikte Pamukbank önünde bekleyen polis otosuna ateş açarak iki polisin şehit olmasına neden olmuşru. Açık öğretimde sınav hakkı • İstanbul Haber Servisi -lstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü Basm ve Halkla tlişkiler Bölümü, 1995 üniversite sınavını kazanan açık öğretim lisesi öğrencilerine bir sınav hakkı daha verildiğini açıkladı. Açıklamada. son sınıf öğrencilerinden en fazla 18 eksik kredisi bulunan ve bir yükseköğretim programına yerleşmiş olanlann. kredi tamamlama sınavlannın 10 eylülde yapılacağı ve suıava katılmak isteyen öğrencilerin 8 eylül cuma akşamına kadar Ankara'da Beşevler'de Milli Eğitin Bakanlığı Film Radyo ve Televizyon Eğitim Dairesi'ne başvıırması gerektiği belirtildi. 15PKKIİ olduruldu • DİY\RBAKIR(AA)- Güvenlik güçlerince Diyarbakır. Bitlis, Muş ve Hakkâri'de gerçekleştirilen operasyonlarda, 15 PKK'Ii terörist öldürûldü. Bölgede yakalanan örgüt üyesi 12 kişi tutuklandı. Operasyonlar sırasında çıkan çatışmalarda, Diyarbakır'ın Hani ilçesi kuzeyinde 6, Muş'un Hasköy ilçesi kırsalı ile merkez lnardı Köyü yakmında 5. Bitlis'in Baykan Boğazı bölgesinde 3 ve Hakkâri'de olmaküzere, toplam 15 PKK'li terörist öldürüldü. Harç zammına 30 bin imza • İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - Eğitim-Sen Izmir şubelerinin. "eğitimde katkı payı" ve yükseköğrenim harçlanna yapılan zamları protesto amacıyla geçen hafta başlattıklan imza kampanyası sona erdi. Altı bölgede üç gün süren kampanyada, 30 bin imzanın toplandığı bildinldi. SAPPHO'DA Pazartesi ve Çarşamba MEHMET GÜRELİ TAHSİTİ ÜNÜVAR TANJU DURU ŞUAYİP YELTAN SERKAN ÖZYILNAZ UMUT KIRHAN Her Perşembe Ezoirdn GÜNLÜĞÜ Nüzik Sappho'da dinlenir. Istiklal Cad. Bekar Solcak No: 14 (Bona Fast-Food Karçı Sofcaiı) Beyoglu R u : 245 06 68 - 69 ' 1996'da, yüzde 70'i genç bir parlamento oluşturacağım' diyen Başbakan Çiller'e tepkiler büyüyor Ydmaz: Âçıldama• Erbakan, "Şuursuz bir konuşma. Uganda Cumhurbaşkanı bile böyle konuşmaz" derken Türkeş, "Akıl yaşta değil, baştadır" dedi. tsmail Amasyalı ise açıklamanın DYP'deki tasfiyenin teyidi olduğunu öne sürdü. ANKARA (Cumhuriyet Büro- dan "Konuşma kendisini açıklı- su) - Başbakan Tansu Çiller"in " 1996'da yüzde 70"i genç bir par- lamento cduşruracağım" şeklin- deki açıklaması. DYP'de büyük bir rahatsızlığa neden olurken muhalefet partilennin de tepkisi- ni çekti. ANAP Genel Başkanı MesutYdmaz. Başbakan'ın açık- lamasını gülünç bulduğunu be- lirtirken RP lideri Necmettin Er- bakan. Çiller'in sözlerini "şuur- suz konuşma" diye değerlendire- rek "Uganda Cumhurbaşkanı bi- le böyle bir konuşma yapmaz" dedi'MHP Genel Başkanı Al- parslan Türkeş de Çiller'e "Akıl yaşta degiL baştadır" atasözüyle yanıt verdı. DYP'de disiplin İcu- ruluna sevk edilen muhalif mıl- letvekillerinden tsmail Amasya- h, Başbakan'ın açıklamasını. "DYT grubunun tasfiye edileceği görüşünün teyidi* olarak değer- lendirdi. Başbakan Tansu Çiller'in. ön- ceki gün söylediği "1996'da, yüz- de 70'i genç parlamento oluştu- racağun" sözlerinin yankısı sürü- yor. Ozellıkle DYP'deki muhalif kanadın sert tepkisine hedef olan sözlen nedeniyle TBMM Başka- nı Hüsamettin Cindoruk tarafın- yor, şimdi de Meclis'i kendisi se- çiyor" diye eleştirilen Çiller'e. dün de tepkiler devam etti. ANAP lideri Mesut Yılmaz. Cumhurbaşkanı Süleyman Demi- rel ile yaptığı görüşmenın ardın- dan gazetecilerin sorularını ya- nıtlarken Çiller'in açıklamasını gülünç bulduğunu söyledi. Yıl- maz, "Sayın Başbakan. 4 yıldır milletvekilidir. pariamento üyesi- dir. Ama parlamenter sistemin özünü henüz kavrayamamıştır. Saym Başbakan'ın, Medis'in ge- leceğine yön verme konumu. yet- kisi ve gücü yoktur. Ancak kendi parrisinde istemediği kişileri tas- fiyeye gücü yeter" dedı. RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan da dün, hükümetin çalış- malarını eleştirirken Çiller'in sözlerinin anımsatılması üzerine şunlan söyledi: "Aynı hammefendi, gelecek yıl Medis'in yüzde70'ini gençlestire- ceğini söylüyor. l'ganda Cumhur- başkanı bile böyle konuşma yap- maz. Türkiye, hukuk devletidir. Meclisi, millet tayin eder. Böyle şuursuz konuşmalar. çocukluğa aksedilecek konuşmalardır." MHP Genel Başkanı Alpars- DYP'nin yaş ortalaması: 54 ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan TansuÇUIer'in önceki gün yaptığı açıklamantn ar- dından Doğru Yol Partisi'nde yaşh-genç tartışma- sı sürerken DYP milletvekiilerinin yaş ortalaması- nm 54 olduğu belirlendi. DYP'nin 192 milletveki- Jinin en yaşltsı. Elazığ Milletvekıli Afi RaaSepti- Ogju. Septioğlu'nun yaş) 82. DYP milletvekiileri- nin yaşlan ile ılgıli Cumhııriyet'in yaptığı araştır- manın ortaya koyduğu bazı bulgular şöyTe: - DYP'nin en genç mıiletvekiii Şanhurfah yurt- taşlan temsılen TBMM"de bulunan Sedat Edip Bu- cak ve Tekirdag'dan miHetvekili seçilen Hasan Be- fcer. Her ikisi de 1960 dogumlu ve 35 yaşmda. - 40 yaşmdan küçük millervekilleri: Bilecik; B*- hattinŞektr{34). Bursa;ŞükrüErdem (36), Diyar- bakır: MehmetSaiimEnsarioğnı(40), Kastamonu; Nurhan Tekinel (39). Sinop; Kadir Bozkurt(37), Şanhurfa: SedatEdip Bucak (35). Tekirdag: Hasan Pfeker(35). - 60 yaşmdan büyük milletvekili sayisı 40. isim- leri ve yaşlan da şöyle: Adana: SeJahaftin Kıbç (74). Beidr Sami Daçe (65), Ağn; Mikail Aydemir (62). Ankara; Orhan KOercioğJu (62), İrfan Köksalan (60), Sait Kemal Mimaroğlu(66). Aydın: NahitMenteşe(63), İsmet Sezgin (67). Balıkesir; Melih Pabuççu«>ğlu (66), Ek- rem Ceyhun (68) Çankırı; Nevzat Ayaz (65). Ela- zığ: Aii Rıza Septioğiu (82), Eskişehır. Hüsamettin Ctodoruk (62). Gaziantep; Mehmet Özkaya (67), Hannan Özüberk (64), tstanbul; Yıldınnı Aktuna (65), Coşkun Kırca (68). Leyia Yeniay Kösco^u (69), îzmır: YıkiınmAva(68J.CemalTercan(62), Kars: Abdulkerim Doğru (68), Kastamonu; Münif Isfamogtu (78). Kocaeli: Ismail Kalkandelen (60), Konya; Hasan A^ar (70). Osman Özbek (72), Ömer Şeker (72), >fefa Tamr (68), Mugla; Larif S*- kıa (61), Nevşehir; Esat Kıratboghı (65), Niğde; Doğan Baran(66), Sakarya; Mehmet Gölhan (66), Samsun; MchraetÇebi (61), Nafîz Kurt(65). Ih- san Saraçiar (67). Şanlıurfa; Necmettin Cev-heri (65), Tekirdag; Hafit Başol (70), Tokat; AU Şevfci Erek(60). lan Türkeş, Başbakan Çıller'in, "genç* kavramınm tanımını yap- ması gerektigini belirterek "Önemli olan. takvim yaşı degil- dir. Ruhen, fikren genç olmak önemlidir. Bir atasözümüzde "Akıl. yaşta degıl. baştadır" denir. Bu çok doğrudur" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Süleyman De- mirel ile görüşmesinden sonra konuya ilişkin sorulan yanıtlayan Türkeş. gazetecilere. "Mesela. bakıvorum. siz gençsiniz, bu söz- lerden pek hoşlanmmabilirsiniz. Ama ben de kendimi sizin kadar genç hissedhorum" diye espri yaptı. DYP'de disiplin kuruluna veri- len ve parti içi muhalefetin önde gelen adlanndan birisi olan Ko- caeli Milletvekili Ismail Amas- yalı. Cumhuriyet'e yaptığı açık- lamada. parti grubunda büyük bir kesimın tasfiye edileceği endişe- si bulunduğunubelirterek "Sayın Başbakan, açıklamasıvla buna bir açıkhk getirdi \e bunu kendi ağzıyla teyit etti. Benim bir rahat- sızlığım yok" diye konuştu. Tas- fiyenin hiçbir partide olanaklı ol- mayacağını kaydeden Amasyalı, şöyle konuştu: "Siyaset ^apan bir lider, herke- sin reyini aİmaya çalışır. Kaldı ki bir genel başkanın hiç > eri yokken "\'üzde 70 gençleştıreceğim' de- mesi bana göre DV P grubuna. ta- banına konmuş bir bombadır. Başbakan'ın, ortada bir seçim yokken >üzde 70'ten söz etmesi, gruptakİ tasfiye nedişesinin teyi- didir. Nedeni de DYP grubu, Sa- yın Başbakan'ın arzu vctemayü- lü doğrultusunda hareket etme- mektedir. Iller tdaresi Vasası'nda da Terörie Mücadele Yasası'nda da anayasa değişikligi sırasında da bu görüldü. Bakanlar Kunı- lu'nda ortağıyla yaptığı mutaba- katı, Meclis'ten geçirememiştir. Bunun için Sa> ın Başbakan. gnı- ba karşı bü\ük bir tepki içindedir. Başbakan "Bakanlar Kurulu'nda ne konuştuysam. onu geçirecek- siniz' izlenimivermiştir.Gnıpda "Hayır biz memleketin ve partı- nın çıkannı değerlendirir. ona gö- re karar venriz" demiştir. 2 yıl için- deki icraat böyle cerej an etmiştir. Bu bir yorum degil."1 Amasyalı. Devlet Bakanı Esat Kırathoğlu'nun kendisini "kara- te düellosu"na çağırmasıyla ilgı- li bir soru üzerine de "DYP'de grup sessiz. Sadece genel başkan yardımcılan ve makamını. mev- kiini korumava çalışanlar, ikbal- leri sadece kırmızı plaka olanlar görüş bildiriyor. Onlar görüş bil- dirmek zorunda, çünkü diyetleri var" görüşünü dile getirdi. ANAP Grup Başkanvekili Ot- tan Sungurlu da Başbakan'ın sözlerini duyuncaçok güldügünü ifade ederek "Sa\ın Başbakan. gençleri çocuk beüemiş, kandıra- cak, elma şekeriyle" dedı. Sungurlu. sözlerini şöyle sür- dürdü: u Bu genç seçmenlere dönük bir propaganda için söylenmiş, ama üzücü bir olay. Bir kişi çıkıp dh'or kl "Milletın kimı seçeceğine ben karar vereceğim.'Meclis'in kim- lerden oluşacağına millet karar verecek. L Ikede pojirika bu sevi- yedeyse böjle bir sözü Başbakan sövlüyorsa ve buna rağmen baş- bakanhkta kalabilivorsa, bizim ışimiz çok zor." Devlet Bakanı Esat Kıratlıoğ- lu ise Çüler'in açıklamasının, milletvekili yaşıv la değil. perfor- mansıyla ilgilı olduğunu bildir- di. Kıratlıoğlu. şunlan söyledi: "Nihavet mesele de birtakım milletvekili arkadaşlannuzın per- formansı, yani tembellik. çabş- kanlık ya da meseleye u\um gös- terme şeklinde degerlendiriliyor. Tembellik \e çalışkanlığın >aşı yoktur. 30 yaşındaki adam 100 yaşındaki kadar tembeldir, hare- ketsizdir. Bazen de 80 yaşında adam olur. 35 yaşında delikanlı gibi faaliv et halindedir. O mesele- >i bir yaş ile değil, fiziki gençleş- me ile deierlendirmiştir.'' DSP Ankara Milletvekili Uhıç Gürkan Çiller'in "gençJeştirme" ile ilgili niyetini olumlu buldu- ğunu belirterek "Ama bu niyeti- nin gereğinin, Başbakan'ın da katkısıyla anayasa değişikligi sıra- sında yapılmadığını anımsatmak isterim. Seçilme yaşını 25'e indir- me girişimimize. Başbakan da olumsuz ov kullandı. O nedenle samimi bulmuyorunı." Raporun eksiklikleri olduğu, ancak belli toplumsal gerçekleri yansıttığı belirtildi TOBB'nin Doğu raporu tarbşıldılstanbul Haber Servisi - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafindan Prof. Dr. Doğu ErgU'e hazırlatılan ve kamuoyun- da yoğun eleştirilere neden olan "Doğu So- runu: Teşhisler ve Tespitler" isimlı rarx)r. bilim adamlan tarafından tartışıldı. Tartış- maya katılanlar. raporun eksiklikleri oldu- gu, bununla birlikte belırli toplumsal ger- çekleri yansıttığı görüşünü dile getirdiler. Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vak- fı tarafından The Marmara Oteli'nde dü- zenlenen toplantıya işadamı Bülent Eczacı- başı. ANAP'h Bülent Akarcah. eskı Malı- ye Bakanı Ziya Miiezzinoğlu. Güler Saban- cı. TÜSİAD" Başkanı Halis Komili, TGC Genel Başkanı NaüGüreti. Anayasa Huku- ku profesörü Zafer Üskül, Prof. Dr. Nevzat Yalçuıtaş. Ikdisadi Kalkınma Vakfı Başka- nı Sedat AJoğlu. işadamı İshak Alaton. Dün- ya Bankası uzmanı Arilla Karaosmanoğlu. Türkiye Giyim Sanayi Derneği Başkanı Nur Ger ile çok sayıda işadamı. köşe yaza- n ve öğretim üyesi katıldı. TÜSEV Geıiel Direktörü Prof. Dr. Y'u^- mazEsmer'in yönettiği panele Prof. Dr. Do- gu Ergil. Prof. Dr. Nilüfer Göle. Doç. Dr. Umh Cizre SakaUıoğlu ve Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu konuşmacı olarak katıldı. tlk olarak söz alan Ergil. rapor nedeniyle "ha- in" diye nitelendirildiğıni, ancak bazı top- lumsal gerçeklerin de dile getirilmesi gerek- tigini söyledi. Raporu oldukça sınırlı ola- naklarla hazırladıklannı ve bircok bölgeye giremediklerini savunan Doğu Ergil, anket yaptıklan kişilerin yaşam güvenceleri ol- madığı için konuşmaktan korkruklannı söy- ledi. "Raporun akademik bir niteliği vokrur demhorum. Ancak akademik bir endişe ta- şunıyor" diye konuşan Ergil. raporda. etnik ve kültürel kökenlerin aynştınlmasını değil. Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfi tarafindan düzenlenen toplantı The Marmara Oteli'nde gerçekleştirildi. (HÜLYA TOPCU) birleştirilmesıni savunduğunu söyledi. PKK'nin, sorunlann "nedenideğil, sonu- cu" olduğunu öne süren Ergil. şunlan söy- ledi: "Şikâyetler net çareler belirsiz. PKK, dü- zenin gayrimeşru çpcuğudur. Şehit albayın eşinin söylediği bir paragraflık söz, bu araş- tırnıanın özüdür aslında; Şiddet sivasetı gözden geçirılmelidir. Halkın bu şiddet sı- yasetini desteklemesi engellenmelıdir'.Çö- züm için ulusal bir proje oluşturalım. F.ğer ulusal olmazsa çözüm dışarıdan gelecek." Daha sonra söz alan Prof. Dr. Ersin Ka- laycıoğlu ise rapora yönelik eleştirilerini sundu. Raporun akademik bir çalışma ol- madığı için medyada ve siyasi ortamda "de- jenerasyon" ve "komplo'* teorilenne mal- zeme haline geldiğini savoınan Kalaycıoğ- lu. "Raporun teknik olan birinci bölümün- de örneklem vanlışlan var. Örneğin Arap- lar anket dışında tutulmuş, ama sonuç bö- lümünde hazırlanan tabloda onların \aıiığt da göz önünde bulundurulmuş. ETA \e IRA ile PKK karşılaştırması da sağhklı değil. Teknik sorunlar var. Bu. kunduracının çivi kullanmaması gibi bir şey" diye konuştu. Ümit Cizre SakaUıoğlu. raporda PKK ile din konusunun yeterince ele alınmadığını, PKK'nin ilk yıllarda din konusunda "dü$- man" bir politika izlediğini son yıllarda ise bunu "kullanır" bir yöntem izlediğini sa- vundu. Prof. Dr. Nilüfer Göle ise raporun herke- sin bilgi dağarcığına yeni şeyler eklediğini öne sürdü. Bu raporu. üzerine basılıp geçilmemesi gereken, "mayın tarlasında açan bir gelin- ciğe" benzeten Göle. "İçerikte bizi sıkıntı- ya sokan şeyler olmasaydı bu kadar tartışıl- mazdı. Rapor kısaca 'Kürtler Kürt olarak Türkiyeli olmak istiyor' diyor. PKK Kürt- lüğün kabulü için bir araçür" görüşünü di- le getirdi. Panelde söz alan Bülent Akarcalı ise si- yasetçi olarak bu raporu hazırlayanları ve eleştirenleri kutladığını. bu tür raporlann eksikliklerinin giderilerek, daha iyilerinin hazırlanması gerektigini söyledi. IZLENİMLER /AYDIN ENGİN 'O' raporu tartıştıkve hayret bölünmedik... Emin Çölaşan hanç. herkes oradaydı. Çölaşan'ın adı. çağnlılar listesinde vardı. Gördüm. Herhalde dav etiye eline geçmemiştir. Yoksa bu fırsat kaçmazdı. "Doğu Raporu"nun elebaşısı Doğu Ergil, korumasız, tek başına karşımızdaydı \e yöneltilen sorulardan kaçınması olanaksızdı. Ne çare ki. Çölaşan yoktu. Dinleyenler, canalıcı sorulan yöneltemediler. O da bildiği gibi atoynattı. Çok korktum. Toplantı bittikten sonra, Taksim Meydanı'na ürke ürke çıktım. Benimki evham mıymış ne. baktım. bötünmemişiz-. Türkiye, TOBB adına hazırlanan Doğu Raporu'nu okumadan konuşmuştu. TESEV'in The Marmara Oteli'nde düzenlediğı tartışmalı toplantısına katılanlann büyük. ama çok büyük çoğunluğu da gene raporu okumadan tartışmak zorunda kaldı. Dolayısıyla raporun içeriğini, Doğu Ergil'in özetlemelerinden el yordamı. hayal gücü bulup çıkarmak zorunda zorunda kaldılar. "Niye basdmadı bu rapor yahu" sorusu yöneltildi. Ergil. hınzır hınzır güldü. "Sonuı, DGM"de dava konusu. O yüzden basılması da yasal olarak mümkün değir. Jyi mi ? Raporun içeriğini özetlemelerden öğrenenlerin epey kalabalık bir kesimiyle verilen bir arada sohbet ettirn. Edindiğim izlenımlere göre raporun içeriği. temel olarak şu arabaşlıklardan oluşuyor(muş): Bir: Türkiye'nin Güneydogusu'nda kendilerini Kürt olarak tanımlayan yurttaşlar yaşıyor. fki: Bu yurttaşlann bir kımlık sorunu var. Kendilerine Türk kimlığinin dayatılmasından mutlu değiller. Kürtler. Kürt olduklannın kabul edilmesini iştiyorlar. Üç: Bu kimlik bunalımlı yurttaşlar arasında. devletin güvenlik güçlerinden gelen ağır baskılar yüzünden PKK'ye yakınlık duyanlann sayısı bir hayli kabank. Dört: Türkiye'de devlet. bu konuyu "terörsorunu"ndan ibaret gördüğünden. yılda 8 milyar dolarhk bir askeri harcama yapmak zorunda kalıyor. Bu da ekonomiyi tahrip ediyor. Gene Ergil'in açıklamalanndan öğrendik. Rapor, 700 milyon liraya çıkmış. Bunu duyunca çok sıkıldım. TOBB, paralan çarçur etmiş. Bana iki paket Tekel 2000 parasını (70 bin lira) toka etselerdi bunlann hepsini ben onlara söylerdım. Paraya çok düşkün olduğu söylenen Doğu Ergil de havasını alır, avucunu yalardı. Neyse... Raporu üç bilim adamı da üç ayrı bilimsel perspektiften değerlendirdi. BÜ'den Profesör Ersin Kalaycıoğlunun eleştinsi. yöntem açısındandı. Anladığım kadanyla (Nilüfer Göle anlamamış. ama ben anladım) raporun yönteminde bazı kusurlar var. Bunların raporu bilimsel açıdan çöpe atmamızı mı gerektirdiğini. yoksa bazı (önemli ya da önemsiz) sapmalara mı yol açtığını tam anlayamadık. Ancak Kalaycıoğlu "nun eleştirilerınin. salonda bulunanların bir kesimini pek mutlu ettiği de gözden kaçmadı. Bu saptamaya. dinleyenler arasında yer alan Profesör Zafer Üskül de her zamanki çelebı üslubuyla dikkati çekti. "Sanki" dedi."Oh. raporda iş yokmuş. Bilimsel açıdan kusurluymuş, diyesevindi kimileri". Üskül'ün bu saptamasına. önümde oturan ağır top bir işadamı (adı lazım değil) hararetle kafa salladı. Anlamadığım. aynı işadamı. Profesör Kalaycıoğlu'nu da dinlerken gene hararetle kafa sallıyordu. Hani moda bir terim var: "Creme de la creme". Türkçesi: Kaymaktabaka Iş dünyamızın kaymak tabakası. birkaç eksiğiyle dün oradaydı. Beni ve Koray Düzgören fukarasını saymazsanız basınımızın kaymak tabakası da oradaydı. Ama siyasetin kaymak tabakasından (YDH'nin ve Demokratik Cumhuriyet Programı'nın önde gelen kurmaylan ile ANAP'h Akarcalı hariç) pek kimse yoktu. ışadamlannın bu şaşırtıcı ilgisini, konuşmacılardan Ergil ve Göle. özel teşebbüsün demokrasiye sahip çıkması olarak değerlendirdiler ve selamladılar. Ama "Sekiz milyar dolan aşiret reisleri, özel tim tosunlan. silah tacirleri, terör lobisi kapıyor. Buna göz yumulur mu abi?" gibisinden nifak tohumlan saçan münafıklardaoldu... Evet, Doğu Engil'in Doğu Raporu, tam üçbuçuk saat tartışıldı. Gerçi tartışmaya beyin firtınası diyerek abartanlar da vardı (örneğin BÜ'den Nur Ger); ama en azından beyin meltemleri esti. Ve havrettir ki. Türkive bölünmedi. Bengi Mali Müşavirlik Ltd. Şti. Firmamıza ait 6989-7000 sıra numaralı 12 adet faturamız 16.08.1995 tarihinde çalınmak suretiyle zayi edümiştir. Hükümsüz olduğu üçüncü şahıslara ilan olunur. San basın kartımı kaybettim. Hükümsüzdür. BERAT GÜNÇIKAN BASKI ELEMANI Gazetemizin baskı bölümünde yetiştirilmek üzere, Meslek Lisesi mezunu, askerliğini yapmış eleman aranıyor. Tel: 512 05 05 - 480 ÇATI REST.-BAR 7 Eylül Akşamı Piyanist LİDYA bizimle Sadece bir gün için (Özel Tekne Gezileri için...) 251 00 00 Hükümeti şikâyet edecekler Turk-Iş, çozumu Köşk'te arayacak ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-Türk-lş. CHP ku- rultayı öncesinde Türk-tş'e ücret artışı konusundaki ye- ni önerisini iletmeyen hü- kümeti. sözleşme pazarlığı- nı köşketaşıyarak Cumhur- başkanı Süleyman Denıi- rel'e şikâyet edecek. Türk-lş Genel Başkanı Bayram Meral, Cumhuri- yet'e yaptığı açıklamada. "Cumhurbaşkanı, mey- danlarda bizi takn arkas*- na. başımı/.a kimleri getir- diyse çözsün düğümü şim- di. "500 gün içinde sorunla- n çözeceğız' dedi. Şimdi de çözsün, nasıl çözüyorsa. Gi- dip orada oturmanın rahat- lığına, gömüldü" diye ko- nuştu. Hükümetin. kurultay öncesi pazarlık masasına oturacağını sanmadığını da ifade eden Meral, "Bunun sonu karakolda biter gibi görünüyor" dedi. Kamu kesimi toplusözleşmelerin- den sorumlu Devlet Baka- nı Beldr Sami Daçe de "iş- çinin greve sempatiyie bak- madığuu" vurguladı. 22 bin 600 tanm işçisi- nin grevine 3 gün kala hü- kümet, hâlâ ücret zammı konusunda uzlaşmaya res- men adım atmazken; Türk- lş ile hükümet arasında 32 trilyon lira tutannda hesap farkı olduğu belirlendi. Türk-lş Başkanı Meral, bi- rinci altı ay ıçın yüzde 40, ikınci altı ay için yüzde 31 oranında ücret artışı iste- diklerini. bunun da 140 tril- yon lira malı yük getirdiği- ni belirterek "Kesintflerdü- şüldükten sonra 95 rrilyona razıyız'*dedi. Meral. dün. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ziya Halis ile görüştü. Me- ral. yaptığı açıklamada, "Görüşmeyle ügüi gefişme- leri sordum. DYP'nin CHP'yi ciddiye aldığı yok. Kendi'ieri de bunu söylüyor- lar. Bunu ortadan kaldır- mak için kendilerine bilgi verildi herhaide. 15 gündür Hikmet Çerin Başbakan üe bu konuyu görüşemiyor" dedi. Kurultay öncesinde hükümetin yeni ücret artışı konusunda somut bir adım atacağını sanmadığını ifa- de eden Meral. "Onlar için makul nedir? Bunun sonu karakolda biter gibi geliyor. 3 aydır görüşüyoruz, "Çalı- şıyoruz" diyorlar. Salazçiğ- neseydi dişİeri çürümüştü" diye konuştu. Devlet Bakanı Bekir Sa- mi Daçe de bakanlar düze- yindekiçalışmalann sürdü- ğünü ifade ederek "İşçi de aslında greve sempatiyie ba- kar konumda değiL Türk-İş de greve uzansın isteraiyor. L zlaşma arayişı içindey iz" dedi. Aileleri karşı çıkıyordu Evlenemeyince intihar ettiler tstanbul Haber Servisi - Tuzla'da aılelerinın evlen- melenne izin vermedıği öğ- renılen ikı genç. kendilenni trenin altına atarak intihar et- ti. Bakırköy de cinnet geçi- ren bir polis memuru. taksi şoförünü öldürdükten sonra intihar etti. lçmeler Mahallesi Toros Evleri karşısında, dün saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda. raylann üze- rinde yüriiyen Halil Akpuıar (21) ile amcasının kızı A.A (17), Adapazan-Istanbui se- ferini yapan Adapazan Ekspresi'nın altına atladılar. Amca çocuklan olan iki gencin, yaklaşık 3 seneden ben birbirlerini se\ dikleri ve akraba olduklan gerekçesiy- le evlenmelenne ızin veril- mediği öğrenıldi. Bakırköy'de bir polis me- muru, bindigı taksinin sürü- cüsünü beylik tabancasıyla öldürdükten sonra, avnı si- lahla kafasına ateş ederek in- tihar etti. Bakırköy Florya'da önceki gece saat 03.00 sıra- larında meydana gelen olay, şöyle geiiştı: Metin Sapan Aklar'm (48) kullandığı 34 TEK 61 plakalı tican taksiye binen 20 yaşındaki polis memuru Cenk Özsoy. Florya Polis Eğitim Merkezi'nın yanında bulunan PTT lstanbul lşlet- me Başmüdürlügü Motorlu Araçlar Onarım ve Bakım Atölyesi'nin önündekı gara- ja gelındigı sırada. belirlene- meyen bir nedenle Aklar'a ateş etti. Aklar, olay yerinde yaşamını yitirdi. Polis memuru, daha son- ra atölyenin bekçisinı etkisiz hale getirerek rehın aldı. Bu arada. bekçi köpeğıni de öl- düren Özsoy. olaydan yakla- şık bir saat sonra kendisine ait tabancasıyla kafasına ateş ederek intihar etti. KUTLAMA Ayşegül Dinçer ile Uğur Dinçer in oğulları MEHMET SEDER dünyaya gddi ve futbol yorumcularımızdan Adnan Dinçer dede oldu. Dinçer ailesini kutluyor, Seder'e uzun ömür diliyoruz. Cumhuriyet Spor Servisi
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle