23 Mayıs 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
6 EYLÛL 1995 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA 13 Tefc 0.212.512 05 05 Foks: 0.212.513 90 98 KİM KİME DO1 DUMA BEHÎÇ AK Vergi paralarını yiyen belediyeci N e demişti Refahlılar, 27 Mart yerel seçimlerine girerken? Eski hırsızları yenisiyle değış- tiımeyin, gibilerinden bir şey- ler mi söylemışlerdi? Işte o sıra Mehmet Imamoğlu ser- best muhasebecıhk yapıyordu... Şimdı ise Refahlı Samandıra Beledi- yesi'nde Başkan Yardımcısı koltuğun- daoturuyor... Belediyenin kasası bir anlamda eski muhasebecıye emanet. Şimdiki belediye başkan yardımcısı Imamogju, muhasebecilik günlerinde Semih Ozkök ve kardeşlerine ait işye- rinin de defterlerinı tutuyor... llişkıleri karşılıklı güvene dayanıyor... Imamoğlu yatırılacak KDV'leri, gelir vergisini ve sair vergileri hesaplayıp bil- diriyor, Özkök kardeşler de parayı ona gönderiyor... Ve 27 Mart yerel seçimlerinden son- ra imamoğlu, muhasebeciliği bırakıp belediye başkan yardımcıhğına başh- yor... Gel zaman git zaman Maliye'den Özkök kardeşlere bir tebligat geliyor, ödemedikleri vergiler içın... Etme eyleme... Parayı muhasebeci- ye verdık diyorlar ama Malıye dinler mi? imamoğlu aldığı paraları yatırma- mış... Imamoğlu, tutup bir kâğıt imzalayıp Özkök kardeşlere veriyor, paraları aldı- ğına fakat yatırmadığına dair... Kâğıdın geçerlilığı ne ki? Senet im- zalıyor bir de. 286 milyon liralık... Âma vadesi geldiğinde seneti de ödemiyor... Protesto olan senet Istanbul 5. lcra Müdürlüğü'nün 1995/7307 esas sayı- lı dosyasıyla takibe alınıyor... Faizıyle, masraflarıyla borcu 409 milyon lira olu- yor Imamoölu'nun. Beyoğlu îcra Daıresi'nin 95/786 sa- yılı talimatıyla da 409 milyon liranın tah- sili için geçen hafta evine hacze gıdili- SESSIZ SEDASIZ yor... Ne ki imamoğlu'nun evine hacze gidıldiğinde karısı tehditler savuruyor, ortalık birbirine giriyor. Bu arada Örnektepe'dekı evin, Be- yoğlu değil Şişli ılçesi sınırları içınde ol- duğu anlaşılıyor ve hacız gerçekleş- meden geri dönülüyor. Şışli icra Daıresi'nden alınacak ka- rarla yeniden hacze gidilmesi gereki- yor. Işlemler sürüyor. Öte yandan beledıyeye de bir yazı gönderiliyorve başkan yardımcısı ima- moğlu'nun borcu nedeniyle maaşına hacız konacağı bildiriliyor. Eski serbest muhasebeci Imamoğ- !u mükellefin vergısını ödememenin ra- hatlığı ile Samandıra Belediyesi'nde Başkan Yardımcılığı'nı sürdürüyor... Ne demişti Refahlılar, seçime girer- ken? Ne güzel vaatlerde bulunmuşlar- dı öyle! Hey gidi günler hey... Gazete bayileri F ethiye Demokrat gazetesinin yazdığına göre gazeteler bundan böyle yeni bir bayilik sistemine geçiyormuş. Korel Dolunay'ın "haber"ini birtikte okuyalım: "Gazetelerin artık büfelerde satılamaması nedeniyle bütün ulusal gazeteler yeni bayilikler veriyor. Buna göre, 100 metrekareden az olmamak üzere dükkân sahipferi gazete bayiliği için başvurabilecekler. Dükkânlann 7 metrekaresi gazete standına kalanı ise tencere, tava, çarşaf, yatak-yorgan, televizyon, müzik seti gibi dağıtılacak malzemeye aynlacak. Beyaz eşya ve cam eşya satıcılannın konuyla ciddi olarak ilgilendikleri öğrenildi." Mert Ali Başarır'dan SÖZDEYİŞLER Kimi aşk duygu komasına girmektir, nasıl seyredeceğını kimse kestiremez. Bir kaptan pilotun verdiği hukuk ve onur savaşı Duruşmaya katılmayan kaptan pilot Potükönen, Istanbul'daki evini satı-ürk Hava Yolları Pilotları Der- neği Başkanı Erkan Potükö- nen'in savcılığa yaptığı şika- yet üzerine kendisine "vatan haini" diyen THY Genel Müdürü Atilla Çelebi aleyhine açılan haraket dava- sının ilk duruşması geçenlerde yapıl- dı... 2 ila 6 yıl arasında hapis cezası ıste- miyle yargılanan Atilla Çelebi, Şişli 2.Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki du- ruşmaya gelmedi... Davacı Potükönen de duruşmaya katılmadı... Taraflan mahkemede avukatlan tem- sil etti... Duruşma salonuna çağrılmak için Potükönen'in avukatı Niyazi Serttaş- koridorda beklerken, Çelebı'nin avu- katı Prof. Süheyl Donay'ın yargıçla odasında sohbet ettiği görüldü... Tarafların hazır bulunmaması nede- niyle duruşma, 14 kasıma ertelendı. Potükönen, artık Istanbul'da degildi. THY'deki ışinden olduktan sonra özel bir havayolu şirketine girmiş ve bir ay kadar çahştıktan sonra şirketin genel müdürü odasına çağırmıştı: -Kusura bakma senin işine son ver- mek durumundayım. Çünkü Atilla Çe- lebi, seni işten atmadıgım takdirde bi- zim şirkete hiçbır teknik yardımda bu- lunulmayacağını söyledi. Özel havayolu şirketleri, THY'nin ba- kım ünitelerine, hangarlarına, yedek parçalarına muhtaçtı ve koskoca THY'nin koskoca Genel Müdürü Çele- bi bu gücünü eski silah arkadaşlann- dan birini işten attırmak için kullanıyor- du. Potükönen, daha sonra başvurduğu öteki özel hava yolu şırketlerinden olumlu bir yanıt alamamıştı. 32 yıllık uçuş deneyimi olan bir kap- tan pilot Türkıye'de iş bulamıyordu... yor ve o parayla bir süre geçimini sağ- lıyordu... Bu arada polis tarafından sabaha karşı evinden alınıp sorgulanıyor, em- niyet tarafından derneğin belgelerine el konuyor ve de valılik tarafından pilot- lann derneği kapatılıyordu... Kısa adı TALPA olan derneğin yeni- den açılması için davasürerken, Potü- könen de kendisine "vatan haini" dryen Çelebi hakkında suç duyurusunda bu- lunuyordu... Ve böylesi bir süreçten sonra kendi- sini açlığa mahkûm eden Atilla Çele- bi'nin 2 ila 6 yıl hapsı ıstendiği davaya katılamıyordu... Çünkü artık yaşamını emekli maaşı ile ancak babaocağı Niğde'nin Bor ıl- çesindeki bir bağevinde sürdürüyor- du... Ve bugünün bir de yarını olacağına inanıyordu! Baba parası ile para babası olunur mu? Uğur Pamuk, Çorun PROMOSYON MAVİ YOLCULUK BODRUMDAN BAŞLAR. EYLÜL AYINDA YELKEN ÇENNETİ BODRUM'DAYIZ... YELKENLERİMİZİRÜZGÂR, SEVGİ ve DOSTLUKLA DOLDURARAK SİZLERİ "MAVİ YOLCULUK" YAPMAYA DAVET EDİYORUZ. Bodrum'un en güzel zamanı eylül... Her cumartesi ve salı günü başlayan garanti depariı, geleneksel Bodrum yapısı Gulet tipiyatlaria Mavi Yolculuk ve Gölköy Alabanda Otel ile kombine programlanmıza bekliyoruz. 3 gece Mavi Yolculuk • 4 gece Otel Alabanda 9.500.000.• TL 4 gece Mavi Yolculuk -3 gece OtelAlabanda 10.500.000.- TL Dilerseniz; 7 GECELEME OTEL ALABANDA 7.OOO.OOO.- TL 7 GECELEME MAVİ YOLCULUK 12.000.000.- TL Fiyatlar kişı başına, Otel yanm pansiyon, Mavi Yolculuk tam pansiyondur. Rezervasyon, program detaylan ve tarihler için lütfen arayınız... KÜLTUR TURİZM CUMHURİYET CAODESİ NO: 243/3-4 HARBİYE TEü 0 212 234 34 20 / 4 H 241 52 53 / 2 H KOSMOS TURİZM İSKELE YOLU KOZACIOĞLU APT KAT 2 CADDEBOSTAN TEL: 0216 356 68 84 - 356 76 30 - 360 06 87 TATVAN ASLİYE HUKLK HÂKİMLİĞİ'NDEN 1995'395 Davacı Beledıve Başkanlığı vekıli Av. Enver Derin tarafından davalılar Servet Ce>han ve arkadaşlan aleyhine açılan gen alım da\asınm yapılan duruşmasında ven- len ara karan uyarınca: Tatvan Pınarbaşı mahallesinde ikamet eden da\alılar Servet Ceyhan ile Mehmet Özalp adlanna çıkan- lantebhgatıntebliğedılmediğı. yapılan ad- res araştırmaları neticesınde davalılann ad- resının de tespit edilememesı nedenivle. açılan dava nedeniyle teblığ yenne geçmek üzere ilanen tebligat yapılmasına karar ve- rilmiş olmakla. adı geçenin duruşmanın atı- lı bu!undu|u 26 9.1995 günü saat 9'da du- ruşmada hazır bulunması \eya bir \ekille kendısıni temsil ettirmesı. aksi takdirde yokluğunda yargılama yapılarak karar ve- rılecesının teblıği ilanen teblığ olunur. Basın: 39904 FATİH 4. SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN Es. 1995624 Mahkememızden v erilen 10.8.1995 tarih ve 1995 624-7% esas-karar sayılı ılamı ile Sınop liı Kozalan köyii C.048 1. S. 78. K. 49'da nüfusa kayıtlı Osman ve Hacer'den olma. 20 10 1982doğumluŞehrıGömeç'e ablası \ynur Uysal vası tayın edılmı^tır. llan olunur 10.8.1995 Basın. 40201 TATİLDE OGZALA FARKLILIGI O9-17 EYLÜL KAÇKAR ( DAĞLAHINDA ) TURİZMİ ATD1K Di EONAEUMAUCIS HERHAFTA kişi sayısına bakılmaksızin. jPEŞtN 8 500 000,-1 FIT»U KDV v« u PEŞtNAT 2.400 000, 3 TAKS1T 2.4O0 0O0,- TOPUAMFTMT 9 eoo.ooo,- BBKÂR SOK. d (0.212) 293 91 95 16/4 BBYOĞLÜ P ( 0 . 2 1 2 ) 252 30 39 Ogzala SAMSUN HUKUK MAHKE.MELERİ İZALE-İ ŞÜYU SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN Satı^No 1994 35 Sam5un2.SuIhHukukMahkemesı'nin21.6 1994 gün. 1994'82- 567 sayılı karan ile Samsun Saıtbey Mahallesı. Demırcıler mev- ku. pafta: 64, ada: 449. parsel 4te kayıtlı 125 40 m2 arsanın satı- larak ortaklığın gıdenlmesıne karar \ en Imıştır Memurluğumuzca taşınmaz627 000 000 -TLmuhammenbedellcsatılacaktır l.lha- le 13 10 1995 günü saat 15 (10-15 10 arasında menıurlugumuzda yapılacaktır. Bu arttırmada "»75 bedelle alıcı çıkmadığı takdirde ıkincı arttırma aynı >er \e saatte olmak üzere °ı>40 bedelle 23.10 1995 gunu yapılacaktır. Ta^ınmazın Ü9 96hıssesahıbi lbra- hım oğlu Ahmetın mirasçısı Alıye oğlu Recep Mercankaya"\a da- ha önce ilanen tebligat yapılmı^ oldugundan gayrimenkul açık art- tırma ilanının da ilanen teblığıne karar venlmııjtır. Işbu ılan met- nının gazetede ya\ ımlandığı tanhten ıtıbaren 7 gün sonra davalı Re- cep Mercankaya'ya teblığ edılmış sayılacağı 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28 ve muteakıp nıaıidelerı gereğıncı; ilanen tcbliğ olu- nur 24 08 1995 Basın 40092 HARBİ SEMİH POROY GADDAR DAVUT NVRİKVRTCEBE 4AOALEr/HI î? GB&VtfSOUSUN 4 öy MtLLETfN KAFASINI O ZAMAN MA-HA-HA / • HESAPAUMAZ. IT CUUSUUZ!. BULUT BEBEK MRAYçtFTçt c£ğb> \ düştün MIRMIRLAR VĞVRDVRAK VAV CAH\UK U, MAÇTİ OLMAK ZDRHUŞ..5. KATA ÇliCtNCA ANLAt»'M.>, TARİHTE BUGUN MLMTAZARIKİ\ 6EYIÜI KAPLUMBAOAN/N OA/CUi , $ Ş LBUE GEÇTİ. AA4£BİKALI OAV'O 8USHUEJJ. '//V »V> TIS/ TUKTL£"^KVLUMBASA)ADLI PENİ24LTI, ÎNSAN 6ÛCÛ İL£ HAIÜEKET EOiroR VE SUH FIÇı. Yl ANIMSATtYOROU. OSIKAlÂf? KOLOUl OIAAJ AMERİkÂHIty İN6lL7ER£'YEK48$J VE/SDİ6I'ÖZ- &Ü8UİK SAVA$WA,BUSHHELL O£ KfiTKtDA BU- UiNAÂAK /STİrORûi/. BAŞt/uKUSlJ ÛZ£H/N£, OR. DUOAN ÇAVUÇ EZJŞA LE£, C£Nİ2/ILrry/ ttUUJtol. A4AM İÇİN GÖNOERİUJİffrİ. ÇAkZ/f L££, O 6£C£ NEWYO0< LHüfANI AÇ/KLAKlNOAKİ İNGİLİ2SAVAŞ GBMİLEMA/e r Te£" A4$£EeİNA$ l £ e L TM4 BOU6A WDAL/YACACri.ANCAK,ÇOf:iyİKAL¥Xr. LANMÇ TBCN£LER£ VİDA S0O4AYI S&BA İLANMETNİ ARTVİN ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN EsasNo: 1992/77 Karar No: 199515 Müdahil (Muhatap): Elmas Demirtaş, Yaşar kızı 1944 D'lu. HÜKÜM ÖZETI: TedbırMzlık ve dıkkatsızlik sonucu yaralamava neden olmak suçundan dolayı mahkememızde yapılan yargılama sonucunda; sanık Hakan Soytürk hakkında olayda kusursuz olduğu sabit görüldüğünden nıûsnet suçtan beraatine. mağdur-sanık Mevlüt Koç hakkında ise olayda tam kusurlu bulunduğu sabit görüldüğünden TCK'nın 459'3. maddesının 2. cümlesi uyannca hakkında 647 sayılı yasanın 4. mad- deM de uygulanarak netıcede 1.035.000 TL ağır para cezası 11.4.1995 tarihli ilam ile verilmıştır llgilı gerekçelı karar. müdahıle adresı "'meçhul" olduğu ıçın teblığ edılemedıgınden. hüküm özetının 7201 sayılı Tebligat Yasasrnın 28 ve devamı maddeleri uyannca ilanen teblığıne. hükmün neşır tarihını muteakıp 7 gun sonra muhataba tebliğ edılmış sayılacağı. mas- raflann haksız çıkacak taraftan alınacağı hususu ilanen teblığ olunur. Basın: 40016
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle