23 Mayıs 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Cumhuriyet İtntivaz Sahibi: Berin Nadi Genel Yayın YonetmenrOrhanErinç# Dış Haberler Ergun Balcı • htıhbarat \»lçın YayınKuıulu:UhanS«4çuklBa*kanl. Genel Yayın Koordinatoru Hikmet Çakır 9 Ekonomı Bülenl Kızanlık • Kultur Orhan Erinç, Okt»> kurthoke Ç e t i n k a \ a 9 Yazıişlerı Müdürteri Hand»nŞenköken •Spor \bdülkadir Yücelıran Özgen Acar, Hikmet Çetinkaya, Ibrahim YlldlZ ,Dİnç Tayanç (Sorumlu) • Makaleler Sami KaraSren • Çe\ın Seyfettin Şükran Soner. Ergun Balcı. Dinç • Haber Merkezı Müdürü Hakan Kara Turhan • Düzeltme Abdullah Yazıcı^Bıia-Bcl Ta>aırç. tbrakim Yıldız, Orluo • Gorsel Yönetmen Fikret Eser ge Edibe Buğr» • Fotoğraf Erdoğan Köseoğtu Bursalı, Musufa Balba>. Ankara Temsılcısı: Mustafa Balba\ • Hdber Müdürii MüesseseMüdürü.ErolErkut#Ko- DoğanAkın AtatürkBuhan No 125. Kat4. Bakanlıklar- ordınatör: Ahmet Korulsan • Ankara Tel: 4195020(7 hat). Faks 419S027#tzmırTem- Muhasebe Bülent Yener • tdare sılcısı Serdar kttlk. H ZıyaBlv 1352 S 2 3Tel 4411220. Höse\in Gürer • lı,!etme Önder l l MEDY* C: • Yonenm MED\A G: • Kurulu Başkanı-Genel Yfinetım Kurulu Mudur Gûlbin Erduran Ba^kanı - Genel • Koordınator Reha Mudur tstin Ak- a y , Faks.4419U7#AdanaTemsılcısı Çetin Y iğenoğlu. Inonu ÇeBk#BıIgı-lşlem. NaUlnal#Bıl- lşnm»n • Genel Müdur men • Murahhas Cd 1WS \ o 1 Kat l.Tel 3522550. Faks 35225"'O gısayarSıstem Mürüvet ÇDer Yardımcısı MineAkdağ ûye BoraGönen« ^anmlıvan \e Basaa: Yenı Gun Haber \iansı. Basın \e Ya\ıncıhk A Ş Turiuıcaiı Cad 39 41 Cagaloglu 34334 Isl PK 246 Ktanbul f el (0 2121 512 05 05 120 haı) Faks 10 2121 513 85 s 6 EYLÜL 1995 İmsak: 4.59 Güneş: 6.28 Öğle: 13.10 İkindı: 16 45 Aksam 19.37 Yatsı:2100 MEDYA C Tel 514 0- 5? - 513 95 80-513 84 60-61. Faks 5118466 ABD'Iİ Meiuncantar • ANKARA(AA)- ABD'nin güneydoğu bölgelerindeki eyaletlerde yaşayan ve Osmanlı denizcilerinin torunlan olduklanna inanan Meluncanlar. kayıp kimlıklerini Türkiye'de anyor. Amerika'dakı 200'den fazla Meluncan üzerinde yapılan kan ve DNA testleri, bu insanlann Türk ırkından olma ihtımallerini güçlendiriyor. Vırginia Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve kitle iletişim uzmanı Dr. Brent. kendilerini Meluncan olarak adlandıran Amerikalılann kökenlerini araştınyor. . Burdup Gölü'nde kuş sayımı • BURDUR (Cumhuriyet) -Burdur Gölü'nde.Doğal Hayatı Koruma Dernegı (DHKD) tarafından yapılan son sayımda. çeşitli türlerde 67 bin 854 kuş bulunduğu belirlendi. DHKD sorumlusu Murat Yarar, yapılan son sayımda, 2 bin 500 tepeli batağan, 22 bin 150 kara boyunlu batağan, 15 tepeli pelikan. 110 gri balıkçıl. 100 kaşıkçı, 770 flamingo. 540 angıt, 260 yeşilbaş ördek, 16 bin 850 elmabaş ördek, 494 dikkuyruk ördek, 22 bin 890 sakarmeke. 1175 de gülen martı saptandığını bildirdi. Ağız temizliği • ADANA (Cumhuriyet Güne> İUeri Bürosu)- Adana Dişhekimteri Odası Başkanı Asım Savaş. diş ve dişeti hastalıklanna dikkat edilmesi, agız temizliği ve bakımına özen gösterilmesı gerektiğini belirterek. "Ağız temizliği kültürün aynasıdır. Bir mılletin ağız temizliğinin iyı olması. o milletin kültûr sevıyesınin yüksek olduğunu gösterir" dedi. Savaş. dış bakımının küçük yaşlarda başlatılması çağnsında bulundu. Güneydogu'ya 27.5 milyar • ANK\RA (Cumhuriyet Bürosu)- Sağlık Bakanlığı'nin önümûzdeki günlerde Doğu ve Güneydoğu Anadolu'ya 27.5 milyar lira tutannda ekstra sağlık yardımında bulunacağı öğrenildi. Sağlık Bakanlığı'ndan edinilen bilgıye göre bölgeye yapılacak 27.5 milyarlık yardım daha çok tüberküloz mücadelesinde ve aşı kampanyalannda kullanılacak. Dünya gençliğine Havana'da kurs • StLtFKE (Cumhuriyet) - tçel'ın Silifke ilçesinde bır süre önce uluslararası seminer düzenleyen Gelişme ve îşbirliği Için Gençlik(YDC)örgütû. 1- 10 aralık tarihleri arasında Küba'nın başkenti Havana'da eğitim kursu gerçekleştiriyor. Tüm kıtalardan gençleri bir araya getirmeyi amaçlayan YDC, Havana'dakı kursa Türkiye den de gençleri davet ettı. Bçilik açıklaması • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Mısır Arap Cumhuriyetf nde meydana gelen terör olaylannda geçen bir yıl içinde azalma olduğu bildirildı. Gazetemizde 1 eylülde yayımlanan "Dünyamız savaş alanına dönüştü" başlıklı haberle ilgili olarak Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada. Mısır'ı ziyaret eden turist sayısında önemli artış sağlandığı, bu durumun. Mısır'ın güvenli bir ülke oldugunun göstergesi olduğu savunuldu. Şoförlere turizm eğitimi • ANKARA (AA)- Türkiye'nin turistik imajının güçl.endinlmesi amacıyla şoförlere turizm eğitimi verilmesını öngören protokol, Tunzm Bakanhğı ile Türkiye Şoförler ve Otomobılciler Federasyonu arasında ımzalandı. Imzalanan protokol. turistik öneme sahip il ve ilçe merkezleri, termınaller, hava ve deniz limanlannda çalışan ticari taşıt şoförlerinın eğitilmesini öngörüyor. Yalvaç Müzesi'nde ünlü ressam Hikmet Onat'm yapıtlannın kopyalandığı ortaya çıktı Şiııuli de sahte tablo skandah• Restoratör, araştırmacı ve mimar Erdoğan Vata, 30 yıl önce Yalvaç Müzesi'nde Hikmet Onat'ın yapıtlannın kopyalandığına tanık olduklannı ve fotoğraflarla belgelediklerini söyledi. Aynı dönemde Yalvaç'a gönderilen 30 tablo da Istanbul Resim ve Heykel Müzesi'ne geri verilmedi. HÜLYA KARABAĞLI ANKARA - Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü sorumluluğunda olan çe- şitli birimlerde yaşanan kayıp tablo skandalının ardından Isparta Yalvaç Müzesi'nde ünlü sanatçı Hikmet Onat'ın. orijinal resimlennden kop- yalaryapıldığı öğrenildi. Aynı dönem- lerde lstanbul Resim ve Heykel Mü- zesi koleksiyonlanndan yapıtlanna paha biçilemeyen sanatçılann toplam 30 tablosunun da aynı müzeye gönde- rilmesine karşın bugüne kadar geri ve- rilmediği bildirildı. Kopyalama işle- mi tanıklanndan restoratör, araştırma- cı ve mimar Erdoğan Vata, bu olayın son 30 yıl içinde Türkiye'de sahte tab- lo olayının sistemlı bir şekilde yerleş- tığınin kanıtı olduğunu söyledi. Anka- ra Resim ve Heykel Müzesi'nde tab- lolann onjinal olup olmadığını sapta- maya yönelik olarak uygulanan 'eks- pertiz'' ışlemınin yetkısiz kışilerce ya- pıldığı saptandı. Yalvaç Müzesi'nde 1965-66 yıllan arasmda ünlü sanatçı Hikmet Onat'la bırlikte birçok sanatçının orijinal ya- pıtlanndan kopyalannm yapılması. Cumhuriyet'in kamuoyuna, 'Kayıp tablo skandah* başlığıyla duyurduğu haber dizisine yeni bır boyut getirdi. Olayın tanıklanndan restoratör, araş- tırmacı ve mimar Erdoğan Vata. son 30 yıl içinde Türkiye'de. sahte resim sanayiinin sistemleştiğini söyledi. Gü- zel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün yıllar önce Paris'ten satın aldığı Fik- KOROLARDA ÇİFTE STANDART TARTIŞMASI Sanatçılardan Özel'e tepki ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - JCültür Bakanı lsmailCem'in. lzmir. Bursa ve Samsun korolannın dışında yalnızca Güneydoğu ve Doğu koro- lanna "Görev yerierinize dönün" ta- lımatına sanatçılar tepkı gösterdı. Bağlı bulunduklan Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'nün kendilenne çifte standart uyguladığını öne süren sanatçılar, Genel Müdür Mehmet Özel'in son karariarda Bakan Ismail Cem'i. yanhşyönlendirdiğini savun- dular. Özel'in tzmirKorosu'ndakad- rosu olan oğlu LeventCfael'in sanat- çı olmadığı halde sanatçı kadrosun- da bulunduğunu, en yüksek sanatçı puanından maaş aldığını kaydeden koro sanatçılan, Mehmet Özel'i, oğ- luna ayncalık tanımakla suçladılar. Kadrolan Güneydoğu ve Doğu'da bulunan ve iki yıl önce bölgenin si- yasi sorunlan ve ortam nedeniyle merkeze cekilen koro sanatçılan. so- runlannı Ismail Cem'e anlatacak. ret Muaüa'nın tablolan için de kopya iddialannın bulunduğunu anımsatan Vata. Türkiye'de ekspertiz olmadığını belirterek şunlan söyledi "Yontuculuk merkezi olan Yalvaç Müzesi'ne, arkadaşım SungurTece ile l%5-66 yülan arasında yaptığımız zi- yaret sırasında, mü/e içinde Hikmet Onat'm resimlerinin kopyalannın ya- püdığını gördük. Kopyalamavı birkaç kişi yapıyordu. Sorduğumuzda, Dışiş- leri Bakanhğı >e elcilere gönderilmek için resmen kopyalandığı sövlendi. Kopya resimlerinin filmleri çekilince tartışmalar çıktı ve müzeden ayrılmak durumunda kaldık. Olavın tanıklann- dan Tece, New York'ta çalısıyor. Biz, orijinal ve kopyalan gösteren iki ayn fîhn çektik, Ankara'ya dönüncesanat- çının oğlu Nedim Onat'a olayı aktar- dım. Araştırmaya başladu ancak öm- rû buna yetmedi. Üzüntüsünün erken ölümüne yol açtığını sanıyorum. Anımsadığim kadarıyla sanatçının kopyasınm yapddığı yapttL, harman ye- rinianlatan 'San Sıcak'tLDiğerierinin adlannı şimdi çıkaranuyorum. Fotoğ- raflardan bulabiliriz." Avnı dönem lstanbul Resim ve Heykel Müzesi Müdürü Kemal İskender. aynı dönem- de Yalvaç'a 30 tablonun gönderildiği- ni açıkladı. İskender 29 yıldır Yal- vaç'tan eserlerini geri alamadıklannı bildirdi. Türkiye'de sahte resim piya- sası konusunda Erdoğan Vata ile aynı görüsjeri paylaşan Kemal İskender. Ankara Resim ve Heykel Müzesı'nin ekspertiz işlemi yapamayacağını, mü- zenın güvenılirbirkaynak olmadığını ve yasalara aykın hareket ettiğinı bil- dirdi. İskender şunlan söyledi: 'Müzede.ekspertiz bdgesi olmay an kişiler, gönderilen resimlere ekspertiz raporu veri>or. Tiirkrye'de ekspertiz uzmanı niteliğinde kimse \ok. Ankara Resim \e He>kel Müzesi'nde restora- tör olan Vural ^ urdakul. bu raporlan veriyor. Böyle bir yetkisi yok. Eksper- tiz u/nıanlığı başka bir şe\. Ben. kayıp tablolarımdan ne kadarı bulunursa, sahteolupolmadığını anlamak için > a- pıtlara kârbon 14 testi u> gulatacağim. Gerekirse. yurtdışından uzman geti- rerek sorunu çözerim." Tablolann sahte olup olmadığı ko- nusunda yıllardır ekspertiz işlemleri- nı yürüten Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde bu işlemlerin yetkisiz ki- şilerce yapıldığı saptandı. Ekspertiz raporlannın restoratörler tarafından verildığı ve raporlaradaktilograflann imzaattığı bildirildi. Müzede. eksper- tiz görevini üstlenen Vural Yurdakul ekspertiz belgesinin olmadığını doğ- rularken bu yetkiyi. Güzel Sanatlar Genel Müdürü MehmetÖzel ve Müze Müdürü NecdetCan'dan aldığını kay- detti. Sonbahar, güvercinler ve çocuk... Ortaköv'de bir güz sabahı. Küçük çocuk, balonunu şişirip tavşanlaştırma çabasında. Güvercinlerin telaşı ise yiyecek bir şeyler bulabilmek. Ne çocuk onlan ürkütüyor, ne onJar ürküyor. Hani bıraksalar, şişen balonu birbirterine aüp oyun mutluluğunu biîe pa> laşacaklar... (Fotoğraf: KUBİLAY TÜNTÜL) Gündoğan6 Bodrum'laşınak istemiyor Belediye Başkanı Hasan Yılankaya, yöredeki tarih kıyımma karşı duyarlı kesimleri yardıma çağırdı ÜMtTOTAN İZMİR- Gündoğan. Bodrum ol- mak istemiyor... Yöredeki tarih kıyı- mına tüm yetkililerin sey ircı kaldıği- nı belirten Belediye Başkanı Hasan Yılankaya Apostol Adası'ndaki Bi- zans dönemine ait kilise ve rahıp e\ - leri kalıntılannı kendı olanaklanyla korumaya çalıştıklannı söyledi. Yı- lankaya, yörenin talan edilmeden ta- rihe sahip çıkılmasını isterken Bod- rum Müzesi 'nin tarihi kiliseyi tesci- ledeğerbulmadığı öğrenildi. Muğla Turizm Müdürü SedatAtay, müzenin yaklaşımının sonuç olmadığını. kesin karan 2 No'lu Koruma Kurulu'nun vereceğini söyledi. Gündoğan'ın Hekimköyü'nde ka- le taşlan. bahçe du% arlanna dönüştü; kimse oralı olmadı. Apostol Ada- sı'ndaki tarihi kilise yok sayıldı. Ada- da eskı TÜSİAD Başkanı Ömer Dinçkök un satın aldığı arazinin he- menyanında bulunan kilisenin fresk- len tahrip olmasına karşın hâlâ kur- tanlabilecek durumda olan yerler var. Arazinin sahibi de 70 yaşındaki Fa- rilya köylüsü Salih Özçelik 32 dö- nümlük arazisine müşteri anyor. 'Medva sahip çıksın" Gündoğan Bodrum'un henüz tah- rip' edilememiş yörelerinden biri, belki de sonuncusu. Belediye Başka- nı Hasan Yılankaya. beldesini koru- yabilmek için elinden geleni yapıyor. Sesini fazla duyuramamaktan ve yet- kılilerin ilgisizlığınden yakınarak -Barimedyaburaya sahip çıksın" di- yor. Bazı dergiler ve televizyon ka- nallanna haber verdiğini ve yörede çekimler yapıldığım belirten Yılan- kaya'nm yakınması şöyle sürüyor: **Bodrum elden gitti. Koca bir ta- rihin nasil talan edildiğini hep birtik- te gördük. Yakında Be>Tut'a döner- se şaşmayın. Biz beklemizi bu fırtına- dan kommak için çalışrvoruz. Bakın bir ola> anlatayım: Hekimköv 'de çok eski bir kale \ardL Bu kalenin taşla- nnı sökerek bahçe duvan yaptılar. Bunu \apan da şimdi ANAP'lı mec- lis üyesi. Ben o zaman müze nıüdür- lüğüne, kay makanılığa başvurdum. 'Tarihi talan edıyorlar" dedim. Kim- seden ses çıkmadL Aradan uzun yıl- lar geçti. Şimdi o taşlann kaç lira ol- duğunu soruyorlar. Şu mantığa ba- kın, tarihi para olarak görüyoriar. Mantık bu. Apostol Adası'ndaki tari- hi kilise de görmezden geliniyor. Eğer sesimizi duyurabilirsek tarihimizi kurtarabileceğiz. Çünkü yöremiz ta- rih fışkınyor.'" Gözler Koruma Kurulu'nda Muğla Kültür Müdürlüğü. kilisey- le ilgili durumu Bodrum Müze Mü- dürlüğü'nden soruyor. Müze Müdür- lüğü'nün verdığı yanıt net: "Tescile değer bulunmadı." Muğla Kültür Müdürü Sedat Atay. müzenin yaklaşımının sonuç olmadı- ğını belirtip şunları söylüyor: "Şimdi bu yaklaşımı 2 No'lu Koru- ma Kurulu'na göndereceğiz. Yani ka- ran kurul \-erecek. Biz de çıkan kara- ra göre gerekeni yapacağız. Bizim yö- remi/de 89 saptanmış, 160 saptana- mamış bölge \ar. Her yer tarih fişkı- nyor. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Ama bir yere kadar." SOS Akdeniz'ın Bodrum Bölge Temsilcisi BilgeContepe,yöreyigez- diğini. kiliseyi uzman arkadaşlanyla birlikte incelediklerini, Bodrum Mü- ze Müdürlüğü'ne başvurmalarına karşın konuyla ilgili hıçbir açıklama yapılmadığım söylüyor. Contepe de adanın turizm yatınmı için pazarla- nabileceği yaklaşımını getiriyor ve "Biz bu işin peşini bıraknıayacağtz. GerekU çahşmalan sürdürüyoruz. Kunıla başvuracağız" diyor Muğla Koruma Kurulu bir türlü kurulamıyor Korumaya 5 Nisan engeli ÖZCAN ÖZGÜR MUĞLA - Arkeolojik. kentsel ve doğal SİT alanlan ile 'tek yapı' tescilli sıvil mi- marlık örnekleriyle Türkıye'nin en önde gelen ili durumunda olan Muğla'da 5 Ni- san Kararlan nedeniyle Kültür ve Tabiat Varlıklannı Koruma Kurulu kurulamıyor. Muğla, doğal ve tarihi zenginlikler yö- nünden Türkiye'nin en önde gelen ili. Ne- redeyse üçte biri de Özel ÇevTe Koruma Bölgesi ilan edilen Muğla'da 50'ye yakın antik kent ve bir o kadar da örenyeri ya- nında 10'a yakm doğal StT, 100'e yakın arkeolojik SİT alanı, içinde 300'e yakın tescilli yapı yer alan kentsel SİT ve200'ün üzerinde tek tek korunan tescilli sivil mi- marlık örneğı bulunuyor. Korumasız zenginBk Uzmanlara göre bunca zengınliği üze- rinde taşıyan bir il Avrupa'da dahi yok; a- ma Muğla'da bu kadar zenginliğe sahip çı- kacak bir kurul da bulunmuyor. SİT alan- lan içinde inşaat yapmak isteyenler ve tes- cilli yapısını onarmak ya da restore etmek isteyenler "ruhsat' için lzmir 2 No'lu Kül- tür ve Tabiat Varlıklannı Koruma Kuru- lu'na başvurmak zorunda kalıyorlar. Ku- ruldan geç yanıt gelmesi ise vatandaşlar- da sızlanmalara \ e çoğu kere de kaçak y a- pılaşmalara neden oluyor. Bu durumu göz önünde bulunduran Muğla Belediyesi, tzmir'de bulunan iki ku- ruldanbırisininMuğla'yagetirilmesiyada Muğla'da da bir kurul oluşturulması için geçen yıl girişımlerde bulundu, Bu giri- şimlerin sonundabaşta Muğla Müzesi'nin kuraluşu olmak üzere gerekli prosedürler yerine getirildi, ama kurul oluşturulup ça- İışmaya geçırilemedı. Bunun nedeninin 5 Nisan Ekononik Kararlan olduğu anlaşıl- dı. Yatağan Eskıhisar'da antik Stratonike- ıa kenti kazısını yürüten Prof. Dr. Yosuf Boysan, "Muğla'da kurulun oluşması için her şey tamam. Sadece personel ataması yapılacak, Kadrolan da var, ama 5 Nisan nedeniyle atama yapılmıyor" dedi. Muğla Kültür ve Tabiat Varlıklannı Ko- ruma Kurulu'nun gecikmesinin Muğ- la'nın korunmasında sorunlar yarattığını belirten Mugla Belediye Başkanı Orhan Çakır şunlan söyledi. "Mugla. kent ölçeğinde korumanın ya- pıldığı tek il merkezi. Hem kentsel SİT'e hem de doğal SİT'e sahibiz. Doğal SİT'imiz Karabağlar ^ av lası'nda, ha> \an damı yap- mak isteyen dahi İzmir'e gitmek zorunda kalıyor. Bir an önce kurulun faaliyete geç- mesi gerek." llk etkinlik Kars'ta Doğu'ya sanat çıkarması ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Kül- tür Bakanı lsmailCem'in başlattıgı "1000 Sanatçıyla Dogu'yaGidiyoruz'" adlı kültür ve sanat şöleninin programı belli oldu. Doğu ve Güneydoğu illerinde düzenle- cek olan şölene. Devlet Tıyatrolan, Sen- foni Orkestraları, Klasik Türk Müziği, Halk Müziği Korolan, Opera, Devlet Halk Danslan, film gösterileri ve resim sergıle- rinin yanı sıra Türkiye'nin ünlü solistleri, sinema sanatçılan katılıyor. Kültür Bakanlığı'nca açıklanan progra- ma göre Sertap Erener 18 eylülde Kars Kalesinde. Türk sanat müziğinin ünlü is- mi Bülent Ersoy ise 2 ekimde Diyarbakır Kapah Spor Salonu'nda bir konser vere- cek. Şenlik kapsamında, Armağan Elçi 20 eylülde Erzıncan Kapalı Spor Salonu'nda, Belkıs Akkale 22 eylülde Erzurum Kale- si'nde, Zekai Tunca 22 eylülde Ardahan Stadyumu'nda, pop müziğin ünlü isimle- ri MelisSökmen veAkın, 23 eylülde Erzu- rum Kalesi'nde, YavuzTop 24 eylülde Ar- dahan Stadyumu'nda. Muazzez Ersoy 24 eylülde Kars Kalesi'nde, Samime Sanay 26 eylülde Erzincan Kapalı Spor Salo- nu'nda. Musa Eroğlu26 eylülde Iğdır Hü- kümet Konağı alanında. Süreyya Davulcu- oğlu 28 eylülde Ağn'da Eğitim Fakültesi Kapalı Spor Salonu'nda, Kamil Sönmez 28 eylülde Van Kapalı Spor Şalonu'nda, lzzet Ahlnmeşe ise 4 ekimde Di yarbakır'da bırer konser verecek. Film gösterimi ve opera Şenlik kapsamında düzenlenecek Türk filmleri gösterilerine, Türk sinemasının ünlü sanatçılan da katılacak. Buna göre Halil Ergün ile Müjde Ar. Kars'ta 19 ey- lülde düzenlenecek "Yoku", Berhan Şim- şekise Erzurum'da 28 eylülde gerçekleş- tirilecek '•Kızıhnııak'' ve "Karakoyun'' adlı filmlerin gösterimlenne katılacaklar. Kültür Bakanhğı, operayı tanıtmak ve sevdirmek amacıyla rejişörlüğünü Murat Göksu'nun üstlendiği "Öylesine Bir Din- leti" ile rejisörlüğünü JoelSchnee'nin üst- lendiği "Çardaş Prensesi" adlı eserlen de Doğu ve Güneydogu'ya götürecek. Şölen çerçevesinde Ankara. lzmir ve Trabzon Devlet Tiyatrolan'nın oyunlan da Doğu ve Güneydoğu'daki sanatseverlerin beğenisıne sunulacak. Buna göre Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü'nün "Çocıı- ğum" adlı oyunu ,lzmir Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü'nün "Ali Ayşe'yi Seviyo" adlı oyunu v e Trabzon Dev let Tiyatrosu Mü- dürlüğü'nün "KanhNigar" adlı oyunu ise bölgede sahnelenecek. Bilim adamlan inceleme yapacak Akdeniz kıyılanna gözaltıİZMtR (Cumhuriyet Ege Bürosu)- Tür- kiye'nın Akdeniz kıyılan, yerli ve yabancı bilim adamlanndan oluşan bır ekıp tarafın- dan incelemeye alındı. ODTÜ'nün önder- liğini yaptığı ve AT Med-Campus progra- mı tarafından desteklenen 'Akdeniz Kıyı Enstitüsü" adlı proje çerçevesinde Ingiltere, Hollanda, Ispanya, Italya, Malta, lsrail ve Türkiye'den araştırmacılar Marmaris-Fet- hiye arasındaki kıyılarda incelemelerdebu- lunacaklar. Türkiye Kıyı Alanlan Yönetirni Milli Ko- mitesi Başkanı Prof. Dr Erdal Özhan, ge- çen yıl Bodrum yanmadası kıyılannda yü- rütülen 'Akdeniz Kıyı Enstitüsü 1 projesmin bu yıl 28 ağustos-15 eylül tanhleri arasın- da gerçekleştirileceğini bildirdi. Projenin. bu yıl da ODTÜ kampusunda başlayacağı- nı, bir hafta yoğun ders programından son- ra yerinde incelemeler yapmak ve yetkilı- leTİe görüşmek üzere Marmans'e gidilece- ğini belirten Prof.Dr. Özhan, iki tekneyle yapılacak bu yolculuk sırasında Marmaris, Dalyan ve Göcek belediye başkanlanyla, Özel Çevre Koruma Kurumu ve çev reyle il- gili çalışmalar yürüten gönüllü kuruluş tem- silcileriyle görüşülerek yörenin kıyı sorun- lannın tartışılacagını söyledi. Akdeniz Kıyı Enstitüsü '95 projesinde 15 Akdeniz \e Karadeniz ülkesinden seçilen 25 kişinin eğitim göreceğini kaydeden Prof. Dr. Özhan. şu bilgileri verdi: u Akdeniz ve Karadeniz'in kıyı ve deniz alanlannın kullanım veçevTesorunlanyla il- gili uluslararası çalışmalar yürüten, merke- zi ODTlTdeki Akdeniz Kıyılan (MEDCO- AST) Sekretaryasının adres kütüğünde yer alan 4 bin kadar adrese 1995 yıh başın- da enstitü ile ilgili bilgi yollanmış ve başvu- nı çağrısı yapılmıştır. Enstitüye katılacak 25 kişi, 100'ün üzerinde başvuru arasından se- çilmiştir." YetkUilerden bilgi alınacak Prof. Dr. Özhan'ın verdiğı bilgıye göre Marmaris-Fethiye kıyılanndakı gezı sıra- sında bu kıyı kesiminde yer alan önemli yer- leşim yerlenyle turizm. endüstn, ulaşım ve diğeraltyapı tesislen ziyaret edilerek yetki- lilerden bilgi alınacak. Projenin son hafta- sında ise Kapadokya'da enstitüye katılanla- rın kıyı sorunlan ve yönetimiyle ilgisi olan çeşitli konularda alan incelemeleri sırasın- daki gözlemlerine göre hazırladıklan rapor- lar görüşülecek. Aynca Dalyan- Köyceğiz Özel Çevre Koruma Bölgesi için yönetim planı, Dalaman-Sangerme kıyı alanında çevresel etkıler gıbi konularda toplu çalış- malar yürütülecek ve değerlendirmeler ya- pılacak.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle