25 Mayıs 2022 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
Türkiye'nin en çokku lan fan Bireysel" Kredisi! JCumhuriyet EMLAK BANKASI 72. Yi. SAYI2SS38 / 20000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: YUMBIU0İ (1924-1945) BAŞYAZARI: RMDk IUDİ (1945-1991) Diyanet İşleri Başkanı'ndan itiraf: Kııran kursları denetimsiz• Çok dağınık olan Kuran kurslanmn ne yaptığını bilemediklerini kaydeden Diyanet îşleri Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz, bazı Kuran kurslan tabelalannın kendilerine ait olduğunu, ancak kurslann başkalan tarafmdan yönetildiğini söyledi. ANKARA (Cumhuriyet Bü- ri ile Sayın Milli Eğitim Bakan- rosu) - Diyanet Işlen Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz, Kuran kurslannı "kontroledemedikle- rini" itiraf ettı. tl Müftüleri Se- mineri 'nin dün vapılan açılışın- da konuşan Yılmaz, Kuran kurslan konusunda bir an önce önlemler alınması gerektiğini vurgulayarak şunlan söyledi: "Kuran kurslanmızın ne yaptı- ğını bilmi\oruz. Müftülerimiz de bilmiyor. çünkü o kadar da- ğınık ki kontrol etmek miimkün değil. Kuran kurslanmn gerçek savısını büe bilmiyoruz. Cami aviulannda, bodnımlarda Ku- ran kurslan açüıyor. Önceden cami avlulannda tabutluklar bulunurdu. şimdi ise Kuran kurslan bulunuvor. Bu Kuran kurslanna nasıl rapor verilmiş? Sayın Sağük Bakanlığı vetkilile- hğfyetkiifleri oraya kadarghme- ye zahmet etmeyip masa başın- da rapor vermişler." Kımi Kuran kurslanmn tabe- lalannın Diyanet îşlen Başkan- lığı'na ait olduğunu kaydeden Yılmaz. "Ancak, kurslar başka- lan tarafından yönetilmekte- dir" dedi. Bu konuda önlemJer alınması gerektiğini aktaran Yılmaz. semınerde aynı konu üzennde kararlar alınması ge- rektığını vurguladı. Semınerde bir konuşma yapan Devlet Ba- kanı Necmettin Cevheri de, "Hayatiannı ibadet ile kazan- mak durumunda olan din adamlan. insanlan ibadeteyön- lendirmek dışında başka şeyler yapmamahdırlar. Yapanlarada izin \ermemelidirter. Camilerde siyaset yaptlmamalıdır** dedı. TürldyeBalkanlar'a ağırlığımkoyuyor• ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Richard Holbrooke, "Herhangi bir banş uygulaması Türkıye'nin katılımını gerektirir" dedi. ABD, aynntılannı gizli tuttuğu Bosna-Hersek banş planı için Ankara'dan Bosnalı Müslûmanlar ûzerinde etkili olmasını istiyor. •Türkiye, Bosna-Hersek banş görüşmeleri ve sonrasında Bosna'nın iman ve banşın denetlenmesinde başaktörler arasında yerini alıyor. Başbakan Çiller, "Türkiye'nin iktisadı bir konsorsiyumda katalizör olabileceğinı" söyledi. Başbakan Çiller, Bosna - Hersek Cumhurbaşkanı Izzetbegmiç ve ABD Dışişleri Bakan Vardımcıa Hoibrooke'u kabul etti. (RIZ A EZERj • Türkiye, Bosna'nın banş görüşmelerinde izledığı politikaya tam destek veriyor. Cuma günü yapılacak Cenevre görüşmelerine katılmaya hazırlanan Bosnalı Müslûmanlar için şu unsurlar vazgeçilemez olarak görülüyor: -Bosna -Hersek'in toprak bütünlüğünün korunması. - Saraybosna"nın bölünmemesi. - Brcko koridoru ve Gorazde'nin elde tutulması. Çünkü biri Sava diğen Drina nehirlerine açılım sağlayan bu bölgeler, ülkenin gelecekteki ticari faalıyetleri açısından büyük önem taşıyor. • //. Sayfada IVATO yîne vurduSırplar ağır silahlarını çekmedi; harekât başladı NATO. Sırplara Saraybosna çevresindekı ağır silahlarını geri çekmeleri için verdiği sürenın dolmasının ardından dün ögleden sonra hava akınlarına yeniden başladı. Fransa Cumhur- başkanı Chirac. Sırplann Bosna-Hersek'in başkentının çevresindeki silahlannı çekme söz- lerini yerine getirmediklerini belirterek, "'Sırplar silahlannı ciddi olarak geri çekmeyi dü- şünmüyorlar, bu yüzden yerel saatle 13.00'te NATO Hava Gücü ve Acil Müdahale Gücü ta- rafından yürütülen operasyon yeniden başladı" dedı. BM Sözcüsü Chris Gunness, BM ve NATO'nun operasyonun sürdüriilmesi konusunda kararlı olduğunu ve hava harekâtının Sırp- lar ağır silahlannı bölgeden tamamen çekene kadar süreceğini söyledi. H //. Sayfada Muhalefet, ABD'nin Bosna planına karşı • Cumhurbaşkanı Süleyman Demi- rel, dün ANAP. RP, MHP ve DSP li- derlerine, Bosna-Hersek, Türki- ye'nin Kuzey Irak politikası ve terör- İe mücadele konulannda bilgi verdi. 4 lider de Demirel'e, Bosna-Her- sek'le ilgili ABD planına karşı olduklannı bildırdiler. Ecevit, "ABD planınm, kabul edilme- si mümkün değil~" dedi. Yılmaz ise Demirel'ın, Türkıye'nın terörle mücadelede ıçeride ba- şanlı. ancak dışanda sıkıntılı otduğunu bildirdiğini söyledi. I 6. Sayfada DENİZ BAYKATA 29 İL BAŞKANINDAN DAHA DESTEK CHP'de flk aday Karayalçm oldu Karayalçm istersem Murat aday olmayacak" sözleri için Deniz Baykal'a "teessüflerini" iletirken Başbakan Tansu Çiller'in kurultay sonucuyla ilgili teşhisini doğru bulmadığını söyledi. • 5. Sayfada Baykal'l CHP olağan kurultayma üç gün kala 29 il başkanı daha göreve çağırdı. tl başkanlannın art arda açıkladığı "göreve çağn" bildiriîerinin ardından, Deniz Baykal'ın cuma günü basın toplantısı düzenleyerek "göreve çağn"larakarşıTık vereceği bildirildi. • 5. Sayfada Soysal, kendisîni ısrarla göreve çağıran sol kanadı, kendi deyışleriyle günlerdir süründürüyor. Soysal, yandaşlanna ne evet diyor ne de hayır. I 5. Sayfada Günday'ın katfli yargı öniinde • îstanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan, Günday'm, toplumda gerginliği tırmandırmak isteyenlerin tahrikleri sonucu öldürüldüğünü söyledi. Haber Merkezi - Yenı adlı yıl başlarken, Gü- müşhane Barosu Başkanı avukat AHGünday'ı öl- düren tzzet Kıraçın yargılanmasına bugün Gü- müşhane Ağır Ceza Mahkemesf nde başlaıuyor. Türkiye Barolar Birlığı Başkanı Önder Sav. bir- çok baro başkanının toplantı ve programlannı ıp- tal ederek Gümüşhane Ağır Ceza Mahkemesi 'nde görülecek olan davanın ilk duruşmasına müdahil vekilleri olarak katılacaklannı bildırdı. Barolar Bırliği'nce yapılan açıklamada, söz ko- nusu davaya bütün baro başkanlannın olağanüs- tü önem verdiklen vurgulandı. Barolar Birliğı açıklamasmda. "tlk duruşmarun adli vılın açıla- cağı güne rastiamış olması büyük bir şanssızlık ol- muştur. Aynı gün barolanmız önceden program- lannııştören ve toplantılar düzenleyecekJerdir. Bu- na rağmen baro başkanlanmız programlannı ip- taledipGümüşhane'ycgidecekler" denıldı. Açık- lamada aynca a\oıkat Alı Günday'ın cumhuriye- tin temel ilkeleri uğruna canını verdiği belirtile- rek Barolar Birliği'nin davanın takipçısi olacağı vurgulandı. Çağdaş Hukukçular Derneğı"nden • Arkası Sa. 6, SiL l'de Kuze> Irak'ta Kürtterin denetimindeki kentlerde gündelik yaşamdan bir kesit (Fotoğraflar: HATlCE TUNCER; Kürdistan Demokratik Partisi Politbüro üyesi ve sözcüsü: Saddam'ın yerini PKK aldı • PKJC'nin Kürt Parlamentosu'nda zorla yer alma isteğinin kabul edilemeyeceğini vurgulayan KDP Sözcüsü; Türkiye, ABD, Fransa ve Ingiltere'nin himayesinde olduklannı kaydetti. • Duhok Valisi Abdulaziz Tayyip de fiilen terörist bir hareket olduğunu kanıtlayan PKK'nin Kuzey Irak ta zorla 104 köyü boşalttığını vurgulayarak, Dublin'de yapılan Kürt zirvesinden Suriye ve Iran'ın rahatsızlık duyduklannı açıkladı. Tayyip. "Kuzey Irak'a, bildiğimiz kadanyla PKK militanlan Suriye'den geliyor" diye konuştu. ERGÜN AKSOY RATİCE TUNCER DLHOK/SELAHATTİN - PKK-KDP çatışmasında bugüne kadar 80 PKK'linin öldürüldüğü. 17'sinın ise esıralındığı bıl- dinldı KDP Politbüro üyesi ve parti söz- cüsü Sami Abdurrahman. PKKnın Ku- zey Irak'ta kirli birsavaş yürüfrüğünü be- lirterek "Halkınıız, PKK'yi mahkûm ede- cektir" dedi PKK-KDP çatışması ve Dublın"deki Kürt toplantısını değerlendiren KDP Polit- büro üyesi ve partı sözcüsü Sami Abdur- rahman, ~DuMin'devarüananlaşma.henüz yaşamageçirilmedi T 'dedi. Kurdıstan Yurt- severler Birlığı'ne (KYB), KDPli esirle- rin serbest bırakılması yönünde yaptıklan çağndan bır yanıt alamadıkJannı ifade e- den Abdurrahman. önümüzdeki günlerde ikı partı arasında yapılacak olan ikinci top- lantıda anlaşma koşullannın netleştirilece- ğini söyledi Kuzey Irak'taki Türkmenle- rin de Kürt Parlamentosu'nda yer almala- nnı istediklenni vurgulayan KDP sözcüsü, "TürkmenlerleAsurilerin yer aldığı bir hü- • Arkası Sa. 6, Sü. l'de MFye ödünler' • Ekonomiyi incelemek üzere dün aniden Ankara'ya gelen 1MF heyetine sunulan yeni paket "ödünlerle dolu." • Kamu sektöründe çalışan işçilere 1995 yılı için en yüksek yüzde 15 oranında ücret artışı verileceği \aadinde bulunan hükümet aynca, memur maaşlanna yıl sonuna kadar zam yapılmayacağı, KÎT ürün fiyatlannın her ay düzenli arttınlacağı, destekleme alımlannın kısıtlanacağı, özelleştırmenin hızlandınlacağı yönünde yeni sözler verdi. BM YBERİI taberi • 8. Sayfada BORSA 0«jee.30 Ûneao 47.130.61 OOLAflj 04B.050 Ûncöo 48.050 MAflK ALHN DOn 3U00 Ûncekr v)sty, (JSB&SOO Ûncskı 589.000 Ekoııoıııi uzaktan kumandalı • Başbakan Tansu Çiller'in ekonomide söylediklen ile yaptıklan birbinni tutmuyor. 5 Nısan paketini açıklarken "Saadet zincirini ya kıracağız, ya kıracağız" diyen Çiller, bu zincire yeni halkalar ekliyor. • Çiller'in. "2 yıl ıçinde enflasyonu yüzde 5'in altına çekeceğim" sözleri üzerine hayrete düşen ekonomistler, bunun teknik olarak imkânsız olduğunu dile getirerek "ancak ekonomiyi dondurarak böyle bir şeyin mümkün olacağını" ifade ediyorlar. • 9. Sayfada OLAYLARIN ARDINDAKİ GERÇEK Kayıp Tablolar... Sık yakındığımız konular- dan birisi de sanatçılarımıza verdiğimiz önemdir. Sağlığın- da değeri anlaşılmış ve üret- tiklerine paralel yaşamış çok az sanatçımız vardır. Ne yazık ki, sanatçının yanı sıra, sanat eserlerine de g&re- ken önemi vermiyoruz. Büt- çesi kısıtlı kuruluşlann başın- da, Kültür Bakanlığı geliyor. Pek çok genel müdürlük, bu bakanlıktan daha fazla öde- neğe sahıp. Cumhuriyet bir süredır, ka- muoyunda fazla dikkati çek- meyen, ama sanat çevresinin yakından ilgilendiği bir konu- ya parmak basıyor: Kayıp tablolar. Gelışmelerin özeti şöyle: 2 Nisan 1980'de, hükümet, bir genelge yayımlayarak An- kara Resim ve Heykel Müze- si'nin açıhşında sergilenmek üzere, kamu kurum ve kuru- luşlannın koleksiyonlarını isti- yor. Ziraat Bankası 19, Mimar Sinan Üniversitesi İstanbul Resim ve Heykel Müzesi 467, Türkocağı da 250 tablosunu veriyor. Diğer kurumlaria birlıkte 800 yapıt, Resim ve Heykel Müze- si'ne ulaşıyor. Bu eserler bir süre sonra ia- de edilmesi gerektıği halde, edilmiyor. Ziraat Bankası, çe- şitli dönemlerde yazılar yazı- yor. Sonucta, Güzel Sanatlar Genei Müdürü Mehmet Özel tarafından şu yanıt veriliyor: "Tablolar onanmda." 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Yasası uyannca Güzel Sanatlar Genel Müdür- lüğü'nün her yıl, depodaki eserlere ilişkin Sayıştay'a bil- gi vermesi gerekiyor. 20 yıldır bu yapılmamış. Arkadaşımız Hülya Kara- • • • • Arkası Sa. 6, Sü. 9'da Şimdi, konut sahibi olmak daha kolay: Konut Krediniz VakıfBankta! VakıfBank, 2 milyara kadar Konut Kredi»! veriyor. Gelin VakıfBank'a kredinizi hemen kuilanın, bemen ev sahibi olun. Hera de çok uygun gj*. ödeme k oş u ! I a r ı y I a ! ¥tH(lfPQIlK Zayıflama hapı paniği • Almanya'da ölenlerin sayısı 6'ya çıktı. Köln Savcılığı, 1 doktorve 3 hastabakıcının tutuklandığını açıkladı. Hapı piyasaya süren Belçikalı doktor aranıyor. BRÜKSEL (A.A) - Almanya'da son haftalarda zayıflama haplan nedeniyle ölenlerin sayısı 6'ya çıkarken yetkıliîer. ölü sayısının artmasından endişe duy- duklannı açıkladılar Köln Savcılığı, son derece tehlikelı birbileşimden oluşan söz konusu "isim- siz" zayıflama haplannı üreten ve piya- saya süren I doktor ve 3 hastabakıcının • Arkası Sa. 6, Sü. 9 \'.u GUNDEM MUSTAFA BALBAY Şu Cumhuriyet Bir Batsa!. Ünlü bır sözdür: "Birtehlike anında gemiden uzaklaşan fareler, bir an ön- ce geminin batmasını isterler." Daha önce Cumhuriyet gazetesinde çalışıp, şimdi baş- ka "konutlardan ", Cumhuriyet'i zaman zaman hakarete va- ran düzeysizlikte eleştirenleri görünce bu özdeyişi anım- sıyorum. Show TV'de üfuk Güldemir, önceki akşam Deniz Bay- kal'ın evınden yapılan naklen yayında Cumhurıyet'e sata- şınca yine yukarıdaki söz aklıma geldi. Cumhuriyet'e şeriatçılann saldırmasına alıştık. Onlara göre din düşmanıyız, imam-hatiplenn, Kuran kurslanmn karşısındayız. Oysa bizim savunduğumuz, din, insanlann • Arkası Sa. 6, Sü. 3'te
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle