24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAİFA 7 CUMHUBİYEİV 1935 6% T OKTAMIŞATEŞ I Baştamƒi I. Sqıƒada kmca gerçeği, ama yalnızca gerçeği söyleyeceğime dolar üzerıne yemin l l DEVAMI OLA ARDıNı)AKI ARAYIŞ GÜNDEM MUSTAFA BALBAY İYİ P?1?l'|l|(|?l2.. biraz.. dışkıdan... Efendim bu Meclis çok verimli. Pazar kuralım indirimli... Uykusu Kaçanlan.. İ Baştura? 3. Sayfada kimsrinln gülümseyerek dile getirdikleri “Çiller sihrirıe" mı kapıldı, yoksa Kurultay yapılmaksızın bu sorumluluk altına girmek mi istemedi. bilemiyorum. Ama ga ederim " sözü alırlarsa fena bir önlem olmaz. liba doğrusu da kurultaydan çıkan bır genel başkanın bu önemli karan almasıydı Şimdi ne olacak? Bunu birlikte görüp yaşayacagız Şimdilik görünen Sayın Çillefın bir azınlık hükümeti dayatmak ısíedlği. Ama bunun nasıl olacağını düşün ÇILLER Ben de oraya }zır olmalıdır" yazımda. “CHR saldmíara ha satın alsakgelecektlm. Dünkü demiştim. Başladı bile, Birkaç milletvekili diyecek; tim. í Baykal cãciydi. hizipçi oldu Bundan görüş bir yöntem Ileri daha sağlıklı lüydü. dar gorüşlü oldu. Türkiye`nin soolamaz. Pazamkta zorianmayız, milletí rurılannın bilinclndeydi. bencil oldu... değiştfrmekten utanÖmekler uzatılabilir. vekillerímíz parti I lemleri sonunda en çok para verdiğimiz mi?etvekilƒni ayrıca ödüllendirelim 'PaÇILLER Biraz ara verelim, bunu da ranın satın alabildiği en iyi millewekíli' unvanı verelim. Bu unvan, onlann doha çok konuşacağız. Baykal'ı kesmek kuz soy sülalelerirıe yeter: Ardından her için nasıl bir ağız kullanacağız? birine ayrıca oda vere/im, iki de sekre Kadavra edabıyat.yia halkımıza daten Pazarlık kabul etmeyen CHP'lilere mardan iki doz milliyetçilik vermiş olude şu unvanı verelim; ^Enayi proleterm' ruz. Menzirî mecburen görevde tutIşte böyle... DYF“nin GlK'inde geyik manın meyvelerim' de dermiş oluruz. ÇILLEH Dışarı çıkınca. “Terörden muhabbeti değil. derin siyaseti görüyoödün vermem, Necdet 'Emin kelíesim ruz, GER EK I Bıı;1ara? I. Sayfada partiler hem de saf değiştiren milletvekilleri bu du Ÿ Bu durum gösteriyor ki, CHP yönetimaz. Ama efendim, daha önce “Hikmet rüst olmalıyız. vereceğimiz her sözde dı. Söylenti çeşitli. Kulislerde, Sümefi Çetin'e Merızir'i görevden alacağım, adurmalryız. Diyelim ki. adama para sö~ değildir bu işler... ma Demirel istemiyor” demiştiniz. In bizzat Başbakamn aradığı söyleniyor. zü verdikse hemen açalım. Faizsiz kreFakat asıl uykusu kaçanlar. transfer söylentllen ıçinsanlar sormaz mı, kısa sürede nasıl bu Wne, iddia o ki, Çillen Sümer'e. önüdile? önüne saçalım. Yeni dönemde mildekl milletvekilleri. Bir kısım “DYP dışı" milletvekilleri. müzdeki dönem Diyarbakır birinci sıra kadar değiştimz? DYP Genel Idare Kumlu (GİK) "hazin letvekili seçilme garantisi verdikse, ilk “cazip teklifler" bekledikleri için uyuyamıyorlar. Ama kiı milletvekilliği adaylığını bile garanti etsırayı İ çarşamba "nın ardından yaptığı topları ona bırakalım. Güçsüz olduğumi DYP milletvekillerinin de “Acaba kime, ne teklif edıHelal sana mış. w tıda bir dlzı karar aldı. muz bir ilde liste başı yapalım. Hem söIecek" diye uykulan kaçıyor. Sümefín. tek başına degıl de bir "orÇILLER Merak etmeyin halk onu zümüzde durmuş oluruz. Hem adamÇiller ve beraberindekilerin durum Eğer kendi seçim bölgelerinde rakip olduklan kimi çokîan unutmuştun Bulİadarcık yalan~ganızasyonla yani birkaç milletvekideğerlendirmesini, bu köşenin diline dan kurtulmuş oluruz... başka pan: milletvekillerine. “bir şeylerin garantisi veliyle birlikte gitmeyi planladığı söylemda olmaz bir kusur... Ustelik, Menzir'i Efendim ne kadar adi... adi.. ee ne rílmişse " yandılar. Kendi partilerlndeki raklpleriyle uğ l çevirelim: yor. sevenler de var, onlardan puan alırız. dıyecektim? Ha.. adilsƒnı?. zemzem kaı raşırken bir de yukarıdan garantili mılletvekili adayları l ÇILLER Çocuklar.. ee arkadaşlar. Fikri Sağlar ve Abdülkadir Ateş. dar remizsiniz. Şunu aklınıza iyi yerleştırin. oy için her l Baykal huysuz çıktı. Beynmden “Toile uğraşacaklar... Sümer`le. 'yapmaetme" toplantısı yola varız. Sonuç olarak “Kadavra üzeÇILLER Millehıekilierini alalım ama. lktidan sürdürmek iyi de, eğer bir dönem sonrası çok puz” çıktı. Derıemedigim yöntem, veryaptılar ama. kesin bir sonuç alınamarine siyaset yapılmaz" deyip Baykan mediğlm yem kalmadı. Hiçbirini almasatın almış gibi olmayalım. Nasıl bir yol zora girerse. “ne anladım ben o iktıdardanîãl " dı. kadavradan vuracağız. Ardından Kuolmalı, ses ver Yalım? Yakınlarda çok “namus” ve “ilkeIihk"nu1ku dırıleye dı. Demokrasilerde para.. ee çare tüBakalım Sümer ne karar verecek? ran'ı öpüp "En büyük yaradan " diyece Efendim, Başbakanlıkîa para, sıyacegiz gibi görünüyor. Oysa ki Türkıyehin sorunları dag kenmez. Baykafa önerdiklerimi kimse Eğer. DYP'ye geçmeyi kabul ederse giz... sette numara, Meclis 'te zampara.. ee l gen çevirmez. Kafamzı çalıştırın, bizi gibi ve bu sorunlar ivedilikle çözüm bekliyorm önümüzdeki dönem milletvekili adaylıı ~ Böylece MHP 'ye bir selam çakmış, kurtaracak olan, ıyı bir palavra... affedeısinßz maskara, pazarfıkta maka düğü zaman uykularınm kaçîığına da emınım Kolay ÇILLER Özel bir ricam van çok { minin başta parti tabanı olmak üzere. halka kendisini çok iyi anlatması gerel kiyor. Bugün DYP'deki hesaplan alrtarma~ E ya çahşalım. ı ı kimseye vermem" diyeceğim. Böylece Baykalä başka mindere çekeceğim... dü GlK toplantısında alınan kararlar ilk meyvelerini verdi ve GHP'nin Diyarbakır Milletvekili Salih Sümer'e kanca atılI I rumdan zarar görrnüştür. Dün başkentten gelen haberler, kamuoyunda, “mflletvekilı pazarı" diye adlandırılan girişimlerin yemden başladığı yönündeydî. Turkiye'nin gündemindeki önemli konulardan birı hükümetin geleceği ise diğerı de “temiz topı /um "dur. Kamu kuruluşlarından belediyelere kadar pek çok alanda yolsuzluk, rüşvet. haksız kazanç yaygınlaşmış durumda. Bir insan zçin sıradan bir özellik olması gerekîiği halde "dürüstlükî az rastlanan önemli özelliklerden biri haline geldı. Bunu önleme görevi öncelikle siyasi lktidarındır. Eğer ıktidar “dürüst olmayan '. "çirkin pazarlrklarla " kurulursa. bu tür haksız “ Kadavra... ra tükenmez. ÇILLER Tamam kadavra... Şimdi siyaseti kadavra üzerine oturtalırn. Nere ÇlLLEFl Çok sevdim. bu siyaset ta O.İİã{ã ilk balığretnwlştik, ğa evetoluruz.”ilk seçim slogaÇ LLER ANAP'ı kaçak ilan da takmış derse Sümer'e şimdi sıra CHP`de. Bizde para bol, sa~ vaşınz her cephede. Bekleme odasına bir bakın, kaç milletvekilivarkanepede? Efendim, bir önerim var; satış işmen . ğı da kesin demektir. Eğer, bu pazarlı “Türkiye yaığı açık cezaevı HATİCE TUNCER İstanbul Haber Servisi dından yenmez. de bızim Yalım'? Efendim sıün neyi seveceğirıizƒ bi Hatta efe?dlmm ı'irı2 Meclis 'te çok azdır oltanıza takılÇILLER İyi.. aynlmasın hatîan. işlermayacak keriz nı benden olsun. pazarlıksız, bedava: “Yeniden Meclis 'e geliyor Salih SüYakışır ona her semen.. " adımların önüne nasıl geçecek? Kurulmuş görünen milsiz kalmasını ve en kısa İGİVGİOİİ pazarının müşterisürede dağılmasını diliyqı ruz. *if bana" diye konuştu, *km kurulacak hükümet Ankaı'a'mn Haymana C ezaevi'nde bulunan "düşünce suçlusu" Doç. Drı Haluk Gerger, Türkiyc`nin yan açık cezaevi olduğunu öne sürerek. "Türkişwßi hükü Ayçiçek alımı durdıuuldu ı:Rıı~\L ÖZCAN ÇORLL' Türkıye ham yağ pıyasaşım belirleyen. merkezi Trakyaîia bulunan Trakyaßırlik Tarım Satış Kooperatifleri. ayçiçek alımını dıırdıırdu, Birlik Genel im) bm :anılan fazlasının alınması durumunda. hirlı miş olduğunu belmerek. Israil Fı4'leprqjcsinde bir diğer tanışma konusu da* fine bu nedenle Amenkan Nordern raTürkiyeäıin bu proje icinde yerel katkı sunda bir gırışım beklemeANKARA Uluslararası Savunma Sadarlannın takıldıgım öne sürdü gi ve F 4'lerin “Phaııtom 2000" standar meıı asılsıulıı: Elta. F4*Iuı txkacağı AL payının ne kadar olacağı üzerinde yodıgım kaydeden Gerger. Türk F4 uızaklanna elektronik savaş 2032 rsıdarlamıııı Türkiye?ıin tüm opeğunlaştı nayıi ua Havacılık Fuarı bugün Sona ener dına çıkarılmasını öngören modernizasTürkıye`yı hükümetlerin sistemi takmak ıçin talip olan Decısion kcn. Israil Türk F4 savaş uçaklarına taTuggeneml Mor. proje çerçexesinde yon projesiyle ilgili kamuoyunda kuşku ımşoııel isteklerini karşıhıyacığı yolunda yöncımediğıııa. hükumetlc kzıcagı radarlara Turkiye`nin istediği ye lara neden olan konularla ilgili suskunsöz wrdi" dedi. Systems lsrael (DSİ) firmasının yaklauçakların yarısının Eskisehifdeki askeHD bırcr figüran olduklarını ıencğın kazandınlacağı sözü verdi. Ha~ şık 50 kişiden oluşan küçük bir firma olMor. Tñrkiyıfnin istegi doğrultusunri tesislerde modemıze edileceğini söyluğunu ilk kez bozarak Cumhurîyefe metler şönetmiym: Hüküıavundu. Gerger. "'Bi1fınIa la Kuweılerl Komuıanlığı'ndan (HKK) ledi. duğunu behrten Mor. DSl`nın hiçbir zaı açıklamalarda bulundu. da radarlann bır savaş uçagma monte nn en güçlü zamanını da metler ?güran” dediı man kompleks bır elektmmk savaş sis~ Tuğgeneral Mor. katkı payının nitelibır genenıl de. Israil ile ön pmtokclü imı Israil Savunma Bakanlığı Bölgesel edilerek denenecegini, ancak bu dene12 Man askeri dıırbesingördük. Hele şimdi AmeriGüvenlik Için Savunma ve Silahlann melerin süresi konusunda görüşmelerin I?ml üretmediğını. ancak bu sistemlerin zalanmasma karşın nihai anlaşması bekgi konusundakı bir soru üzerını: şöyle den sonra idam edılen öğkalılar mpal ördek diyorlaı: lcrilen F4 uçaklarının modemızasyonu dtdi: bazı parçalarını üreten bır yazılım ?rKontrolü Müsteşar Yardımcısı Tuğgene sürdüğünü söyledi. renci lideri Deniz Gezmiş`le Çökmüş bir hükümetin nııal Koti Mor. Uluslararası Savunma Saması oldugunu söyledi. Mor. "Tiiıtiyc ıadarhnnopemsynnel "Bukıtlcıpayıyalıı1zcatedañldesınırkonusunda kamuoyunda kuşkulara neten ni)ı=ti)nk" gönîşümj bıl den olan gelişmeler üzerine. “Türklilgili düzenlenen “Deııiden F4`lcrm modemızasyonu ile hava gülı kalmayacak Türkişe. uçaklan proje olup olmadığını görmek istiyor" dedi. nayii ve Havacılık Fuarı (IDEF95) nedırdı le çoğahnz" gecesine göncü önemli bir yetenek kazanacak olan Türkiyzfnin modernize edilecek bir F bittikten sonra da idameettüıbilecekşf)e`nin çılıartanmıı en iyi şekilde koruna deniyle geldiği Ankaraîia C umhuriDenir Başk:ıI'm (`HP`}.ı dcrdiğı mesaj nedeniyle Anteneğe kamşacak. Sistemin yuıílenınesi, H l~1KZlen bır general. C umhuriyefın ko4 uçağı üzerinde radarlann birkaç ay süyet`ln sorularını yamtlarken. Türk Fcağını" söyledi. Bakanlar Kurulu`nun kara Devlet Güvenlik Mahhükümetten çekıııcsıyle ılreyle dcnenmesini istedigi kaydedildi, teknoloji girdisi gibi pek çok katkı sağla nuyla ılgilı somlan üzenne. projede Tür“lıizunete öı2l" kararıyla ihaleye çıkma 4`lerine, havadan yer hede?erini belirlekemesı tarafından 211 ay hagıli görüslerını de açıklayan dan hazırlanan F~4`lenn modemizasyokiye'nin çıkarlannm kollanacağının alMor. 600 milyon dolar olarak belirlenen nacak. Türkiye. modemizasyon sonrame olanağı saglayan “havadan karıyı" Gerger. şunları sóylcdı: pis ve 208 mılyon lim para F4 uçaklarının modernizasyonu konusında uçaklann idame ettiritmesiııde İs tını çızdi General. şunlan söyledi: radar yeteneğinin kazandırılacagını söynu projesinde. uçaklara takılacak radar“BaşkaL snsşal demokcezasına çzırpıınlan Gerger. sunda halen devam edcn ?nans sorunlaledi. “F4 projesi daha imzalaumııdı. Nihai raifebağınıholıııayacak. Busonın çñızñllarla ılgilı finansrnan konusunda da anrallarda şvni bir umut gibi bugün Haymana Cezanyla ilgili ayrmtıya giremeyecegini söy~ dü.” ]`ürldye'nin çıkarhn korunaMor. “Böylece Türkiy?. FI6 uçaklalaşmazlık )'a$andığı blldirildı. HKK`nin. görünüyor; fakirin ekmeği evfnden tahliye olacak. cakm: Once talep sistemleri Mor. Türkiyıfnin l4 ağustosta F4 nnda bile olrıııyaıı ve yılıımzıı ABDledi İı ve "havadan kanı)¬a" radarlar içın öngörüde umut. İktidarkcn yapmaı 600 milyon doların üzerinde ek bır Tahllşesindcıı l4 saat önyapsınlar.birdeneşelim.RadartalebiruiAncak Türklye`nin. 600 milyon dolar modemizasyonu içın bxrön anlaşma immilgibiçokaıülkeııinsılıipoldıığu bir len dıklarını muhalefetle. millece C umhuriye?n sorularını lık modcmizasyon paketine. havadan ka zaladığı Israil Uçak Sanayifmn (IM) ne olumlu yanıt verilmesi.şıı1ıuunedeisödeme yapmayı kabul etmediği de belir M l yanıtlayan Gerger. “Tahliym te hangi ?ızlesaat edecddeı: tıldi, tediğimiz en önemli koşullııuııı birini raya radar yetenegi kazandırılması işleı yüzde Suîlen fazla hissesine sahip olan onuçnkıııeralııedi)¬nnım.0Turkıye deneme ıstıyor eğerdışansı ñıgüroluraabir minin dahil edilmesini de istedigi. lsraı ve yeni geliştirdiği radarlan Türk F4'le oluşmmyoıf Turkıyc`n\n. nıodemıze edilecek 54 nun için. ancak sosyal deı anlam ifade eden Hıymana Ankara `da düzenlenen U luslararası rine takmak isteyen Elta ?nnasım da sa¬ Israil Savunma Bakanlığı Müsteşar il`in ise ek ?yaı talep ettigi bildirildi. adet F4 uçagına takılacak ve yer hedefmolanıt siyaset akruhalı nlCene?nden çıkıp yarı açık vıındu. Savunma Sanayiı Fuan IDEF bugün soYärdımcısı Mor. Türkiyeye daha önce. lerini de tespit edebilen “havadan kanımak lazım. Bakalım Deniz Türkiye ceıımiııe intikal etY?? k???lßagl?n?v?k l l l Mor. lsrail'in. kendı F4'lerini moder~ na eriyoı Fuarda görücüye çıkan Rus sıbir nakliye uçağına takılan Elta üretimi } a" radar slssemınm opcrı?yonel olarak Başkıl ne yapacak?" mek çok anlamlı gelmiyor lah ürünleri arasında en dikkati çekeni, nize ettiği sırada Elta ?rmasının henüz radarlann deneme uçıışlarıyla tanıtıldığıF4'lcrin operasyonel yaşamını IS20 birkaç ay denenmesini ımedlği öğrenilm belinenrk. “Amerikan Nordem radardi tek kişilik KAı5O helikoplen oldu. gelışmiş radar üretimini gercekleştimıeyıl uzatnıası öngörülen modemlzasyon ten de düşüncenin suç olmaktan çıkarılması kunu 1DZğLlás,\RıiB lı}\lılM®l¬u Israil.çerçevesinde büyük önem verdi larma göre daha ucuz olan Elta ñretinıi l İ Türkiye ile geliştirdıgı stratejikradarlar konusund:ıki'haberler tamailişkiler İ rail°d n savaş uçakları için radar sözü , kit. gerekse ortaklanmıım üzerindeki borç miktan ile karşılanmaktadırf' Kesicfden ' er”e e eştiri ' Tankatçı savcılara soruşturma kaııldıgma ilişkin görüntülerin atv'nın önceki günkü ana haber bülteninde yer alması. Mardın C umhuñyet Bassavcılıgfnı harekete geçirdi. Cumhuriyııfe konuyla ilgili bilgi veren bir başsavcılık yetkilisi. olayı televizyondan öğrenmelerinin ardından. de kaydeden yetkili. “Böyle bir tarikatia ilişkilerini ortaya koyacak damaıuşlarıııı gönnedik. Toplantılar gece yapılızmrmuş. Gizli toplmtılar olduğu için haberimiz olmadı" dedi. ğm sann aldığı ñrünıın bedelini ödemesinm mümkün Müdürü Fuar Erçetin. hükümetin birligc kredı vermediı ğinı belmerek “Elimizdeki pıraileancak l60bin ton aşçiçek aldık ve lıkandık" dedi. olmadığını belirten yönetim kurulu uyelcn. ödeme konusunda kesin bır süre vcrıznıcdiklerini bıldırdiler. Bırlık yoneıicilen. üretıcllcre borçlu olduklan nıiktar kadar ay \'UsL:F ÖZKAN nılarını yanıtladı. Bu bölüm basın mcnsuplanna kapatılırken. A\ hU"[ l\Uçl,llŞKA\'A ?? V Kesicı basın mensuplarının son gelışmeler üzerine yönelttigı ANKARA Mardin`de. soruyu. yıne soruyla yanırladı, Kesıcı. basın mensuplarının so şeriatçı Kadıri tarikatının ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaíın ekorıorrıı danışmarulanna kısaca. “Eski başbakan lspaıîfya mu" diye bir camide düzenlediği nı \: :on yerel seçımlerclez lsıanbul Büyükşehir Beledıyesı başkan adayı İlhan Kesictson gelısmclerle ılgılı olarak basınkarşı bir soruyla yanıt verdi, Kesicı . basına yönelmgi sorunun.ayin: katılan cumhuriyet mensavcılan Ahmet Erkan ve ?uplaırmın yönclmği soruları. karsı soruyla yamtladı. Basın görüslenni de dıle getirdtgıni belirtti. mensuplarına. "Esti Başbakan lspınıı`ş¬ııgidi)or mu” diye so Kcsıcı. gümrük blrlıği ile ilgili bir soru üzerıne ıse Ciller`ı .ı\lî Çakır hakkında Adalet ran Kesıci. gümrük blrliğı konusunda ise Çiller'i sert bir dille sert bir dılle eleştirdi. 1970 yılından bu yana gümrük birligı Bakanlığı tarafından elcşnrdl soruşturma açılacağı ne girış aşamalarını kısaca hatırlatan Kesıci. “ßaşbıkaııımıı l~šesıcı lsıanbul Kcızmopolitan Lions Kulübü tarafından ön Çiller olmasaydı da başka biri olsaydı. Tñrldyt gümrük bildirildi. Mardin Pmf. Başsavcılık yetkilisi. soruşturma açılması Tralqabirlık Yönetim Kurulu. yaptıgı açıklamada. ayçiçek alımını durdurdugunu resmen bıldırdl Bırlik Yö netım Kurulu Başkanı W\l.l1 Karamolla ıle Genel çiçek geurmelerini tm şıye 'icki' *Ÿkfm the Ş'f'|g“d¬'ğ`.“fÜZ°'î'“"°t'2 yeme.kı:°P` birliğine Türkiye gümrük birliğine 'Ben artık gır~ cumhuriy ederken borçlu oldukları îmgdeuağšn hhı hıankîâlınof onl (Ele: miyorum` diyemez. Avrupa dı 'Biz sızı gümrük bırlıgine al ile Cakır`ın. Kadlr nnkwrfi?n ??Zla?eh'1de Üril" di Kßšlél. klınu§ım1ısının binncı bölümünde. Türluyeíleki xe mlwmf diwmu? dedı' m?kan?m ÅYİÜİW îö?edi ÅYTU 5 kah?" “İf“°'l¢fdŸ" d'=P°l“' dünyzldakı ekonomık dengeleri degerlendirdll Türlİıye'de l iB ıV l 'n' 8 'r1 ”e"I8' rl a 'm ' 'ŞI 8 'J' 'Ç ' “ 'arı?udan' lfuşuk hr Da ' ' V ' ' . 'Adım Y3Pîll'1l11l M m3l'"\k3'?3“f1j 2Uf*±1f?=1*=?f' l*?S6`d.:ın bu yana yapılan özelleştirmeden 2 mılyar dolar ge~ m 9 9 "I l?fedllğf; \ C"?<`U'3'|°fİ dc* hr elde edildigmı belmen Kesıci. “Bu rakam ßrtıya koyuyor l ÛÜSİİİİ*İİ bu iki WWİ böyle hk' olay çlmedi. Ama ların yararına olduğunu be Kcsıcı. konuşmasının birinci bölümünü ?kra anlatarak bi § Kaclırı tanlİaıınm Kadin m?ımnnın ayinine durumunda. ayine katılan Müdür Fuaı Ercetin ve yönetim kurulu dün Edimcüc pqlzşnan urunlen dah? sonra ki )`8Plİl'1'l8l'lll.Ş.90'|3!'??.Å\`|'\l?8 ve Amerilıƒdaömel K 1 Ş DÖN EMİ hakkında sosuştumıa mu??k blfllğf' Wm1¢lCl`l"l? llf?ll?l leşıımıe tıımşmalan bitmiştin Ama binde l?lâ sürüyor" dedı. dedl olacaknr" yanıtını verdı. ` ` b * `d ` ' ` ' ` lci genel müdürlükıe basına açık birtoplantı yaptı. Kurul üyeleri. ayçiçeğinin destekleme kapsamına alınmasını istediklerini. bunun müm limiler. tirırkcn. toplantının ilumci bölümünde kulüp yöneiicilerininso savcılann da katıldı Loıuum ı Bu 293 89 78 (zmn) A ° ğfğğğdğg??ğ cak" '“ 5 l ÷ ÷ ¬ ? Goethe lnstirufun merkezi sınavlarına hazırlık öğr=?dilİl¢?nib¢1ifI?n yaşwmlanan kzgmrgameyle ` l TırB1:25262728 ' 1ÛZ3Û lal VE 14230 `l8İ% afäl a|aşufına W l zuzu Hoısr ısAxsAfoNFLUU ' , l fa,am, b¢|“ 'ıdğ [ 'k' kün olmaması halınde düşük faızle kredi verılmesı yönündekı çalışmalanndan su l ıızuıısisıluçıışıwıııı zam ' l',<..\.;,..,¬..., ,« ll.. K"" "f'“* edineıhedik. oızyız bildinlflı. Cakır'ın 30 ALFREDCı Roomcuez ımmovoxm YENI SEZONDA Adam Bakmh? göfem,e baslavacag |1¶ıİ Hğwfßzí/ nw; alınanıadığınıbelimilcr. Uyeler. Ers;eun`in Ankaraîiaki iemaslanndan da bır l ÅLFRED0 RODRİGUEZ VE OİKİSTİÅ9 , l Yan TEUTONIA Gaip Dede Cad. 85 Tünel f Beyoğlu Tel: 251 82 65 soruştunna, dinekt olarak C umhu?yet Savcılığı noktaya ulaşılamadıgı \urgulanarak şöyle devam emler: “Bu yılayçlçek alım ?şır tı ilk kez birliğiuıiıce açıklanmış olup 13 bin TUkg avm: fıyat olarak açıklanan ayçiçek alım ?yıtı ñreticiıııiz tarafından meınnıınlukla mm smswwı meı?ez raısı Å AUMN GOETH E O ,,,.,.¬;¢|.ı'§"i?|¢.~,ı. diyç cuışırlîıurşyetğııı QÜÜERTÜ H^ ¦'5RCU55'°"" ıçüırüı l kgnuştu E,kan ve savılan savcılardan ikisinin cmu Muzııc ıc1r~ı cms Ucnfn 5oo.ooo TL MERHABA l l l l l İ olduklarını bilmediklenni ı . ıı zısı ıs sı 241 sı ıs .,.,..,. . . M 4bUı1?~ lwwpl?? bl?ßl 'W *°“'” *°' '°' '°' ' "“°"""“`" Y^5^“ T^RZ""^ Mzzzzzl INSTITUT (J lSTAN BUL C?1İıf'ııí» İ==?1İ?= ?ı'İ . à ıs?ızızı cm. ozızızuız 'mu W?"d?“ “mid” ` §lIîİİİI'C?.ŧh?¶lî?50lNu¦l1ã"??I.lll ~ , ı lııırşılşnmış we kampanyaııın başlamasına müteakip 48 bağlı koopera??miıe ait NI ahmınerkezindeçokgu'ıııkınlın' ilegeı'çeldeşün'lebilecek azami alım miktan l F l yenı qşngm ,??m Kuıtuf lllardiıl illerde Arap l Her Cııı:ıaııtesl çalışınılın sanat ğîğãiağıísında . l l Ÿlîalfu ' ' FBİSE? ' fã ?a?İa]'|f'||z Sg Olan l .., İ (3 han . . l UMUT KIKHÅFI l l*"“'°*"°"'° KULTUR MERKEZI ğ daha ¢İııİ sm Şanlıurfa ı l İ* Z” T?” 7" ¬l ... z z "" ÷ l l l ÷ ÷ ÷ ıs u L u N M n z §f*“f*`f“'“*f*'***'f*fî¦ l Oıamk kabul edşıen mkak l BÜLENT SOHÅY tarikatının üyeleri. Kuran ±¬~ıİ='÷=H=eıİı?¢=~=H ==~g=f Muzık' Rwfff ' Ka"'m“" 293 ag 78 11 kursu. cami yaptırma gibi . .n l AKIN ELDES l Ş'“ g 11 l6ll bin ton olup fabrikalarıııırıiçin bu ırıilnaryeterlidiı: Bu miktarın tutarıgerek naAıınnıóıuıznını ımzıası , ŞUAYİP ' YELTAR '?\'*l?[f3?î §1?1\?:f¬PSı 21 :Ş 34 faalıyetler gostermıyorlaıt ¬ °“"'“" “V °““ " ' 'Ş' “S fî:'z''z'z:°ıP:'zP:rsı'š Kadinlenn temel stratejısı. Müzik Sapphıfılı diııleııir. \ lal: 245 (5 68 f 69 İNGİLİİĞE AI. NCÅ ¶` Lokanta & Bar Muzix MERKEZI r EVRENSIEL SANATLAR xuımuşmı ' rqıısaıı? yııııııa I ıühll ` İs; gg? İ, 1 V lll > t 'İ I' IF İ lfgıflf 'NA HARBIYE A ııİHAvA tivmııosu ilanlarınız için 293 as 78 ıa ım) laik duzeni değiştirmek icır devletten bağımsız çalışmak esasına dayanıyor Tutulan örgüt evlerinde yenı müritler yetıştirlldiği. taıikatın “Hılisiye" ve '*Eşıe?ye°' kollannm ANAP`a yakın oldugu bildiriliyor. ANAP`a yakınlık nedeniyle l Kadinlerin 198386 yıllar l aıasında en parlak döneminı yaşadığına işan ediliyor Kadiñ tarikatının 23 EYLÜL 1995 cuMArİıEsiz 18.30 İOPLUMSM VÅKH güçlü nde?e?mn Hayda ~ , , l fv Baş »z şaşı: IWLINE ' "Å^İYnüvñıııı MEPHISYO (K°¢'İ'|=5Y'Ü'Y°Ü|"3 ' HÅ1 G|$§5ı Tankaun şu anda bili İİH 913 Vîlí?i yakınlığıyla biliniyor. '“İshmi)v" kolu ise DYP' šaî id íiilšä iii' ?à lnfonel 0212152 72 43 Dıduguna dıkkat çekmy(
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle