24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 6 EYLÜL 1995 ÇARŞAMBA 10 DIŞ HABERLER Fas'ta seller: 31 ÖNi • RABAT (AA) - Fas'ta şiddetli yağışlann yol açtıgı su baskınlannda 31 kişının öldüğü bıldirildi. Taza, Taunate \e Fez bölgelerinde öncekı akşam yağan şiddetli yağmurlann yol açtığı taşkınlarda büyük hasar meydana geldi. Çiller: Batı'ya sadıgız • PARİS (Cumhuriyet) - Başbakan Tansu Çiller. Fransa'nın önde gelen gazetelennden Le Figaro ıle yaptığı bir söyleşide "Kültürlenmiz birbirine kanşmalıdır" dedi ve kadın haklan konusunda "ülkesinın mirasından gurur duyduğunu" vurguladı. Başbakan. aynca "Avrupa'nın bır Hınstıyan kulübü olmaya son vermesının gerektığım" ifade ederek konuşmasmı şöyle sürdürdü. "Batı'ya sadığız. Fakat bu sadakat, bıze şımdilık fazla bır şey getirmedi, oysa yaklaşık 10 yıldır Yunanıstan. Ispanya ve Portekız, Avrupa Birlıği'nden (AB) milyarlarca dolar yardım aldı." •'Avrupa'nın nasıl Tûrkiye'ye ihtıyacı varsa. Tûrkıye'nın de Avrupa'ya ihtiyacı var" dıye konuşan Çiller, Avrupalılan urküten göçmen emekçı sorununun çözümlenebıleceğıni \e Türkiye'nin AB'ye gırmekle Türkiye'dekı işsizlen dışan göndermeyı düşünmedıgını belırttı. Türk-Romen görüşmeleri • ANKARA (Cumhumet Bürosu) - Dışişleri Bakaru Erdal Inönü, Türkjye ile Romanya'nın bölgenı banş ve ıstıkranna katkıda bulunmaya devam edeceğını söyledi. tnönü ile resmi bir zıyaret için Ankara'da bulunan Romanya Dışışlen Bakanı Teodor Melescanu'nun başkanlık ettiğı heyetler arası görüşmeler sona erdı. Inönü, görüşmelerden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında Romen heyetıyle çok yararlı görüşmeler yaptıklannı belirtti. Türkiye ile Romanya arasında bir serbest ticaret anlaşması ımzalanmasinın öneminı de vurgulayan Inönü. iki ülke arasındakı ticaret hacminın büyük bir sıçramayla 500 milyon dolara ulaştığını ve bu hacmin 1 milyar dolann üzerine çıkanlmasının hedeflendiğını kaydetti AKPM papoPtÖPÜ geliyor • STRASBOLRG (AA) - Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Sıyası Komisyonu'nun Pans'te yapılan toplantılan sonucunda, AICPM Genel Kurulu'nda Türkiye ile ilgilı yapılacak tartışma öncesi. Macar Sosyalıst Parlamenter Andreas Barsony'nin ekım ayı başında Türkiye'yı zıyaret edeceği açıldandı İran, Washington'ı Kuzey Irak'ta Kürt devleti kurmaya çalışmakla suçladı ABD'ye Kürt devleti suçlamasıLALE SARIİBRAHİIMOĞLU ANKARA -Türkiye. Iran ve Suriye dışişleri bakanlan arasın- da 6 ay gecikmeli ve bır gün erte- lemeyle Iran'ın başkentı Tah- ran'da yapılacak üçlü toplantının. Kuzev Irak ve Dublin gelişmele- n nedeniyle gergin bır havada geçmesi bekleniyor Dışışlen Ba- kanı Erdal tnönü'nün, terör örgü- tü PKK'nin Kuzey Irak'taki Kür- dıstan Demokratık Partısı (KDP) mevzilerine saldınsında İran ve Suriye'nin parmağı olduğu yo- lundaki sav lan gündeme getırme- sibeklenivor Ankara'nın. Kuzev Irak Kürt gruplannın uzlaşması amacıyla ÂBD'nin arabuluculu- ğunda Türkıye'nın gözetiminde yapılan Dublin toplantısının ar- dından Irak pohtikasının değış- mediğini savunması da bekleni- yor. Iran ve Suriye'nin. rahatsız olduklan Dublin toplantısının so- nuçlan hakkında Ankara'dan bil- gı istemesı bekleniyor. tran. bu konudakı ilk tepkısinı vererek, ABD'yı Kuzey Irak'ta Kürt dev- leti kurmaya çalışmakla suçladı. İran'ın Ankara Büyükelçili- ğı'nden üst düzey bır diplomat. Cumhuriyet'e yaptığı değerlen- dırmede. Tûrkıye'nın PKK. soru- nu nedeniyle Dublin toplantisına katılmış olmasını anlayabilecek- lerıni belirterek. "Ancak sorun. bölgesel olarak çöziilmelidir. ABD'nin devreye girmemesi gere- kiyor" dedı. lranlı diplomat, tran'ın Kuzey Irak'ta bir çatışma çıkmasından rahatsız olduğunu belirterek. şu görüşlen dıle getırdı. "PKK saldınlanıtın ardında İran'ın bulunduğu haberleri asıl- sızdır. Türkiye. resmen bize hiç- bir zaman "PKK'ye destek veri- yorsunuz" demiyor. Ama. basın- da bu yönde haberlerçıkıyorf İran Dışışlen Bakanlığı tarafından dün yapılan bır açıklamada da. Tah- ran'ın PKK bağlantısı yalanlana- rak. "Türkhe üe güvenlik anlas- mamızvar. Bö\ le bir şey söz konu- su değil" dendi. ABD'nın asıl amacının Kuzey Irak'ta bır Kürt de> letı kurmak ol- duğunu savunan lranlı diplomat, "ABD, bu anıacını öncefederal bir sistemi bölgeye da>atarak yapa- cak. Federatizmden sonra da, za- ten bağımsızlık gelir" dedi. lranlı diplomat. Suriye'nın, Türk Silahlı Kuvvetlen'nın (TSK) Kuzey Irak'a mart ayında ginştiği harekat sonrasında bu bölgede Türk askeri kalmadığı kanısına vardığı için üçlü toplan- tılara katılma karan aldığını söy- ledi. Suriye. TSK harekatına tep- kisı ve PKK örgütü ıle > akın bağ- lan nedeniyle 6 ayda bir yapılan üçlü toplantılannın sonuncusuna katılmaya yanaşmamıştı. Bosna konulu tslam Konferan- sı Örgütü temas grubunun Batı te- mas grubu ıle birlıkte ilk kez 7 eylülde Pans'te biraraya geleceği toplantıda. temas grubu üyeleri Türkiye ve Iran da katılacak. Bu nedenle üçlü toplantının 8 eylül- de gerçekleştınlmesi kararlaştınl- dı. Toplantıda. Irak'ın geleceği de ele alınacak Fransa nükleer denemeye hazır POST IMPHESSIONİSM Dış Haberler Servisi - Dün- yanın en büyuk çevre örgütü Greenpeace'ın engelleme ça- balanna rağmen Fransa'nın. ilk nükleer denemesini bu haf- ta ıçinde yapabıleceğı belırtil- di Fransız Polinezyasf nın De\ let Başkanı Gaston Flosse, Radio France'a verdığı de- meçte "Cumhurbaşkanı Jac- ques Chirac. ilk denemenin ar- dından Paris'e gelmemi istedi. Ben de hafta sonu Paris'e gide- ce0m" diye konuştu. Fransa Cumhurbaşkanı Chı- rac. nükleer denemelere pası- fik'tekı Mururoa adasında ye- niden başlanacağını açıkla- mıştı. Ülkesinın uluslararası piat- formlarda güç durumda kal- masından rahatsız olan Fransız lider. dün televızyonda yaptığı bir açıklama ile nükleer dene- melenn planlanandan önce bi- tinleceğıni ve denemelerin sa- yısının açıklanandan az olabi- leceğını açıkladı. Chirac Fransız tele\ izyonu- nun ıkıncı kanalına verdıği de- meçte "Sonuçlar nc olursa ol- sun Fransa nükleer denemele- re söz >erdiği tarih olan 31 Ma- >is 1996tarihinden önce son ve- recektir~dedı. Fransız Cumhurbaşkanı ilk nükleer denemenin bu hafta içerisınde yapılacağını da doğ- rulayarak "Teknis>enlerdene- me için uvyun zamanın geldi- ğini sö\ ler söylemez denemevi gerçekleştireceğiz" dedı. Chirac yapılacak testlerın savısının 8 olarak açıklandığı- nı hatırlatarak Fransız bılım adamlannın bu testleri gerçek- leştinrken bazı teknik venlen elde etmeyi hedefledıklenni söyledi Jacques Chirac gerekli veri- lerin bütün testler gerçekleştı- rilmeden de toplanabileceğıni. bunun gerçekleştınlmesi du- rumunda kalan testleri gerçek- leştirmeyı düşünmedıklennı bıldırirek "thtrvactmtzolan bü- ghi birkaç testie alabilirsek ta- bii ki daha fazla nükleer dene- meye girme>idüşünmeviz" de- dı." Öte yandan Fransa hüküme- ti Japonya \e İsveç'ı bu ülke- lenn hukümetlerinde yer alan yetkılilerin Fransız Polınezya- sı'ndakı nükleer denemelere karşı düzenlenen gösterilere katıldıklan gerekçesi ile res- men kınadı Hillary Clinton, Çin'e sert çıktı ABD •ABD Başkanı "nın eşi kadınlara uyguladığı sansür nedeniyle Pekin'i eleştirdi. PEKİN (Ajanslar)- Çin'in baş- kentı Pekın'de öncekı gün başla- yan BM Dünya Kadın Konferan- sı'nda bır konuşma yapan ABD Başkanı Bill Clinton'ın eşi Hil- lan. Rodham Clinton. Çın hükü- metini ınsan haklan konusunda eleştirdi Hillary Clinton, Pekın'in hükümetdışı kuruluşlardakı birçok kadının fıkirlerini özgürce söyle- melennin engellendığini bıldırdi. Hillary Clinton. BM 4. Dünya Kadınlar Konferansı'nda. e\ sahı- bi Çin'e insan haklan konusunda sert çıktığı konuşmasında hükü- metdışı kuruluşlardaki birçok ka- dına getirilen engellemenın "sa- vunulamayacagım" belırrtı. Bayan Clinton, özgürlüğün, top- lantı yapmak. örgütlenmek. özgür- ce tartışmak % e hükümetlennın gö- rüşlerinı paylaşmayanlann fıkırle- rine saygı göstenlmesi demek ol- duğunu kaydetti. Hillary Clinton. özgürlüğün. insanlara cezaev lenn- de kötü davranmak >a da banşçı görüşlen ve fîkirleri nedeniyle ın- kar etmek anlamına gelmedığını belirtti. Clinton aynca. ınsan hak- lannın kadın haklan olduğunu ve her ıkısının de tüm hükümetler ta- rafından savgı görmesi gerektığım ıfade etti. Devlet Bakanı A>sel Ba\kal. dünkü oturumda delegelere hita- ben bir konuşma yaptı. Pekın V hofgelJmı:. \ KADIN Yaka karüanmzı \ KONFE31ANS1 takmanıza vardımcı olarım Türk resmi hevet başkanı olarak söz alan Baykal. bugün dünyada kadınlann yasal, siyası, ekonomık \e kültürel hak ve özgürlüklennı elde edebılmek ıçın büyük çaba gösterdiklennı bildirdi De\let Bakanı Baykal. "Bugün eğer uluslararası camia için ka- dın-erkek eşitliğinin sağlanma- sı, kadının insan haklarımn tam anlamı ile gerçekleştirilmesi, ya- sal ve ahlaki bir zorunluluk ha- line gelebilmiş ise bunun nedeni kadınlann dünya çapında bir dayanışma içine girmiş olmaları- dır" dedı. Baykal, bunun ıçın devletler, uluslararası kuruluşlar, bağımsız uzman kuruluşlar ve hükümetdışı kuruluşlann gerekli tüm tedbirleri almakla yukümlü olmalan gerek- tığını söyledi. Boru lıattı için destek • ABD, Azeri petrollerinin Bakü-Ceyhan güzergahı üzerinden uluslararası piyasalara taşınmasma desteğini yinelerken "Banş için kurulacak boru hatlannırf' aralannda geçmişten kalan düşmanlıklar bulunan ülkeler arasında banş getireceğini söyledi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - ABD. Azeri pet- rollennın Bakü-Ceyhan gu- zergahı üzerinden uluslara- rası piyasalara taşmmasına desteğini yınelerken "Banş için kurulacak boru hatlan- nın" aralannda geçmişten kalan düşmanlıklar bulunan ülkeler arasında banş getire- ceğini söyledi. Holbrooke. bölgede ılişkilenn normal- leşmesı açısından Kıbns so- rununun çözümünün önem taşıdığını söyledi. ABD'nin. Bosna Hersek için ortaya attığı \ e aynntı- lan açıklanmayan banş pla- nı konusunda danışmalarda bulunmak üzere önceki gün Ankara'ya ziyarette bulu- nan Holbrooke, Bosna Her- sek Dışışlen Bakanı Mu- hammet Şakirbe> ıle bır or- tak basın toplantısı düzenle- di.Makedonya \e Yunanıs- tan arasında Balkanlar'da ba- nşı etkıleyen anlaşmazlıkla- nn giderilmesınde önemlı bir rol oynayan Holbrooke, Türkiye ve Yunanıstan ara- sında da benzer bır çözüm konusundakı bır soru üzen- ne "Üsküp'ten Ankara'ya gelirken uçakta aramızda daha fazla zaman olsa da bu sorun üzerinde de çalışsak dive konuştuk. Bunlar, son derece zor sorunlar. Bosna müzakereleri için olmasavdı da yine bu tarihlerde Türki- ye, Yunanıstan ve Kıbns so- runlan için Ankara'ya gele- cektim. Kıbns. tüm btı bölge- de Uişkilerin normalleştiril- mesi açısından çok önemli. Taraflann pozis\onlanru bi- liyoruz. Kıbns aklımtan en üst köşelerinde yer alıyor" Ankara'da Bosna konu- sunda temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Bos- na Hersek Cumhurbaşkanı Alia tzzetbegoviç ıle de görü- şen Holbrooke Türk yetkıli- lerle ikili temaslar çerçeve- sınde boru hatlannın da ele alındığını belirterek "Bonı hatian konusuna çok önem v^riyoruz. Ankara'nın boru hatlannın Türkiye üzerin- den geçmesi yoludaki politi- kasuu destekji>onız" dedı. Holbrooke boru hatian konusundaki temaslara bu ay sonunda New York'a ge- lecek bır heyet ile devam edeceklennı söyledi. Türki- ye ve ABD arasındakı ilişki- lenn geliştinlmesınde, ABD'nin Türkiye Büyükel- çisi Marc Grossman ıle or- tak çaba harcayan Holbro- oke. boru hatlannın "banş" ıçın olmasını arzuladıklannı belirterek şu görüşlere yer verdı: u Bu banş için boru hatian sizin doğunuza petrol sahalarından yalnızca petrol değil aralannda çok eskiye dayanan düşmanlıklar olan Ermenistan, .\zerbaycan, Gürcistan ve Tûrkiye'ye de barışı getirecektir. Bu ülke- ler. bü> ük enerji ka> naklan- nın getirecegi karşılıklı eko- nomik vararlarda birlesebi- lirler." " AFGANISTAN Dinci öğrencfler kent ele geçîrdi Dış Haberier Servisi - Af- ganistan'da aş.ın dinci öğren- cı hareketine bağlı Taleban- lar, önceki gece ülkenin ku- zeybatısmdakj Herat kentinı ele geçirdiler Haber. kentte bürolan bu- lunan uluslararası kuruluşla- nn temsılcileri tarafından da doğrulandı Tahran'dakı Afgan yetkılı- ler. De\let Başkanı Burha- neddin Rabbani'nın ehndeki Herat kentinin kısa süren ça- tışmadan sonra Talebanlar tarafından ele geçınldiğını, ancak kent dışında daha yo- ğun çarpışmalann meydana geldiğıni bıldirdiler. Kentte- ki kamu kuruluşlannın Tale- ban hareketı üyelennce ele geçırildiği, çok sayıda görev- linin aıleleriyle kentten ka- çarak İran sınınna geldiklen kaydedıliyor. Kaçanlar arasında Herat Valısı General Muhammed tsmail Han'ın bulunduğu. \ahnin 600 kadar askenyle Afgan-lran sınınndaki Dog- harun kentinde olduklan be- lirtıldı. Herat bölgesi birkaç gün- den beri hükümet kuvvetleri ıle Talebanlar arasında şid- detli çarpışmalara sahne olu- yordu. Afganistan'daki son geliş- melerden rahatsız olan îran Içışleri Bakanlığı dün bir açıklama yaparak tran'a sı- ğinmak ısteyen Afgan mülte- cilere ızin venlmeyeceğini açıkladı. Içişleri Bakanlığı Mülteciler Daıresı Başkanı Ahmet Hüseyin, IRNA ajan- sına yaptığı açıklamada "Af- gan sınırlannın 10 kilometre içerisine \fgan sığınmacüar için gerekli yardımlar gönde- rilecektir"'dedı. Ahmet Hüseyin, tran'ın kuzeydoğusundaki Meşhed kentinde yaptıgı açıklamada BM Mülteciler Yüksek Ko- miserlıği'ne çağnda buluna- rak Afganıstan'da çarpışma- lardan dolayı zor durumda kalan Afgan mültecilere yar- dım edilmesini istedi Meşhed'dekı Afgan kay- naklan, Afganistan'da Aşın Dinci Öğrenciler Hareke- ti'ne bağlı Talebanlar tarafın- dan öncekı gece ele geçirilen Herat kenti ile tüm telefon ve radyo bağlantılanrun kesildi- ğini belirttiler. Uygarlıkları... Cografyası, doğa güzelliklerl... Gelenekleri, yaratıcılıkları... Mimarisi, halk sanatları ve .............. TürkiyemizMeraklısı ıçın özgün araştırmalar ozgun yazılar. ozgun fotoğraflar. . Turkçe ve tngüızce olarak 4 ayda bir yayınlanan Türkiyemiz'in ''6. sayısı, yıne dopdolu. yıne pırıl pınl! • Gürol Sözen "Btr kentten notlar' »Dr Zübeyde Cıban Özsavgıner'Kâtı Hatlar" •Zeynep Yalazkan Gür Tafptnar Hahian" • UUa Tber "Osmauh TopramUtnnda Bir Ressam »Musa Seyırcı "Antafya Surlan' Gcnd Dagrtnas Özgur Yayin Dagıtım Tefc (0212) 526 2S 13 - 519 14 49 Tum yazıUtr TüHe^e ıv Ingützce Ftystı 6U 000 TI YıDlk Abooe: 150 000 TL AKBANK Kültür Sanat Hızmetleri FETHİYE 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo 1994,233 Davacı Fethiye ılcesı, Üzümlü Kahramanlar mahallesı Kütük Sıra No 20"de nüfusa kayıtlı Salıh \e Şüknve'den olma 22.8.1944 dogumlu Necla Güngör vekıllerı avukat Alı Bergamalı, A\. Bayram Türkmen 25 4.1994 tarıhlı dava dılekçe- sıyle aynı hanede kayıtlı Ibrahım \e Hamıde'den olma 10 2.1941 D.'lu Hüsamettın Güngör aleyhıne açtığı boşanma da- vasında davalının adresı tespıt edılemedığınden dava dılekçesının ılanen teblığıne karar venlmıştır. Davalı Hüsamettın Güngör duruşmanın talık edıldıgı 28.9.1995 günu saat 10.10'da Fethı>e 1 Aslı>eHukuk Mahkemesı'nın 1994*233 sayı- lı dava dosvasının davalısı olarak belırtılen gün ve saatte dınlenmek üzere hazır bulunmanız veya kendınızı bir vekılle temsıl ettirmenız gerektiğıne, ış bu ılana ıstınaden belırtilen günde herhangı bır geçerlı özür bıldırır mazeretınız olmadan duruşmaya gelmediğınız takdırde yokluğunuzda >argılamaya devam edılıp karar venlebıleceğı nedeniyle ış bu ılanımız 25.4.1994 tanhlı dava dılekçesı tebliğ yenne geçerlı olmak üzere ılanen teblığ olunur. 14.8 1995 (HUMK'nın213. 377 Mad.) Basın. 40035 BARTLN 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Esas No: 1991 139 Karar No: 1993/499 Mahkememızın \ukanda esas numarası yazılı dava dosyasında davalılardan Bahnye Yalçın"ın yapılan tüm aramalara rağmen adresı tespıt edılemedığınden. ılanen teblığe ka- rar venlmı^ olmakla: Zabıta manfetıyle yapılan araştırma sonucunda dahı adresı tespıt edılemeyen Bahnye Yalçın' a aşağıda bahsedılen 19.10.1991 tarıhl ı karar teblığ yenne geçerlı olmak uzere ila- nen duyurulur. Vlahkeme hükmü: tşbu davanın kabulü ıle. Bartın ılı Kızılelma köyü sınırlan ıçinde tapunun pafta 5. parsel 610"da kayıtlı taşınmazın mevcut tapu kaydının iptali ıle Hasan oğlu. Bahn 4kçora ıle Mehmet 4kçora adlanna tapuya kayıt ve tescılıne, 2- Dava konusu taşınmaz üzerinde bulunan üç katlı kârgir evın davacılardan Bahri Ak- çora tarafından yapıldığının tapunun bevanlar hanesıne şerh venlmesme karar verilmiş- tir. Basın: 40282 AFVON 2. İCRA DAİRESİMENKLLÜN AÇIK ARTTIRMA İLAN1 DosvaNo 1995 104 Tal Bır borçtan dola\ ı hacızlı ve aşagıda cıns. mıktar ve kıvmetleri yazılı mallar satışa çıkanlmıştır Bınncı arttırma İ 3 9 1995 günu saal 14 00-14 15"te Afyon Cezaevı Yanı No lfl'da yapılacak ve ogunukıymetlennın 0 o75'ıneısteklıbulunmadıgı takdırde 149 1995 gunuaynıverve saatte2 art- tırma yapılarak satılacağı Şu kadar kı. arrtırma bedelının malın tahmın edılen kıjınetının yuzde kır- kını bulmasının ve satış ısteyenın alacağına ruçhanı olan alacaklının toplamından fazla olmasının vebundanba^kaparaya çevırme vepavlann paylaitırmamasratlannı geçtnehinın »an olduğu. mah- cuzun satiş bedelı uzennden O o23 oranında K.DV nın alıcışa aıt olacağı ve satış ^artnamebinın ıcra dosyasinda görulebıleceğı. ma>rafı verıldıgı takdırde ^artnamenm bır örneğının ı>tevene gönden- lebıleceğı. fazla bılgı almak ıstevenlenn >-ukanda yazılı dosya numarasıyla daıremıze başvurmala- n ılanokınur 15.8 1995 Muhammen kıvmeti(Mahi\eti ve önemli LiraAdediCinsinitelikleri) -9.600 000 0OOTL8BT4B-328IO3G/HAI marka sanavi tıpi nılman (Bılya) Basın 4000"" BAYBURT SULH HUKUKAL4HKEMESİ RİKİMLİĞİ'NDEN EsasNo 1984 321 Karar No 1992 22 Davacı Orhan Şefik Köklu tarafından davalılar Ibrahim Akar Balkar \e müştereklen alevhıne mahkememıze açılan onaklıgın gıdenlmesı davasının vapılan açık duruşması sonucu veriien hü- küm özetı. Davacının davalının kabulune. dava konusu olan Bavburt ılı merkez Yolaltı koyunde kam 21. 141, 524. 558.907.961 \e 200 parsel sayılı ta^mmazlannsatılmaksuretıvle ortaklıgm gıdenlme- sıne. Karar v enlmış olup mahkememızce v enlen i$bu karar Bağcılar Caddesı, Çıhngır Sokak No 15 Gûngören' Istanbul adresınde ıkâmet eden davalı Şaban oğlu Ekrem Şengün'e tüm aramalara rağ- men teblığ edılemedığınden, ılanen teblıgat yapılmasına karar venlmıj olup adı geçenın bu kara- rın yayımlandığı ılan tarihinden ılıbaren S gün içerisınde temyız edılmedığı takdırde karann ke- iinlestırılerek ınfazının vapılacağı Teblıgat Kanunu'nun 213 ve muteakıp maddelen gereğınce teb- lıgat yenne geçerlı olmak uzere ılanen teblığ olunur. Basın: 40095 ASSOS HOTEL NAZLIHAN Cuma-Pa/ar (2 Gece): Standart odada 2.150.000 TL. Balkonsuz ön odada2J50.000 TL. Balkonlu ön odada 2.750.000 TL. Pazar-Cuma (5Gece): Standart odada 5.4100.000 TL İki kişilik odayı paylaşan 1 kişi yarım pansiyon Otel Disco'suna giriş ve birinci yerli içki ücretsiz İSTANBI'I İRTİBAT BfROSl: ^**^m*M J f c Unıf H Tei.: 6 212 250 W 45 - 250 71 W tf^Pİ^PT^^p OTELTeL:0 2W217U64 niAvtt *w TIUDF co DARENDE KADASTRO HÂKtVILlĞt'NDEN 1993/85 Esas 1994/149 Karar Darende Mal Müdürlüğü'nün davalı Yenice kasaba- sından Abıdın oğlu Mustafa Çağlar aleyhıne açtığı tes- pıte ıtıraz davasının mahkememızde yapılan açık duruş- malan sonunda venlen 7 11.1994 tanhli davanın reddi- ne daır karar ve Darende Mal Müdürlüğü'nce venlen 12.12.1994 tanhlı temyiz dılekçesı davalı Mustafa Çağ- lar'a teblığ edılememıştır, Teblıgat Kanunu'nun ılgıli maddesı gereğınce karann ilanen tebliğıne karar venl- dığınden ılanın yayımlandığı tarıhten ıtıbaren 15 gün sonra teblığ edılmış sayılacağı ılanen teblığ olunur. Basın: 40221
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle