24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 6 EYLUL 1995 ÇARŞAMBA OLAYLAR VE GORUŞLER Batı'dan Dışlanmak... ÇELİKGÜLERSOY A \ rupa ıle aıle birüği kur- madan, sadece kapılan karşılıklı açmak gıbı dunya yuzunde yalnız Turkıye ıçın duşunulen ganp sısteme ginlıp gı- nlmemesı ılgılı tum taraflarca oyle go- ruluvor kı, bınncı derecede onceîıklı ış- ler arasına alınmış En son Clinton ıle Chirac'ın bır araya gelışlennde 4 maddeden ıbaret goruşme cetvelının bın bu olmuş lş o kadar onemlı ABD \e Fransa başkanlannın Turkıye ıle gumruk bırlığınde gorduklen yarar hatta zorunlufük 3 nedene dayanıyor- muş Bınncısı Turkıye'nm Kafkaslaryo- lundakt stratepk konumu ıkıncısı antıla- ık gelışmelerı uçuncusu 65 mılvonluk pazar oluşturması Gorulduğu gıbı etmenlerin (faktörle- rin) ilki \e sonuncusu, açık olarak Ba- tı'nınkendjçıkarianıle ılgılı Bu. bıryer- dedogal Amabudoğallıgı Turkıve'nın de gormesı gerekıvor Ikıncı oğe\e. yanı laikliğin sonunun geimesinin hem Turkı\e. hem de Batı ıçın tehlıke oluşturmasina gelınce burada bır >ol aynmından soz edılebılır Avrupa için bu gerçekten boyle ıken Turkıve ıle sı- nır komşuluğu olmayan okvanus aşırı ABD'nin gerçekten bo\le duşunup du- şunmedigı soz goturur Çunku bu konu- da çok dikkat çekici gelişmeler gozlem- lenmektedır Cl-Vnın açık bır mensubu olan Ba> Graham Fuller'ın Turkıve'de "ıhmh bir Islam" modelı gelıştırmenın topun ağzındakı Mısır \e Tunus gıbı ul- kelere de vapacağı "rejim ihraeı" varar- lannı temel alan tezının henuz \BDde resmı polıtıka halıne gelmedıgı varsavıl- sa bıle Türkive'dekı ılımlı din çevreleri- nin \s>a'ya eğıtim tesisieri j olu\ la yayıl- ması programına (sağladığı destek de- mesek bıle) gosterdığı hoşgoru dunva- nın super gucunun, çoğunluğu Katoiik olan Avrupa'dan biraz farklı politikalar ızledığının açık bır belırtısıdır Turkıve'de RP'ye karşı. daha doğrusu onlann da eski \e tutucu kadrosuna kar- şı gelıştınlmek istenen bu "lümlıük" mo- deüninteolojının, felsefenın ve yakın ta- nhın verdığı bılgılenn ışığında, gerçek bır degerlendınlmesının yapılmasının gereklıhğını, ABD yetkıhlenne anımsat- mak ıstenz Her şeyı ıle bırer "bütün"olan dınler ıçınde yapav. geçki ve siyasal vorumlarla kompartunanlaraynlajnavacağı v e Tur- kıve'nın de bır kobay durumuna duşuru- lemeyeceğı bu anımsatmanın başında gelmelı Ama bu vazımda asıl vurgulayacağım nokta, Batı'nın değıl bızdekı gumruk bır- lığı yandaşlannın korosundan dınledığı- mız bır nakarat olacak Kapılan açmaz- sak. Batı'dan butunüvle koparmışız. Bu- nun siyasal ve ekonomık ağırsonuçlan olurmuş Yunanıstan ın 12 mıl vayılma- cılığı gıbı tehlıkelere karşı vapav alnız ka- lırmışız Ekonomıdedeververbloklaşan bır dunyada, ortada kalırmişiz Bu koroya v enlecek yanıt v akın kom- şularlasavaştehlıkesınde hıç unutulma- ması gereken tek gerçeğın sadece ve sa- dece ABD'nın ıradesi oldugudur Bun- suz, hıçbir verde vaprak kımıldamaz. Ekonomık bloklardışındakalmava ge- lınce dunyada bu durumda tek ulkenın bız olmadığımızı duşunmekte varar var Herkesın demeveyım de çoğu kışınin birbirini kazıklayarak gul gıbı geçinıp gıt- tiği bir ulkede. bu duzeni altust edecek ekonomık ıhtılallenn cesarehnı anlaya- bılrruş değılım Batı'dan "sosval" olarakkopmaya ge- lınce, hıç boyle "bır tehlıkenın olmayaca- ğının altını çızmek ıstenm Tek koşulla Turkıye, kendı ıçınde sıl- kınır, varlıklannı bılırve ıyı değerlendı- nr, üretımının sayısını arttınrve nıtelığı- nı (kalıtesını) duzeltırse, Avrupa, yanı başındakı bu komşusuna. ancak saygı du- yar Tflridye bunu başarabilir mi? Genel tabloya gore bu olasıuk çok çok zayif. Ama madem gumruk birüği ile ka- çınılmaz bıçimde bir vaşam kavgasına ve olum kalım savaşına girilecekrir.bu çaba- nuı çok çok daha azuu,Turkıve kendı ıçe- nsınde gostermelıdır Bu volda örnekle- re de. dikkat çekecek oranda sahıp Bır yazann, kendısınden soz açması değeryargılansıstemındeyakışıksızgo- rulur Onun ıçın bınncı örneğı sadece satır başlannı ko>arak anayım Istan- bul'da kamuya varariı bir dernek. yanı kazanç dağıtacak ortaklan olmavan tum çalışanlan memur turunden bir kuçuk kuruluş. 15vıhçinde.birdiziişvaph: l 1- kenın karavolunda en buyük gınş kapı sının sokulup Avrupa nın en genış, ve donatımlı gumruğu halınde venıbaştan yapımındanbaşlayıp Istanbul un kultur kalıtında(mırasında) kapısı kapalı veha- rap nıcelennın onanlarak dunva orrıek- len ıle>anşacak nıtelıkteaçılmasınauza- nan bu eserler Turkıye basınından çok 1u dahafazla dünya medvasının ilgisiniçek- ti. Turkıve adının sadece Gecevansı EkspreM filmı \e anarşı olaylan ıle anıl- dığı bir dönemde bu salonlara v e gul bah- çelenne Amenkadan Avustralya'ya ka- darbırvelpaze ovgulerduzdu Çumhur- başkanıOzaLbırgun\\ashıngton Post u zıyaret ettı Ertesı gun gazetede tek satır bıle çıkmadı' Aynı VVashington Post Ye- şü Ev 'e hiç haberimiz olmadan yannı sa>- fa ayırdı. Time'da. Nevvsvveek'te bir say- fa koparabilmek, bir olaydır. Bu dergıler. bunu kendılıklerınden yaptılar Bizdavet etmeden ve tek kuruş masraf da etme- den, Istanbul parklannı ve koşklennı goklere çıkardılar Sonunda Fransa Cum- hurbaşkanı, hıç habersız gelıp. y ılbaşı ta- tılını bu eserlenn kuçuk olçeklı bınnde geçırdı Ikıncı ornegım, dahayenı tanhlı Ha- lıç'te Rahmi Koç Sanayi MuzesL Mlah bılır kı (bır de okuyuculanm bı- lırkı), benimgonlıimnesanayideıunede ozel sektorden vanadır! Endustrinin, so- nunda bu dunyada yaşamı sona erdirece- gine inanıyorum. Ozel sektorun ve ozel- likle buv uk kapitafin iseTurkKe'de tek ta- banca olmasına karşıyım. \ma bu ışte konu ne sanayi. ne de ka- pitaJ! Halıç kıvısında meydana getırılen eserde alkışlanacak şey, sadece "başan ve nıtelik." Bu ekıp, endu>tn yenne tam ters von- debirkonuyu,(dı\elımbırarkeolojı mu- zesını) eleabaydı aynızevkduzeyinı tııt- tururdu. Once zengın koleksıvonun sahıbı Rah- mı kov u sıstematik çalışmasından ve sabnndan dolavı kutlamak gerek Sonra restorator mımar gelır Profesorler Taş- kışla \e Maden Fakultesi nın ıçlerını be- ton katlaratarak katletmı^ken mımarlar Erkan Bıçak. Fahrettin Ayanlar. Neşe Er- gin, \v su Dıkmen. Semin Fesçıoğlu, Gu- ray Kısakurek ve Emel lçleven,burada hem masıf kâgır bınayı olanca görkemı ıle onarmış hem de boşlugu mobıl bır sıstemle doldurmuş Ilerde bu müze bo- şaltılırsa vapı hıç zarargormez En son da her ob)e\ ı olabilecek en ustduzey zev k- le bakım ve özenle yeıieştiren ve kun>e- leyen ekıpgelıyor Dunya omeklen içinde ust duzeyde bir yapıt karşisindavız Gunev kıyılanmızdakı oteller de çok guzel yapımlar Ama onlar Batı dakılenn bırer kopyası Halıç tekı eser ıse ozgun Bir Osmanlı yapısında Batı endustrisi urunlerinin seçkin bır sentezi. HaİK, çoplugune duşmu^ bır ıncı tane- si bu muze Hep ımi ze gitmemiz gereken volu ve vo- nu anlatıyor sessızce Avrupa kurullannın kapısında kulıs kuvruklanna gıımeden kendi harabele- nmizimanıureyeçevırmenın volu Bu >ol kolav mı? Ve bir çiçekle v az olur mu? Hiç kolav değıl. Yaz da boy le gelmez! Amabunlarzorluklanaşmanınvonte- mını ve orneğını gostenyor Toplum. us- tundekı olu toprağını sılkelerse devlet dev letlığını bılırse ozel sektor v e burju- vazi, fistune dıişenı vaparsa ve ozellikle onündekı dunva ornekJerine avak uvdu- rursa, çozumler bırer bırer gelır Yıflar bov u yatvannak da kolav mı? Hn, değıKe buyolun vanı içtoparlan- ma ve ıç ureümin yadsı namayacak bir ni- telıği var: Savgın ve onurlu' ARADA BIR Prof. Dr. COŞKÜN ÖZDEMİR Amlarda Azra Erhat 6 Eylul 1982'de yıtırdığımız Azra Erhat'ı tanımış ol- mak, onunla bırlıkte bulunmuş olmak bır ayrıcalıktır Ulkemıze bırbırınden aydınlık ınsanlar yetıştıren Koy Enstıtusu nden ve Hasanoğlan'dan mezun arkada- şım oğretmen Hasan Bıleciklı'nın 1972 yılında be- nı ılk kez goturduğu kapısı herkese açık bır evde, Sa- bahattin Eyuboğlu'nun Maçka'dakı evındetanıdım Azra Hanım ı En aydın en guzel ınsanların buluştu- ğu dunya guzelı bır yerdı burası Bırkaç basamakla eşığe vardığınızda ıçerıdekı o çok zengın kultur ve sanat dunyasıyla karşılaşıyordunuz hemen Odalar dolusu ve bırbın ustune yığılmış kıtaplar, çeşıtlı dılde dergıler yayınlar resımler, mınyaturler Nedenseen çok Balaban'ın resımleıı kalmış belleğımde, gırınce soldakı duvarda Sade, gosterışsız, mobılyasız ama ıçınde bılge ınsanların yaşadığı soluk aldığı, bırlıkte çalıştığı, bırlıkte urettığı yaşanası bır dunya koşesıy- dı bu Kışılıklerıyle davranışları ve uğraşılan ıle se- vındırıcı olduğu kadar, şaşırtıcı ve bırlıkte olmanın bana sınırsız mutluluk verdığı bu ınsanlar arasında yaşıyordu Azra Erhat Ne kadar guzel, ne kadar do- yurucu ve ne kadar zengınleştırıcı bır şeydı onunla bırlıkte olmak onunla soyleşmek Yıllar sonra bu duyguyu acı veren bır konumda yenıden yaşayacak- tım Yaşar Kemal'ı Magdi'yı, Tilda'yı ve Vedat Günyol'u orada tanıdım Bana Eyuboğlu'nun aracı- lığı ıle Ingıhzcemı ılerletmem ıçın ders veren guzel ve zarıf Bella Hanım'ı da YON dergısının Sosyalızmın gundemde olduğu bır donemdı Doğan Avcıoğlu nu, llhan Selçuk'u, Mumtaz Soysal ı coşkuyla okuyorduk Sabahattın Bey sosyalızmı kurmak ıçın askerlerden onculukya- da destek beklemenın yanlış olduğunu vurguluyor- du Planlamacıların kuserek gorevden aynlmalannı eleştırıyordu Kahrolası ellerın yıktığı Koy Enstıtulerı'nın kuruluş gunu olan 17 Nısan'ları bu grupla bır arada enstıtu çıkışlı o aydınlık ınsanla bırlıkte tadına doyulmaz ge- celerde kutluyorduk Sarayburnu'nda o sıralarda unu ıle bırlıkte norozu da kabaran Yaşar Kemal'ın nab- zını sık sık denetleyışım en tatlı anılarım arasındadır Azra Erhat'ı sonrakı yıllarda yakın dostluk ettıgı ça- lışkan, yureklı yaratıcı arkadaşım Türkân Saylan'la bırlıkte gordum Dostlarım Semra ve Mehmet Ce- mal aracılığı ıle de bağlantımız suregeldı Ama gelın gorun kı yıllar sonra onunla çok daha sık bırlıkte ol- mak fırsatı, yazık kı, yakalandığı amansız hastalık nedenıyle ortaya çıkıyordu Teşvıkıye'dekı evınde eforsuz kusmaları nedenıyle onu gormeye gıttığım- de oncekı hastalığının bır beyın metastazına yol aç- tığını duşunduren belırtılerle karşılaşttm Onu hemen bızım klınığe yatırdım Yazık kı ıncelemeler duşundu- ğum olasılığı doğruluyordu ve yapacak pek bır şey de yoktu Bırkaç ay bızım klınıkte bır odada çıçekler ve kuşlar ıçınde yartı Odasını susleyen şeyler ara- sında ıkı buyuk ıkı guzel ınsanın buyuk boy fotoğ- rafları yer alıyordu Sabahattın Eyuboğlu ve Halikar- nas Balıkçısı ve onları çevreleyen kuşlar, kuşlar ve yıne kuşlar Akın akın onu zıyarete gelen Turkıye'nın seçkin kultur ve sanat ınsanlarının ozen ve kaygı do- lu ılgılerı ortasında onun doktorluğunu yapmak her gun bırlıkte olup mavı yolculuklardan, soylenbılım- den (mıtolojıden), Homeros'tan soz etmek, bu gu- zelım soyleşılenn tadını çıkarmak ama olume doğ- ru donuşu olmayan bır gıdışı onleyecek olanaklardan yoksun bulunmak benım ıçın buyuk bır dramı yaşa- mak olmuştur Selim lleri'nın belırttığı gıbı, onu ve kışılığını anlat- mak zordur O, ınsanlıga onur veren, yaşama lezzet katanlardandı Halıkarnas Balıkçısı nın hakkı var O aynı zamanda gonul venlecek bır ınsandı Azra Er- hat hıçyakınmadan, sızlanmadan yıpranmadan, bo- zulmadan ve guler yuzu ıle, yuzundekı aydınlıkla ve tum guzellıklerı ıle bırlıkte goçup gıttı Değerlı tablo- larını olumunden once dostları arasında paylaştırmış- tı Benım payıma da onun anısını taşıyan bır Abidin Dino duştu Bu ınceler ıncesı guzeller guzelı Azra Erhat unutulurgıbı değıldı Keyıf duşkünlenne özel "Işte Istanbul" manzarası ve nostaljık canlı gıtar ıle unutulmaz geceler. Rez. Tel: 252 27 10 Bu düzende yargı... Av.TURGUTİNAL Y enı yargı yılının başta ulusumu- za, > argıda gorev surdurensavcı avukat arkadaşlanmızla yargı aı- lesıne kutlu ve uğurlu olması dı- leğıyle soze başlıyorum Neva- zık kı vargı uzenne vıne agıt do- lu tumceler yer alacaktır Bız bovle vazıvı vargı ıçınvazmaktan hıç mutludegılız çokhuzursuzuz Her venı hukumet programında olduğu gıbı son hukumetlerın programlarında da demokratıkleş- me paketı adı altında yargı ve hukuk reformlan- na bu kez çok genış yer avnlmı^tı -\ncak huku- met dort vıhnı doldurmuş yenı bır seçım vılının ıçıne gırmış durumdayken, yargı ve hukuk refor- mu konusunda cıddı bır adım hâlâ atılamamıştır Turkıv e'de yargı ve hukuk reformu hukumet v e partı programlarında Meclıs kursulennde. soylev ve konferanslarda malzeme olarak durmaksızın kullanılmaktadır Bu gıdışle de kullanılması sur- durulecektır Yargı ve hukuk reformu ıstenmesı başkadır gerçekleştınlmesı ayn bır sorundur Ke- sın ınanıyoruz ve ıddıa edıyoruz kı ulkemızdekı buduzen yargıreformununvapılmasınaızınver- mevecektır Üzavan ve bıtmeyen dava guvensız ve ıktıdara baglı vargı. -\dalet Bakanlığı'nın emrınde Mec- lıs'e \ e hukumete bağımlı \ e muhtaç adalet de du- zenı desteklemekte duzene hızmet etmektedır Yapılabılse vargı ve hukuk retormu mutemet hâkimtıpınesonverecektır Ancak bunu duzen ıs- temez Yargı ve hukuk reformu cumhunvet savcılan- nın ve adaletın emnnde adlı polısı getırecektır Duzen adlı polısın gelmesını ıstemez çunku du- zen adlı tahkıkatın ıdarenm emnnde kendı ıste- ğı dogrultusunda >urumesını ıster Çunku duzen. kaçakçısıyla ruşvetçısıyle faılı meçhul sıyası cı- navetlenyle, gorev suııstımalı ıçınde yuzen kamu organlarıyla çarkını yurutmektedır Yapılacak vargı ve hukuk reformu. adlıyeyı çağ- daşlaştıracak teknıgı getırecek bılgısayarlasurat- lendırecektır. \argının suratlı olması, teknıgın gel- mesı. duzenın arzusu değıldır fşıne gelmez O, uzayan adalet ve bıtmeyen dava ister Duzen, hakkı çığnenen ış kazasında ayagı ve kolu kopan va da olen ışçının açmı> olduğu dava- nın bır ayda bıtmesını ıstemez Duzene gore da- va >ıllarca surmelı >11lık. vuzde 30 faızlerledava davalıktan çıkmalı ve bıkan ve muhtaç kalan da- vacı. kendı aleyhınde bır anlaşmaya mecbur kal- malıdır Duzen dev let aleyhıne dava açan. devletle ıh- tılatlı olan yuzbmlerce yurttaşın davası onlarca yıl >urmelı, sonunda hak kazanılırsa buyuk enf- lasvonlar vuzunden hak haklılıktan çıkmalıdır Duzen bunu ıstemektedır Duzen sıkı>onetım mahkemelennde dev let gûv enlık mahkemelerın- de olaganustuhal mahkemelenndevargılanansı- yasılenn davalannın, takıp edılen kohne ve eskı usullerle bazı kerelerdüşmesını ve unutulmasını ıster Adalette duzenın ısteğı olmaz Adalette hu- kuk olur Adaierte hak olur Adalet çığnenen hakkı suratlevermek ıster Su- rat duzenın arzusu değıldır Ulkede duzenle yaşayan duzenle çarkını kuran, duzenle halkını aldatan halkının hakkını yıven, çığneyen, ezen, tanımavanlar ağır bastıkça duze- nı kendı polıtıkaM kabul eden hukumetler bulun- dukça vargı ve hukuk reformu gostermelık bır soylev malzemesı olmaktan hıçbır zaman kurtu- lamavacaktır Bir partinin dünü, bugünü, yannı C HP'nın ıvedı olum-dınm sorunu hukumet ortaklığında kahp kalmamak Obur uzun surelı tum sorunlar az ya da çok süre ıle ertelenebılır Ama bu ışın hemen çozulmesı gerekır Bu konuda ulkenın en buyük ışçı kuruluşu goruşunu açıklamıştır u ... parti temel Ukelerine av kın bır çizgi ıçındedır Bu tavirCHP'vı vıprattıği gıbı muhalefet guçlennı /av ıflatmakta, demokrası mucadelesıne zarar vermekte, çaltşanlann daha da ezılmesıne neden olnıaktadır..."" Sorun budur Ne var kı bu gerçegı kabul etmek partıvı vonetenlenn ışıne gelmez Gunden gune değı^en gerekçelerle bu sorundan kaçarlar, uzak durmaya çalışırlar Hem ıl vonetıcılennın hem genel merkezde ılen gıdenlenn tek tutkusu ne pahasma olursa olsun. hukumette kalmaktır Çünku partıvı tuketmış bıtırmışlerdır Bu tutumlanna bahane olarak da valan yanlış gerekçeler ortava atarlar Bın "Hükumetten avnlmak ıvi olurdu. ama ış ışten geçtı"dır, oburu "Onurlu. \t kârlı bir ortaklık ıçın u/laşma sağlanz. olmazsa avTilınz" yalanıdır \ ıllardır avlardır bu sov lenır Sonra da en kuçultucu en çok havsıvet kıncı sonuçlara bovun eğılır Çunku kendı ellen ıle >erle bır ettıklen ÇHP'denkalıt(mıras) olarak ne kurtarırlarsa bu bıle bır kar sayılır Hesap budur' Şövle. ov tepe aşagı duşe duşe (Olsa olsa) on beş vırmı mılletvekılı çıkabılır Bu mıllervekıllennı de uzak duranlara bırakmak işlenne gelmez ılk hesap budur Bovlelıklegelecegın ÇHP'sını de yıyıp bıtıreceklerdır Vanı Turk- Iş'ın çok ıv ı belırttığı gıbı "muhalefet gorev inı" de çalışmaz hale getıreceklerdır Çunku bugun partıde söz ^ahıbi olanlar her şeve bovun eğen uzlaşmavı her onenvı buvruk sayan 'Ya sev, ya terk et'?! ü M~ HP | % / • ülkemızıva I ^ 1 1 sevmemızı I ^U I vadaterk -X_ • _A. etmemızı ıstıvor bu amaçla da sokaklan afışlerle doldurdu Ilk başta haklı ve mantıklı bır ıstek gıbı ılgımı çektı sonra da kımın neyı sevıp sev medığı konusunda ıkıleme du^tum Ulkeyı sevme kavramını homutlaştırmak gereğını duşunerek ortalama bır MHP h ıle kendımı kıyasladım kımın ulkevı sevdığıne ve kımın bu topraklan terk etmesıne sız kararvennız' -Ben jurttaş olarak bu ulkede vaşavan tum halkı sevenm MHP lı valnızca Sunnı Turklerı ^ever O anlamda ben bırlıgı sevenm MHP lı, boiuculugu -Ben, vurt olarak Kurtuluş Savaşımızla kazandığımız ve Lozan ıledunva>a tanıttığımız sınırîar ıçındekı topraklan sevenm MHP'lı Asya Turkluğunu sever -Ben, bağımsızlığı bır ulkenın namusu savar ve ulkemın bağımsızlığını sevenm MHP lı bağımsızlığımızı ıpotek altına alan ve ulusal namusumuza goz kovan \menka'> ı sever -Ben, ınsanın ınsanca yaşavabıleceğı ve evrensel ınsan haklannın guvencesı, demokratık ve katılımcı bır sı>a;>al sıstemı sevenm, MHP lı ınsan haklanndan netret eder uzenne geçırdığı polıs ünıforTnası altında bıle 'Kahrokuh insan haklan'dıverek faşıst bır siyasal sıstemı sever -Ben akıl ve bılımı sevenm, MHP lı sevmemızı ıstedığı vatanımızın bınbır guçlukle yetıştırdığı bılım, kultur, sanat ve duşunce ınsanını katlederek genyı ve cehaletı sever -Ben uretkenlıgı ve emeğı kışılıksız kımlık belırtısınden voksun hukumet ortaklıgını nasıl ıktıdar saymışlarsa omurgasız, guçlunun agzına bakmaktan başka bır şev beceremeyen muhalefetı de muhalefet dıye sergılemeve çalışacaklardır Oysa. uzağa gıtmeve ge'rekyok 1950- 1960 ÇHP partı gruplannı bır baksınlar Okusunlar okumavaellen degmezse bılenlerden oğrensınler çıkar beklemeven odevıne duşkun ozu sozu bır, vureklı bır muhalefetın ne yaman bır guç olduğunu goreceklerdır Belkı de bu bır olmaz duştur Bov le uzlaşmacı ufacık bır ıktıdar sevenm, MHP lı, emegın hakkını ısteven ışçı onderlennı oldurerek sermayevı sever -Ben, adaletın v argısalını sevenm MHP'lı adaletın mafyasılını sever -Ben, polısın halkın malını. canını ve namusunu koru>anını sevenm MHP lı polısın halka kurşun sıkanını ve ışkencecısını sever -Ben ıçtenlığı ve açıklığı sevenm MHP'lı bır elınde ıçkı bır elınde Kuran'ı sever -Ben alınten ıle kazanmavı sevenm MHP lı haracı sever -Ben ınsanı sevenm, Ara seçim ve Yüce Divan...Ikı vıldır Meclis tekı sandalye saj ısı 22 kışı eksık bunlann 16 sı Günevdogu ıllennın Anav a^anın 78 maddesı TBMM u>ehklennde boşalma olması halınde ara seçımegıdılırdıvor "gıdilebilir*l demı>or Yanı 3, 5 8 de ol»a anavasanın emn yenne getınlecek, valnız bır seçım donemınde bu ışlem bır kez uygulanacak Anavasanın ahlakı mantıgı budur Egemenlık kav ıtsız şartsız mılletın olduğuna gore bu 3- 5 kışı mılletın egeınenlığını temsıl edecekler olmaz ıse etmemış oluvorlar Hanı TBMM Başkanı hep vakınır seçmenler her gun vuzlercesı Meclıs e gelıyorlar Mılletvekıllennı zıvaret edıp sorunlanna çare anvorlaronun ıçın mahallı ıdarelere vetkı vereceğız, tedbır alacağız dıvordu va Ve anayasanın değıştınlmesı sırasında zıvaretçılenn Meclıs'egelmeM )asaklanmıştı va Demek kı mılletın (seçmenın) daıma vekılıne ulaşması. sorunlannı aktarmasi mantıklı ve ahlaklı 4ma Güneydoğu nun 16 mılletvekılı vok, vatandaşın muhatabı vok, burada ahlak ve mantık zedelenmıvor mu' Anavasa gozardı edılmıyor mu; Edılıyor Hıçbır partı ışın bu mantık ve ahlak ılkesinı kendı gözunu korur gıbı korumamış gostermelık çabalar partı çıkarlan ıkı yıldır hıçbır sonuç alınamamasina neden olmuştur DYP'lı Tavan bu hesabı ıvı yapmış Ara seçım 1996 genel seçımınden brr yıl once vapılırdıvor 2-3 gün eksık olursa anayasavı ıhlal etmış oluruz dı>or o zaman bu ış vuce dıvanlık olur dıvor Ovsa bu ış ıkı vıldır yuce dıvanlık vanı anavasa açık açık ıhlal edılmektedır Anayasa suçu ışlenmektedır Işın mantığını ve ahlakını unutup 3 5 8 mılletvekılı ıçın ara seçıme boş verenler, bu kez 22-23 tartı^ması çıkardılar Yanı 23 olursa anavasanın emnnı yenne getınnz havası attılar halkı bu mantıkla aldattılar Meclıs tutanaklanndan açık seçık devamsız gorunen Bcdrettin Dalan ın ıstıfasını kabul etmedıler Bedrettın Bey her uçavda bır gelıp maaşını alarak sıvışıp gıttı, hıç kımsebukonuva bulaşmak ıstemedı Neden çunku hıçbın ara-seçım ıstemıyor bu olav bıle butun mılletvekıllennı \ uce Dıvan'a göturmeve veter artar bıle Şımdı ara seçım tumden ertelenıp genel seçıme değın seçım yok denıldı Şereflersoz kınntısına boyun eğen bır hukumet ortağının muhalefetı de sılık bıçare olur GHP yı hala sevenler beğenenler, ÇHP ye hala umut bağla>anlar kurultav delegelennın kararlannı beklıvorlar Acaba "onlar bile CHP'vı kurtaramaz nu 9 " Hem kendı kışılıklenne, hem de ÇHP nın onurlu geçmışıne »avgisi olanlann kurultaydan hukumete devam karan çıkarsa v apacaklan tek şey kalmıştır "Buvrunü>eBği, ev"vaUah" dıye eve çekılmek Orhan Barias CHP uyesı MHP'lı sılahı sever -Ben banşı sevenm MHP'lı savaşı sever -Ben doğavı ve çevrevı sevenm, MHP lı. veşıl alan ve ormanı katledenlenn rantını sever -MHP lı ıle benım gıbı duşunenler arasındakı farklan daha da sıralavabılmz Aramızdakı tarklan gorunce, gerçekten de bınlennın bu ulkeyı terk etmesi gereğı apaçık ortaya çıkıvor Lzun soze ne hacet sızler karannızı vennız, hak eden bu ulkede kalsın Şahin Büyüker / Istanbul konusudu oldu Şımdı kım şerefsız onun takdınnı size bırakıvoruz Anayasa ve fırsatlar dikkat edersenız açık seçık tam ıkı vıl kullanılmamıştır tabıı burada başta mıllete venlen şeref sozlennı de unutursak eksık olur Kjsası suçlu mılletvekıllen Ama tabıı bunlar kendılennı Yuce Dıvan a gondermeyeceklenne gore bu ışlem ne zaman tamamlanır7 Refah vollavamaz çunku kendısı de bu ovunun ıçınde uv umsuzluk göstererek bırçok şevı engellemıştır M. Hulusi Erdem Mımar PENCERE Şaplatanlık!.. Bugun koşemı La Fontaine'ın bır masalına ayır- mak ıstedım, Sabahattın Eyuboğlu'nun Turkçe- leştırdığı bu unlu oykunun sırası dıye duşunuyorum • Şarlatanlar eksık olmaz dunyadan Bu mesleğın, ne hıkmetse, Hacısı hocası boldur her zaman Kımı peygamberım dıye çıkar ortaya, Kımı Çıçeron geçınır koyde kentte Bu sozde Çıçeron 'lardan bın Oyle ovuyormuş kı kendını, Soz sanatının tannsıymış nerdeyse Bır hımbılı, bır mankafayı, bır hoduğu Bulbul gıbı konuşîururmuş ısterse - Evet baylar, dıyormuş kuknyerek, Bır hoduk, bır hayvan, bır eşek, Bır eşşoğlu eşşek getınn bana, Uğraşıp adam edeyım, ınanmıyana, Gelsın nutuk çeksın onumuzde Bu sozler kralın kulagına gıtmış, Çağırtmış ustadı saraya, demış - Bır guzel boz eşek var ahınmda benım; Bu eşeğın hatıp olmasını ısterdım - Başustune, demış bızımkı, Sız ıstersınız de ne olmaz kı? Bır haylı para almış oncelık olarak; Tam on yıl sonra eşeğı kursuye çıkaracak. - Yoksa, demış, asın benı razıyım, Sırtımda butun dıplomalanm Ve başımda ıkı uzun takma kulakla Saraylılardan bın yanaşıp şarlatana, Gızlıce demış kı kulagına - Gormeye geleceğım senı asılırken Tam darağacına yakışacak adamsın - Sen hava alırsın, demış şahatan, On yılda ya kral olur, ya eşek, ya ben. • La Fontaıne sonunda dıyor kı "Henf haklı Asıl on yıl bekleyen delı Bugunu gun etmek mesele On yıl sonra kım ole, kım kala' " • On yıl uzun bırsure- Ya beş yıl? La Fontaıne bu masalı yazdığında dunyada sana- yi devrımı gerçekleşmemıştı, 17'ncı yuzyılda ne rad- yo vardı, ne otomobıl, netelevızyon, ne bılgısayar 1 O donemın on yılı, çağımızın bır yılı gıbıdır, bılımsel teknolojık devnm zamanı kısalttı, yoğunlaştırdı, şım- dı dıyebılır mıyız kı Beş yılı bekleyen delı Gununu gun etmek sorun Beş yıl sonra Kım ole kım kala 1991 yılında DYP-SHP koalısyonu kuruldu DYP yurttaşa ıkı anahtar verecektı "Bın ev anahtarı, öte- kı otomobıl anahtan " SHP (bugunku CHP) yurtta- şa "demokratıkleşme" sozunu vermıştı Aradan dort yıl geçtı Genel seçımın elı kulağında DYP ıkı anah- tar yerıne "5 Nısan Kararları"y\a vatandaşın canına okudu SHP (CHP) ıse demokratıkleşmenın D'sını gerçekleştıremedı Ortaklık kurulduğunda enflas- yon yuzde 60 ıdı Bugun yuzde 80. • La Fontaine'ın "Şahatan") haklı mı? Sorun gununu gun etmekte mı yatıyor? Şarlatanların tezgâhında sıyaset dokumak anla- şılan zamane tekstılı oldu Ama zamanı dolmadı mı bu polıtıkanın? KÂR DAĞITIMI GORBON IŞIL SERAMİK ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU'NDAN Şırketımız 01 Mayıs 1995 tanhlı genel kurulunda dağıtımına karar verılen 1994 kârı 18 Eylül 1995 gününden itıbaren dağıtılacaktır. Bu tarıhten itibaren ellerındekı birınci, ikıncı, üçüncu tertıp hısse senetlerinın 1994 yılı kuponlarının ibrazı mukabılinde beher 1000.- TL'lık hısseye (250 TL.) iki yüz elli %00 TL. kâr payı (temettü) ödeneceğı bıldırılir. Sayın hıssedarlarımızın yukarıda bildırılen tarıhten itibaren Ecza Sokak Safter Han No: 6 Levent - Istanbul'daki şirket merkezine başvurmalarını rıca ederiz. MAHİR ÇAKIR karanlıktı tetık çeken eller ve o ellere sılah verenler sen acıma bana ben lekelemeden on dokuz yaşımın onurunu geldım bugune 6 Eylul 1979 HOP4 AİLEN MESEN OTEL AKÇAKOCA Orman denız «esMzlık havuz plaj Cuma pazar 2 gece ı gun Oda+kahvaltı 2 kışı 3 500 000 TL Pazar perşembe 5 gun Oda^kah\altı 2kı,ı 7 87MXl0-TL Rez 0^74611 4436-3678 Romanlannız ve ansıklopedılennız yennızden alınır Tel: 554 08 04
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle