25 Mayıs 2022 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
6 EYLÜL 1995 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11 bıgiltere Dışişleri Bakanı Ankara'da • ANKARA(Cumhuriyet Bürosu) -Ingiltere Dışişleri Bakanı Malcolm Rifkınd, Bosna soranu ve bazı uluslararası sorunlan görüşrhek üzere dün akşam Ankara"ya geldi. Rifkind, Esenboğa Havaalanf nda yaptığı açıklamada, Ankara'daki temaslan sırasında ekonomik ilişkıler ve Türkiye'nin Avrupa Birlığı ile gümrük birligine girmesi konusu üzerinde de durulacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Süle>Tnan Demırel. Başbakan Tansu Çiller ve Dışişleri Bakanı Erdal Inönü ile görüşmelerde bulunacak olan Rifkind, bugün ilk oiarak Özelleştırme Idaresı Başkanı(ÖlB)Ufuk Söylemez'le bıraraya gelerek. Ingiltere'nin PTT'nin T'si konusundaki ilgisinı dile getirecek. Rifkind, Bosnalı Sırplann lideri Radko Miladiç'in •'NATO operasyonlannın devam etmesı halinde buna daha şiddetli karşılık verecekleri" yolundaki açıkJamalannı "çok akılsızca" oiarak nitelendirdi. Atina-Üsküp diyaloğu • MONTEREY(AA)- ABD Başkanı Bill Clınton, Yunanistan ile Makedonya dışişlen bakanlannın önümüzdeki hafta New York'ta görüşmeyi kabul etmelerini "Balkanlar'da banş ve ve istikrara doğru atılmış önemli bir adım" oiarak nıteledı. Öte yandan New York'ta imzalanacak bir anlaşmayla Yunanistan'ın Makedonya"ya u>guladığı ambargoyu kaldıracağı ileri sürüldü. ÇHntofl'dan Ürdün'e baskı • VVASHINGTON(AA)- Kasıtn 96 seçimlerine hazırlanan ABD Başkanı Bill Clınton'ın Ürdün Kralı Hüseyin'den ülkesinin Irak ile sınınnı kapatmasını istediği bildirildi. Clinton'ın Saddam Hüseyın'in işbaşından uzaklaştınlması içın Ürdün'e baskı yaptığı ve Bağdat'ta "Washington'a >akın'" birgeneral liderliğınde yenı bir rejim oluşturulması için çaba harcadığı belırtildı. Gorbaçov Atina'da • ATtSA(AA)- Yunanistan'da komünistler, eski SSCB'nin son lideri Mihail Gorbaçov'u "istenmeyen adam" ilan ettiler. Yunanistan Komünist Partisi, bir konferansa katılmak üzere Atina'da bulunan Gorbaçov'un SSCB'nin dağılmasına \e Doğu Avrupa'da komünizmin yıkılmasına sebep olduğunu söyleyerek "Seyyar satıcı Gorbaçov'un Yunanistan'da yeri yoktur" dedi. Rusya'ya karşı yumuşama • STRASBOURG (AA) - Çeçenya'ya yapılan kanlı saldınlar sonrası Rusya'nın tam üyelik başvurusunu askıya alan Avrupa Konseyi. Moskova ile ilişkılennde vıımuşama karan aldı. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Siyasi Komisyonu'nun Paris'te yapılan toplantılan sonucunda Rusya'nın tam üyelik başvurusunun askıya alınması ile ilgili karar geri alındı. Fransa'da terör korkusu • STRASBOURG (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac. ülkede son bir ay içerisinde meydana gelen bombalı terör saldınlan üzerine, hükümetten sınır kapılannda kontrolleri artırmasını istedi ve diğer Avrupa'lı ülkelerin güvenlik sistemlerini geliştirmemeleri halinde Schengen sınır anlaşmasını tekrar gözden geçırebileceklerini söyledi. Fransa. Almanya, Belçika, Hollanda, Lüksembourg, Ispanya, Portekiz arasında 26 Mart'ta uygulamaya sokulan anlaşma ile ortak sınır kapılannda kontroller kaldınlmıştı. NATO yeıriden vuruyor NATO operasyonu Saraybosna pazar yennın Sırptar tarafmdan bombalanması ve 37 kişınin hayatını kaybetmesı. 80den fazla kışının yaralanması üzenne NATO, ABD, Fransa, Ingıltere. Ispanya ve Hollanda'nın katılımıyla tarıhinın en büyük hava salöırısını gerçekleştirdi. 1 - İlk sortıyı yapacak olan uçaklar 30ağustossabahı saat2de Itafya'dakı NATO uslen ve ABD Thedore Roosvelt uçak gemısınden havalandılar. Uçaklar Mostar'dan başlayarak Gorazde ve Tozla'dakı Sırp hava savunma bınmlerını bombaladılar. İTALYA B MusJuman ve Hırvattann aenetımınde 3 Sırp denetımınae Hava Gücü NATO'nun Bosna'da geçen nafta jçensmde gerçefcteş&diği operasyona tattan uçaklannterkısrm şunlar ABD: 20 F-16,2AC-130 Vterthog bombardıman uçağı, 8 O/A-10 Thunderbold avcı uçağı ve FA-18C Hornet savaş uçağı. Fransa: 5 Mirage 20O0-C savaş uçağı. S Jaguar 3 Mırage 2000 K/ü a u ç a ğ Ingffiere: 6 GR-7 Hafrier sakim uçağı, 6 denc Hamerl Ispanya: 8 EF-18A Hornet savaş uçağı aynca hava ve hava yakrt Hoiandac 7 F-16A savaş uçağı 2- F-18, F-16 ve radar kanştıncı uçaKlardan oluşan ikıncı bir grup Saraybosna yakınındakı cephane depoları ve asken karargahları hedef aldı. ,s-~ a art Mirage âvaş uçağı Sııp füzesi tarafından Pale yakınlannda düşurüldü. 2 pilot atlayarak kurtuldu. SIRP DENETİMİNDE Vagosca Cephane Dağı Hava savunma kompJeksıSaraybosna_ Lukavica •<•• Ceghane deposu llıca Idari karargâh ve cephane İgman Dağı B.M. topçusu HadzL. B0SNA Cephane,deposu H Ü K Û M E T İ N İ N DENETİMİNDE 3- BM Acıl Müdahale Gücu'ne bağlı Fransız, Ing ve Hollandalı birlıkler konuşlandıkian Igmarı Dağı'ndan Sırp mevzılenne bınden fazla bomba yağdırdılar. 4- 30 ağustos tanhındekı saldınnın başanya ulaşması ve Pale üzerırde dûşurulen Fransız uçağının ıkı pılotunun kurtarılması çalışmalannın başlaması uzerıne NATO operasyonu durdurdu. 5- 31 ağustosta NATO savaş uçaklan Saraybosna yakınlarındakı mevzılen bombalamaya yenıden başladılar, en az ikı mühımmat deposunu ımha ettiler. Kötü hava şartları operasyonun genışetıimesıniönledı. 1 eylül tanrıınde NATOSırplara uluslararası camıanın tateplennı yenne getırmesı ıçın bir şans daha veımek amacıyla saldırılarını geçıcı oiarak askıya aldığını açıkladı. • Ittifak uçaklan Saraybosna çevresindeki Sırplan tekrar bombalamaya başladılar. Operasyona İgman Dağı'nda konuşlanan AMG birlikleri de karadan destek veriyor. Dış Haberier Servisi- NATO, Sırplara Saray- bosna çevresindeki ağır silahlannı geri çekme- leri için verdiği sürenin dolmasının ardından dün öğleden sonra hav a akınlanna yenıden baş- ladı. NATO kaynaklan tarafindan Brüksel'de ve Theodore Roosevelt uçak gemısinde yapılan açıklamalarda operasyonlann yeniden başladı- ğı doğrulanırken konuyla ilgili ilk açıklama Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac'tan gel- di. Zagreb'deki BM SözcüsüChrisGunness yap- tığı açıklamada BM ve NATO'nun operasyonun sürdürülmesi konusunda kararlı olduğunu ve hava harekatının Sırplar ağır silahlannı bölge- den tamamen çekene kadar sürecegini söyledi. Chirac Fransız televizyonunun ikınci kanalın- da canlı oiarak yayımlanan bırprogram sırasın- da Sırplann Bosna-Hersekin başkentı çevre- sindeki silahlannı çekme sözlerini yenne getir- medıklerinı belirterek "Sırplar silahlannı ciddi oiarak geri çekmeyi düşünmüvorlar. bu yüzden yerel saatle 13.00'te NATO hava gücü ve Acil Müdahale Gücü tarafindan yürütülen operas- yon yeniden başjadı" dedı. Chirac. İgman Dağı çevresinde konu^lanan Acıl Müdahale Gü- cü'nün de Saraybosna çevresindeki Sırp birlik- lenne karşı karadan saldınfarla NATO hareka- tına destek verdıklerinı açıkladı NATO doğruladı Adriyatik'tegörev yapan ABDdenizkuvvet- lerine bağlı Theodor Roosevelt uçak gemısin- de demeç veren Amiral Wüiam Fallon operas- yonun yenıden başladıgını belirterek NATO ha- va hava harekatının gerektığı kadar süreceğini belirttı. Fallon, $u ana kadar elde edılen sonuç- lardan memnun olduğunu belirtirken, bombar- dımandan sonra tüm uçaklann geri döndüğünü söyledi. Roosevelt gemısinden operasyona Sparrovv, Sidevvinderve Phoenix füzeleriyledo- nanmış F/A 18 ve F-14a uçaklannın katıldığı da bildirildi. Bosnalı Sırplann Pale'deki televizyonu, yeni NATO hava harekatında çok sayıda can kaybı olduğunu duyurdu. Pale televizyonu, Bosna- lı Sırp Kuvvetleri Komutanlığina dayanarak verdiği haberde, Jahorina bölgesıne 6, Lukavı- ca'ya 2 ve Hresa'ya da 3 bomba isabet ettiğini belirttı. NATO jetlerinin.Pale'de bir haberleş- me kulesinı vurduklan da bildirildi. Sırp as- keri kaynaklan, NATO jetlerinin aynca Tuzla kentinin doğusundaki Majevica tepelerinde bir trafoya 5 roket attıklannı kaydettiler. Rusya'dan tepki Dışişleri Bakanı Andrei Kozirev hava saldırılarının durdurulmasını istiyoruz. Umarım, bu harekat barış sürecine büyük zarar vermez" dedi. Ingiltere Dışişlen Ba- kanı Malcolm Rifkind de, harekatı destek- lediklerini söyledi. BM Genel Sekreten Butros Gali, NATO'nun Bosna Hersek'te Sırp mevzilerine karşı girişti- ğı yenı hava akınlannın, operasvon ancak he- define ulaştığında sona ereceğini söyledi. Bosnalı Sırplann Komutanı Ratko Mladiç. NATO hav a harekatından kısa bir süre önce Re- uters televız>onuna açıklama yapan Mladiç. "Siz bizi bombalarsanız. biz de kendimizi sa- vunuruz" dedi Mladiç, "bize düzenlenen bombardımandan daha şiddetlisini biz dü- zenle>eceğiz. " dedı. NATO hava saldırılannın başlamasından 7 saat sonra tsi 21.30 civannda, Saraybosna'nın merkezinin yakınlanna 10 top mermisi düştü- ğü bildirildi. Polis ve gürgü tanıklannın taçık- lamalanna göre. top mermilerinden birinin Sa- raybosna'daki BM merkezı yakınlanna isabet ettıği bildirildi. Bombardımanda bir çocuğun yaralandığı kaydedildi. Türkiye Balkanlar'a ağırlığını koyduANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türkiye. Bosna Hersek'te kalıcı bırba- nşın sağlanması yolundaki çabalarda ve banşın ileriye dönük oluşturulma- stnda aktıf rol alan ülkeler arasındaki yerini pekiştıriyor. Türkiye, ABD ve Bosnalı Müslümanlar arasında son ikı gündür Ankara'da yapılan üçlü zirve görüşmelerinde, Washington'un tüm aynntılan açıklanmayan banş planı üzerinde yoğun temaslar yapıldı. Bosna Hersek banş planı. Boşnak- lar açısından Ankara'da netleştiği sıra- larda, NATO'nun Sırp bombardıma- nına başlaması, Boşnaklann plan üze- rinde yumuşamalannı da beraberinde getirdi. Bosna Hersek Dışişlen Baka- nı YfuhammetŞakirbey ın. ülkesinin bir gün önce "NATO Sırplara bom- bardımanı yeniden başlatmazsa, Ce- nevre görüşmelerine katılmavız" yo- lunda takındığı tavnn ardından dün dü- zenlenen basın toplantısında. Cenevre görüşmelerine katılacaklan yolundaki açıklamasınm, NATO'nun Sırp bom- bardımanına başlayacağt mesajını al- masından sonra geldiğine dikkat çeki- liyor. Ankara'da ikilı ve üçlü temaslarda bulunan ABD Dışişlen Bakan Yardım- cısı Rkhard Holbrooke, Şakirbey ile dün ortak basın toplantısı düzenleme- si öncesinde kaldığı otelde özel telefo- nu ile Washington'dan talımat aldı. Her ikisi de Türkiye'den dün aynlan Bosna Hersek Cumhurbaşkanı Aliya îzzetbegoviç ile ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Holbrooke, önceki gün geç saatlerde ikili ve dün de Bosna banşın- da ön plana çıkmak için çaba harcayan Başbakan Tansu Çiller'in katılımıyla • Türkiye, Bosna banş görüşmeleri ve sonrasında Bosna'nın imarı ve banşın denetlenmesinde başaktörler arasında yerini ahyor. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Richard Holbrooke de "Herhangi bir barış uygulaması Tûrkiye'nin katılımını gerektirir" dedi. Başbakan Tansu Çiller, Richard Holbrooke ve Alia izzetbegmiç'i konutta karşıladı. (Fotoğraf:RIZA EZER) üçlü zir\e toplantılan gerçekleştirdiler. Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Şa- kirbey. kendileri açısından Saraybos- na'nın bölünmemiş bir kent oiarak kal- ması gerektiğini belirterek Bosnalı Müslümanlar içın Bosna Hersek'in toprak bürünlüğünün korunması. Sa- raybosna'nın bölünmemesi ve Toprak konusunda Brcko kondoru ve Goraz- de vezgeçılemez olması konulannın vazgeçilemez olduğunu bildırdi. Holbrooke temkinli Şakirbey ve ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Holbrooke. a>Tintılan açık- lanmayan ve Washington'un taraflar nezdinde zemin yoklama çabalannı sürdürdüğü planının aynntılanna gir- memeye özen gösterdiler. Holbrooke. basın toplantısında "Gizli göriişmeler, gizli kalmahdır'" diyerek. ancak şu ko- nularda net polıtika olduğunu belırtti. -Mevcut suıırian uluslararası düzey- de tanınnuş tek bir Bosna devleti ola- cak. - Bosna Hersek ıçinde temas grubu- nun çizdiği sınırlar içınde taraflar ola- cak. Ancak ilk sunulan haritanın değış- tirilmesi gerektiğini herkes kabul edı- yor. Bu konu henüz görüşülmeye baş- landı. - Ana sorunlardan biri başkent Sa- raybosna'dır ve bölünmeniiş Saraybos- na hedefh'r. Sırplann bulunduğu Pale. Saray bosna'nın dışında kalıyor. Bö- lünmüş kentler ileride yeniden ortaya çıkacak sorunlar varatır. Holbrooke. Yunanistan ve Make- donya arasında banşın yakJaşmasının miman oiarak. bu olayın Balkanlann güneyi ve tüm Balkanlar'da banşı et- kileyecek önemli bir gelışme oiarak nitelendirdi. Türkiye'ye rol Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Şa- kirbey. Türkıye'nin Bosna Hersek için oynadığı yapıcı rol için teşekküretti Bosna Hersek'in NATO ve Banş için Ortaklık (BİO) anlaşmasına Tür- kiye'nin vereceği desteğin önemıni vurguladı. ABD Dışişleri Bakan Yar- dımcısı Richard Holbrooke da, basın toplantısında. Bosna Hersek için her- hangi bir banş uygulamasının, Tûrki- ye'nin katılımını gerektıreceğıni vur- gularken. Bosna knzınde Tûrkiye'nin kritik bir rol oynadığını da söyledi. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı, Bosna'da banşın gerçekleşmesinden sonra oluşturulacak "Banş Uygula\> cıGüç*' içınde Turkıye'nin de katılımı konusunda Amerikan Savunma Ba- kanlığı yetkililen ile Genelkurmay başmanlığı arasında temaslar yapıldı- ğını söyledi. Bosna Hersek hükümeti- nin, ülkenin uzey batısındaki Bihaç bölgesine Türk polisi istedigi de kay- dedildi. Cumhurbaşkanı Demirel tarafindan kabul edilen Holbrooke. daha sonra Başbakanlık Konutu'na geçerek, Baş- bakan Çiller ve Bosna-Hersek Cum- hurbaşkanı tzzetbegoviç ile biraraya geldj. "Üçlü zirve" şeklinde gerçekJeşen toplantıdan sonra bir açıklama yapan Başbakan Ciller, Bosna-Hersek'te top- rak bürünlüğünün sağlanması ve bu ül- kenin yaşayabilmesi için ABD girişi- mınin desteklenmesi gerektiğini kay- dederek, bölgede banşın sağlanmasm- dan sonra Bosna'da "Marshall Pla- nı""na benzeyen birplanın uygulama- ya geçirileceğini vurguladı. CHP Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin, dün Aliya Îzzetbegoviç ile görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, Başbakan Tansu Çiller'ın Bosna Hersek için önerdiği Marshall planı tipi bir ekonomik des- tek fiknnin uzun zamandan beri üze- rinde durulan bir konu olduğunu be- lirterek. "Yani eğer bugün banş olur- sa, AJB, .\BD ve diğerleri Filistin örne- ğindeoMuğu gibi bir program çerçeve- sinde ülkenin yeniden iman ve kalkın- ması için de\Teye girecekler*'dedi. Çe- tin, harita üzerindeki paylaşımın, top- rak üzerinde uygulanmasının önemine dikkat çekerek, Bosna'nın devlet kim- liğinin güvence altına alınması gerek- tiğini de söyledi. îzzetbegov iç. ve Holbrooke da, dün Türkiye "den aynldı. dergisi Hırvatistan Devlet Başkanı ile söyleşi yaptı Tudjman Bosna için umutluDtş Haberler Servisi - Alman>a'da yayımlanan haftalık Focus dergisi Hırvatistan Devlet Başkanı Franjjo Tudjman ile toprak değiştokuşu ve banş olanaklan üstüne bir söyleşi yaptı FOCÜS- Sa>ın Başkan Bosna uyuşmazlıgı konusunda Birleşmiş Milletlerin girişimlerini nasıl değerlendiriyorsunuz ? Bihyorsunuz Suplar daha önce Bosna topraklannm yüzde 64'ünü istivoıianu. Tudjman- Birleşmiş Milletlerin bu defaki girişiminin başanlı olduğunu sanıyorum. Çünkü Avrupa'nın hareket noktası ilk kez Ruslann da katıldığı oldukça büyük oybirliği ile alındı Karadziç yetinmek zonında Karadziç yüzde 64'den azıyla da memnun olmak zonında. Bu oran, özellikle Sırplann son Saraybosna soykınmından sonra belki yüzde 46 olacak. Belki de Radovan Karadziç'in polıtika sahnesınden çekılmesinı de hızlandıracaktır. Keza görüşmelerin ve banşçıl bir • 73 yaşındaki Franjo Tudjman'ın popülaritesi Krayina'nın geri alınmasından sonra daha da arttı. • Eski General Franjo Tudjman, parlamento seçimlerinin 29 Ekim F * , ^^ m [ 1995'teyapılacağınıilan etti. 1 ^Bk ^^flfe^te ^ Tudjman, Hırvatistan Ibk. f £ ^ ^ - ^ ^ ^ ^ ^ | l Demokratik Birliği'ni lider l ^ i y ^ ^ ^ ^ ^ ^ H a< ^ a y ı oiarak yeni bir seçim 1 ^ w m \ ^ ^ ^ ^ ^ B zaferine götürmek istiyor. çözüm yolunu açabılir. - Sizin ne gibi toprak talepleriniz var ? Tudjman- Temel. Batı Temas Grubu'nun Müslüman-Hırvat Federasyonu ile Sırplar arasında öngördüğü yüzde 51 -49'luk bölüşüm olabilır. Belki bunda ufak tefek değışikhkJer yapılabilir. Avrupa ve uluslararası topluluk bunun salt Müslüman- Hırvat Federasyonu ile Sırplar arasında bir sınır çizme değil, Batı ve Doğu Avrupa'nın çıkar alanlannı çizen bir sınır anlamına geleceğıni anlamak zorundalar. Mfloseviç'Ie anlaşmam yok - Bu sizinle Sırbistan Devlet Başkanı Slobodan Miloseviç arasında Bosna'nın bölüşülmesine ilişkin bir anlaşma demek. Tudjman- Bosna'nın bölüşülmesıyle ilgili Miloseviç ile benim aramda hiçbır anlaşma yok. Ben (varlıklarımızın) karşılıklı tanınması temelınde ilışkilerin normalleştirilmesinin tanhsel bir zorunluk olduğunu Cenevre'de Milosevıç'e değıl Cosic'e de önerdim. Sözel oiarak bunu onlar da benımsedı. Ama pratıkte Hırvatlar bugüne dek savaşmak zonında kaldılar. - Ama Birleşmiş Milletlerin girişimi de Hırvatlarla Sırplar arasında Bosna'nın bölünmesini öngörüyor. Yani Bosna Hersek devleti fiili oiarak artık var olmayacak. Tudjman- Bakın, bugüne kadar uluslararası topluluğun bunalımın çözümüne ilişkin yaptığı önerilerın tümü de Hırvat, Müslüman Federasyonu"nun konfederal olarak Hırvatıstanla bağlanmasını ve Sırp bölgesinin de Sırbistan'a yaslanmasını öngördü. Onlar (Sırplar) da aynı hakkı elde edecekler. Bu noktada Bosna Hersek'in uluslararası düzeyde tanınmış bır devlet olarak korunması önkoşuluyla büj'ük dev letler arasında bir görüş bırliği var T.C. M.E.B ÖZEL IRMAK İLKÖĞRETİM OKULU Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü'nün 14 Ağustos 1995 gün ve 7410 sayılı kararıyla KURUM AÇMA, 25 Ağustos 1995 gün ve 8096 sayılı kararıyla İLKÖĞRETİME BAŞL^MA izinleri alınmıştır. IRMAK, "İYİ BİR ÖĞRETİM"den daha fazlasını vermek, ulusal ve evrensel değerlerin bilincinde, çağdaş, uygar, mutlu ve iyi insan, iyi yurttaşlar yetiştirmek üzere 11 Eylül 1995'te egitime başlayacaktır. IRMAK, yetkin bir eğitici ve yönetici kadro, eşsiz bir doğal çevre, mükemmel bir tasanm, yapı ve donanıma sahip binasıyla Türk Eğitimi'nin hizmetinde olmaktan gurur duymaktadır. IRMAK, 1995-1996 Eğitim Yılı'nda iki ana sınıfı, dört ilkokul 1, birer 2. ve 3. sınıfla eğitim yapacaktır. IRMAK'ın yıllık eğitim ücreti tüm sınıflar için 150 milyon TL olup, buna yemek, servis ücreti ve KDV dahil değildir. IRMAKÖZtL İLKÖĞR1TİM OKULU Cemil Topuzlu Cad. No: 112 Caddebostan Istanbul Tel: (216) 411 39 23-24-25 Faks: (216) 411 39 26
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle