25 Mayıs 2022 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
22 EYLUL1995CUMA CUMHURİYET SAYFA EKONOMI Asya, büyük inşaat pazarı • ANKARA (ANKA) - Özellikle eski Scrvyet cumhuriyetleri ve Libya'da üstlendikleri işlerle, dünya müteahhitlik pazannda,önemli birpaya ulaşan Türk inşaat firmalan için bir önemli pazan da Asya ülkelerinin oluşturdugu belirlendi. Asya ülkelerinde önümüzdeki yıllarda gerçekleştirilecek altyapı yatınmlannm trilyonlarca dolan bulacağı ifade ediliyor. Yatrımlar belli sektörlere • ANKARA (ANKA)- Yatınm eğilimi, başta tekstil olmak üzere başlıca üç sektörde yoğunlaşıyor. Bu yılın ilk sekiz ayında toplam 419 trilyon 393.5 milyar liralık yatınm teşvik belgesine bağlandı. Bu yatınmlann yûzde 60'ınm yalnızca üç sektöre ait oldugu dikkati çekti. Sekiz ayda teşvik kapsamına alınan 160 trilyon 531.7 milyar liralık tekstil yatınm toplamda yüzde 38.2 pay aldı. Tekstili. 60 trilyon 711.1 milyar lira ile ulaştırma ve 30 trilyon 686.1 milyar lira ile de gıda ve içki yatınmlan izledi. İTO'dan kredi el kitabı • Ekonomi Servisi - Istanbul Ticaret Odası, girişimciler için "Özel Sektörün Faydanalanabilecegi Kredi Türleri" adlı bir kaynak kitap yayımladı. Kitapla ilgili bir açıklama yapan Oda Yönetim Kurulu Başkanı Atalay Şahinoğlu "Yayınımızla. girişimcilerimizin başvurabilecekleri kredi kaynaklan konusundaki enformasyon ekskliğini gidermeyi amaçladık" dedi. Iş hayatında gerektiğinde ve gerektigi ölçüde kredi kullanımının önemini de vurgulayan Şahinoğlu, "Kredi mekanizması ticaret ve iş hayatının vazgeçilmez bir unsunıdur. Yerinde kullanıldığı, şartlanna uyulduğu takdirde genel ekonomi bakımından faydalı, en önemli bir gelişme aracıdır" diye konuşru. LPG tüketimi 2 milyon ton • İSTANBIL(AA)- Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (TÜPRAŞ) Genel Müdürü Ergun Kuran. halk arasında "tüpgaz" olarak bilinen Türkiye'deki Likit Petrol Gazı (LPG) tüketiminin, 1989 yılından bu yana giderek artan bir trend izlediğini belirterek "LPG tüketimi geçen yıl itibanyla 2 milyon tona ulaştı" dedi. Dünya LPG üreticilerinin her yıl düzenlediği LPG Forumu'na bu yıl Türkiye'de LPG üreten şirketler ev sahipliği yapıyor. Tüpraş Genel' Müdürü Ergun Kuran. Türkiye'deki LPG tüketiminin 1998 yılında 2.8 milyon tona ulaşmasınının beklendiğini bildirdi. ŞİRKETLERDEN • BEKOTEKNİK AŞ'nın TV, audio ve diğer rnamullerinin stoklandığı Beylikdüzü'ndeki deposunun otomasyonu SİSTEK tarafından yapılacak. • BERİCAPTürk Standartlan Enstitüsü tarafından her yıl düzenlenen Ambalaj Yarışması'nda birinci oldu. • FSFUARC1LIK tarafından Antalya'da gerçekleştirilecek AGRO- TECH'95 kapsamında "Meyve-Sebze ve Kesme Çiçek îhracatında Soğuk Teknik Uygulamalan" konulu bir seminer düzenlenecek. • PEPStCO'nun 1995 yılı ikinci üç aylık döneminde kân yüzde 9 oranında anış gösterdi. • BOSCH-SIEMENS yetkili servisîerden toplanan tüm anza fişlerinin sistematize edilerek raporlaştmlması ve bu sistemin yetkili servislerce kullanımına yönelik bir proje geliştirdi. • ELEKTROLUX 1995 yarı yıl sonuçlanna göre toplam satış ve işletme gelirlerinin arttığını açıkladı. Ekonomi dünyası, "seçim hükümetinin" seçim ekonomisi uygulayamayacağını savunuyor Hükümet değişir, politika değişmez Ekonomi Servisi- Seçim hükümetı seçim ekonomisi uy- gulayamayacak. Yenı hükü- metin dışandan desteklenen azmlık hükümeti ya da birkaç partiden oluşan çoğunluk hü- kümeti olacağmı ve ikı halde de seçim ekonomisi uygulaya- mayacağmı belirten ekonomi dünyası, uygulanacak bir se- çim ekonomisinın ıse denge- leri altüstedeceğını savunuyor. Gümrük bırliği, ihracatın geliştirilmesi ve uygulamada- kı diğer ekonomi politıkalan- nın bir partinin ya da hüküme- tin değil, devletin polıtikası olduğunu dile getiren iş dün- yası. adı ne olursa olsun yeni kurulacak hükümeti de aynı polıtıkalara devam etmesi ko- nusunda uyanyor. "Bu ortamdakurulacak bir hükümetin seçim ekonomisi uygulaması çok zor" diyen Is- tanbul Ticaret Odası Başkanı Atalay Şahinoğlu.-Kurulacak hükümet, ya yoğun katılımlı bir hükümet ya da azınlık hü- kümeti olacak. Azınlık hükü- meti kunılursa ona dışandan destek gelecek demektir. Des- tek veren partiler. uygulanacak bir seçim ekonomesinde des- teklerini çekeceklerdir. Geniş tabanb bir hükümette ise secim ekonomisi zaten kaos j aranr" dedi. Şahinoğlu. geçiş sürecı Koalisyondan geriye kalan karanlık tablo EnftSSyon IMF'nin uyardıları doğrultusunda enflasyonun düşürülmesi amacıyla 7 eylülde alınan karalar yanda kaldı. Seçim ekonomisinde enflasyonun üç haneli rakamlara çıkması bekleniyor Crevler 25 eylüie kadar 300 bin işçi greve çıkacak. Ücretlerdeki reel gerileme durdurulmazsa. kamu çalışanlannın tepkisi büyüyecek. CÜmrÜk birliği Gümrük birliği ile ilgili yasalar çıkarıldı. ancak uygulamaya geçilemedi. Koalısyonun bozulmasının. anlaşmayı riske sokacığı beiırtiliyor. Çiller'den kalanlar baş ağntacak. 2.7 milyar dolar olarak revize edilen özelleştirme hedefi gerçekleşemeyecek. IMF hedeflerİ Geçen hafta Türkiye'yi ziyaret eden IMF'nin uyanlan üzenne alınan önlemlerde siyasi hesaplarla tavizler verilebilecek. Klirlar Merkez Bankası'nın denetimi altında tutulan dövizde aşın bir taleple kontrol zayıflayabilir. BOI*Sa Merkez Bankası operasyonlanyla piyasadan çekilen likit nedenivle krize giren borsada. koalisyonun dağılmasından sonra şok düşüşlerbaşladı. Borsanın yeni kurulacak bir hükümete kadar inişini sürdürmesi bekleniyor. konusunda ış çe\Telenni uyar- dı. Şahinoğlu. ülke yönetimi- nin siyasi otoritenin belırlen- mesi bakımından birgeçış sü- reci yaşayacağı günlerde, eko- nomiyi. toplumsal çıkarlan iş âleminin prestijini ve iş ahla- kını zarara uğratacak yanlış davranışlann önüne geçilme- si için oda üyelerinden dik- katli olmalannı istedi. Konuyu değerlendiren Is- tanbul Sanayi Odası Başkanı Hüsamettin Kavi, oluşturula- cak bir hükümetin bir taraf- tan Türkıye'nin sorunlarını yürütme sorumluluğunu taşır- ken, diğer taraftan da ülkeyi se- çime götürmek zorunda oldu- ğunu söyledi. Sorunlara ger- çekçi bir gözle bakmak gerek- tığini savunan Kav i. seçimi en yakın sürede gerçekleştirme- nin olumsuzluklann asgariye indirilmesi bakımından yarar- lı olacağını söyledi. Türkiye Ihracatçılar Mec- lısi Başkanı OkanOğuz. için- de dengelerin henüz oturma- ya başladığı bir zamanda ge- lışen olayların arzulanan bir durum olmadığını belirterek panığe kapılmak için ıse he- nüz erken olduğunu söyledi. "Gümrük birliği konusunda Avrupa Birliği'nin beklcntisi eğer demokrasiyse demokra- sinin göstergesi hükümette de- ğil, devletteki devamlılıktır" diyen Oğuz. istifanın da de- mokrasinin geregı olduğunu dile getirdı. Gümrük birliğınin erteleneceğine inanmadığını belirten Oğuz. " MecHs üzeri- ne düşen yapmalıdır" dedi. Gelişmelere oldukça ka- ramsar bir biçımde yaklaşan Iktisadı Kalkınma Vakfı Baş- kanı Sedat Aioğlu, erken seçim olmaması ıçın uyardı. lstifa eden hükümetin yerine yeni bir hükümetin kurulmasını is- teyen Aioğlu. "Bu konudaki valdt ka> bt gümrük birliği he- defini tehlikeye sokar" dedi. Aioğlu. şöyle konuştu: "Erken seçim, pariamentonun gözü- nü sandığa çevirir. Oysa pa- ramentonun gözünü Avru- pa'ya çevirmesi lazım. Yeni bir hükümet kurulup seçim tarihinin belirlenmesi ve tari- hinde 1996 ilkbahanndan son- raya rastlaması lazım. Seçim- lerin aralıkta yapılması gibi birtakım laflar dolaşıyor, bu olursa gümrük birlrğini unu- talım. Nc zaman hanriayaca- ğunızı da bUemem" dedi. Ekmonomide zaten istik- rarsızlık olduğunu belirten Is- tanbul Sanayi Odası eski Baş- kanı Memduh Hacıoğlu ise son gelişmelerle ekonomiyi biraz da olsa rayına oturtacak kararlann artık öneminin kal- madığını söyledi. Seçim hükü- meti kurulacağına dikkat çe- ken Hacıoğlu. "Kurulacak hü- kümetde seçim ekonomisi uy- gulavacak. Bu da kaynaklann çarçur edilmesine neden ola- cak" dedi. Son gelışmelerle ilgili ola- rak görüşlerini açıklayan Tür- kiye Genç Işadamlan Deme- ği'(TÜGlADj. aralık ayında yapılacak seçımleri ekonomi için sakmcalı buldu. Erken se- çimin 1996 ilkbahannda yapıl- ması gerektığinı savunan TÜ- Gl AD, seçime kadar DYP"nin bir azınlık hükümeti kurarak gümrük bıriiğı. boru hattı ve IMF ile stand-by anlaşması süreçlerını devam ettirıp sonuçlandırması gerektigini savundu. YORUM OZTIN AKGUÇ CHP'nin ÖYK'deki tek üyesi Sanayi Bakanı Akyol," Büyük KİT'lerin satışını imzalamam" dedi Ozefleştirmeye seçim askıs1 •Çiller'in. son gelişmelerden önce, kendi belirleyeceğı bir tarihte yapılacak seçime yönelik yatınmlar için büyük umut bağladığı. başta PTT'nin T'si olmak üzere, büyük KJTlerin satışından elde edilecek gelirleri kaybedeceğine dikkat çekildi. Akyol özeUeştirmeye imzaatma- yacağını açıkladı. ANKARA (Cumhuri)et Bürosu) - Hükümetin istifasının ardından olu- >an erken seçim ortamı, Başbakan ransuÇHler'in satış sırasma koydu- i.w Ereğli Demir- Çelik Fabrikası. jfinenler, PTT'nin T'si. Petrol Ofi- -1 gibi büyük KlT'lenn özelleştır- nelerinı de tıkayacak. CHP'nin. sa- tışlan onaylama makamı olan Özel- leştirme Yüksek Kurulu'ndaki (ÖYK.) tek üyesi Sanayi ve Ticaret Bakanı Hasan Akyol. son gelişme- ler nedenivle. hıçbır büyük KlT'in satış karannı imzalamayacaSını açık- ladı. Çiller'ın, son gelişmelerden ön- ce. kendi belirleyeceği birtarihte ya- pılacak seçime yönelik yatınmlar için büyük umut bağladığı. başta PTT'nin T'si olmak üzere, büyük KİT'lerin satışından elde edilecek gelirlen kaybedecegi belirtildi. Küçük ve orta boy işletmelenn sa- tışını yılın ilk 8 aylık döneminde ta- mamlayan Özelleştırme Idaresi Baş- kanlığı'nın (ÖİB). son 3 aylık döne- mi için açıkladığı büyük KİT'lenn özelleştırmesine ilişkin programı, hükümet bunalımı ile ortada kaldı. IMF \e Dünya Bankası'na veri- len vaatler çerçevesinde. yılın son 3 aylık döneminde özelleştırmeden 2 milyar dolara yakın gelır elde etme- yi hedefleyen Başbakanlığın. hedefi tehlikeye girdi. Akyol. hükümetin istifasının ar- dından, mevcut kabınenın, Cumhur- başkanı Demirel'ın hükümeti kurma görevmı yeni birine vennceye kadar geçıcı bir süreyle görevine devam edeceğini anımsattı. Hükümet değişiklığıne kadar de\ - let ışlennin yürütüleceğinı belirten Akyol, ancak oybırliğı ile karar alı- nan ÖYK'de, büyük KtT'lerin satı- şını onaylamayacağını vurguladı. Akyol. "Büyük KfT'lerin satıslan- na ilişkin kararlannın altına imza at- mam'" dedi. fdare, yı I sonuna kadar Erdemir'in ve çımento fabnkalannın satışlannın tamamlanmasını, Türk Telekomüni- kasyon AŞ ve Petrol Ofisı hısseleri- nin uluslararası pıyasalara sunumu için altyapı çalışınalarının bıtinlme- sinı, rafineriler ve Petkım'ın özel- leştinlmesi ıçın de altyapı çalışma- lannın başlatılmasım hedefliyordu. Başbakan, eylül enflasyonuna yansımaması için bugüne saklanan fiyat artışlannı durdurdu ^ KIT zamlarma erteleme kararıANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Koalısyonun dağıl- ması ve hükümetin istifa etme- sinin ardından gündeme ge- len erken genel seçim olasılı- ğı, ekonomi üzenndekı ilk işa- retleri vermeye başladı. Baş- bakan Tansu Çiller'in. eylül ayı enflasyon endeksine yan- sımaması amacıyla düne ka- dar tutulan v e bugün uygula- maya başlanması öngörülen KİT ürün fıyatlanna yapıla- cak zamlara ilişkin kararlann ışleme konmaması talimatı verdiği öğrenildi. Koalisyonun CHP kanadın- da ekonomiyle ilgılenen De\- let Bakanı Onur Kumbaracı- başı, 1996 sonunda yapılacak seçimin erkene alınması duru- munda ekonominın yükünün hafıfleyeceğinı belirterek "Za- ten Başbakan. gelecek yıl seçim ekonomisi uygulayacakn. Se- çim ne kadar erkene alınırsa ekonomryegetireceğiyüko ka- dar azalır" dedi. Hükümetin. ağustos ayı enflasyonunu et- kilenmemesi için eylül ayma ertelediği. ancak Uluslarası Para Fonu'nun (IMF) fiyat ar- tışları konusundaki tedirgin- liği üzerine ay sonuna bırakı- lan KİT ürünlerine yapılacak zamlar, bu sefer de. erken se- çim olasılığınatakıldı. DlE'nin aylık enflasyon endeksine her ayın 20'sine kadar olan fiyat artışlannı kattığını anımsatan yetkıliler. "Eylül ayi enflasyo- nunu y ükselrmemesi için zam- tan ay ın 20'sinden sonraya er- telemiştik" dediler. Çiller'in talimatı nedenivle Tekel veakaryakıt ürünleri ile demır-çelik ve kâğıt fiy atları- na yapılacak zamlara ilişkin karaılar Başbakanlık'ta bekle- tıliyor. Kumbaracıbaşı.Cum- huriyet'e yaptığı değerlendır- mede, iş çevrelerinin erken se- çime. ekonomiye getireceği sıkıntı nedenivle sıcak bak- nıadıklannı anımsatırken "Bu gereksiz birtelaştır. Ekonomi- de böyle bir telaşa gerek gör- müyorum. Hatta bana göre se- çim süraHe »apılırsa. mesala aralıkayında. seçim ekonomi- sinin getireceği sıkıntılardan da kurrulmuş oluruz. Çünkü 1996"ya tek bir partinin ken- disiniseçimehaarlamasını ön- gören bir bütçe getirilemez" dedi. Bu arada Fransız firma- ların yönetimındeki Ankara Çimento Fabrikası, bugünden geçerli olmak üzere çimento- nun ton satış fiyatına 100 bin lira zam yaptı. Daha önce KDV dahil satış fiyatı 2 mil- yon 360 bin lira olan Torbalı çimentonun ton fiyatı 2 mil- yon 460 bin liraya, dökme çi- mentonun ton satış fiyatı ise 2 milyon 260 bin liradan 2 mil- yon 360 bin liraya çıkanldı. TARIM - İŞ (TÜRKİYE ORMAN - TOPRAKSU - TARIM VE TARIM SANAYİİ İŞÇİLERİ SENDİKASI) GENEL KURUL SEÇİM SONUÇ İLANI Türkiye Orman. Topraksu. Tanm ve Tanm Sanayii İşçileri Sendikası'nın (TARIM - lŞl'nın 16-17 Eylül 1995 tarihlerinde yapılan 14. Olağan Genel Kurul Toplantısı sonun- da Ana Tüzüğü'nün 1. maddesinin (b) fikrası, 4. maddesinin (n) ve (0) fıkrası, 6. madde- sinin C fikrasının (a) bendi, 8. maddesinin (a) ve (b) fıkrası, 10. maddesinin 1. fıkrası, 14. maddesinin 1. fıkrası, 17. maddesine (p) bendi eklenerek, 19. maddesinin tamamı, 27. maddesinin 21. bendı, 23. maddesinin 1. fikrasının (g) bendi ile 3. fikrasının (1) bendi, 29. maddesinin 1. fikrası. 35. maddesinin 1.fikrası,41. maddesinin 2. fıkrası, 42. maddesinin 2. fıkrası, 46. ve 47. maddelerinin tamamı, 49. maddesi yürürlükten kaldınlarak, 50.. 51., 52., 53.. 54., 55.. 56., 57., 58. ve 59. maddelerinin madde numaralan sırası ile 49, 50,51, 52,53,54,55,56,57 ve 58 olarak değiştirilmiş ve yeni madde numarası ile 58. maddesi- nin tamamında değişiklik yapılmıştır. Ana tüzüğün 17. maddesinde yapılan değişiklik so- nucu oluşan yazılı metne bağlı yasal değişıklikler yapılarak Tanm - İş Sendikası Seçim Yönetmeliği yeniden düzenlenip Genel Kurul'un oyuna sunulmuş ve değişik şekliyle ka- bul edilmıştir. 17 Eylül 1995 günü yapılan seçimlerde. 2821 sayılı yasanın 14. maddesine göre aşağıda isimleri yazılı olanlar sendika zorunlu organlanna seçilmiş olup, aynı yasanın 9. maddesinin 4. fikrasına göre üyelerimize ve ılgiliiere duyurulmak üzere ilan olunur. TARIM - İŞ SENDlKASI GENEL YÖNETİM KURULU Adı, Sovadı: Sabri Ozdeş Genel Başkan Baki Başdemir Genel Sekreter İbrahim Köksal Genel Malı Sekreter Emin Şener Gen. Teşkilat. Sekr. Mustafa Yaprak Genel Eğıtim ve Araştırma Sekreteri Osman Ersoy Recep Kocabıçak Gazi Ölçer Yusuf Ya>Tiz Hacı Pek Hamdi Özoğul YONETİM KURlfLt Meslek ve Sanatı: Şoför-Profesyonel Sendikacı lşçi-Profesyonel Sendikacı Dozer Opratörü Profesyonel Sendikacı Elektrikçi-Profesyonel Sendikacı Şofor-Profesyonel Sendikacı ASIL LTELERİ İkametgâh Adresi: 25 Mart Mah. Atakent Sitesi C, 1 Blok No: 27 Demetevler ANKA^ Bahanye Mah. 1876. Sokak No: 35/2 Karşıyaka ' IZMlR Ergazi Mah. Akçakent Sitesi No: 20/9 Batıkent < ANKARA Atatürk Mah. Güven Sokak No: 1215 Sincan, ANKARA 25 Mart Mah. Atakent Sitesi C2 Blok No: 36 Demetevler / ANKAR.A DENETLEME KURULU ASIL ÜYELERİ Kaynakçı Profesyonel Sendikacı Tamir Ustası Profesyonel Sendikacı Şoför DİSİPLİN KURULU Matbaa Ustası Şofor Traktör Sürücüsü Güvenlik Mah. 257. Sokak Özikiz Apt. Kat:4No:l6ANTALYA Kıhçdede Mah. Şehitler Sokak No: 4/B SAMSUN Güneşe\ ler 5. Sokak No: 9 ÇORLJM ASIL ÜYELERİ Bağdat Caddesı No: 13 Yenimahalle ' ANKAR.^ Sivas Caddesi Ersin Apt. Kat: 5 No: 9 TOKAT Şumlu Mah. Degirmendere Cad. No: 42 Sanköy - Gönen / BALIKESİR Ihraç makarnaya ithal buğday Ekonomi Senisi - Dış pazarlardakı atakla- n ile yabancı rakiplennı büyük ölçüde ürküten Türk makarna üretıcileri. tüccann spekülasyo- nu ve hükümetin kayıtsızhğı karşısuıda çareyi buğday ithatmda buldu. Makarna sektörünün yüzde 90'ını çatısı altında toplayan Makarna Sa- nayıcileri Derneğinin organızasyonuyla ger- çekleşen makarnalık buğday ithalatı "buğday sıkıntısını" reddeden Tanm Bakanı Necmettin Cevheri'yi de yalanladı. Makarna Sanayıcıleri Demeği çatısı altında toplanan makama üreticilen Meksika ve Kana- da'danSObın tonluk buğday ithalatı gerçekleş- tirdi. Makarnalık buğdayda ikinci ithal parti de önümüzdeki aylarda 100 bin ton olarak gerçek- leşecek. Türkiye"de makarnalık buğday üretimi- nin geçen yıla oranla 5 milyon tonlardan 1.5 mil- yon tonlara indiğıni ıfade eden üreticiler. bunun sebebi olarak da son yıllarda makarnalık buğ- dayla ekmeklik buğday arasındaki fiyat farkı- nın çifçiyi arpa ve ekmeklik buğday üretımine yönlendirmesini gösteriyorlar. Buğday üretimı- nin düşüşünde olumsuz iklım şanlannın da et- kili olduğunu. kalite ve miktar açısından zaten olumsuzluklann yaşandığı sektörde spekülarif söylemlerle fıyatlann yükseldiğini belirten üre- ticiler, bu şartlar devam ettikçe. ıthalatın "vaz- geçilmez" olduğunu söyledıler. Üreticiler dış piyasadan ithal edilen buğda- yın kalıtede önemli birartınm sağlarken fiyat- larda bir fark yaratmadığmı iddıa edıyorlar. Makarna Sanayicileri Derneği Genel Sekre- teri Ergin Erzurumlu son yıllardaki makarna- lık buğday üretım ve kalitesindeki düşüşe dik- kat çekti. Makarna üretıei lerinden ve buğday it- halatçılanndan Pıyale'nin Müşteri Temsilcısi Nuşin Mısırlıda "Son yıllarda uygulanan po- litikalar makarnalık buğday ın anavatanı Türkiye'de üretim 1.7 milyon tonlara düşmüş, bu nedenleson yıllarda ülkemiz makarnalık buğdayı ithal eder hale gelmişrir" diye konuştu. Ekonominin Temel Eksiklikleri Türkiye'de son yıllarda dikkatler, tartışmalar daha çok parasal konular ve parasal birikimlerin yönlen- dirilmesi üzerinde yoğunlaştı. Faiz, döviz, repo, bor- sadakj gelişmeler ilginin odak noktasını oluşturdu. Üre- timdeki, daha geniş birterimle reel sektördeki sorun- lar, yeterince gündeme gelmedi, bu sorunlar savsak- landı. Halbuki ekonominin temel sorunları, reel sek- törde yatmaktadır. Türkiye ekonomisi niçin düzenli, kendini besleyen bir büyüme sürecine giremiyor? Ekonomide niçin sık aralıklarla şiddetli dalgalanmalar oluyor? Bazı iyimser ekonomistlerimizin deyimi ile niçin ekonomi düşe kalka büyüyor? Aslında pek de büyümüyor. Ekonomimizin uzun dönemli hatta orta dönemli or- talama büyümesi niçin giderek düşüyor? Bu sorula- rın yanıtı, ekonomimizin temel eksikliklerinde yatıyor. Ekonomimizin temel ve giderilemeyen temel ek- siklikleri, (i) iç tasarnjflann ulusal gelire oranının dü- şük oluşu, (ii) yatırımların yetersiz olmasının yanı sı- ra dağılımının ekonomik büyümeye elverişli olmama- sı, (iii) üretken yatırımların kendi içindeki dağılımının da dengesiz oluşu, ülkede gerekli olarak daha çok tüketim mallan üreten endüstrilerinin gelişmiş olma- sı, (iv) ara malı ve sermaye malı üretiminin ve üretim kapasitesinin sınııiı oluşu, (v) işgücünün yeterli bilgi, beceri ve yaratıcılık gücüne sahip olmayışı, (vı) yatı- rımların ve nitelikli işgücünün yetersizliği nedeniyle teknolojik atılım yapılamayışı. mevcut teknolojilerin dahi verimli bir şekilde uygulanamayışı, (vii) ekono- minin gereksinimi kadar döviz kazanamaması, bu ne- denle ekonomideki bir canlanmanın hemen dış tica- ret açığını arttırması, noktalarında toplanabilir. Ekonomide iç talep özellikle tüketim harcamalan özendirildiğinde, dayanıklı ve dayanıksız tüketim mal- lan üreten endüstri kollarında kapasite kullanım oran- ları yükseliyor; ancak söz konusu endüstri kollannın hareketlenmesi ülkede ara malı ve sermaye malı üre- ten endüstrilergelişmemişolduğundan, geriye dog- ru bir etki doğurarak, ekonomide dengeli bir büyü- meye olanak vermiyor. Üretim artışı büyük ölçüde it- hal girdileri ile sağlanıyor. Ekonomide hafif de olsa bir canlanma, bu nedenle, hammadde, ara malı ve yatırım mallan dışalımını arttırarak dış ticaret açığını büyütüyor. Büyüyen dış ticaret açığının fonlanması, ancak dış borçların artışı, özellikle sıcak para girişi ile sağlanıyor. Dış dengeler bozuluyor. faiz-döviz ku- ru makası açılıyor, sonuçta ekonomi kısa sürede ka- zışıyor. Bunun ardından hemen soğutma önlemleri gündeme geliyor. Türkiye ekonomisinin temel so- runları çözülmediği sürece bu kızışma ve soğutma veya iniş-çıkış, dalgalanma kısa aralıklarla sürecek- tir. Ekonomide iç tasarruflan nasıl arttırabiliriz? Tasar- ruflan üretken yatırımlara nasıl dönüştürebiliriz? Sek- törler arası dengeli büyümeyi bir ölçüde de olsa na- sıl sağlayabiliriz? Büyük dış açıklara neden olmadan ekonomiyi nasıl canlıtutabiliriz? Bunları ciddi bir şe- kilde düşünmek, politikalar geliştirmek, ekonomide neden-sonuç ilişkilerini kurmak zorundayız. Eğer, 1980'den bu yana olduğu gibi, ulusal eko- nomi açısından havai sayılabilecek sorunlaria uğra- şarak, parasal sorunları ön plana çıkararak, para plasmanlarını yatınm diye düşünerek, paramızı han- gi araca yyatırırsak köşe döneriz isterisine kapılarak, temel sorunlara çözüm bulamayız. Özelleştirme, yabancı sermayeyi özendirme gibi, ne sonuçlar vereceği irdelenmemiş basmakalıp öne- rilerle de yapısal değişim sağlayamayız. Yapısal de- ğişim ancak yatınmla ve yatırımların sektörel dağılı- mını değiştirmekle olanaklıdır. Yatınm, kuşkusuz, ma- kine-donanım kadar, insan kaynaklarına yatınm da içermektedir. Ekonominin reel üretim gücünü. üretkenliğini art- tırmadan, alacağımız önlemlerle zaman zaman ekonomiyi canlandınr hemen ardından soğutur; ama ekonomik kalkınma konusunda ciddi mesafe alamayız. Olaylı ihale, düsuk fiyata kaldı Çukobirlik ucuz yemeğe kavuştu ADANA (Cumhuriyet Güney İlleri Bürosu) - Si- lahlann konuşruğu. şartna- melerin değiştiriîdiği, katı- lan müteahhitlenn tehdıt edıl- diğı, iki kez iptal edilen tar- tışmalı Çukobirlik yemek iha- lesi, "4 kap yemeği biryıl bo- yunca 61 bin liradan verece- ğün"diye taahhütte bulunan Tuğçe Limited Şirketi 'ne v e- rildi. thaleyı kaybeden mev- cut şirket Yemas'ın sorumlu- su Meral Kuia. '"Fiyat zaten şu an 66 bin 608 lira. Bir yıl boyunca fiyatiar düşecek mi Id 61 bin lira feklif »f riliyor ve kabul ediliyor'" dedi. Sav lara göre mevcut şir- ket Yemas'm ihaleye gırme- mesi veya yüksek tekîif ver- mesı için sahibi AzizKuia'nın vurulduğu Çukobirlık'teki yemek ıhalesi. müfettışler. polisler ve jandarmalann da bulunduğu bir ortamda "müt- hiş bir kınmr yapılarak ger- çekleştirilebildi. Zengin mö- nülerden oluşan dört kap ye- meği "I.sınıflokantakalite- sinde" vermek zorunda olan Tuğçe Limited Şirketi'nin. Seyhan belediye meclisinde üye olan ortağı Duran Bülbül, "Bir nnnımız var. Ekmeği ucuza mal ederiz. Çiftehan Kaplıcalan'nda tesiskrimiz, tşi bilen aşçılanmız var. lşûı yabancısı değiliz. Muhasebe- cilerimiz hesaplan getirdiler. Bu fiyatla kâr da ederek Çu- kobirlik çalışanlannın yeme- ğini kaliteli biçimde veririz. kimsenin kuşkusu olmasm" dedi. Geçen bir yıl boyunca tam 1 milyon 132 bin 37 kişıye dörder kap yemeğin en son 66 bin 608 liradan verildigi Çu- kobirlik'te. önümüzdeki haf- tadan itıbaren 4500 çalışana her gün ayTiı kalıtedekı yemek 61 bin liradan verilecek. Ek- meğe ve ete gelen zamlann dışındaki zamlar fiyata yan- sıtılmayacak. Çukobirlik Yö- netım Kurulu Başkanı Fevzi Şen, "Geçen seferki fiy at y ü- zünden müfettişler bizlerin ihmalini gördü. Savcılıkta, mahkemede ifade verdik. Bu kez ay nı şeyi yaşamak iste- medik. Ihaleyi bu yüzden 3.'sünde yapabildik." Idare Mahkemesi Trabzon Çimento Fabrikası için kapatma karan aldı Uzanlar'ın çimentosuna 'çevre' yasağı AHMETŞEFİK TR.\BZON (Cumhuriyet) - Uzan- lara ait Trabzon Çimento Fabrikası hakkında çevreye verdiği zararlardan dolayı kapatma kararı verildi. Bölge Idare Mahkemesi karan geçicı olarak durdurdu. L'zanlar. Interstar telev ız- yonu aracılıgı ile olayı "hükümetin kendilerine yönelik bir baskısı" gibi göstermeye çalışıyor. Kapatma karannı uygulamak için 36 saat sonunda fabnkaya giden görev li- ler. ldare Mahkemesfnin yürütmeyi durdurma karan ile karşılaştılar. Bu arada Trabzon Valısi Alaaddin Yükselbırbasın toplantısı düzenleye- rek fabrikaya ilişkin gelişmelen anlat- tı. Vali Yüksel. Trabzon'un en önem- li sanayi kuruluşu olan Çimento Fab- nkasının kapatılmasından yana olma- dıklarını, ancak fabrıkanın çevreye verdiği zararların mutlaka önlenmesı gerektığinı açıkladı. Kapatılma karan önceki akşam tn- terstar telev izyonunda yer aldı. Yıl- lardırTrabzon'u zehirleyen. bugüne ka- dar çevresel zararlarının önlenmesi için bırçok mücadele verilen çimento fabrikası olayını politık bir olay gibi göstermeye çalışan televizyon. hükü- metin kendilerine yönelik bir baskı polıtikası ıçinde olduğunu öne sür- dii.star telev izyonu Trabzon'da yaptı- g\ valıjrnalarda da özellikle fabrikada çalışan işçileri kullandı ve bazı sendi- kacılara "kapatma karannın hükü- metin Uzanlara yönelik bir baskısı" olduğunu söylettırdi. lnterstar'ın haberıne ilişkin bir ba- sın toplantısı düzenleyen Ekspres ga- zetesi yaym yönetmeni Hasan Kurt, fabrikada 500 işçınin çahştığı şeklin- de yanlış bir imaj verilmeğe çalışıldı- ğını. şu anda 170 işçinin çalıştığını, bir o kadar işçınin de Lzanlar tarafından ıjten atıldığını söyledı.
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle