25 Mayıs 2022 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
22EYLÜL1995CUMA CUMHURİYET SAYFA 13 KIM KIME DUM DUMA BEHÎÇ AK Tet 0.212.512 05 05 Fats: 0.212.513 90 98 Tavan, asgari ücretin altında kalınca P empe hayallerle kurulan fakat sorunlan kördüğüme çevire- rek işlevini yitiren ve kendini J bitiren koalisyon hükümetinin, giderayak ülkeye "armağan" ettiği so- runlardan biri de sigorta tavan ücreti- ni asgari ücretin altında bırakması ol- du... 8 milyon 460 bin liralık asgari ücrete karşılık SSK tavanı 8 mityon 146 bin 260 lirada kaldı. Böylesi Türkiye'de ilk kez görüldü. 1972 yılında sigorta tavanı asgari üc- retin 8.5 katıydı! Geçen yıl bile 4 milyon 173 bin 750 liralık asgari ücrete karşılık sigorta ta- vanı 7 milyon 315 bin 20 lira olmuştu. Bu yıl makası acımasızca kapattılar ve sigorta tavan ücreti asgari ücret kar- şısında küme düştü! Sigorta tavan ücreti, vatandaş emekli olduğu zaman önemi daha çok ortaya çıkan bir ücret! Primi bu ücret üzerinden kesiliyor, emekli maaşı bu ücrete göre hesapla- nıyor... Örneğin bir işçi bugün emekli olmak için başvursa, asgari ücretin al- tındaki tavan ücret üzerinden hesabı görülecek, bir anlamda defteri dürüle- cek! Daha önce emekli olup da 6-7 mil- yon lira maaş alanlar da, bir okurun söylediği gibi, oturduğu apartmanın asgari ücretli kapıcısı karşısında ezilip, büzülmeye devam edecek... Izmir Yeminli Mali Müşavirier Odası Başkanı Murat Koğactoğlu, bu duru- mu "Emekli aylıklannı giderek azaltıp SSK'yi Bağ-Kurlulaştırmak" şeklinde yorumladı. Bunun, sosyal demokratla- nn iktidar ortaklığında gerçekleşmesi- ni de son derece üzüntü verici buldu- ğunu söyledi... SSK Genel Müdürü Kemal Kılıçda- roğlu ise, bir başka tablo çizdi: "Sigorta tavanının, asgari ücretin SESSIZ SEDASIZ NURİKURTCEBE kendisi ile beş katı arasında olması için hazırianan yasateklifi komisyonlardan geçti, birinci sırada görüşülmek üzere Meclis'in açılmasını bekliyor. Buna gö- re sigorta tavanı asgari ücretin beş ka- tına kadar yükselecek." Bu durumda tavan 43 milyona çıka- cak... Duy da inanma... SSK'nin yapacağı kesinti de ortala- ma 13 milyon lira olacak... Gör de inanma... Peki, emeklilerin durumu ne olacak? SSK Genel Müdürü Kılıçdaroğlu'nun söylediğine göre, bu yasanın çıkması emekli maaşlannda bir değişiklik yap- mayacak. Emekli maaşına ilişkin gös- tergeleri düzenleme yetkisi Bakanlar Kurulu'nda olacak. Neyse ki, sigorta tavanını asgari üc- retin altında bırakan Bakanlar Kurulu gitti... Bir de Türkiye seçime gidebilse! Taner Engin stanbul'da PTT Polikliniği'nin başdişhekimi Taner Engin, geçen gün ikinci evliiiğini yapmış... Biryastıkta kocasmlar... Onlar muradına ermiş, ama kabak poiiklinik personelinin başına patlamış. Başdişhekimi Engin'in yanına şef olarak aldığı Avrupa Yakası Posta işleme Merkezi Müdürü Ebubekir Çoban'ın eşi Duday Çoban, poliklinik çalışanlanndan 250'şer bin lira topluyormuş... Duday Hanım, başdişhekimine evlilik hediyesi alacakmış... itiraz edecek olanı "gözünün üzerinde kaşın var" cezası beklediği için personel hiç istemediği halde bu parayı vermek zorunda kalıyormuş... Böylesi hiç görülmemişti! Mert Ali Başanr'dan SÖZDEYİŞLER Açlığı dizelerie bölüşmek ekmek kadar doyurucu mu? Okul harcımn ikinci taksitbıi örJememenin cezası U çyıl önce Istanbul Üniversite- si'nin Ingiliz Dili ve Edebiyatı bölümünü kazanmıştı Filiz Kaynak... Kayıt yaptırırken 600 bin lira harcın ilk taksitini ödemiş fakat daha sonra okula devam etme- miş ve ikinci taksiti yatırmamıştı... Geçen yıl, kalan 300 bin lirayı öde- L Cihan Demirci'denj ^ A F O R İ Z M A L A I İ V Hapishanelere artık bu isim yakışmıyor... Buralann adı bir an önce 'HABİSHANE" olarak değiştirilmeli! mek istemiş ve gecikme faiziyle biriik- te 860 bin lira yatırmıştı. Belgeyi öğrenci işlerini yürüten bü- roya teslim etmiş ve "borç hesabı"nı kapatmıştı. Bu yıl yeniden üniversite sınavına gi- ren Filiz Kaynak, aynı üniversitenin bu kez Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bö- lümünü kazanmıştı... Kaydını yaptırmak için gerekli belge- lerden biri de lise diplomasıydı ve dip- lomayı alması için de eski bölümünden ilişiöini kesmesi gerekiyordu... Öğrenci işleri bürosuna gittiğinde, üç yıl önce ödemediği 300 bin liranın he- sabını sordular Filiz Kaynak'a... Bu pa- rayı geçen yıl gecikme faiziyle biriikte ödediğini söylediyse de kayıtlarda bu- lamadılar... Zaten kayıt-kuyut yerine etrafa saçıl- mış dosyalar vardı. Ödediği paranın makbuzunu ise kaybetmişti. Parayı ya- tırdığı banka şubesine gitti. Banka şu- besi kendi kayıtlannı rektörlüğe gön- derdiklerini söyledi. Tekrar öğrenci iş- lerine döndü. Bürodaki görevliye der- dini bir kez daha anlatmak istediyse de olumlu bir yanıt alamadı. Çaresiz, üç yıl önceki 300 bin lirayı bir kez daha ödedi... Gecikme faiziyle biriikte tam tamına 8 milyon 24 bin 500 lira olarak! Fîilen Mten hükümetin yerine yenisi kuruluncaya kadar, yapaeağı icraatlara *fiili uteçhul' denebilir nti? Köprüler para basıyor, fakat otoyollar dökülüyor. Çünkü... E li kulağındaki köprü geçişine zam öncesi, hesap verilmesi- ni ve olası zammın gerekçesi- nin aynntılanyla açıklanması- nı istemişti Prof.Dr. Aydın Aybay... Karayollan Genel Müdürlüğü'nden yanıt geldi. Belki biraz uzun bir yanıt ama, ayrın- tılann da bilinmesi bakımından aynen yayımlamakta yarar var: "Paralı yollar olan, otoyollar ile Bo- ğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprü- lerinden, Genel Müdürlüğümüzcetop- lanan tüm gişe gelirieri günlük olarak gişe mahallerine en yakın Ziraat Ban- kası şubelerine yatırılmakta, burada toplanan paralar 10'ar günlük düzenli aralıklaria Hazine'deki Kamu Ortaklığı Fonu hesabına aktarılarak bütçeye ge- lir kaydedilmektedir. Toplanan bu paraların Hazine'den Kamu Ortaklığı Idaresi'ne oradan da yüzde 10'luk bölümünün Genel Mü- düriüğümüze aktanlması gerekmekte- dir. Ancak, bu aktarma son yıllarda ku- ruluşumuza eksik olarak gönderilmiş- tir. 1993 yılında otoyollar ve köprüler- den 1 trilyon 521 milyar lira gişe geliri elde edilmiş, kuruluşumuza yüzde 10'luk pay olarak 152.1 milyar lira ak- tanlması gerekirken, bu miktann 78.7 milyarı Kamu Ortaklığı Idaresi'nce ku- ruluşumuza ödenmiş, kalan 73 milyar lira ise aktanlmamıştır. 1994 yılında ise 2 trilyon 439 milyar liralık gişe geiirinden kuruluşumuza ar- tarılacak yüzde 10'luk pay 243.9 mil- yar lira olarak belirtenmiş ancak, kuru- luşumuza 125 milyar lira ödeme yapıl- mıştır. Diğer bir ifade ile, gişe geiirinden kurulumuza aktanlan oran yüzde 5'le- re düşmüş ve bu durum da çalışmala- nmızı olumsuz yönde etkilemiştir. Otoyol ve köprü gelirlerinden kuru- luşumuza aktanlması gereken yüzde 10'luk paylar Hazine'deki fondan 1995 yılı başından itibaren düzenli olarak ku- ruluşumuza gönderilmektedir. Ancak, otoyol sistemi gelimiş ülke- lerde bile otoyol gelirlerinin yüzde 30'laroranında bakım ve işletmeye ay- nldığı düşünülecek olursa, bazı kesim- lerde 10 yaşını dolduran otoyollanmı- zın bakımı, işletimi ve geçmiş alacak- larımızı kapsayan ödemelerie yıllardır biriken sorunlann çözümü için bu ora- nın ne denli yetersiz olacağı görülmek- tedir. Kuruluşumuzca son derece yetersiz olan yüzde 10'luk bu kaynakla: 1) Sorumluluğumuz altındaki otoyol- lar üzerindeki her türiü yol, köprü ve vi- yadüklerin bakım ve onarım çalışma- lan ve işletmeleri (trafik çizgilerinin ye- nilenmesi trafik işaret ve levhalanyla cihazlannın bakım,, onanm ve işletil- meleri, otokorkuluk, tel çit ve köprü iş- lerinin yürütülmesi v.s.) 2) Otoyol boyunca aydınlatma ve elektrifikasyon sistemlerinin bakım, onanm ve işletilmeleri 3) Elektronik ücret toplama sistem- lerinin bakım, onanm ve işletilmeleri ile bina, telefon tesisleri, yol haberieşme sistemlerinin bakım, onanm ve işletil- meleri 4) Işletme bina ve meri<ezlerinin her türiü yapısal onanmlan gibi bakım işletme çalışmalannın ya- pılabilmesi ve otoyollanmızın aydınla- tılmasının sağlanması hemen hemen olanaksızdır. Otoyol ağımızın halen yapımı sürdü- rülen kesimlerinin detamamlanmasıy- la 1664 kilometrelik uzunluğa erişme- si ve Edirne'den başlayarak Ankara üzerinden Tarsus-Adana-Gaziantep otoyoluyla güney komşularımıza ulaş- ması hedeflenmiştir. Ulusal otoyol ağımızın daha da ge- liştirilebilmesi için öncelikle bu ana hat- tın tamamlanması ve otoyol geçişlerin- den sağlanan gelirle yeni kesimlerin yapımı öngürülmektedir. Istanbul Boğaziçi ve Fatih Sultan Mehmet köprülerinden bu yıl 1 ocak- 31 temmuz arasında 1 trilyon 701 mil- yar 51 milyon liralık gelir elde edilmiş- tir. Elde edilen gelirin yüzde 10'u ise sa- dece köprülerin değil, köprülerin dev- let yolu ile irtibatını saglayan çevre yol- lannın da bakımı, onanmı, işletmesi ve aydınlatmasındakullanılmaktadır." Hükümet iki yıldır otoyol ve köprüler- den toplanan paralan başka alanlarda yemiş, bitirmiş... Otoyollann hali perişan, parasızlık- tan bakılamıyor... Bir yandan da yeni otoyollann yapı- mı planlanıyor... O zaman yap zammı, kap parayı! BOLU 1. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN Sayı: 1993/3860 Esas Alacaklı: Orüs Kurumu Genel Müdürlüğü Vekili Av. Seher Aklekin, E-5 üzeri Bolu. Borçlu: ER-KA Nakliyat şirketi adına Yüksel Kaya, Rüzgârlı Meşe Sokak Azim Han No: 48/3 Ulus-Ankara. Alacak miktan: 29.828.797.- TL faiz ve masraflan. Yukanda yazılı borçtan dolayı borçlu hakkında yapılan icra takibinden dolayı icra emri tebliğ edile- memiş adı geçenin, açık adresi de zabıta ile tespit edilememiş olduğundan tebligatin ilanen yapılmasına karar verilmiştir. llan tarihinden itibaren 7 günlük itiraz süresine 10 gün ilavesi ile 15 gün içerisinde takibe itiraz edilmez ve bu süre içerisinde borç ödenmez ve itiraz mercii olan İcra Hâkimliği'nden takibin durdurulmasına dair karar getirilmez ise takibin devamına cebri icra yolu ile alacağın tahsili cihetine gidileceği, itiraz edilmez, takibin durdurulmasına dair karar getirilmezse aynca yukanda bildirilen süre içerisin- de IlK'nin 74'üncü maddesı geregince borçlunun mal beyanında bulunmaması halinde hapisle tazyik olunacağinız veya hakikata aykı- n beyanda bulunursanız hapisle cezalandınlacağınız icra emri yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 1.9.1995 Basın: 41898 ÇİZGİLİK KÂMtL MASARACI GADDAR DAVUT MMKURTCEBE BULUT . - — BEBEK NVRAY ÇtFTÇİ £a) Bazcn \ o âokvz ay/n J irrtikamı y f^'^cv»-^. MIRMIRLAR UĞVR DURAK -0 5SS!- . K I Ş I N SOLUYACAĞI M1Z. k ı R Ü HAVA, MA İĞ( TARİHTE BüGUN MVMTAZ ARIKAN 22Eylül EN KUÇUK UÇAK.. f94S'e>£ eueüN, DÜNYANIN EKI KJJÇÜK UÇAĞI- bllhl DEKIEME UÇJJfU SAŞARlYLA TAMAMIAU- (X. BU T#RİH£ OeSİN YAPILMIŞ £AJ KÛÇÛK UÇAK OIAN *W££B£En (MMK ARİ), CALI- FOZMA 'PA ÜÇ AMER.İKALI Afi!XAMŞ TABA- PINOAN BİR GA&AJDA MEYPAMA G£Tİ&L- MİfTİ. 18,S BEYeiR GÜCÜNOE TEK MO7OBU OLAN W€€ B£E,SAATTE £O fOLOM€m£ HtZ YAPIYOROU.A6IOLİĞI ZSO KJLO, UZUNLUĞU İSE 3,S/MET&Eyp/.UÇAĞt YÖNETEN PİLOT, GÖVOEHİN ÜSTUfje UZAHtYOR. VE KAYlf- LARLA BAĞLANIYOIZOU. IIVEE BEE, GELE- CBĞİU "ULTRAUGHT" MİMİ UÇAKIAR(NIN PEDESÎ ALAgiÜRP' ANTALYA MAHKEME SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN GAYRİMENKUL AÇIK ARTTIRMA İLAN1 Esas: 1995/17 Antalya-Merkez Muratpaşa Mahallesi 1303 ada, 7 parselde kayıtlı taşınmaz tlK'nin 129-133'üncü maddeleri geregince satışı yapıla- caktır. Satışa konu parsel tapu kaydına göre 266.00 m2 genişliğindedir. Parsel üzerinde tek katlı ev ile muhtelif yaş ve cinste ağaçlar bu- lunmaktadır. Parsel blok nizam 4 kat inşaata müsaittir. Mahalli rayiçlere göre m2'si l .750.000 TL.'den muhammen bedeli 545.210.000.- TL.'dir. Satış: 9.10.1995 günü saat 11.30-11.40 arasında Antalya Adljye Sarayı Kat: 3. No: 22"de açık arttırma ile yapılacaktır. Bu satış- ta değerinin % 40"ını bulduğu ve mahkeme masraflannı gectiği takdirde en çok arttırana ihale edilecektir. Satış peşin para iledir. Ancak isteyen alıcıya 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Satışa iştirak edenin. değerin % 20'si oranında teminat yatırması şarttır. Iha- leye katılanlann şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaklan, başkaca bilgi almak isteyenlerin memurluğumuzun 1995 17 esas sayılı dosyasına başvurmaları ilan olunur. Basın: 41918
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle