23 Mayıs 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
22 EYLUL 1995 CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER ANAYOL veya ANAP destekli bir azınlık hükümeti formüllerinin tek şartı var: Erken seçim ÇiIIerseçimkıskacnıdaAMCARA (Cumhumet Bürosu) - D\T- CHP koalisyonunun sona ermesiyle. yenı hükümet arayışına giren Başbakan Tansu Çfller. sandıktan kaçmak istemesıne kar- şın erken seçım duvanna çarptı. Çiller, "ülkeyi kaosa götürecek vahim bir hata olacagı*" gerekçesiyle erken seçıme karşı oldugunu açıkJadj. Ancak başta ANAP ol- mak üzere. parlamentoda temsil edilen si- yasi partilerin çoğunun, aralık ya da en geç mart ayında erken seçıme gidilmesi ıste- minde ısrarlı olmalan nedeniyle, DYP'nin sandıktan kaçamayacağı vurgulandı. Tür- kiye Odalar Borsaİar Birlıği <TOBB) Baş- kanı YalımErez'inde, Çiller'e. "erken se- çimden daha fazla kaçılamayacağı ve he- men sandığa »itmekten başka çare kalma- <hğıT> görûşünü itettiği öğrenıldi. DYP'den sonra TBMM'de en çok mıl- letvekiline sahip olan ANAP. RP ve CHP ıle TBMM Başkanı Hüsamettin Cindo- ruk "seçim hükümeti*"kurulması ıstemı- ni dile getirerek. Çıller'in seçim takvımi- ni uzatarak koalisyon ya da azınlık hükü- meti kurma planlanna karşı çıktılar 'Seçimden kaçamazsın' ANAP'm seçim şartıyla destek vereceğini açıklaması karşısında Başbakan Çiller'in sandıktan kaçamayacağı belirtildi. TOBB Başkanı Erez'in de Çiller'e, 'erken seçimden kaçılamayacağı' görûşünü ilertiği öğrenildi. Azınlık hükümetine karşılar: DYP'den sonra TBMM'de en çok milletvekilıne sahıp olan ANAP, RP ve CHP ile TBMM Başkanı Cindoruk 'seçim hükümeti' kurulması istemini dile getirerek Çiller'in azınlık hükümetine karşı çıktılar. Azınlık hükümeti için, senaryolarda ki- lit parti olan DYP"nin TBMM'de en az 226 milletyekilirıın desteğini sağlamasının zorunlu olduğuna dikkat çekilirken kulıs- lerde, DYP, ANAP ve MHP'nin katılımıy- la oluşturulacak, ancak genel başkanlann girmeyeceği bir "seçim hükümeti" de gün- deme getirildi DYP'nın. yeni hükümet arayışında öncelikle hesaba kartığı partı ANAP oîdu. Dığer seçeneklerin gerçek- leşmemesi durumunda. ülkeyi seçıme gö- türecek geçicı koalisyonun DYP ile ANAP arasında kurulmasının kaçınılmaz olaca- ğına dikkat çekildi. Cumhurbaşkanı Süley- man Demirel'in 51. hükümeti kurma gö- revini verdıği DYP Genel Başkanı Çiller. yenı kabine ıçin çahşmalanna, bugün par- tisinin yetkılı kurullanylayapacağı toplan- tıyla başlayacağını biİdirdi. Koalisyon ortaklığının sona eımesinin şaşkınlığîndan sıynlmaya başlayan DYP. yeni hükümet seçeneklenni araştınrken muhalefetin. •'seçim koşuluna" sıkıştı. Başbakan Çiller. tele\ ızyonlardan yay ım- lanan "nusaSesleıuş"' konuşmasında "er- ken seçim istemediğini"*bır kez daha açık- lamasına karşın DYP kurmaylan, erken seçime gidebilecekleri mesajım vermeye başladılar Başbakan Çiller'in. bugün partisinden hükümet konusunda temaslarda bulun- mak için yetki almasınm ardındart. ANAP başta olmak üzere TBMM'de temsil edi- len siyasi parti lıderleri ile görüşeceğı öğ- renildi. Ancak. Çillerın.eskı koalisyon or- tağı ÇHP lideri Deniz Ba>kal ve RP Ge- nel Başkanı Necmettin Erbakan'a. "yeni hükümet" önensi eötürmeyeceğı belirtil- di. DYP Genel Başkan Yardımcısı Rıfat Serdaroğlu. Cumhuriyet'eyaptığı açıkla- mada. gelışrnelerin Baykal'ın "koalisyo- nu bozan adanT oldugunu gösterdiğını önesürdü. DYP'nınhertürlüolasılıgagö- re hazırlık yaptığını kaydeden Serdaroğ- lu. "Baykal seçildiği gün başkanlar kuru- lunu topladık. Daha sonra birkaç kez da- ha toplanıp bunu görüştfik. Baykal, hizip- çi ta\ nnı bir kez daha gösterdi" dedı. Rıfat Serdaroğlu. olası bırerken seçimin hazirandan önce olamayacağını savundu. CHP Cilleri sucladı 'Ülkeyi başkaları yönetiyor'• Devlet Bakanı Hacaloğlu: Çiller radikal kesimlerin kuşatmasında • Çalışma Bakanı Halis: Menzir meselesinin öne çıkanlması doğru değil • Devlet Bakanı Kumbaracıbaşı: Devleti başkalan yönetiyor. Başbakan da, yönetiyormuş gibi görüntü veriyor • Sanayi Bakanı Akyol: Suçu CHP'ye atmak için Menzir'i öne çıkanyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-ÇHP'li bakanlar, koalisyon hükümetinin sona ermesınin ardından. Başbakan Tansu Çiller'in yönetım anlayışı ve laık, demokratik rejime karşı kadrolaşmalara ılişkin kaygılannı agır eleştirilerle dile getirdiler. Devlet Bakanı Algan Hacaloğlu. "Başbakan ülkeyi keyfi yönetiyor, radikal kesimlerin kuşatmasında" dedı. Devlet Bakanı Onur Kumbaracıbaşı, Başbakan Tansu Çiller'ın devlerte olup bitenden haberi olmadıgının anlaşıldığını belirterek. "Devleti, başkaları yöneti>or. Başbakan da sanki yönetiyormuş gibi görüntü veriyor'" değerlendirmesini yaptı. Deniz BaykaTın koalısyonu sona erditme karan, CHP'li bakanlann. sert değerlendirmelerle içlerini boşaltmalanna neden oldu. "Hükümet yorgunuTHP'nın ortaklıktan aynlma karan genel olarak olumlu karşılanırken. bakanhk bekleyenler de beklentilerinin boşa çıkmasmdan duyduklan rahatsızlığı ifade etmekten kaçındılar. Baykal'ın "Koalisyon ortaklığı ayakbağunızdı, ayağunızda gülleydi" sözleri kendini feshederek CHP'ye katılma karan alan SHP'nin son Genel Başkanı iMurat Karayalçın cephesinde tepkıyle karşılandı. Karayalçın, dün koalısyondan aynlma ile ilgili sorulara, "Yörum yok" yanıtını verdi. Karayalçm'ın yakın çevresıne, "1994 yılında çok sıkınö çektik. 1995'te olumlu şeyter yaşanabilecekti. Önümüzde Seçim Yasası, 1996 bütçesi \ar. İşçiye, memura daha fazla zam verme olanagı olacaktı" görûşünü aktardığı öğrenildi. Menzir'in suçlamalanna hedef olması bunalım yaratan Devlet Bakanı Algan Hacaloğlu. Cumhuriyet'ın sorulannı yanıtlarken. "Yeni bir başlangıç yapma olanagı gözükmüyor. Necdet Menzir olayı bir yönetim üslubu meselesidir. Bu olaydaki yönetimin yaklasımı, vahim olarak başka konularda da ortaya çıkıyor*" dedi. Hükürnetin kunımsal yapısını büyük ölçüde yitirdiğini vurgulayan Hacaloğlu. sözlerini şöyle sürdürdü: "Kurumlar işlemiyor. Ekonomide kurullar işlemhor. Ne YTK. ne Para Kredi Kurulu çahşryor. Güneydoğu Kurulu oluşturduk hiç çalışmadr dedi Kumbaracıbaşı: Amatör takrik Kumbaracıbaşı. Çiller'in. Baykal ile yaptığı görüşme sonucunu Menzir sorunu ile bırleştırmesini, "Müzakerelerin, çirkin, yakışıksız bir üslupla. bir polis memunına bağlanması, kamuoyunu yanıltmaya yönelik, amatör bir taktiktir" diye değerlendirdi. Başbakan'ın, 100 bin işçinin sokakta yürümesine aldırmadığını kaydeden Kumbaracıbaşı, şunlan söyledi: "Devletin içinde laikliğe, demokratik rejime ve cumhuriyet ilkelerine aykırı örgütlenmenin öniine geçilemeyişi konusunda Başbakan, bir şey yapılamayacağmı söylüyor. Devleti başkaları yönetiyor. Başbakan da sanki o yönetiyormuş gibi bir görüntü veriyor. Demokratikleşmede de tavn aynı."* Algan Hacaloğlu ÇİZMEDEN YUKARI MUSA KART ANAP lideri V dmaz'ın martta seçım iste- diğini belirten Serdaroğlu. "Oturulur. ko- nuşulur bir oıta yol bulunur" dedı. DYP Genel Başkan Yardımcısı Serda- roğlu. TBMM Başkanı Hüsamettin Cin- doruk"un erken seçımle ilgili sözlerinede değinerek, "Cindoruk'a seçim tarihini kim sordu? Bu işi siyasi partiler yapacak. TBMM Başkanı değu"" dıye konuşru. DYP Genel Başkan Yardımcısı İbra- him Yaşar Dedeiekde bundan sonra bir "k- raat hükümeti" kurulmasının mümkün olmadığım söyledi. Çiller'in yeni hükümet ıçin ilk görüşmeyi ANAP liden Mesut Yılmazla yapacağını kaydeden Dedeiek. "Bu yıl içinde bir erken seçim fiili olarak mümkün değiL Anayasa değişikliği çerçe- >esinde seçim yasasının değişmesi gereki- yor, bunun paıiamentodan geçmesi, "k ük- sek Seçim Kurulu'nun hazıruklanıun uza- yacağı dikkate alınırsa en erken Mayıs 1996'da seçime gidilebilir" dedı Ba>kal: ANAYOL olmalı ÇHP Genel Başkanı Deniz Baykal. ye- „ nıdenDYPilebirkoalisyonaya- naşmazken erken seçımın aralık ya da en geç 1996 Mart ayında yapılmasını ıstedi. Baykal. ko- alisyondan çekılme kararları ıçin tek neden olarak Necdet Menzir olayının gösterilmesını "alışıl- mış bir siyasal takrik. müzakere- leri saptırma" olarak nıtelendır- di. Hükümetten aynlmalarının belli çevreleri tedirgın ettığıne dikkat çeken Baykal. "Buçevre- ler genellikle tuzu kuru, önemli büy ük işadamlan. İstanbul'daki bazı derneklerin yöneticileri. mensuplan. Kimdir bu arkadaş- lar? CHP'ye bir gün oy vermiş- ler midir? CHP'nin ilkelerine inanmakta mıdııiar? Hayır. Ama CHP'yi ikridarda istiyorlardL Ay- nlınca kmyoriar. Asıl CHP'ye oy verenler, vermek isteyenler bizim koalisyonda tutsak bir biçimde kalmamızdan rahatsızdıiar" de- di. ANAP, Çiller'e güvenemiyorANKAR-V (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan Tansu Çiller'in devlet an- layışı ve siyaset üslubuna güvenme- yen ANAR çok zorunlu kalmadıkça DYP ile koalisyon kurmayacak. ANAP. anayasanın öngördüğü şekil- • Oltan Sungurlu, ANAP'lı milletvekillerinin DYP ile koalisyon istemediğini söyledi. • Başbakan Tansu Çiller'e güvenmeyen Yılmaz'ın, DYP'ye destek için daha önce dile rvi^rvı. auava^aııııı U I I L U I U U ^ U ^ . M I - • J • * • t •• • ı ı ı i ^ de genış tabanlı bir seçim hükümeti getırdıgı ' once seçım yasasının çıkanlması, sonra destek kuruiarak en geç Mart 1996'da seçi- koşulunda ısrarlı olacağı belirtildi. oldugunu söyledi. Bugünkü durum- türlü formüle de hazırolduklannı bil- da ANAP Merkez Karar \'önetim dırdi. \'ılmaz. seçım yasası ile ilgili me gidilmesinden yana tavır sergıli- yor. ANAP Genel Başkanı Mesut Yıl- mazdaTürkiye'nin hükümetsiz kal- masının söz konusu olamayacağını belirterek "Dtğer formüllerin hiçbiri geçerli olmazsa. AX4P olarak biz Tür- kiye'yiseçimegötürecek bir azınlık hü- kümetine hazuTz" dedı. Çiller'e gü- venmeyen Yılmaz'ın. DYP'ye des- tek için daha önce dile getirdiği "ön- ce seçim tarihini belûieyen bir yasa, sonra destek" koşulunu henüz gen çekmedigıne de dikkat çekildi. Cumhurbaşkanı Demirel'in, Tan- su Çiller'e hemen görev vermemesi- ni yerinde bir hareket olarak gören ANAP'Iılar. Tansu Çiller'in kendi içinde bulunduğu durumu anlaması için de böyle bir şeye ihtiyaç bulun- duğunu savundular ANAPGrup Baş- kanvekili Hasan Korkmazcan. Cum- hurbaşkanı Demirel'in öncelikle lider- lerle görüşerek Meclis'in nabzını tut- rnası ve karannı vermeden önce sag- İıklı bir değerlendirme yapması ge- rektiğini söyledi. Korkmazcan, Cumhurbaşkanı De- mirerin ikinci olarak da başbakan olarak görevlendireceğı kişinin güve- noyu alıp almayacağına bakması ve sonrasındaönüne gelecek yeni Bakan- lar Kurulu listesinrn Meclis'ten güve- noyu alıp almayacağına dikkat etme- si gerektiğini söyledi. ANAP Grup Başkanvekili Oltan Sungurlu da ANAP'lı milletvekilleri arasındakı yaygın düşüncenın hiçbir şekılde DYP ile koalisyon kurulmaması yönünde Kunılu'ndan da bu yönde bir karar çı- kacağını kaydeden Sungurlu, ancak. yapılacak müzakereler sonunda ne olacağını ise şimdiden söyleyebılme- nin olanaksız oldugunu kaydetti. ANAP'lı grup yöneticileri ve mil- letvekilleri. Tansu Çıller'ınerken se- çime yanaşmadığı ıçin ANAP'la gö- rüşmeden önce diger şanslannı dene- yeceği ve başta MHP olmak üzere diğer küçük partilerle bir azınlık hü- kümeti kurmaya çalışacağı görûşünü savunuyorlar. ANAP'Iılar. DYP lideri Başbakan Tansu Çiller ile masaya oturmaktan kaçınmayacak. ancak DYP-ANAP koalisyonu yerine anayasanın öngör- düğü gibi genış tabanlı bir seçim hü- kümetini zorlayacak. ANAP. bütün bunlara karşın DYP ıle bir koalisyon hükümeti kurulacak olması durumun- da öncelikle seçım tarihini kesinleş.- tiren yasanın çıkması ıçin çalışacak. ANAP, DYP'ye ılk şart olarak "ön- ce yasa" diyecek. Bursa'dan İstan- bul'a geçen ANAP lideri Yılmaz. Atatürk Havalimanı'nda gazetecile- rin sorulannı yanıtlarken Türkıye'nin doğnıdan milletten destek almış bir hükümete ihtıyacı bulundueunu söy- ledi. Bunun yolunun seçim oldugunu belirten Yılmaz, koalisyonun bitme- siyle erken seçim sürecinin başladı- ğını. bu sürece en y apıcı katkıy ı yap- maya hazır olduklannı dile getirdi. Yılmaz. erken seçimı getirecek her bir soru üzerıne. y eni bir seçim yasa- sının zorunlu olup olmadığı konu- sunda hukukçularla görüştüklerinı, böyle bir zorunlulukolmayabıleceği- ni söyledi. Yılmaz, bir başka soru üzerine de ülkenin hükümetsiz kalmasının söz konusu olmayacağını belirterek di- ğer hiçbir formül olmazsa dahı ANAP'ın bir azınlık hükümeti kur- maya hazır oldugunu bildirdi. ÂNAP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Erydmaz da dün düzenlediğı basın toplantısında. DYP-ÇHP hü- kümetinin kendinden beklenenı ver- mediğinı belirterek "20 Eylül 1995 tarihinde Türkiye, Tansu Çiller'in tek isabetli karanna tanık oldu. Bu koalis- yon, tarihe kayboian yıllar olarak ge- çecektir r dedı. ANAP Grup Başkanvekili Eyüp Aşık Trabzon'un Of ilçesınde parti- sinın kongresinde yaptığı konuşma- da. bir an önce seçime gitmek için ne gerekiyorsa onu yapmalan gerektiği- ni söyledi. Ülkeye ikı turlu seçim sısteminin getirilmesi gereğinı de savnnan Aşık, şöyle dedi: "Bu sistem Meclis'e 4-5 parti getirir. O zaman da istikrar olur. Zaranmıza olsa bile biz bu sisteme razıyız. Birinci turda kim güçlü ise ikinci turda oy lar ona verilsin. Böyle- ce milleti sandıkta birleştiririz. CHP \e RP nispi seçim istiyor. O zaman da 3-4'lü koalisyon olur. Bugünkii aranz. Türkiye perişan olur." YSK: Önce seçim yasası çıksın BÜLENT SAR1OĞLU ANKARA - Koalisyon hükümetinin ıstifasının ardından erken seçim sürecine gırılmesı. Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK), anayasanın öngördüğü düzeniemelenn henüz ya- salara yansıtılmaması nedeniy le kaygı doğurdu. YSK Baş- kanı Nihat Yavnz. erken seçım yasasının çıkması durumun- da 60 gün içinde seçıme gıdebı leceklerinı. ancak bu durum- da bazı y urttaşlann, anayasanın tanıdığı haklan kullanama- yacaklannı söyledi. YSK Başkanı Nihat Yavuz. Cumhuriyet'e yaptığı de- ğerlendırmede, "Ortada bir sorun var. Anayasanın emret- rjği kanunlarçıkanlacak mı. çıkanlmayacak mı?" dedı. Her koşulda YSK'nin 60 gün içinde seçıme hazır olacağını be- lirten Yavuz, ancak anayasanın değışen hükümlerine göre düzenlemeler yapılmaması durumunda, yurtdışında yaşa- yan yurttaşların oy kullanamayacaklannı. 18 yaşını doldu- ran 3.5 mılyon kişiden de. ancak askı süresınde kayıt yap- tırabılenlenn seçımekatılacağını bildirdi.Yavuz şunlan söy- ledi: "Ne kadar süre \erilirst. katılım o kadar artar. Süre azalınca katılım azalır. azalmaz; bilemiyorum onu. Anaya- sanın buynığu yerine gelmemiş oluyor. YSK,' Hayır ben bu kanunu begenmıyorum" diyemez. O kanunu uygulamak mecburiyetinde. .Anayasa, Öy kullanırlar' diyor, ama hani kanun? Kanun yok. Sanki, bizim İç Anadolu B<il«esi"ne oy kuHandırmamamızgibi birdurum. Bazıvatandaşlanmtzse- çime katılamayacak. O bizi enterese etmez. Siyasi partiler derler ki, önemi yoktur.™ Yavuz. erken seçimin aralık ayı veya kış mevsıminde herhangı bir ayda yapılması durumunda. doeuda kış koşul- larının olanak tanıdığı ölçüde sandık götürülebıleceğıni sövledi. Aralık sonunda seçim Baykal. erken :>eçımın aralık sonunda yapılabileceğinı söyler- ken "Me\cut yasayla seçime gi- dilebilir mi" sorusuna. "Önü- müzdeki dönem içinde zorunlu değişiklikleryapılabilir. Fa/Jabir şeye gerek yok" yanıtını verdı. ANAP ve DYP'nin iktidarda ol- ması. CHP'nin de karşılannda muhalefette yer alması gerekti- ginı bıldiren Baykal. "Merkez sağ ve merkez sol iktidarda. Bi/ muhalefet boşluğu var. Kökten- ci akımlar. bunu fırsat olarak de- ğerlendiriyor. Doğal taUo, bu de- ğil** değerlendirmesini yaptı. Baykal, ülkenin önünde seçim- den başka seçenek olmadığım. "sandalyeye sanlarak iktidarsü- resini uzatmaya kimsenin hakkı olmadığınr'söyledi. Baykal, azınlık hükümeti konusundaki birsoruya da şu yanıtı verdı "Cumhurbaşkanı'na güveni- yorum. Azınlık hükümeti, parla- mentoda azınlığın desteklediği hükümet değildir Çoğunluğun desteklediği bir hükümet olabi- lir. Cumhurbaşkanı Demirel, 1979'da azınlık hükümeti kur- du. Ancak Cumhurbaşkanı Ko- rutürkparlamentoçoğunlıığunun resmen desteğini bildirmesinden sonra Demirel'e görev verdi Şim- di Cumhurbaşkanı, bir lidere, "Başbakanlık olanaklanyla hükü- meti şekıllendır. getır ben de onaylayayım' anlayışındaolmaz. Parlamento çoğunluğu destek açıklamadan. azınlık hükümeti mümkün değildir. Yoksa başba- kan, bakanhk pazaruklan y apa- rak hükümet şekUlendirebilir." ANAP seçimde ısrarlı Başbakan Çıller'ın. yenı hükü- met için ılk görüşmeyı yapması beklenen ANAP. "erken se- çim"koşulunda ısrar edecek. ANAP. DYP ile bir koalisyon kurmak yerine, anayasada öngö- rülen ve TBMM Başkanı Hüsa- mettin Çindoruk'un da dile ge- tirdığı. "geniş tabanlı seçim hü- kümeti"ne sıcak bakıyor. Yeni bir seçim yasası çıkmadan ara- lık ayında sandığa gidilebilece- ğini savunan ANAP. bu müm- kün olmazsa en geç 1996 Mart ayında erken seçime gidilmesın- de ısrarlı olacak. ANAP Genel Başkanı Mesut Yılmaz. önceki gün hükümetin bozulmasından sonra. telev izyon kanallannda yayımlanan açıkla- masının ardından, kendisini kut- layan MHP Genel Başkanı .\1- parslanTürkeşıleyanngörüşe- cek. MHP lıdennin. Cumhurbaş- kanı Süleyman Demirelden de görüşmek ıçin randev u talep et- tıği öğrenildi. DYP'nin azınlık hükümeti için en güvendıği parti olan MHP de erken seçim koşulunu öne sür- dü. MHP Genel Başkan Yardım- cısı Tuncay Şekercioğlu. artık er- ken seçimin kaçınılmaz oldugu- nu belirterek "Anayasa değişik- liğine paralel olarak 18 yaşında- kilerindeoykullanabilmesi, 100 yeni milletvekilinin dağıhmına ilişkin yasal düzenlemeyapılma- dan seçime gidilmesi doğru ol- maz. Bu değişiklikler \e adil bir seçim yasası çıkardıktan sonra, en geç mart ya da nisan ayında erken seçime gidilmeü" dedi. RP. en kısa zamanda erken se- çım isterken bu süreç içinde gö- rev yapmak üzere "milli koaiis- von hükümeti** önerdı. POLITIKA GUNLUGU HİKMET ÇETİNKAYA Transfer Pazarı... CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, dün sabah ol- dukça rahattı. Sabah koşusu için evinden çıktığında kendisini gorenler şöyle seslendi: "Helal olsun sana Baykal!.." CHP Genel Merkezi'nin telefonları kilitlenmişti. Yur- dun dört bir yanından. yurtdışından faks sağanağı sü- rüyordu. Işçi, memur. öğrenci. esnaf, köylü, emekli, dul, ye- tim CHP Genel Merkezı'ne koşuyordu: "Helal olsun Baykal'a. helal olsun CHP'ye..." CHP lideri Deniz Baykal'la konuştuk uzun uzun. Baykal'ın keyfi yenndeydı. CHP lideri, Başbakan Tansu Çiller'le yaptığı üç sa- atlık görüşmeyi şöyle değerlendirdi: "Başbakan Sayın Çiller 'ı bazı odaklar, kim bilirhan- gi gerekçelerle bilmiyorum, teslim almışlar. Başba- kan'ın boynu eğik. Çevresı, o odaklar tarafından ku- şatılmış." CHP lideri Deniz Baykal'a soruyoruz: "Bu odaklar, kımi bakanlıklarda örgütlenen radikal dinciler ve ırkçılarmı?" Baykal: "Sayın Çiller'e devlet içinde örgütlenen radikal din- cilen ve ırkçı kadroları bir bir anlattım ve örnekler ver- dim. Gördüm kı Başbakan her şeyden habersiz. San- ki o Başbakan değıl. Bir başka güç var, güç odakları var..." DYP Genel Başkanı ve Başbakan Tansu Çiller çok mu kumaz, yoksa çok mu akıllı? Tansu Hanım ne demışti: • "Sayın Baykal. Sayın Necdet Menzir olayını, koalis- yonun devamı ıçin binncı koşul olarak getirdi..." Başbakan Çiller'e ilk yanıt, TBMM Başkanı Hüsa- mettin Cindoruk'tan geldı. Cindoruk, aynen şöyle dedı: "Sayın Baykal'ın Menzir olayını birinci koşul olarak getirdiğinı sanmıyorum..." Cindoruk, ardından ekledi: "Sayın Çiller, çözüm aradığını söylüyor. Bence en lyi çözüm seçımdir..." Kanal 6'daki canlı yayında Ceyhan Altınyeleklioğ- lu, Cindoruk'a sordu: "Sız, son siyasi gelişmeleri nasıl görüyorsunuz?" Cindoruk: "Ben finalioynayan birsiyasetçiyim. 7 ekımde TBMM Başkanlığı 'ndan ıstifa edeceğım. Bana Cumhurbaş- kanı Sayın Süleyman Demirel tarafından görev veri- lirse kabul ederim. Ancak koşullara bakarım ve öyle kabul ederim. Azınlık hükümetine ve milletvekili trans- ferine karşıyım. Çözüm erken seçimdir." Soru: "Milletvekili transferine ılişkin bırduyum mu aldınız?..' Cindoruk: "Evet, aldım. Biz olayı 1980 öncesi yaşadık. O ne- denle kaygılıyım..." Burada Tansu Çiller'e gönderme yapıyordu Cindo- ruk. Yani. Çiller'in 'milletvekili transfer pazarı' kurdu- ğunu söylemek istiyordu. Elbet bu da birsıyasetçi ıçin akıllı bir davranış değıl. kurnazlıktı... CHP lideri Deniz Baykal 'erken seçim' diyor Hüsa- mettin Cindoruk gibi. ANAP lideri Mesut Yılmaz da "Erken seçım binncı şartımız" deyıp ekliyor: "Ancak Tansu Hanım 'ın başbakanlığındakı bir hü- kümette olmayız..." Başkent kulislerinde yeni hükümet senaryolan ya- zılırken 'milletvekili transferpazarı' ıçin de sofralar ku- ruluyor, kimi bürolarda 'kımi işadamlan ve sanayiciler J Y\a- rekete geçiyorlar. DYP içinde ise 'fırtınalı günle.r'\ ha- ber veren gelişmeler oluyor... Bir DYP'lı diyor ki: "Tansu Hanım. 24 saat içinde 10yaş ihtiyârtadı..." Şahi Özer Bey ne yapıyor acaba? Özer Bey kimı gazeteleri, kimi köşe yazariannı tele- fonla arayıp "Baykal'ın üzerine gidin" buyruğunu ve- riyor. istanbul'un beş yıldızlı otellerinin lobılerinde, Bo- ğaz'dakı balık restoranlarında 'Çiller'e destek' sozle- ri verilıp şöyle deniliyor: "Bu koşullarda Avrupa Birliği'ne giremeyiz, elimiz- deki tüm kozları yitirıriz..." CHP lideri Deniz Baykal, tüm bu gelişmelere nasıl bakıyor? işte Baykalın bıze söyledıkleri: "Ben de çözum hükümeti değıl, seçim hükümeti di- yorum. Bizim hiçbir kaygımız yok. Meydanlara inece- ğiz. halkımıza gideceğiz..." DYP'nin iktidar kanadı, azınlık hükümetine gitmek ıçin kararlı. DYP'dekı 'muhalifkanat' ise Çankaya'dan gelecek sinyalı bekliyor... Acaba MHP lideri Alparslan Türkeş ne duşünuyor? Çiller'in yanından aynlmamayı... Ankara'nın siyasi kulıslerini yoklayan 'fısıltı gazete- s/'ise yepyeni senaryolar uretmeyı sürduruyor... Az daha unutuyorduk. Necdet Menzir olayı meyda- na geldiğinde Tansu Hanım, Hikmet Çetin'e ne de- mişti? Şunu: "Biz de Sayın Menzır'den hoşnut değiliz. Sız Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel 7 iknaedin, Men- zir'i hemen görevden alalım..." Başbakan Çiller, dün gece televizyonda 'ulusa' ses- lendi. Çiller, yine Menzir olayını gündeme getirdi. Tan- su Hanım kimi kandırıyor dersiniz? Bir başbakan, bir bürokrat için koalisyonu bozar mı? DYP iki turlu seçim istiyor Yeni sistem tartışması ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - DYP-CHP koaİıs- yonunun sona ermesınin ar- dından erken seçimin Türkı- ye'nin gündemıne girmesiy- le bırlıkte Seçım Yasası da tartışılmaya başlandı. DYP ve ANAP, ıki turlu seçim sıs- temt ıçin hazırlık yaparken CHP. DSP ve RP ise nispi se- çim »isteminden yana. Başta DYP olmak üzere M- yası partilerin büyük bölü- mü. anayasada yapılan son değışıklıklere paralel olarak Seçım Yasası'ndadadeğışık- lik yapılması ve ondan sonra seçıme gidilmesi yönünde go- rüş belırtırken ANAP. yen! bir Seçım Yasası çıkanlmadan da erken seçıme gıdılebile- ceğı yolunda görüş belırttı. D\'P. çıkanlacak yenı yasada seçım ıttıfakına da olanak ta- nınmasını istiyor. CHP ve DSP 1980 önce- sınde olduğu gibi nispi tem- sil sıstemını sav unuyor. CHP ülke barajının yüzd'e 10'dan 5'e ındirilmesıni. bölge ve il barajının kaldınlmasını isti- yor. DSP de ülke barajının in- dınlmesı. bölge ve ıl barajla- rının kaldırılmasından yana. RPdeCHPveDSPgıbınıs- pı temsil sisteminden yana. RP de ülke. bölge ve ıl baraj- larının kaldırılması gerektı- öıni savunuvor Çiller atamalan durdurdu ANK.ARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan Tansu Çiller. bürün kanuı kurum ve kurukışlarındakı atamalan durdurdu. Çfller'in "1995/26** sayılı genelgesı şöyle: "Ge- nel ve katma bütçeli idareler, kamıı iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları, bütçenin transfer tertibinden yardım alan kuruluşlar, nzcl bütçeli kuruluslar, i) özel idareleri \e bekdiveler ile bunlann kur- dukları biıiik, müessese ve iş- letmeler,özelleştirmeprogra- mına alınnıış kamu payı ağır- lıklı kuruluşlar, fonlar, kefa- let sandıklan. dönersermaye- k-r. kamu bankalan. 1581 ve 3186 sayılı kanunlarla kuru- lan kooperatif ve birlikler ile diğer kamu kurum ve kuru- luşlanndaki memur, sözleş- meli ve daimi işçi alımı dur- durulmuşrur. Bilgilerini ve ge- reğini rica ederim."
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle