24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 22EYLUL1995CUMA HABERLER KISA... K1SA.. • 'Nevroz Şenliği' davetiyelerinde Kürtçe sözcük kullandıklan için. kapatılan eski HEP'in Izmir ll yöneticileri hakkında açılan ceza davası. karara bağlandı. İzmir 11. Asliye Ceza Mahkemesi Yargıcı Raşit Ta\as karannda, davetiyelerde Ingilizce.' Fransızca ve Türkçenin de yer aldığını belirterek aynı içerikli yazının Kürtçe yazılmasının suç olamayacağına karar verdi. • Türkiye'nin. ülkelerine iade edilmelerine karar vermesi üzerine. 50 günden bu yana Birleşik Sosyalist Partide (BSP) oturma eylemi yapan Iranlı sığınmacılar; demokratik kitle örgûtleri ve kamuoyundan yardım isteminde bulundular. Sığınmacılar Komisyonu dün vaptıklan açıklamada. 160 Iranlının maddi olanaklannın tükendiğini belirttiler • Birleşik Sosyalist Parti ve Halkın Demokrasi Partisi il örgütlerince düzenlenen Dünya Banş Günü etkinlikleri sırasında, gözaltına alınan, daha sonra serbest birakılan BSP Ankara tl Başkanı ilhan KâmilTuran, HADEP Ankara İl Sekreteri Nurettin Sönmez ve 3 BSP üyesi hakkında Dev let Güvenlik Mahkemesi'nde (DGM) dava açılacagı bildirildi. • Prof. Dr. Şerafettin Turan başkanlığında 23 kurucu üyenin katılımıyla "Ulusal Dayanışma Derneği" (UDD) kuruldu. Prof. Dr. Turan. dün düzenledıği basın toplantısında. 23 kurucu üyesi bulunan UDD'nin amacının, Türkiye'yi, Atatürk'lü günlerdeki coşkulu. kararlı. bağımsız ve inançlı kimliğine yeniden kav uşturmak. Türk insanınabu kimliği hatırlatmak ve bu kimliği koruması için bilinçlendirmek olduğunu bildirdi • MHP lideri Alparslan Türkeş, sıyasi partilerin hedefinin ya tek başına ya da koalisyon olarak iktidar olnıası gerektiğini söyleyerek. "MHP'ye teklif gelirse yetkili organlarda görüşüp değerlendiririz" dedi. Türkeş. MHP Istanbul 11 Başkanlığf nca önceki gece düzenlenen. işadamlan ve yabancı diplomatlann davetli olduğu kokteyl ve yemeğe katıldı. Seçim için en az 6 aya ihtiyaç olduğunu söyleyen Türkeş. erken seçimin 1996 nisan veya mayıs ayında olacağını belirtti. • İHD Genel Başkan Yardımcısı Ercan Kanar. Milli Güvenlik Kurulu'nda kabul edilen ve valilere olağanüstü yetkiler veren tasanya tepki gösterdi. Kanar, yaptığı açıklamada. "Olağanüstü Hal'i kaldınyoruz" denilerek çıkanlması planlanan tasanyla ilan edılmemiş bir sıkıyönetimin yaşanacağını belirtti. • Bebek'te dün sabah saat 09.00 sıralannda Cevdetpaşa Mahallesi Selçuk Sokak üzerinde • bulunan ve gümrük komisyoncusu Adnan Sezergöz'e ait 34 RUB 96 plakalı otomobilin altına konulan saatli bombahın patlaması sonucu maddi hasar meydana geldi. Aynı caddede başka bir yere konulan saatli bir ses bombası ise uzman ekipler tarafından patlatıldı. Bombanın konulduğu yerin Kral TVnin eski sunuculanndan "Dodo" lakaplı Doğan Çakıt"a ait yeni yapılmakta olan bir butiğin önü olduğu belirlendi. • Emniyet teşkilatının amir ihtiyacını karşılamak amacıyla üniversite mezunu memurlann katıldığı Komiser Yardımcılığı Kursu. Etiler Polis Okulu'nda açıldı. Konu ıle ilgili bilgi veren Etiler Polis Okulu Müdürü Mehmet Çetin Alp, ""Kursumuzun teınel amacı. değişen ve gelişen toplumumuzda yükseköğrenim almış bu arkadaşlanmızla vatandaş- polis ilişkisini geliştirmek amacı taşımaktadır" dedi. TBMM Başkanı Cindoruk, azınlık hükümetine ve milletvekili transferine karşı olduğunu söyledi: Eıı iyi çözüm erken seçîm Cindoruk, seçim hüküme- ti kurulmasını tavsive etti. İlginc sav: Çiller'in korkusu, Menzir'in dosyalan IŞIK KANSU ANKARA - Başbakan Tansu Çiller'in. kendisiy- le ilgili dosyalara sahıp ol- duğu için Istanbul Emniyet Müdürü Necdet Menzir'i görevden alamadığı ılerı sürüldü. Başkenttekı gü- venilır kaynaklar. Başba- kan"ın eşı OaerUçuranÇy- terin. DYP Bursa Millet- vekili CavhÇaglar ve Nec- det Menzir ıle geçen aylar- da Uludağ'da bir araya ge- lerek. bu konuda bir uzlaş- mava vardıklarını bildirdi- ler.' Çıller'ın. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ıie yaptığı görüşmede. koalıs- yonun, Necdet Menzir'in görevden alınması istemı nedenıyle bozulduğunu açıklaması ters tepti. Nec- det Menzir'in. Çiller'in. koalisyonun tstanbul Em- niyet Müdürü yüzünden bozulduğuna ilişkin açıjc- lamasının hemen ardından Çağlar ile görüşmek üzere gittiği Bursa'dan. dün y ine Çağlar'a ait bir uçakla Is- tanbul'a döndüğünü anım- satan hükümete yakın gü- venilir kaynaklar. şu savı dile getirdıler: "Tansu Çillertarafından Necdet Menzir konusunun gündeme getirilmesi çok il- ginç. Deniz Ba\ kal ile Çil- ler'in görüşmesinden önce gazetelere, Başbakanlık Konutu kaynaklı, 'Men- zir'in görevden alınma- sına ilişkin CHP üst dü- zeyinden bize bir talep geldi. ama "biz bu ıstemi kabul edemeyiz' yönünde haberler sızdırıldı. Yani, Çiller-Baykal teması önce- si,görüşmeninolumsuzso- mıçlanması halinde olayın Menzir'e bağlanması ade- ta programlanmıştı. Bun- dan birkaç av önce, Özer Uçuran Çiller, Çağlar ve Menzir Uludağ'da bir araya geldîler. Çağlar'ın. Tansu Çiller ile arası açıktı. Çağlar'ın. 1991 se- çimlerinde DYP'den mil- lervekili adav ı olan Men- zir ile yakınlığı da bilini- yordu. Çağlar'ın elinde öncmli kozlar vardı. Çil- ler, bu yüzden Menzir olavına elini süremivor." tstanbul Haber Servisi - Başba- kan Tansu Çiller'ı "Seçim değil çö- züm arıyonım" sözleri nedenıyle eleştiren TBMM Başkanı Hüsamet- tin Cindoruk "Bugün DYP'nin 94 genel seçimlerde aldığı oy yüzde 21 'dir. Yüzde 21 halk desteğine sa- hip bir partinin azınlık hükümeti kurmasını çok tehlikeli buluyorum. Yeni bir maceraya Türkjye'nin git- meye ve götürfilmeye taharnmülü voktur" dedi ve en iyi çözümün er- ken seçim olduğunu vurguladı. Azın- iık hükümetine ve milletvekili trans- fer edilerek hükümet kurulmasına kesinlikle karşı olduğunu söyleyen Cindoruk, siyasi partilere geniş taban- !ı bir "seçim hükümeti" kurulma- sını tavsiye etti. Cindoruk, Meclis Başkanlıği'ndan istifa karannı sürdür- düğünü hatta tarihi öne çekebilece- ğini vurgularken, şartlar uygun olur- sa kendisine verilecek görevden kaç- mayacağını söyledi. TBMM Başka- nı Hüsamettin Cindoruk, Türkiye'nin 16 yıl sonra yeni bir hükümet kriziy- le karşı karşıya olduğuna dikkat çek- ti. En son 1979'da hükümet krizi ya- şandığını anımsatan Cindoruk. "Alı- şık olmadığımız. unuttuğumuz bir durumla karşılaştık" dedi. Krizin ağırlığının. meclisteçoğunluk parti- sinin olmayişından doğduğunu vur- gulayan Cindoruk. şöyle devam etti: -Partilerin sayısı mecliste 11 ama grup sayısı 4. Y'eni bir hükümet kurmakta gerçekten zorluklar var. Ne var ki bir talihi var Türkjye'nin. seçim süreci başladıktan sonra ya- hut seçim yılına girmekte olduğu- muz günlerde bu olgu ortaya çık- tı. O nedenle seçimi gösteren bir hü- kümet modeli ortaya çıkabilir." Türkiye'nin siyasal ve ekonomik yapısının 5. yılıdenemeye yeterli ol- madığını söyleyen Cindoruk. "De- mokrasi kültürü 4 yıllık süreleri asırların tecrübesiyle süzüp getir- miştir. Haklı çıktiğım için söylemi- yorum, beklediğim olgulardan bi- ri bu hükümet kriziydi** diye konuş- tu. "Kesinlikle azınlık hükümeti fikrine karşı" olduğunu belirten Cindoruk, "seçim hükümeti"nden yana olduğunu ifade etti. Cindoruk. şunlan söyledi: "Seçim hükümeti tavsiye ediyorum siyasal partileri- mize. Ellerini taşın altına üç dört partimizin sokacağı bir hükümet teklif ediyorum, tavsiye ediyorum. Bizim 79'da Adalet Partisi olarak yüzde 50 halk desteğimize rağmen kurduğumuz azınlık hükümeti Türkiye İçin kötü bir maceraydı. Bugün DYP'nin 94 genel seçimler- de aldığı oy yüzde 21 'dir. Y'üzde 21 halk desteğine sahip bir partinin azınlık hükümeti kurmasını çok tehlikeli buluyorum. Y'eni bir ma- ceraya Türkiye'nin gitmeye ve gö- türülmeye tahammülü voktur. Bu kadar küçük oy sahibi, bu kadar Musa Anter ödüllerisahiplerine verildiIstanbul Haber Servisi-"Musa An- ter ve Basın ŞehitteriGazetecilikÖdül- leri'"önceki akşam Mecidiyeköy Kül- tür Merkezi'nde yapılan bir törenle sa- hiplerine verildi. Haber dalında birinciliği. "Köyle- ri devlet yakıyor" başlıklı haberiyle Cumhuriyetgazetesinden ErgünÂk- soy. ikinciliği "Güneydoğu hastalı- ğı" başlıklı haberiyle yine Cumhun- yet gazetesinden Yusuf Ozkan aldı. Haber dalında üçüncülük ödülüne de- ğer eser bulunamadı. Araştırma-lnceleme dahnda birin- cilik ödülünü "Yalanın ve İnkârın fdeolojisi: Kemalizm" konulu çalış- masıyla Mustafa Yelkenli kazanırken. ikinciliği "Ehmede Xane'nin kale- minden Kürtlerin Bilinmeyen Dünya- sı" konulu çalışmasıvla Faik Bulut kazandı. Fotoğrafdalında birincıliğe değer eser bulunamazken. ikincilık ödülünü Cumhuriyet gazetesinden Kerem llgaz "Poüs" konulu fotoğra- fıyla aldı. Üçüncülük ödülünü ise "Bu Tetiği Kim Çekti" fotoğrafıyla Tem- po dergisinden Tamaşa F. Dural ka- zandı. Karikatür dalında birincilik ödülü, otosansürü konu alan esenyle Aşkın A>rancıoglu'na verilirken. ikincilik ödülünün sahibi Behiç Ayrancıoğlu oldu. düşmüş oyları olan siyasal partinin azınlık hükümeti kurmaları şu şartla olabilir Aralık içinde seçi- me gidecekse. Hatta belki o zaman bu hükümetin Aralık seçimlerine kadar devam etmesi de düşünüle- bilir. Aynı anlayışı onlar da göste- rebilirler." Aralık ayında seçim karan alm- maması halinde 2 Ekim'de TBMM Başkanlığı'ndan istifa edeceği yö- nündeki karannı "muhafaza" ede- ceğini de sözlerine ekleyen Cindoruk, "Hatta belki bir kaç gün öne alı- rım" dedi. Şimdilik bir rejim buna- lımı olmadığını. hükümet krizi bulun- tluğunu belinen Cindoruk, seçim ta- rihinin tespiti halinde bunalımın or- tadan kalkacağını ifade etti. Çiller'in "Seçim degil çözüm arıyorum" sözlerini anımsatan Cindoruk. sözle- rini şöyle sürdürdü: "O beyanından yola çıkarak şunu anlıyorum ki, onlar yakın tarihte seçim istemiyor- lar. Ben o söze bir cevap ver- mek istiyorum. En iyi çö- züm, seçimdir. Sayın Baş- bakan'ın seçimi en kesin halk iradesini ortaya çıka- ran bir çözüm olarak gör- mesini rica ediyorum." Cindoruk. "kendisine gö- rev verilmesi halinde kabul edip etmeyeceğine" ilişkin bir soru üzerine de şu yanıtı verdi: "Baştan beri benim söy- lediğim şudur. Ben finali oynayan bir siyasetçiyim, belli bir yaşa geİmişim. Bel- li tecrübelerim var. Halkı- mın, ülkemin vararları ve çıkarlan doğrultusunda ba- na bir görev verilirse, şart- larım uvgunsa o görevden kaçmam dedinı. Sadece bu- gün söylemedim bunu. Di- leğim, bana ihtiyaç kalma- dan bu bunalımın aşılması- dır. Kesinlikle azınlık hü- kümeti kurulmasına karşı- yım. Kesinlikle milletvekili transfer edilerek hükümet kurulmasına karşıvım." Koalisyonun bozulmasın- da Istanbul Emniyet Müdürü Necdet Menzir oİavinın "ba- hane" olarak ileri sürüldü- ğünü belirten Cindoruk. "Bir koalisyonun bozulması için çeşitli gerekçeler vardır. Sa- nıyorum ki Menzir ola>ı bir bahane olarak ileri sürül- müştür" diye konuştu. Meral: Koalisyon hükümetinin çözemediği sorunları azınlık hükümeti hiç çözemez Türk-lş 6 ÇSDer9 siz hükümet9 istiyorHaber Merkezi - Işçi sendikalan, koalisyon hükümetinin dağılması- nın "sürpriz değil, doğal bir sonuç" olduğu ve en kısa zamanda erken se- çime gidilmesi gerektiği görüşünde bırleştiler. Yüz binlerce işçiyi greve çıkartarak hükümeti istifaya çağıran Türk-tş, "ÇiUer'siz hükümetten ya- na" olduğunu açıkladı. Türk-tş Ge- nel Başkanı Bayram Meral. "Hükü- met sorun çözücü olmalı. Meclis için- den bir hükümet oiuşmasını isti>oruz. Seçim hükümeti de Başbakan'uı kim olacağina bağlı" dedi. Koalisyonun sonaermesınin Nec- det Menzir olayından değil. yüzbin- lerin sokağa dökülerek grev leri baş- latmasından kaynaklandığını ifade eden Meral. "Hükümet, bedeiiniöde- di. Yara akk Sazın teli koparsa, sesi kısıür. Sesi bozuldu" dedi Meral. dün gazetecilerin yeni hü- kümetin oluşumuyla ilgili sorulan- nı yanıtlarken. "azınlık hükümetine karşı" olduğunu belirterek. "Azınlık hükümetinin geçmişteki deneyimle- ri (ilumlu değil. Sorunlan koalisyon hükümeti çözemedi, azınlık hükü- meti mi çözecek? Başbakan hükü- • Koalisyonun sona ermesinin Necdet Menzir olayından değil, yüzbinlerin sokağa dökülerek grevleri başlatmasından kaynaklandığını ifade eden Bayram Meral, "Hükümet bedelini ödedi. Yara aldı. Sazın teli koparsa sesi kısılır. Sesi bozuldu" dedi. mt'ti kurarsa nahoş olaylar olur" de- di. Seçim hükümeti oluşması gerek- tiğini ifade eden Meral, bu hükümet- te yer alacak partıler konusunda "av- rım vapmadıklannı". ancak DYP, CHP ve ANAP'ın yer alabileceğini belirtti. Meral, Başbakan Tansu Çiller'in, toplusözleşmelerle terörü "birtuttu- ğuna" dikkat çekerek "ANAP. Çil- ler'in başbakanhğını kabul etmeye- ceğini daha önce açıklamıştı. Kabul ederse kendini inkâr anlamına gelir. ANAP'ın, bu inisiyatifı iyi değerlen- direceği kanısındayım" dedi. Meral. Türk-tş'in hükümete kar- şı bir düşünce içinde olmadığını ve devamını istediklerini anımsatarak "Sorun çözmeyen bir manbğm bir da- ha iktidar olmasını istemivoruz. En makulü. Meclis içinden bir hüküme- tin oluşması" dedi. CHP'lı bakanla- nn. isterlerse tıkanan toplusözleş- meleri "makul olarak" çözeceğine dikkat çeken Meral. o durumda "DYP'nin de çözmek zonında kala- cağını" savundu. Hak-Iş Konfederasyonu Başkanı Necati Çelik. koalisyon hükümeti- nin misyonunu çok önce tamamla- dığı için dağılmasının da doğal oldu- ğunu belirtti ve "Bir azınlık hüküme- ti kurularak 1996 martında erken se- çime gidilmeli. DYP-ANAP koalis- vununu bu asamadadoğru bulmuyo- rum" dedi. Koalisyon hükümetinin zaten "kol- tuk hırsı" nedeniyle devam ettiğini belirten Necati Çelik, bir ara hükü- met kurulması ve 96 bahannda da er- ken genel seçime gidilmesinin en doğru yaklaşım olacağını söyledi. Koaîisyon hükümetinin dağılma- sının gerekçesinin ise Başbakan Tan- su Çiller'in CHP Genel Başkanı De- niz Baykal'a güven vermemesi oldu- ğunu söyleyen Çelik. Başbakan'ın "kuşatılmışİığının" ve "yürütmegü- cünün başka ellerde" bulunmasının koalisyonun dağılmasındaki temel nedenlerden biri olduğunu söyledi. Bir "icraat hükümetine" karşı ol- duklannı ve önümüzdeki dönemın ancak bir azınlık hükümetiyle aşıl- masının mümkün olduğunu ifade eden Hak-lş Başkanı. ANAP'ın bu aşamada DYP ile koalisyona girme- sini doğru bulmadıklannı, ancak dı- şandan destekleyebileceklerini söy- ledi. Çelik, hükümetin dağılmasının ka- mu sözleşmelerini muhatap bulma güçlüğü nedeniyle olumsuz etkileye- ceğini de vurguladı ve şöyle konuş- tu: "Belirsizlik ortamı geniş emekçi kesimlerin aleyhine işleyecek. Çünkü zaten toplusözleşme göriişmeleri sı- rasında sıkıntı çeken işçiler. grev aşa- masında muhatapsız kaldılar. Clke- nin. grevlerin uzamasına ise taham- mülü yok. Biz uzun süredir bu koalis- yon hükümetinin gitmesini tstiyor- duk." NöTLAR /ORAL ÇALIŞLAR Tansu Çiller'in hesaplan ve karşı hesaplar B ugün Terörle Mücadele Yasa- sı'nın bir mağdurunu, Avukat Eşber Y'ağmurdereli'yi size ta- nıtmak ve bu maddeyle orta- ya çıkan akıl almaz haksızlığı aktarmak istiyordum. Ancak siyasi yaşamı- mızda meydana gelen ciddi kargaşa her şe- yin önüne geçti. Hep birlikte bundan son- ra nelerolacağının arayışı içine girdik. CHP. son çıkjşıyla kendi saflannı düze- ne sokabilmek açısından bir adım atrı. Asıl sorun. böyle bir çıkmaza hazırlıklı olma- yan Çiller ve ekibinin kaderiyle ilgili. Baş- bakan Tansu Çiller. hükümet krizinden kı- sa bir süre önce, DYP içindeki muhalifle- rini ait ederek önemli bir inisiyatif kazan- mış ve büyük ölçüde parti içi sorunlaraçı- sından rahatlamıştı. CHP ile koalisyonun devamına da çantada keklik gözüyle bakı- yordu. Batı'nın. ABD'nin ve işadamlannın desteğini sağlamıştı. Batı'nın kredi musluk- lan açılmıştı. Iç ve dış borçlann olağanüs- tü büyümesine karşın yinede ciddi bir eko- nomik kriz gündeme gelmiş sayılamazdı. Bu ortamda kriz patladı. Ve Çiller'in bu kirizi nasıl atlatacağı sorusu gündeme gel- di. Biz bu sorulan DYP'nin uzlaşmaz mu- halif milletvekili ve şahini Ismail Amasya- lı'ya. Demirel'e yakınlığıyla bilenen GÖk- berk Ergenekon'a ve DYP Meclis Grup Başkanvekili Sakarya Milletvekili Nevzat Ercan'a sorduk. Üçünün tepkileri ve değer- lendirmeleri çok farklıydı. Ismail Amasyalı. Tansu Çiller'in Necdet Menzir olayını istismar ettiğini ve bu yol- la puan toplamayı planladığını belirriyor. Ona göre sorun Necdet Menzir değil. Çil- ler'in, Istanbul Valisi Hayri Kozakçıoğlu nu ve Istanbul Emniyet Müdürü Necdet Men- zir'i genel başkan seçilmesinin hemen ar- dından görevden almaya karar verdiğini ve bu amaçla karamame hazırladığını iddia ediyor. Amasyalı'nın anlattığına göre Çil- ler, Kozakçığlu ve Menzir'in. rakipleri Is- met Sezgin veKöksal Toptan yan lısı olduk- lan evhamına kapılarak onlan görev den al- maya karar veriyor. Görevden alma karar- namesi zamanın tçişleri Bakanı Mehmet Gazioğh] tarafından Demirel'in onayına su- nuluyor. Kendi iddiasına göre Amasyalı. bu konuda Demirel'i uyanyor ve kararname Köşk'ten geri dönüyor. Amasyalı. ortaya çıkan krizden sonra Çiller'e karşı daha aktif bir muhalefet yü- rütmek niyetinde. Ona göre Çiller, bundan böyle DYP grubundan güvenoyu alamav a- cak. "Neolacak" sorumuza ise "Buna bü- yüklerimiz karar verir, bize bu konuda laf düşmez" cevabını veriyor. Büyüklerimiz- den kastı Süleyman Demirel ve Hüsamet- tin Cindoruk. Son krizle Demirel ve Cindoruk'un. bir süre önce Çiller karşısında kaybettikleri kozları yeniden kazanmaları olasılığı yük- sek. Çiller'in. yeni hükümet arayışlan için- de kendi partisi içinden de çeşitli engeller- lekarşılaşması vesiyasetin iki kurdunun ye- ni oyunlarıyla da baş etmesi gerekecek. Demirel'in çok yakını DYP milletvekili Gökberk Ergenekon da bir anlamda Demi- rel'in neler düşündüğünü aktanyor gibiy- di. Ergenekon. en olmayacak girişimin azın- lık hükümeti olduğu inancında. Ona göre derhal seçime gidilmeli. Eğerbuna itiraz edi- liyor ve Türkiye'nin önemli sorunlan var deniyorsa. o zaman bir mutabakat hüküme- ti arayışına girilmeli. Bu hükümet seçim ka- nununu değiştirmeli. seçim prosedürünü belirlemeli. Demirel'in parti liderlerini top- layarak böyle bir yolu denemesi mümkün görülüyor. Ergenekon. böyle bir hüküme- te kimin başkanlık edeceği konusunda ise Demirel'in elinin serbest bıkanlmasından yana. Yani ille de Çiller olmamalı demek istiyor. DYP Grup Başkanvekili Nevzat Er- can, Çiller'in neler yapmak istediğini an- lattı. Necdet Menzirin Çiller tarafından görevden altnmak ıstendiği iddiasının tama- men uydurnıa olduğunu belirtti. "Kesin- likle böyle bir olav gerçekleşmedi" dedi. Parti içinde sorunların büyüyeceği tezleri- ne ise "Ybköyleşey" cevabını verdi. Ercan, Çiller'in Baykal'la göriişmesinin ardından toplanan DYP Genel tdare Kurulu'nun oy- birliğiyle desteğini aldığını aktardı. GlK'te Tansu Çiller'e tam yetki veren karan des- tekleyenlerarasında Köksal Toptan. Ismet Sezgin'in ve muhalif olarak olarak bilinen millervekillerinin de bulunduğuna dikkat çekti. Ercan'a göre parti içinde sorun yok. Nevzat Ercan. DYP'nin çözüm hüküme- ti arayışını sonuna kadar zorlayacağını be- lirtiyor. llk aşamada ANAP'la görüşecek- lerini, o olmazsa MHP destekli bir hükü- met arayışı içıne gireceklerini belirtiyor. Böyle bir hükümetin eski SHP'liler içinden de destek bulabileceği beklentilerini vur- gulamay ı ihmal etmiyor. Çiller ve ekibinin niyeti, seçımlerin normal süresi içinde ya- pılması ve o döneme kadar iktidan elden bırakmamak. Tabii buna güçleri yeter mi, kendileri de pek emin bir tavır içinde de- ğiller. Deneyeceklerini söylüyorlar. Yeni bir siyasi buhran artık kapıda. As- lında bu buhran çok uzun zamandan beri süregelıyordu. Türkiye. demokratikleşme konusunda bu hükümet döneminde hiçbir ciddi adım atamadı. Güneydoğu"daki ateş söndürülemedi. tam tersine daha da alev- lendi. Türkiye. insan hakJarı ihlallerinde dünya sıralamasında sürekli üst sıralara'tır- mandı. Devlet içinde şiddet yanlısı güçler devamlı mevzi kazandılar. CHP. bürün bu gelişmelerin faturasını asıl ödeyen parti haline geldi. Arada kaldı. Ne devleti eleştirebildi, ne halkın haklan- nı savunabildi. Şimdi iki parti. siyasetin kanşıkdenklem- leri içinde kendilerineçıkış yolu arayacak- lar. Cüler ve Baykal. aynı zamanda kişisel geleceklerinin test edildiği önemli bir dö- nemecin eşiğine geldiler. Demirel, Yılmaz. Cindoruk da yeni hesaplann içine girecek- ler. Ama buhranın arkasındaki asıl neden gö- rülmedikçe, kısa vadeli çözüm arayışları- nın kalıcı bir sonuç yaratması mümkün de- ğil. Türkiye, bir süre daha banş ve demok- rasi aray ışıyla, şiddet eğilimi arasında gidip gelecek. Asıl kriz bu noktada. BIRBAKIMA SERVER TANİLLİ Ekmekçi'nin Kalemi Ikisinin de aralarında çözemedikleri tek sorun var- dır ve karşılaştıklannda çekişirler: "Hangimiz daha ka- rayız?" Ikisinin de yüzü tatlı bir karalık içindedir ve pay- laşamazlar bunu. Yürekleri ise duaı sular gibidir ve insancıl. Mustafa Ekmekçi ile Adnan Binyazar'dan söz edi- yorum. Ekmekçi'nin bir kitabı yayımlandı geçen haftalar- da; Binyazarda, iki kitap birden yayımladı ki, bitirdi- ğimde, o çalışmaları için düşündüklerimi söyleyece- ğim okuyucularıma. Ekmekçi, Ümit Yayıncılık'ta çıkan Tılkiyle Kuyruğu adlı eserinde, Ankara Notlan köşesinde yayımladığı yazılarından bir derleme yapmış. Bu ilk derleme, belli ki arkası gelecek, gelmeli de. Her zaman ilgimi çekmiştir o köşe. Ondan olacak, gazetecilikte çıraklığım bir bakıma o köşede olmuştur; kendi kanatlarımla uçabilece- ğim cesareti bulabildiğimde, şu şimdiki köşeme çe- kildim. Ekmekçi'den icazetli sayanm kendimi bir öl- çüde. Ama asıl önemlisi, o köşede Ekmekçi'nin yazdık- lan. Sayısı az da olsa, kimi insanlara birer dedikodu yı- ğını gibi gelir "Ankara Notlan" zaman zaman. Ben o görüşte değilim. Orada, bazen açık, bazen de "satır aralannda" bir mesaj vardır: Emekten yana, bağım- sızlıktan yana, demokrasi ve aydınlıktan yana bir me- sai... ışçi ve emekçilerin sorunlanna alınterinin altını çi- zerek yer vermesi; düşünce özgüriüğünü durmadan savunması; laiklikten ödün vermeden konuşması; din ve vicdan sömürücü|erine durup durup çatması; 12 Eylül'ün, bu arada YÖK'ün ülkemizin başına be- la oluşunu hep tekrarlaması; Köy Enstitülerinin anı- sına olan saygısı, bu temel görüşünün bir sonucu- dur. Domuz eti deyip tutturması da bundandır. Düşünebiliyor musunuz, adam Müslüman mahal- lesinde salyangoz satıyor; satılmaz diye bilinir, ama satıyor. Bu bir iştir ki, yürek ister, direniş ve sabır ister. Mustafa Ekmekçi'de bunlar fazlasıyla var. "Ankara Notları"n\n bir başka erdemi. o geniş in- san çerçevesidir. Kimleryoktur ki orada? Öğrencisi, profesörü, emeklisi, memuru. işçisi, köylüsü, şairi ve yazanyla, hemen hemen bütün toplum kesimlerinden insanlar... Sosyal çevresi en geniş gazetecilerimizden- dir Ekmekçi. Bunca ilişkiyi nasıl kurar merak etmişim- dir ve çoğu kez, doğrudan temastan elde edilmiş gözlemlerdir yazdıkları. Marko Paşa'dır bir anlamda, dert dinler, çare arar. Halk gazetecisıdir gerçekten. E, koskoca Frenk Mustaa Bey'in torununa da böylesi yakışırdı! Bu kitabından öğreniyorum: Gazetecilikte 45. ytlı Ekmekçi'nin. Toplumumuzda kavga-gürültünün ala- bHcliğine yoğunlukla yaşandığı bir dönemde geçiril- mişyıllar bunlar. Eserinin biryerinde, "En büyükdes- teğim, bilime inanmış, gerçekçi okurfar oldu" diyor. O okurlar arasında ben de vanm! Basınımızda "fire" ve "zayiat"ın pek yüksek doz- da yaşandığı bu dağdağalı dönemi, ödün vermeden -alnının akıyla- geçirmiş birgazeteci olarak. günümüz gazetecilerine öğüt verme hakkını görüyor kendisin- de ve şöyle diyor: "Bıraksınlarliderkonuşmalanndan yazı yazmayı. Dedikodu yazarlığını bıraksınlar, yeni konular yaratsınlar. Örneğin, dursunlar Köy Enstitü- ieri gerçeği üstünde, dilin özleşmesi üstünde. Do- muz eti üstünde yazsınlar. Ne olur, binyazsın da di- şimi kırsın!" Buyurun, hodri meydan! Ekmekçi'nin kitabına aldığı yazılan, daha önceki ta- rihlerde yayımlanmış da olsalar, güncelliklerini sürdü- rüyorlar. Okuyunuz göreceksiniz. HüsnüGöksel Hoca'mızın, MuammerAksoy'un ölümü dolayısıyla kendisine anlattığı bir fıkra var ki, yine o kitaptan öğrendim ve pek anlamlı buldum: Pi- casso'nun bir matador arkadaşı varmış, bir gün sa- natçıya, matadorluğu bırakacağını söylemiş. Ünlü ressam, arkadaşına "Nasılbırakırsın" demiş, "senin onurlu ölümün boğanın boynuzunda olacak; benim- kisi de, tuvalimin karşısında resim yaparken, fırçam elimden düşerek!" Mustafa Ekmekçi'ye, onurlu kalemiyle niceyıllara! Anayasaya göre yeni hükümet 45 günde hükümet ya da seçimANKARA (Cumhuriyet Bürosu)-Anayasa. hüküme- ti kurma görevıni DYP Ge- nel Başkanı Tansu Çiller'e veren Cumhurbaşkanı Sü- leyman Demirel'e. yeni ka- binenin güvenoyu alamama- sı durumunda, yeni Bakan- lar Kurulu'nun 45 gün için- de oluşturulamaması ya da güvenoyu için yeterli deste- ği sağlayamaması halinde. TBMM Başkanı'na danışa- rak. seçimleri yenileme yet- kisi tanıyoı. Anayasanın. Bakanlar Ku- rulu'nun kuruluşunu düzen- leyen 109. maddesi. cum- hurbaşkanının. başbakanı TBMM üyeleri arasından atayacağını hükme bağlıyor. Anayasanın, seçimlerin cumhurbaşkanınca yenilen- mesi koşullannı düzenleyen 116. maddesi ise cumhur- başkanıhın. "herhangi bir miUetvekili-ni hükümeti kur- makla görev lendirmesinden sonraki aşamayı düzenliyor. Bu maddeye göre, yeni hü- kümetin güvenoyu alama- ması ya da güvensizlik oyuy- la düşürülmesi durumunda. Bakanlar Kurulu'nun 45 gün içinde oluşturulamaması ya da güvenoyu için yeterli des- teğı sağlayamaması halinde cumhurbaşkanına, TBMM Başkanf na danışarak. se- çimleri yenileme yetkisi ve- riliyor. Anayasanın. seçimlerde geçici Bakanlar Kurulu oluş- turulmasını öngören 114. maddesinin ilgili bölümü de şu hükümleri taşıyor: u ™ 116. madde gereğince seçimlerin venilenmesine ka- rar verildiğinde, Bakanlar Kurulu çekilir ve cumhur- başkanı geçici Bakanlar Ku- rulu'nu kurmak üzere baş- bakan atar. Geçici Bakanlar Kuru- lu'na. Adalet, Içişleri ve Llaştırma bakanlan, TBMM'deki veya Meclis dı- şındaki bağımsızlardan ol- mak üzere. siyasi parti grup- lanndan oranlanna göre üye almır. Siyasi parti gnıplann- dan alınacak üye sayısını, TBMM Başkanı tespit ede- rek başbakana bildirir. Tek- lif edilen bakanlığı kabul et- meyen veya sonradan çeki- len partiler yerine, TBMM içinden veya dışandan ba- ğımsızlar atanır. Geçici Bakanlar Kurulu, yenilenme karannın Resmi Gazete'de ilanından itibaren 5 gün içinde kurulur. Geçici Bakanlar Kurulu için güvenoyuna başvurula- maz. Geçici Bakanlar Kurulu, seçim süresince ve yeni Mec- lis toplanıncaya kadar vazife görür."
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle