23 Mayıs 2022 Pazartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 22 EYLUL 1995 CUMA HABERLER Cindoruk (uargezdi • İstanbul Haber Servfci - TBMM Başkaru Hüsamettin Cindoruk, Meliha Avni Sözen Fuar Merkezi'nde açılan 5. Uluslararası Tekstil Makineleri ve Aksesuarlan Fuan'nı gezdi. Cindoruk, burada bir basın mensubunun "Cumhurbaşkanı Demirerin görev verme süresini bir hafta kadar uzatmasının, kendisinin TBMM Başkanlığı'ndan istifa tanhine denk gelmesinın" bir nedeni olup olmadıgı şeklındeki sorusuna şu karşılığı verdi: "Sayın Cumhurbaşkanı'yla telefonla dahi görüşmedim. Ama Sayın Cumhurbaşkanı Isparta ve Iğdır seyahatleri münasebetiyle henüz bu işlerle meşgul olamadı. Pazartesı günü Ankara'da olacak." ADD Bakırköy Şubesi • Haber Merkezi - Atatürkçü Düşünce Derneğı Bakırköy Şubesi genel kurulu yapıldı. Orman Yüksek Mühendisi Tank Konal'ın başkan olduğu seçim sonunda ADD Bakırköy Şubesi'nin Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: Beyhan Süer (grafiker) sekreter. Taner Bayözkal (sigortacı) sayman. Orhan Atıl (emeklı öğretmen) üye, Leyla Yılmaz (muhasebeci) üye, Atilla Çildoğan (diş hekimi) üye. Haluk Gerger davası başladı • tstanbul Haber Servisi - Cezaevinde bulunan Doç. Dr. Haluk Gerger'in, EvTensel gazetesınde yayımlanan 'Kürdi' başlıklı yazısından dolayı istanbul DGM'de yargılanmasma başlandı. Haluk Gerger'in. başka bir yazısından aldığı ceza dolayısıyla Haymana Cezaevi'nde olması nedeniyle gelmediği duruşmaya, Evrensel Gazetesi Yazı tşleri Müdürii Fatma Bayar katıldı. Iddianamede "Halkı ırk aynmı gözeterek acıkça kin ve düşmanlığa tahrik ettiği" gerekçesiyle Gerger ile Bayar'ın 3 ile 9 yıl arasında hapis cezasına çarptınlması ve Evrensel gazetesinin kapatılması isteniyor. Orman kıyımı süpgün getirdi • İstanbul Haber Servisi - Koalısyon hükümetinin DYP'li Orman Bakanı Hasan Ekinci'nin adının da kanştığı Inebolu orman kıyımına ilişkin basın açıklaması yapan TMMOB Yürütme ve Yönetim Kurulu üyesi Yüksek Orman Mühendisi Sezai Kaya, yaptığı açıklamanın üzerinden 24 saat bile geçmeden orman kıyımınm yapıldığı tnebolu'ya süraün edıldi. BelediyetJen ücretsiz hizmet • Haber Merkezi - Bahçelievler Beledıyesi, Aksaray-Yenibosna arasında çalışan hafif metro yolculan için ücretsiz servis hizmetini, tek toplu taşıma aracıyla gerçekleştirmeye başladı. Sabah 09.30 ile akşam 18.00 arasında Yenibosna Hürriyet. Zafer Mahalleleri'ne yapılan seferler için Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Savaş. "Hafif metro çalışmasına, Bahçelievler Belediyesi olarak biz de ücretsiz taşımacılık sistemiyle halkımıza katkıda bulunmaya çalıştık" dedi. Nüfus Cüzdanımı kaybettim. Hükumsüzdür. İBRAHİM FlLtK Ankara'da Erdal Yıldınm'ın öldürülmesi nedeniyle açılan davaya 17 ekimde başlanacak 'A Taknm, Altuıok#> taıı emir ahyor'ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ke- çiören'in Ovacık Köyü"nde 'Çeyrek Apo' takma adlı MHP'li belediye memuru Ab- dülkadir Yaşartürk'ün Erdal Yddırun adlı genci öldürmesi nedeniyle açılan davaya 17 ekimde başlanacak. MHP'li Belediye Başkam Turgut Altınokun konutunda bir süre korumalık yapan Murat Sankaya. ıfa- desinde. 'A Takımı' olarak bılinen ülkücü ekibın. Ovacık Köyü'ndeki yurttaşlara sal- dıran isimlerden oluştugunu ve belediye başkanıyla koordinasyon ıçinde olduklan- nı bildirdi. Sanık Abdülkadır Yaşartürk. bir dönem korumalıgını üstlendigi Altınok'u yakından tanıdığını ve sık sık görüştügünü doğruladı. Keçıören'de Erdal Yıldınm adlı gencı pompalı tüfekle öldüren Abdülkadır Yaşartürk hakkında, 'kasten adam öldür- mek' suçuyla 24 yıldan 30 yıla kadar ağır hapis cezası istemıyle dava açıldı. Adnan Eıidoğuş. Hakkı Şener, Ahmet Harmancık. • MHP'li Belediye Başkam Turgut Altınok'un konutunda korumalık yapan Murat Sankaya. Erdal Yıldınm'ı öldüren 'Çeyrek Apo' takma adlı MHP'li belediye memuru Abdülkadir Yaşartürk'ün Altınok'la yakından görüştügünü ve emirleri ondan aldığını soyledi. Alaattin Çaça. Tarkan Dündar ve Emir Harmancık adlı diğer sanıklar da kasten adam öldürmek suçuna katıldıklan gerek- çesiyle, 12 ile 15 yıl arasında agır hapis cezası istemiyle yargılanacak. llk duruşma 17 ekimde Ankara 7. Ağır Ceza Mahke- mesi'ndeyapılacak. Cumhuriyet Savcısı Asım Sezai Köklü tarafından hazırlanan iddianamede. Yaşar- türk dışındakı sanıklann da suça katıldık- lan ve olayın öncesınde polis karakoluna haber verme olanaklan olduğu halde bunu yapmadıklan kaydedildı. tddianamede. bu hareketlennın. sanıklann "olay yaratma ve müştereken her türlfi suçu işleme karariıb- ğı ve kasö" ıçinde olduklannı gösterdığinı belırttı. Keçıören Belediyesi Sosyal Ko- nutlar Müdürlüğü çahşanı ve Turgut Altı- nok'un konutunda bir süre koruma görev ı- ni üstlenen Murat Sankaya, tanık olarak verdigi ifadede. 'A Takımı'nın MHP'li baş- kanla koordinasyon içinde olduğunu anlat- tı. Sankaya. dava dosyasında yer alan ifa- desinde şunlan söyledi: "Bizler taliraatlan "Çeyrek Apo' lakaph Abdülkadir Yaşartürk'ten almaktayız. Abdülkadir Yaşartürk ise sanıyorum di- rekt olarak Belediye Başkam Turgut Altı- nok'tan talimat almaktadır. Ortaya atılan ve medyada çıkan 'A Takımı' ise Abdülka- dir Yaşartürk, Ahmet Harmancık, Tarkan Dündar, Adnan Erdoğuş. Alaattin Çaça, Hakkı Şener, Emir Harmancık isimB şahıs- lara takılan addır. Bunlar aynı zamanda Belediye Başkam Turgut Aftınok'a eskort- luk ve koruma görev lerini de yaparlar; da- ha önce de pazarlan kontrol ederlerdL" Sanık Abdülkadir Yaşartürk, asayiş şu- besınde verdıği ifadede. belediyeye ait Gı- da Limited Şirketijıde çalıştığını ve şirke- tın genel müdürü Cmit Durak'ın onayıyla Keçiören Belediyesi Sosyal Konutlar Mü- dürlügü'ne geçiş yaptığını söyledi. Keçiören Belediye Başkam Turgut Altı- nok'u uzun zamandan beri tanıdığını. bir süre onun koruma müdürlüğünü ve eskort- luğunu yaptığını kaydeden Yaşartürk, Altı- nok'la istediği zaman görüşme olanağına sahip olduğunu bildirdi. Olayın ardından Altınok'un yanına gittigini belirten Yaşar- türk, Belediye Başkanı'nın da kendisine zaman geçirmeden polise gitmesini öner- digini söyledi. Durusma ertelendî Gazi davasmda bir kişi tahliye edildi • istanbul 1 No'lu DGM'de görülen davada, 7'si tutuklu 11 sanığın yargılanmasına dün devam edildi. İstanbul Haber Servisi - Gaziosmanpaşa'da 12 - 13 mart tarihlerinde meydana gelen olaylar- da, halkı hükümete karşı silahlı isyana teşvik et- tikleri ve yasadışı sol bir örgüte üye olduklan id- dia edilen 7'si tutuklu 11 sanığın yargılanmasına dün devam edildi. İstanbul 1 No'lu DGM'de görülen davaya. tutuklu sanıklar Sevgi Tağaç. Cihan Kırmızı- gül. Erdinç Tağaç, Meh- met Akbaba. Hasan Po- lat. Havdar Tüzün ve Evrim Sarısaltıkoğlu ile tutuksuz sanıklardan Mehmet Kırmızıgül ka- tıldı. Duruşmada konuşan Hasan Polat, Gazi Ma- hallesi'ndeki olaylardan güvenlik kuvvetlerini so- rumlu tutarak, "Suçsuz olduğum halde 6 aydır tutuklu bulunuyorum" dedı. Diger tutuklu sa- nıklar da suçsuz oldukla- nnı söylediler ve hakla- rında herhangi bir delil bulunmadıgı gerekçesiy- le tahliye edilmelerini is- tediler. DGM'de görülen du- ruşma sonunda tutuklu sanıklardan Evrim San- saltıkoğlu tahliye edildi. İstanbul DGM Cumhuri- yet Başsavcılıgf nca ha- zırlanan iddianamede. sanıklardan Sevgi Tagaç, Evrim Sarısaltıkoğlu. Cihan Kırmızıgül, Er- dinç Tagaç. Mehmet Ak- baba, Hasan Polat. Suna Yaşar. Mehmet Kırmızı- gül ve Haydar Tüzün hakkında. "Vasadışı MLKP/K örgütüne üye olmak, bu örgüt içerisin- de aktif rol almak ve hal- kı hükümete karşı silahlı isyana teşvik etmek" suçlarından 35'er yıl agır hapis cezası istenir- ken diğer sanıklar Ze\- nep Aytemur ve Kazım Koç içinse "Yasadışı ör- güte üye olmak" suçun- dan 15 ile 22.5 yıl ara- sında agır hapis cezası talep edildi. Duruşma, tanıklann dinlenmesi için ilen bir tarihe erte- lendi. Ruhi Su, türkülerle anılıyorİstanbul Haber Servisi - Cnlü halk ozanı Ruhi Su, ölümünün 10. yıldö- nümünde çeşitli tören ve etkinliklerle anılıyor. Ruhi Su için önceki gün Ka- dıköy BEKSAV'da Şahkulu Dergah Korosu, "Ruhi Su Ezgileriyle" adlı bir konser verdi. Hasan Karayol yö- netımindeki koro, Ruhi Su'nun eser- lennden bir demet sundu. Ruhi Su anısına düzenlenen konser öncesinde konuşan Karayol, babasıy- la Ruhi Su'nun eski arkadaş oldukla- nnı ve ünlü ozanın eserlerini yaşat- mak için elinden gelen tüm çabayı gösterdigini söyledi. , Ruhi Su'nun arkadaşlannın ve se- venlennin katıldığı gecede, ozanın eşi Stdıka Su'nun yazdığı bir metin de okundu. Yazısında, eşınin hayatını ve sana- tını anlatan Sıdıka Su, eşinin 12 Ka- sım 1952 yılında hüküm gıymesin- den sonra türkülerinin yeni bir boyut kazandıgını belirttı. Ruhi Su'nun her ortamda türküle- rını söylediğini belirten Sıdıka Su. şunlan ıfade ettı: "SanatçMoplum ilişkilerini bilinçle, sevgi) le besleyerek her zaman diri, iş- levsel tuttu. Ne sanatından en küçük ödün verdi, ne sağlam dünya görü- şünden. Kendini sanatına. sanatını da halka adadı. Böyle bir yoMa hep bü- yüdü. Ölümsüzleşti. Aramızdan avrü- dıktan sonra, Ruhi'nin sazından, se- sinden sevenlerine ulaşmamış türkü- lerini plak ve kasetler halinde derle- meyi bir görev, bir borç bildim. Yaptığımız iş. belgesel değeri ağır basan tarihsel bir arşivleme çabasıdır bir anlamda. Ruhi'nin sevenlerine ulaşmamış türküierini yaşar ve kalıcı kılma çabasıdır. İyı ki geldim' diyen Ruhi Su'nun hiç girmeyeceğini vur- gulamakhr." Olayı saptırmak için Kutlular'ın ulusal bir kuruluşu hedef gösterdiği kaydedildi 9 MTPten, Nurcu lider Kuthılar'a tepkiANKARA / İSTANBUL (Cumhuriyet) - Mılli tstıhbarat Teşkilatı (MİT), eroın komasına girerek yaşamını yitıren 17 ya- şındakı kızı V.IC'nin \\IİT tara- findan öldürüldüğünü' savlayan Yeni Asya gazetesi sahıbi ve Nurcular cemaatinin önde gelen isimlennden Mehmet Kuthılar'a sert tepki gösterdı. MlT'ten ya- pılan yazılı açıklamada, Kutlu- lar'ın. 'cemaati karşısında düş- tüğü üzücü durumu saptırmak amacıyla" ulusal bir kuruluşu hedef gösterdiği belırtildi. Kut- lular ise MlT'in açıklamasının 'şüphelerini teyit edici mahiyettc" olduğunu söyledi. Nurcu kesimin önde gelen isimlerinden olan Mehmet Kut- lular, 17 yaşındaki kızının eroin koması sonucu ölmesinden MlT'i sorumlu tutmuştu. Kutlu- lar, imtiyaz sahibi olduğu Yeni Asya gazetesi ile diger basın or- ganlannda yer alan açıklamasın- da, MlT'i suçlayarak şöyle de- mışti: "28 yıldır basın dünyasında. 38 yıldır da Nurcu hareketin vit- rinindeyim. Devletin bclirli bir ideolojisi var. Devletin bugün en çok korktuğu şey irticadır. şeriat- tır, İslamiyetin gelmesidir. Şimdi- ye kadar değişik zamanlarda birçok tehdide ve anlaşma öneri- sinc maruz kaldım. Beni öldürse- ier kahraman yapacaklar, cema- at de birbirine kenetlenecek ve daha güçlenecekti. Ancak beni yaşarken öldürmeyi. itibarımı kırmayı tercih ettiler. Cemaate, 'Büyüttüğünüz adama bakın. kı- zı eroınman, ailesi perişan. na- musu perişan' imajı yaratmak istediler." MlT'ten dün yapılan yazılı açıklamada. Kutlular'ın. cemaati karşısında düştüğü üzücü duru- mu saptırmak için. kendı ku- rumlannı hedef olarak gösterdi- ği savlandı. Kutlular'ın sözleri- nin "esef verki'"oldugu kaydedi- len MİT açıklamasında şu gö- rüşlere yer verildi: "MİT, inançjara ve özgür dü- şünceye saygı gösterilmesini şiar edinmiş milli bir kuruluştur. MİT çalışanlan, anayasada yan- sımasını bulan Atatürk ilkeleri- ne, çağdaş düşünceve ve laikliğe inançla bağtıdır. Mehmet Kutlu- lar tarafından yapılan muhayyel ve herhangi bir dayanağı olma- yan haberle, MİT Müsteşarlı- gı'nın hiçbir bagı olmadıgı >e bu doğrultuda vasal haklaruıı kulla- nacağı kamuoyuna saygıvla du- vunılur." MtT'in açıklamasını yanıtla- yan M. Kutlular ise açıklamanın şüphelerini teyıt ettiğini savun- du MlT'in açıklamasında "ce- maati karşısında düştüğü üzücü durumdan" söz edilmesinı, "MİT'in olaya başka bir gözle bakması" olarak nitelendiren Kutlular. şu görüşlere yer verdi: "Ancak burada çok önemli bir hata yapıyor. Çünkü söz konusu olan benim cemaatim değildir. Yeni Asya camiası "lıder'e değil inanç ve fikir temeiine dayab bir topluluktur. Ben. bu camianın U- deri değil, neşriyat hizmetlerinde vazifelendirdiği bir mensubu- yum. Ben, bevanlanmda 'Hedef kızım degil. benim" dedim. MİT Müsteşarîıgı'nın açıklamasında- ki ifadeler bu iddiamı maalesef doğruluvor." MİT 'açıklamasındaki "MİT çahşanlannın Atatürk ilkelerine, çağdaş düşünceve ve laikliğe inançla bağlı olduklan" ifadesi- nin kendi açıklamasına paralel olduğunu belirten Kutlular, "MİT'in inançlara ve özgür dü- şünceve saygı gösterilmesini şiar edinmiş bir kuruluş olduğu kldi- asını ise kamuoyunun takdirine sunuyorum~dedi. "Birinci \azifesi Nurculuğu ta- kip etmek olan bir kuruluşun "inançlara saygı'dan söz etme- sindeki garabete dikkat çekmek- te fayda görüyorum" dıyen Kut- lular, açıklamasının sonunda şunlan söyledi: "Maksadımın, bir devlet ku- ruluşunu yıpratmak değil aksine demokrasi ve millet iradesi çer- çevesinde asli vazifesine dönmesi çağrısında bulunmak olduğunu bilhassa vurgulamak isterim." Ege Denizi ANAP Cenel Baskanı Mesut Yılmaz Yılmaz, partililerledumm değeriendirmesi yapö.(Fotoğraf: KUBİLAY TÜNTÜL) ^Çiller'siz hükümete hazırmı' İstanbul Haber Senisi - ANAP Genel Başkam Me- sut Yılmaz, dün lstanbul'da Swissotel'de partisinin mil- letvekillerıyle Tansu Çil- ler'ın yeni hükümetı kurma görevını almasından önce durum degerlendirmesı yaptı. Çıller'e güvenmedı- gıni ve "onsuz bir hüküme- ti tercih ettigj" mesajını ve- ren Mesut Yılmaz. "Sa>ın Çiller, hükümeti kurma gö- revini alırsa kendisivle baş- başa görüşmeveceğim. Ya- nımda biri olacak" dedi. Yılmaz'ı, kaldığı Svvıs- sotel'de gün boyunca Genel Başkan Yardımcısı Şadan Tuzcu. İstanbul ll Başkam Mükerrem Taşçıoğlu. mıl- letvekıllerı Cem Kozlu. Melike Hasefe. Avni AkvoL TBMM Başkanvekili M"us- tafa Kalemli. Rüştü Sara- çoğlu ziyaret etti. 50. hükü- metı cumhuriyet tarihinin en başansız hükümetı ola- rak nıtelendiren Yılmaz, güvenoyu alacak bır hükü- met varken azınlık hükü- metı kurmanın yanlış ola- cağını söyledi. Partisinin genış tabanlı bır hükümet ıçinde yer ala- bıieceğinı belirten Yılmaz, Çıller'e güvenmedigını ve onsuz bır hükümete hazır olduğunu vurguladı. Ko- alisyonun bitmesine gerek- çe olarak gösterilen Menzir sorununu Çıller'ın kullan- dığını öne süren Yılmaz. "CHP Genel Başkam Deniz Baykal ile özel bir televizyo- nun canlı yavınına çıktım. Sa\in Ba> kal bana. Çiller ile görüşmesinde Menzir ko- nusunıı bir koşul olarak öne sürmediğini söyledi. Oysa Çiller'in açıklamaları tersi yöndeydi. Sayın Çiller, hü- kümeti kurma görevini alır- sa kendisiyle başbaşa görüş- meveceğim. Yanımda biri olacak" dedi. CHP'nın, ko- alisyonda iken DYP'nin tüm taleplenni kabul etme- ye hazır. "kjşiliksiz" bır ta- vır sergıledigını savunan Mesut Yılmaz "CHP için koalisyonun bitmesi iyi ol- du" dedı. 5 milyarlık sıkıntı l " 1 " " Bozulan ortaklıkta Isparta kavgası TÜREY KÖSE .ANKAR4-Cumhurbaş- kanı Süleyman Demirel'in bugün başlayacak Isparta gezisi öncesinde bu kent- • teki bazı yatınmlar için 5 milyar üralık ödenek isten- mesi. DYP ve CHP'li ba- kanlann "son dakika" kav - gasına >ol açtı. Demirel'in yeni hükümeti kurma yet- kisini kendisine vermesi üzerine Tansu Çiller, Ispar- ta gezisine katılmaktan vazgeçti. Gezi öncesinde. istenen 5 milyar lira için CHP'li Sanayi ve Ticaret Bakanı Hasan AkyoL "Pa- ra yok gönderemem" diye tepki göstenrken aynı za- manda DYP Isparta Millet- vekili olan Devlet Bakanı Aykon Doğan devreye gı- rerek "Parayı bulun" iste- minde bulundu.Cumhur- başkanlığı Basın Merke- zi'nden yapılan açıklama- da. Cumhurbaşkanı Demi- rel'in bugünden başlayarak 24 eylüle kadar Isparta ve ilçelerini ziyaret edeceği bildirildi. Demirel, Isparta ve ılçelerinde 1992 yılında başlatılan ve yapımı ta- mamlanan bazı tesislerin açılışı ile bazılannın da te- mel atma törenine katıla- cak Demirel, ilk olarak 13 Temmuz 1995'te Senir- kent'te 74 vatandaşın ölü- mü ile sonuçlanan sel fela- keti nedeniyle yapılacak afet evlerinin temel atma törenine katılacak. Bu töre- nin ardından, Baladız-Is- parta-Dereboğazı-Antalya devlet yolunun açılışını ya- pacakolan Demirel, Süley- man Demirel Fen Lisesi. Milli Piyango Anadolu Li- sesi, Isparta İçmesuyu Antma Tesisleri. Isparta Gazeteciler Cemiyeti, Sü- leyman Demirel Basın Merkezi. Süleyman Demi- rel Üniversitesi Eğıtim Bloku Spor Salonu ile Ge- lendost Belediyesi Hizmet Binası'nın açılışlannı da gerçekleştirecek.Demirel, ayncaGüzel Sanatlar Ana- dolu Lisesi, Isparta Organi- ze Sanayi Bölgesi ile Ispar- ta Spastik Özürlüler Eği- tım Merkezi'nin temel at- ma törenlerine de katıla- cak. 'Vahiy ve Çevre' sempozyumu başlıyor LEYLA TAVŞANOĞLU Çevre korumayı, dinsel bir temaya da oturtmayı amaçlayan "Vahiy ve Çev- re" sempozyumu bu hafta sonu Ege Denizi'nde baş- lıyor. Dünya Doöal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Uluslararası Başkam ve Kraliçe Elizabetfa'in koca- sı olan Edinburg Dükü Prens Philip'le Fener Rum Ortodoks Patriği Bartholomeos'un himaye- sinde yapılacak toplantı St. Jean'ın lncil'in son bölümünü oluşturan "Va- hiy" ya da "Esinler'* kita- bının 1900. yıldönümünü kutlamayı amaçlıyor. St. Jean'ın vahiyIerinde, ge- zegenimizin ancak geliş- miş bir çevre koruma bi- linciyle ayakta kalabilece- ği tefsir ediliyor. Sempoz- yum da zaten bu temayı işleyecek ve konuşmacı- lar, özellikle deniz ve su- lann korunması üzerinde duracaklar. Sempozyum, Ege De- nizi'ne açılacak bir gemi- de yapılacak. Söz konusu gemi, dün İstanbul Lima- nı'na geldi. Akşam gemi- dekı sempozyuma katıla- cak ve ızleyecekler için Çıragan Sarayı'nda gör- kemli bir davet verildi. Sempozyuma farkh dinlerden yetkîliler ve uz- manların katılmasına özen gösterilmesine kar- şın Diyanet tşleri Başkam Mehmet Nuri Yılmaz, kendisine yapılan çağnyı geri çevirdı. Buna neden olarak, sempozyum çagı- nlarının tngilizcesinde Fener Patrigı Bartholome- os'tan 'ekümenik' (evren- sel) patnk olarak söz edil- mesi gösteriliyor. Öğre- nıldiğine göre Ankara'da Dışişlen'nin ekümenik sözünden rahatsızlık duy- ması. Yılmaz'ı da sem- pozyuma katılma fikrin- den caydırdı. Konuşmacı- lar arasında ilginç isimler var: bunlardan dikkari çe- kenler: Mevlana Celaleddin Rumi'nin 41. kuşak toru- nu Dr Celaleddin Çelebi, Habitat 2'nin Genel Sek- reter Özel Temsilcisi Dr. Üner Kırdar, Bergama Metropoliti Yannis, Pan- ceion Üniversitesi profe- sörlerinden Hristos Yan- naris, DYP'li Mehmet Dülger Onur komitesinde ise ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, BM Genel Sek- reteri Butros GaK, Avrupa Komisyonu Başkam Jac- ques Santer, Sadreddin Ağa Han, işadamı Rahmi Koç, Nobel Edebiyat Ödülü sahibi ozan Odys- seas Elytis, Cape Town Başpiskoposu Desmond Tutu, Vatikan Temsilcisi Kardinal George Carey, Iskenderiye Patriği Patr- hanios bulunuyor. Sem- pozyum, ünlü işadamı Rahmi Koç'un Denizte- miz (TURMEPA) çevre koruma kuruluşuyla onun Yunanistan'daki eşiti, işa- damı George Livanos'un HELMEPA örgütü tara- fından ortaklaşa düzenle- niyor. Sempozyuma yakın kaynaklar, Prens Philip'in Yunan Kraliyet ailesiyle akrabalığına dikkat çeİce- rek bu bağlantının ilginç- liğini özellikle vurgulu- yorlar. Sempozyum, cuma-cu- martesi günleri gemide yapılacak. Pazar günü Kuşadası'nda Saint Je- an'ın mezan ziyaret edi- lecek. Akşam, Efes Antik Tiyatrosu'nda lngiliz bes- teci John Tavener'in bes- telediği 'Apocalypse' (Mahşer) oratoryosu din- lenecek. Pazartesi günü, Yunanistan'ın Patmos Adası'na geçilerek Sait Jean Manastırı ziyaret edilecek. Salı akşamı Yu- nanlı sanatçı İrene Pap- pas'ın: Bulgar, Rus ve Gregoryen korolan eşli- ğinde 'Kadın Sesi'ni ses- lendırmesiyle din ve çev- re sağlığı temasının işlen- diği etkinlikler nokta- lanacak. 6 yıl hapis cezası istendi Fatoş Güney yargılandı İstanbul Haber Servisi - Dünyaca ünlü sinema sa- natçısı Yılmaz Güney'in eşi Fatoş Güney. eşinin çe- şıtlı konulardaki düşünce- lerinın derlendiği 'Insan. Militan ve Sanatçı Yılmaz Güney' adlı kitap nedeniy- le hakkında açılan davada yargılandı. Fatoş Güney. kitabın Yılmaz Güney'in düşüncelerinin yeni ku- şaklarca öğrenilmesi için yavımlandığım söyledi. İstanbul 1. DGM'de dün yapılan duruşmada, Yıl- maz Güney'in yaşamı, sa- natı, siyasal ve toplumsal düşüncelerini içeren kitap- ta "Halkı sınıf, mezhep, din, ırk aynmı gözeterek kin ve düşmanlığa tahrik etmek" suçunun işlendiği- ni ileri süren ve yayıncı Fatoş Güney hakkında 6 yıla kadar hapis cezasının istendiği iddianame okun- du. Fatoş Güney. sorgu- sunda, Yılmaz Güney'in yurtdışına kaçtıktan sonra dünyanın çeşitli gazete ve dergilerinde röportajlan- nın, söyleşilerinin yayım- landığını. bunlarda eşinin dünyaya bakışının ortaya konduğunu belirttı. Mahkeme, yazar olarak adı verilen Claude We- ise'ın ifadesinin alınabil- mesi için duruşmayı er- teledi. 293 89 78 (3M»T) GECESİ İlyas Salman Grup Kızılırmak Erdal Erzincan Mehmet Gümüş Sevinç Eratalay NA/M HIKMfT İM "ANVA' YORUM'JVIA Jölide Kural DİA GÖSTERİSİ - ŞİİR HARBİYE AÇIKHAVA TİYATROSU 23 EYLUL 1995 CUMARTESI: 18.30 B U L U N M A Z KÜLTÜR MERKEZİ Yeni dönem eğitim çalışmalan Tiyatro • Smema • Felsefe • Müzik • Resim • Karikatür • Şiır İstifclat Cad. Aznavur Psj. 212 '8 Galatasvay Itl.: 5(3 74 31 • 251 85 23 BİUTSAHŞYERIKİ: MEPHİSTO (Kadıköy-BcyoğM - H.A.T. GİŞESİ J- TOPLUMSAL ARAŞTIRMALAR VAKR (B^ryoğlu-Kodıköyl -: Kültür Sanat ilanlarınız için: 293 8 9 78 (3 hat) infonet \ ıgariizasyoi Te! 0212.252 72 43 a ALI POYRAZOGLU TİYATRO OKULU 1995-96 sezonu kayıtlanna başlamıştır. Başvurulann, bir adet fotoğraf ile birlikte şahsen yaptlması gerekmektedir. Son başvuru tarihi 2 Ekim 1995'dir. Ali Poyrazoğkı Tyotro Okulu Fob Fun Kültür Merkezi Bomonti, Fırın Solc No 43 Şi>li Tel: 234 50 39
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle