25 Mayıs 2022 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 22EYLÜL1995CUMA 10 DIŞ HABERLER \ Fransa'da terör • TOULOUSE (AA) - Fransa"nın güneydeki Toulouse kentinde 4 telefon kulübesinde patlama meydana geldi. Patlamalarda ölen ya da yaralanan olmadı. Polis yetkilileri. patlamalann. geçen temmuz ayından bu yana Fransa'da meydana gelen bombalama olaylanyla bağlantılı olup olmadığinın araştınldığını belirttiler. Tüpkiye ve İran isttkrar unsuru • TAHRAN (AA) - Fransız Siyaset Vakfı'nın Uluslararası tnceleme ve Araştırmalar Enstitüsü Başkam Dr. Jean Francois Bayart, Türkiye ve iran'ın bölgenin iki önemli güvenlik ve istikrar merkezi oldugunu söyledi. Iran Ne\vs gazetesinin haberine göre Bayart, dün Iran Dışişleri Bakanlıgf nın Siyasal ve Uluslararası Araştırmalar Enstitüsü'nde yaptığı konuşmada Avrupa'nın. bu istikrann iki ülkenin katlülanyla devam etmesini umduğunu kaydetti. Pakistan- Afganistan • İSLAMABAD(AA)- Pakistan. 13 Afgan diplomatı sınır dışı edeceğini açıkladı. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, tslamabad'daki Afganistan Büyükelçiliği'nden 7. Karaçi. Peşaver ve Ketta'daki konsolosluklardan da 2'şerkişinin48 saat içinde ülkeyi terk etmelennin istendiğini bildirdi. Sözcii. sınır dışı karannın nedenini açıklamadı. Iran'da kısmi af • TAHRAN AA) - Iran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, yann başlayan "Kutsal Savunma Haftası" nedeniyle 136 mahkumun cezalannı kısmen ya da tamamen âffetti. tran Radyosunun haberine göre Hamaney. yargı erki başkanı Ayetullah Muhammed Yezdi'nin isteği üzerine dün yayımladığı bir kararname ile askeri mahkemelerde hüküm giymiş 136 kişi için af çıkardı. Basına sansür • COLOMBO(AA) - Tamil gerillalannın yönetime karşı lOyılı aşkm süredir savaştıklan Sri Lanka'da hükümet, gazetelerin asken konulardaki haberlerine sansür koydu. Bir hükümet yetkilisi, bu karann'bazı gazeteler tarafından "sorumsuz habercilik" yapılması üzerine alındığını belirterek sansür uygulamasının bu geceden itibaren geçerli olacağını söyledi. Sri Lanka'da Tamil gerillalan. ülkenin doğu ve kuzeyınde bağımsızlık için mücadele ediyorlar. IIIJIIR ka neiHk bekHyor Diplomatik çevreler siyasi belirsizliğinTürkiye'nin çıkarlannı etkileyeceğini kaydetti DçANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - CHP-DYP koaİıs- yonunun bozulması. güm- rük birliği, Kuzey Irak, Kaf- kasya ve Bosna-Hersek'teki gelişmeler. Kıbrıs sorunu ve petrol boru hatlan başta ol- mak üzere Türkiye'nin yo- ğun bir dış politika günde- miyle meşgul olduğu birdö- neme rastladı. Son gelişme- lerin. Türkiye'nin, Avrupa Birligi (AB) ile 1 Ocak 1996'da geçmesi beklenen gümrük birliğinin ertelen- mesine neden olabileceği bildirildi. Avrupa Parlamen- tosu üyelerinin, siyasi belir- sizliğin bir an önce gideril- mesi ve TBMM'nin gümrük • CHP-DYP koalisyonunun sona ermesinin Avrupa Parlamentosu (AP) üyelerinde şaşkınlık yarattığı bildirilirken aralık ayında yapılması öngörülen Türkiye'nin gümrük birliğine geçişine ilişkin oylamanın ertelenebileceği kaydedildi. Almanya Büyükelçisi Vergau, "Türkiye'deki ilerici güçlerin bu hareketi sabote edeceklerini sanmıyorum" dedi. da Türkiye'nin çıkarlannı ri de konsey toplantısı sonu-birliği için gerekli yasalann çıkanlması için harekete geçmesi gerektiğini vurgu- ladıklan bildirildi. Almanya 'nın Ankara Bü- yükelçisi Hans-Joachim Vergau ise "Türkiye'deki ile- rici güçlerin gümrük biriiğJ- ni sabote etmeyecekkrine" inandığını söyledi. Diplo- matik çevreler, siyasi belir- sizliğin, Kuzey Irak ve pet- rol boru hatlan konulannda etkileyebileceğini kaydetti- ler. Ankara'nınönümüzdeki dönemde karşı karşıya kala- cağı dipiomatik gelişmeler şöyle sıralanıyor: Gümrük Birligi: Türki- ye'nin gümrük birliğine gir- mesi için önünde iki önemli tarih oldugu kaydedildi. Bi- rincisi; 30 ekimde Türkiye ile AP arasında yapılacak olan Ortaklık Konsevi. diee- cuna göre 13-14 aralık gün- lerinde yapılması öngörülen ve Türkiye'nin GB'ye gir- mesininoylanacağıtoplantı. Ortaklık Konsevi toplantı- sında Türkiye'nin, GB'nin istediği teknik değişiklik ve düzenlemelerin ne kadannı yaptığı görüşülecek. Türki- ye, AB'nin istediği düzenle- melerin bir kısmını gerçek- leştirmiş olmasına karşın "Telifhaklannın cezai uygu- lamalannı düzenleyen, güm- rüklerdeki denetleme ve uy- gulama sistemlerinin AB standartlanna yükseltilme- sini sağlayan ve ithalatı dü- zenie\en yasalarThenüz çı- karamadı. Bu teknik düzen- lemelerin yanı sıra AP'nin çok önem verdiği insan hak- ları konulannda da yasal dü- zenlemelerin. 30 ekimden önce gerçekleşmesinin ge- Arafat ile Feres arasında Batı Şeria'da özerkliğin genişletilmesi konusundaki göriişmeler ö.gününe girdi. Îsrail-Filistin görüşmeleri 6.gününde Dış Haberler Servisi - Filistin ve Israil arasın- da perşembe günü VVashington'da imzalanması planlanan banş anlaşması zamanında sonuçla- namadı. ancak taraflar üzerinde anlaşmazlığa düşülen maddeleri en kısa zamanda çözüme ulaştırmak için iyi niyeti elden bırakmadan ça- lışıyorlar. Mısır'ın Taba kentinde sürdürülen banş gö- riişmelerinin 6. gününde başlarken lsrail Dışiş- leri Bakanı Şimon Peres ve Filistin Kurtuluş Ör- gütü lideri Vaser Arafat, düşünceli fakat azimli görünüyorlardı. El Halil kentinin statüsüne ilişkin konularda halen bir görüş birtiğintn sağlanamaması görüş- melerin uzamasına yol açıyor. Batı Şeria'nın en büyük kenti olan El Halil kentinde bugün 400 dolayında Yahudi yerleşimci yaşıyor. Isminin açıklanmasını istemeyen bir FKÖ yetkilisi. "El Halil kenrine ilişkin İsrail öncrisini kabul etrnek Arafat için poHtik bir intihardır. Zaten FKÖ de- legasyonu bu öneriyi tümüyle reddediyor." Filistinliler. Gazze ve Eriha kentinde oldugu gibi El Halil kentinin güvenliğinin kendi güven- lik güçlerinebırakılmasını.dolayısıyla israil as- kerlerinin El Halil kentini boşaltmasını istiyor- lar. Ne varkı Filistinliler. israil askerlerinin Ya- hudi yerleşimcilerinin bulunduğu bölgeleri terk etmemektedirendiklerini belirterek "Yahudiler, El Halil kentinin içinde veni bir İsrail kenti ya- ratmak istiyorlar"diye konuşuvor. ABD göçmen fctemîyorVVASHINGTON (A.A) - ABD Temsilciler Meclisi'nde muhalefette olan ancak ço- ğunluğu oluşturan Cumhuri- yetçi Parti, ülkeye göçmen ka- bulünü iyice sınırlayıcı bir plan hazırladı. tktidardaki Demokrat Parti üyeleri ise Cumhuriyetçi Par- ti'nin planının. vatandaşlık haklan ve özgürlüklerini teh- dit ettiğini. planın Amerikan Anayasası'na da aykın olaca- ğını savunuyorlar. Cumhuri- yetçi Partililer. Teksas Eyale- ti'nden Temsilciler Meclisi üyesi Lamar Smith tarafından hazırlanan yasa teklifininin amacını. "'ABD'ninsınırlan- nın kontrolünü yeniden ele ge- çirmek, Amerikan vatandaş- lannın istihdamını korumak ve çekirdek ailelerin birleşti- rilmesini amaçlıyoruz" şek- lindeözetliyorlar. "'MilliÇı- karlar Doğrultusunda Göçmen Kabulü Yasası" adını taşıyan teklif kabul görüp yasalaşırsa. ABD vatandaşlannın yurtdı- şındaki birinci derecedeki ak- rabalarından göçmen olarak kabul edileceklerin sayısı. eş- ler ve 21 yaşın altındaki bekar çocuklara öncelik verilmek üzere. 330 binle sınırlandınla- cak. 21 yaşın üzerindekiler ile bunlann çocuklan ve torunla- n göçmen olamayacaklar. ABD, geçen yıl Amerikan va- tandaşlarının ülke dışındaki akrabalarından 462 binini, göçmen (21 yaşın üzerindeki çocuklarile bunlann çocukla- n) olarak kabul etti. Cumhu- riyetçi Parti'nin yasa teklifin- de, mesleki becerileri olma- yan yabancılann ülkeye giriş- lerinin yasaklanması. ABD'ye ayak basmalanndan önce iş- lerini ayarladıklannı kanıtla- malan ya da kendilerini mali yönden destekleyecek birini bulmalannın şart koşulması öngörülüyor. Buna göre. ABD'ye göç edecek yabancılan mali yön- den destekleyecek şahıslarla hukuki bağlayıcılığı olan söz- leşmeler yapılması ve bu şa- hıslann yıllık gelirlerinin yok- sulluk düzeyinin iki misli ol- ması gerekecek. Bu yasa tek- lifinin kabulü halinde, yasal belgesi olmayan yabancılann ülkeden çıkanlması hızlandı- nlacak,bukişilerinçoğu. göç- men işleriyle ilgili mahkeme önüne çıkanlmadan sınır dışı edilecekler. Yasa teklifınde di- ğer öngörülenler ise şöyle: "ABD'ye yasadışı yollardan. kaçak giren yabancılar ka- mu hizmetierininçoğundan yararlanamayacaklar. ABD'nin sınır kontrolleri ajanlarının sayısı 2000 yılın- da 5 bin kişi artınlacak. İş- verenler yeni istihdama al- dıkları personelin vatandaş mı yoksa göçmen statüsün- de mi oldugunu Sosyal Gü- cenlik İdaresi'ne ücretsiz olarak bildirecek." Göçmen kabulü arttı Öte yandan ABD'nın 1990'da 656 bin kişi olan göç- men kabulü, 1994 yılında yüzde 21 artışla yaklaşık 800 binkişiyeçıktı. ABD'ye göç edenlerin eşleri, çocuklan. er- kekve kızkardeşlerindenolu- şan 2 milyon 600 kadarkişi de bu ülkeye göçmen kabul edil- mek için sırada bekliyor. rektiği bildirildi. Bu düzen- lemelerin başında Terörle Mücadele Yasasfnın (TMY) 8. maddesinin değiş- tirilerek düşünceyi açıkla- manın suç kapsamından çı- kanlması ve kapatılan DEP'in tutuklu bulunan es- ki milletvekillerinin dunı- munun geldiği kaydedildi. Ankara'ya gelen AP üyeleri ve fspanyol raportör Carlos Carnero Gonzales. bu dü- zenlemelerin bir an önce ya- pılması gerektiğini, aksi du- rumda, gümrük birligi oyla- masında Türkiye aleyhine bir sonuç çıkacağını vurgu- ladılar. Almanya'nın Anka- ra Büyükelçisi Hans-Joac- him Vergau ise Türkiye'deki politik gelişmelerin AP'deki GB oylamasının tarihini de- giştirmeyeceğini sandığını belirterek "Gümrük birüği- nin ertelenmesi Türkiye'deki ilerici güçler için darbe oiur, böy le bir hareketi saboteede- ceklerine inanmıyorum" di- ye konuştu. Petrol bonı hatlan: Türki- ye'nin, Hazarbölgesi petro- lünü dünya pazarlanna taşı- yacak boru hattı konusun- da, sıcak günlerle karşı kar- şıya kalacağı bildirildi. Azerbaycan petrol konsor- siyumu üyelerinin 28 eylül- de istanbul'da yapacağı top- lantı ile 9 ekimde Bakü'de yapılacak güzergahın belir- İeneceği kararto^>lantısı bü- yük önem taşıyor. Hous- ton'da yapılan konsorsiyum toplantısında, Azeri erken üretim petrolünün. hazır olan Rus boru hatlanndan akarak Novorosisk Lima- nı'ndan taşınabileceği yö- nünde ortak eğilim çıktı. Türkiye'nin. 28 eylülde ya- pılacak toplantıyla Baİcü- Ceyhan tezini sunabilmek için iyi bir fırsata sahip ol- duğu'bildirildi. Bakü'de 9 ekimde yapılacak toplantıda da. büyük bir olasılıkla, bo- ru hatlan güzergahının ke- sinleşeceği kaydedildi. Kuzej Irak: Kuzey Irak'ta çatışan Kürt grupla- n arasında yapılan ve başa- rısızlıkla sonuçlanan 2. Dublin Zirvesi'nden sonra bölgede siyasi geleceğin be- lirsizliğini korumasının. Türkiye'nin güvenliği açı- sından kaygı nedeni olma- ya devam ettiği kaydedildi. Almanya'dan askeri yardıma yeşil ışık ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Alman- ya'nın Ankara Büyükelçisi Hans Joachim Ver- gau. Güneydoğu ve Doğu Anadolu'daki olayla- n degerlendirirken ülkesinde 2 milyon Türk ya- şadığını anımsatarak "Bundan dolayı Alman- ya'nın. başka hiçbir ülkenin olmadığı kadar sa- dece askeri önlemleri aşan çözümleri beklemeye hakkı >ardır" dedi. Hans-Joachim Vergau. Alman hükümetinin Türkiye'nin baharaylannda Kuzey Irak'ta yap- tığı operasyonun ardından uygulamaya koydu- ğu askeri ambargonun kaldınlması ve Türk Si- lahlı Kuvvetleri'nin yapacağı fırkateynler için 150 milyon marklık yardım konusunda dün bir basın toplantısı düzenledi. Vergau. askeri yardı- mı erteleme kararının kaldınldığını belirterek 150 milyon marklık yardımdan sonra 100 mil- yon marklık askeri malzemenin de Türkiye'ye hibe edilecegini kaydetti. "Türkiye'nin kendi içindeki çatışmalann. şiddet de içeren yansıma- lannın sıkınbsını" ülkesinde yaşamakta olan 2 milyon Türkün de çektiğini anlattı. Birleşik Arap Emirükleri'nin Ai-Ain kentinde İslam mahkemesinin ölüme mahkum ettiği 16 yaşındaki Sa- rah Balabagan. özgüriük ile ilgili en küçük bir umut ışı- ğına bile \ ar gücü> le sanlıy or. Sarah patronu Almas \lo- hammed al-Baloushi'vi öldürmekten rutuklanmıştı. - Filipinli kıza umut ışığı • Idama mahkûm olan kızı kurtarmak için Filipinli diplomatlar devreye girdi. Dış Haberler Servisi- Birleşik Arap Emirlikleri'nde hizmetçi olarak çalıştığı evin kendisine tecavüz eden patronunu öldürdüğü için idama mahkum olan 16 yaşındaki Filipinli genç kızı kurtarmak için Filipin hükümeti seferber oldu. Filipin Büyükelçiliği'nde görevli bir grup diplomat, çarşamba günü tutuklu bulunduğu Al-Ain kentindeki hapishanede Sarah Balabagan'ı zıyaret ederek moral verdiler. Aynca Filipinlerin üst düzey bir görevlisinin de Birleşik Arap Emirlikleri Emiri Şeyh Zayed tbn Suhan Al-Nahayandan konu ile ilgili görüşme talebinde buiunacağı bildirildi. Genç kızın avukatlannın temyiz talepleri üzerine dava ile ilgili Islam mahkemesinin 30 ekimde tekrar kurulacağı açıklandı. Öte yandan genç kızın ölüme mahkum olduğu haberi Filipinler'de halkı galeyanagetirdi. Ülkede Birleşik Arap Emirliği bayraklannın yakılması üzerine Filipinler Devlet Başkanı Fidel Ramos "Bu tür girişimlenn Sarah'a yardımcı olmak yerine onu ölüme biraz daha yaklaştıracağını" ileri sürerek halkı daha temkinli olmalan hususunda uyardı. Haziran ayında kurulan İslam Mahkemesi, patronunun kendisine tecavüz ettiğini ve bu yüzden öldürdüğünü ileri, süren 16 yaşındaki Müslüman Filipinli genç kızı 7 yıl hapse mahkum etmişti. Ancak ölen adamın ailesinin ısrarlan ve itirazlan sonucu ikinci kez ele alınan davada bu kez genç kızın iddiası geçersiz sayılarak ölüm cezası verilmişti. Yurtdışındakı Fîlıpinliier geneilıkJe hizmet sektönjnde çalışr/ortar MİS gibi TEMİZLİK için Holding, banka, hastane, fabrika ve işyeri... temizliğinde, temiz hizmet, bizim Işimiz. MI S . MUB*k TamtzlBı Sansyl v» Tlc. Ltd Ş». >Ba h Tel: (0.212) 527 10 77 -527 47 25 - 512 38 30 Fax (0.212)513 53 97 DEMİRKÖY KADASTRO HÂKİMLİĞİ'NDEN EsasNo: 1994/78. KararNo: 1995.19 Davacı Ertuğrul Yalçın vekili Av. Erol Akça tarafın- dan davahlar, 1- Kırklareli ilı Demirköy ilçesi Beğendik köyünden Salih oğlu Salim. 2- Aynı köyden Salim kansı Emine ve 3- Aynı köyden Salim kızı Emine aleyhine açılan Kırk- lareli ıli Demirköy ilçesi Beğendik köyü. Arpalık mev- kii 104 ada. 9 parsel ile ilgili kadastro tutanağının ıptal edilerek. Ertuğrul Yalçın adına tespitine ve tapuya tes- ciline karar verilmesi talebi ile açılan davanın mahkeme- mizde yapılan açık yargılaması sonunda, mahkememiz- ce verilmiş bulunan 24.8.1995 gün ve 1994,78 esas ve 95'19 sayılı karanmız ile. davanın kabulüne, Kırklareli ili Demirköy ilçesi Beğendik köyü. Arpalık mevkii. 104 ada. 9 no'lu parselin yapılan tespitinın iptaline, davacı Ertuğrul Yalçın adına tespitine ve tapuya tescıline dair karar verilmiş olup, ancak adı geçen davahlar, 1) Salih oğlu Salim, Salim kansı Emine ve Salim kızı Emine'nin açık adresleri yapılan tüm araştırmalara rağmen buluna- mamış olduğundan söz konusu karanmız kendılerine teblığ edilemediğinden. kararın gazetede ılan yolu ile tebliğine karar verilmiştir. Bu nedenle 7201 sayılı Teb- ligat Kanunu'nun 28.29. 30 ve 31. maddeleri gereğince söz konusu karann adresleri tespit edilemeyen davalıla- ra gazetede ilan yoluyla ilanen tebliğine. ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına ka- rar verildiği ilanen teblig olunur. Basın: 42069 ESKİŞEHİR 4. İCRA MÜDÜRLLĞLnNfDEN İLANEN TEBLtGAT DosyaNo: 1995.478 Esas Borçlu: Mehmet Hilmi Dıgan. Sakarya Cad. No: 1 Es- kişehir, Mutalıp Cad. Murat Pasajı Atılgan Apt. K 1 Es- kişehir. Borç miktan: 76.378.000.- TL'nin 05.04.1995 tarihin- den itibaren ıcra masraflan, faizi ve ücret-i \ ekaletin tah- sili talebi. Alacaklı Ayşe Gürsal Özen vek. Av. Canan Ak- taş (KıbnsŞeh. Cad. Özdemir İşhanı K. 1,7 Eskişehir) ta- rafından ilamsız takip taleplerinde ödeme emri tebliğ yo- lu ile aleyhinde yapılan icra takibi sırasında yukarıda ad- reslerde adınıza çıkanlan ödeme emn bila tebliğ iade edil- diğinden ve zabıtaca yaptınlan tahkikatta da adresiniz tes- pit edilemediğinden ödeme emrimn ilanen tebliğine ka- rar verilmiştir. Yukanda yazılı borç ve masraflan ışbu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren kanunı yedi gün- lük süreye 15 gün ilavesi ile 22 gün icerisınde ödemeniz (teminat vermeniz) borcun tamamına \eya bir kısmına veya alacaklının takibat icrası hakkma dain bir itirazınız var ise veya senet altındaki imza size ait değılse yine ye- di günlük kanuni süreye onbeş gün ilavesi ile 22 gün için- de ayrıca ve açıkça bildirmeniz aksi halde icra takibinde bu senedin sizden sadır olmuş sayılacağı, imzayı reddet- tiğiniz takdirde mercı önünde yapılacak duruşmada hazır bulunmanız. buna uymazsanız vaki itirazmızm muvakka- ten kaldınlacağı senet veya borca itirazınızı yazılı veya sözlü olarak icra dairesine 22 gün içinde bıldırmediğiniz takdirde aynı müddet içinde 74. madde gereğince mal be- yanında bulunmanız. aksi halde hapisle tazyık olunacağı- nız, hıç mal beyanında bulunmaz veya hakikate aykın be- yanda bulunursanız hapisle cezalandınlacağınız. borç odenmez veya itiraz edilmezse cebri icraya devam oluna- cagını, takibe itiraz ettigmiz takdirde itirazla birlikte teb- liğ giderlerıni ödemeniz. aksi halde itiraz etmemiş sayı- lacağınız ihtarı ilanen tebliğ olunur. Basın: 42095 SATILIK TERAS KATI Avcılar'da 237 m2 teras katı Tel.: 544 10 33 ev 526 28 40 - 526 77 75 iş YENİHİSAR ASLİYEHUKUK MAHKEMESİ'NDEN DosyaNo: 1994-265 Davacı Ali Bakılıoğlu vekili tarafından davahlar Varol Kurt ve Tahsin Gökmen aleyhine ikame edilen tazminat davasında: Yenihisar Altınkum mevkiinde 1.8.1994 tarihinde meydana gelen trafik kazasında davacının idaresinde- ki 09 KT 153 plakalı araç ile davalılann sahip olduk- lan 21 T 1681 plaka sayılı aracın çarpışması sonucu davacı aracında ve davacının kendisinde meydana ge- len hasar ve yaralanmadan dolayı toplam 109.300.000 TL.'nin dava tarihinden itibaren yasal faizi ile tahsi- line karar verilmesi hususunda açılan davada, davalı- lann adreslerinin tespit edılememiş olması nedeniy- le davalılara duruşma günü ve dava dilekçesinin ila- nen tebliğine karar verilmekle. işbu ilanın ilan tarihin- den itibaren 15 gün sonra davalılara tebliğ edilmiş sa- yılacağı duruşma günü olan 8.1 1.1995'te saat 10.00'da davalılann duruşmaya gelmeleri veya kendilerini bir vekille temsil ettirmeleri hususu HUMK'nin 509"un- cu maddesi gereğince ilan olunur. Basın: 42359 Göztepe Vergi Daire- si'nden aldıgımız 6.4.1989 tarih 6 - 175 nolu 1.334.013.- TL. tutarında ve 14.2.1989 tarih 9-88 no- lu 1.236.674- TL. tutarın- daki 2 adet vergi dairesi makbuzunun asıllarını zayi ettik, hükümsüzdür. CEIVTIRTURİZM İTHALATİHR.\CAT \XTİCARETA4. SkalNo: 2060025882 (0) çocuklarınrza, hasta ve yaşlılannıza yardımcı bayanlar, apartmanlannıza kapıcılar. CEREN Tel: 588 33 20 Nüfus cüzdanımı kaybenim. Hükümsüzdür. SELAHATTİS SORGUN DEMİRKÖY KADASTRO HÂKİMLİĞİ'NDEN EsasNo: 1994'80 KararNo: 1995 '20 Davacı Ali Derince vekili Av. Erol Akça tarafından davahlar, 1- Kırklareli ili Demirköy ilçesi Beğendik köyünden Salih oğlu Salim. 2- Aynı köyden Salim kansı Emine ve 3- Aym köyden Salim kızı Emine aleyhine açılan Kırklareli ili Demirköy ilçesi Beğen- dik köyü. Arpalık mevkii 104 ada, 8 parsel ile ilgili kadastro tutanağının iptal edilerek, bu taşınmazın davacı Ali Derince adına tespitine ve tapuya tesciline karar verilmesi ta- lebi ile açılan davanın mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda, mahkememiz- ce verilmiş bulunan 24.8.1995 gün ve 199480 esas ve 199520 sayılı karanmız ile, da- vanın kabulüne Kırklareli ili Demirköy ilçesi Beğendik köyü, Arpalık mevkii. 104 ada, 8 no'lu parselin yapılan tespitinin iptahne. davacı Ali Derince adına tespitine ve tapuya tescıline dair karar verilmiş olup. ancak adı geçen davahlar. 1) Salih oğlu Salim, 2) Sa- lim kansı Emine ve 3) Salim kızı Emine'nin açık adresleri yapılan tüm araştırmalara rağ- men bulunamamış olduğundan yukanda yazılı söz konusu karanmız kendilerine tebliğ edilemediğinden. karann gazetede ilan yolu ile tebliğine karar venlmıştir. Bu nedenle 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28.29.30 ve 31. maddeleri gereğince söz konusu karanmızın ilanen tebliğine. ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğin yapıl- mış sayılmasına karar verildiği ilanen tebliğ olunur. Basın: 42077 DEMİRKÖY KADASTRO HÂKİMLİĞİ'NDEN EsasNo: 199477 KararNo: 199518 Davacı Hüseyin Demirtaş vekili Av. Erol Akça tarafından davalılar. 1- Kırklareli ili Demirköy ilçesi Beğendik köyünden Salih oğlu Salim. 2- Aynı köyden Salim kansı Emine ve 3- Aynı köyden Salim kızı Emine aleyhine açılan Kırklareli ili Demirköy ilçesi Be- ğendik köyü. Arpalık mevkii 104 ada. 7 parsel ile ilgili kadastro tutanağının iptal edile- rek, davacı Hüseyin Demirtaş adına tespitine ve tapuya tesciline karar verilmesi talebi ile açılan davanın mahkememizde yapılan açık yargılaması sonunda, mahkememizce ve- rilmiş bulunan 24.8.1995 gün ve 199477 esas ve 199518 sayılı karanmız ile. davanın kabulüne, Kırklareli ili Demirköy ilçesi Beğendik köyü. Arpalık mevkii. 104 ada, 7 no'lu parselin yapılan tespitinin iptaline. davacı Hüseyin Demirtaş adına tespitine ve tapuya tesciline dair karar verilmiş olup. ancak adı geçen davahlar. 1) Salih oğlu Salim. 2) Sa- lim kansı Emine ve 3) Salim kızı Emine'nin açık adresleri yapılan tüm araştırmalara rağ- men bulunamamış olduğundan söz konusu karanmız kendilerine tebliğ edilemediğin- den. karann gazetede ilan yolu ile tebliğine karar verilmiştir. Bu nedenle 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28. 29. 30 ve 31. maddeleri gereğince söz konusu karann adresleri tespit edilemeyen davalılara iianen tebliğine. ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğin yapılmış sayılmasına karar venldiği ilanen tebliğ olunur. Basın: 42078
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle