24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
22EYLÜL1995CUMA CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER 11 Dağıstan'da peMneler • MOSKOVA(AA)- Rusya'nın Kuzey Kafkasya'daki Dağıstan Cumhuriyeti'nde silahlı iki teröristin bir otobüste rehin tuttuğu 18 kişi kurtanldı. lnterfax Ajansı, Rus gûvenlik görevlilerinin bu sabah otobüse baskırı düzenleyerek teröristleri etkisiz hale getirdiklerini bildirdi. Dağıstan'ın başkenti Mohaçkale'de dün akşam saatlerinde baslayan olay sonrası teröristler. bir helikopter, silah ve 2 milyon dolar talep etmişlerdi. Havan topu mermisi • HANOI (AA) - Vietnam'ın güneyindeki Minh Hai eyaletinde Vietnam savaşından kalma bir havan topu mermisinin patlaması sonucunda 5 kişı öldü, 4 kişi de yaralandı. Lao Dong gazetesi, Le Van Mien adlı bir köylünün demirini alabilmek için havan topu mermisini parçaladığı sırada, patlamanın meydana geldiğini duyurdu. Güney Afrika'da Tiirk işadamı • JOHANNESBURG (AA)-Güney Afrika'da bir Türk işadamının kimliği bilinmeyen kişilerce kaçınldığı bildinldi Güney Afnka polisi tarafîndan yapılan açıklamaya göre başkent Johannesburg'da kent merkezinde küçük bir Ithalat ve thracaf Şirketi bulunan Murat Metin (21), önceki gün işyerinden ~ kaçınldı. Polis, işadamı Metin'i kaçıranlann daha sonra Ankara'daki babasını ve işyerini arayarak 100 bin dolar fidye istediklerinı belirtti. Cünton . kazanacak • NEW YORK (AAVABD eski başkanlanndan Jimmy Carter'agöre 1996 seçimlerini de şimdiki Başkan Bill Clinton kazanacak. Jimmy Carter, başkan adaylıgı söz konusu olan eski Genelkurmay Başkanı Colin Povvell'ın başkan yardımcısı ya da dışişleri bakanı olma şansının çok daha yüksek olduğunu ifade etti. Binlerce doları midesine indirdi • NEWYORK(AA)- Kennedy havaalanında Kolombiyalı bıryolcunun heyecanlı davranışlanndan kuşkulanan polis, yolcunun tam bir "ayaklı kasa" olduğunu farketti.Yerkilıler, 30 yaşmdaki Carlos Tnıjillo'nun, içinde toplam 18.900 dolar nakitpara bulunan 27 prezervatifi yuttuğunu itiraf ettiğini söylediler. Carlos Tnıjillo'nun yakalandığı sırada yanındaki bir oyuncak bebekte 60 bin dolar. ceplerinde ise 10 bin 400 dolar kacak döviz bulundu. Tnıjillo'nun yuttugu paranın da "doğal yoldan" çıkmasını sabırla bekleyen polis, 36 saatlik bekleyişten sonra paraya el koyabildi. NATO, hava aknılarnıa son verdiDış Haberler Servisi - BM ve NATO, Bosnalı Sırplara karşı yeni hava operasyonlanna şu an için gerek olmadıgını açıkladı. BM adına komutan Ge- neral Bernard Jamier \e NATO adına Amiral Leigh- ton Smith tarafîndan alınan karar doğrultusunda yapı- lan ortak açıklamada, Sırp- lann Saraybosna etrafinda- ki ağır silahlannı çekme ko- nusunda BM şartlanna uy- duğu. bu nedenle şu an için yeni bir hava operasyonuna gerek olmadığı yolunda gö- rüş birliğine vanldığı kay- dedildi. Ortak açıklamada "An- cak Saray bosna ya da diğer güvenli bölgelere saldın ol- ması halinde bu araştınla- cak ve ha\ a akınlan yeniden başlayacaktır" denildi. Ortak açıklama. NA- TO'nun verdiği sürenin bı- timinden 3 saat sonra hazır- lanabildi. NATO kaynakla- n. açıklamada kullanılacak cümlelerin oluşturulmasm- da gösterilen titizlığin bu gecikmeye yol açtığını söy- lediler. Clinton memnun ABD Baskanı Bill Clin- ton, Sırplar'ın Saraybosna çev resindeki ağır silahlannı çekmelerini memnunlukla karşıladığını söyledi. Seçim kampanyasına pa- ra toplamak için Denver'de bulunan Clinton yaptığı ya- zilı açıklamada, NATO'nun Bosnalı Sırplar'a karşı ger- çekleştirdiği hava operas- yonlannı başanlı olarak ni- teledi ve şunlan dile getir- di:"Ancak daha önce söyle- diğimi yinelemek isterim. Saraybosna ve diğer güven- li bölgelere >önelik yeni Sırp saldınlan ya da Sırplar'ın taahhiitlerini yerine getir- memeleri, \ATO hava akın- lannın yeniden başiamasına yol açar." Clinton, tüm taraflara müzakere masasına dönme- leri ve siyasi çözümü ta- mamlamaİan çağnsında bu- lundu. Başkan Clinton, Bal- kanlar'da savaşa artık son vermenin, uzlaşma ve yeni- den inşanın zamanınm gel- digini kaydetti. Akaşi BM'nin eski Yugoslavya özel temsilcisi Yasuşi Aka- şi, Bosnalı Sırplann, ağır si- lahiannın yüzde 97'sini Sa- raybosna'nm 20 kilometre dışına çektiklerini söyledi. BM'nin 250 ağır silahın geri çekıldiğini belirlediğini bildiren Akaşi "Budabetir- lenen amacın yüzde 97'si de- mektir. Eski Yugoslavya"da- ki mavi bereiilerin komuta- nı General Bernard Jamier ile Amiral Leighton Smith, bu durumda artık hava ope- rasyonlanna de\am etme- nin gereksiz olduğunu söyle- mişlerdir.Aneak NATO,"du- rumu gözlemeye devam ede- ceknr"dedL BM ve NATO'dan dün ge- ce yapılan açıklamalarda, Saraybosna ve diğer güven- li bölgelere karşı herhangi bir saldın gerçekleştirilir ve- ya havaalanındaki serbest dolaşım engellenirse hava operasyonlannın tekrar baş- layacağı bildirilmişti. Bir Boşnak asker, Bihaç'ın 35 km doğusunda Sırplardan alınan Bosanska Kmpa kasabasında devriye geziyor. Bosna'da durum sakinDış Haberler Servisi - Bosna-Hersek'te Hırvat- Müslüman ittifakının Sırplara karşı başlattıgı askeri harekat sona erdi. Birleşmiş Milletler sözcüsü Alexander Ivanko. hem Banja Luka hem de Bosna'nın batısındaki operasyonlann bittiğini açıkladı. Sözcü, durumun sakin olduğunu, Hırvat güçlerinin de Hırvatistan sınınna doğru çek- ilmekte olduğunun gözlendiğini belirtti. Dün akşam saatlerinde gelen bu açıklamadan önce ise tam tersi bir durum söz konusuydu. Bosna'nın orta kesimlerinde Bosna hükümet bir- likleri ile Bosnalı Sırplar arasında şiddetli çatış- malann sürdüğü haber verilmişti. Sırplann Saray- bosna çevresindeki ağır silahlannı büyük ölçüde çekmelerinin ardından Saraybosna'ya yönelik her- hangi bir saldın olma ıhtimalinin çok azaldığı kay- dedildi. Az sayıda ağır silah hala yerinde durduğu halde, Saraybosna"daki çokuluslu Acil Müdahale Gücü'nün, ateşlenen herhangi bir silahı anında yok etme tehdidi geçerliliğini koruyor. Banja Luka'da ise Şırplar, Hmat-Boşnak saldı- nsını püskürttüklerini iddia ettiler. Terk edilmiş bir kent görünümündekı Banja Luka'da elektrikler de kesik olduğu için geceler karanlıkta geçiyor. Boşnak-Hırvatbirliklerinin iki haftadır elde et- tikleri askeri başanlar Bosna haritasını adeta ye- niden çizdi. Sırplar, iki hafta öncesine kadar ülke- nin yüzde 70'ıni ellerinde bulundururken şimdi bu oran yüzde 50"ye indi. Öte yandan Bosnalı Sırplar, Hırvat askerlerin Banja Luka'nın kuzeybatısındaki Bosanski No- vi'de bir Sırp mülteci konvoyuna ateş açan Hırvat askerlerinin 47 sivilı öldürdüklerini iddia ettiler. Pazartesi akşamı meydana geldiği söylenen olay, henüz tarafsız gözlemcılerce doğrulanmadı. An- cak bir televizyon ekıbi, aralannda kadın ve ço- cuklann da bulunduğu 18 cesedi göriinfüledi. Son 10 gün içinde Bosna-Hersek'teki çatışmalar yü- zünden yüzbinden fazla Bosnalı Sırpın göç ertiği sanılıyor. Karaya oturan gemi saatler süren çabalardan sonra yüzdürüldü Manş'ta faciaya kıl payı• îngiltere'den Fransa'ya yolcu götüren Stena Challanger feribotu, Fransa'nın Calais kıyılannda karaya oturdu. Saatler süren çabalardan sonra yüzdürülen gemide yolcular ve mürettebat korku dolu bir gece . . geçirdiler. Denizcilik kaynaklan, kazanın bilgisayar arızası yüzünden meydana geldiğine inanıyor. Karaya oturan gemı Bir sabah vakti kalküklannda kumlann üzerinde bir feribot gören Calais sa- kinleri, bu manzarayı kaçırmamak için kıyıya akın ettiler. STENA CHALLENGER Uzunluk: 157 2 m Genışlik: 24 3 m Çektıği sır 5.7 m Maksımum yolcu sayısc 500 Kamyon: 100 4. Dtş Haberler Senisi - Manş Denızi'nde önceki gün firtına yüzünden karaya oturan Stena Challenger adlı feribot, kurtarma botlan tarafîndan yüzdürüldü. Karav a orurduktan sonra kendi çabası ile kurtulmaya çalışan gemi kaptanı bunu başaramayınca yardım istemişti. Kurtarma ekiplerinin yoğun çabasına rağmen feribot saatlerce yerinden oynatılamamıştı. Kaptan, kötü hava koşullan yüzünden gemideki 172 >x>lcu ve 73 mürettebatın gemiyi terk etmesine izin vermediği için, yoğun yağmur ve firtına altında >üzlerce kişi geceyi gerginlik içinde geçirdi. Bir metre derinlikteki suda kuma saplanan feribot. Ingiltere'nin Dover limanından kalktıktan sonra Fransa'nın Calais limanına yanaşmak üzere manevra yaparken mekanik anza yüzünden karaya oturdu. Ingiliz bandıralı gemi, bir Fransız-lsveç şirketi olan Stena Sealink'e ait. Müfettişler, Stena Challenger" m geçirdiği kazanın sebeplerini araştırmak üzere harekete geçti. Bir söylentiye göre. kaza, bilgisayar anzasından öfürü meydana gelmiş. Gemi kaptanının son derece deneyimli bir kaptan olduğu ve mekanik bir anza yüzünden böyle bir kaza olmayacağını belirten bazı uzmanlar. bilgisayar anzasının daha güçlü bir ihtimal olduğunu söylüyorlar. Calais limanındaki yetkililer henüz gemidekilerle konuşmadıklan için. şimdiye kadar topladıklan bilgileri açıklaj'amayacaklannı söylediler. Bir başka denizcilik kaynağı ise böyle bir kazaya, firtına veya mekanik anzanın neden olmayacağını belirtti. NATO ile Rusya arasında ödün alışverişi AKKA deliniyor, NATO genişliyor HAKANAKSAY MOSKOVA - Uzun yıllar süren çabalardan sonra beş yıl önce (19 Kasım 1990'da) 22 ülke tarafîndan imzalanmış olan Avrupa'da Konvansryo- nel Silah Indirimi Anlaşması (AKKA) değiştiriliyor. Rus- ya Federasyonu'nun uzun sü- reden beri uymayacağını be- lırttiği, yakında da resmen bozmaya hazırlandığı AKKA konusunda, Batı, Moskova'ya ödün veriyor. AKKA'da yapılacak olası değişiklikler. NATO üyeleri arasında en fazla Türkiye'yi veNorveç'i ilgilendiriyor. Ye- ni koşullarda Kuzey Kafkas- ya'da bulundurulacak Rusya askeri gücünün artması bekle- niyor. Anlaşmanın, Türkiye'nin kanat bölgelerindeki silah sı- nırlamasında bir değişiklik getirip getirmeyeceği merak- la bekleniyor. Bazı çevreler. NATO ile Moskova arasındaki uzlaş- mayla, AKKA'da Rusya'nın kanat bölgelerinde kalan beş idari birimin, Türkiye ve Nor- veç sınırlanndan uzakta ka- lan yerlere, silah tavanının da- ha yüksek olduğu kanat dışı alanlara çıkanlarak, 'herkesi tatmin edecek' bir çözüme ulaşılacağını öne sürüyorlar. Bazılan ise örneğin. "Türki- •ye yeni değişikliklere karşı çt- karsa, bu onun sorunu olur^diye yazan dünkü Se- godnya ve Kommersant gaze- teleri asıl konunun NATO pat- ronlan ile Kremlin arasında- ki uzlaşma olduğunu, AK- KA'daki değişikliklerden ya- kından etkilenecek olan Tür- kiye, Norveç, Gürcistan. Er- menistan ve Azerbaycan gibi ülkelerin fazla önemsenmedi- ğini vurguluyorlar. NATO ödünleri boşunadeğil Bazı politik gözlemciler, daha şimdiden, NATO'nun Rusya'ya verdiği AKKA ödünüyle, yeni bir "soğuk sa- vaş'ın önlendiğini vurgula- maya başlıyorlar. Bununla birlikte olayın tek yanlı bir ödünden ibaret olmadığı yo- rumlan da güç kazanıyor. Coktan beri AKKA'da deği- şiklik yapılmasını isteyen Rusya'ya verilen bu ödünün amacınm. Kremlın'in Bosna konusundaki tutumunu yu- muşatmak ve anlaşmazlığın dışmda kalmasını sağlamak olduğu kanısı güç kazanıyor. Ama asıl önemlisinin, Moskova'nın çoktan beri ra- hatsızlık duyduğu ve defalar- ca karşı çıktığı bir konuda ya- pılan pazarlık olduğu görüşü yaygın: Burada söz konusu olan. NATO'nun genişletil- mesi sorunu. Rusya yönetimi, Varşova Paktı'nın dağıtılma- sından sonra ve özellıkle de eski askeri ortaklannın NA- TO'ya katılmak üzere hazırlık yapmaya başlamasından bu yana Batı'yı tek yanlı adımlar atmaması için uyanyor. Batılı çevrelereskiden beri bir yandan NATO'nun genış- letilmesi için yoğun girişim- lerde bulunurken, öte yandan da Moskova'yı "bunun uzun bir sürcc olduğu", "Rusya'nın isteklerinin de göz önünde tu- tulacağı" yolunda açıklama- larla yatıştırmaya özen göste- nyorlar. Ancak şımdi, NATO Kon- seyi'nin Brüksel'de. pakta ye- ni üyeler alınmasının yöntem- lerini ve koşullannı tartısaca- ğını açıkladığı toplantı arefe- sinde, AKKA konusunda ödün verileceğinin bildirilme- si, akla Rusya ile NATO ara- sında karşılıklı bir ödün alış- verişi yapılacağı fikrini geti- nyor. Ancak verilecek ödünlerin ve anlaşma metinlerinde ya- pılacak değişikliklerin. Batı ile Rusya arasında son za- manlarda çeşitli konulardaki anlaşmazlıklann yarattığı gergin ortamı birdenbire yu- muşatacağı sanılmıyor. ANTALYA 5. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ İLANEN ÖRNEK 163 ÖDEME EMRİ VE ÖRNEK 58 DAVET KÂĞIDITEBLİĞİ DosvaNo: 1995 460 Alacaklısı: As. Yap. Ltd. Şti. Av. Kuddusi Özmen. Borçlusu: Vodina Inş. Em. Tur. San. Tıc. Ltd. Şti. Borç miktan: 229.500.000.- TL. faiz, vekâlet ücreti masraf- lan hariçtir. Borcun dayanağı kambiyo senedinin vadesi ve miktan: i 0.2.1994 - 30.11.1994 - 20.2.1995 - 20.1.1995 - 20.12.1995 vadeli. Alacaklı. borçlu hakkında müdürlüğümüzün yukanda dos- ya numarası belirtilen dosya numarası ile yine ^kanda belir- tilen kambiyo senedine dayanarak icra takibi yaptığı. bildiri- len adrese ödeme emri çıkanîdığı, ancak borçlunun adresin- den aynldığından bahisle ödeme emnnin tebliğ edılemedığı an- laşılmış, bunun üzerine borçlunun adresinin zabıta marifeti ile tespiti için Cumhuriyet Savcıhgrna müzekkere yazılmış, alı- nan cevabi yazıda borçlunun adresinin tespıt edilemedıği an- Iaşılmış olup. bu nedenle de borçluya ödeme emri ve davet kâ- ğıdının ilan yolu ile yapılmasına Tebligat Kanunu'nun 28 ve nizamnamenın 46'ncı ve müteakip maddeleri gereğince karar verilmiştir. Bu nedenle: Yukanda yazılı işbu borç ve masraf- Ian ilan tarihinden ıtibaren 25 gün içinde ödemeniz, takibin da- yandı|ı senet kambiyo senedi mteliğine haiz değilse 20 gün içinde mercie şıkâyet ermeniz. takip dayanağı senet altmdaki ımza sıze ait değilse. yıne bu 20 gün içinde aynca ve açıkça bırdılekçe ile İcra Tetkik Mercii Hâkımliği'ne bıldirmeniz. ak- si takdirde icra takibine konu kambiyo senedi altmdaki imza- nın sizden sadır sayılacağı, imzanızı haksız yere inkâr ederse- niz alacağın % 10'una kadar para cezası ve 40'ına kadar inkâr tazminatına mahkûm edileceğinız, borçlu olmadığımz veya borcu itfa veya ımhal edıldıği veya zaman aşımına uğradığı hakkında ıtirazınız varsa. bunu sebepleri ile birlikte 20 gün içın- de İcra Tetkik Mercıi'ne bir dilekçe ile bildırerek, ıtırazın ka- bulüne dair bir karar getirmedığiniz takdirde. cebri icraya de- vam edileceği, iriraz edilmediğı ve borç ödenmediği takdirde 25 gün içinde mal beyanında bulunmanız bulunmazsanız ha- pisle tazyik olunacağınız. mal beyanında bulunmaz veya ha- kikate aykın beyanda bulunursanız hapisle cezalandırılacağı- nızilanen ihtarolunur. 3.8.1995 Aynca llK'nin 102.262 mad- desine tevkifan yapılan hacız sırasında hazır bulunmadığımz- dan ışbu kâğıdın neşrinden itıbaren tlK'nin 103. maddesı ge- reğince 13 gün içinde haciz tutanağının tetkik edip ve bir dı- yeceğinizın olup olmadı, varsa diyeceğiniz icra dairesine baş- vurmanız Tebligat Kanunu'nun 28. ve müteakip nizamname- nin 46 ve müteakip maddeleri gereğince tebligat yerine kaım olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 4.49.1995 Basın: 42106 SEFERİHİSAR İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN GAYTtfMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI Dosya No: 1992'228Tal. Satılmasına karar venlen gayrimenkulün cinsi, kıymeti, adedi, evsafı. Seferihisar Ürkmez Beldesi 693 parselde kayıt- lı 591 m2 olup 1 '4 hisseli arsa payı 147.75 m2, 96 m2 bina, satılacak hisse mıktan binada 24 m2, denize 50-60 m mesa- fede. Tek katlı. çatılı eski bir bına olup oturulabilir durumda- dır. Satış şartlan: l-Satış.31.1O.1995günüsaatlO.3O'dan 10.40'a kadar Se- ferihisar icra Daıresi önünde açık arttırma suretiyle yapıla- caktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetin % 75'ıni ve rüç- hanlı alacakhlar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraf- lannı geçmek şartıyia ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çık- mazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıvla 10.11.1995 günü aynı yerde saat 10.30'da ikınci arttırmaya çıkanlacaktır. Bu arttırmada da rüçhanlı alacaklılann alaca- gmı ve satış masraflannı geçmesi şartıyia % 40 arttırana iha- le olunur. 2- Arttırmaya iştirak edeceklenn, tahmin edilen kıymetın % 20"sı nıspetınde pey akçesı veya bu miktar kadar millı bir bankanm teminat mekfubunu vermelen lazımdır. Satış peşin para iledir. alıcı ıstediğinde 20 günü geçmemek üzere mehıl verilebilir. Dellaliye resmı ihale pulu, tapu harç ve masrafla- n alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenır. 3- lpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgılilerin (^) bu gayri- menkul üzerindeki haklannı hususiyle faiz ve masrafa dair olan ıddıalannı dayanağı belgeler ile on beş gün içinde daire- mize bıldirmelen lazımdır: aksi takdirde haklan tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır. 4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmez- se İcra ve Iflas Kanunu'nun 133. maddesi gereğince ihale fes- hedilır. İki ihale arasındaki farktan ve % 10 faizden alıcı ve kefilleri mesul tutulacak ve hiçbir hükme hacet kalmadan kendilerinden tahsil edilecektir. 5- Şartname. ilan tarihinden itibaren herkesın görebilmesi için daırede açık olup masrafı venldiği takdirde isteyen alı- cıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şarrnameyı görmüs ve mündere- catını kabul etmış sayılacaklan, başkaca bilgi almak ısteyen- lerin 1992228 Tal. sayılı dosya numarasıyla memurluğumu- za başvıırmaian ilan olunur. 15.9.1995 (lc. lf. K. 126) (+) llgililertabirine irtıfak hakkı sahipleri dedahıldır. Not: Hissedar Hasan Olalı ve Etem Yüksel'e tebliğ niteli- ğindedır. Basın: 42340 GAYRİMEIVKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANIDIR T.C. SARIKAMIŞ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN Dosya No: 1993'114Tal. Bir borçtan dolay ı aşağıda nıtelıklen yazılı bulunan gayrimenkulün açık arttırma yolu ile satılarak paraya çev nlmesıne karar venlmiştir. GayTİmenkulün tapu kaydı: Kars ilı Sankamış ilçesi, Yeni Mahalle. Belediye Cadde- si. sahıfe: 434. pafta no: 25. ada no: 148, parsel no: 6'da kayıtlı 90 m2 arsa üzerine mşa edilmiş üç katlı binanın 12 hissesi. Imardurumu: Bıtişik nızarn 3 katlı ticaret bölgesine girmektedir. Gayrimenkulün nitelikleri: Üç katlı olan binanın zemin katı ışyen olarak kullanıldığı, diğer iki katlar daıre olarak kullanıldığı. her daırenin üçer odası. 1 tuvaleti, 1 banyosu mev cut olup suyu. elektrıği ve kanalizasyonu mevcut, üstü oluklu sac ile kaplı, yerler ah- şap. duvarlar sıva üstü boya. ıkinci sınıf betonarme, binanın önünde ve arkasında fazla- ya ılışkın arsa yoktur. Takdir edilen kıy met: 90 m2 arsa üzerinde mşa edilmiş üç katlı binanın toplam değen 900.000.000.- TL idokuzyüz milyon) bunun 1 '2 hissesi satıhktır. 1 - Sankamış tcra Müdürlüğü'nce Sankamış ilçesi Yeni Mah. Belediye Caddesi'nde yu- kanda yazılı gayrimenkulün 1 '2 hissesının birinci satış günü 1.11.1995 saat 09.00-10.00 arasında, ikınci satış günü ise 10.11.1995 günü aynı saatte açık arttırma suretiyle satışı yapılacaktır. Bu arttırmada tahmin edilen kıymetın % 75'ini ve rüçhanlı alacakhlar var ise alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmesi şartı ile ihale olunacaktır. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak suretiyle ikınci açık art- tırmaya çıkanlacaktır. Bu arttırmada da rüçhanlı alacaklılann alacağını ve satış masraf- lan ile değerin % 40"ını geçmesi şartıyia en çok arttırana ihale edilecektir. 2- Arttırmaya iştirak edeceklenn tahmin edilen kıymetin % 20'si nispetinde pey akçe- si veya bu miktar kadar millı bir bankanm teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para ıledır. Alıcı istediğınde 20 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye, resmı damga. ihale pulu, tahsil harcı, katma'Seğer vergisi, tapu harç ve masraflan alıcı- ya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir. 3- lpotek sahibi alacakhlar ile diger ılgililerin (llgililer tabinne ırtifak hakkı sahipleri de dahıldır) bu gaynmenkul üzerindeki haklannı hususiyle faiz ve masrafa dahil olan id- dialannı dayanağı belgeler ile 15 gün içinde daıremıze bildirmelen lazımdır. Aksi takdir- de haklan tapu sıcıli ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır. 4- Satış bedeli verilen sürede ödenmezse llK'nin 133. maddesı ile ihale feshedilir. İki ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan, aynca % 30 temerrüt faizinden ihalenin fes- hine sebep olan tüm alıcılar ve kefıllen mesuldürler. İhale farkı ve faiz miktan aynca hük- me hacet kalmaksızın daıremizce tahsil edilecektir. 5- Satışa iştirak edenler şarrnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacaktır. 6- Şartname. tarihinden itıbaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup posta üc- reti göndenldıgınde isteyen her alıcıya bir örneği gönderilebılır. Başkaca bılgı almak ıs- teyenlenn müdürlüğümüzün 1993-114 tal. sayılı dosyasına başvurmalan ilan olunur. Basın: 41879 TÜRKİYE H1ADEN İŞÇİLERİ SENDtKASI ll\Şk\MIC;i\DA\ Sendikamızın 5. Olağan Genel Kurul toplantı- sı, aşağıda belirtilen gündem gereğince 13-14- 15 Ekim 1995 tarihinde .\nkara'da Sosyal Sigor- talar Kurumu Genel Müdürlüğü toplantı salo- nunda saat 10.00'da yapılacaktır. 1. toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, 2. toplantı 20-21-22 Ekim 1995 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır. Delegelere ve ilgililere duyurulur. GÜNDEM: 1. Yoklama ve açılış, 2. Divan seçimi, 3. Saygı duruşu, 4. Misafirlerin takdimi ve konuşmalan, 5. Zorunlu organlara aday olanlann oy pusulalannın düzenlenmesi, 6. Komisyon seçimleri, a) Tüzük tadil komisyonu, b) Tahmini bütçe komisyonu, c) Hesap tetkik komisyonu, 7. Yönetim ve Denetim Kunılu Raporlannın Müzakeresi, 8. Komisyon raporlannın müzakeresi, 9. Kurullann ibrası, 10. Seçimler (Tüzük gereğince yönetim. denetim, disiplin kurulu asil ve yedek üyeleri ile üst kurula katılacak delegelenn gizli oyla seçilmeleri). 11. Kapanış YÖNETİM KURULU
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle