24 Mayıs 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
• 22 EYLÜL 1995 CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Rus Büyükelçisi Sattığımız silaha kanşmayız ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Rusya'nın Anka- • ra Büyükelçisi Vadim Kuz- netsov dığer Batılı ülkelen eleştirerek. ülkesının sılah satış politikasının. "silahı alan ülkenin içişlerine kanş- mamak"olduğunu bıldırdi Rusya'nın Ankara Büyü- kelçisı Kuznetsov, 2. Ulus- lararası Savunma Sanayıı veSıvılHavacılıkFuan'nda (IDEF 95) dün yaptığı basıtı toplantısında, ülkesinin Ba- , tılı diğer ülkeler gibi sılah satışı sırasmda "bu silahla- nn sadece savunma amacıy- la kullanılmasr koşulunu .,öne sürmedıgıni bıldırdi. ,-Sılahı satın alın ülkenm içişlerine kanşmadıklannı >iırgulayan Kuznetsov. "Bu silahlann nerede kullanıla- , cagına karar vermek. o ül- , kenin iç işidir" 1 dedı . Ikı ülke arasmdakı eko- nomık ılışkılerde son y ıllar- da büyük gelışmeler saglan- , dığına dikkat çeken Kuz- hetso\, Türkiye'nın ınşaat alanında Rusya'da "bir nu- mara" oldugunu bıldirdı. Rus sılah üreticısı "Ros- voorujeniye" de\ let şirketı- 'nin Geneİ Müdür Yardım- "cısı Mikhail Timkin. IDEF "95'te daha çok yeni ürun küçük silahlann tanıtıldığı- nı söyleyerek bu silahlann, Batılı şırketler de dahil ol- mak üzere çok sayıda şırke- " tin ilgisını çektıgini v urgu- ladı. Timkin. Türk Silahlı Kuvvetlen (TSK)yetkıIile- n ıle görüştügünü de belir- terek özellıkle ortak üretim konusunda görüşmeler yap- tıklannı ifadeertı. Rusya Savunma Sanayıı Başkan Yardımcısı Boris Lapchovda dost bır ülke olarak gördüklerı Türkı- ye'ye ucuz ve yüksek tek- nolojı ürünü silahlarsatma- nın yanı sıra ortak yatınm- • lara girmek ıstedıklerinı an- lattı. DEP karan 26 eylülde ANKARA (Cumhurivet Bürosu)- Yargıtay 9. Ceza Dairesı. kapatılan Demok- rasi Partısi'nin (DEP) eski milletvekilleri ile Şırnak Bağımsız Milletvekili Mahmut Alınakın. Anka- !ra Devlet Güvenlik Mah- 'kemesi'nin(DGM)kararı- ;na ilişkin yaptıklan temyiz »başvurusunu, 26 eylül salı "günükarara baölayacak. " Eskı DEP mıİletvekılle- ' ri Hatip Dicle, Leyla Zana, Ahmet Türk. Orhan Do- ğan, Selim Sadak. Sedat Yurtdaş, Sırn Sakık, Şır- .nak Bağımsız Milletvekili ' Mahmut AJınak hakkında Ankara DGM tarafından verilen karann temyiz du- nışması. dün Yargıtay 9. .Ceza Daıresf nde yapıldı. Duruşmada savunma ya- pan tutuksuz sanıklardan Mahmut Alınak, kendiie- riyle ilgıli operasyonun de- mokrasi, kaıann da hukuk dışı oldugunu savunarak Yargıtay'ın bu tarihı fırsatı iyi değerlendirip. DGM'- nin kararını bozması ge- rektiğini söyledi. Bölücü olmadıklarını. amaçlanrun Türk ve Kürt kardeşliğıni savunmak ol- dugunu vurgulayan eski Muş Milletvekili Sırn Sa- kık da "Kürtsorununa ba- nşçıl çözüm bulunmasını istiyoruz. Akan kardeş ka- junın bir an önce durması- Jıı arzu ediyoruz. Ülkeyi toölmek, aklımızın ucun- dan büegeçmiyor" diye ko- huştu. ARADIGINIZDAN FAZLASI İNGİÜZCE ALMANCA •6İTİM EWLINE TINİ TÖMTIM Keslaııranl / Bar YENİ SEZONDA YAŞAM TARZINA MERHABA İstiklal Cad. Odafcule Yanı Reı.: 2S1 95 91 - 249 68 95 Başbakan, yaptığı 'Ulusa Sesleniş' konuşmasında, koalisyonu CHP'nin bozduğunu ileri sürdü Çifler'den ortağa suçlamaANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Hükü- met ortaklığının bozulmasından sonra, DYP ve CHP karşılıklı "eteştiri ateşTne başladı. Başbakan Tansu Çiller. tele\ izyon ekranla- nndan CHP'yi. koalisyonu bozan tajaf ol- makla suçlarken DYP kurmayian, "Ülkede bundan sonra doğacak bunalımlann sorum- lusu, koalisyonu bozan taraf CHP'dir" tezı- nı ışlemeye başladılar Başkanlık divanı ve bazı önde gelen DYP'lilerin, Çiller'in, tek başına hareket ederek hükümetin sonunu getirdiği gerekçesiyle rahatsızlık duydukla- n belirtildi. Koalisyon ortaklığının bozulmasını sa- dece 'Menzir krizi'ne bağlayarak hedefsap- tıran Çiller. dün ekranlarda yaptığı 'L'lusa Sesleniş' konuşmasında da CHP'yi suçladı. CHP hderi Deniz BaykaJ'ın. tstanbul Emni- yet Müdürii Necdet Menzir'in görevden alınmasını önkoşul olarak ortaya koyduğu görüşünü yineleyen Çiller. "Bir bürokratın shasi demec vermesi doğnı değildir. ancak teröre karşı etkin bir mücadele \ ermiş etkin ve dürüst bir bürokratu bir şehidin eenaze- sinde duygusal bir konuşma yaptı diye kur- ban \eremezdim. Bö> le bir bürokratın cese- dinin üzerinden yürüyerek yeni bir hükümet başlangıcı yapdamazdı" dedi. Erken seçimı *kaos'olarak niteleyen Çil- ler, "Çözüm üretmck mecburiyetindeyiz. Y~ T ükümet ortaklığının bozulmasına sadece ğ—i "Menzir krizi"ni gerekçe göstererek hedef A. A. saptıran Çiller, bundan sonra yaşanacak sorunlann sorumluluğunu CHP'ye yüklerken seçim meydanlannda da aynı tezi işleyecek. Bazı DYP'lilerin Başbakan Çiller'in tek başma hareket etmesinden rahatsızlık duyduklan belirtildi. Bütün bu sorunları gündemden silip. Tür- kiyc'vi bir erken seçim kaosu içerisine sok- mak son derece vahim bir hata olur" dedı. Çiller sözlerini şöyle sürdürdü: 'Geleceğjmizi riske atamam' "Şu aşamada bir seçim ekonomisinin uy- gulanması çok yanlış olur. yaptığımız feda- kârlıkları boşa çıkarır. Terörle mücadelemiz sonuç \ ermek üzeredir. Bu ay ları ka\ betme- meliyiz. Kararlılıktan uzaklaşmamalıyız. Bütün bunlar için Türkiye'de gerekli olan se- çim hükümeti değil. çözüm hükümetidir. Bugün bir erken seçim, kuşkum yok ki par- timin \e benim lehine sonuçlamr, ama önem- li olan sizsiniz, önemli olan Türkiye'dir. Si- zin \c ülkenin geleceğini küçük hesaplar uğ- runa riske atamam. l Ike çıkarlannı her za- man kendi çıkarlanmızın önünde tuttuk. Bunu böyle yapmaya devam edeceğiz. De- mokrasilerde çare rükenmez. Yenisi kurula- na kadar eski hükümet göre\ başuıdadır. Herkes rahat olsun, ülkeyi hükümetsiz bı- rakmajız." CHP lıderi Deniz Baykal. Çil- ler'le görüşmeM sırasında. ışçiler için DYP'nin öngördüğü yüzde 5.4'lük ücret ar- tışını "kabul edilemez" bulduğunu bıldır- mesinekar^ın DYP kurmaylan. ışçilere kar- şı . "CHP sorumluluğu almamak için hükü- metten kaçtı, sorunu çözeceğiz, ama yeni hü- kümet kurulmadan olmaz" savunması yap- may a başladılar DYPGenel Başkan Yardımcısı YaşarDe- delek. ışçılerin gelışmelerin ne olacağını merak ettığıni \e kendilerinı ziyaret etme- ye başladıklannı belirterek ~Biz.kendileri- ne sorunun çözüleceğini söylüyoruz, ama CHP'nin tutumunu da ortav'a koyuyoruz. Gerçekten gündemde işçi meselesu gümrük biıiiği meseleleri \arken hükümetten avnl- dılar. Ama ülkeyi hükümetsiz bıraknıayız" görüşünü dile getirdi. DYP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Küçükel de koalisyonun sona ermesinin sorumluluğunun Baykal'a ait oldugunu kaydederek, gelecek gûnlerde yaşanacak olası krizlerin faturasının da CHP'ye çıkacagına dikkat çektı. Başkanlık divanında Çiller rahatsızhğı Çiller'in Baykal'la görüşmesınin ardın- dan topladıgı DYPGenel tdare Kurulu'nda (GlK.)ıstifasınıaçıklaması,alkışlarlakarşı- lanırken söz alan GtK. üyelennin. u karann isabetli olduğu \e CHP ile bir süredir doku uyuşmazlığı yaşandığı" görüşünü dıle ge- tirdıklen öğrenıldı. DYP Başkanlık Divanı üyelennin ise Çil- ler'in görüşmeye gıtmeden önce kendileri- ne t *danışmaması"ndan rahatsız olduklan belirtildi. Baykal'ın görüşmeye gitmeden önce yetkili organlan ile görüştüğüne dik- kat çeken bazı başkanlık divanı üvelen. "Nezaketen de olsa bize danışabilir. götüre- ceği öneriler konusunda görüş alabilirdi" dediler Muhalifler, sorunlann geniş tabanlı yeni bir koalisyon ile çözülebileceğini belirttiler DYP'de parti içi muhalefet memnun İstanbul Haber Servisi-CHP Genel Baş- kanı Deniz Baykal'ın Başbakan Tansu Çil- ler ile yaptığı görüşmenin ardından biten koalisyon. DYP'de parti içi muhalefetı yu- muşattı. CHP ile yapılan ortaklığın yürüme- digini savunan muhalifler. geniş tabanlı ye- ni bir koalisyon oluşturulması gerektiğini belirttiler. DYP içerisinde, Başbakan Tansu Çiller'e eleştırilen ve TBM.V1 Başkanı Hüsamertin Cindoruka da yakınlıklanyla bilinen "par- ti içi muhalifler" CHP ile sürdürülen koalis- yonun bitmesini "memnunlukla" karşıla- dılar. Parti içınde haksızhğa uğradıklannı. Çiller'e muhalif olan partililerin üye kayıt- lannın silındiğini öne süren eski İstanbul II Başkanı Orhan KeçelL CHP ile yapılan ko- alisyonun yürümediğine dikkat çekti. CHP ile DYP'nin çok fazla sorunu oldu- gunu söyleyen Keçelı, "İşçi ve memurun yaşadıgı sıkıntılar, ekonomik problemler, sonbahaıia biıiikte artan pahahlık, hükü- metin önünde duran engellerdi. Bu nedenle koalisyonun bitmesinden memnunum" de- dı. Türkıye'nin sorunlannın "geniş tabanlı bir hüküınet**kurulduğu takdirde çözümle- nebıleceğıni öne süren Keçeli. AN'AP ile yapılacak olası bir koalisyona çok sıcak baktığını. bu durumda halkın desteğini ala- caklannı belirtti. Parti içinde muhalif olmadıklannı savu- nan Keçeli. "Bizün parti içinde uğradığunız haksızlik başka. kolisyonun bitmesi baş- ka"diye konuştu. DY'P'de Tansu Çiller'e yönelttiği eleştiri- lerle tanınan ve partiden ihraç istemiyle di- siplin kuruluna venlen milletvekili İsmail Arnasyalııse Necdet Menzir olayının koalis- yonun bitmesi için bir bahane oldugunu söyledi. Necdet Menzir'in bır bürokrat ol- dugunu ve bır bürokrat için Türkiye'nin fe- da edilemeyeceğini öne süren Amasyalı. şöyle konuştu: '"Sayın Başbakan. Necdet Menzir'i gö- revden almak için bırkaç teşebbüste bulun- muştu. Kurultayda, Menzir ve Kozakçıoğ- lu'nun tsmet Sezgin'e destek \ereceklerini düşünmüş, bundan evhamlanmıştı. İsmet Sezgin dönemin İçişleri Bakam'ydı. Ben. Köksal Toptan'ın yanuıda \aliye telefon aç- üm. 'Sizi görevden alacaklar' dedim.Meh- met Gazioğlu, İçişleri Bakanı olduğu zaman bunlan görevden aldı. Kararname Cumhur- başkam'ndan geri döndü. Rıfat Serdaroğ- lu'nun o dönemde yaptığı açıklama ilginçtîr. Menzir ve Kozakçıoğlu için "Bu ekıp bizim değil' diyordu. Bu nedenle koalisyonun bi- tişini Menzirolayina bağlamak mümkün de- ğil. 'Enflasyon yüzde yüze çıktı, işçi soka- ğa döküldü, Türkıye bir kaosa sürükleniyor. O yüzden koalisyonu bitirdik" diyemezler- di. Koalisyonun bitmesinin altında y atan ger- çeği Deniz Bay kal"ın CHP kurultaymda jap- tığı konuşmadan anlayabiliriz.' Yolsuzluklar karşısında özür diliyorum'dedi. Baykal bu hareketiyle kendisini kurtanyor mu? D\'P ve CHP genel başkanlan hükümet içinde yolsuzluklara bulaşan kişileri yüce divana sevk etmeden bazı şeylerden kurtulamaz- lar." CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın ko- alisyonu bitirmeye çok önceden karar ver- diğinı savunan İsmail Amasyalı, Baykal'ın kamuoyunda "peşin hükümlü'*davrandığı yolunda eleştınler almamak ıçın Çiller ıle görüştügünü söyledı. Baykal'ın. Başbakan ile görüşmesinde ekonomıyi. işçi sorununu. yolsuzluklan sor- duğunu veolumsuz yanıtlaraldığını öne sü- ren Amasyalı. "Baykal bu sorulan Sayın Başbakan'a sordu. Kötüye gidiş olduğu ya- nıtuıı aldı. Koalisyonu bitirmek için kanıu- oyu önünde peşin hükümlü görünmemek için Çiller ile görüşmesi \e bu yanıtlan alnıa- sıgerekiyordu"dedı. ANAP'ın DYP ıle or- taklığa yanaşmayacağını öne süren İsmail Amasyalı. Yılmaz'ın önce "Gerekeniyapa- nz" diyeceğinı. ancak masaya oturduğunu- da "Koalisyona girmemizin koşullan yok"şeklinde açıklamalar yapacağını öne sürdü. Trafîğe kapatacaklar Boğaz'da çevreci eylem tstanbul Haber Senisi - "Boğazlar, boru hattı değildir" ve "Felaketten önce güvenlik" sloganlanyla yola çıkan Marmara ve Boğazlan Belediyeler Birliği, 118-Y Lions Kulüpleri ve Doğa ile Banş Derneği, pazar günü Boğaz geçişini teknelerle trafığe kapatacak. Marmara ve Boğazlan Belediyeler Birliği Başkanı Ali Talip Özdemir. dün İTÜ Maçka Sosyal Tesisleri'nde "tstanbul Boğazı. petrol boru hattı değildir'" konulu bır basın toplantısı düzenledi. Toplantıya, 118-Y Lions Kulüpleri adına Doç. Dr. Tülay Çelebioğlu. Doğa ile Banş Derneği Başkanı Yüksel Üstün ve Deniz Tıcaret Odası Genel Sekreteri Prof. Dr. Reşat Özkan da konuşmacı olarak katıldı. Marmara ve Boğazlan Belediyeler Birliği Başkanı Ali Talip Ozdemır yaptığı konuşmada, Boğaz'daki eylem ile ilgili programı şöyle açıkladı: "Pazar günü saat 9.30'da Ataköy Marina'dan, saat 10.00'da Üsküdar \e Beşiktaş iskelelerinden hareket edilerek Ortaköy önlerinde buluşulacak ve Boğaz geçişi bir süre trafiğe kapatılacak. Teknelerde Bulutsuzluk Özlemi" konser venecek. "Bulutsuzluk Özlenıi', konserini daha sonra Ortaköv'de sürdürecek." Ozkaynaklarla barışfestivalitstanbul Haber Senisi- Sanyer halkı. üç gündür kendi içinden çıkardığı ses sanat- çılan, tiyatroculan. halkoyunlan topluluk- lan. korolan ve hatta rockçılarıyla olan bir şenlik yaşıyor. llki geçen yıl yapılan San- yer Banş Festivali, Hisarüstu. Cumhuriyet. Dağev leri ve Büyükdere olmak üzere iîçe- nin dört ayn mahallesinde yaklaşık 30 sa- natçı ve topluluğunetkinlikleri ve ilçe hal- kının katıhmıyla sürüyor. Sanyerliler. "Bütün dünyada ve ülkemiz- de süren savaşlardan, akan kandan \c acı- dan yorulduk" diyerek. "eşit özgür ve kar- deşçebiryaşam" istedıklerinı söylüyorlar. Festivallerinde neredeyse tek slogan kulla- nıyorlar: "Ne istiyoruz? Banş. Ne zaman? Hemen şimdi. Vermeyecekler, alacağız". 20 eylülde başlayan ve beş gün sürecek festi- val boyunca ızleyıcılerin abajur ya da ara- besk şarkıcılan. imaı kahramanlannı gör- melen mümkün değil. Sanyer'ın mahalle- lerinde yaşayanlar. televızyonun karşısın- da oturup her görüntüsünden kan akan re- ality-sho\\'lan izlemektense Dikmeçay Köy Derneği Tıyatro Ekibi'nin skeçlennı ızleyip gülmeyi. Kastamonu Halkoyunlan Topluluğu'nu izlemeyı tercıh edıyorlar. Onlar kemence solosuyla Karadeniz dağ- lanna duydukları özlemi yoğunluğuna his- setmeyı. Çingene olduklannı büyük bırgu- rurla söyleyen dans topluluğunun kıvrak danslanyia coşmayı seçıyorlar Sarıyerli- lerahde vefayı da unutmuyor. Sanyerli sı- nema emekçisi Nubar Terziyan'ın yaşadı- ğı sokak da yann Sine-Sen üyesi sanatçı- lann katıhmıyla ziyaret edilecek. Milliyetçilik \e kın tohumlan yerine. kardeşlik \e banş tohumlan ekmeye çalı- şan ve bunun için festival yapan Sanyerli- ler. konuklannı ıse 24 eylül pazar akşamı Rumelıhısan'ndakonukedecekler. Kale'de yapılacak gecede Sanyer Sanat Tiyatrosu. Mezopotamy a Kültür Merkezi Çocuk Ko- rosu. Hatıce Tuncer'in dia gösterisi ile Grup Laçin \e Grup Kızılırmak yeralıyor. SON SİYASt GELİŞMELER, PLANLANAJN TOPLANTILARI ETKİLEMEDİ Kıbrıs göriişmeleıi sürecek Haber Merkezi - Ankara'da- ki son siyasi gelışmeler. Türki- ye ve Yunanistan'ın dışişleri ba- kanlan arasında yapılması plan- lanan görüşmeleri etkilemedi. Iki Dışişleri Bakanı arasındaki görüşme, BM Genel Kurulu toplantıları sırasında New Y- ork'ta yapılacak. DYP-CHP anlaşmazlığı so- nucunda Başbakan Tansu Çil- ler'in istifaetmesı KKTC'de. ve Kıbns Rum kesiminde geniş yankılarayol açtı. KKTC Cum- hurbaşkanı Rauf Denktaş. "Türkiye'de bir hükümet krizi olmasının. Kıbns meselesine sırt çevirilmesi anlamında olmadı- ğını" söyledi. UPI Ajansı. Atina'dan geçti- ği haberde. Yunan kaynaklanna dayanarak. dışişleri bakanlan arasındaki görüşmenin planlan- dığı gibi gerçekleşeceğinı bil- dirdi. Haberde. Yunanistan Dışişle- ri Bakanlığfndan bir yetkilinin. "Atina, dikkatli bir yaklaşımla, göriişmelerin iki ülke arasında- ki atmosferi iyileştirmesini um- maktadır" dediği belirtildi. Ay- nı yetkili. "Bölgede istikrann • Başbakan Tansu Çiller'in istifa etmesi KKTC'de ve Kıb.ns Rum kesiminde geniş yankılara neden oldu. Denktaş, Türkiye'de hükümet krizinin olmasının, Kıbns meselesine sırt çevrilecek anlamında olmadığmı söyledi. anahtan. mevcut sorunlan da- Akar'ın haberine göre. KKTC ha da güçleştirecek jest ve açık- lamalardan kaçınmaktır" dedi. Yunanistan Dışışlen Bakanı Karolos Papulyas. Başbakan Tansu Çiller'in. hükümetin isti- fasını Cumhurbaşkanı Süley- man Demirele sunmasının ar- dından gazetecilere yaptığı açıklamada. "Ne« York görüş- mesinin yapılıp yapılmayacağı konusunda emin olmadığı- nı"söylemıştı. Dışişleri Bakanı Erdal İnö- nü. Kültür Bakanı İsmail Cem ve altı kişılik bir TBMM heye- tı, Türk Amenkan Derneklerı Asamblesi'nın (TADA) VV'as- hington'da bugün başlayacak 16'ncı yıllık toplantılarına katı- lacak. Dışişleri Bakanı tnönü. daha sonra BM Genel Kurulu çalış- malarına katılmak üzere New York'a geçecek. Kıbns muhabınmiz Reşat Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Çiller hükümetinin istifa etme- si % e bunun Kıbns sorununu et- kileyip etkilemedığı konusun- da yaptığı değerlendırmede. Türkiye'de demokrasi oldugu- nu kaydederek. hükümetlerin değişebıleceğini, bunun Kıbns sorunu gibi devlet politikalan- nı etkılemedığıni bildırdı. KKTC Cumhurbaşkanı Denktaş. şöyle devam ettı: "Kıbns meselesinde bir dev- let politikası vardır. Kıbns'ta ne yapılabilir. nereye kadar gerile- nebilir. bu de\let politikası ola- rak ortaya konmuş bir husus- tur. Dolayısıyla Kıbns meselesi- ni şöyle etkileyecek, böyle etki- leyecek şeklinde Rumlann de- ğerlendirmelerine biz katılmı- yoruz. Bu konu, devlet siyaseti ne ise o şekilde de> aın edecektir. Türkiye'de bir hükümet krizi olması. hükümetin Kıbrıs me- selesine sırt çevirmesi anlamı- na gelmez. Biz daima olduğu gibi, her hükümete bize yapmış oldukla- n yardımlar, hizmetler için te- şeİckür etmeyi borç biliriz. Her partiye Kıbns'a karşı gösterdik- leri ilgi için teşekkür etmeyi bir görev biliriz." KKTC'de yayımlanan gaze- teler. Çilier'in istifasını manşet- ten verdiler. Kıbns gazetesi 'Çiller hükümetten istifa et- ti'başlığını kullanırken Halkın Sesı gazetesi, 'Koalisyon bozul- du' başlıklı haberinde Çiller'in Menzir'i görevden almayı re- dettiğini duyurdu. Kıbns Rum yönetimi lideri Glafkos Klerides. Türkiye'de hükümetin istifa etmesinın, bu ülkenin bir iç sorunu oldugunu \e kendilerinı ilgilendirmediği- nı söyledi. Rum hükümet sözcüsü Ka- sulides. Ankara'daki hükümet krizinin Kıbrıs sorununu olum- suz yönde etkileyeceğine dik- kat çekti. Temaslann yapıldığı bir dönemde Çıller'ın istifası- nın Kıbns sorununa da yansıya- caâını belirtti. Başbakan Yardımcısı Cetin: 'Çiller beni hep oyaladı' • Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin. "Menzir o konuşmayı vaptıktan sonra bizim arkadaşlar olayı basında tartışarak gereksiz yere büyüttüler. Halbuki, Çiller de Menzir'den rahatsızdı. Cumhurbaşkanı ile de mutabakat lamışlardı. Görevden alacaklardı" dedi.sa MtYASE tLKMJR Başbakan Yardımcısı Hikmet Çetin. diğer CHP'lilerin aksine hükü- metin istifasında Menzir olayının başrol oynadığı konusunda Çiller'le hemfi- kir. Menzır'ın görevden alınması önkoşulunun ko- alisyonu bitirdiğini söyle- yen Hikmet Çetin. Bay- kal'la Çiller'in daha görüş- me yapmadan iplerin kop- tuğu haberinin iki gün bo- yunca kulıslerde konuşul- duğunuda belirtti. 1991 yı- hnda kurulan DYP-SHP hükümetinin kurucu iki mımanndan bıri olan Hik- met Çetin. "Menzirolayını, başlangıcında CHP kana- dının gereksiz yere büyüt- tüğünü ve basın önünde tartışarak Menzir'e haksız yere güç verildiğini'* öne sürdü Menzir'in ünlü ko- nuşmayı yapmadan önce DYP tarafından görevden alınmak istendiğinı anım- satan Çetin. bu konuda şunlan söyledi: "Aslında biz Menzir'in o konuşmasından sonra ba- sın önünde olayı büyütme- sevdik, DYP Menzir'i gö- revden alacaktı. O konuş- madan bir süre önce İçişle- ri Bakanı Nahit Menteşe- bana gelerek Menzir'in ar- tık sıkmtı yarattığmı ve İs- tanbul'da kalmaması ge- rektiğini söyledi. Çözüm olarak da Sakarya Valili- ği'ne atanmasını önerdi ve bizim bu konuda bir tavn- mız olup olmayacağını sor- du. Ben Sakary a \'aüliği"ne atanmasına itirazımızın ol- madığını söyledim. Ancak öteden beri Cumhurbaşka- nı'nın Menzir'i destekledi- ği imajı yayıhrdı. Bunun so- run olup olmayacağını sor- dum. Cumhurbaşkam'nın bu konuda bir itirazı olma- dığı söylendi. Çiller de Menzir'e sıcak bakmıyor- du. Fakat o konuşmadan sonra bizim gerek bakan, gerekse gruptaki arkadaş- lanmız olayı basın önünde tartişınca Menzir'e DYP içindeki muhafazakâıiar ve medyanın bir kanadı destek verdi. Görevden alınmak istenen Menzir bu olaydan güçlenerek çıktı. Artık Menzir'i almak Çil- ler için de güçleşti." Menzir. CHP'yı suçla- yan o ünlü konuşmayı vap- tıktan sonra. CHP içinde. özellıkle de Bakanlar Ku- rulu'nda görevden alınma- sını ısteyenleri yatıştırarak "Olayı bana bırakın, bu olayı iki genel başkan konu- şup çözeriz" sözü veren Hikjnet Çetin'e. bu konuda gınşımde bulunup bulun- madığını, Menzır'ingöre\- den alınmasını ıstediğinde Çiller'in yaklaşımının nasıl oldugunu sorduk. Çetin, Çiller'in her seferinde ola- yı ilen bir tanhe erteleye- rek zaman ıstediğını belin- tı. "Ben, ne zaman bu ko- nuy u hatırlatsam' Bana bi- raz zaman tanıyın. şımdi arkasında destek var ala- mam° yanıtını aldım" di- yen Çetin, Çiller'ın seçime yanaşmamak için heryolu deneyeceğine dikkat çekti. Koalisyonun bozulma- sında işçilere verılecek zam \e ertelenen grevler konusunun etkilı olup ol- madığı yolundaki soruya da Çetin. "Sanmıvorum, asıl olay Menzir'in görev- den alınması konusunda düğümleniyor" yanıtını verdı. Çetin. Çiller'le Bay- kal arasında gidip gelen aracılardan sızan bilgilerin, iki gün boyunca kulislerde koalisyonun ömrünün bhti- ği şeklinde yorumlara ne- den oldugunu da açıkladı. CHP Izmir orgiıtünde sevinç 'Kimliğimize dönüşün ilk adımı atıldı' İZMİR (Cumhuriyet EgeBürosu)-CHP'nin hü- kümetten çekılerek günde- me erken seçimı getırmesi. CHP'nin Ege örgütlerinde se\inçle karşılandı. CHP Genel Başkanı Deniz Bay- k.-ıl'ın kararı. ı! örgütlerin- ce "CHP'nin kimUğinedö- nüşünün ilk adımı" ve "CHP'nin ayağındaki prangalar çözüldü" bıçı- mınde değerlendirildı. Koalisyondan çekılmeyı kurultaydan önce ıstedikle- rini vurgulayan CHP Muğ- la 11 Başkanı Ali Rıza Ko- ca. karan destekledıklenni belirtti. Koca. "CHP'nin kimliğine dönüşünün ilk adımı atılmış oldu" diyerek şu gönişlere yer verdı: "Ülkenin ağır sorunlan \ar. Yoksullarla varsıllar arasındaki uçurum giderek büyüyor. Şeriat özlemcileri ile radikal milliyetçilerin devlet mekanizmasını ele geçirme girişimlerine seyir- ci kalınıyor. Terörün önüne geçilemiyor, demokratikleş- mesağlanamıyor. CHP'nin bu konudaki girişimlerine ise iktidar ortağı hep kör, sağır kaldı. Ay nca bugüne kadar sosyal demokratla- nn iktidar ortaklığı ile top- lumsal muhalefetin de fren- lenmek istendigi apaçık or- tadadır. CHP, geç de olsa gereği yerine getirmiştir." CHP Manısa tl Başkanı Ali Ağar. CHP'nin sıyasi yelpazede "fîgüran" olma- yacağını ortaya koyduğunu bıldırerek, "Onursuz ikti- darda kalmaktansa reddet- tik. Genel Başkanımızın yaptığı gibi onurlu muhale- feti tercih ediyoruz" dedı. Baykal'ın hükümetten çekılme karan. CHP Balı- kesir örgütünde de sevınç- le karşılandı. Partililer ka- ran kutlamak için ıl örgü- tünde da\ ul zurna çalınma- sını önerirken CHP Balıke- sir Başkanı Orhan Sür ka- rara tam destek % erdikleri- ni söyledi. Sür. partisinin "temiz toplum, temiz siyaset" arıla- y ışı ile kısa sürede toparla- nacağına ve halkın guveni- ni kazanacaâına inandıöını vurguladı. CHP Balıkesir örgütünde partililerin Ge- nel Başkan Baykal'a kutla- ma telgraflan çektiği bildi- riliyor. CHP Denizli ll Başkanı avukat Kazun Arslan ise dün yaptığı açıklamada. CHP'nin kurultaydan çı- kan eğilım doğrultusunda hükümetten çekilmesinin olumlu bir gelişme oldugu- nu belirtti. -MİHTIMLAK LZKKINDK DANS HAYAL Kahvesi Çmbuklu Umtmt Bu Gecc JUKE BOX L l V I L-ISTANBLL MKVHANKSİ RLSSIAN GYPSIES Rc/crvasyon [0216] 413 6S S0 - Sl Her Pa/ar Açık Büte BRUNCH ı Stiutlr Istuıvt /vAı7< Miıdttı Lcrttsi: Motnr Sffww
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle