25 Mayıs 2022 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
VISA...VISA Premier/Goîd. VISA International... EMLAK BANKASI Cumhuriyet72. VISAYI25552/ 20000 TL (KDViçinde) KURUCUSU: YUNUSIUDİ (7924-7945; &4ŞV<4Z4ffl: (1945-1991) 22EYIÜU895CUMA CHP lideri Baykal, 3 saat 10 dakikalık görüşmeyi Cumhuriyet'e anlattı 'Çiller para önerdi' Bir Gün Once Koalisyon Hükümeti'nin dağilması çeşitli vorumlara yol açabilir. Olayı olumlu ya da olumsuz açılardan yo- rumlamak isteyenler görüş- lerini destekle>ecek kanıtlan kolatlıkla bulabilirler. Ancak jansız bir görüşle olayı değeriendirmek için bir sorunun yanıtı aranmalıdır: CHP. hükümetten niçin aynldı? Bir siyasal partinin amacı iktidara geçmektir. Hiçbirst- yasaJ parti. durup dururken hükümetten çekilmeyi göze aJama/. Eğer tabandan tava- na bir baskı olmasa, CHP Cenel Başkanı Sayın Baykal, hükümetten aynlma karan- nı göze alamazdı. Çünkü özellikJe bizim ülkemizde,ik- tidann nimetlerini tepmek güç bir iştir \e alkışlanması gereken bir davranış niteliğn ni kazanabiJir. Hiç kuşkusuz böy ledüşiin- meyenler de bulunacaktır. Si- yasal yaşamın eilveleri zen- gjndir. Sayın BaykaJ'ı hükü- meti bırakıp kaçmakla suçla- yanlar. zoru değil kolayı seç- ti diye eleştirenler de buluna- caktır. Politikada insaf yoktur ve çıkarlar ka\ gasının acımasız- lığı geçeıiidir. • 82 Anayasası. seçim döne- mini beş > ıllık bir siirc olarak düzenlemiştir. 1983'te yeni kurala göre ilk seçim > apıldı. tkinci seçim 1987, üçüncüsü 1991'degerçekleşti. İki erken seçim gösteriyor ki Türki- ye'nin koşullannda dört yılı aşacak soluk. hiçbir hükü- mette görülemiyor. DYP - CHP(SHP) ortaklıgı da dört yılda tükenmiştir. Doğal olan. koşullan çok zorlamadan er- ken seçime gitmekrir. Llkedeki bunaJba havayı dağıtmanın bir başka çaresi uftıkta belirmiyor. Geçmişe baktığımız za- man IMF'nin koşullannı uy- gulamak zonında kalan hii- kümetlerin avakta durama- dıklannı da göriiyoruz. DYP - CHP koaJisyonu, bu fatura- yı ödemekzorunda kalmıştır. Eğer iki parti 1991 genel se- çimlerinden sonra ellerine geçirdikJeri büyükfirsatıde- ğerlendirerek hem ekonomi- de hem de demokradkleşme- de yapdması gerekenkri ha- yate geçirebilselerdi, bugün- kü duruma düsmeyecekler- di. • Türkiye yalnız içerde de- ğil. dışarda da gtiçlükierie karşı karşıyadır. Ülkemiz neredeyse kuşat- maya alınmıştır dersek, ya- şadığunız olguyu abartmış olmayız. AB'nin ve ABD'nin takpleri altında ezflen koalis- yon hiikümcri. Batı karşısın- da sınava girmiş, ama dersi- ni bilmeyen bir öğrenci duru- muna düşmüştür. Yaşanan dört yıl boyunca koalisyon hükiimetinin işler- Kğinden söz açmak da ola- naksızdır. Ortaklardan biri- nin zaranna, ötekinin yaran- na çahşan hükümet anJayışı, zaman zaman bunalımlara yol açmış. sonunda olumsuz bir sonuçla noktalanmıştır. CHP. koalisyondaki varhk nedenlerini dahaöncekavra- yıp DYP ile iiişkiierine bir açıklık getirebilseydi, hem parti hem ülke açısından da- ha yararlı olacaktı. YitiriJen zaman çok değer- lidir. Atalanmız "Geç olsun da gûç olmasın" derler. Şimdi yapılacak iş. hızla halkın hakemliğine başvurmaktir. Üstelik bu sına\. Sayın Çıl- ler'in kendisine vakişünlan "Kongre Başbakanı" yafta- suu üstünden atması için hal- kın karşısına çıkmak firsaü- nı da sağlavacaknr. Yalnızbu hükümetin degiL bu Mecüs'in de ömrünü dol- durduğunu söyleyenler, bir gerçeği vurguluyorlar... Cumhuriyet ÇOCUk mU aVUtliyOr? Baykal, Başbakan Çiller'in, 3 saati aşkın görüşmede, partisini hükümette kalmaya razı etmek için çırpındığını ve çeşitli parasal olanaklar önerdiğini açıkladı. Baykal Çiller'in kendisine "Petrol boru hattı sana bağlansın" dediğini belirtti \e "Ne kadar para istersin? Sanayi Bakanlığı yatırım yapamıyor? Belediyelerin sorunlan var. Hemen çağınp talimat vereyim. diyor. Bunlarla çocuk mu avutıiNorsun' 7 " dedi. ANKARA(Cumhuri>etBüro- so) - CHP Genel Başkanı Deniz Baykal. 3 saat 10 dakikalık ko- alisyon pazarlığının. Istanbul Emniyet Müdürii Necdet Men- zir'in göre\den alınması ıstemı nedenıyle sonuçsuz kaldıgını ve kendisine "Şerefli insanlann ka- davTalan üzerine koalisyon kur- mak, inancımla bağdaşmaz" de- diğini ıddia eden Başbakan Tan- suÇiller i "acizlikvevalancılık"la suçladı. Alt bürokratık kademe- nın elinde oyuncak olduğunu sa- vunduğu Çiller'in. görüşmede CHP'yı hükümette kalmaya ikna etmek için "çupındığmı" ve "pa- ra teklifî" de dahıl olmak üzere çeşitli önerilergetırdığini açıkla- yan Baykal, "Bütün her şeyi Özer Ç11ler yönlendiriyor. Türki- ye bürokrasisi temel ilkelerini kaybetmiş,derebeylikler oluşma- ya başlamış. Türkhe'de siyaset yapümıyor* 1 dedı. CHP lıden. bu durumun. "teker tekcr, tabJolaria teşhir edileceğini" belinerek muhalefet dozunu arttıracağı mesajı \erdı CHP hderi Baykal. 3 saat 10 dakika- lık koalisyon pazarlığını Cumhuriyet'e anlattı. Hükümetten aynlmakla. pranga- lannı kıran sosyal demokrat hareketin özgürieştifını. ancak istanbul'daCHP'li olmayan bir '"dükalıgın" buna karşı çık- tığını belirten Baykal. konuya ilişkin so- ACÎZİİk İÇİnd6 Başbakan'ın Menzir'i görevden almak istediğini. ancak acizlik ve kuşatılmışlık içinde buna gücünün yetmediğini söyleyen Baykal, "Başbakan oyuncak olmuş. Artık teslim olmuşlar, 'Bu konuya dokunamayız' noktasındalar" dedi. "Bunu Menzir meselesi haline getirmeye çalışıyorlar" diyen Baykal "Olay bundan ibaret değil. Türkiye demokratik bir rejimdir, masabaşı kriterlerle ülkeyi yönetmek mümkün değildir" diye konuştu. Ba?kal.öncekiak^atn tonınu Mehmet'lebiriikte AnkaraŞadönerken Atatürk Ha\alimanı'nda Karayalçın ılt { HATİCE TUNCER) rulara şu yanıtlan \erdr - Görüşmede, ipleri koparan, Necdet Menzir sorunu ve terörle miicadele konu- sunda farklı yaklaşımlar mı oldu? - Bunu Menzir meselesi haline getir- meye çalışıyorlar. Olay bundan ibaret de- ğıl Türkiye demokratik birrejimdir, öy- le masabaşı knterlerle ülkeyi yönetmek mümkün değildir. Toplumsal talepler, haklılık düzeyi çok artmış bir noktada- dır. Bunlann gereği mutlaka yerine geti- nlmeli. Hem ışçiler, hem memurlar, hem emeklıleraçısındanyenıölçülereihtıyaç var. Bunlan uzun uzun anlattık. Uzlaş- mazlık noktalanna dikkati çekmeye ça- lışıyorum: bakış açısı, perspektif farklı- lıklanna. Birde devletin kuşatılmışlığı. Bu çok temel bir olay Şimdi birkaç halka var En genışinde cumhunyet ve laıklik ilkelerini tehdıt e- den bir kadrolaşma. devlet gücünden ya- rarlanarak, devlet olanaklan kullanıla- rak. devlet bütçesi. mali olanaklan. tavin ve atama gücünü seferber ederek, laık dev letı kuşatıyor. Bu konuda elimde res- ArkasıSa. 19,SiL2'de SÖylÜyOr Görüşmede. kendisine terörle mücadele eden şereflı insanlann kadavralan üzerine koalisyon kurulamayacağını söylediğini iddia eden Çiller'i 'yalancı' diye niteleyen Baykal, "Türkiye bürokrasisi temel ilkelerini kaybetmiş, derebeylikler oluşmaya başlamış, feodaliteler oluşmaya başlamış. Türkiye'de siyaset yapılmıyor. Teker teker. tablolarla bu teşhir edilecek" sözleriyle muhalefet dozunu arttıracağı mesajı verdi. DOSYA İDDİASI Tansu Çiller^in Menzîr korkusu • Başbakan Tansu Çiller'in, tstanbul Emniyet Müdürü Necdet Menzir'i, kendisiyle ilgili dosyalar nedeniyle görevden alamadığı öne sürülüyor. Başbakan'ın eşi Özer Uçuran Çiller, Menzir'e yakınhğı ile bilinen DYP Bursa Milletvekili Cavit Çağlar ve Necdet Menzir ile geçen aylarda Uludağ'da bir araya geldiler. • Bu sıralarda Cavit Çağlar'ın Tansu Çiller ile arası açıktı. Çağlar'ın 1991 seçimlerinde DYP'den milletvekili adayı olan Necdet Menzir ile arasmın iyi olduğu biliniyordu. Cavit Çağlar'ın elinde önemli kozlar vardı. Cavit Çağlar, Necdet Menzir ve Özer Uçuran Çiller'in Uludağ'daki toplantısında üçünün bir uzlaşmaya varıp banştıklan belirtiliyor. • Ancak bu uzlaşmaya karşın Başbakan Tansu Çiller'in, Çağlar'ın elindeki kozlar nedeniyle Istanbul Emniyet Müdürü Necdet Menzir'i görevden alamadığı iddia ediliyor. KMSU'mn tateri • 4. Sayfadagmı Deiınen BayKaı. KonuyaıllŞKinso- ınumKun uegııuıı. lupıuııı^aı taıcpıcı, ou v" 1 ^ leıııcı uıı uıav U irkast 30. 1 y, SU. 2 ae y ı »mw ı—ı tummn M t. juyjuuu Muhalefetin bastırdığı erken seçim için tarih ve hükümet aranıyor Çffler seçim duvarma çarpüEn geç martta seçim BaşbakanTansu C'Her. ülkeyi kaosa sürükleyeceği ge- rekçesiyle. muhalefetin yapılmasını istediği erken se- çıme karşı olduğunu açıkladı Başta ANAP olmak üzere, parlamentoda temsil edilen siyasi partilerin. aralık ya da en geç mart ayında erken seçime gidil- mesi isteminde ısrarlı olmalan nedeniyle Başbakan Çiller'in sandıktankaçamayacağıbeürtildi.TOBB Başkanı Yalım Erez'in de Çiller'e, "erken seçimden daha fazla kaçılamayacagf' görüşünü ilet- tiği öğrenildi. DYP'nin, yeni hükümet arayışında öncelikle hesaba kattı- ğı parti ANAP oldu. Seçim hükümeti istemi DYP'den sonra TBMM'de en çok milletvekiline sa- hip olan ANAP, RP ve CHP ile TBMM Başkanı Cin- doruk, "'seçımhükümeti" kurulması isteminidilege- tırerek. Çiller'in seçım takvimini uzatarak koalisyon ya da azınlık hükümeti kurma planlanna karşı çıktı- lar. Azınlık hükümeti için, senaryolarda kilit parti olan DYP'nin, TBMM'de en az 226 milletvekilinin desteğıni sağlamasınmzo- runlu olduğuna dikkat çekilirken kulislerde, DYP, ANAP ve MHP'nin ka- tıhmıyla oluşturulacak, ancak genel başkanlann girmeyeceği bir "seçim hükümeti" de gündeme getırildi. Baykal. ANAYOL dedi CHP lideri Denız Baykal. erken seçimin aralık so- nunda yapılabileceğini belirtirken partisinin muha- lefette kalması. ANAP ile DYP'nin de iktidarda ol- ması gerektiği görüşünü açıkladı. Baykal, "Merkez sağ ve merkez sol iktidarda. Bir muhalefet boşlugu var. Köktenci akımlar, bunu fırsat olarak değerlen- diriyor. Doğal tablo bu değil" değerlendirmesini yaptı. Baykal, koalısyon- dan çekilme kararlan için tek neden olarak Necdet Menzir olayının gös- terilmesini, "alışılmış bir siyasal taktik, müzakereleri saptırma" olarak nitelendirdi. • 5. Sayfada SEÇtM EKONOMİSt SİNYALLERÎ KİT zamlanna erteleme...• Başbakan Tansu Çiller'in, eylül ayı enflasyon endeksine yansımaması amacıyla düne kadar tutulan ve bugün uygulamaya başlanması öngörülen KİT ürün fıyatlanna yapılacak zamlara ilişkin kararlann işleme konmaması talimatı verdiği öğrenildi. Koalisyonun CHP kanadında ekonomiyle lil D Cumhurbaskam, 51. hükümeti kurma görevini çiller'e verdi Demirel: Geııiş tabank hükümet BORSA Dun 40.635.87 Öocek 41.038.76 DOLAR Dun 48.100 Öncekı 48.SO0 MARK ODun 33.2OO Öncekı 32.SO0 Aİ.TIN Dûn 595.000 Öncekı 599.0O0 y ılgilenen Devlet Bakanı Onur Kumbaracıbaşı, 1996 sonunda yapılacak seçimin öne alınması durumunda ekonominin yükünün hafifleyeceğini belirterek "Başbakan zaten seçim ekonomisi uygulayacak. Seçim ne kadar erkene alınırsa getıreceği yük o kadar azalır" dedi. • 9. Sayfada Van'da pıısu: 6 asker şehit • Van'ın Gürpınar ilçesinde bölücü teröristler tarafından pusuya düşürülen askeri konvoydaki Astsubay Kıdemli Çavuş Bülent Bilger, Jandarma erler Raşit Uzun, Kansu Gül, Sadık Kütük. Yener Şahin ve Bülent Koca şehit oldu. • Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonlarda, Siirt merkeze bağlı Kaîender Köyü yakınlannda 11, Batman'ın Kozluk ilçesi Bekirhan Bucağı ile Şırnak'ın Ballıkkaya bölgesinde de l 'er olmak üzere toplam 13 terörist öldürüldü. • 19. Sayfada Büyük grev yayılıyor • 24 işyerinde 157 bin 137 işçi greve çıktı. Gelecek bir aylık süreç içinde 21 işyerinde 101 bın 986 işçi, aşamalı olarak greve çıkacak. • Yalım Erez ve devlet bakanlanyla telefonda görüşen Türk-lş Genel Başkanı Bayram Meral, hükümete yeni bir ücret önerisi iletip iletmediklerine ilişkin bir soruyu yanıtlarken, "'Yeğenimin tavin ışi vardı. onun için aradım. Yüzde 5.4 zam verenle ben oturup konuşmam" dedi. • 19. Sayfada Cezaevinde isyan: 2 ölü • Buca Kapalı Ceza ve Tutukevi'nde, koğuş sayımına direnen tutuklu ve hükümlülerle jandarma arasında çıkan çatışmada Dev-Sol davasından yargılanan Turhan Kılıç ile Uğur Sanaslan yaşamını yitırdi. Ofayda. 15"i ağır 43 tutukîu ve hükümlü ile 15 askerin yaralandığı bildirildi. • Cezaevi yönetiminin uyculadığı baskıyı protesto eyîemlerine Dev-Sol. THKP-C, TKP ML, TlKB ile TDKP davalanndan hükümlü ve tutukluların katıldıgı belirtildi. • 19. Sayfada İhracat kredînîz VakıfBank'ta hazır! Gelin VakıfBank'a, her turlu ihracat projenız ıçın VakıfBank'tn sıze sağladığı kolaylıklardan ve kredı olanaklarından yararlanm Hem siz Qi\ kazanın .. hem Tûrkıye kaıansın ¥HUIBflllK • Cumhurbaşkanı Demirel, daha önce dile getırdiği görüşlerin aksine, siyasi parti liderleri ile görüşmeden, Türkiye'nin 51. hükümetini kurma görev inı DYP Genel Başkanı Tansu Çiller'e verdi. • Demirel'in, yeni hükümeti kurma görevini verdiği Çiller'den, 'geniş tabanlı bir hükümet kurmasını' istediği savlandı.MĞM/Unrn 119. Sayfada CİNDORUK: ÇÖZÜM ERKEN SEÇtM I 4. Sayfada YILMAZ, ÇlLLER'SİZ HÜKÜMET İSTIYOR • 6. Sayfada HESAPLAR VE KARŞI HESAPLAR OMLÇMJŞUUrnyaz» • 4. Sayfada HAFTAYA BAKIŞ: AHMFT WE? KtŞUüIm yaznt • 19. Sayfada GUNDEM Ml'STAFA BALBAY CHP'ye Gelmiş Olsun... Bu aşamadan sonra CHP'ye ne söylenebilir? "Geçmiş olsun" klasik bir deyım. Sanıyorum, "gelmiş olsun" daha yerinde bir dilek. Ne "gelmiş olsun?" Öncelikle, "çağdaş, demokratik, emekten yana bir par- ti kımlıği", gelmiş olsun... Zamanın önemli bir dılimini koalisyon ortağıyla değil, ta- banımla nasıl daha iyı diyalog kurarım diye düşünen bir par- ti yönetımi, gelmiş olsun... Şeriatçılardan ve ırkçılardan eleştiri gelince, bocalayıp "benim ılkelerim yanhş mı" diye düşünen ve ardından bu kesime hoş görünmeye çalışan bir yönetım kadrosu yeri- ne, ılkelerinın bılıncinde bir ekip, gelmiş olsun... MArkasıSa. 19,Sü.2'de
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle