25 Mayıs 2022 Çarşamba English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
22 EYLUL 1995 CUMA • • • • CUMHURİYET SAYFA HABERLERIN DEVAMI 19 Demirel: Geniş tabanh hükümet ANKARA- Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, daha once dıle getırdıgı goruşlenn aksıne, sı>ası partı lıderlen ıle goruşmeden, Türkıye'nın 51 hukumetı kurma gore\ mı DYP Genel Başkanı Tansu ÇUler'e verdı Demırel'ın, yenı hukumetı kurmakla gorev lendırdığı Çıller'den. "genış tabanü bir hükumet kurmasınr istedığı sav landı Sıyaset kulıslennde, dun akşam saatlenne kadar, hukumet senaryolannın yanı sıra Çumhurbaşkanı Demırerın yenı hukumetı kurma gorev ını kıme vereceğıne ılışkın yorumlaryapıldı Bu yorumlar sırasmda, Demirel ın, CHP ıle SHP'nın 18şubatta yapılan bırleşme kurultavlan oncesınde "51. hukumet" tartışmalan yapılırken yenı hukumetı kurma gorevmı en fazla mılletvekılı olan partının lıdenne veıme zorunluluğu olmadığını vurguladığı anımsatıldı Demirel bırleşme kurultayı oncesınde Hındıstan gezısınden donerken 51 hukumet kurulması gerektığı yonundekı tartışmalar uzerıne yaptığı açıklamada, anayasa uyannca, yenı hukumetı kurma gorev ını en çok mılletvekılı bulunan DYP Genel Başkanı Çıller'e veıme zorunluluğu bulunmadığını vurgulamıştı Hıçbır partının tek başına ıktıdar olamaması nedenıyle dığer lıderlerle de goruşmesının. "teamul gereği" olduğunu soyleyen Demirel. "Ben size kaideyi söyluyomm. Yani gıivenoyu alabilecek bir kadruyu ortaya ,._>-., kovabilme kabiliyetine kımi haiz gorurse cumhurbaşkanı. görevi o partınin başkanına verme durumundadır" goruşunu dıle getırmıştı 'Tek başına DYP ile de olmuyor' Demirel, gazetecılenn, "DYP'siz hükümet olmuyor" anımsatmasını >apmalan uzerıne, "Tek başına DYP ile de olmuvor" karşılığını verererek. şu goruşlen dıle getırmıştı "Fazla milletvekiline sahip olmak, hukumet kurmak içüı yeterli şart değildir. Başkalan çıkar, 'Bız kuruyoruz hukumetı'derler. DYP'nin 182 uvesi var. Daha geride 250"den fazla uye var. Onlar derlenıp loparlanıp "Bız kuruyoruz derlersc. Hukumetı kurma gorevini kime vereceğının takdir hakkı cumhurbaşkanınındır." Demirel'in isteği Kulıslerde yapılan anımsatmalar. Demırel'ın, DYP hdennı gorev lendırmeden önce Çıller ve dığer lıderler ıle ayn ayn goruşeceğı yorumlanyla noktalandı Ancak beklenen olmadı Çıller dun akşam saat 20 OO'de Başbakanhk Konutu'ndan çıkarak Cumhurbaşkanlığı Koşku'ne geçtı Çıller, yaklaşık 20 dakıka suren goruşmede. Cumhurbaşkanı'nın anayasadakı yetkısme dayanarak 51 hukumetı kurma gorevini kendısme verdığını bıldırdı Demırel'ın. Çıller'ı gorev lendınrken "geniş tabanh bir hükümet kurulmasını istediği" kaydedıldı Başkentte dun gece yaşanan gelışmelenn ardından, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ıle TBMM Başkanı Husamettin Cindoruk'un yanı sıra DYP dışındakı butun sıyası partılenn "geniş tabanlı bir seçün hükumeti" kurulması konusunda goruş bırlığı ıçınde olduklanna dıkkat çekıldı G Ü N D E M MUSTAFA BALBAY • Baştarafi 1. Sayfada "Her şey değıştı" korosunun nakarat bolumune arkadan katılmak yerıne de- ğışımın hangı yanı, gelışmekte olan ul- keler yararına, hangı yanı "yutturmaca" sorusuna yanıt arayan bir anlayış, gel- mış olsun Çalışanlarla Malıye arasında sıkışıp boks torbasına donen bir sosyal de- mokrat partı yerıne emekçılenn bayra- ğını taşıyacak guçte ve yurekte bir sol partı, gelmış olsun Turkıye'dekı demokrat kesıme ve Ba- tı'ya, "ınsan haklan sorunu olmadığı- n/"anlatmayaçalışan bir "şamaroğlam" yenne, Türkıye'nın sorunlannı bılen ve çozum onenlen getıren bir "esas oğ- lan", gelmış olsun Sıraladığımız "gelmış olsun "\ann hıç- bırı kışısel değıl Sosyal demokratlaryıl- lardır bu ıstemlerın bayraklaşmasını oz- lemle beklıyorlar CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın ozellıkle son ıkı gundur yaptığı çıkışlar kuyuya duşmuş sosyal demokratlara uzatılan bir "(p"ızlenımını venyor Baykal'ın, uzattığı bu ıpı, çok sağlam tutması gerekıyor Aksı halde u- mut yorgunu olan sosyal demokratlar, sallanan ıple ıntıhara bıle gınşebılır Baykal'la dun uzun bırtelefon goruş- mesı yaptım Sozlennde yukarıda sıra- ladığım, "gelmış olsun lannbayrağı dal- galanıyordu Murat Karayalçın ve Hıkmet Çe- tin'le de partı lıderlıklerı donemınde za- CHP'ye Gelmiş Olsun... manzamangoruyorduk Yaklaşımların- da duşuncelerındesamımıydıler Kara- yalçın, sureklı projelennden soz eder, Turkıye'de sosyal demokrat duşunceye yenı bir anlayış getırecegını vurgulardı Ingılız Işçı Partısı'nden, Isveç sosyal de- mokratlarından ornekler venrdı Ama koalısyon ortaklığında uyumun onemı- nı anlatmaya gınştığınde lastığı patla- mış araç gıbı yavaşlar, sağa park eder, çıkardığımız tozla kırlenırdık Baykal la dun yaptığım goruşmenın aynntılarını dığer sutunlarımızda bula- caksınız Bırkaç satır başı aktaralım - Erkek Tansu Çıller olamazdım - Çıller Menzır'le ılgılı yalan soyluyor Çıller, yonetıme hâkım değıl Menzır bir aynntı - Medyayı Orer Çiller yonlendınyor - istanbul dukalığı hem CHP'den nef- ret edıyor, hem hukumette kalmamızı ıstıyor Bir de bıze "Nıye aynldın" dıye kızıyor Sana ne kardeşım? Bız ozumu- ze doneceğız - Ç///er, koalısyonun surmesı ıçın çır- pındı Para teklıf ettı "Beledıyeler, Sa- nayı ve Ticaret Bakanlığı'na yatınm ıçın hemen talımat vereyım" dedı * Gorunen o kı Çıller, oncekı gun bu ko- şenın dılıyle aktanlan "haztrlıklardan" başka bir çalışma yapmamış Ancak dun konuştuğum DYP Genel Başkan Yardımcısı Rrfat Serdaroğlu, "Her tur- lu olasılığa hazırdık Demirel, Çıller'ı go- revlendırır ve hukumet kurulur" dedı Serdaroğlu'nun "Aralıkta seçım" dıyen Husamettin Cındoruk a yanıtı ıse şoyle "Bu onun değıl partılenn ışı " Suya düşen hayaller... "Hergun taze birbaşlangıçtır, hersa- bah dunya yenıden kurulur" sozu, CHP ve Baykal ıçın ozel bir anlam taşıyor CHP Kurultayı oncesınde şoyle bir de- ğerlendırme yapmıştım Benı bırıncı dereceden CHP'nın yenı genel başkanını adı değıl Türkıye'nın dengelen ılgılendırıyor Son seçımlerde sağ ve sol dengesı yuzde 72-28'e ka- dar kaydı CHP'yı kışıler değıl kışılıkkur- tanr Baykal'ın gerek Cumhunyet'e gerek- se kamuoyuna yaptığı değerlendırme- len şoyle ozetleyebılırız - Kışılıklı bir çıkış Bu aşamadansonra Baykal'dan bek- lenen, sozlerının ıçerdığı anlamın ıçını doldurmaktır CHP'nın olağanustu ça- balar gostermesıne gerek yok Yelkenı- nı açacak rotasını toplumdakı muhale- fet ruzgânna yoneltecek ve pupa yelken gıdecek Hepsı bu v CHP'nın her oku, tanhten gelen rota- sını bozmadan, gunumuz gerçeklerıyle cılalandığında, aynı zamanda kendısme yonelık eleştınlere kalkan olacaktır CHP'lılenn onumuzdekı donemde yo- ğun bir saldırı kampanyasına hazır ol- ması gereklı ilk saldırı medyadan gelecek Çıller'le Baykal'ı, TUSİAD yonetıcılerının duğu- nunde dans ettırme CHP'nın oklarının tartışıldığı açık oturumlarda CHP'lılerı CHP'ye kufrettııme hayallerı şu aşa- mada suya duştu Ikıncı saldırı şerıatçı kesımden gele- cek Baykal'ı Fethullah Hoca yla tanış- tııma Tarıkat ve tekke açılışlarına da- vet etme Şerıat organlarının demok- ratık kuruluşlar olduğunu ılan ettırme Laıklığı yenıden sorgulatma hayallen suya duştu Uçuncu saldırı çokuluslu tekellerın Turkıye'dekı temsılcılerınden gelecek Ozelleştırmeye karşı zaman zaman yuk- selen toplumsal muhalefetı CHP aracı- lığıylaetkısızleştırme Geçmışte canla- rını yakan sosyal demokrat polıtıkayı 'ehlıleştırme" Lıberal ekonomıyı ken- dı ıstemlerı yonunde kurumlaştırma hayallerı suya duştu Yukarıda sozunu ettığımız kesımler, Turkıye'de olamaz gıbı bir yaklaşım ıçın- de değılız Bu demokratık bir tutum ol- maz Ancak bunlara karşı, sosyal de- mokratlann, kışılıklennden odun verme- den, kendı ılkelennı cesurca korumala- nnı ozluyoruz Kaldı kı bu kesımlerın so- la yaklaşımı "ahlaksız bir teklıf"t&n baş- ka bir şey değıl "Ya benımle evlenırsın ya da senı orospu ılan ederım " CHP lideri Baykal: Çifler para önerdi H Baştarafi 1. Sayfada mı belgeler var Partı ıstıhbaratı değıl, resmı devlet bılgılen var Bırtakım çok cıddı olaylan anlatı- yor Musteşarlarla ılgılı. personel genel mudurlenyle ılgılı Nasıl ku- şatılmış 9 Once hangı kale duşu- yor 7 Sonra o kale nasıl aşağı gıdı- yor 7 Boyle buyuk tablo var Bunu anlattık Bunun bir parçasıdır Menzır olayı "Acani gördüm'" Menzır olayı bir başka bakım- dan da onemlı Başbakan'ın aczı- nı gordum orada Başbakan alın- masını ıstemedığı ıçın değıl, bu noktada alacağı sozunu verdı kaç defa Murat'a (Karayalçın) ve Hik- met'e (Çetin) İstanbul Emnıyet Muduru atlı- >or, CavitÇağlar ın uçağıyla gıdı- >or Çağlar'ın mısafın Çağlarbır ışadamı Bu olçulen kaybettık Tu- hafşeyler Bunlan teşhıretmemız lazım Butun bunlann bir parçası- dır bu- Benım- derdm Ernniyet Muduru aldı verdı onunlameşgul değılım Senyakanıkaptırmışsan. Başbakan oyuncağı halıne gelmış- sen elınınkolununnereyeuzandı- ğını bılmedığın arkasında medy a- > ı urküterek şantajla destegını se- ferber etmış bir kadroya bız de mı teslım olacağız'' Suretı haktan gozukerek o ö> le soyluyor. bu boyle soyluyor vak- laşımlanylabıryerevanlmaz Bu- tun hepsı Ozer Çıller tarafından te- levızyondan yonlendınlıvor Teröre karşı mucadele Anka- ra'da da oluvor Samsunda. Bur- durda, Antal>a'da. Adana'da ne oluyor, bir kışının mücadelesıne mı kaldı Turkıvede teror 1 O>le anlaşılıyor kı muthış bir bağımlı- lık var Bir teslımıvet var yukar- dan Onu sağlayan nedır bılemı- yorum Artık teslım olmuşlar *bu konuyadokunamavız" noktasinda- lar "Bu noktada almamak lazım, terorle mucadele\ezarar verir, ka- davra, mada\ra" >anımda kesın- lıkle telaffuz edılmedı Böyle bir şey olamaz Bu duzeyde geçmedı toplantı Yok. yalan, tek kelımev- le yalan Boyle bir şey orada ko- nuşulmamıştır Konuşulamazdı Bo>le bir şey olur mu' Tam tersı- ne buna hak veren, ama bunu va- pamayan, aczını ıtıraf eden bir ko- numda Bu vahım bir manzara "Başbakan, oyuncak"" dıye yazıi- mışj Doğru Ölaylar o Nereden gelıyor bu 7 Kımın oyuncağı 7 Or- tada bö> le güzel bir hanım, çag- daş, uygar mutebessım bir çehre Arkasında ne var 7 Neye gucu ye- tıyor 7 Kuşatılmış. etkısız görüntü Ne olacak 7 Yanı bir erkek Tansu Çıller mı olacaktı Denız Baykal bunun yanında 7 Alttakıleryukan- yı ıdare edıyor Turkıye burokra- sısıtemelılkelennıkavbetmış de- rebeylıkleroluşmayabaşlamış. fe- odalıteler oluşmaya başlamış Boyle bir yapının ıçınde bunlara kanşma gel sen gumruk bırlığı nutuklan at "Ne kadar para istersin* Petrol boru hattı ıçın fvafkasya bılmem ne ışte bu hıkâyeler sana bağlansın al gorur Ne kadar para ıstersın 7 Sanayı Bakanlığı yatınm >apamıyor ? Beledıyelenn sonın- larıvar Hemen çağınptalımat \e- reyım Va, bunlarlaçocuk mu avu- tuyorsun 7 Bir devlet anlayışımız var, bir hukuk ve demokrası say- gımız var bir ılke duvarlılığımız var Buüslup farklılığını gordum - Başbakan, sizi etki ahına aunak tçin ozel bir çaba gosterdi mi? - Benı yanına alabılmek ıçın muthış çırpınıyordu Kendı olçu- len ıçınde ne mumkunse yapıvor- du benı orava çekmek ıçın Çok cazıp teklıfler >aparak Ama bıl- mıvordu kı bızım motıfımız baş- ka. bız başka bir şeyle ılgılenıvo- ruz Bunu kavramamıştı Bo>le daha bir mustesnı bakıvordum an- lattıklanna Bızı neyle harekete geçırebıleceğı konusundakı teşhı- sı doğru değıldı ama, bızı orada tutmakıstıyordu.çırpınıyordu Sa- atlerce dıl doktu gerçekten Gırer- ken söylemıştım "Gozlerinin içi- ne bakatağım" dıvordum - Sozlennde samimi olduğu izle- nınıi almadınız mı? - Bu resmı bılgılen so>ledığım zaman "Haa oyle mi?" dı>e ha>- retler ıçınde bakıyordu Ikı yıldır sız Başbakansınız, 4 yıldır bu ko- alısyon ışbaşında Bu sureçte ge- Iıştı Uk karşılaştığımız zaman 89'du galıba ünnersıtede hocav- dı bana "Turkive elden gidhor" dıveanlatı>ordu Amabugungel- dığı nokta da bu Şımdı ben de ge- leceğım onun yanına kanşmava- cağız bu alttakı kadroya, bu ust ha- sadın parçası olacağız Itıbarlı sı- fatlı uçaklı gezılı, medyalı ek- ranlı vıtnnlı bir parçası olacağız "Aman kanşma kardeşim. bırak \a, onlara dokunma sen." Bovle şev olur mu' Karşımda Başbakan gormek ıs- tıyorum hükümet gormek ıstıyo- rum onun parçası olmak, onakat- kı yapmak ıstıyorum Yann nele- re dokunma>acağız 7 Bu kuşatıl- mış, gıdecek Bunun bir parçası olabılır mıyız 7 Polis şantajı mı? - Alt kademenin kuşatması der- ken. asker veya pohs hâkimhedn- den birini ya da ikisini mi kastedi- yorsunuz? - Öyle bır şey söylemıyorum Oyle birgozlemımde yok Asker- lenn boyle bır ılışkı ıçınde olduğu bunlara şantaj >aptıgı ya da elın- de dos>a bınktırdığı falan boyle bır ıstıhbaratım vok onlarla ılgılı Onlannkı tarklı bır ola> Ulke sı- vasetının bırdeğışıktablosuduro Burada daha değışık bır manzara var - Goruşmede. Başbakan'ın işçi sorunlarına yaklaşımı nasıldı? Açıkladığı gibu tam anlamıv la uz- laşmışmndınız? - O bılınen tavnnı sergılemeye çalışacak "Ben halkın parasmı ona buna kaptırnıam*" falan dıye 5 4 hangı ortamda yapı>oruz >-uz- de 80 entlasvon Bu. ışçılenn gre- ve gıtmesını tahnk edecek bır ta- vırdır Arkasından da grev ertele- veceğız Bır sosyal demokrat partı olarak da ben buna katkı yapacağım Boy le bır şey olabı1ır mı 7 lv ı nıvet- le bır uzlaşma teşebbusunde bu- lunma>acağız, muhatap almaya- cağız. kabul edılebılır savılabıle- cek duzeyde bır oneny ı > apmay%-, cağız. ondan sonra da grev ertele'ı yeceğız Bu bızım üslubumuz de- ğıldır Bundakesınlıkleyokuz.dt- ye kovduk ortava Muhalefet fa- lan yapılmıyor Turkıye'de Turkı- ye'de muhalefet budur Bu tablo onceteşhıredılecektır Tekerteker bılgılerle bu tablo konulacaktır, konulmalıdır Buca CezaevTnde îsyan: 2 ölü İZMİR (Cumhuriyet Ege Burosu) - Buca Kapalı Ceza ve Tutukevı'nde. koğuş sayı- mına dırenen tutuklu ve hukumlulerle jan- darma arasında çatışma çıktı Olayda, Dev- Sol KırGenllalan Bırlıklendavasındanyar- gılanan Turhan Kıbç ıle Uğur Sanaslan ad- lı mahkûmlann yaşamını yıtırdığı oğrenılır- ken, 15"ı ağır43 yaralı tutuklu ve hükumlu Ataturk Devlet Hastanesı'nde, 15 asker ıse Bozyaka SKK Hastanesı nde tedavı altına alındı Ölu savibinın artabıleceğı bıldınldı BucaCezaevı ndesondonemlerdetırma- nan gergınlık, jandarmanın koğuşlara gır- mesı uzenne ıs> ana dönuştu L ç gundur sa- yımınengellenmesı nedenıyle gergın bır or- tamın yaşandığı cezaev ı, dun sabah saatle- nnde lyıce hareketlendı Cezaevı yonetımı sayım yapmak ıçın sabah saatlennde ll Jan- darma Alay Komutanlığf ndan >ardım ıste- dı Bunun uzenne çok sayıda asker cezaevı- ne getınldı Olaylar, yenı bolum 1, 3.4, 5, 6 ve 7'ncı koğuştakı tutuklu ve hukumlülenn. cezaev ı yonetımının uyguladığı baskıyı protesto et- mek ıçın başlattığı eylemler \e Dev-Sol, THKP-C TKP ML, TİKB ıle TDKP dava- lanndan hükumlu ve tutuklulann sayıma ızın vermemesıyle tırmandı PKK davala- nndan tutuklu bulunanlann ıse savımı en- gellemedıklen ve olaylara kanşmadıklan öğrenıldı Öğle saat 12 00 dolay lannda ıtfaıye araç- lannın merdıvenlenyle yenı bölum 1.3,4, 5 6 ve 7'ncı koğuşların pencerelenne yö- nelen askerler, ıçenye goz yaşartıcı ve sıs bombalan attı Bu arada mahkûmlann bulunduğu koğuş- lardan alev ve dumanlaryukselmeve başla- dı koğuşlarda başlayan yangına ıtfaıye araçlan mudahale ettı Bu saatten sonra olaylar şıddetlendî Çok sayıda ıtfaıye ara- cı ıle ambulansın cezaevı ıçıne alındığı go- ruldu Tutuklu ve hukumluler "tnsanhk onuru işkencevi yenecek. Yaşasın onurhı mü- caddemiz" ^loganla^nı attılar Askerlenn koğuşlara attığı sıs \e goz va- şartıcı bombaların arka arkaya patlaması çevrede buyuk korku yarattı Ev lennın bal- konlanndan cezaev ındekı olaylan ızleyen yurttaşlar zaman zaman korku dolu dakıka- lar yaşadı Yangın bır sure sonra sondûrul- du Yaklaşık 4 saat süren olaylar sırasmda ya- ralanan 15jandarma ambulanslarla Bozya- ka SSK Hastanesı'ne kaldınldı Jandarma- lann çoğu ayakta tedavı edıldı Jandarmalann ardından tutuklu ve hu- kümlülerde ambulanslarla hastanevetaşın- mayabaşlandı AtaturkDevletHastanesı'ne getınlen "De\-Sol da>ası"ndan yargılanan furhan Kılıç ıle Lgur Sanaslan"ın yaşamını vıtırdığı öğrenıldı Bu arada hastaneye ge- tınlen 45 yaralıdan 15 ının durumunun ağır olduğu bıldınldı Yaralılann bırçoğunun ka- fa travması geçırdığı öğrenıldı Bu arada olaylan dışandan ızleyen tutuk- lu ve hükumlu yakınlanyla avukatlar ceza- ev ı kapısı orrunde bınktı Tutuklu yakınla- nndan bazılannın guvenlık guçlennce go- zaltına alındığı bıldınldı Cezaev ınde sorunun çozumu ıçın Izmır Barosu dev reye gırdı Baro adına bır heye- tın cezaevı yönetımıyle göruştüğu oörenıl- dı Baro Başkan Yardımcısı Cafer Özkan Izmır Başsavcısı MelihTan'nın sayım yap- mak zorunda olduklannı kendılenne ılettı- ğını belırterek "Bundan sonra dajandarma girdL Olav bu bo\ uta ulaşmadan çozum >ol- lan aranabilirdi" dıye konuştu Çağdaş Hukukçular Demeğı lzmır Şube- sı Sekreten AkınZeybekoğtu ıle bırlıkte bır grup avukat olav lar başladıktan kısa bır su- re sonra cezaev ı sa\ cısıy la goruştu Goruş- meden sonra açıklama vapan Zeybekoğlu, "Cezaevi savcıhğından. müvekkÛlerimizle goruşmek için izin istedik. Amacunız, olay- lar daha buyumeden sorunu çözmekti. An- cak bu ısteğimiz kabul edilmedi" dedı Operasvona katılan askerler daha sonra cezaev ıbahçesınde "Ne mutlu Turkum di- yene. En buy uk Turkive, başka buyuk yok" sloganlanattılar Olayİarlaılgılı İzmırCum- hunyet Başsavcılığı ndan akşam saatlenn- de yapılan vazılı açıklamada, tutuklu ve hukumlülenn "kabul edilenıezıstekler" one surduğu belırtıldı Büyük grev dalga dalga yaydıyor Nufus cuzdanımı kaybettım Hukumsuzdur BAYRAMŞIK Haber Merkezi - Kamu sekto- runde ışçılenn başlattığı grev dal- gası yayılıyor Devlet Hava Lı- manlan ıle Bayındırlık Bakanlı- ğı'na baglı ışçıler, dun Ankara, is- tanbul Izmır, Sakarya. Kocaelı Edırne, Kırklarelı, Tekırdag Kay- sen, Kırşehır Nığde ve Nevşe- hır'de greve başladı Bu arada ko- alısyonun sona ermesının yarattı- gı belırsızlık, topluiozleşme süre- cıne de yansıdı Şeker Fabnkalan'nda orgutlu olan Şeker-Iş Sendıkası'nın, 3 ozel şeker fabnkasında bınncı 6 ay ıçın yuzde 25, ıkıncı 6 ay ıçın yuzde 20 oranındakı ucret zammı alarak ba- ğıtladıgı sozleşmeler. Turk-lş'te ucret zammı konusunda çatlak ya- rattı Cumhurbaşkanı Süleyman De- mirel ın. 32 bın 500 şeker ışçısının grevının ertelenmesı ıçın devreye gırdığı belırlendı Turk-Iş Genel Başkanı Bayram Meral, grev lerden oncekı uzlaşma arayışları çerçevesınde, hukumet- ten bınncı 6 ay ıçın yuzde 25, ıkın- cı 6 ay ıçın yuzde 20 oranında üc- ret zammı ıstedıklen yolundakı haberlen yalanlarken, Şeker-Iş Sendıkası Genel Başkanı Hikmet Alcan, Kaysen ve Konya'dakı 3 ozel şeker fabnkasında sozu ge- çen koşullarla sozleşme bağıtla- dıklannı anımsatarak. "Vuzde 25 rasyonel çalışma primi var. Bu zam, yılda ortalama yuzde 72'ye denk geliyor. Bu zammı veririerse, ben sozleşmeyi imzalanm" dedı Alcan, sozleşmeyi Turk-lş Genel Başkanı Meral'ın degıl, kendısı- nın bagıtlayacağına dıkkat çektı Turk-Iş'ın 7 eylulde Tanm Ba- kanlığı ve TIGEM'de Tanm-Iş Sendıkası ıle başlattığı grev dalga- sına, dun de "Vol-îş Sendıkası'nın orgutlu olduğu Bayındırlık \e h- kân Bakanlığı Afet Işlen ıle De- mıryollan Lımanlarve Hava Mey- danları Inşaatı Genel Mudurlu- ğü'nde çalışan 7 bını aşkın ışçı ka- tıldı Meral tarahndan başlatılan grevlerde. halaylarçekılerek ışyer- len önune grev pankartı asildı 7 eylulden ıtıbaren toplam 157 bın 137 ışçı greve çıkarken onumuz- dekı bır aylık sure ıçınde 21 ışye- nnde çalışan toplam 101 bın 986 ışçınıngrev uygulamatanhlenke- sınleştı Grev yasağı kapsamında bulunan 14 ışletmede çalışan 114 bın ışçının toplusozleşmesı de Yuksek Hakem Kurulu'nun gun- demıne alındı Demırel'ın, Çıller ve CHP hderı Deniz Baykal ıle yaptığı goruşmenın ardından. Ça- iışma ve Sosyal Guvenlık Bakanı Ziya Halis'ı arayarak Şeker-lş ın grevının ertelenmesını ıstedığı öğrenıldı Meral, hukumete venı bır ucret önensı ıletıp ıletmedıklenne ılış- kın bır soruyu yanıtlarken Yalım Erez ve devlet bakanlan ıle tele- fonla goruştuğünu belırterek "\e- ğenimin tayin işı vardı, onun için aradun. V uzde 5.4 zam \erenle ben oturupkünuşmam'dedı Teleton goruşmesı konusunda ba»ına bıl- gı vermekten kaçınan Meral her zaman bazı sıyası partı yetkılıle- nyle goruştuğünu bunun da "iç iş- leyiş" olduğunu belırttı Kamu kesımı toplusozleşmele- rınden sorumlu Dev let Bakanı Be- kir Sami Daçe de "Veni hukumet, konuvu çozecektir. Mustafi huku- met olsa da sorunu çozme çabası- nı sarfetmek zorundadır" dedı Meral DHLdekı grevı başlatır- ken, koalısyonun grev ler nedenıy - le bozulduğunu vurgulayarak "Biz usuLsüz kredi, hayali ihracat için teşYİkistemiyoruz"'dedı Greveçı- kan ışçıler de "HaklıyTigûçluyuz, kazanacağız" "Hukumeri yıktık, sıra IMF'de" sloganlannı atarak Meral'ı destekledıler Oteyandan grev yasağı kapsamındakı Harb- Iş Sendıkasf na uye ışçılenn. bır günluk ış bırakma eylemınden do- layı ışyennde ıfadelenne başvuru- lurken, Türk-Iş'e bağlı sendıkala- nngreve çıkılan ışyerlennı zıyaret turuna çıkan Ankara şube yonetı- cılennın ıçınde bulunduğu otobus, trafık polıslerı tarafından parka çe- kılerek bazı ışyerlenne gıtmelen engellendı Lıman-lş Sendıkası Mersın Şube Başkanı Fevzi Ars- lan ındakımlığıbelırsızkışılerta- rafından bır sure şehır dışında alı- konarak tehdıt edıldığı bıldınldı İzmir Izmır"de dun saat 09 00'da DHL Mudurluğü çalışanlannın grevı başladı Bay ındırlık Mudurlugu grevının de başlatılmasının ardından, sen- dıkacılar ve ışçıler grev dekı MTA ışçılenne destek zıyaretıne gıttı- ler Turk-Iş 3 Bolge Temsılcısı Mustafa Kundakçı hukumet kn- zının bır an once çozumlenmesı geregıne dıkkat çekerek "Huku- met krizi uzarsa işçiler de sermaye de bundan zarariı çıkar" dedı Zonguldak Zonguldak Taşkomuru ve Ma- den Tetkık Arama Mudurluğu'ne bağlı 30 bın ışçı grevın ıkıncı gu- nunde eylemlennı sürdurduler Komur uretım yerlennde topla- nan ışçıler, "Hükumetiyıktık,sıra Meclis'te". "Var saçlann hıle lüle, Tansu sanagulegule" sloganlany - la Genel Maden-Iş Sendıkası na yuruduler Kozlu, Uzulmez. Karadon. Merkez. Amasra ve Armutçuk bolgelennden gelen maden ışçıle- n de kent merkezınde toplandı Davul zurna eslığınde halaylar çe- ken "İşçı-sendika omuz omuza", "Sınırlar kapansın. Tansu kaçma- sm". "Turkıye bb.imdir. Tansu Amerika'ya'", "Meclis istifa" slo- ganları atan ışçılere bılgı veren GMİS Genel Başkanı Şemsi Deni- zer şunlan soyledı "Bizinı kavgamız devletle değil. Kavgamız, bizim oyumuzu alan, cebimizdeki paraya goz koyarak başkasına veren anlayışa karşıdır." Bu arada grev dekı maden ışçı- lennın ıkı gundur surdurduğu ey- leme 29 eylule kadar ara venldığı bıldınldı Adana Adanada Koy Hızmetlen'nde çalışan ışçıler, 2 ekımde çıkacak- lan greve hazırlık amacıyla bır toplantı yaptılar Toplantıya katı- lan DYP Adana Mıllehekılı Yal- çuıOğutcan partısının ışçı sorun- lanyla yetennce ılgılenmemesını ve ışçıye tutumu nedenıyle Bakan Esat Kırathoğlu'nu eleştırdı O- ğutcan "Sayın Esat Kıratboğlu. iş- çilenn sorunlanyla saçryla uğraş- tığı kadar uğraşsavdı işçilerin du- rumu boyle olmazdı. Işçının hak- lannı bızım partimız savunmalıy- dLCrevegıden ışçilerlegrev onluk- lerini giycrek haiay çekmeüydik" dedı HAFTAYA BAKIŞ AHMET TAISER KIŞLALI Beni Eleştiren Okurlar... Bugun sozu bazı duşuncelerımı paylaşmayan okur- larıma bırakmak ıstıyorum Genellıkle aynı doğrultuda olduğumuz, ama bazı yo- rumlarıma katılmayan okurlar bunlar • • • İlk konuğum ADD Edremrt Şubesı'nden Dr Hasan Iteri Şoyle dıyor "Ataturk sosyal demokrat değıldı Hıçbır konuşma- sında sosyal demokrasıyı ağzına almamıştır Kema- lızmden hareketle sosyal demokrasıye varılabılır go- ruşunuz de doğru değildir Ataturk, iıberalızmı, sosya- lızmı ve sosyal demokrasıyı kullanarak, sentez ederek ve aşarak Kemalızmı ortaya koymuştur Bugun Ke- malızmı ozellıkle sosyal demokratlara karşı savunmak gerekıyor Ecevit de son konuşmalannda, 'Turkıye'de tek ıdeolojı vardır oda Ataturk un ıdeolojısıdır demek- tedır" Sosyal demokrası demokratık sol ya da demokra- tık sosyalızm bırbırlerınden ancak aynntılarda aynlır- lar Etıketı ne olursa olsun, "demokratık toplumculuk" bır sentezdır Lıberalızm ıle sosyalızmın bır sentezı Yanı "de- mokrası" ıle "toplumsal adalet"\n bır toplamı Pekı Kemalızmın altı ılkesı neyı yansıtıyor? Laıklık, Cumhunyetçılık ve Ulusçuluk ılkelen bır ara- da demokrası ve çağdaş toplum demektır HaJkçılık, Devletçılık ve Devrımcılık de, emeğın oncelığı, toplum- sal dayanışma ve değışen koşullar ıçerısınde sureklı yenılenmedır Sayın llerı bır noktada haklı Turkıye de "sosyal demokrası" etıketı oylesıne ko- tu kullanıldı kı, Kemalızm ıle yan yana getırılmesı tep- kı doğuruyor Ama bu Kemalızmın bır demokratık top- lumcu "oz" taşıdığı gerçegını de yok edemıyor1 Açın Batı dakı sol partılenn tarıhlerını ınceleyın Iş- çıye oy hakkından sekız saatlık ışgunune paralı tatıl- den grev hakkına kadar onların geçen yuzyıldan bu yana savunup gerçekleştırdıklerını Turkıye'ye kımler getırdı? Kemalıstler değıl mı^ • • • •* Ikıncı konuğum da Hamburg ADD Şube Başkanı Si- nan Sezgın O da laıklıkle ılgılı bazı değerlendırmeler- de benden aynldığını soyluyor "Bır kadın başortusu ıle ogretmenlık de yapabılme- lı, avukatlık da, hemşırelık de, ancak gorevlen sırasın- da başka ışlerle uğraşıyortarsa laıklıkle ılgılı yasalar o zaman devreye gırmelı Bence asıl tehlıke, oğretme- nın başortusunde ya da sakalında değıl Asıl tehlıke, 810kaymakamdan 264 unun kadın elı sıkmamasında- dır Bır gruba, bazı ınsanlan yok ettırmek ıçın yemın ettıren bır kışının beledıye başkanı olmasında ve go- revınde kalabılmesındedır Bır mılletvekılının TBMM kursusunden, çokeşlı olduğunu soyleyerek, bunu öv- mesındedır Unıversıte oğrencısını ve memurları cop- layan polısın sank ve cuppe karşısında tutulup kalma- sındadır Cumhurbaşkanı 'nın haremlı selamlı yemek davetlen duzenlemesındedır" Ozunde Sayın Sezgın e hak vermemek elbette kı olanaksız 1 Elbette kı onemlı olan ınsanların kafalarının dışı de- ğıl ıçıdır Ama o dış gorunum gıderek toplumsal ve hatta sıyasal bır baskının aracı olarak kullanılmaya başlıyorsa gene aynı şeyı aynı rahatlıkla savunabılır mı- yız? • • • Uçuncu konuğum, Demokratık Cumhuriyet Progra- mı ndan Nejat Tuğcu Yazısı bu koşeyı bırkaç kez dolduracak kadar uzun Sayın Tuğcu, once benım bır kıtabımdan şu sozlen anımsatıyor "Kemalızm ılencı bır ıdeolojıdır Ne geç- mışın bekçılığıdır, ne de kalıplaşmış bırınanç sıstemı Değışen koşullar ıçınde akılcı bır yenılenmeyı ve o ye- nılenmenın ılkelerını ıçenr" Ve eklıyor "Tamam, hepsı guzel de, o zaman DCP ıle ılgılı ya- zıda 'yenı koşullara yenı çozumler uretme'yv Ataturk- çu duşünceden çok ayn tutmanın anlamı ne? Yakla- şımımız, Ataturkçu duşuncenın toplumun çağdaşlaş- ma yonundekı donüşumunu sağlayacak akılcı ılkelen de kapsayan gerçek ınkılapçılığa tam olarak uygun- dur" Kemalıstler gunumuzde artık "ınkılapçılık" sozcu- ğunu kullanmıyorlar Ama gene de Sayın Tuğcu'nun satırları benı memnun ettı Çunku en azından bazı DCP'lılerın, kendılennı Kemalıst duşünceden soyutla- mak ıstemedıklerını ortaya koydu DCP'nın onde gelen ısımlerınden Mehmet Kabasa- kal Boğazıçı Unıversıtesı Ataturk Enstıtusu'nun bır donem yonetıcılığını yapmıştı DCP ıle ılgılı ilk yazım çıktığında, "Bız Kemalızmın ışığında 21 yuzyıl Tunkı- yesı'ne çozumler uretmeye çalışıyoruz1 " dıyebılseydı, konu çoktan kapanırdı Çunku, "Bız, var olan ıdeolojılerın hıçbın ıle tanım- lanamayız1 " demek, ınandırıcı olmuyor1 • • • Bugunku son konuğum Seyfi Oktay Sayın Oktay da Kemalıst inançlı ve durust bır sı- yaset adamı olduğu ızlenımı oldukça yaygın Kendısıy- le ılgılı olarak benım koşemde yer alan tartışmalardan da rahatsız Eleştırdığım olaylar somut tanıklara dayanıyordu A- ma eleştırırken bıle, arkasında bır kasıt ya da kotu nı- yet aramamıştım Elbette kı, Kemalıstler de hata yapabılırler Ve elbette kı, Kemalıstlerın yanlış değerlendırmelennı eleştırme gorevı de oncelıkle gene Kemalıstlere duşeri 6 asker şehit Haber Merkezi - Gu\ en- lıkkuvvetlennceSıırt Bat- man v e Şırnak ta gerçekleş- tınlen bolucu orgute yone- lık operasvonlarda 13 tero- nst oldvıruldu Van ın Gurpınarılçesın- de bolucu teronstler tarafın- dan pusuva duşurulen aske- n konvoydakı bır astsubay v e 5 er şehıt oldu, 4 er de ya- ralandı Olağanustu Hal Bolge Valılığı'nceyapılan açıkla- mada guvenlık kuvvetlerı- nın operasvonlan sırasmda çıkan çatışmalarda Sıırt merkeze bağlı Kalender Koyu yakınlannda 11 Bat- man'ın Kozluk ılçesı Bekır- han Bucagı ıle Şırnak ın Ballıkkava bolgesınde de 1 'er olmak uzere toplam 13 teronstın oldurulduğu ça- tışmalarda I guvenlık go- rev lısının şehıt olduğu bıl- dınldı Ote yandan Van'ın Gür- pınar ılçesınde bolucu tero- rıstler tarafından pusuya duşurulen asken konvoyda- kı bır astsubay ve ^ er şehıt oldu 4 erde varalandı Alınan bılgıye gore, ılçe- nın Akdoğu Jandarma Ka- rakolu ndan Kırgeçıt Kara- kolu na gıtmekte olan aske- n konv ov dun öğleden son- ra Ozluce ve Oğuldamı kov len arasındakı kırsal ke- sımde terorıstlenn saldın- sına uğradı Çıkan çatışmada, Astsu- bay Kıdemlı Çavuş Bıilent Bilger,jandarma erler Raşit Lzun. Kansu Cül. Sadık Kutuk, Vener Şahin ve Bıi- lent Kocaolav yennde şehıt oldu \aralanan 4 er, Van Aske- n Hastanesı'nde tedavı altı- na alındı
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle