19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
23 MART 1995 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA EKONOM Muhasebecilerm Başbakan'ın sözü seçim vaadi olarak kaldı, sabit gelirli ev ve otomobil hayalini yitirdi onay yetkislne nrpan •ANKARA (AINKA)- Danıştay tıcan, zıraı \e meslekı kazancı nedenıyle gerçek usulde vergılendınlen gelırvergısı mükelleflen ve kurumlar vergısı mukelleflennden bır öncekı yıl aktıf toplamı 30 mılyar fırayı ve net satışlar toplamı 60 mıîvarlıravı ve net »atışlar toplamı 60 mılyar lırayı aşmayanlann, vıllık gelır ve kurumiar vergısı beyannamelennı serbeit muhasebecı veya serbet mah muşavırlere ımzalatmalanm zorunlu kılan malıye bakanlığı teblıgı hakkında yurutmeyı durdurma karan verdı TESAV'dan ifayıt Dışı Bconomi' konulu söyleşi • ANKARA (Cumhurivet Bürosu) - Toplumsal, Ekonomık, Sıyasal Araştırmalar Vakfı nın (TESAV) geleneksel soyleşılennın bu aykı konusu "K-ayıt Dışı Ekonomı" Soyleşıbugun saat 19 00'da Ânadolu ICulubu nde>apılacak Hacettepe Lnıversıtesı Oğretım Uyesı Prof Dr Sadık Kırbaş'ın sunacağı soyleşınm konusunu, "kayıt dışı ekonomının nedenlen, boyutlan, yarattığı sorunlar. ulke ekonomısıne getırdığı yukler ve çozum yollan" oluşturu>or hracatçıya yeni kolayhklar • ANKARA (ANKA) - Devlet Bakanı Alı Şevkı Erek. ıhracatçılara yent kolavlıklar getınldığinı bıldırdı Erek, yaptığı yazılı açıklamada. 18 mart 1995 tanhınde Resmı Gazete'de yayımlanan >onetmelık değışıklığıyle. Avrupa Toplulugu ve uçuncu ulkelerle >apılan ıhracat - ıthalat ışlemlennın gumruk bırlıgıne uyumunda. çok onemlı bıraşama kaydedıldığını vurguladı Cep telefonuna kullanım ücreti • A1NK\RA(ANKA)- Cep telefonu abonelennın, her yıl belırh mıktarda. "vıllık kullanım ucretı" odemelen gerekıyor Cep telefonlannın telsız ışlevı gormesı nedenıyle, abonelenn Telsız Işlerı Genel Mudurluğü'ne yılda bırkez "'yıllık kullanım ucretı" odemelen zorunluluğu bulunuyor Yetkılıler, bu mıktann 1995 yılııçın 600 bınlıra olarak tesptt edıldıgını bıldırdıier Hd anahtarkayl>oklu gittiHİILYAGENÇ Başbakan Tansu Çıller'ın 1991 erken genel seçımlenn den once v aat ettığı, dargelır- lı kesımlenn refah sevıyesı- nı yukseltmeyı sembolıze eden ıkı anahtar, kendısının de gorev aldığı 49 ve 50'ncı koalısyon hukumetlennın ıc- raatlan sonucu tumuyle ha- yaloldu Buyuk bır oy potansıyelı ıçerdığı ıçın sadece seçım donemlennde hatır- lanansabıtvedarge- lırlı kıtlelenn alım gucunun hızla duş- mesı, son donemde- kı emlak ve otomo- bil satışlanna vansı- dı Emlak BankaM'nın. Baş- bakan"ın da katıldığı bır to- renle2.5 mılyon lıradan baş- layan taksıtlerle satışa sun- duğu Gebze Konutları'nın elde kalması ve en çok talep goren ucuz ıthal otomobılle- nn bu yıl luks otomobıllenn gensıne duşmesı. halkın bu- yuk bolumunun ıkı anahtar- dan daha da uzaklaştıgını or- tava ko\du Ancak gelışen rant ekonomısının etkısıyle, y uksek gelır gruplanna hıtap eden konut ve otomobıllenn satışında bır olumsuzluk ya- şanmaması dıkkatı çektı DYP-SHP Koahbyon Hu- kumetı'nın ışbaşına geldıgı 1991 kasımındakı erken ge- nel seçımlerden hemen on ce D\ P'nınekonomıkprog- ramını sen toplantılarla ka- muoyuna anlatan Prof Tan- suÇıller AN\P hukumetle- nnın, kronık enflasyon yo- luyla alımgucunu duşürup, tnlyonlarca lırayı hatkın ce- bınden çaldıgını kendılen ıktıdarageldığınde heraıle- ve bır ev ve bır araba alacak ekonomık guce kavuştura- caklannı soyledı Ikı anahtar vaadı, daha sonra Çıller'ın başbakan ol- duğu 27 mart yerel se- çımlen sırasında gun- deme geldı Emlak Bankası'nın dargelır- lılen ev sahıbı yapmak ıçın gelıştırdıgı yenı konut proıesını Gene! Mudur Aydın Ayavdın ıle bırlıkte açıklayan Çıller, dar- gelırlılerıçın ucuz sosyal ko- nut ınşaatlanna hız verecek- lennı bıldırdı Ancak geçen sure ıçınde, Emlak Banka- sı'nın 2,5 mılyon lıradan baş- layan taksıtlerve 300 mılyon lıradan başlavan fıyatlarla satışa sunduğu Gebze proje- sındekı sosyal konutlara, ozellıkle 5 Nısan kararları sonrasında alım gucu daha da duşen dargelırlı kesımler- den beklenen talep gelmedı Bankadan venlen bılgıye gore, 1994 martında satışa çıkanlan 1500 konuttan sa- dece 70 tanesı satıldi Cmlak Bankası dargelırlılere sata- madıgı evlen. şımdı daha ust gelır gruplanna ve ozellıkle Almanva'da çalışan ışçılere satmavı planlıvor Projede bazı tadılatlar va- parak, ınşaat kalıtesını yuk- selten ve vuzme hav uzlan da daha ılave bır takım sosyal tesıslen projeyeekleyen ban- ka bunlan şu anda 600 mıl- yon lıradan başlavan fıyjt- laria satıyor Genel Mudur Avavdın Alman Yapı Tasar- ruf Sandıklan'nın gurbetçı- lere tanıdıgı konut kredısı ımkanının satışlan hızlandır- masını bekledıklennı soylü- yor Dargelırlılere hıtap eden konutlann satışında yaşanan • Sabıt \eorta gelırlılere hıtap eden konut ve otomobıllenn satışı büyük ölçüde genledı Satınalım gucundekı hızlı aşmma sonucu Emlakbank'ın satılmayan sosyal konutlan luks konuta donuşturulurken, ucuz ıthal otomobıllenn satışı lüks otomobıllenn gensıne duştu düşuş emlak sektörunu de olumsuzetkıhyor Ortadırek olarak nıtelendınlen halkın olomobıl ve araba almava gucu kalmadıgını soyleyen ITO Emlak Komısyonculan Meslek Komıtesı Başkanı Ceyhan Lras. geçtığımızyıl- larda halkın yatınm aracı olarak evı ve arabayı tercıh ettığını vurguladı 2 mılyar lıraya kadar olan evlenn ta- lep gormedığıne dıkkat çe- ken L'ras, 10 mılyann uze- rındekı evlenn rahat alıcı buldugunu söyledı Elınde bır mıktar parası olan orta gelırlının faız, repo, borsa ve dövız gıbı kısa va- delı kazanç sağlayabıletek len alanlara yoneldıgını soy- leyen L lusal Emlakçılık Der- neğı Başkanı Reha Mcdinor- tadıreğın şu anda ev alması- nın mumkun olmadıgını v ur- gulayarak, "Şu donemde e\ abnlarya babadan kalmaevi satıyoriar, yada başka bır evi satıp yenisini alıyoıiar" dıye konuştu Ev fıyatlannın bır yıldayuzde 100'un uzennde arttıgını belırten Medın, 94 başında Acıbadem'dc 800 mılyon lıra ıle 2 mılyar lıra arasında olan 125 metrekarelık bır evın bu yıl 4 5 mılyar lıra ıle 6 mılyar lıra ara- sında değıştıgını soy- ledı Ekonomık knz on- cesıne kadar "ucuz otomo- bil" alabılen duşuk gelırlıler dövız fıyatlannın fırlaması ve satın alma gucunun yuz- de 40 oranında daralmasıyla bundan da yoksun kaldılar Ust gelır duzeyındekılere hı- tap eden luks otomobil satış- lannda ıse buyuk oranlarda azalma gorulmedı 1993 yı- lında 441 bın adet otomobil satılırken, bu rakam 1994'te 229 bıne duştu Ithal otomo- bil satışlan oncekı yıla gore 1994 te vuzde 72 oranında kuçulurken, yerlı otomobıl- lerde yuzde 4 l'lık bır azalma oldugu tespıt edıldı 1994 un en çok satılan ıt- hal otomobılt olan Lada'nın. geçen yıl ocak ayında 623 adet olan satışı bu yılın aynı ayında22 yeduştu Lada,bu satış rakamıyla BMW'nın gensındeyeraldı Yıneucuz- luğu nedenıyle yuksek talep gorcn Skoda, 1994 şubatında 1282 adet otomobil sattığı halde, 1995'ın avnı done- mınde satışı 52 adette kaldı Lada'nın Turkıve Dıstrı- butoru Çelık Motor Genel Muduru Metin Ecevit, Lada otomobillere ılgı gosteren kıtlenın memur ve dar gelır- lıler olduğuna dıkkat çekerek bu kesımın ekonomık knz sonra- sında otomobil ala- mayacak duruma gel- dığmı behrttı Ust ge- lır gruplanna hıtap eden otomobil pıyasasında talep azalması gorulmedığı- nı vurgulavan Ecevit,**eko- nomik krizden bu kesim etki- lenmedi" dedı Tofaş Turk Otomotıv vet- kılılen otomobil satışlann- dd buyuk bırduşuş vaşandı- gını ıfadeettıler Ust gelırdu- zey ındekı kışılenn ekonomık knzden etkılenmedıklenm vurguyalan vetkılıler luks olarak nıtelendınlen otomo- bıllenn satışında bu nedenle buvuk bırgenlemegorulme- dığını bıldırdıier Yetkılıler, otomotıv sekto- runun 1995 vılı ıçınde bır mıktar rahatlayacagını kay- dettıler İŞÇİNİN EVRENİNDEN ŞÜKRAN SONER YaşamaDain Işadamı Sakıp Sabancı, İSO Meclisi'nde hükümete çattı: Ben her gün fiıkaralaşıyorııın Ekonomi Servisi- Istan- bu! Sanayı Odası'nın (İSO) aylık olağan meclıs toplantı- sı hareketlı geçtı Gumruk bırlıfı anlaşmasının deger- lendırıldığı toplantıda bır ko- nuşma yapan ışadamı Sakıp Sabancı hukumete çatarak uygulanan ekonomı polıtıka- lan eleştırırken, toplantıya konuk konuşmacı olarak ka- tılan Dıs Tıcaret Musteşan Nejat Eren. gumruk bırlıgı anlaşmasının nımetlennden bahsettı İSO Başkanı Hüsa- mettin Kavi de, Turkıye'nın etnık ve ınanç farklılıklarından kay- naklanan sorunlan bıran once çozme- sı gerektığı mesajını verdı Istanbul Sanay ı Odası mart ay ı mec- lıs toplantısında Turkıye AB ortaklık IConsey toplantısını sonuçlan ve gum- ruk bırlığı surecının Turk ekonomısı- ne ve sanay ııne etkılen tartışıldı Top- lantıda yaptığı konuşmada hukumetı eleştırerek. ınsanlan ışsız ve aç bırakan polıtıkalann başansından soz edıle- meyecegını belırten Sabancı, ''Benher gun fukaralaşıvorum. Herkes fakirie- şi\or. ulke fakirleşi>or r 'dedı Turkı- ye nınnufusunun heryıl 1 mılyon art- tığını belırten Sabancı şöyle konuştu "Bir vanda insanlar oturdugu >er- Sabancı'dan: "Bır yanda insanlar parasmı yüzde 120'lere varan faızlerle değerlendırme şansına sahıp. dığer yanda insanlar yatınm ve üretım yapmaya kalktığmda bankadan kredıye yıizde 150 faızle kullanma durumunda. Olacak ış değıl Faızler bızı yakıyor, dengelen bozuyor " den parasını vergisiz dertsiz, yıllık yûz- de 120'lerevaran faizieriedeğeriendir- me şansına sahip, diğer yanda insanlar yaünm ve ürctim yapmaya kalktığın- da bankadan krediye yuzde 150 faizle kullanma durumunda. Oiacak iş de- giL Faizler bizi yakıyor, dengelen bozu- yor." Dış Tıcaret Musteşan Najat Eren Turkıye'nın gumruk bırlığı ıle 2000'lı yıllar ıtıbarıyle 800 mılyonluk tuketı- cısı olan \kdenız ve Av rupa serbest tı- caret bolgesı ıçınde yer alacağını söy- ledı Eren, Avrupa Bırlığf nın koşullan- nın ağırlaştıgını Turkıye'nın de mev- zuat uyumunu bır an once gerçekleş- tırmek zorunda olduğunu bıldırdı Eren, Turkıye AB ortaklık konseyı anlaşmasının sonuç- lan ve Turkıye "nın yapması gereken duzenlemeler hak- kında bılgı verdı Toplu Ko- nut Fonu'nun 1996 yılında kaldınlması gerektığını be- lırten Eren, Turkıye'nın gumruk bırlığı kapsamında- kı yükumluluklennm GATT kapsamındakı yükumlüluk- lenyle aynı olduğunu anlat- tı Eren. " GATT yükümlü- Ifiklerinin önemli bölümfinii yerine getirmiş olacağız. G \TT ve AB anlaşmasına uvgun patent yasası geri- kiyor. Onumuzdeki hafta ABD'ye ya- pılacak ayarrttc bu goruşulecek" de- dı İSO Başkanı Husamettın Kavı de, Turkıye'nın yıllardır kılıtlı kapılar ar- dında bıraktığı etnık ve ınanç farklılık- lan konulannda demokrası olanaklan ıçınde çozum üretmesı gerektığını söyledı Kavı Türk sanaynnın gumrük bırlı- ğınde ayakta kalacağını, ancak rekabet gucunun artınlmasının zorunlu oldu- ğunu bıldırerek odanın sanayının so- runlannı çozmek ıçın bır bınm oluş- turacağını kaydettı Aktaş'm durumu hukuka uyduruluyor • Bakanlar Kurulu, 1989'da İstanbul'un Anadolu yakasında "elektnk dağıtımı ıle görevlı şırket" statusu tanıdıgı Aktaş Elektnk'e bu bolgedekı Turkıye Elektnk Dağıtım AŞ'ye (TEDAŞ) aıt dağıtım tesıslennın ışletme haklannın venlmesını kararlaştırdı ANKARA (ANKA) - TEK'le yaptığı " İşletme Hakkı Devir SözleşmesT Danıştay tarafindan ıptal edılen Aktaş Elektnk'ın durumu hukuka uyduruluyor Bakanlar Kurulu, 1989 yılında lstanbul'un Anadolu yakasında "elektrik dağıtım ile görevli şirket" statusu tanıdıgı Aktaş Elektnk'e bu bolgedekı Turkıye Elektnk Dağıtım AŞ'ye (TEDAŞ) aıt dağıtım tesıslennın ışletme haklannın venlmesını kararlaş.tırdı Enerjı Bakanlığı'nın talebı uzenne alınan Bakanlar Kurulu karan, Resmı Gazete'de yay ımlandı Aktaş Elektnk'e 1989 yılında bu bolgede y ıne Bakanlar Kurulu karanyla elektnk dağıtımıyla gorev lı şırket statusu tanınmıştı Ancak, açılan bır da\a uzenne Danıştay, TEK'ın Aktaş'la ırnzaladığı, -İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi"nı ıptal etmıştı Danıştay karan uygulanmadığı ıçın bır hukukı boşluk doğmuştu Aynca TEK ıle Aktaş arasında da ozellıkle bölgede yapılan yatınmlarla ılgılı olarak sorunlar çıkmıştı Yureğımız ağzımızda Gazıosmanpaşa kanlı olaylan- nı, Kuzey Irak asken harekâtını ızlerken, yaşama daır, bugunu ve geleceğımızı etkıleyen pek çok onemlı ge- lışmeyı atlıyoruz Daha doğrusu olup bttene, onemlen- ne gore gereken ılgıyı gosteremıyoruz Hukumetın hangı koşullarda oluşturulmakta olduğu hemen hemen ılgımızı hıç çekmıyor Anayasa ve en can alıcı yasa degışıklıklen çalışmalannın, uzerlennde yapı- lan son pazarlıklann, bızımle, yaşamımızın, geleceğımı- zın bıçımlenmesı ıle bır bağlanüsı yokmuş gıbı davranı- yoruz DYP'nın ANAP'la ya da bır başka sağ partıyle ko- alısyon yapmasında gorulen guçlukler, DYP ıçın Gum- ruk Bırlığı takvımının ışletılmesının onemlı bır çıkış nok- tası olarak benımsenmesı, DYP kanadını CHP ıle ko- alısyon ortaklığının devamına yonelttı CHP'nın topar- lanmasında tek çare, demokratıkleşmede onemlı adım- ların atılması, Avrupa ıle ılışkılen yumuşatma anlamın- da artık DYP ıçın de gereklı Hukumet yenılenırken anayasadan başlayarak, ya- şamsal yasalarda demokratıkleşme, koalısyon ortakla- nnın yenıden buluşma noktası oldu Yıllardır ertelenen 12 Eytul yasaklı duzenınden annma, demokratıkleşme- de hızlı, ılerı adımlann atılması ıçın ortada hıçbır engel gorulmuyor Gelın gorun kı puruzsuz gorunen çalışma- lar hıç de ıç açıcı bır yolda ılerlemıyor Anayasa değışıklıklennde, ıkı partının yetkılılennın bır- çok maddede anlaştıktan sonra sendıkal haklar bo- lumunde tıkandıklan haberlerı gelıyor Ne yazık kı DYP kanadının ılgılı uzmanlık komısyonlanndakı temsılcılen, ANAP ve dığer sağ partılerın sozculen ıle de ıttıfaka gı- rerek, demokratıkleşmeden çark etmenın yollannı arı- yor Sağ cephe, çağdaş olçulerde sendıkal haklann ış- çıler ve memurlara tanınmasını ıçlenne sındıremıyor Uluslararası Çalışma Orgutu sozleşmelerınde yer alan, sendıkal hak ve ozgurluklenn tanınmamasının ya- ratacağı sorunlar bır kez daha gozardı edılmeye çalışı- lıyor Avrupa sendıkacılık hareketının bu konudakı du- yarlılığı, AB uzenndekı etkınlıklen, guçlerı atlanıyor Çalışma Bakanlığı'nın Avrupa olçulerınde değıl, an- cak en asgarı ILO sozleşmelen olçulerınde sendıkal haklara ılışkın hazırladığı anayasa ve bağlantılı yasa de- gışıklıklen taslaklanna, DYP ve dığer sağ partılerden kesın karşı çıkışlar suruyor Bu arada akıl mantık kabul etmez bır ış daha yapılıyor Anayasa degışıklıklen çalış- malan yurutulurken, anayasa değışıklığı gundemde de- ğılmış gıbı, sadece 2821 sayılı Sendıkalar Yasası ıçın ha- zırlanmış bır ganp yasa değışıklığı tasansını Meclıs'ten hızla geçırmek uzere çalışma yurutuluyor Bu yıl sendıkalarda genel kurullar yılı, eskı sendıkacı- ların tamamına yakınının tasfıye olmaması, yenıden se- çılebılmeterı ıçın yasa değışıklığı zorunluluğu var Bır de sendıkaları ozelleştırmeye bulaştırmak uzere, bu halıy- le sendıkacılık hareketı ıçın çok nsklı, zararlı sonuçlar ge- tırecek, malvarfıklarının yuzde 40'ına kadan ıle tıcaret yapma hakkının tanınmak ıstenmesı var Anayasa değışıklığı gundemde ıken gerçek sendıkal hak ve ozgurluklere ılışkın butun yasaklar duaırken, boylesı bır yanlış adıma, anayasa değışıklığı olmaksı- zın, kısır bır yasa değışıklığıne CHP ve sendıkacılık ha- reketının karşı duracaklarını ummak ıstıyoruz Bu ara- da, bu karmaşa ıçınde unutulmuş gıbı duran grevler var HAVAŞ ışçılerının grevı nasıl noktalanacağı aslın- da sadece grev haklan ellerınden alınan THY ışçılerını değıl, sırada toplusozleşme ıçın bekleyen 600 bın ka- mu ışçısını çok yakından ılgılendınyor Hukumetın sıfır zam karanndan doneceğını vurgulaması, HAVAŞ grevı kalkmadan HAVAŞ ve THY ışçılen ıçın anlamlı bır soz- leşme ımzalanmadan, hıçbır anlam taşımıyor Boyle olduğu ıçındır kı aslında kılrtlenmış 600 bın ka- mu ışçısının sozleşme sorununu Çanakkale'de topla- nan Turk-lş Başkanlar Kurulu, HAVAŞ ışçılerı ıle mad- dı, somut dayanışma karan aldı Tabn kı alınan kararın anlam taşıması, yaşama geçınlmesı ıle bağlantılı Önu- muzdekı aylar, bu konuya ılışkın tartışmalarla dolu geç- meyegebe Tekstıl ışçılerının Bossa'larbaşta ozelsek- tore aıt ışyertenndekı grevlen ıse, ozel sektor ışyerlenn- de ucret ve sendıkal haklann gıdışınde onemlı bır gos- terge noktası olacak Ozel sektorde sendıkasızlaştır- ma keyfi ışçı çıkarma uygulamalannın surup gıtmesı ıçın bır donum noktası olacak Kafamız, ılgımız, gunluk sıcak, acılı olaylaıia yoğun, yaşama daır, bugunumuzu ve geleceğımızı bıçımleyen bazı çok onemlı olayiar ve gelışmelere gereken dıkka- tı ozenı gosteremıyoruz onemlı bır etkınlığımız olama- dan, btzı yaşamsal olçude ılgılendıren bazı onemlı ışler, olumlu ya da geneflıkle olumsuz kotanlmış oluyor Bıze ış ışten geçtıkten sonra hayıflanması kalıyor GAYRLMENKULÜN AÇIK ARTTIR>U İLANI ALANYA 1. İCRA DAİRESİ'NDEN DosyaNo 1994 250 Satılmasına karar venlen gayrımenkulun cınsı, kıymetı adedı. evsafı Alanya Okurcalar Koyu 22 pafta 599 parselde kayıtlı 6170 m2 mıktarlı 2 3 hisselı taşınmaz, denıze 100 metre mesafede elekt- nk vol \e su ımkânları mevcut olup m2 sı 750 000 TL 'den tamamı 4 627 500 000 TL'sı borçlunun 2 3 hıssesı 3 085 000 000 TL mu- ammen değer uzerınden satılacaktır Sahş şartlan: 1-Satış 23 05 199Sgunusaat II 10'dan 11 20'ye kadar Beledıye Mezat Salonu'nda açık arttırma suretıvle vapılacaktır Bu arttırma- da tahmın edılen kıvmetın vuzde 75'ını ve ruçhanlı alacaklılar var- sa alacakları mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ıle ıhale olunur Bov le bır bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhudu bakı kalmak şartıvla 02 06 1995 gunu 11 10-11 20 de ıkıncı arttır- mava çıkanlacaktır Bu arttırmada da bu mıktar elde edılememışse gaynmenkul en çok arttıranın taahhudu saklı kalmak uzere arttırma ılanında gostenlen muddet sonunda en çok arttırana ıhale edılecek- tır Şu kadar kı arttırma bedelının malın tahmın edılen kıymetının vuzde 40 ını bulması ve satış ıste\enm alacağına ruçhanı olan ala- cakların toplammdan fazla olmasi ve bundan başka, parayaçevırme ve pavlaştırma masraflann^geçmesı lazımdır Boyle tazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebı düşecektır 2- Aıttırmaya ıstırak edeceklenn tahmın edılen kıymetın vüzde 20'sı nispetınde pev akçesı veva bu mıktar kadar mıllı bır bankanın temınat mektubunu vermelerı lazımdır Satış peşın para ıledır alıcı ısiedığınde20gunu geçmemek uzere mehıl venlebılır Tellahyeres- mı ıhale pulu tapu harç ve masraflan alıcıva aıttır Bınkmış vergı- ler satış bedelınden odenır 3- Ipotek sahıbı alacaklılarla dıger ılgılılenn (+) bu gaynmenkul uzenndekı haklannı hususıyle faız ve masrafa daır olan ıddıalannı dayanağı belgeler ıle on beş gun ıçınde daıremıze bıldıtmelen la- zımdır Aksı takdırde haklan tapu sıcılı ıle sabıt olmadıkça paylaş- madan hanç bırakılacaklardır 4- Ihaleye katılıp daha sonra ıhale bedelmı vatırmamak suretıyle ılanm teshıne sebep olan tûm alıcılar ve kefıllerı teklıf ettıklen be- del ıle son ıhale bedelı arasındakı farktan ve dığer zararlardan ve ay- nca temerrut taızınden muteselsılen mesul olacaklardır Ihale farkı ve temerrut faızı aynca hukme hacet kalmaksızın daıremızce tah^ıl olunacak. bu fark, varsa oncelıkle temınat bedelınden aiınacaktır 5- Şartname ılan tarıhınden ıtıbaren herkesın gorebılmesı ıçın daırede açık olup masrafı venldığı takdırde ısteyen alıcıva bır orne- ğı gondenlebılır 6- Satışa ıştırak edenlenn şartname\ı gormuş ve mundereceatını kabul etmış savılacaklan, başkaca bılgı almak ıstevenlenn 1994/250 savılı dosva numarasıvla mudurlugumuze baş\urmalan ılan olunur (+) tlgililer tabınne irtifak hakkı sahiplen de dahiMir. Basın 10267 a ÇAĞDAŞYAYINURI « İlhan Selçuk DÜŞÜHÜYORUM ÖYLEYSE VURUN l20000TL(KDV>an4e) Curnhunyet Kıtop Kukıbu Çag Pazartoma A.Ş TurktxagıCad 39/41 (34334) Cagoloğiu-lstanbul GAYRİMENKULÜN AÇIK ARTTIRMA İLANI ALANYA 1. İCRA DAİRESİ'NDEN DosyaNo 1994 459 Satılmasına karar venlen gaynmenkulun cınsı. kıymetı. adedı, evsafı Alanya Toblak Koyu Kabaklık mevkıı 27pafta, 2208 par- :>el sayılı taşınmaz. tamamı 4600 m2 mıktarlı olup tam hısselıdır Taşınmaz ıçerısınde 1 5 dekarplastıksera mevcut olup taşınma- zm vol ve «u ımkânı mevcuttur Taşınmazın m2 100 000 TL'den toplam 460 000 000 TL ve seranın arza kattığı değer ıle bırlıkte toplam 550 000 000 TL muammen bedel uzennden satılacaktır Sanş şartlan: I- Satış 23 05 1995 gunu saat 11 30 dan 11 40'a kadar Beledıve Mezat Salonu'nda açık arttırma suretıyle vapıla- caktır Bu arttırmada tahmın edılen kıymetın vuzde 7Vını ve ruç- hanlı alacaklılar varsa alacaklan mecmuunu ve satış masraflannı geçmek şartı ıle ıhale olunur Boyle bır bedelle alıcı çıkmazsa en çok arttıranın taahhudu bakı kalmak şartıyla 02 06 1995 gunu 11 30-11 40 ta ıkıncı arttırmav a çıkanlacaktır Bu arttırmada dabu mıktar elde edılememışse gaynmenkul, en çok arttıranın taahhu- du saklı kalmak uzere arttırma ılanında gostenlen muddet sonun- da en çok arttırana ıhale edılecektır Şu kadar kı arttırma bedelı- nın, malın tahmın edılen kıymetının vuzde 40'mı bulması ve satış ısteyenın alacağına ruçhanı olan alacaklann toplamından fazla ol- ması ve bundan başka, parava çevırme ve pa\ laştırma masraflan- nı geçmesı lazımdır Boyle fazla bedelle alıcı çıkmaz>>a satış tale- bı düşecektır 2- <\rttırmaya ıştırak edeceklenn. tahmın edılen kıymetın yuz- de 20 sı nıspetınde pey akçesı veya bu mıktar kadar mıllı bır ban- kanın temınat mektubunu \ermeîen lazımdır Satış peşın para ıle- dır. alıcı ıstedıgınde 20 gunu geçnıemek uzere mehıl venlebılır Tel- lâlıve resmı ıhale pulu. tapu harç ve masraflan alıcıya aıttır Bı- nkmış vergıler satış bedelınden odenır V tpotek sahıbı alacaklılarla dığer ılgılılenn (+) bu gaynmen- kul uzenndekı haklannı hususıyle faız ve masrafa daır olan ıddı- alannı dayanağı belgeler ıle on beş gun ıçınde daıremıze bıldırme- len lazımdır Aksı takdırde haklan tapu sıcılı ıle sabıt olmadıkça paylaşmadan hanç bırakılacaklardır 4- thaieye katılıp daha sonra ıhale bedelını yatırmamak suretıv- le ılanın feshıne sebep olan tûm alıcılar ve kefıllen, teklıf ettıkle- n bedel ıle son ıhale bedelı arasındakı farktan ve dığer zararlardan ve aynca temerrut faızmden muteselsılen mesul olacaklardır fha- le farkı ve temerrut faızı aynca hukme hacet kalmaksızın daıre- mızce tahsıl olunacak bufark varsa oncelıkle temınat bedelınden alınacaktır 5- Şartname. ılan tanhınden ıtıbaren herkesın gorebılmesı ıçın daırede açık olup masrafı venldığı takdırde ısteyen alıcıva bır ör- neğı gonderılebılır 6- Satışa ıştırak edenlenn şartnamevı gormüş ve mundereceatı- nı kabul etmış sayılacakları başkaca bılgı almak ıstevenlenn 1994/459 sayılı dosya numarasıvla mudurlugumuze başvurmalan ılan olunur (+) İJgüiler tabirine irtifak hakkı sahıpleri de dahildir. Basın 10265 FATİH4.SILHHUKUK MAHKEMESİ'NDEN 1995/95 Mahkememızden venlen 28 2 1995 tanh ve 1995 95- 181 esas-karar sayılı ılam ıle. Melekhatun Vlah Bıçkı Sok No 25 D 1 Şehremnı- Fatıh adresınde ıkamet eden Servet Şenguler'e eşı Muazzez Şenguler vası tayın edılmıştır İlan olunur 8 3 1995 ' Basın 12621 KADIKOY2.SULH HUKUK MAHKEMESİ 1992 7 13 vesayet Mandra Cad Eskı Bahtlı So- kak(YenıGulSokak)No 7Fı- kırtepe-Kadıkoy-tstanbul adre- sınde ıkamet eden Hacı Yeşı- lot'un hastalığı nedenı ıle hacır altına alınmasma ve kendısıne Istanbul FıkırtepeGur Sok No 7 Kadıkoy adresınde ıkamet eden eşı Nusret Yeşılot un vası taymıne karar venlmıştır Ilan olunur 13 3 1995 Basın 12683 T.C. İZMİR13. İCRA DAİRESİ DosyaNo 1994'8209 DAVETKÂGlDI 1- Alacaklının adı soyadı Pamukbank Taş 2- Borçlunun adı soyadı Ulku Sağıoğlu 3- Haczın yapılacağı gun 24 08 1994 ve saat lcrave Iflas Kanunu'unn 102 maddesıne tevkıfan yapılan hacız sırasında hazır bulunmadığınızdan ışbu kağıdın teblığı tarıhınden ıtıbaren adı geçen kanunun 103 maddesi gereğınce uç gun ıçınde hacız tutanağını tetkık ve bır dıyeceğınız varsa bıldırmenız ıçın ıc ra daıresıne başvurmanız teblığ olunur (*) (lc tf K 103) (*) Evvelce hacızzedelerleborçlulardahı yenı ıstırak ve ılaveler kendılennebıldırmek uzere 103 ncumaddemucıbıncedavetolunur- lar Basın 12692 ZEYTİNBURNU SULH HUKUK MAHKEMESİ EsasNo 1995 13 vası/Karar No 1995 17 vası Hakım Kadn Murat Onar21866 Katıp Zarmıf Akgunk HUKLMOZET! Davacı Emetı Çuruk tarafından Ayşe Bulut'a vası tayın edılme- sı ıstenılmış, mahkemeee vapılan yargılamalar sonunda Ayşe Bu- lut vesayet altına alınarak kendısıne kızı Emetı Çuruk. mahke- memızın 1995/13 vası esas 1995<17 vası karar savılı ve 153 1995 tanhlı ılamı ıle vası tavın edılmıştır 15 1 199S Basın 12714 T.C ZEYTİNBURNU SULH HUKUK MAHKEMESİ EsasNo 1994/72 vası Karar No 1995/6 vası Hâkım Kadrı Murat Onar 21866 Katıp Nuran Taşkıran HLKUMOZETİ Davacı Emıne Karabulut tarafından Schcr Tılkıoğlu'na vası tavın edılmesı ıstenılmış, mahkememızce yapılan \ argılama sonunda Se- her Tılkıoglu hacır altına alınarak kendısıne Fmıne Karabulut mahkenıcmızm 1994/72 vası esas 1995 6 vası karar sayılı ve 13 2 1995 tanhlı ılamı ıle vası tayın edılmıştır 13 2 1995 Basın 12668 İLAN T.Ç. ESPİYE ASLİYE HUKUK (İŞ) MAHKEMESİ'NDEN 1994 41 Davacı Bağ-Kur Genel Mudurluğu tarafından davalılar Ahmet Hacımahmutoğlu ve arkadaşları aleyhıneaçılan rucuen tazmınat davasının vapılan açık yargılamasında Davetıye ve dava dılekçesı teblığ edılemeyen C savcılığı ka- nalı ıle tum araştırmalara ragmen açık adresı tespıt olunamayan davalı Ahmet Hacımahmutoğlu'na ılanen teblığıne karar venlmış, Davalı Ahmet Hacımahmutoğlu'nun duruşmanm atılı bulun- duğu 26 04 1995 günu mahkeme salonunda hazır bulunması ve- ya kendısını kanunı bır vekıl ıle temsıl ettırmesı duruşmada ha- zır bulunmadığı takdırde. yargılamanın yokluğunda devam edı- lıp hüküm venleceğı dava dılekçesı ve HUMK'nın 213 ve337 maddelen gereğınce duruşma gûnunu bıldınr dav etıye yenne ka- ım olmak uzere ılanen teblığ olunur Basın 10834 İLAN T.C. GELİBOLU SULH HUKUK HÂKİMLİĞİ'NDEN 1992 452 Esas 1994 642 Karar Davacı Erol Ögel vekılı Av \1 Adnan Lral tarafından davalı- lar Ulunay Gurol ve muştereklen aleyhıne mahkememızde açı- lan ortaklığın gıdenlmesı davasının yapılan duruşması sonunda, Mahkememızın 23'11 1994 tanh ve avnı sayılı karan ıle dava konusu Gelıbolu ılçesı, Bolayırbucagı Karakovamevkıındebu- lunan 3318 parsel sayılı taşınmazın satılarak ortaklığın gıdenl- mesıne karar verılmış olup davalılardan kmaıl Karakus. Fatma Karakuş. Ibrdhıın Zıhnı Vaşar Ragıp Tekın 'loldaş. Nazıfe Sıv- nkaya Fatmj L stun Zelıha Dolak Atıfe Tuncel, \ uksel Tekde- mır, Sabıha Kaya (Kuyumcu), Muammer Ates Kamıl Ahmet Ozuyaman ve Kazım Orbay Kalkan'a adreslerı tespıt edılemedı- ğınden kararın ılanen teblığıne karar verılmış olmakla adı geçen davalılara mahkememızın yukarıda tanh ve savılı karannın teb- lıgı yerine kaım olmak uzere ılan olunur 30/1 1995 Basın 10821
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle