19 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 23 MART 1995 PERŞEMBE HABERLER Cindoruk'u ziyarete katılmadılar Araştırma Komisyonu'na CHP'lilerden boykot ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) - tstanbul'da çok sayıda yurttaşın ölümüyle sonuçlanan olaylan araştır- mak iizere kurulan TBMM Araştırma Komisyonu'nun ziyaretlerini CHP'li üyeler boykot etti. TBMM Başka- nı Hüsamettin Cindoruk a yapılan ziyarete katılmayan Ankara Milletvekili Sal- man Kaya, görüşmelerde protokol uyarınca gerekli olan konuşmalann yapıldı- ğını. ancak konunun özüne ilişkin görüş bildirilmedıği- ni söyledi. Komisyonun, 4 gün sü- reyle tstanbul'da yaptığı araştırmalardan sonra "şim- dilik" kaydıyla Ankara"ya döndüğünü belirten DYP Genel Başkan Yardımcısı tsmail Köse. Cindoruk'a bir ön bitgrverecekterini söy- ledi. lsmail Köse. bir gazete- cinin "Cindoruk'a yapûğı- nız bu zi\aret sırasında CHP'li komisyon üyelerinin katılmadıkları görülüyor. Bunun nedeni nedir? Size bilgi verdiler mi?" şeklinde- ki sorusu üzerine. "Kötü bir niyet yok. Arkadaşları- mızın mazeretleri var" de- di. Köse, çalışmaların ne zaman biteceği ve raporun ne zaman tamamlanacağı yolundaki bir soruya karşı- îık da "Teknik nedenlerden dolayı çauşmalar hemen ta- mamlanamıyur. Sadece 30 saatlik görüşme kasetleri var. Eğer, biz bu raporu 10- 15 gün içinde tamamlayabi- lirsek bu başan olacak" de- di. Cumhuriyet'in 'Özer Çiller gölgesi' haberi TBMM'de tartışma yarattı Ozer Çiller istenmeyen adam riyet Bürosu) - Başba- kan Tansu Çiller'in eşi Özer Uçuran Çiller'in TBMM çalışmalanna müdahalesiyle ilgili ha- ber, TBMM'de tartışma yarattı. ANAP Artvin_ Milletvekili Süleyman Hatinoğlu. Özer Çiller'in çalışmalanna müdahalesine "taham- mül edemeyeceklerini" belirterek "Devleti Özer Çiller'den kim kurtara- cak'* diye sordu. Hatinoğlu'nu yanıt- lamak üzere kürsüye gelen Devlet Bakanı Necmettin Cevheri, savlara değinmekten kaçınarak ANAP'a yüklendi ve "İktidardan çok muhale- fette eriyen kendi partisini kurtarma- sını dilerim" dedi. Cumhuriyet'in. Özer Çiller'in va- kıf üniversitelerine ilişkin bir yasa konusunda TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı llyas Aktaş'ı aradığına ilişkin haberi dün TBMM Genel Kurulu'na getirildi. ANAP ANAFTı 3üleymanflatinoglû*nun,^Devteti Özer Çiller'den kim kurtaracak?' diye konuşmasına yanıt veren Devlet Bakanı Cevheri, "Iktidardan çok muhalefette eriyen kendi partisini kurtarsm" diye konuştu. Artvin Milletvekili Süleyman Hati- noğlu gündem dışı söz alarak, Özer Çiller'in TBMM çalışmalanna kanş- masına tahammül edemeyeceklerini söyledi. Hatinoğlut "Veysel Atasoy'u görevden alarak, Ozer Çiller'in iste- diklerini yerine getirecek kukla bir bakan anyorsunuz. Sosyal demokrat- lara sesleniyorum, "Merkez Banka- sı'nı Özer Çillertien kurtardık' diyor- sunuz. Devleti Özer Çiller'den kim kurtaracak? Elbette ANAP kurtara- cak" dedı. Necmettin Cevheri. bazı DYP mil- letvekillerinin "Değmez" sözleri ara- sında savlan yanıtlamak için kürsüye çıktı. Cevheri, ANAP'lılann "kürsü- ye getirecek başka konu bulamadığı- ler ile ilgili savlan yanıt- lamak yerine ANAP'a yükknmeyi yeğledi. Cev- hen konuşurken DYP ve ANAP'hlar arasında kar- şılıklı laf atmalar oldu. Cevheri, "35 bin askerimiz hudut dışı harekât yapıyor. Ülke gümrük btıiiği- ne giri>or. Llke sizin Tanzimat Ferma- nı sandığınız gümrük birliğine giriyor. O Tanzimat Fermanı'ruıu Türkiye'nin hukuk devietine geçişi için son derece tarihi bir olay olduğunu idrak etmek- ten dahi mahnımsunuz" dedi. RP'lilerden protesto sesleri gelme- ye başlavınca Cevheri sözlerini, "De- mokrasiye tahammül edememeniz, demokrasinin içinden değil, demokra- sinin dışından geldiğinizi gösteriyor. Sayın Hatinoğlu'nun ülkeyi kurtar- mâktan çok, yüzde 100 enflasyon olan bir ülkede iktidardan çok, muhalefette eriyen kendi partisini kurtarmasını dilerim" dive noktaladı. POLÎS ALARMA GEÇTİ Hollanda da 'Kara Ses' paniği METÎN DALMAN AMSTERDAM - Cemalettin Kaplan denetiminde Hollanda'da faaliyetlerde bulunduğu bildirilen Vahdet Vakfı tara- fından düzenlenen protesto gösterileri so- nucu şeriatçı terörle tanışan Hollandalı resmi makamlar 'Kara Ses' paniğini yaşı- yorlar. Geçen hafta sonu Hollanda'nın Den Haag kentindeki Israil Büyükelçiliği önünde, ellerinde Humeyni'nin posterle- riyle gösteri yapan 500 kadar Türk şeriat- çı ve bu gelişmenin arkasındaki güç ola- rak belirtilen Cemalettin Kaplan'a duyu- lan tepkinin büyüdüğü bildiriliyor. Türk şeriatçılann Hollanda'yı yeni merkez ola- rak seçmeleri üzerine polis ve istihbarat birimlerinin alarm konumuna getirildiği öğrenildi. Hollanda'daki Yahudi topluluğunun üst kurumu olan CIDI örgütü müdürü Ronnie NaftaneL, yaptığı açıklamada Türk şeriat- çılarının yarattığı huzursuzluğu, "Allah adına şeriat terörü provas" olarak değer- lendirdi. Hollanda makamları, etkin önlemler alabilmek amacıyla parlamentonun özel ^otururn yapacağını açıkladılar. Cemajettjn Kaplan'ın Almanya'mn Köln kentinden aynlmasının yasaklanmış olmasına karşın 'Kara Ses'in sık sık Hollanda'ya geldiği ve örgütiinü güçlendirmeye çahştığı öğre- nildi. Hollanda'daki Türk şeriatçılannın Ce- malettin Kaplan denetimindeki Vahdet Vakfı etrafından örgütlendikleri öğrenildi. 8 Ekim 1987 tarihinden bu yana Van Mi- erisstraat 19, 2526 NM S-Gravenhage ad- resinde tescilli olan Vahdet Vakfı'nın ülke çapında kendisine ait birçok demek, cami ve Kuran kursu sahibi olduğu belirtiliyor. Hollanda makamlanndan alınan bilgiîere göre Vahdet Vakfı'nın kâğıt üzerindeki başkanı olarak Nizamettin Topuz'un adı geçiyor. Cemalettin Kaplan'ın Hollan- da'daki örgütü konumundaki Vahdet Vak- fı'nın diğer yöneticileri arasında Musa Bingöi, Reşit Özdemir, tsmail Cünay, Ka- sım İnce, Selam Bıldırcın, Rıfat YİImaz, Erdal Entsiz, Masuk Gürses, Abdullah Özdemir ve Enver Çelik'in adlannın da geçtiği bildiriliyor. Yunus Nadi Armağanı Yarışması, 1946'da kuruldu; biri geçmişe, biri geleceğe dönük anlamı, gazetemizin kurucusu Yunus Nadi 'ye saygı ve se\'giden kaynaklanıyor. Yalnız Cum- huriyet gazetesinin değil, Türkiye Cumhuriyeti 'nin kurulu- şunda büyük emeği bulunan Yunus Nadi 'nin anısını her yıl tazelemek bizim için bir görev. Devrimci ve demokrat Cum- huriyet 'in Ulusal Bağımsızhk Savaşımızla ve Türkiye Cum- huriyeti 'yle zamandaş ve eşanlamlı bir kuruluş tarihçesi var. Yunus Nadi, gazetemizin temel taşlannı bu doğrultuda koydu. Yunus Nadi 'nin ölüm yıldönümünü geçmişe dönük bir acı olarak değil, geleceğe yönelik bir kültür olayına dönüştür- mek amacıyla buyarışma düzenlendi. Yarışmanın ilk düzenlendiği yıllarda Türkiye de sanat alanında hiçbir özel ödül yoktu; tekparti dönemiydi ve yalnız CHP'nin koyduğu bir şiir ödülü vardı. Aynı dönemde bütün dünyada sanat, bilim ve edebiyat ödülleri ün yapmışlardı. îs- veç J te Nobel, ABD'de Pulitzer, Sovyetlerde Lenin, Fransa da Goncourt ödülle- rinin sonuçları Türkiye de de izleniyordu; ama ülkemiz bu alanda da geç kalmış- tı. Cumhuriyet gazetesi bu öncülüğü üstlendi, Jarksekizyıl önce düzenlenen Yu- nus Nadi Armağanı 'yla sanat ve kültür yaşamımızda bir yarışma coşkusu olus- turdu. Daha sonraki yıllarda Türkiye de de yarışmaların ve ödüllerin sayısı ço- ğaldı, yirmiyi aştı. Bugün belki ödül enjlasyonundan söz açılabilir; eleştirel bir yaklaşımla sakıncaları gündeme getirilebilir, ama yine de kültür, bilim ve sanat konularında yapılan yatırımların çok yararlı olduğu rahatlıkla söylenebilir. Za- manla ödüller arasında ayrımlar ortaya çıkar; bir yarışma kurumsallaştıkça, amacı, nitelikleri, karakteribelirginleşir. •• -^ ~ y-~ Bu arada kimi holdinglerin kendi amaçlarınâ yöheîikyarışmalar düzenlemeleri ÖYKÜ Ödüle 1 Nisan 1994 ile 31 Mart 1995 tarihleri arasında yayımlanmış bir kitap ya da yayına hazır bir 'kitap dosyası'yla aday olunabilir. Yayımlanmamış yapıtlann, beyaz dosya kâğıdına makine ya- zısı ile çift aralıklı yazılmış olması gereklidir. Adaylar yapıtlannı altı adet olarak gönderecekler- dir. Ödül bir yapıta verilir. Seçici Kurul, ödülü, kitap ve kitap dosyası arasında paylaştırabilir. Seçici Kurul: Mehmet Başaran, Vedat Günyol, Tarık Dursun K., Sami Karaören, Zeyyat Selimoğlu. R 0 M A N Ödüle 1 Nisan 1994 ile 31 Mart 1995 tarihleri arasında yayımlanmış bir kitap ya da yayına hazır bir 'kitap dosyası'yla aday olunabilir. Yayımlanmamış yapıtlann, beyaz dosya kâğıdına makine ya- zısıyla çift aralıklı yazılmış olması gereklidir. Adaylar yapıtlannı altı adet olarak göndereceklerdir. Ödül bir yapıta verilir. Seçici Kurul, ödülü, kitap ve kitap dosyası arasında paylaştırabilir. Seçici Kurul: Talip Apaydın, Ahmet Cemal, Konur Ertop, Muzaffer Uyguner, Pmf.Dr. Tahsin Yücel. Ş İ İ R Ödüle 1 Nisan 1994 ile 31 Mart 1995 tarihleri arasında yayımlanmış bir kitap ya da yayına hazır bir kitap dosyası ile aday olunabilir. Yayımlanmamış yapıtlann beyaz dosya kâğıdına makine ya- zısı ile çift aralıklı yazılmış olması gereklidir. Adaylar yapıtlannı altı adet olarak gönderecekler- dir. Ödül bir yapıta verilir. Seçici Kurul ödülü kitap ve kitap dosyası arasında paylaştırabilir. Seçici Kurul: Necati Cumah, Prof. Dr.Cevat Çapan, Doğan Hızlan, Şükran Kurdakul, Hilmi Yavuz. A F İ Ş Konusu 'Hoşgörü' olan afişler 50x70 cm ya da 70x100 cm kâğıda, ofset baskı tekniğiyle basıla- caktır. Afişin yüzeyinde 'Uluslararası Hoşgörü Yılı 1995' ibaresi kullanılacaktır. îstenirse UNES- CO amblemi ve Cumhuriyet logosu 10 cm'yi geçmemek üzere kullanılabilir. Yapıtlar 50x70 cm boyutunda hazırlanacak; ofset baskı tekniğiyle ve ekstra renk dahil, en fazla beş renk olacaktır. An- latım tekniği ve malzeme kullammı serbesttir. Adaylann önerisi, fotoğraf ya da üç boyutlu çalış- malar gerektiriyorsa, 50x70 cm boyutunda bitmiş bir siyah-beyaz trase verilecek; aynca 6x6'dan küçük olmamak koşuluyla bir saydam öneriye eklenecektir. Çalışmalar, aynca mukavva gibi her- hangi kalın bir zemine yapıştırılmamalıdır. Afiş, açık alanda yan yana ve alt alta, kapah yerde ise tek olarak kullanılacaktır. Yapıtlarda, Seçici Kurul, seçilen yapıtlann sanatçılanndan yapıt üzerin- de gerekli gördüğü değişikliği isterse, bu değişiklik için aynca ücret ödenmez. Ödüle en çok 3 ya- pıtla aday olunabilir. Adaylar ilişikteki katılma belgesini doldurup, yapıtlann arka sağ üst köşesi- ne yapıştıracaklardır. Ödüle yapıtlannı verenler yukanda belirtilen koşullan okumuş ve kabul et- miş sayılırlar. Bu ödül, Grafikerler Meslek Kuruluşu-Grafik Yanşmalan YÖnetmeliği'neuygun bi- çimde düzenlenmiştir. Seçici Kurul: Yurdaer Altıntaş, Metin Deniz, Mengü Ertel, Sadık Kammustafa, Tan Oral. F O T O Ğ R A F Ödüle, en çok 5 adet dia pozitif ile aday olunabilir. Gönderilecek dialar 35 mm'lik ölçüde olup, 3 mm'lik çerçeve içine yerleştirilmelidir. Dialara doğru bakıldığında sol alt köşesinden işaretli olma- lıdır. Dialann arka yüzünde ise katılımcının adı, soyadı, adresi ve sıra numarası bulunmahdır. Söz konusu dialann daha önce başka yerde yayımlanmamış ve sergilenmemiş olması gerekmektedir. Seçici Kurul. Özgen Acar, Ergun Çağatay, Gültekin Çizgen, Şakir Eczacıbaşı, Ara Güler, Paul McMillen. YUNUS NADİ ODULLERI 1995 ve ödüller dağıtmaları da bu alanda kaçınılmaz çoğulculuğu yansıtıyor. Kimi bankalann, şirketlerin, ticari tekellerin rek- lam amacıyla düzenledikleri yarışmaların ödülleri, parasal açıdan ne kadar büyük olursa olsun; özü, maddi çerçevenin dışındaki anlamında odaklaşıyor. Yunus Nadi Armağanı Yanşması, kırk yılı aşhn bir süre- de düzenli olarak gerçekleştirildi, kültür ve sanat hayatımıza amaçlanan kathları yaptı ve etkilerini duyurdu. Daha önce bir dalda yapılan yarışmamızın kapsamı 1990 yılından itiba- ren genişleûldi ve Yunus Nadi Ödülleri adıyla sürmeye baş- ladı. ' ; Ülkemizin kültür ve sanat yaşamı bütün baltalanmalara ve olumsuz yatırımlara karşın sürekli gelişiyor ve yaygınlaşıyor. Fikir ve sanat öz- gürlükleri Türkiye de tam değil; siyasal iktidarların baskılan hâlâ sürüyor ve çağdaş demokratik ortamdan henüz yoksun sayılıyoruz. Buna karşınfikir,sanat, bilim, kültürde çabalar sürüyor. Tarihsel gelişim sürecinde elbette aydınlan- ma *nın önüne hiçbir güç geçemez. Cumhuriyet, çağdaş uygarlığa giden yolun fikir, sanat, kültür, bilim yolu olduğunu kuruluşundan beri savunan bir gazete. Buyoldaki çabalan desteklemek ve özendirmekte Yunus Nadi Ödülleri'nin işle- vi sürecek 1995 Yunus Nadi Ödülleri 'nde konu sınırlaması (Sosyal Bilimler Araştırması ve Afiş dalları dışında) yok ve dört ana başlıkta 8 ödül verilecek. Edebiyat Ana Dalı: Oykü, Roman, Şiir. Görsel Sanatlar Ana Dalı: Afiş, Fotoğraf, Karikatür. S i n e m a : Uzun Metrajlı Film Senaryosu. B i l i m s e l Araştırma: Sosyal BilimlerAraştırması. ,- , ,"' Adaylara başarüar diliyoruz. •- ;n K A R İ K A T Ü R Karikatürler, en az 18x24 en çok 20x30 cm boyutlannda, beyaz kâğıt ya da kartona siyah çini mü- rekkebiyle çizilecektir. Ödüle en az 3 en çok 5 karikatürle aday olunabilir. Gönderilecek karikatür- lerin daha önce başka yerde yayımlanmamış olması gereklidir. • Seçici Kurul: Semih Balcıoğlu, tsmail Gülgeç, Kemal Gökhan Gürses, Turhan Selçuk, Ali Ulvi, Ne har TüMek. U Z U N M E T R A J L I F İ L M S E N A R Y O S U Senaryolar, beyaz daktilo kâğıdına çift aralıklı makine yazısıyla yazılmış olmalıdır. Yapıtlar özgün olmalı ve klasik senaryo tekniğine asgari düzeyde uymalıdır. Senaryonun yanı sıra konuyu özetle- yen, en çok üç sayfalık bir 'sinopsis'in de eklenmesi gerekmektedir. Ödüle sadece bir yapıtla aday olunabilir. Gönderilecek senaryolar 6 nüsha olarak hazırlanmalıdır. Ortak çalışmalar da katılabilir. Seçici Kurul: TarıkAkan, MacitKoper, Zeki Ökten, Ziya Öztan, Memduh Ün, Onat Kutiar. S O S Y A L B İ L İ M L E R A R A Ş T I R M A S I Ödülün konusu 'Laiklik'tir. Ödüle 1 Nisan 1994 ile 31 Mart 1995 tarihleri arasında yayımlanmış bilimsel araştırmalarla, yayıma hazırlanmış ve en az 25 sayfa olarak beyaz dosya kâğıdına çift ara- lıklı makine yazısı ile yazılmış bilimsel araştırmalar katılabilir. Adaylar yapıtlannı yedi adet ola- rak göndereceklerdir. Ödül bir yapıta verilir. Seçici Kurul ödülü kitap ve kitap dosyası arasında paylaştırabilir. Seçici Kurul: Prof. Dr. Bedia Akarsu, Prof. Dr. Toktamış Ateş, Prof. Dr. Aydın Aybay, Prof. Dr. Tan Berksoy, Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı, Prof. Dr. Izzettin Önder, Prof. Dr. Erdoğan Teziç. H E R D A L İ Ç İ N G E Ç E R L İ G E N E L K O Ş U L L A R Ödüller, her dalda amatör-profesyonel herkese açıktır. (Cumhuriyet mensuplan hiçbir dalda ödü- le aday olamazlar.) Adaylar gerçek ad ve adreslerini ve telefon numaralannı belirtmek zorundadır. Ancak adaylar ad ve adreslerinin saklı tutulmasını isteyebilirler. Yürürlükteki yasalara aykın ve sa- kıncalı görülen ve ödül koşullanna uymayan yapıtlan yanşma dışında tutmak zorundayız. Adaylann yapıtlanyla birlikte adlannı ve soyadlannı arkasına yazacaklan iki fotoğrananm, açık adreslerini ve yaşamöykülerini 5 Nisan 1995 Çarşamba günü akşamına kadar 'Cumhuriyet Gaze- tesi, Yunus Nadi Ödülleri, Cağaloğlu 34334 Istanbul' adresine elden teslim etmeleri ya da iadeli taahhütlü olarak postayla göndermeleri gerekmektedir.Özel olarak paketlenmesi gereken (afiş, fo- toğraf, karikatür) yapıtlann postadan zarar görmesinden kurumumuz sorumlu tutulamaz. Yayımlanmış yapıtlann daha önce herhangi bir ödül almamış olması gerekmektedir. Zarfın ya da paketin üzerine hangi dal ile ilgili olduğunun (Şiir, Fotoğraf, Öykü vb) yazılması zorunludur. Ödül dallannda (Sosyal Bilimler Araştırması ve Afiş dallan hariç) konu sınırlaması yoktur. Fotoğ- raf, afiş, karikatür dışında kalan yapıtlar hiçbir şekilde iade edilmez. İade edilecek yapıtlann 31 Temmuz 1995 tarihine kadar alınması zorunlu- dur. Aksi takdirde hiçbir hak iddia edilemez. Ödül alan ya da herhangi bir şekilde tasniften geçirilen yapıtlar, genel yayın ilkelerimiz doğ- rultusunda gazetemizde yayımlanabilir. Ödül sonuçlan 29 Haziran 1995 günü açıklanacaktır. Ö D Ü L Her dal için: 10.000.000 TL. K A T I L M A B E L G E S İ ADIM, SOYADIM: ADRESÎM: TELEFONUM: KATILDIĞIM DAL:
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle