20 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
> MART 1995 PERŞEMBE • • • • CUMHURİYET SAYFA HABERLERİN DEVAMI 19 PENCERE • Baştarafı 2. Sayfada Aradan bif ftafta şeçmedenr ^u-kez ^ i e ^ F y lahlı Kuvvetleri 35 bin kişiyi kapsayan bir harekâtla Kuzey Irak'a giriyor; olay dünyanın gündeminde ilk sıralan tutu- yor. Ne olacak?.. "Türkiye Kuzey Irak'ta kalıcı mı" sorusu dış çevrelerde tartışılmaya başlanıyor. Her iki olayın kökeni çağdışıdır Biri mezhep çatışması, öteki etnik kavga... Etnik kavga bizi sınır ötesinde askeri hanekâta zortayan bir içerik kazanmış... Ancak siyasal yaşamda, yaşanan olaylarla orantılı bir ciddiyet yok!.. Partiler ufalanmış, sağ sağla, sol solla kav- galı!.. Şeriatçılık almış başını gidiyor, hükümet pazarlıklan sürüyor, Bakanlar Kurulu bile belli belirsiz... • DSP Genel Başkanı Ecevit'in konuya yaklaşımı çok il- ginç boyutlar taşıyor. Sayın Ecevit diyor ki: "Irak yönetimınin gönüllü onayı alınmak koşuluyla Ku- zey Irak'taki otorite boşluğu bolgesıni Türkiye geçici o/a- rak kendi sorumluluğu içine almalıdır" Kıbns'tan sonra Milli Misak sınırları dışında ikinci "so- rumluluk alanı" anlamına gelen bu kararı verirken en önemli soru şudur: Türkiye bölgede otoriteyi sağlayabilecek midir? Yoksa bir batağa mı çekilecektir?.. ABD ne düşünüyor?.. Bağdat, Kuzey Irak'a egemen değil. Bölge terör ve sa- vaş bataklığına dönüşmüş. Körfez Savaşı döneminde karşı durduğumuz tuzağa bu kez kendi kendimize düş- rneyelim?.. Işin kötüsü, Ankara'da olayları enine boyuna düşünüp tartacak ve geçmişinı gelecegini hesaplayacak bir hükü- metin yokluğudur. CHP'nin iç yapısındakı sorunları, ko- alisyonun topal ayağını oluşturuyor. Başbakan Çiller'i gü- düleyen hırslann nitetiği ise artık aşikâr... • Dönüp dolaşıp aynı yere geiiyoruz: 1) Başbakan'ın kişi- liği biliniyor. 2) Koalisyon hükümeti kendi içinde pazarlık- larla uğraşıyor. 3) Meclıs bütünlüğü diye bir kavram unu- tulmuş gibidir. 4) Bölük pörçük partiienn, olayları geniş açılı bir yaklaşımla tartmalan olanaksız... Geriye ordu kalıyor. Ordu böyle bir harekâtı gerekli gördüğünden, sonucu serinkanlılıkla beklemek durumundayız. Ancak 60 milyonluk bir ülkede var olan güçleri dağıtıp bölen, parçalayıp ufalayan siyasal karmaşada, Türki- ye'nin ' M I Misak' sınırlan ötesıne çekilmesi ilginçtir? As- ker mantığıyla sivil mantığı her zaman bir olamaz. Devlet kimi zaman asker mantığını öne çıkarmak zoaında kala- bilir. Bu bir karardır. Ancak askeri gereklerin ağır bastığt konuları daha geniş ufuklu bir süzgeçten geçirebilecek devlet yönetiminin eksikliği bugün açık seçik göze çarpı- yor. + Amerika. Saddam'ı devirmek amacını güderek Güney- doğu'dakı Çekiç Güç'le destektenen bir planı uyguladı; Kuzey Irak'ta Bağdat'tan bağımsız bir bölge ve bir devlet çekirdegi oluşturuldu; bu 'o/duö/tt/'nin arkasından Türkiye bataklık bölgeye doğru itiliyor veya çekiliyor. "Türkiye, Kuzey Irak'ta kalıcı mı" sorusu irdelenirken yalnız bugünü değil, yarını da düşünmekte yarar var!.. Kuzey Irak'a gırmek kolay; ama, kalırsak çekilmek koiay olacak mıdır?.. POUTIKADA SORUNLAR ERGUN BALCI I Baştarafı 11. Sayfada Harekâtın seyri konusunda ise hükümetle Genelkurmay Başkanlığı'nın açıklamalan arasında çelişki olduğu dikkati çekiyor. Milli Savunma Bakanı Mehmet Gölhan önceki gün yaptığı açıklamada ilk 2 günde 200 dolayında PKK'li- nin öldürüldüğünü bildirirken Genelkurmay'ın açıklamasın- da 24 PKK'linin cesedinin bulunduğu belirtildi. Operasyonun sürpriz saldın olduğu ve PKK'nin gafıl av- landığı yolundaki açıklamalar da yabancı ajanslann verdiği haberlerie pek uyuşmuyor. Reuter, önceki gün geçtiği bir haberde PKK'nin harekâtın yapılacağını önceden tahmin ederek kamplan terk ettiğini ileri sürüyordu. Ajans, Anka- ra'da adının açıklanmasını istemeyen bir Batılı diplomatm şöyle dediğini bildıriyordu: "Türkler günlerdir Irak sınınna yığınak yapıyortardı. Bir harekâta hazırlandıklan anlaşılıyor- du. Bizim gözümüzden kaçmayan bu gelişmenin PKK'nin gözünden kaçmış olması düşünülemez." Eğer PKK, gerçekten kamplan önceden boşaltmışsa ve harekâtta örgüt militanlarının büyük bölümü imha edile- mezse o zaman Türk ordusunun kısa süre içinde geri çe- kilmesi bekleoemez. Zaten hükümetin açıklamalanndan da biriiklerin Kuzey Irak'ta bir süre kalacaklan anlaşılıyor. Sayın Bülent Ecevit, Türkıye'nin Kuzey Irak'ta bir "gü- venlik kuşağı" oluşturmasını öneriyor. Ecevit. Bağdat'a Öa- nıştıktan sonra kurulacak olan bu "güvenlik kuşagV'nın, Irak'ın toprak bütünlüğü tekrar sağlanıncaya kadar devam etmesini istiyor. Soruna salt askeri açıdan bakıldığında Ecevit'in önerisi mantıkltdır. Ecevit'in de belirttiği gibi, geçmişte düzenlenen operasyonlarda Türk ordusu geri döndükten birkaç ay sonra PKK kamplan yeniden kurulmuştur. Ancak siyasal açıdan böyle bir güvenlik kuşağını, Bağ- dat kabul etse bile Batı'ya kabul ettirmek zor olabilir. Tep- kiler giderek sertleşebilir, Türkiye yeni bir suçlama kam- panyasına hedef olabilir. Nitekim BM Mülteciler Yüksek Komisertiği, Türk birtiklerinın Kuzey Irak'ta bazı köylerde arama yaptığını, bazı sivilleri Türkiye'ye götürdüğünü iddia etmeye başladı bile. Ankara'nın bu sıkışık durumda Batı'yı, özellikle Hazar petrollerini nakledecek boru hattı için tercihini Bakü-Cey- han güzergâhı lehine yapan ABD'yi karşısına alması her- halde zor olur. Bu bakımdan Türkiye, sadece askeri alanda değil, diplo- matik alanda da çetin mücadele vermek zorunda kalabilir. OLAYLARIN AKD1NDAKİ GERÇEK • Baştarafı 1. Sayfada kavganın bedelini ödüyorlar. Silahlı Kuvvetlerimizin ha- rekâtı, Kuzey Irak'ta PKK yu- valanna yöneliktir. Ancak bataklık daha ge- niş. Bir de taşeronluk konusu var. Öteden beri, Türkiye'de- ki muhalefet, Ortadoğu'nun evrensel boyutlardaki öne- mini vurgulayarak uyarıyor: Türkiye bölgede Amerika'nın taşeronluğunu üstlenmekten kaçınmalıdır; çünkü kaş ya- payım derken göz çıkarılabi- lir. G Ü N D E M MUSTAFA BALBAY • Baştarafı 1. Sayfada neTeriğibt dagıtmış dururndalar. ~ - Şu aşamada bir sızma yok- tu. Ama nisanda planlıyorlardı. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in Italya Cumhurbaşka- nı Scalfaro onuruna Köşk'te verdiği yemek öncesi sohbet et- tiğimiz Karadayı, operasyonun içerideki halkasının da dikkate alındığını vurguladı. TSK, gücünü, yeteneğini sap- tamtş ve bu çerçevede harekete geçmiş. Karadayı'ya göre, böyle bir operasyonu dünyanın pek az ordusu gerçekleştirebilir. Başbakan'ın operasyona iliş- kin düşüncelerini bir kez de par- tisinin grup toplantısında dinle- dik. Çiller'e göre operasyonun te- mel nedeni, Kuzey Irak'ta ortaya çıkan otorite boşluğu. TSK, böl- geyi temizledikten sonra geri dönecek. Operasyonun siyasi sorumlu- su Çiller ve askeri sorumlusu Karadayı, şu noktamn altını özenle çiziyorlar: - PKK temizlenince Kuzey Irak'tan aynlacağız. Zaman ve- remeyiz. Dün başkent kulislerinde ko- nuşulanlar ise bunlardan larklıy- dı. Milletvekilleri, askerler, bü- rokratlar her kesimde farklı de- ğerlendirmeler vardı. Pek çok ki- şiye ilk bakışta cazip gelen DSP lideri Bülent Ecevit'in, "Irak'ın toprak bütünlüğü sad/anana dek ordu orada kalsın ' değer- lendirmesiydi. Kuzey Irak'a daha önce pek çok kez "sıcak takip" espnsi içinde operasyon yapıldı. Son olarak iki yıl önce yine bu- günküne benzer büyük bir ope- rasyon gerçekleştirildi. O giri- şimler istenen sonucu vermiş ol- saydı, bugünkü, Kıbns'ı gö(gede bırakan bir harekât planlanmaz- dı. Şu an 35 bin askerimizin bu- lunduğu Kuzey Irak'taki duru- mumuz ne olacak? Şimdiden tampon bir bölge kurulması ya da belli bir gücün bölgede tutu- larak "banş gücû" görevini üst- lenmesi tartışmaları var. Planla- Senaryolar DemetL. nan yakın hedef gerçekleşme- den, bu konuda yapılacak bütün yorumlar erken. Dün günlük gelişmelere de kaia yoran eski bir askerle gö- rüştüm, değerlendirmesi kısa ve özdü: - Zamanlama ve planlama çok iyi görünüyor. Uluslararası destek de var. Sadece ABD'nin desteği bile yeterli olabilir. Işimi- zi yapar dönersek tamam. Aklı- mıza; kalmayı, Kerkük'ü Musul'u getirirsek batağa saplanmz. Sözünü ettiğım kişi son bir not daha düştü: - Amerika niçin bu kadar yü- rekten destekliyor, henüz an/a- madım. Çünkü bir şey almadan vermez. Pek çok kişinin kafasına takı- lan da bu. Bir yorum, "ABD, Ku- zey Irak'ta kendi politikalannı yaşama geçiremedi. Barzani /7e Talabani yı bile idare edemedi, birbirlerine düştüler. Bölgedeki düzeni Türkiye'ye sağlatacak" yönünde. ABD'nin polıtikasını hep değişık biçimlerle vurgula- maya çalıştık. Işine gelen ülkeyi kaldırıp dikiyor, gelmeyeni yatı- np.yok ediyor. Ozal'ın Körfez Savaşı sırasın- da, "Hedef Kerkük-Musul" na- raları attığı sonradan birkaç ağızdan doğrulandı. Bugün dev- letin üst noktalarında bu çılgın- lıkta kişilerin olmadığını umuyo- ruz. Kuzey Irak'a 1992 yılında Bağdat'tan çıkmıştım. Yol boyu asker ve milis silahlı güçlerin arasından geçtik. Bizi Kerkük'te karşılayan Türkmenler, birer bar- dak çay içtikten hemen sonra kültür merkezlerine götürdüler. Oynayacaklan yeni oyunun pro- vasını izlettiler. "Eksikliğini çekti- ğiniz bir şey var mı?" sorusuna verdikleri yanrt, " Derman fılaç) yoktur, çocuklar ölirler..." oldu. Kalesiyle, evlerivle tipik bir Türk yerieşim yeri. Kerkük'ten akşam üzeri çıkarken dev petrol baca- larından çıkan alevler ortalığı ay- dınlatıyordu. Kerkük-Musul yolu ise olduk- ça sorunluydu. Gece yolculuk etmek tehlikeliydi. Yol boyunca birkaç kilometre önümüzde bir- kaç kez karşılıklı silah atışıyla karşılaştık. Musul'da biraz daha kanşık bir yapı dikkati çekiyordu. Ken- tin bir yöneticisi arazi paylaşımı- nın hâlâ Osmanlı'dan kalma dü- zenlemelerle yapıldığı ve Os- manlı kayıtlannın geçerli olduğu- nu söytedi. Her iki kentin kaset dünyasını ise Türkiye'den geten kamyon şoförleri beliriiyor. Ferdi Tayfur, Sibel Can, Orhan Gen- cebay ve Emrah iik sıralarda geliyordu. Körfez Savaşı sonra- sında Türkiye'yle bağın büyük ölçüde kesilmesi. bölgede haya- tı yüzde 60 durdurmuştu. Mu- sul'da Türkiye'ye otobüs seferi düzenleyen 4-5 fırma var. Gazi- antep'e, Mardin'e, Diyarbakır'a her gün sefer varmış. Ancak Körfez savaşı bu bağı koparmış. Bölgenin bir diğer gerçeği de, o küçücük coğrafyada neredey- se bütün büyük dinlerden ve onu aşkın farklı etnik yapıdan in- sanın oluşu. Buradan Bağdat'a dönüş öy- kümü daha önce yazmışttm. An- cak, bölgenin gerçeğini ortaya koyması bakımından bir kez da- ha aktarmak istiyorum. Bağ- dat'tan tuttuğumuz taksinin şo- förü Araptı, Kerkük'ten valiliğin yanımıza verdiği görevli Türk- mendi, Musul Valiliği'nin verdiği görevli Süryani idi. Yolculuk bi- raz uzun olunca müzik dinlemek istedik. Şoförümüz Arapça ka- setini koydu. Ama diğerleri de kendi müziğini dinlemek istiyor- du. Sonunda işi sıraya bindirdik. Bir Arapça, bir Kürtçe, bir Türk- men kaseti, bir Süryani kaseti... Mezopotamya'nın bereketli ovası, insan yapısını da etkile- miş. Bu kanşık coğrafyada ulus- lararası hukukun onaylamadığı bir girişim, içinden çıkılması ola- naksız sonuçlar doğuracaktır. Çeldç-örs taktiği • Baştarafı 1. Sayfada n Bakanı Murat Karayalçın. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Kuzey Irak'ta yüriittügü harekâta Bağdat yönetiminin şu ana kadar sessiz kal- masında, Türkiye ve Irak arasında başlatılan yeni dönemin payı bulun- duğunu söyledi. Curahurbaşkanı Süleyman Demi- rd'ğı.de, Ijran'.a olası kaçışlara kar- şı"Currihurbaşkanı Haşimi Rafsan- cani'nin Türkiye'ye güvence verdi- ğini açıklamasma işaret edildi. Irak'ın da, TSK'nin harekâtına şu ana kadar tepki vermemesi, harekâ- ta karşı çıkmadıgı şeklinde yorum- lamyor Taktiğin, "sandviç operas- yonu" anlamına gelmediği. sadece Iran ve Irak'ın, TSK operasyonun- dan kaçan terör örgütü üyelerine ge- çit vermeyerek "duvar" oluştura- caklan kaydedildi. Harekâtın sonuç- lanna göre, Kuzey Irak"ta banşın ku- rulması ve Irak otoritesınin yeniden tesis edilmesine kadar TSK'nin, Türkıye'nin sınırlannın etkin korun- ması çerçevesinde, Kuzey Irak'tabir tampon bölge kurması ya da banşı koruma görevi yapması senaryolan tartışılıyor. Çekiç-örs Askeri uzmanlar, Cumhuriyefe yaptıklan değerlendırmede, ilk kez bölgede çok geniş bir alan üzerinde basjatılan harekât sırastnda, hava in- dvrme birliklerinin terör kamplan- nın hemen dışında konuşlandmldı- ğını, zırhlı biriiklerin de karşı taraf- ta cephe alarak teröristleri sıkıştmp çevreleyerek kaçacak bir boşluk bul- malannın önlendiğini anvmsattılar. TSK harekâtı düzenli bir orduya kar- şı değil de terönstleTe karşı gerçek- leştirilmekle beraber, uygulanan stratejinin "çekiç-örs" savaş taktiği olduğu bildirildi. Türkiye, TSK'nin başlattığı hare- kâta karşı tepkîsizliğini sürdüren Bağdat'ın işbirliği ile teröristlerin güneyden Irak tarafından sıkıştınl- dıklan yolunda gizli bir anlaşma ya- pıldığı iddialannı yalanlıyor. Ancak Irak yönetimine altematif olarak çıkan Irak Ulusal Kongresi (INC) dün yaptığı yazılı açıklama- da, Irak ordusu ile 36. paralel çevre- sinde karşılıklı ufak çaplı çatışmatar olduğuyolunda haberlerverdi. Kay- naklar, Irak'ın, TSK harekâtının kat- kısıyla kendi toprakbütünlüğünü de tehdit eden Kürt gruplannı güney- den sıkıştırma olasılıgının göz ardı edilmemesi gerektiğinin altını çizdi- ler. Bu çerçevede TSK'nin, 40 kilo- metrelik alan içinde PKK kamplan- na karşı sürdürdügü hava destekli harekâtta uygulanan çekiç-örs savaş taktiği. teröristlerin seçilen alan dı- şına çıkmalan hahnde yine çevril- melen'şekHnde üçlü bir çekiç-örs stratejisinı gündeme getirdi. Askeri uzmanlar, TSK harekâtında ikinci bir değişik taktik uygulamasının, 1992 harekâtında izlenenin tersine, Kuzey Irak'taki ana Kürt gruplan ile işbirliği yapılmayarak gerçekleşti- rildiğine dikkat çektiler. Tampon bölge senaryolan TSK harekâtının sonuçlanna gö- re bölgede banşın tesis edilmesine değin Türk ordusunun, ileriye dö- nük sızmalan önleyerek etkin sınır güvenliği içm Kuzey Irak sınırlan içinde bir alanda tampon bölge ku- rabileceği ya da banşı koruma göre- vi üstlenebileceği senaryolan da gündeme geldi. Ancak askeri uzmanlar. gerek böl- ge ülkeleri. gerekse ABD gibi güç- lü devletlerin, Türkiye'nin, ne kadar süre devam edeceği bilinmeyen ha- rekâtın ardından tampon bölge kur- ması ya da banşı koruma görevi yap- masına gösterebilecekleri olumsuz tepkilere dikkat çektiler. TSK'nin Kuzey Irak'ta sürdürdü- gü harekâtın. *adam öldürmekten çok,terörörgütünün yülardır bölge- de oluşturduğu yapılanmayı tama- men ortadan kaldırmaya" yönelik olduğuna dikkat çekildi. Harekâtın başan kazanmasının. Irak'ın parça- lanmışlığına uzun vadede çözüm ge- tirip getirmeyeceği de soru işaretle- ri arasında. Türkiye'de tüm muhale- fete rağmen vazgeçilemeyen Çekiç Güç'ün, harekât ile varlık nedeninin ortadan kalkması olasılığı yakın bir ıhtimal olarak görülmüyor. Üst düzey bir hükümet yetkilisi, müttefıklerin Irak'ın toprak bütün- lüğünün yeniden sağlanmasına izin vermeleri konusunda karamsar bir ifade kullanarak "Ben onlantı tavn- nı pek olumlu görmüyonım. Daha bir süre Irak üzerindeki etkilerini sürdürüp bugünkü (Irak'ın parça- lanmışlığı) konumu muhafaza ede- ABD ile Türkıye'nin Orta- doğu'daki çıkarlan kimi za- man çakışmakta, kimi za- man da çatışmaktadır. Ame- rika'ya körgüdüyle bağımlı bir Türkıye'nin bölgede zor durumlara düşebileceği he- saplanmalıdır. Bütün bunların ötesinde Kuzey Irak harekâtının başa- nsı, PKK sorununu çözmede etkili olacaktır. Gerçi ortada iki eşit kuvvet yoktur; Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı, bir savaş değil, bir temizlik harekâtıdır; ama vur-kaç taktiğini uygulayan terörist- ler, operasyon sırasında çe- kilip saklanarak harekâtın et- kisini azaltabilirler. Bu bakımdan alınacak so- nuçların değerlendirilmesi, operasyonun sonunda ve önümüzdeki günlerde sağ- lıklı biçimde yapılabilir. • • • Bu kız öimedi AHMETŞIK Gazi Mahallesı'nde yaşanan olaylar sırasında, polislerin yerde baygın hal- de yatarken sürükteyip tekmelerle agır yaraladığı genç kızölmedı. Bazı gaze- telerde "müzakereci kız" olarak ad- landınlan ve öldüğü haberleri yazılan 20 yaşındaki Ö.T., olaydan sonra kal- dmldıği hastaneden, arkadaşlan tara- fından gözaltına alınmasm dıye başka bir hastaneye götürüldü. Kurşun yara- sı bulunmayan Ö.T.'nin yüz ve vücu- dunun yediği darbeler sonucu tanın- mayacak hale geldiğı, bu nedenle cer- rahi ve estetik operasyon gördüğü öğ- renildi. Ö.T. ile görüşme isteğimize karşı çıkan annesi. olaylardan sonra gazete ve televızyonlann mağdurlan suçlu gi- bi gösterdiginı ve güven duymadığını belırterek, "Korkumuz polisten değiL ama polislerle işbirliği içindeki bu MHP'liter gelip çocuklanmı öldürür- ler.Tekkorkum bu. Kınmın tekrarga- zetevetelevizyonlara çıkıphedefolma- sını istemKoruın'' sözleriyle kaygısı- m dıle getirdi. Ö.T.'nin ağabeyi M.T. Gazı Mahal- lesf nde pazartesi günüöğle saatlenn- de büyük birkıtleyle yürüyüş yapılma- ya başlandığını anımsatarak "Kızkar- deşimve Ud arkadaşı da evden çüap >1i- rüyiişe katıklı. Karakolun bulunduğu yerin yakınlanna kadar geldik. Çok kalabalıktı, daha sonra kardesimigör- medim. Taşh sopaü saldınlarla gecen birkaç saatten sonra çevik kuv'vet po- lisleri havaya ateş etmeye başlamtştı. Bu sırada, gazetenizdeateşederkenfo- toğrafi yer alan kottakımu shil polisin de bulunduğu birgrup polis. çevikkuv- vetin arkasından çıkarak hedef göze- tip ateşetmeye başladı. Bunun üzerine bütün polisler halkın üzerine ateş aç- ö" dedı. Yaylım ateşi sırasında çok sayıda ki- şinin vurulduğunu söyleyen M.T., po- lislere ölü ve yaralılan aldıktan sonra geri çekileceklenni, polislerin de ızin verdıklerini söylemesi üzenne yerde yatan ınsanlara yardım ettiğım belir- cekkr $bi geliyor bana*değerlendir- mesini yaptı. Kimi yetkililer. harekâtı, PKK'nin temizlenmesine yönelik olarak nite- lendirirken, bazı yetkililer de. zaman zaman çatışan taraflann, bazen de PKK'nin Kürtleri koz olarak kullan- dığını anımsatarak "Harekâtın bir yan ürünü olarak PKK'nin temiz- ienmesi halinde bölgeye gelebilecek sükûnet ınMU Küı Ocı ite trakyöne- timi arasındabir uzlaşmaortanu do- ğurabilir" değerlendirmesi yapıyor- lar. Çekiç Güç'ü etkilemez Murat Karayalçın, Cumhurt- yet'in, TSK harekâomn Çekiç Güç'ün varlık nedeninin ortadan kalkması yolunda uzun aşamalı bir planın parçası olup olamayacağı yo- lundaki sorusu üzerine "Bu harekâ- ön Çekiç Güç üzerinde olumlu y^ da olumsuz etkisi bence söz konusu de- ğil. Doğnısu bö> le bir bağlantıyı çok dolaylı olarak kurabilirsiniz. Ama dolaylı bir bağlantıdır. Bu harekâtın kendi amacı >ar, bu da resmen açık- landı. Kuzey Irak'ta kakş süresini de bu amacın gercekleştirilınesi belirle- yecek" açıklamasını yaptı. Karayalçın, Kuzey Irak'taki otori- te boşluğunun PKK tarafından dol- durulduğuna dikkat çekerek "Böl- ge>i,Türkiye'ye yönelikckldibir teh- dit üssü haline getirdi Amacunız bu tehdidin ortadan kaldınlması. Bu tehdit ortadan kaldınldıktan sonra güçlerimiz doğal olarak geri döne- cektir" dedi. Genelkurmay Başkanlığı, hükü- met ve Dışişleri Bakanlığı arasında son harekâtla ilk kez yüksek düzey- de bireşgüdümün gerçekleştiğini de vurgulayan Karayalçın. harekâtın, bir askeri operasyonun, kendi man- tığı içerisinde elvereceği ölçüde "saydam" olduğunu belirtti. Karayalçın, Irak'ın sessiz kalma- sının operasyona destek verdiği an- lamına gelip gelmediği sorusu üze- rine, şunlan söyledi: "lîmarun öy- ledir. Aslında Irak ile yeni bir ilişki dönemini başlattık. (Irak Dışişleri Bakanı El-Sahaf'ın Türkiye ziyare- ti.) Çok geniş kapsamh değerlendir- meler yapma olanağını bulduk. Irak ile başİatnuş okluğunıuz bu yeni iliş- kîlerin ya da bu yeni dönemin de bunda kuşkusuz bir payı vardır." terek "Bizyarah veölü arkadaşlannu- u kaldınrken polis. PTT binasının önünde bulunanlara tekrar ateş aço. Birçok insan bu sırada öldü. Bizkr de kurtarabUdigimiz yaralılan alıp kaç- nk. Kardesimi ise hiç görmedim" de- dı. Bu olaylar sırasında arkadaşlanyla biriikte halkın arasında bulunan Ö.T. de kaçmaya çalışırken kafasına aldığı bir darbeyle bayılıp yüzükoyun yere düştü. Baygın halde yerde yatan Ö.T.'yi fark eden polisler, bırer ikişer gelip tekmelemeye başladı. Askerler gelip de polisleri uzaklaştırrnayı başanncaya kadar tekmelendı Ö.T. Sonra da birkülçe gibi yolun kenarına bırakıldı. Bir süre sonra da bir am- bulansla hastaneye gönderildi. Ö.T."yi arkadaşlan, gözaltına ahn- masın diye hastaneden alıp başka bir hastaneye götürdü. Vüeudunun bel- den yukansı morluklar içinde olan Ö.T.'nin yüz bölgesı de darp izlenyle dolu. Ö.T., cerrahı ve estetik operas- yon görüyor. markaların kalitesi tartışılmaz • KIRLAHGICD o ğ a d a n s ü z ü l e n s a ğ l ı l c
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle