13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
23 MART 1 Q5 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER İstanbufa sıkıyöncdm • ANKAR-^(AA)- Başbakan T.asu Çiller'in, Gaziosmanpaşa ve Ümraniye'de ;ıkan olaylann ön laımesi yle ilgili olarak re Bakanlar Kurulu ne d<eıç güvenlik toplantısında iikıyönetim i-lan edilmes.i"ekJifinde bulunmadığa îildirildı. Başbakanlılc 3asın Merkezi'ndeı yapılan yazılı açıklanada. Yeai Yüzyıl ve Tiükish Daıly News gazetel:rinde yer alan bir habeıie ilgili şöyle denildı: Ne Bıkanlar Kurulu ne d e t ç güvenlikJe ilgili toplantı^a, Sayın Başbakan taicfından lstanbul'da sıbyönetim ilan ediimesi /olunda herhangi bir fcklif getirilmemiştr. Permçek yargılanıyor • ANKARA(AA)- •'Özgür Bilirr" dergisinde yayımlanan b r röportajında bölücülûk propagandasi yaptığı gerekçesiyle. nakkında Ankara DGM'ce dava açılan lşçi Partisi (tP) Genel Başkanı Doğu Perinçek'in ycrgılanmasına devam edildi. Perinçek hakkında. 5 yıla kadar hapis cezasi isteniyor. Ankara 2 No'iu DGM çeşitli yerlereyazılan yazılann cevaplannın beklenmesi anacıyla duruşmayı başka bir güne bıraktı. Eğitim-Sen'den tepki • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Eğitim-Sen Genel Basın- Yayın Sekreteri Başyürek Altın. Kamu Çalışanlan Konfederasyonlaşma Kurulu'nun işbırakma eyleminin engellenmesini yazılı bir açıklama yaparak protesto etti. Yapılan açıklamada, 20 martta Kamu Çalışanlan Konfederasyonlaşma Kurulu"nun "'2 saatlik iş bırakma eylemi"ne katılan memurlara baskı yapıldığı bildirildi. Altın; Samsun, Kınkkale ve lçel.'de eyleme katılan memurlar hakkında yöneticiler tarafından soruştuıma açıldığını, smıflara girilerek eylemin engellenmek istendiğini belirterek. "Üyelerimize baskı yapan yöneticileri şiddetle kınıyoruz" dedi. Sosyalist Enternasyonal • ANKARA (ANKA)- DEP'in yerine kurulan Halkın Demokrasi Partisi (HADEP). Türkiye'nin CHP ile temsil edildiği Sosyalist Enternasyonal'e üyelik yolunda örgütûn geçen hafta Viyana'da düzenlenen toplantısında Genel Başkan Yardımcısı düzeyinde gözlemci olarak katılarak ilk önemli adımını attı. MoAaaallRlAaaa • Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 2000 yılına kadar yükseköğretimde okullaşma oranının yüzde 30'lara çıkarılması gerektiğini bildirdi. • Tekel nitelıgınde olmayan KlT'lerin. ürün fiyatlanna yapacaklan zam için Başbakanlık'tan izin almalan zorunluluğu kaldınldı. • Dolmabahçe Meydanı'nda, namaz kıldıktan sonra denize atlayan kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi öldü. • RP Genel Başkanı Necmettin Erbakan, temel eğitimin 8 yıla çıkanlmasına tepki göstererek, "Bu, CHP'nin 40 yıllık din düşmanlığının neticesidir" dedi. • ANAP Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Pakdemirli. hükümet için •Hem kel, hem fodul" deyimini kuilandı. • Genetik uzmanı Tayfun Özçelik'in konuşmacı olarak katılacağı "Spinal süsküler atrofi (SMA) hastalığında son gelişmeler" konulu seminer, cumartesi günü Yeşilköy Hatboyu Caddesi No: 12'de bulunan Kas Hastalıklan Derneği'nde saat 14.00'te başlayacak. • Hava-lş Sendikası, Havaş grevinde grev kırıcılığı yaptığı gerekçesiyle THY Genel Müdürlüğü'nün önüne çelenk koyarak yönetimi protesto etti. ANAP'ın TOFAŞ'la ilgili suç duyurusunun ardmdan ifadeler almmaya başladı Cffler skandah sorııstıınııatla Başbakan Tansu Çiller. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - ANAP Genel Başkanı 'Mesut Yılmaz'ın, TOFAŞ'ın özelleştirilmesinde mali danışmanlık yapacak firmanın belirlenmesi için açılan ihaleye verilen teklif zarflannın Başbakan Tansu Çiller tarafından açıldığını belgelerle kanıtlamasının ardından yaptığı suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturmada ifadeler alınmaya başlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Nazmi Şarvan, usulsüz işlem sırasında Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı'nı vekâleten yürüten Özelleştirme tdaresi Başkanvekili Can Yeşilada'nın ıfadesinin alındığını bildirdi. ANAP lideri Yılmaz'ın iddialarla ilgili tüm belgeleri kendilerine gönderdığini kaydeden Şarvan. Yeşilada'nın ardından. isimleri belirlenen ihale komisyonunun diğer üyelerinin ifadelerine de önümüzdeki günlerde başvurulacağını açıkladı. ANAP lideri Yılmaz, Başbakan Çiller'in, devletin elinde bulunan TOFAŞ hisselerinin satışı işine fesat kanştırdığını öne sürerek, soruşturma açmalan için savcılan göreve çağırmıştı. Savcüık ihbar kabul etti Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, gazetelerde yayımlanan haberleri ihbar kabul ederek konuyla ilgili soruşturma başlattı. Başsavcı Şarvan. bu arada Mesut Yılmaz'ı birkaç kez telefönla arayarak, elindeki belgeleri kendilerine iletmesini isterken. bir yandan da ihale komisyonunda yer alan başkan ve üyelerin belirlenmesi için ilgili yerlere yazı yazdı. Soruşturmayla ilgili Cumhuriyet'in sorulannı yanıtlayan Şarvan, halen Özelleştirme İdaresi Başkanvekili olan Can Yeşilada'nın ifadesinin önceki gün alındığını söyledi. Şarvan. sonışturmanın gizlı yürütülmesi nedeniyle ifadenin içeriğine ilişkin bilgi veremeyeceğini kaydetti. Ifadesi alınacak olan sanıklann isimlerini açıklamayan Şarvan, "tddiaJarla ilgili bizinı soruşturma başlattıgımızı öğrenen Başbakan lık Teftiş Kurulu da konu hakkında ayn bir soruşturma başlatmış'" dedi. Şarvan. ifadesi alınan sanıklar hakkında dava açılıp açılmayacağına daha sonra karar verileceğini ifade etti. Yılmaz'ın basına dağıttığı belgelerde. ihale komisyonu başlcan ve üyeleri olarak imzalan bulunan jüğur Bayar, Kiişat Yazıaoğlu, Çelik Ozgen, Fatma Kutlay, Aydın Ozbay ve Oguz Kenıal Bulut'un da ifadelerine başvurulabileceği bildirildi. îlk kez bir bakanlık, polis ve jandarmadaki işkence yöntemlerini tek tek belirledi Türktye'de18 tihiüişketıce)xıpılm)vEVtNGÖKTAŞ ANKARA - Türkiye'de ilk kez. polis ve jandarmada gözaltına alınanlara uygulanan işkence yöntemleri bir bakanlık tarafından "resmen" belirlendi. İnsan haklanndan sorumlu Devlet Bakanı Azünet Köylüoğlu. Türkiye'de "18çeşit" işkence yapıldığını tespit ettirdiğini. Başbakan Tansu Çiller ile tçişleri Bakanı Nahit Menteşe'nin. kendi ginşimleri üzerine işkencenin önlenmesi için genelge yayımladıklannı söyledi. Köylüoğlu. •'İşkence aletierinin tümünii topîataracağun" dedi. Köylüoğlu, Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada. işkencenin yok ediimesi ve gözaltına alınan kişilere "kötü muamele" yapılmasına karşı mücadele başlattığını vurguladı. "Sayın Tansu Çiller, geçtiğinıiz günlerde vayımladığı genelgeyi benün isteğûnle yayımladr diyen Köylüoğlu, Başbakan'a, 7 Arahk 1994 tanhinde yazdığı mektupta, işkence iddiaları. gözaltında kayıplar, yargısız infazlar ve köy boşaltmalann önlenmesi konusunda genelge yayımlamasını istediğini söyledi. 18 çeşit işkence Köylüoğlu'nun. Türkiye'de kaç çeşit işkence yapıldıgı konusunda araştırma yaptırdığı bildirildi. Köylüoğlu'nun araştırmasına göre, jandarma ve poliste gözaltına alınanlar 18 çeşit işkenceye tabi tutuluyor. Araştıımada belirlenen işkence çeşitleri, şöyle sıralandı: "Filistin askısj, çarmıha germe, manyetik telefona bağlama, soğuk suya sokma, tuzlu suda tutma, copla dövme, cinsel organlara taciz, yakınlarmın yanında çıplak hale getirme, elekrrik verme, boynuna kum torbası asma, gözJerini bağlı tutma, başına su damlatma. uvkusuz bırakma, aç bırakma, susuz bırakma, tek ayak üstünde durdurrna, koridor ve tuvalet temizletme, yanya kadar soğuk suda bırakma." Köylüoğlu'nun aırişiminın ardından Başbakan Çillefin 13 Şubat 1995 tarihinde yayımladjğı genelgede şu noktalara yer verildi: - Polis tarafından gözaltına aknmalarda yasalarda öngörülen biirün süre ve önlemlerc dikkatle uyulacakür. - Isnat olunan suç ne olursa olsun, sanıklara fena muamele yapılmayacaktır. Sanıklardan bilgi almak için Avrupa ve Amerika'da uygulanan yöntemlerden yararlanılacaktır. - Doktor kontrolü Sağlık Bakanugı'mn 22 Aralık 1993 tarihli sirküleri dikkate aluıarak gerçekleştirileeektir. - Sanıklann avukatlanyla teması yasalarda öngörülen şekilde sağlanacaktır. - Polis merke/Jeri kontrol edikcek, fena muameleye inıkân veren aletlere el konacaktir. - Polis tarafından gözaltına alınan kişiler mutlaka kayda geçecektir. - Gözaltına alınan kişilerin konduklan hücreler yeterü büyüklükte ve sağlık şartlanna uygun olacaktır. - Yasalara aykın olarak sanıklara fena muamele yapan polis veya diğer görevliler hakkında derhal yasal işlem yapılacaktır. - Yukanda belirtilen hususlann eksiksiz gerçekleşmesi için vali ve emniyet müdürleri emiıieri altındaki polis departmanlarını sürekli denetleyecek ve sonuçtan İçişieri Bakanlığı'na bilgi verilecektir. Menteşe'den de genelge tçişleri Bakanı Nahit Menteşe de geçen günlerde valiler, emniyet müdürleri ve kaymakamlara birer yazı göndererek polis nezarethanelerinin sık sık kontrol ediimesi, güvenlik güçlerinin yasalar çerçevesinde uygulama yapıp yapmadıklannın denetlenmesi talimatını verdi. Başbakan Tansu Çiller'in genelgesinde yer alan hususlan sırala) r an Menteşe. polis ve jandarmalann ınsan haklan ile ilgili düzenlenecek kurs ve seminerlere katılmasını ve bu kurslara katılanlardan azami ölçüde yararlanılmasını istedi. Dışişleri Bakanlığı için Onur Kumbaracıbaşı ile İsmail Cem'in adlan geçiyor Kabinede dikkader Ehsisleri'nde • Kabinede CHP kanadındaki değişikliğin önümüzdeki günlerde, DYP kanadındaki değişikliğin ise TBMM'den güvenoyu alınmasından sonra gerçekleştirilmesi bekleniyor. • CHP'de çoğu milletvekili, bakanlık beklentisini gizlemiyor. Mevcut bakanlar, "Benim yerim sağlam" derken bakanlıkta kalmak için bol imzalı mektuplan Hikmet Çetin'e ulaştınyorlar. Onur Kumbaracıbaşı İsmail Cem CHP, KİT yönetiminden çekûiyor • Sahir Koçak, Ayhan Fırat, Fahri Ertik, Halit Toraman, Vecihi Mutlu. Tümer Mavi, tbrahim Yetkin, Durukal Çulha. Selman Serttepe, Fuat Atalay, Gülay Gün, Hasan Belovacıklı ve Şerif Felekoğlu KİT yönetim kurullannda görevîi. ANK,\RA (Cumhuriyet Bürosu) - CHP Parti Meclisi (PM). Yükseİc Disiplin Kurulu üyeleri ile il ve ilçe başkanlannın KlT'ler ve bağlı kuruluşlarda görev almaması kabul edildi. KfT'ler ve bağlı kuruluşlarda görev alan partı yöneticileri, bu görevleri ile parti yöneticiliği arasında seçim yapacak. CHP PM üyeleri Kenan Coşar ile Ünal Ozan bu karardan önce, yönetim kurulu üyeliklerinden istifa ederken, önümüzdeki günlerde yeni istifalar bekleniyor. CHP PM'nin önceki toplantısında, PM üyelerinden Sabri Ergül "arpalıklar" sorununu gündeme getirmiş ve parti yöneticilerinin KtT'lerdeki görevlerinden çekilmelerini istemişti. Ergül, 10 gün içinde KlT'lerde ve baglı kuruluşlarda da görevi olan parti yöneticilerinin bu görevlerinden istifa etmelerini öngören 72 imzalı önergeyi PM'ye sundu. Önergenin kabul edilmesiyle. PM üyeleri, Merkez Disiplin Kurulu üyeleri, il ve ilçe başkanlan eşzamanlı olarak KİT ve bağlı kuruluşlarda görev alamayacaklar. Parti yöneticiliği ile KlT'lerdeki görevleri arasında seçim yapacaklar. PM toplantısı öncesinde, Van Çimento'da yönetim kurulu üyesi olan Genel Sekreter Yardımcısı Kenan Coşar bu görevinden istifa etmişti. Feshedilen SHP'nin Genel Başkanı .Vlurat Karayalçına yakınlıgıyla bilinen Genel Sekreter Yardımcısı Unal Ozan da, geçen hafta atandığı lller Bankası Yönetim Kurulu üyeliğinden PM toplantısından birkaç gün önce istifa etti. Aralannda Sahir Koçak, Ayhan Fırat, Fahri Ertik, Halit Toraman, YOK, 100. Yıl Üniversitesi'ndeki usulsüzlüğü saptadı El-Ezher'den 61 öğrencigeçti • YÖK Başkanı Prof. Dr. Mehmet Sağlam, Mısır El-Ezher Üniversitesi'nden 61 öğrencinin yönetmeliğe aykın olarak 100. Yıl Üniversitesi llahiyat Fakültesi'ne yatay feçiş yaptığının elirlendiğıni söyledi. ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Meh- met Sağlam. 100. Yıl Üniversi- tesi eski rektörü Prof. Dr. Seyit Mehmet Şen'in döneminde Mı- sır El-Ezher Üniversitesi'nden 61 öğrencinin, yönetmeliğe ay- kın olarak llahiyat Fakültesi'ne yatay geçişlerinin yapıldığının belirlendiğini söyledi. Sağlam, 100. Yıl Üniversitesi'nde rektör VEFAT Akçaabat eşrafından merhum Osman ve Safıye Mumcu'nun oğlu; merhum Yakup ve Seher Cebi'nın damadı: Kadriye. Nermin, Nadide, Pakize, Zehra ve Yasar Mumcu'nun kardeşleri; Sevcan, Sibel, Serhat, Serdar, Iştn Mumcu'nun babalan; Cem'in biricik dedesi. Nimet Mumcu'nun çok sevgili eşi. Ziraat Bankası eski müdürlerinden HÜSEYtN MUMCL hakkm rahmetine kavuşmuştur. Merhumun cenazesi, bugün Erenköy Galıppaşa Camii'de kılınacak ikindi namazını müteakip deftiedilecektir. AtLESİ seçim takvimınin belirlendiğini. 21 nisanda adaylann Cumhur- başkanı Süleyman Demirel'e su- nulacağını belirtti. Üniversitelerarası Kurul. dün YÖK'te, Cumhuriyet Üniversi- tesi Rektörü Prof. Dr. Asutı Gül- tekin başkanlığında toplandı. Toplantı sonrasında açıklama yapan Gültekin, yurtdışından alınan doktora ve doçentlik bel- gelerinin değerlendirildiğini ve doçentlik sınavı ile ilgili itiraz başvurulannın karara bağlandı- ğını söyledi. Gültekin, Rekabet Kurulu'nda Üniversitelerarası Kurul'a aynlan iki üyeliğe Tur- gut Yurtemin ve Sadık Kut- lu'nun atandığını açıkladı. YÖK Başkanı Sağlam, Seyit Mehmet Şen'in rektörlüğü dö- neminde. 100. Yıl Üniversitesi llahiyat Fakültesi'ne Mısır El- Ezher Üniversitesi'nden yönet- meliğe aykın olarak 17'si birin- ci, 44'ü ikinci sınıf olmak üzere toplam 61 öğrencinin yatay ge- çişinin yapıldığınm belirlendiği- ni açıkladı. EROZYON 3 5 ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakan Tansu Çil- ler ile CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'in, koalisyonun devamına ilişkin uygulama programı ve ek protokolü bu- gün imzalayacaklan bildirildi. Kabinenin CHP kanadında- ki değişikliğin önümüzdeki günlerde. DYP kanadındaki de- ğişikliğin ise TBMM'den güvenoyu alınmasından sonra gerçekleştirilmesi bekleniyor. Kabine değişikliği öncesin- de dikkatler Dışişleri Bakanlığı üzerinde yoğunlaşırken bu bakanlığa Hatay Milletvekili OnurKumbarcıbaşıyada ts- tanbul Milletvekili İsmail Cem'in getirilmesi bekleniyor. Bugün yapılacak Avrupa Birliği Troyka Grubu toplan- tısı nedeniyle kabine değişikliğinin, Avrupalı konuklann uğurlanmasından sonra gerçekleştirileceği bildirildi. Ka- binenin CHP kanadındaki değişikliğin ardından. hü- kümet. TBMM'den güve- noyu isteyecek. CHP'de birkaçı dışında tüm milletvekilleri bakanlık beklentisini gizlemiyor. Mevcut bakanlar. "Benim yerim sağlam" derken ba- kanlıkta kalmak için bol im- zalı mektuplan CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'e u- laştınyorlar. Eski bakanlar, yeniden kabineye girmeyi umutediyorlar. Milletvekil- leri ise "Eski bakanlara ka- binede yer olmayacak. Ka- binenin tamamı yenilene- cek" diyerek kendilerinin bakan olacakları mesajını veriyorlar. Dışişleri Bakanlığı için Onur Kumbaracıbaşı ile İs- mail Cem'in adı geçerken, mevcut bakanlardan Adalet Bakanı Mehmet Moğuhay ile Çahşma ve Sosyal Gü- venlik Bakanı Nihad Mat- kap'ın yerlerinı koruyabile- cekleri ifade ediliyor. An- cak. özellikle bütünleşme öncesi CHP tarafından çok tepki gören Moğultay'ın ka- bine dışı kalması beklentisi de dile getiriliyor. CHP Ha- tay Milletvekili FuatÇay'ın bakan olması dururnunda. aynı ilden milletvekili olan Nihad Matkap'ın kabine dı- şı kalabileceği bildirildi. Eski bakanlardan Onur Kumbaracıbaşı'nın kabine- ye girmesine kesin gözüyle bakılıyor. Içel Milletvekili Aydın Güven Gürkan. İs- tanbul Milletvekili Ercan Karakaş, Kırklareli Millet- vekili İrfanGürpınar'ın ad- lan kabineye girme olasılı- ğı yüksek isimler arasında anılıyor. AIi Dinçer, Sabri Yaviız. Ziya Halis, Cemalettin Gür- büz. Algan Hacaloğlu. Se>'- fi Oktay ve Tahir Köse'nin adı da bakan adaylan ara- sında anılıyor. Hükümetin DYP kanadındaki değişik- liğin ise CHP ile eşzamanlı yapılmayacağr bildirildi. Çiller'in, CHP kanadında değişiklik yapıldıktan ve güvenoylamasından sonra, kabinede küçük çaplı bir operasyon yapması bekle- niyor. Vecihi Vlutlu. Tümer Ma\i, Ibrahim Yetkin, Durukal Çulha, Selman Serttepe, Fuat Atalay, Gülay Gün, Hasan Belovacıklı ve Şerif Feiekoğlu'nun da bulunduğu bazı parti yöneticileri, eski il başkanı, eski milletvekili ve danışmanlar, çeşitli KlT'lerde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor. Önümüzdeki günlerde CHP'lilerin KİT yönetim kurulu üyeliklerinden istifalannın sürmesi bekleniyor. PM ile Grup Yönetim Kurulu'nun ortak toplantısında, haklannda adli ve idari soruştunna yapılan parti üyelerinin saptanmasına yönelik bir önerge verildi. Bu önerge üzerine söz alan PM üyelerinden Fehmi Işıklar'ın "Böyle şey olur mu, yeni bir güvenlik sonışturması mı çıkanlıyor? Bu nasıl anlayış?" itirazlan üzerine, önerge sahiplerinin "maksadı aşan ifadeler kuUanıkhğııu, yüz kızartıcı suçlan kastettiklerini" söyledikleri öğrenildi. Konu MYK tarafından değerlendirilecek. Her yıl Kıbns kadar toprak kaybediyoruz İstanbul Haber Servisi - Erozyon. doğa- nın yanJış kullanılması sonucu işlenilebilir topraklann, doğal etkenlerle bulunduğu yer- den kaybolması anlamına geliyor. Türkiye her yıl Kıbns Adası büyüklüğünde bir top- rak parçasını erozyon nedeniyle kaybediyor. Uzmanîar bir santigıetre kalınlığındaki işle- nilebilir toprağm oluşmasının yüzyıllar ala- cağını belirtirken yeterli önlem alınmazsa Türkiye'nin yakın bir gelecekte çöl olma teh- likesi ile karşı karşıya bulunacağını belirti- yorlar. Ülkemizde erozyonla mücadele eden Tür- kiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varhldan Koruma Vakfi (TEMA), bu sonına dikkat çekmek ve kamuoyunun bi- linçlendirilmesi amacıyla yanşma düzenledi. Erozyonu anlatacak en iyi sloganın bulun- ması amacını taşıyan yanşma, "Ilköğretim ve Lise Dengi Okullar" ve "Yetişldnler" olmak üzere iki ayn kategoride düzenleniyor. Yanş- maya katılmak isteyenlerin 212-281 10 27 ve 268 09 85 nolu telefonlara başvurmalan istendi. POLtTfKA GÜNLÜĞÜ HİKMET ÇETİNKAYA Pirinç Tanesi... TV kamerası Habur Sınır Kapısı'nı kuşbakışı ekra- nataşıyor... Kamyonlar çift sıra uzayıp gidiyor... TRT muhabiri anlatıyor: "20 kilometre uzunluğundaki araç konvoyu Habur Sınır Kapısı'nın açılmasını bekliyor..." Doğayemyeşil... Sarp kayalıklarla örtülü bir doğa yapısı. 35 bin Mehmetçik üç gündür Kuzey Irak'ta... Helikopter inişe geçiyor. Bir başka görüntü geliyor Sinath bölgesinden ek- rana... Silahlar, havan topları, uçaksavarlar, mermiler... Genelkurmay Başkanı Orgeneral İsmail Karada- yı'nın açıklamasına bakıyoaım. Orgeneral Karadayı "Harekât başanlıdır" deyip ekliyor: "ölü sayısına bakarak bir sonuç çıkarmayın. 290 kilometrelik biralanda pirinç tanesi gibi dağılmış du- rumdalar. Bunlan topluyoruz..." Gazeteciler, Genelkurmay Başkanı'na soruyorlar. "Kürt liderier Talabani ve Barzani'ye haber veril- di mi?" Yanıt: "Ikisinin de kulaklanna üfledik..." Türk Silahh Kuvvetleri Kuzey Irak'ta operasyonu sürdürüyor. Orgeneral Karadayı'nın belirttiği gibi PKK militanları, 280 kilometrelik alana 'pirinç gibi" dağılmış durumdalar. Onlan böyle bir geniş alanda doğa koşullarına karşın sağ ya da ölü ele geçirmek elbette çok zor olacaktır. Askeri yetkililer sanınz bu gerçeği bizim sivil yet- kililerden çok daha iyi biliyortar... • • • Başbakan Tansu Çiller ile CHP lideri Hikmet Çe- tin, Kuzey Irak'taki askeri operasyonu baş başa gö- rüşüyoriar bir kez daha... Hikmet Çetin, Tansu Hanım'a şöyle diyor: "BHiyorsunuz Batı bu tür askeri operasyonlan iyi karşılamıyor. Onun için operasyondan kesin sonuç alınmalı ve bir kez daha gündeme getirilmemeli. Av- rupa Birliği'ne girme aşamastnda bu tür operasyon- lar tepkilere neden olur..." Tansu Çiller yanıt veriyor: "Evet haklısınız. Bu son askeri operasyon ola- cak..." CHP'de 'askeri operasyona' sıcak bakmayan bir kesim var. Onlar 'Kuzey Irak'ayapılan askeri operas- yonun' kesin sonuç getireceğine inanmıyorlar. Çok geniş bir alanda yapılan askeri operasyonda PKK mi- litanlarının bölgeye dağılacağını söylüyorlar. Diyorlar ki: "300-500 PKK'li sağ ya da ölü ele geçirildi. Üç- beş ay sonra yine oralarda eğitime başlayacaklar ve sınırdan Türkiye'ye girecekler..." CHP'liler sorunun Çekiç Güç'ten kaynaklandığını belirterek ekliyorlar: "Çekiç Güç bölgeyi kontrol edemiyor. Bu neden- le PKK o yöreyi istediği gibi kullanıyor." ANAP lideri Mesut Yılmaz da kimi CHP'liler gibi düşünüyor. Çekiç Güç'ün yörede 'Kürt devletinin kurulması' için şemsiye görevi yaptığını VVashing- ton'da bir kez daha yineleyen Yılmaz, şöyle diyor "Çekiç Güç bölgeyi denetleseydi, PKK Kuzey Irak'ta bannamazdı..." Aslında Tansu Çiller de aynı görüşte... Bakın Çekiç Güç konusunda neler düşünüyor Başbakan: "Çekiç Güç bölgede boşluğu dolduramıyordu ve bu nedenle PKK üslenme olanağı bulmuştu..." • • • Ne zaman Güneydoğu'da bir çatışma çıksa, Ku- zey Irak'a askeri operasyon düzenlense, 20 yıl ön- cesini anımsarım... Lice'ye depremden birkaç ay sonra girişim; o dep- rem evleri. Yalınayak çocuklar. Kar altındaki yaşam. Açlık ve sefalet. Ardından Malabadi Köprüsü... 1974 yılının mart ayı. Yani 22 yıl önceyi. Kepoğlu Mahmut Ağa ve onun Türkçe konuşa- mayan cenanlan... Sonra Sason'daki tütün vurgununu... Şeyhleri, şıhlan, ağalan. ; Yoksulluğun o ağır çizgisini... Aradan 20-25 yıl geçmiş, ama Güneydoğu'da de- ğişen bir şey yok. 1991 yılının temmuz ayında Diyarbakır'da Vedat Aydın öldürülmüştü. Biz Diyarbakır'daydık... Bilindiği gibi olaylar çıkmış, HEP otobüsü yakılmış- tı... PKK terörü Güneydoğu'yu dalga dalga sanyordu... Bir Diyarbakırtı tam dört yıl önce aynen şöyle de- mişti bize: "Bir yıl önce Diyarbakır'da PKK sempatizanı yok- tu, kimse onlara yüz vermezdi. Ama şu anda PKK, esnaftan yardım toplayabiliyor..." Sormuştuk: "Neden böyle oldu?" Yanıt: "Güvenlik güçlerinin halka olan baskısı yüzün- den..." Aradan geçen dört yıl... Çekiç Güç'ün Kürt devleti için şemsiye görevi yap- ması... Güneydoğu'daki işsizlik, açlık, sefalet; şıh, şeyh, ağa ve tarikat üçgenindeki 'şeriatçı-ırkçı' yapılan- mayı kırmadan PKK terörünü bitirmek olanaksız biz- ce. Dünyanın hangi ülkesinde terörün askeri harekât- la kökü kazınmıştır, bir örnek gösterebilir misiniz? Irak'ın bu yörede egemenlik hakkı olmadığı için PKK başına buyruk, istediğini yapıyor. Bilindiği gibi Çekiç Güç ise bölgeyi kontrol edemiyor. Bu yüzden de Kuzey Irak'ta otorite boşluğu doğuyor. İlk aşama- da tek çıkar yol Bülent Ecevft'in açıkladığı gibi Tür- kiye'nin Kuzey Irak'ta askeri bir tampon bölge oluş- turmasından geçiyor... DOGUM O'nıın aydınlık yolunda savaşımla geçen ilkeli ve onurlu yaşamını kaldığı yerden sürdürmek ve yeni bir başlangıç yapmak üzere; ÎZZET YALIN'ın doğduğunu tüm dostlarımıza duyururuz. ÖVGÜ (YALIN) - ASIM YÜKSEL
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle