11 Ağustos 2022 Perşembe English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
23 MART 1995 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA HABERLER Resmi Nevruz'da rüzgân Haber Merkezi - Bu yıl ılk kez resmı torenlerle kut- lanan Nevruz Bayramı çer- çevesınde gerçekleştınlen ve Başbakan Tansu Çü- ler'ın de katıldığı "I\evnız Şölenrnde "Turancılık" rüzgârlan estı MHP'veya- kın goruşlenyle bılınen Dev let Bakanı Ayvaz Gök- demir ve bazı konuşmacı- lann "şo\enizm havasını*' yukselten sozlennın yanı sı- ra ızleyıcılerın "Türkler birleşecek" şeklındc slogan atmalan dıkkat çektı izmır"de bır grap öğren- cı Nevnız'u alternatıf gos- tenlerle kutlarken Adana'da da Halkın Demokrası Partı- si'nce (HADEP). bınlerce kışının katıldığı kutlamalar gerçekieştınldı Kultûr \e Dışışlen ba- kanlıklannın ışbırlığıyle öncekı akşam Ankara'da Atatürk Spor Salonu'nda dûzenlenen "Nevruz Şöle- ni"nde. Turk cumhunyetle- nnden gelen sanatçı toplu- luklan. ulkelenne ozgü halk oyunlan \e gostenlen ıçe- ren bır program sergıledı- ler Şolene yanm saat gecı- kerek katılan Başbakan Tansu ÇılJer, konuşmasın- da Turk dunyasının ortak tanh ve kultürbırlığı ıçınde oldugunu \ urgulayarak gençierden tanhlenne sahıp çıkmalannı ıstedı Çıller, "Şimdive kadar ayn yerierde aynı bayramı kutlamışız. Nevruz'u yani bahann gelişini. se\ gi, banş ve kardeşliği kutlamışız. Bu bizim destanımı/olsun" dı- ye konuştu Şolende bır ko- nuşma yapan Dev let Baka- nı Ayvaz Gokdemır ıse "2500 >ıldır kutladığımız bu ba>ram gununu burada birlikte kutlamak çok bu- yük bir mutluluk. Bu kar- deşlik hiçbir şekilde izah edilemez" dedı Gokdemır'ın. "NeMuthı Türkmenim, Azeriyim, Kırgtnm, Özbekim, Kaza- kım ve Tiirküm diyene" sözlenyle noktaladığı ko- nuşması ızle> ıcılenn "Tür- Idye, Türluye" tezahuratla- nyla sık sık kesıldı KKTCKultur Bakanı M. Ali Talat. Cumhurivet e yaptıgı açıklamada, bazı konuşmacılann salonda "şOTenizm" havasını yuk- selten çıkışlannı. bu tûr hal- ka açık toplantılarda kont- rol etmenın zor oldugunu kaydettı Adana'da HADEP ıl orgutunce dûzenlenen Nevruz kutlamalanna bın- lerce kışı katıldı KÜLTÜR • SANAT f>i 1 %£* -M 1 /V 'Turkıye Realı dSnnrda çıfte harekatfeSKEMALYURTERİ NlZAMETTtN KAPLAN DİYARBAKIR/StLOPİ - Türk Sılahlı Kuv\etlen"nın Kuzey Irak'ta sürdürdüğu harekât nedenıj le sınırdışı- na kaçamayan PKK'Iılen etkısız hale getırmek ıçın çok sayıda koy korucusu- nun da katılımıyla Şırnak ve HakkârTnın kırsal kesımle- nnde ayn operasj onlar baş- latıldı Sayılan 35 bıne ula- şan asker ve koy korucusu- nun katılımıyla Kuzey Irak"ta surdurulen harekâtta PKK'nın belırlenen 89. tah- mınen 200"un çok uzennde kaybına karşılık. toplam 13 asker şehıt oldu Harekâtı yurûten Jandar- ma Asayış Bolge K.omutanı Korgeneral Hasan Kundak- çı, "Hedefımiz inıha operas- vonudur. Bundan sonra nc- rede \akalarsak karşılanna çıkacağız" dedı TSK>e bağlı bırlıklenn 4 ana kol- dan gırdığı Kuzey Irak'ta PKlCnın Bote, Sınat, Haf- tanın, Metına ve Hakurk kamplannı tamamen ımha ettığı ve bolgede "tam kont- rolü" sağladığı bıldınldı Irak sınırında Habur- Hakkân bolgesı boyunca 40 kılomerre dennlığmde, 220 kılometrelık sınır boyunda surdurulen harekât bolgesı ıçınde, Dıyarbakır 2 Ana Taktık Jet Ussu, Batman Asken Havaalanı ıle Malat- ya Erhaç Asken Havaala- nı'ndan kalkan F-16 ve F-4 uçaklanyla PKK kamplan- na vapılan bombalama ope- rasyonu dun sabah erken sa- atlerde yınelendı Dün 18 sortı yapan uçaklar. daha onceden v apılan keşıf uçu^- lannın ardından yerlen sap- tanan kamplara 250. 500 v e 1000 lıbrelık bombalar bı- raktılar Operasyonun başladığı pazartesı gununden ben bolgeye yapılan sortı sa>ısı 64'eyukseldı Bolgenınde- nnlıklenne ınen komando- lar, dun de arama-tarama fa- alıyetlennı surdürurken ge- nelde kaçma taktığı ızleyen PKK'lılerlebırkaç bolgede sıcak temasın sağlandığı oğrenıldı Türk mültecilerin durumu Harekâta sayılan kesın olarak bılınmemekle bırlık- te çok sayıda kö> korucusu da katıldı Daha once Türkı- ye'dekı baskıları gerekçe gostererek Kuzey Irak'agoç eden Turk yurttaşlannın "dönme arzusu içinde o\- duklan" bıldınldı. Edınılen bılgıve gore pa- raşut bırlıklen, bu yurttaşla- nn bulunduklan sınırdan yaklaşık 50 kılometre ote- dekı yerleşım alanlannda kontrolu sağladılar Genelkurmay Sozcusu Kurmay Albav Doğu Silah- çıoğlu, PKK'nın bu yurttaş- lan propaganda amacı ola- rak kullandığını. buradakı sıvıl halkın operasyondan etkılendıklenne ılışkın asıl- sız ve amaçlı haberler yay- dığını soyledı Sılahçıoğlu. bolgedekı Turk yurttaşlan- nın, daha guvenlı oldugu gerekçesıyle Türkıye'ye dönmek ıstedıklennı vurgu- ladı Doğu Sılahçıoğlu, dun saat 17 00'de Dıvarbakır'da duzenledığı basın toplantı- sında operasyonlann dunku bolumunde bın subay, 4'u uçaksavar, 252 pıyade tüfe- ğı, çok sav ıda el bombası ve mayına el kondugunu açık- la>an Doğu Sılahçıoğlu, Dı- şışlen Bakanlığı ve asken yetkılılenn katılımıyla Za- ho'da "Güvenlik Koordi- nasyon Merkezj" kuruldu- ğunu anlatırken "geçici" olarak nıtelendırdığı bu merkezın operasyon sonu- na kadar bolgede çalısaca- ğını ve sıvıl halkın sorunla- nyla ılgıleneceğını soyledı Sılahçıoğlu, oldurulen tero- nstlerden 89'unun tespıt edıldığını. bu rakamın tah- mınen 200'un uzennde ol- dugunu soyledı Sınırda hareketlilik Kuzey Irak'takı harekât surerken sınınn Turkıye ta- rafında da buyûk hareketli- lik gözlendı Hakkân'nın Çukurca ılçesı ıle Üzümlu Şemdınlı ılçeleruıde çok sa- yıda koy korucusunun des- teğınde operasyonlan sur- durüyor Sınırotesı harekât nedenıyle bır sure sıvıl araç trafiğıne kapatılan Habur Smır Kapısı, dün yenıden açıldı Kundakçı'dan brifing Jandarma Asayış Bolge Komutanı Korgeneral Kun- dakçı, dun Sılopı'de gazete- cılere bnfıng verdı ve soru- lannı yanıtladı Açıklama- sının başında PKK'vı en guçlü olduğu yerde vurduk- lannı ve tum bolgede kont- rol sağlandığını anlatan Kundakçı. "Iran sınınna doğru kaçmalar var mı" so- rusu üzerıne, "Hükümeti- miz bunun için gav ret edi- yor. Oniarla gayet gıizel iMş- IdJer içindeviz" dedı Kun- dakçı'nın sorulara verdığı ınsanlann uzenne yapılan, onlar ıçın yapılan bır hare- kâttır Her turlu gayn nıza- mı faalıyetı yuruten bır mu- cadelenın harekâtıdır Tero- nstlere karşı yapılan bır sa- vaştır. mucadeledır - İmha operasyonu diyebi- Hrmiyiz? - Hedefımız odur Örgüt geçen sene yuzde 65-70'ını kaybettı 95 yılı onlar ıçın ıyı gıtmedı Orgut hıçbır yerde dayanamamıştır, bun- dan sonra da nerede yaka- larsak karşısına çıkacağız Bırkaç tane dırenış vardı, onlar da çoktu Bu harekâtı bu ay beklemıyorlardı - Kuzev Irak'ta yaşayan aşiretlerden tepki var mı? - Kuzey Irak ınsanlan bu harekâttan çok memnun Bırbırlenyle yanşırcasına askerlenmıze yardımcı ol- maya çalışıyorlar Onlar da - Operasyon gcce de sürii- >T or mu? - Operasyon gece-gunduz suruyor Mehmetçık gece vanına kadar >akİaşıp sa- bahleyın ışını bıtuıyor Or- gütun sonunu getıren budur Helıkopterlenmız gecelen uçuyorlar Gecelen süreklı mev zıle- nn uzennde uçuyoruz, Cob- ra'larla gece vuruyoruz Operasyon her tarafta de- vamedecek Teslım olan te- rönstler, bana 'Baskı>ı tam kurdunuz gaza tam bastı- nız. sakın ayağınızı çekme- yın' dıyorlar Gazetecıler daha sonra hehkopterle Darkarajan ad- lı yerleşım bolgesıne gotu- rulduler Askerlenn de bol- gede toplanarak helıkopter- le sevk edıldıklen, çev- redekı evlere de Türk bay- raklannın çekıldığı goruldu 'Türkiye Realitesi ve Özgür Tartışma Konferansı' 25 martta K.IraktakiKürtçocuklarhk;çeMnmedenzırhlıaraclannarasmdadolaşarakgüveniikgüçlerr>1e sıcak ilişld kuruyorlar.(Fotoğraf RIZA EZER) siyasal çözüm önerileri Istanbul Haber Servisi - Bırleşık Sosyalıst Partı (BSP) tarafından dûzenlenen "Türkhe Realitesi ve Öz- gür TarOşma Konferansı" konulu toplantı 25-26 Mart 1995 lanhlenndeTheMarmaraOtelı'nde vapılacak Top- lantıda. polıtıka, basın ve sanat dunyasının ünlü ısımlen Kurt sorununun siyasal çozum onenlennı tartışacaklar BSP Genel Başkanı Sadun Aren, dun The Marmara Otelı'nde bır basın toplantısı düzenleyerek "Türkive Re- alitesi ve Ozgur Tartışma Konferansı" konulu toplantı hakkında bılgı verdı Kurt sorununun, Kurt kımlığının tanınmamasından kaynaklandığını vurgulayan Aren. toplantı>ı, bu soru- nun ozgur bır ortamda tartışılması amacıyla duzenledık- lennı sö> ledı Sorunun çözume kavuşmasının. Kurt kım- lığının tanınmasına bağlı oldugunu belırten Aren, sılah ve şıddetın çozum olamayacağını ıfade ettı Kurt sorununun uluslararası boyutlara ulaştığına dık- kat çeken Aren, Turkıye'nın Kuzey Irak'a yaptığı ope- rasyonada değınerek, bunun yanlış oldugunu savundu ve şunlan soyledı "Silahlı eylemlerie Kürt sorununu çözme- ye olanak yoktur. Sonın, sınır otesindeki PKK kamplan- nın bombalanmasıjla çozul- mcz, Sorun Tiırkiye'de çözu- lür. Dökulen kanın bir an ön- ce durduruiması. insanlar arasında \ araülan düşmanlı- ğın son bulması, siyasal ço- zum onerilerinin ortaya ko- nulması ve zaman geçirmek- sizin u) gulanması gerekir. So- nına en kısa zamanda çözüm bulunması tum toplumun is- temi haline geuniştir." Aren. Kurt sorununun siyasal ço- zum onenlennm tartışılacağı -Türkiye Realitesi ve Özgür Tartışma Konferansı" konulu toplantının, "Siyasi parri- ler, politikacılar tartışıyor", "Dernekler. sendikalar, mes- lek örgutkri tarüşıyor"," Yazaıiar. akademisy enler, sanat- çılar tartışıyor" ve "Yazıh ve görsel basın tarOşnBr" ol- mak uzere 4 oturumdan oluşruğunu soyledı Aren'm ver- dığı bılgıye göre oturuma katılan konuşmacılar şöyle Bınncı oturuma, Mehmet Dülger, Bahri Zengin, Er- can Karakaş, Uluç Gürkan, Mehmet F.min Sever, Murat Boziak, tbrahim \ksoy. Abdüimelik Fırat v e Sım Sakık katılıyor Ikıncı oturuma, Prof Dr Bakır Çağlar, Meh- met Atay, Hıisnü ÖnduL Vicdan Bay kara, Fakih Hüseyin, Yavuz Önen, Taciser Belge, Ataol Behramoğiu, Sefim Öl- çer \e YılmazÇamlıbel katı 1 ıvor Uçuncu oturuma. Prof Dr Toktamış Ateş. Talat Turhan, Tank Ziya Ekinci, Ne- dim Saban, Nail Satlıgan, Ragıp Zarakolu. Ergin Cin- men, Mahir Kaynak ve Altan Tan katılıvor Dorduncü oturuma, Cengiz Çandar, Oral Çalışlar, Ragıp Duran, Veysi Sansözen, Necati Doğru, Koray Duzgoren, Osman Saffet Aroiat, Ali Bulaç. llnur Çevik ve Nail Güreti katılıyor BSP Başkanı Sadun Aren. er 5 şehıt ve 3'u uzman ça- vuş, 1 'ı er 4 yaralı bulundu- ğunu belırtırken şehn\oUuı toplam personel sayısını 13 olarak açıkladı Çukurca, Şemdınlı ve Sılopı'de kunı- lan sahra hastanelennde te- davılenn surdurüldüğunü anlatan Sılahçıoğlu. operas- yonlarda çok sayıda mü- hımmatın ele geçınldığını ve tasnıflenn surduğunu açıkladı Yapılan ılk sayımlara gö- re 7 havan, 12 roketatar, 2 Samanlı, Kolyurek, Derecık ıle Şırnakın Uludere, Bey- tüşşebap ılçelen ve Işıkve- ren noktalanndan sınınn Kuzey Irak tarafına takvıye bırlıkîer göndenldı Asken bırlıklenn buyuk bölumü helıkopterlerle harekât bol- gesıne taşındı Sınırotesı harekâta para- lel olarak. asken bırlıkîer. Şırnak'ın Uludere, Beytuş- şebap, Sılopı ılçelen ve Or- tabağ, Şenoba beldelen ıle Hakkân'nın Çukurca ve yanıtlar şöyle - 35 bin personel fazia de- P mi? Kıbns'ta 20 bin kisi vardL - Kıbns harekâtı klasık bır harekâttır O zaman kar- şıdakj tehdıde gore kuvvet toparlanmış Bu harekâtta tum bolgeye karşı PKK'nın yapabıleceğı her türlu hare- kâtı karşılayabılecek bırguç oluşturuldu - Bu harekâtın özelliği ne- dir? - Bu, yeralrındagızienmış kaos ortamından bıktı - Çok teslim olan var mı? - Evet. Gelıp teslım olu- yorlar Rakamlar oldukça ıyıdır, gun geçtıkçe daha da artacak Ölu ele geçen tero- nst sayısı Mıllı Savunma Bakam'nın açıkladığı gıbı- dır Bız olen şahıslan uzak- tan göruyoruz. gıdıp üzen- nı anyoruz Bu şekilde ala- madıklanmızı saymayız Bugun rakam Sayın Baka- nımızın verdığı râkamı aş- mıştır M E D I K A S E V DtKSIYON SEUINERLERt Konuşmak anlaşmanın başlangıcıdır Guzel ve anlamlı Konuşmanın yontemıennı uzman kışı ve sanatçıların katıldıkları 3 aylık semıner progfamianmtzda oğrenebıhreınız. " SPIKER adaylan • SUNUCU olmak ısteyenter 1 TIYATRO botumü öğrencrten * GUZEL KONUŞMA tutfcunları ıçın Ik adım Haftalçı HtftaSomı 27 Mart 27 Hazıran * Pazartesı, Perşembe INısan 1 Temmuz * Cumartesı Pazar 1330 1630 1130 14-00 Toplam 72saat TIYATTK) YAZARUGt Bıroyun tnr nceteme bıf eleştın yazalım Oyun yazan öykucu ULKU AYVAZ'ın yonetımınde SEIUNERI ' Dramatık yazarlıgm ayrıca ozeUder ' Tıyatro kurarrları dramaturgt ' Radyo oyunu, TVoyunv sahne ve oyun yazaritğı' Inceleme ve eleştn ' Oyun yazma denemelen 5 Hafta sureh 40 saaMık semıner programmın katılımcılan 1 Prof Dr Cevat Çapan * Prof Dr Hasan Anamur * Tamer Levent " Esen Çamurdan' Ulku Ayvaz ' Metın Beyen " Savaş Aykılıç * Dr Sezer Ateş Ayvaz 27 Mart • 28 Nisan Hattada 2 gûn Sögutluçeşme Cad 2 Sogütlüçeşme Sok 16 Kadıköy - Istanbul Tel (0 216)338 65 85-418 28 60-61 Faks (0-216)349 24 00 293 89 78 (3HAT) ERENKÖY APOLLON (362 51 OO) VON MCH*U)jtTrF..NBOimıJGH TOPRAKLARDA"SHADOWLANDS" 11 30-14.00-16 38-19 00-21 30 Paul Nenmani Yaşayan Efsane 12 00-14 15-17 00-19 I5-Z1 45 "Yerli Forrest Gump" HimnlYcr YILIN KOMEDİSİ 1OO. OYUN TÛMBUTLBISinUÇKTL. ÖNDEN YER BUUİM tSTlTORSANIZ HEMENGISEYlUĞRAm PefJ 21 00 Cu 21 OC Ctea 18 00-21 00 Pa 15 00 ısoc TtLEFOM (0.212)130 16 18 HEDEF MÜZİK VE SAHNE SANATLARI MERKEZİ 10 Nisan - 17Mayıs (1.KUR) KONSERVATUARLARA HAZIRLIK KURSLARI (TIVATROMUZIK) Tel: 345 18 53-34718 23 r 1 TıyatroStudyosu T u r j » , N . r ç o p l u k Hoiuk Ahmet Zuhol Bılgıner UğuHu Gencer 9 MART -2 NİSAN BEV06LU KÜÇÜK SAHNE feramie Crnıo 21.00 teı 15.30 îl.OOPcııı 15.30 lılellet ORTAKÖY KÜLTÜR MERKEZİ lagm S â m n Çarkı ve Bu Çart IçMekı ksan llışkıten. Oykû : Hasan Kıyafet Yön : Faik Ahmct Akıncı GALA : Bugün 19.30da G S s t e r l m 2 4 M a r t d a n I t l b a r e n 12 00-14 00-16 00-18 00-20 00 OKMOrtafcay Deretooyu Cd No 110 Tel 258 69 87 bahar isyancıdır! Gıse Tel 10212) 249 24 26 H A D İ Ç A M A N Y E D I T E P E O Y U N C U L A R I Tuncer C U C E N O Ğ L U Cuma 18.30-21.15/C.tesi 15.00 MATRUŞKANİLGÜN BELGÜN / HADİ ÇAMAN Yöneten : KENAN IŞIK Teşvıkıye Cad. No: 160 Nisantası Tel: 233 40 19-224 14 39 LER1MIZ - SA*Bf efterinde soıtm calımr. 4- Attolefin bu mu dünya. 6- Çsmberimde gui oyo, 7" ypİtm 4Snyo. (Seloo / g 8- Kctfeam difa{. (Seldo / MoğoJlar) 1O- Mcpusarvelere güneş doğrouyor. t İ • öano dane benlerf. 13- Böfem«dim felek tte kojuımt, Î4- Mopusone icınde. Syv«fe gfanöl. i A{hn Jtafcs. Nem katdı (Seido t Kardojtor] K Y A N M T e İ : £ 0 . 2 1 2 ? 5 2 7 6 1 2 8 N1KOLAY COGOL ŞEHIR TIYATROLARI H A R B I Y E M U H S I N E R T U G R U L S A H N E S l (240 77 20) Çocuk Oyunu W SHAKESPEARE BIR GECE MASAU OITJNtAŞT RATsl IONETEM NEŞ'E ERÇETIN (25-26 Mart Saat I I 00) PALTO YOMETEN BAŞARSABUNCU (22-23-24-25-26 Mart) HARBIYE CEP TIYATROSU I 240 77 20 ) FERENC KAR1NTHY PEYNİRLİ YUMURTA tONETEN CANDOĞAN (21 Mart Saat 18 00-20 30/23 24 Mart Saat 15 00) ORHAN GUNER İKİNCI NÖBETÇİNİN SIKINTILARI YONETEN ARIFAKKAYA (22-23-24-25-26 Mart) USKUDAR MUSAHIPZADE CELAL SAHNESl (333 03 »7) Çocuk Oyunu hEINRCH BO.L DENIZ UYGUNER BİRÜKTEOYNAYAUM YONETEN DENIZ UYGUNER (25-26 Mart Saat I I 00) MEMET BAYDUR TENSİNG 'ONtTEN ÇETIN IPEKKAYA Çocuk Oyunu Ş AVŞAR E ULGER M D KILIÇ E POSTOĞLJ YAVRUKİMIN >0NFEN ŞEVKET AVŞAR (22-23-24-25-26 Mart ) (2S-26Mart Saat I I 00) FATIH REŞAT NURI SAHNESl (526 53 80) ERGUNSAV BİR BAŞKASI V ONETEN ENGINGURMEN (22-23-24-25-26 Mart) GAZIOSMANPAŞA SAHNESl (578 60 67) MOLIERE TARTUFFE JEAN-LOUIS MARTIN BARBAZ (22-23-24-25-26 Mart) Çocuk Oyunu GOLGENINCANl YONFEN CEMDAVRAN (25-26 Mart Saat I I 00) İ TUSUF O N A T ! ÎSHartC KMbrlP i »JO 1S 00 £•<• S«lill*ı Cl« 4B/9 Tahslm SKP II Ma>tt«ıı *[t Kı Tcl (0 212 24969 18 Ferhan Şensoy'un ŞU GOGOL DELİSİ Derya Baykal Şensoy Solı 21 00 ORTAOYUN Ferhan Şensoy'un ÖÇ KURSUNLUK OPERA II [CTjmrts 15 X,TOT 1! »18 M CULAR Ferhan Şensoy FERHANGİ ŞEYLER Çorşombo 21 00 S O N 2 O Y U N •liMSjtrs*H«t.SES-!U5(M»jaKularfcl.251 fl63MKKOMMAUym-numtkUKlMjsljk-SjkıHıoy Çocuk Oyunu F K 'v^c Cu ~ P SOYTARILAROKULU <0m~-U TANERBARLAS (25-26 Mart Saat I I 00) İ CEMAL REŞİTREY KONSER SALONU •ISTANBUL BUYUKŞEHİR BELEDIYESI S 23 Mart Perşembe Saat 19 V) S tSTANBUl BÜYÜKŞEHİRBELEDİYESl B KENT ORKESTRASI 5>ef Ekrem Teke^ın Sohst Açdya Masık Pop/Jazz BıIetFıpÜan 150 000-100 OOOTL KADIKOY HALDUN TANER SAHNESl (34» 04 63) • — 2S Mart 199S Cumartesi Saat: 20.30 ELIANE ELIAS TRIO Poalıf Işbırlığıyie Bılet Fıyatlan 300 000 25OOOO-TL 28 Mart 199S Salı Saat: 19.30 29 Mart 1995 Çarşamba Saat: 1930 "GUYS & DOLLS" GA2 DANS TOPLULUĞU Bılet Fıvatlan 300 000 250 000 TL KARTAL SANAT İSLİGİ TİYATROSU Bertolt Brecht İHSAN'IN EVRELERİ Fatih Altınoz Sertıat Özcan YON Cetın Erılı Her Çarşamta 20.30VPu*r 20.00 - YER Pendık Ataturk Kultur Evı Tel 390 4019 KIMO?NAZ ERAYDA Cumartes Pazaf 8 07 Kıanbu! Sanai Meftezi KUMPAMVA SAHNESl Saki23^acı Cad Estı Çeşma Sok 12 Taıtabaşı' T»am 02121 235 54 57 (Kultur BaVa ( r n n Katkılanytel 30 Mart 199S Ptrşembe Saat 19 ^0 GENO WASHINGTON AND THERAMJAMBAND (Soul Rhvtm and Blues) Maıor Muzık Organızasvon Işbırlığrvle BjletFıv^llan 300 000 25OOOO-TL CRR Konser Salonu, 246 06 96-240 5012 AKM Konser Gışesı, 251 56 00 CAPITOL Altunızade, 39119 30 / 333 20 Mart 1995 Pazartesı den rtıbaren CRR Konser salonu gısesınae rezervasyon alınır \tl0numa7urt lam fiu( kjdtmdtnndt o^rc(mcn-<^rtnu ımtklı vı Bunlkjıhır Itclcdnoı mmsupUniM'% W) ın u M) kifilık ı>nıpUnı X 2» ındınra yapılmakudır Mehmet Atilla Argın GlTAR RESÎTALÎ 23 Mart 1995, Perşembe Saat: 18.30 AKS\XAT httklal Caddesı Be\oj>lu Istanbul Tel (0212) 252 35 00-01-02 AKBAIMK Sanatın Sanatçının Yanında
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle