12 Ağustos 2022 Cuma English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 23 MART 1995 PERŞEMBE 18 SPOR Mahkeme hukuki hatalar yapıldığı gerekçesiyle olağanüstü kongre karan verdi Fııtl>ohımııza lnıkıık çarptıSpor Servisi - Futbol Federasyonu, mahke- me karanyia olaganustu kongreye gıdı>or An- kara 22 Aslıye Hukuk Mahkemesı, genel ku- rul üyesı Ibrahim Onuk'un başvurusunu de- gerlendınp Futbol Federasyonu'nun kayyım- lar huzurunda en kısa surede olağanüstü kon- gereye gıtmesıne kararverdı Genel kurul üye- sı îbrahım Onuk, Ankara 22 Aslıye Hukuk Mahkemesı ne da\a açarak federasyonun 5 haziran 94 tarihinde Ankara'da y-apılaiı oteğan mali kongresinde, usulsuzluk yapıldığını ve Merkez Hakem Komıtesi'nde de 3 FİFA ko- kartlı hakem bulunmadığını belirtıp, Futbol Federasvonu kurumunun \e yaptınmlannın hukuka ay kın oiduğunu onesurup dava açnuş- b. Dun Turkıve Spor Yazarlan Derneğı'nın Levent'tekı sosyal tesislennde konuyla ılgılı bırbasın toplantısı duzenleyen Futbol Federas- yonu Başkan adayı Kemal Zoriu. federasyo- nun bu kez kongerede usulsüzluk yapamaya- cağını belırtırken."demokratikbtrortamiçin- de bunu sağiayacağız'" dedı , • Genel kurul üyesı tbrahım Onuk'un açtığı davada MHK'nın yasal stadüden düştüğü ve olağanüstü kongre ıçın toplanan ımza sayısına rağmen federasyonun kongreyı toplamaması hukuka aykın bulundu Basın toplantısında onemlı konulara değı- nen Kemal Zorlu, mahkemenın aldığı olağa- nüstü genel kurul karanyla adaletın geç de ol- sa tecellı ettığını söylerken konuşmasını şoy- lesürdürdü "Genelkurul üyesi tbrahim Onuk taranndan \nkara 22. Aslhe Hukuk Mahke- mesi'ne açılan dava sonuçlanmış ve Turkıje Futbol Federasyonu'nun kısa surede tarafsız bir genel kurul taranndan seçüne gotunılme- si karan venlmişnr. Futbol canuasının merak- la beklediği bu karan, yeni bir geleceğin ba$- langıç mıijdesi ve futbolumuzun uzerindeki kara bulutlann yakında dağılacağuun işareti olarak gormekteviz'" Kayyim heyetınde Avukat Erdoğan Tuncer Ozan Talu ve Mustafa Hükkemoğlu'nun yer aldıgını belırten Zorlu bu konuda da "Hazi- ran ayında vapılan kongrede, olağanustu genel kurul talebimizin muhatapolduğu uvgulama- lar, hukukun çiğnendiği gerçeği, yargı organ- lannın önceki gun verdiği karar Öe tescil edfl- miştir. Turkhe Futbol Federasyonu, devletin gözkmciliğinde kayyım hevetinin nezaret ve denetiminde 'seçım maddeh'bir olağanüstü genel kurul gerçekleştirecektir" dedı Erzık federasy onunu > anlış tutumlan nede- nıyle eleştıren Kemal Zorlu. geçen gunlerde yennı \e tanhını belirtıp şıke ıhban yapması- na karşın, federasyonun şıke olayını ıncele- medığını belırtırken "Madem beninı yaptı- ğun ihbar garçekçi bulunmadı, o zaman ara- dan 9 a> geçmesine karşın niye benı mahkeme- yevermediler? Yapılacak seçimdedemokratik bir seçimle gorev başına gelirsek, insanlar ara- sında se>gi koprüsu kuracağız. Demokratik bir anlayışla Turk futboluna en iyi şekilde hiz- met edeceğimize inanı>orum" dedı G.Saray'da ceza günü Tııgay ve Bülent'e 260 ıııilyoıı MUSTAFA ERSOY Galatasara> Yonetım Kurulu, üst üste 4 yenıl- gı alan futbolculanna verdığı rekorcezayı açık- ladı San-Kırmızıh yonetım, futbolculanna Turk futbol tanhınde rekor denebılecek duzeyde ce- za verdı Cezadan payını en çok Tugay ve Bü- lent 260'ar mılyonla aldılar Bugun topluca takımın kamp yaptığı Abant'a gıdecek olan Yonetım Kurulu cezalan futbolcu- lara açıklayacak Yonetım Kurulu'nun verdığı cezalar şoyle Kadroda bufunan tum futbolcular 3 kalecı Ahmet ve Muhammet hanç adam bası 185'er mılyon lıra Tugay ve Bülent'e artı 75 mılyon Saffet, Suat, Sedat ve Okan'a da artı 50*şer mılyon lıra para cezası venldı Aynca ku- rul, Turkıye Kupası'nın kazarulması hahnde ver- dığı butun bu cezalan affedecek Bu arada Mapeza'nın sezon sonunda ulkesı- ne gen gondenlmesı karara bağlandı Bülent ve Hakan arasında yapılacak olan kaptanhk oyla- masını ıse Bulent kazandı Teknık Dırektörluk arav ışını surduren yonetım kurulu, toplam 2 mıl- y on doları gozden çıkardığı oğrenıldı Galatasa- ray'ın teklıf yaptıgı Trapartonı'nın terorolayla' nnı one surerek lstahbul'a gelmeveceğı belırtı- lıvor Kaptanlığı elınden alınan Tugay, A- bant ta sessızlığını bozdu Kaptanlığının elın- den alınmasıyla ılgılı bir açıklama yapmayan, ancak kendısıne bu karann teblığınden sonra ko- nuşacağını belırten Tugay, "Meyve veren ağaa taşladılar" dedı Tugay, Abant"ta yapılan ant- renman sonrası şu açıklamada bulundu "Mey- ve veren ağacı taşladılar. En verimli çağımda üs- tüme geldiler. Gereksiz eleştirilerle beni yıprat- mava çalıştılar. Şu ana kadar hiçbir açıklama yapmadım. Ancak kaptanhk olayının bana teb- İiğ edilmesinden sonra gerekli açıklamaya yapa- cağım." Galatasaray Yonetım Kurulu uyelenn- den Tony CaukL Tugav konusunda bir açıklama yaparak "O, bizim evladımız. Galatasaray bün- yesınden yetişmış birfutboku. Kfndısını kaybet- mevı değil. aksine kazanmayı duşunuyonız. Onumuzde çok maç var. Tugav venıden çalışıp kay betnklerini kazanacak güçtedır"dedı Ali Şen'den sert tepki: Ben böyle cezayı taıumam HİLMİTÜRKAY ~ Profesyonel Futbol Ceza Kurulu tarafmdan basın yoluyla Futbol Federasyonu teşkılatına ve mensuplanna karşı hakaret etmekten 3 ay hak mahrumıvetı cezası alan Fenerbahçe Kulubü Başkanı Alı Şen, "Zavallılann cezasını tanımı- yonım"dedı "Bengenel kııruldandestekaldım. Hepsı benım goruşlenme kaülrvor"' dıyen Şen, "Bıze edılen kufurler benım şahsımda Fener- bahçecamıasmadavapümıştır.Bunlantekerte- ker federasvona ve kurula bavale edıvorum. Ba- na tnbunlerden kufuru serbest bırakan federas- vonun \e kurulun cezasını tanımıvorum" şeklın- de !>ozlennı surdurdu Fenerbahçe Kulubu Baş- kanı, bundan boyle, her zaman olduğu gıbı maç- lan vıne şeref tnbununden ızleveceğını belırt- tı Şen "Bu zavallılar kendilerini hâkim yerine koymuşlar, ceza venyorlar. Ben boyle bir cezayı tanımıvorum. Kimin gucu vursa gelip beni ora- dan ındinin. Ben otribunde Fenerbahçe'yi tem- sil ediyorunı. Fenerbahçe'yi asla ezdirmem" de- dı Gençlerbırlığı maçından 3 gun once Anka- ra ya gelen Fenerbahçe Yonetım Kurulu, çeşıt- lı zıyaretlenne bugünden ıtıbaren başlıyor Alı Şen \e ekıbı ılk goruşmelennı Husamettin Cîn- doruk ıle yapacaklar San-Lacıvertlıler daha sonra Oramıral VuralBe)azrt,Orgeneral Hikmet Bayar, Gençlık ve Spor Genel Muduru thsan Coşkun, Mıllı Emlak Muduru Akif Hamza Çe- bi ve Hava Kuvvetlen Komutanı OrgeneraJ Ha- lis Burhan'ı makamlannda zıyaret edecekler Bugun aynca Anıtkabır'e çelenk koyacak olan San-Lacıvertlı yonetıcıler yann da spor- dan sorumlu Dev let Bakanı Şuknı Erdem,Ana- yasa Mahkemesı Başkanı YektaGungorOzden ve CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin'ın ma- kamlanna gıdecekler Maç gunu Cumhurbaş- kanı Suleyman Demirel'le de goruşucek olan yonetıcıler Başbakan Tansu Çiller'ı de progra- mı musaıt oldugu bir anda makamında zıyaret edecekler Hırvatıstan mıllı takımının Ukrayna ıle yapacağı maç ıçın Fenerbahçe'nın teknık dı- rektoru Iviç dün Hırvatıstan'a gıttı Gençlerbırlığı maçında takımmın başında sa- haya çıkmayacak olan tvıç, pazartesı günü ts- (anbul'a donecek Federasyonun görüsü Yargı yolu açık Spor Servisi - Futbol Federasyonu başkan adayı Kemal Zorlu'nun dunku basın toplan- tısı ardından bir basın bultenı yayimlayan Futbol Federasyonu, "Henüz ortada kesin- leşmiş bir karar yoktur. Vargı yollan açıkür" derken, karan temyız edeceğının sınyalmı verdı Adaletın gerçeği ortaya çıkaracağını belırten federasyon, basın bultenınde ozet- le şu göruşlere yer verdı "5 haziran 94 tari- hindeki olağan mali kongerede,'Genel Ku- rul Uyelen nden 84 unzalı bir dilekçe imza- lanrnış ancak daha sonra 18 kişi imzasını ge- ri çekmiştir ve vonetim kurulu, genel kuru- lu olağanüstü toplanrjya çağıramamıştır. Çıinkü yasa, yönetim kuruluna kendi isteği doğrultusunda olağanüstü genel kurul top- lantısı vapma yetkisi vermiştir. Ülker ve G.Saray yine güldü Efes Pilsen: 61 - Ulker: 80 HAKEMLER: Ozcan \kka\a 14). Recep Ankamlı (4) EFESPtLSEN:Co/rAwmft'J Volkm(6)17 Vfuk(4)8,Tamer(5)lO Lany (5)12 Tunç (4)0 Mırsad (4)7 Bora (4)0. MKemal (4)0 ÜLKER: Orhun (8)17 Harun (7)22. Wilhams (7)11 Serdar Apa\- dın (7)14. Haluk (6)9. Recep (4), Yusuf(4)2. Tolga (6)5 İLK YARI: 36-35 (Efes Pilsen) 2 SAYI: Efes (20 39)(% 51) Ulker (20/36)(% 55) 3 SAYI: Efes (4 21). Ulker (9/15) RİBAUND: Efes 33 (12 hucum) Ulker 24 (3 hucum) SERBEST ATIŞ: Efes Pilsen (9/12) Ulkerspor (13/18) Fenerbahçe: 65 - Galatasaray: 71 HAKEMLER: kadır özçelık (6) Mehmet Keseratar (6) FENERBAHÇE: Hakan (4)9 tbrahım (6)11 Smıth (6)12. Caldwell (6)11 Husnu (5)7, Faruk (4)3 Altar (4)6 G.SARAY: Levent (6)10 Omer Bmvkaycan (7)14. Nıckerson (6)7. Crudup (~>)11, Mert (4)0 Lüfı (8)25. OmerKart (5)4 İLK YARI: 44-36 (G Sam\) 5 FAUL: Sıckenon (26 27) ŞÜT YÜZDESİ: FBahçe (25/53). GSanıy (28/54) RİBAUND: FBahçe (28) GSamy (25) SERBEST ATIŞ: FBahçe (7/13). G Sanıy (8/12) Potadakiezeli rekabette Fenerbahçe. rakibi GaJatasaray karşısında etkili olamadı \eikinci kez\enildi. (Fotoğraf ALİ ESER) MAÇTAN NOTLAR /ALIESER Oyun alanında gerilim son haddindeydi Fenerbahçelıçokkeyıflıydı 4gunoncefut- bolda Galatasaray'ı farkh bir skorla yerunış, averajla rakıbının üstune çıkmıştı Dün de kendınden emm tavırlanyla sureklı takımla- nna sevgı göstensı yaptılar Tnbündekı yer- lennı alarak kendı maçlanndan önce oynanan Efes Pilsen - Ulker maçını sessızce takıp ettı- ler Ama bu maç bıttıkten sonra Fenerbahçe- lı ve Galatasaraylı oyuncular sahaya çıktığvn- datnbunler sanicı ^lı Samı Yen Stadı'nda oy- nanan derbı maçını ammsattı Meşaleler ya- kıldı, konfetıler atıldı Oyuncular teker teker tnbunlere çağnldı Seyırcılenn kendınden emın tavırlan alanda bulunan Fenerbahçelı oyuncularda da gozlendı Gerçı ılk maçta ra- kıplenne yenılmışlerdı, ama bu tnaçı mutla- ka kazanacak ve taraftarlanna ıkıncı bir Ga- latasara> zaferıyaşatacaklardı Fenerbahçe'de durum boyleyİcen Galatasaravjı oyuncular sessız ve sakın bir şekilde oyun alanında ısı- nıp maçın başlamasını beklıyorlardı Maç baş- ladığında karşılaşmanın hıç de kola> geçme- yeceğı anlaşıldı Oyunu sureklı onde gotüren taraf San-Kırmızılılardı Murat Didin endı- şelı. AydanSivavuş sakın gorunuyordu Ama oyun alanında da genlım son haddındev dı Ve karşılaşma sona erdığmde Fenerbahçelı oyun- cular sessız v e üzgun bir şekilde soyunma oda- sının volunu tutarken dığer yanda Galatasa- raylılar, Fenerbahçe'yi ıkıncı kez venmenın mutluluğunu tnbündekı taraftarlan ve karşı- laşmayı baştan sona takıp eden G Sara> Ku- lubu Başkanı Alp Yalman ıle paylaşıvorlardı LEVTNT YÜCEUVIAN Dün basketbolle dolu bir gundü Bın derbı, dığe- n zırve> ı değıştırecek ıkı onemlı maç ve tnbunde 6- 7 bın seyırcı FBahçe, G Saray'a karşı ıkıncı kez kaybettı FBahçe'nın, G Saray'a karşı ılk maçı kaybettığı ıçın bu maçta psıkolojık baskı ıçınde olabıleceğını maç oncesı yazımızda değınmıştık Dun bu gerçek- leştı Ikı ekıbın de çıft guardla oyuna başlamasının ardmda takımlannı hucumda ıyı organıze etme du- şüncesı yatıyordu Aynca Ülker maçında Cakhvetl yenne Rankinı tercıh ettıgı ıçın ve San-Lacıvertlı takım bu neden- le ıçenden hucum edemedığı ıçın eleştırmıştık Caldvvell bu kez oyundaydı Ancak dunku maçın G Sara\ lehıne bıtmesındekı en onemlı etken Avdan Siyavuş'un FBahçe'yı ıyı etut etmesıydı FBah- çe'nın ıçenden onu kesılırse dış oyuncularla maçı fazla goturemıyor Aynı zamanda Smıth de pota dı- bınde tek başına çaresız kalı>or G Saray, Caldvvell gıbı etkın bir pota altı oyuncusunu Crudup ıle ön- den savunup top aldırmayınca, FBahçe de buna ço- zum bulamayınca, galıbıyet ıçın en onemlı adımı at- mış oldu G Saray başanlı dış adam savunması ve ıçende ıyı yardımlaşma ıle rakıbın skor şansını duşurdu F Bah- çe'nın dığer bir eksı yonu bir turlu yenne oturtama- dığı savunmasıydı Mudafaada Fbahçelı oyuncular sureklı adam kaçırdılar FBahçe'nın 14 dâkıkage- çıldığınde sadece 1 faulunun olması, ne derece mu- dafaa yaptığını ortaya koyuyor Aynca G Saray, ge- rek hucum organızasyonu gerekse sayıya ulaşma yonunden F Bahçe'den çok dahabaşanlıydı Tabu bir de FBahçe'nın savunmada goz ardı ettığı Lütfi'nın muthış dış şut yuzdesı eklenınce galıbıyete ulaşıldı FBahçe, ancak 33 dakıkada Crudup 4 faul olduk- tan sonra hem savunmayı sertleştınp hucumda ıçe- nde Caldvvell'e top geçırebıldı Böylece neredeyse maçı kazanıyordu Sonuç ola- rak maça daha ıyı hazırlanmış olan G Saray, oyna- dığı ovunla galıbıyetı hak ettı F Bahçe'de ıse Turkı- ve kupasındakı Efes galtbıvetınden sonra duşüş ya- şanıyor Ozellıkle Caldvvell ı ıçende kullanamadık- lan her maç, FBahçe ıçın zor geçeceğe benzıyor FBahçe'nın dün oynadığı oyunla gununde birG Sa- ray'! yenmesı mümkun değıldı G Saray ıse lıgın dı- ğer maçlannda boyle oynasa bugun zırvesınde olur- du Efes Pilsen-Ülker ~ Olker de Efes'ı yenmeyı başardı Ilk yanda Efes zaman zaman fîzıksel avantajını pota altında ıyı kullanarak skorda onde kaldı Ul- ker'e maçı kazandıran en onemlı etken, tek uzunla kalan her takımın ıçenyı savunmak ıçın yaptığı gı- bı zone müdafaasıydı Efes Pilsen, alkışı hak eden alan savunmasına karşı hücum edemedı Alan sa- vunmasına karşı zorlanmasmın ve 6 dakıkada sade- ce 3 sayı bulabılmesının en onemlı nedenı hucum or- ganızasyonunu kuramamasıy dı Bu da son derece ıs- teksız olan. takımı organıze edemedığı gıbı gerek- sız top kayıplan yapan Corchiani'den kaynaklandı Boylece Ûlker gıbı dın savunma yapan bir takıma karşı hucumda şut pozısyonu dahı bulmakta zorlan- dılar Efes'ın hucumda zorlandığı maçlan gormuştuk Ancak savunmada boyle zayıf olduğu bir maç her- halde bir elın beş parmağını geçmez Hucumdakı ba- şansızhğın oluşrurduğu moral bozukluğu sav unma- ya da aynen yansıdı Ülker, başanlı savunmanın se- mereMnı Efes gıbı çok ıyı gen koşmayı ılke edınen bu- takıma karşı fast-break sayılanyla gordu Hu- cum edemeyen, savunma duzenını kaybeden, mora- lını yıtınp oyun dısıplınınden tamamen uzaklaşan E- fes'ın, değıl maçı kazanmak oyuna ortak olması bı- le mumkun olmadı Ulker, galıbıyetı fazlasıyla hak eden taraftı Tek yabancıyla oynayıp hucumda ve savunmada canla başla mucadele etmesı ve Efes gıbı bir takımı fark- lı yenmesı, Llker'ın galıbıyetı daha çok ıstemesı ve maça çok ıyı motıve olmasının kanıtı Efes ıse ılk kez boylesıne dağınık ve ısteksızdı Opel Türkiye Turu için gelen Rummenige: Futbolıunızun gelişmesi beni sevindiriyor • Bayern München'ın unutulmaz kaptanı Karl Heinz Rummenige, 5 kez geldığı Türkiye'de unutulmaz anılan oiduğunu söyledı. Spor Senisi- Opel Türkiye Turu'nun tanıbmına gelen Bayern München'ın unu- tulmaz kaptanı Karl Heinz Rummenige, 5 kez geldığı Turkıye"de unutulmaz anı- lan oiduğunu soyledı Futbol sevdalıları- nın adını unutamayacağı Alman yıldız Türkıye"de futbolun anlammın ne oiduğu- nu bıldığını belırterek "Şu an Bayern München'in başkan yardımcıhğını vapı- yonım ve Şampivonlar Ligı'nde Aja\ia yapacağunız maçı bir Turk hakem, Ahmet Çakar yönetecek. Çakar'ın Milan-Benfi- ca maçındaki başanh yonetımını bizım maçunızda da tekrarlayacağından emi- nim. Sonucun ne olacağını elbette bile- mcm. ama dileğim Şampıyoniar Ligı'ni birinci bitirmemız. Bu arada eski takım arkadaşım Aumann'la sık sık goruşerek Turk futbolu hakkında bilgi ahvorum Ilericme ıçerisındeolduğunuzu biliyorum ve bu, beni sevindıriyor" dedı Gece bo- yunca basının buyuk ılgısı karşısında şaş- kınlığınıgızlemeyen Rummenige Bayem Munıch'te aradığını bulamayan Italyan teknık dırektoru Trapattoni'ye Alman- ya'da kalarak kendı bunvelennde çalış- masını teklıf ettıklennı Italyan hocanın ülkesıne dönmek ıstedığmı vurguladı Alper Sesli dağcıhğımızda yeni bir perde açmaya hazırlanıyor Kilimanjaro'da bir Türk DENtZDERİNSU "Alkışlayanı, musabakası yok. Çoğu ınsan bize, 'Nıye bu sporu yapıyorsunuz' dhe sonıyor. Dağ- cılığın spor oJup olmadrğının tar- öşddığı bir ülkede bu sporla uğraş- nıaya çahşıvoruz. Dağcılıkla uğra- şanlann desteğe ihüyaçlan var Biz federasyon olarak ebmızden gele- ni yaptıgımıza ınanıyoruz." Bu sozler Dağcılık Federasyonu Baş- kanı Dr Tank Tercan'a aıt Dağcılık ıçın boy lesıne olum- suz koşullann olduğu bir donem- de bir Turk dagcısı, Alper SesH, Kılımanjaro Dağı'na tırmanmaya hazırlanıyor Doğa Sporlan Mer- kezı'nde Dağcılık Bolümu Baş- kanı olan 28 yaşındakı Alper Ses- Iı, tek başınagerçekleştıreceğı tır- manış ıçın pazartesı gunu Turkı- • Aksigorta'nın sponsorluğunda Kilimanjaro'ya tırmanacak olan Alper Sesli yann Afrika'ya hereket edecek ye'den aynlacak 5895 metre yüksekhğındekı Kılımanjaro Dağı'nm kondısyon gerektıren bir dağ oiduğunu ıfade eden Sesli, "Bunun için kalp ve akcığere yonelik çahşma yaptun. Her dağ kendıne ozgu çalışma ge- rektırir. Orneğin bundan sonra kava ağırlıklı bir dağa çıkacağım ve bunun ıçın kas gerektıren bir çahşma yapacağım. Kilimanjaro volkanlanyla unlu bir dağ. Bu tip dağlann en buyukozellığı bırbır- lerine benzemeleri \e benım bu tip nrmanışlanm var. Eğer bunu da basanrsam Turk dağcılığı için onemlı bir adım atacağıma ınanı- vorum" dedı 1986 yılında dağcılığa başlayan ve 1992 yılından ben bu sporu profesyonel olarak yapan Alper Sesli, aynı zamanda dağ rehberlı- ğı de yapıyor Yurt ıçınde 58 zır- ve tırmanışı olan Seslı'nın yurtdı- şında da Rezdenly zırvesı. Mont- Maudıt, Mont-Blanc Doğu Batı Traversı gıbı başanlı tırmanışlan var Aksigorta'nın sponsorluğunu yaptığı Yıldız Ünıversıtesı Makı- ne Muhendıslığı Bolümü mezu- nu Alper Seslı, 16 nısanda Tur- kıye'ye dönecek Hakemler ieüioldiL SporServisi -Turkıye Bınn- cı Futbol Lıgı'nın 27 haftasın- da oynanacak maçlan yonete- cek hakemler bellı oldu Altay-Beşıktaş îbrahım Ak- soy, Gençlerbırlığı-Fenerbah- çe Lnsal Çımen. Trabzospor- Kocaelıspor Muhıttın Boşat, Galatasaray-Ankaragücü Ay- hanYucebılgıç Bursaspor-De- nızlıspor Nedım Goklu, Petro- lofısı Spor AŞ-Gazıantepspor Osman Avcı, Antalyaspor- Samsunspor Serdar Çakır, Zeyiınburnuspor-Kaysenspor Alı Can Lakot, Adana Demırs- por-Vanspor Erdal Guleç İsveç galibiyet için geliyor GÜRHAN UÇKAN STOCKHOLM - Carşamba gunu mıllı takımımızla Avrupa Futbol Şampıyonası grup maçı yapacak olan İsveç Istanbul'a galıbıyet ıçın geliyor Salı günü Türkıye'ye gotüreceğı oyuncu- lan açıklavan Teknık Dırektör Tommy Sevensson, sakatlığı sü- ren Tomas Brolm'ın yennı, bu sezon Hollanda'nın Feyenord takımında oynamakta olan Henrik 'Henke" Larsson'u ala- cağınıaçıkladı Tommy Svens- sonşoylekonuştu "Oyuncuse- çerken çeşitli sorunlarla karşı- laşüm. Ben yine her şevden on- ce olanaklann uzerinde duru- yorum. Turkıye'ye kazanmava çabşmak için gidiyoruz. Eğer oy unculanm maça çok iyi kon- santreolurlarsa, kazanacak gü- cesahibiz." Tommy Sevensson Kıbns Rum takjmıyla rakıp sahada 3- 3 beraberlıkle bıten maçta oy- nayanlardan 2'sını kadrodan çı- karttı Johnnv Ekström ve Magnus Johansson. Bunakar- şılık. sakat olduğu ıçın oynaya- mayan Joakim Bjorklund kad- roda var Larsson ayak bıleğı- nı kıran Tomas Brolın'ın boşlu- ğunu doldurmaya çalışacak Takımda aynca, fsveç'ın Avnı- pa'da başarıy la profesyonel oyunculuk yapmakta olan, Pat- rik Andertsson (B Moncheng- lad) Martın Dahlin (aynı ta- kım). StefanSchwarz(Arsenal) ve Par Zetterberg (Anderlecht) yeralıyor Arçelik *' finalde Galatasaray: 1 Arçelik: 3 HAKEMLER: Kadır llbe\h (6) Senıh Nısancıoglu GALATASARAY: Kenan (5), Pavdar (6), Zafer (5), Sergeı (5), Selım(5) Vladmu (5) Şenol(5) Erso\ C) Burak C) Canpolat 15) ARÇELİK: Fatıh C) Cengız- han (7). Emrah (7) Erkan (7), Bans (7) Gökhan (7) Ercan (7) SETLER: 15 13. 4'15 11/15. 6/15 ALE\ ANAKÖK Turkıye Kupası nın yan fi- nal 2 maçında Arçelik Gala- tasaray ı 3-1 yendı ve finalıst oldu Diğer sonuçlar: Bayan- lar: Eskışehır DSI Bentspor - Bursa DSİ Nıluferspor 0 - 3 Erkekler: SASA Spor - Istan- bul Buyuk^ehır Beledıyespor 3-1. Samsun DSI Spor - Be- şıktaş 1 - 3 Altıh 500 milyon lira verdi Spor Servisi - Dun koşu- lan at yanşlannda 2-7- 6 7,1,14,11 kombınesını bı- lenler, 500 mılyon 983 bın lı- ra kazandılar AT YAR1ŞLARI FİKRET DAĞLIOĞLL 1. KOŞU: F Salmon (5), P Arclıght (1), PP Kazak Dancer (2). S Anstocratıc (6) 2. KOŞU: F Kurtcebe(l), P Non Stop Dance (6), PP Dandanakan(5) 3. KOŞU: F Baykan 1 (7). P Çehk6(4),PP Babaorhan (1), Çılgmbatur(3) 4. KOŞU: F Ramazan 9 (3),P Samtay(2).PP Sadul- lah(4). S Aratbey(l) 5. KOŞL:F Hombre 1 (2), P VıdarHan(l). PP Super Tay (4), 6. KOŞU: F Massaı(ll), P Jung Beauty(2). PP Jad- ranka(5),S Verallah(4),SS Sırocco I (6) 7. KOŞU: F Karayunt(l), P Varol Izzet (2). PP Ganı- ıy(3) S Seren2(5) Gunun İkilisi: 4 Koşu 2/3 Tabela Bahis: 112 5 4 6 ALTIL1 GANYAN 1 7 3 2 11 1 4 2 2 2 1 5 3 3 4
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle