16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
23 MART 1995 PERŞEMBE SAYFA 13 KİM KİME DUM DUMA BEHİÇAK "Amaçlan, özel orman işletmekcleğil' ahkemeye başvurarak, Or- man Fakültesi'nin "Araştır- ma ve Uygulama Ormanı olarak değeriendirdiğı BiJe- zikçi Çiftliği'ndeki 4 milyon metreka- re orman alanını mülkiyetine geçirmek ısteyen Alarfco Holding bünyesindekı Yıttaş Yıidız Turistik Tesisleri A.Ş. nin dava dilekçesindekı ıddıalan, Orman Fakültesı hazırladığı raporlayanrtlama- ya devam ediyor: "Ormanın konum ve alan itibariyle araştırma ormanı olamayacağı iddia edilmektedir. Davacı, bu hususutak- dir edecek durumda değildir. Kaldı ki dava konusu orman, Istanbul için büyük bir rekreasyon değeri taşımak- tadır. Bu nedenle peysaj ve rekreasyon çalışmalan için ideal bir konumdadır. Su potansiyelinin yüksek oluşu havza amenajmanı ve havza hidrolojisi araş- tırmaları için ideal bir ortam oluştur- maktadır. Davacı, taşınmazın özel orman ol- duğu, özel ormanlann ticari esaslarda- hilınde işletilebileceği, Orman Fakülte- si'nin bu iş için gerekli malı kaynağı ya- ratamayacağı iddiasındadır. Orman, kâr amacıyla işletilmek üzere kamulaştınlmamıştır. Aynca her ormanın idare ve işletme amaç- lan farklıdır. Burada bilimsei amaç söz konusudur. Meseleye ticari açı- dan bakılamaz Bu amaçla bakılsa bile Türkiye'de özel orman işletmeciliği kârlı bir iş de- ğildir. Özel ormanlar, tüm orman alanı- nın yüzde 1 'i civanndadır. Küçük par- çalar halindedir ve usulsüz kesimler nedenıyle bozulmuştur. Kaldı ki, da- vacının amacı da burada özel or- man işletmeciliği yapmak değildir. Davacı şirketin, unvanından da an- laşılabileceği gibi amacı birtakım bi- nalar yapıp satmaktır Davacının bu konuda herhangi bir iddiada bulunabilmesı için orman işlet- meciliğinin şirket ana sözleşmesinde faaliyet konulan içinde gösterilmiş ol- ması gerekir. Üniversitenin ormanın ımar ve ıslahı için gerekli mali kaynağa sahip olma- dığı iddiası da gerçeği yansıtmamak- tadır. Orman Fakültesi döner sermaye- si, Oıman Ürünleri Araştırma Merkezi ve fidanlık gelirleri gerekli kaynağı ya- ratacak güçtedir. Bu konuda bir de va- kıf kurulmak üzeredir. Aynca katrilyon- luk bütçesi olan Türkiye Cumhuri- yeti, buraya istediği anda gereken ya- tırımı yapabilir." Alarko Holding'e bağlı şirketin, or- manın sakat bir bekçinin idaresine bı- rakıldığı ve bölgenin fuhuş yapanlann bannağı haline döndüğü yolundaki id- dialanna ise Orman Fakültesi raporun- da şu yanıt veriyor: "Ormanın korunması ve işletilmesi için rektörlükçe görevlendirilen bir or- man yüksek mühendisinin başkanlı- ğında üç kadrolu bekçi ile bir koruma amirinin yönetimınde beş kişiden olu- şan devamlı bir ekip bulunmaktadır. Fuhuş yuvası olması, kamulaşbr- madan önceki dönemde söz konu- sudur. Nitekim ilk sahipleri bu ne- denle ormanı koruyamamış, 1970'li yıllarda kamulastınlması için Orman Fakültesi'ne başvurmuşlardır. Or- man ancak, kamulaştınldıktan sonra bir düzene sokulabilmiştir." Pusula ana göre, Pusula son zaman- larda televizyonlarda izledi- ğim en güzel tartışma prog- ramıydı... llkPusula'danhem de canlı yayından başanyla çıkan Ümit Zileli'yi kutluyorum... Programın ilk bölümünde I.Melih'le Tayyip Efendi, belediyedeki bir yıllık icraatlannın hesabını veremeyince pu- sulayı şaşırıp nasıl da küstah bir üslup- la saldırganlaştı... Ümit ise karşısında- kilerin küstahlığına karşı son derece nazikti... Ancak nezaketi nedeniyle, meslek ilkelerinden en küçük ödün vermedi... I.Melih'le Tayyip Efendi, küstahlıkla- nnı stüdyoyu terketme tehdidine ka- dar vardınrken, haklanndaki yolsuzluk iddiaları daha ortaya konmadan eriyip gıttıler. Sonunda da haftaya tekrar gel- mek üzere kaçıp gittıler. Gittikleri gibı gelecekler mı bilinmez ama "geldikleri gibi gidecekleri" yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı! O gün, çok sayıda görevliyi yatağından kaldırdım. Nahit Menteşe TKFde kaybolan hediye paketi F Mert Ali Başanr'dan SÖZDEYİŞLER Insan icat oldu, ekoloji bozuldu. Kırşehir'den ırşehir'den yeni "haber"ler geldi... Çağdaş Kırşehir ga- zetesinın "Mega Flaş" bölü- münden naklen bunlan bili- yor musunuz? CHP ile SHP'nin bütünleşmesin- den sonra, bir CHP yöneticisinin toplantı için alışkanlıkla kapalı olan eski binaya gittiğini ve partinin ne- den kapalı olduğunu merak ettiği- ni... Ramazan davulcusunun, işyerine gelerek para istemesi üzerine, esnaf hemşerimızin 'ben burada mı yatıyo- rum kı, para istiyorsun' dediğini... Elektrikçi bir hemşerimizin, anza için gelen müşteriye 'ben cereyan- dan korkanm ağbi, siz başkasına gidin' dediğini... Uzerinde sürekli ilaç taşıyan bir hemşerimizin, hap içeceği zaman, sigara ikram eder gibi çevre- sindekilere hap ikram ettiğini... Sar- hoşken evini bulamayan bir hemşe- rimizin, yanlışlıkla inşaat halindeki bir binaya girdiği ve ailesinin kendi- sini terkettiğini sanıp üzüldüğünü... inlandiya'nın Turku kentinde FM bandından yayın yapan "Robin Hood" radyosunun Türkçe bölümünde redaktör spiker olarak çalışan ve yanı sıra ünıversite öğreniminı sürdüren Hüseyin Kılıçarslan'ın yaşadığı bir olay var... Daha doğrusu, bardağı taşıran son olay... Türkiye'ye gönderdiği mektuplann kaybolmasına alıştığından artık iadeli-taahhütlü mektup gönderen Kılıçarslan, iadeli-taahhütlü paketin sahibine ulaştınlmamış olmasını kabullenemiyor... Aynı zamanda TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun "Gün Devam Ediyor" programına Finlandiya'dan haber de geçen Kılıçarslan, 9 Mart 1995'te normal posta ile istisna sözleşmesini, iadeli-taahhütlü olarak da bir hediye paketi gönderdiğini söyiüyor. Alıcının adresi: TRT Sitesi, Dış Yayınlar Dairesi Başkanlığı, Gün Devam Ediyor Programı 1. Kat, Oda 26 Oran, Ankara, Turkey. Paket, Gün Devam Ediyor ekibine ulaşmıyor. Ancak Kılıçarslan, paketin PTT tarafından TRT'ye teslim edildiğini de öğreniyor... Ve TRT Dış Yayınlar Dairesi Başkanlığı'ndan, bu paketin bulunup alıcısına ulaştırılmasını istiyor... Diyeceksiniz ki, istesin ne olacak... Ne olacağını anlatıyor: "Gönderi sırasında bana verilen dekont aracılığıyla paketin kime verildiğini, resmi şekılde Finlandiya posta idaresinden bugünlerde öğreneceğim. Ve bu şekilde, posta tutanağına imza atıp paketi alan ve belirtilen yere vermeyen memuru rezil-i rüsva edeceğim. Aynca belirtmek isterim ki, yapı olarak pire için yorgan yakan insanım. Bu yüzden, paketi alıp sahibine vermeyen memurdan, Türkiye'deki avukatım aracılığıyla davacı olacağım..." 'Aleviler malzeme yapılmasm' ersin'den Ahmet Yıidız, "Ben, Alevilerin, devrimci ve demokrat insanların, kendisıni Alevi Dedesi olarak tanımlayan Sayın Veysi Doğan kadar unutkan olmadıklarını zannediyorum" diyerek DSP Genel Başkanı BüJent Ecevit'i ve Doğan'ı eleştiriyor: "Bizler, Maraş olaylannda Sayın Ecevit'in ve bakanlannın, özellikle de Içişleri Bakanı irfan Özaydınlı'nın, olaylar sırasındaki tavırlannı ve olaylar yatıştıktan, Maraş'a giriş vizesi alır gibi girdikten sonra verdiği 'Olaylan solcular başlatmıştır' demecini unutmadık. Sayın Ecevit'in partisinin üst yönetiminde Alevilere ne kadar tahammülsüz olduğunu da çok iyi biliyoruz. Sayın Doğan; devrimci-demokrat, Alevi insanlanmızın nelere malzeme yapılmak istendiğini ve buna da bizlerin temsilcisiymiş gibi konuşan insanlann yardımcı olduğunu görmek beni kahrediyor. Gözlerime inanamayarak tekrar tekrar okuduğum Ecevit'in Hacı Bektaş ve Pir Sultan'a eşdeğer tutulmasını sanki tümümüzün kararıymış gibi vermeniz ise beni ve sanıyorum çoğu insanımızı fazlasıyla üzdü. Hacı Bektaş'lann, Pir Sultan'lann ve tüm şehitlerimizin kemiklerinin sızladığından hiç şüphem yok. Sayın Doğan, Alevi de bir insandır. Hoşgörünün de bir sının vardır. Son olaylar demokrat olmanın bedelidir. Inkâria kurtulmak mümkün değildir." Enimn Toroğhı'na soruyorlar: San kart gösterilmeli nıi? andaki fotoğraf AP ajansın- dan geldi... Aşağıdakı satıria- n ise yazıişlerinden arkadaşı- mız Mehmet Timuçin Sucu kaleme aldı: "Erman Toroğlu'nun atv'deki Kale Arkası programında futbol maçlann- dan o haftanın tartışmalı pozisyonlan defalarca ekrana getiririliyor ve değer- lendiriliyor. Teletaodan düşen bu fotoğraf da bizim gazetede yoğun tartışmalara ne- den oldL. Ben veyazıişlerindeki arkadaşlarfo- toğrafta<i pozisyonda siyahi oyuncu- nun arkadan faul yaptığını ve sarı kart- ia cezalandınlması gerektiği görüşün- de birleştik. Bize göre san karttan son- ra, oyurcuya direkt temas olduğu için oyun setoest atışla başlamalıydı. Anca* spor servisi şefimiz Abdül- kadir YJcelmanve spor yazan arka- daşımızAsena Özkan, arkadan faul yapılmadığını öne sürerek san kartı ge- rektirecek bir pozisyon olmadığını öne sürdüler. Bu pozisyon konusunda biz açma- za düştük. Şimdi Toroğlu'na sormak istiyoruz: Ortada san kart gerektirecek bir hareket var mı, yok mu?" NEVŞEHİR tKÎNCİ İCRA VE İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN ÖDEME EMRÎNİN İLANEN TEBLİĞİ DosyaNo: 1994/2743 Alacakl Atıf Bilgin - Nevşehır Vekili: Av. H. Yaşar Oğuz - Atatürk Bulvan, Nevşehir. Borçlu:Vlahmut Düzgûn - Adresi meçhul. Borç miktan: 39.750.000.- TL Yukandı yazılı borcunuzdan ötürü adınıza düzenlenen ödeme emrini havi tebligat bilatebliğ iade edilmiş bulundugundan ve zuabıtaca aresinızin tespiti de mümkün olmadığından, ödeme emrinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. Borcunızu işbu ilanın gazete ile yayımı tarihinden itibaren yasal 10 günlük süreye takdiren 10 gün ilavesi ile 20 gün içinde öde- rneniz, busüre içinde mal beyanmda bulunmanız: Senedin kambiyo senedi olmadığı veya altındakı ımzanın size ait bulunmadığı veya borçu olmadığınız veya borcun ödendiği veya ertelendiği veya zamanaşımına uğradığı iddiasında iseniz ilanın gazete ile y^ayımını nüteakip yasal 5 günlük süreye 5 gün ilavesi ile 10 gün içerisinde tcra Tetkık Mercii Hâkimliği'ne bir dılekçe ile başvur- ncıanız, iırcaya dair itirazınız var ise aynı süre içinde Jcra Tetkik Mercii Hâkimliği'ne yapmanız Aksi halde işbu ödeme emrinin yayımı tarhinı izleyen 10. gün sonunda takibin kesinleşeceğinin biünmesi, Belirlenen süre içinde mal beyanmda bulunmamak v-eya aykır beyanda bulunmanın ilanın neşri gününü müteakip 20. günün sonunda cezai mesuliyetinizi gerektireceği tebliğ ve ilan o»bnur. 23)2.1995 * Basın: 12603 ÇİZGİLİK KÂMtL MASARACI HARBİ SEMtH POROY BULUT BEBEK NVRAY ÇÎFTÇI TARİHTE BUGÜN MÜMTAZ ARIKAN 23 Mart Kurasara, "Kmjemapa " JAPONYADAN B/R SINEMA DEVU. İ9/O 'DA 8U6ÜM, UMLM JAPON FlLM YÖHCrMENİ AKİKA IZURO&AVA DO6MUŞ7U. ÖUCEL£Kİ R£SSAM O1JUAK İS- rERKEN DAHA SON&J S/MEMAyA YÖA/eiMİÇT/. 1936 'A", rÖNET*AEU KAJieo rAMAMOTV'MUN yAUtfJA AStSTAfJ eıKMIŞ, ARDINDAH KENDi FlLAALEAtNt ÇEI/lg- İ /, 135f 'DEy Ş'&LM/ /i£ OÜÜL SİL/ffyL4 OL- MUŞ7V. KUZOSAVA, BUNU ıZLEYBN YAPtTlAGtyLA OfJE- MIMÎ PAHA DA ART/RMtŞri. OrUNCULAÜI İNCSLİKLE KUUANtÇf, /ŞfK-GÖLe£ fLE KOMPOZtSYONLAROAKİ US~ TW.fi', ÖZ6ÜU SİNEM* Dtü VE 6ÛÇLÜ ÜSLUSUYLA YEOİNCl SANATfN BÜYÜK USTALAet AISASfNA 6İgMffTf. fŞTE SAZI P/CMLERİ: "KAGEMUŞA'j "Yeoı SAMU&4/", "</- 2tL S/tKAL", "K4A/1/ TXHT", "PEesu UZ4O?, "8AN", "&üfl£R'.. PANEL LAİKLİKTEN ŞERİATA MI? KONUŞMACILAR: Prof. Dr. Türkan Saylan Meriç Velidedeoğlu Tarih: 25 Mart 1995 Cumartesi Saat: 15.30 Yer: Galeria Konferans Salonu 4. Kat / Ataköy Düzenleyen: ÇAĞDAŞ YAŞAMI DESTEKLEME DERNEĞİ BAKIRKÖY ŞUBESİ KADIKÖY BELEDÎYES! KÜLTÜR ve SANAT MERKEZt 25 MART 1995 Cumartesi Saat: 15.00 SÖYLEŞİ "KÜLTÜR VE KENT YAŞAMI" Nevval ÇİZGEN GİRİŞSERBESTTİR K.SM Bağdat Caddesi Haldun Taner Sokağı Caddebostan Tel: 360 90 95 tZMtR 4. ASLtYE HUKUK HÂKİMLİĞİ Esa;, No. I98S-116' Karar No: 1993/791 Hâkinr Osman Güngör Dunısoy - 14746 Y.l. Müd : Abdullah Kolda^ Davacı Hasan Onur Göker tarafından davalılar müflıs Gökalp Özakıncı ve arkadaşı aleyhlerınc açılan tescıl davasının mahkememızde yapılan açık yarçılaması sonunda: Mahkcmcmızın 2 II 1993 tarihli karan ılc Izmir, Buca, Inönü Mah. pafta: ü. ada. 1IX, parsel' S sayılı 16/1796 arsa paylı 3. kat 33 no'lu mesken olarak davalılar Mehmet Köseoğlu vc Gökalp Özakıncf dan tapu kayıtlannın ıptalı ile davacı Hasan Onur Goker adına tanuya kayıt ve tes- cilıne karar verıldiğı Isianbuj, Bostancı Çırağan Sok Türel A Ş 9'9'da oturan davalı müflıs Gökalp Özakıncı'ya da daha önce adresinde buluna- madığından dava dilckçcsı gazctc ılc ılancn tcblığ yapıldıgından bu dcfa gcrekçelı kararın da ılancn tebliğine karar venlmi) olmakla yukandakı ılan metni tebliğ yenne geçmek uzere ilan olunur 14 3 1995 Basın: 12715 r i I i i I I I I I İ I I i I I L F.JLL.t^J.JUL* YCNİ DÜNVA PUZCNİ v« ~ TUftK SOIU sunanProf.Dr. Mümtaz Soysal 24 Mart Cuma Saat: 16.30 MeckJiyeköy KüKûr Merkezi Konferans Salonu Duzenteyen ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ İSTANBUL ŞUBESİ Tol&FQrx:(0212)272 62 18 Not: Konferans herkesin katılımına açıktır. I •i I I f I I I I i I i I i İ i J FESTİVAL SÜRESİNCE ÖZEL İNDİRİMÜ HİZMETİMİZDEN YARARLANA- BİLİRSİNİZ. orrıRnUurMt - Brir Tel: 251 00 00 Fax: 252 75 80 SSK İstanbul Hastanesi Ortopedi bölümü doktorlanndan Sn. Mustafa Caniklioğlu'na, Sinan Polat'ın ameliyatında göstermiş oldugu ilgiye teşekkür ederiz. SAD1K POLAT HER PERŞEMBE TANGO GECESİ GERÇEK ROSTALJİYİ ÖDÜLLÜ ÇATI'DA YAŞAYABİLİRSİNİZ. Resuunnl - Bat TeJ:251 00 00 Fax: 252 75 80 İstanbul Liman Başkanlığı'ndan kamarot olarak almış olduğum G- 27993/732 sicil numaralı gemı adamı cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. SALtHCOŞKUN
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle