16 Ağustos 2022 Salı English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
SAYFA CUMHURİYET 23 MART 1995 PERŞEMBE , HABERLER Okullarda grip salgını • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Okullarda gnp salgını y_aygınlaşıyor. Başkentte Sıncan ilçesinde okullann grip nedeniyle tatil edılmesinin ardından dün de Çankaya ilçesinde 10 okulda ıki günlük tatil ilan edildı. Ankara Valisi Erdoğan Şahinoğlu. Il Hıfzıssıhha Kurulu karan ıle Çankaya ilçesinde Çankaya llköğretım Okulu, Teğmen Kalmaz İlkokulu, Salih Alptekin tlkokulu, Akşemsettın Ilköğretim Okulu, Mehmet Içkale llköğretim Okulu. Kemal Atatürk llköğretim Okulu ve Kocatepe Mimar Kemal Lısesi, Kınkkonaklar tlköğretim Okulu. Timur tlköğretim Okulu. Talarpaşa tlköğretim Okulu" nda bugün ve yann tatil yapılacağını söyledi. Taili meçhul' raporu • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Bombalı bır suikast sonucu 2 yıl önce gazetemiz yazan Uğur Mumcu'nun yanı sıra gazeteci Çetin Emeç. Prof.Dr. Muammer Aksoy, Doç. Dr. Bahnye Üçok'un da aralannda bulunduğu. toplam 908 faılı meçhul siyasi cinayetı araştırmak üzere kurulan TBMM Faıli Meçhul Sıyası Cınayetleri Araştırma Komısyonu, raporunu tamamladı. DYP Kınkkale Milletvekili Sadık Avundukluoğlu başkanlığındaki komisyon bugün toplanarak raporu değerlendirecek. Komisyon toplantısında. Mumcu cinayetinın katilerinin bir an önce bulunması için yetkılılen göreve çağıran l milyon kişi tarafından imzalanan ve TBMM Başkanlığı tarafından komısyona havale edılen dilekçelenn durumu da ele alınacak. Sadık Ahmet Tekirdağ'da • TEKİRDAĞ (Cumhuriyet) - Batı Trakya Türklennın lıden Sadık Ahmet, dün gece Ismet IrKjnüSpor Salonu'nda düzenlenen. "Batı Trakya Türklüğünün Dıinü, Bugünü ve Yannı" konulu birtoplantıyakatıldı. Dr. Ahmet, çok sayıda vatandaşın dinlediği konuşmasmda. "'Yunanlılar. isteseler de ıstemeseler de Türk denen dev ın gölgesinde yaşayacaklardır" dedı. Kâğıda zam • KOCAELİ(AA)- Türkiye Selüloz ve Kâğıt Işletmeleri Genel Müdürlüğü (SEKA)tarafından üretilen bazı kâğıt ve karton çeşjtlerinin fıyatlanna yüzde 30 ıle yüzde 42 araşında değışen oranlarda zam yapıldı. Yenı tanfe üzerinden satışlara dün sabahtan ıtıbaren başlanırken gazete kâğıdı. 3. hamur kâğıt. sigara kâğıdı. kraft torba kâğıdı ve kraft lıner zam kapsamı dışındabırakıldı. Patrikhane'ye suçlama • İSTANBl L (AA) - Türk Ortodoks Patriği Selçuk Erenerol. Fener Rum Patrikhanesi'nın Lozan Antlaşması'na a>kın davranarak Yatikan olma amacı güttüğünü belırterek "Fener Rum Patnği Bartholomeos dini siyasete alet edip laıkliğe avkırı davranıyor" dedi Türk Edebivat Vakfı tarafından düzenlenen toplantıya katılan Erenerol. son yıllarda Türkiye üzerinde birtakım oyunlar oynandığını belirterek, "Bunlardan bırisı de Fener Rum Patrikhanesi'dir. Patnkhane Vatıkan olma yolunda Batı'dan onay aldı' dive konuştu. Nevnuz, iş bayramı • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Azerbaycan Devlet Üniversitesi Azerbaycan Dilciliği Bölüm Başkanı Profesör Kamıl Veliyev Nerimanoğlu. eskı SSCB hderlennin Nevruz Bayramrnı iş bayramı ve üretımin arttınlması olarak gördüklerinı söyledi. ANAP'lı Pakdemirli, harekât süresindeki belirsizliğin kaygı verici olduğunu söyledi 'Türkiye kendini korııyor'• Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Türkiye'nin kendini koruduğunu söylerken Başbakan Tansu Çiller, •'Irak'ın toprak bütünlüğüne saygılıyız" dedi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Türk Sılahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Kuzey Irak'ta sür- dürdüğü harekât ile Türki- ye'nin terör örgütüne karşı kendini koruduğunu söyle- di. Başbakan Tansu Çiİler. harekâtın amacını vurgu- larken. Irak'ın toprak bü- tünlüğüne sonuna kadar saygılı olunacağını kaydet- ti.ANAP Genel Ba'şkan Yardımcısı Ekrem Pakde- mirli ise harekâtın süresi- nin belli olmamasının kay- gı uyandırdığını belirterek. "Girmek kolav da çıkmak zor" değerlendırmesıni yaptı. 'Terörisüer başlattT Cumhurbaşkanı Demi- rel. dün Italya Cumhurbaş- kanı ile yapılan temaslann ardından. bir ttalyan gaze- tecınin. Kuzey Irak'takı operasyonun uluslararası alanda iyi karşılanmadığı- na ılışkin sorusu üzerıne. "Türkiye'nin terörle mü- cadelesinin iyi karşılanıp Türkiye sınırının silah ve insan yığınağı haline geti- rilmesi karşısında Türki- ye'nin buraya müdahalesi- nin iyi karşılanmamasını anlamak mümkün değil- dir" dedi. 1994 yılında 1200 güvenlik görevlisı ve aralannda kadın ve çocuk- ların da bulunduğu 1300 sivilin öldürüldüğünü be- lirten Demirel. "Türkiye bunları korumaya çalışı- yor. Bunlar da teröristler kadar insandır ve insan hakları vardır. Türkiye'de devletin başlattığı bir hare- ket voktur. Teröristlerin başlattığı hareket vardır. Türkiye bunu önlemeye ça- uşmaktadır" dıye konuştu. Demirel, teröristlerin CHP'de köken sorun oldu Nüfus cuzdanımı v e pasomu kaybettım. Hükümsüzdür. SEROK DEMtRCAS İstanbul Haber Senisi -CHP'nin İstanbul ve Iz- mir'deki yeni il ve ilçe yönetiminin belirlenme- sinde köken sorunu yaşa- nıyor. Genel merkezın. ıl yönetımlerinin belirlen- mesinde eski SHP ve CHP yönetımlerinin eşit şekilde temsil edilmesi kararına uyulmadığını ifade eden CHP kökenli partililer sonuçlara tepki gösterdiier CHP'nin eski il başkanı Haluk Llman. "Eğer vanlış uygulamala- ra devam edilecekse biz bu yanlış uygulamalara ortak olmayız"dedi. CHP'nin üç gün önce yapılan ıl başkanlığı se- çimlenne SHP'nin eski ıl başkanı Ali Özcan ile CHP'li Cemal Seymen katılmış. başkanlığa Alı Özcan getinlmıştı. Öncekı akşam da ıl sekreterliği \e saymanlığı ıçin seçımler yapıldı. Hem sekreterliğe hem de saymanlığa SHP kökenli Efendi Çelik ile Ziya Di- sanlı'nın getırilmesi, CHP kökenli partililerin tepkısine neden oldu. CHPliler "eşit temsil il- kesine uyulmadığınr be- lirtip sonuçlara itiraz ede- rek il merkezinden aynl- dılar. İzmir'de köken sorunu Cumhurıyet lzmır Bü- rosu'ndan Merih Ak'ın haberine göre lzmır CHP'de yaşanan olayh il başkanlığı seçımı ardın- dan gözler, metropol ilçe- lerde yapılacak seçımlere çevrıldi. Tartışmah seçı- mı terk eden CHP'nin es- ki SHP'lı bır grup yöne- tım kurulu üyesı, "yöne- timle devam"kararı aldı. Ancak Karşıyaka'da, CHP'nin SHP kökenli il- çe başkanı Ertam Özen'in ardından 14 üye, ilçe meclisinde görev al- mayacaklannı CHP Ge- nel Sekreterliğı'ne sert bir mektupla ılettı. Cumhurbaşkanı Sülev man DemireL İtalya Cumhurbaşkanı Scalfaro'yu Çankav a KöşkiTnde resmi törenle uğurladL Demirel uğuriamamn ardından TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk ve Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı ile bir süre Silahlı Kuvvetler'in Kuzey Irak'ta yapüğı operasyonu görüştü. (AA) harekât düzenlenen bölge- de silah yığınağı yaptıkla- nnı ve havalann düzelme- siyle Türkiye'ye girmeyi amaçladıklannı vurgulaya- rak. şunlan söyledi: "Türkiye bunu kaldıra- maz. Söz konusu bölgede çok az sivil bulunuyor. Bunların da hakları itina ile korunacak. Sanıyorum ki, dostlarımıza haklılığı- mızı anlatmakta büyük bir zoriuk çekmeyecegk. Tür- kiye'nin kendi halkı ile hiç- bir sorunu voktur. Halkın hukukunu. can güvenliği- ni. haklannı korumak için büyük çaba sarfediyoruz." DYP grup toplantısında operasyonu da değerlendi- ren Çiller, terörle mücade- leye. 'ya bitecek ya bite- cek' sloganı ile başladıkla- nnı ve sonuna kadar da devam edeceklerini bildi- rirken, "Amacımız, Irak'ın toprak bütünlüğüne saygı göstererek, terör odaklan- nı yok ederek. dünya ban- şına katkı sağlamaktır" di- ye konuştu. ANAP Genel Başkanve- kili Ekrem Pakdemirli. partisinin meclıs grup top- lantısında yaptığı konuş- mada, Irak operasyonu ile ilgili yapılan açıklamalann çelişkilerle dolu olduğunu belirterek. pperasyonun süresinin dahi belli olma- masının kaygı verici oldu- ğunu söyledi. Türk ordusunun dünya- nın en güçlü ordulanndan birı olduğunu ve Türki- ye'nin bu orduyla istediği her yere girebileceğinı kaydeden Pakdemirli, an- cak, girilen bir yerden de çıkmanın 'siyaseten' güç olduğunu bildirdi. Çiüer ve Yılmaz CNN'de Başbakan Tansu Çiller ve Anavatan Partisi Genel Başkanı Mesut Yılmaz, dün CNN televizyonunun harekâtla ilgili sorularını yanıtladı. Çiller. operasyonunun ana amacını. "PKK saldı- rılanna maruz kalan ma- sum halkın saldırılardan korunması"olarak açıkla- dı Çıller. operasyon sıra- sında yalnızca PKK kamp- larının vurulması konu- sunda çok dikkatli davra- nıldığını belirterek bölge- deki BM komutanının şimdiye kadar hiçbir sivi- lin yaşamını yitirmediğini söylediğini aktardı. Çiller. Türkiye'nin Irak'ın toprak bütünlüğüne saygılı oldu- ğunu da söyledi. Mesut Yılmaz da CNN'nin sorulannı yanıt- larken TSK'nin yapıtığı operasyonu desteklediğini bildirdi. Ferhat Ataman, geri çekilme süresinin belirsiz olduğunu söyledi Tampon bölgeyeyalanlamayokANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türk hükümeti. Türk Sılahlı Kuvvetleri'nin (TSK). Kuzey Irak'taki PKK kamplan için başlatılan operasyonun amacına ulaştıktan sonra askeri birliklerin çekileceği konusunda güvence \ enrken, "tampon bölge oluşturulacağı" yönündeki yorumları yalanlamadı. Dışişleri Bakanhğı Sözcüsü Ferhat Ataman. haftalık basın toplantısında. askeri bırliklenn üç hafta ıçınde gen çekıleceğine ılışkin bir soruya karşılık. "Biz, başından beri belli bir süreden bahsetmedik. Görev amacına ulaşOğı an, tespit edilen hedeflere ulaşıhnca, operasyon sona erecek ve Türk ordusu ülke sınırına dönecektir" dedı. Kuzey Irak'ta bir tampon bölge oluşturulacağına ilişkin haberlere net yanıt veımeyen Ferhat Ataman, "Elimde bilgi yok. Operasyonun amacı terör örgütü PKK'nîn etkisbkştirilmesidir" açıklamasında bulundu. Istihbarat bılgilerinin sağlam olduğunu. hangi bölgede kaç sivil, çocuk ve yaşlı bulunduğunun bilindiğini belirten Ataman, Habur Sınır Kapısı'nda da en güvenlı dönemin yaşandığını ve iki yönlü trafiğin hızla sürdüğünü söyledi. Ataman, PKK'nin kayıplan konusunda öncekı gün yapılan açıklamalardaki çelişkinin "tahmin ve esas rakamlar arasmdaki farktan" kaynaklandığını kaydetti. Harekâtın ilk gününde Irak Kürdıstan Demokrat Partisi "nden (IKDP) olumsJLZ bir açıklama geldiğinı anımsatan Ataman, . IKDP Londra bürosunun merkezden gerekli bilgıyı almadan bu yönde açıklama yaptığının anlaşıldığını. IKDP politik bürosunun yeni bir açıklama ile gerekli düzeltmeleri yapacağını söyledi. Ataman, harekâtın üçüncü gününde de Bağdat'tan Ankara'ya herhangi bir tepki ulaşmadığını vurguladı. 'Uluslararası hukuka uygun'' Dışişleri Bakanlığı'nca yapılan yazılı açıklamada da harekâtın uluslararası hukuk kurallanna ve meşruiyete aykın olduğu yönündeki yorumlareleştirildi. Açıklamada. Türkiye'nin. harekâtın "kapsam ve amacını" hiçbir kaygıya yol açmayacak şekilde anlattığı vurgulanarak. "Vatandaşların can güvenliğine yöneien bir tehdidi söndürmek amacıyla gerekli tüm önlemleri aunak bir devletin hakkı olduğu kadar, en önde gelen görev lerdinden biridir" dendi. Türkiye'nin, bölgedeye göç eden siviller için Kuzey Irak'a yönelik insanı yardımlannın bu yıl 12 milyon dolan bulacağı belırtildı. Insani yardım dağıtımının daha önce olduğu gibi Dohuk, Süleymaniye ve Erbil'de konuşlanan Kızılay dağıtım merkezlerinde yapılacağı kaydedilerek yardım programı kapsamında bölgeye 6 bin ton un, bin ton pirinç, bin ton şeker, 800 ton yağ ve 200 ton sabun gönderileceği açıklandı. Dohuk'a aynca, günlük 10 megavat elektrik nakli yapılacağı, konuyla ilgili gerekli altyapının oluşturulduğu bıldinldi. Cep t e l e f o n u k a r t ı n d a 87.000 tşte 87.000'i aşkın cep telefonu sahibtnîn, TURKCELL GSM KARTI'nı seçmesinde rol oynayan farklar: • Yurtiçinde ert yaygın, en güçiü GSM hizmetini veren Turkcell, yepyeni ve sürekli yatırımları ile lider! • Abonelerini, dünyanın en büyük GSM şebekelerinde konuşturan Turkcell. imzaladığı uluslararası anlaşmalar ile lider! 0.000 ııo.e DIGER TURKCELL ABONE SAYISI Î532 T Ü R K İ Y E ' N İ N Y U R T İ Ç İ V E Y U R T D I Ş I N D A E N Y A Y G I N , E N G U Ç L Ü G S M K A R T I T U R K C E L L | PTT PERŞEMBE ORHAN BURSALI Bilimde SıçpamaL. Ülkemizin bilimde dünya ülkeleri sıralamasında üç ülkeyi geride bırakarak -Irlanda, Mısır ve Bulgaristan- 37'ncilikten 34'üncülüğe yükselmesi sevindiricidir. Yıllar boyu 40'ıncılık ve üzerinde dolaşan Türkiye bi- limi nihayet basamakları tırmanmaya başlamıştır. Bu tırmanış, özellıkle TÜBİTAK'ın 4-5 yıldır estirdiği bi- limı geliştirme rüzgârının bir sonucudur. Son iki yıl içinde ise TÜBİTAK bilimi teşvik etme ve yeniden yapılandırma politikalannı daha sıkı uygula- maya koymuştur ve şimdi bunların ürünleri toplan- maktadır!.. Neler yapılmakta olduğuna bir göz atarsak,kurum: a) Kendi enstitülerinde ve üniversitelerde bilimsel araştırma projelerine ve bilimsel araştırma için gerek- li altyapıların oluşturulmasına önemli kaynaklar ayır- maktadır; b) üniversitelerde özel araştırma birimleri ve ens- trtülerinin kurulmasını teşvik etmektedir; c) yabancı bilim dergilerinde yayımlanan Törk bi- limcilerin makalelenne para ödemektedir. Ülkelerin dünya bilimi sıralamasında yerleri, yayımladıkları ma- • kale sayısı ıle ölçülmek- tedir. d) bılim ile sanayinin işbirlıği yapmasına ve sanayicılerin araştırma geliştirme etkinliğine gı- rişmelerine yardımcı ol- maya çalışmaktadır. Türkıye'de bilimsel ça- lışmalann hız kazanma- sında, TÜBlTAK'tan Sa- yın Serhat Çakır'a göre, DOBROG programıyla Türkiye'ye çok sayıda yabancı bilim adamının getirılmesi ile elektronik iletişim ortamının yay- gınlaşması ve bilgiye eri- şim olanaklarının hızla artması da önemli rol oy- nadı. Serhat Çakır. kaynak yayınlar isteyen- lerin TÜBlTAK'a başvu- rusundaki artışa da dik- kat çekiyor: 1991'de kaynak bilgi ıstemek için 1000 kişi başvurmuş- ken, 1994 yılında başvu- ranların sayısı 5100 kişi- yeyükseldi... • • • Bütün bunlar Türkiye biliminin yelkenlerini şi- şirecek etkinliklerdir ve önümüzdeki yıllarda bu etkinliklerın sonuçları yüzleri daha da güldüre- cektir. Ömeğin 3-4 yıl içinde dünya bilim sıralamasın- da 30'uncutuga kadar rahatça yükselebiliriz. Yanda verdiğim dünya ülkeleri bilim sıralama- sı listesine bir göz atar- sanız (Ülkelerin uluslara- rası bilim dergilerinde 1 yılda yayımlanan makale sayılarını gösteriyor), Tür- kiye bu rüzgârla 2 bin küsur makale ile hatta 27. sı- raya kadar kolaylıkla yükselebilir. Ancak buradan daha yukarılara sıçraması, öme- ğin bilimcilerimizin yılda 6 bin makale yayımlaması ve ülke olarak 22. sıralara yükselebilmemiz için bi- limi geliştirecek çok özel önlemler almamız, yani bir bilim ülkesine doğru koşar adım gitmemiz gereki- yor. Bu da ancak devletin, özellikle de siyasi parti- lerin ve kurulacak hükümetlerin bilimi ülkede baş- tacı yapacak, ekonomide yogun kullanımını sağla- yacak, ileri teknolojileri üretmeye ve geliştirmeye yö- nelik özel politikaları uygulamaya koyması ile müm- kün olabilir. TÜBİTAK Başkanı Sayın Tosun Terzioğ- lu burada bilimın ekonomıyle yoğun etkileşimini kri- tik nokta olarak görüyor. • • • Türkıye'de bilimi geliştirmede sanayicilerimize çok büyük görevler düşüyor: Araştırma geliştirme (AR-GE) faahyetlerinde bulunmak. TÜBİTAK, bu amaca yönelik bazı yasaların yürürlüğe konmasını sağladı. Örneğin yeni yılda yürürlüğe giren bir yasa, sanayicilerin AR-GE giderlerinin belirli bir kısmının kamu tarafından karşılanmasını öngörmekte. Acaba sanayicimiz, bu gelişmelerden ve bilimin ve araştırmanın gelişmesi için kendilerine düşen gö- revlerden haberdarmı? 1994 Bilim Sıralaması Ülke Makale Sayısı 1.ABD 2. Ingıltere 3. Japonya 4. Almanya 5. Fransa 6. Kanada 7. Rusya 8. Italya 9. Hollanda 10. Avustralya 11. Ispanya 12. Isveç 13. Hindistan 14. Isvıçre 15. ÇinHalkC. 16. Israıl 17. Belçika 18. Danimarka 19. Polonya 20. Finlandıya 21. Tayvan 22. Avusturya 23. Brezılya 24. Güney Kore 25. Norveç 26. Ukrayna 27. Yeni Zelanda 28. Güney Afrika 29. Çek Cum. 30 Yunanıstan 31. Macaristan 32. Arjantın 33. Meksika 34. Türkiye 35. Irlanda 36. Mısır 37. Hong-Kong 38. Slovakya 39. Portekız 40. Bulgaristan 41. Sıngapur 42. Şili 43. S. Arabistan 44. Romanya 45. Yugoslavya 46. Venezüella 47. Slovenya 48. Tayland 49. Nijerya 50. Malezya ?57.896 61.576 54.897 48.168 37.983 31.046 24.668 23.403 16.047 15.479 14.108 11.997 11.319 11.181 8.226 7.787 7.420 6.427 5.570 5.148 5.141 4.655 4.381 3.684 3.617 3.492 3.041 3.025 2.753 2.689 2.591 2.374 2.261 1.789 1.700 1.692 1.527 1.382 1.352 1.345 1.217 1.169 928 921 664 615 613 593 530 438 ABD Büyükelçisi Marc Grossman: Herkes karşıyken neden hâlâ işkence var? ADANA (Cumhuriyet Güne> fİleri Bürosu) - ABD'nin Ankara Büyü- kelçisi Marc Gross- man'ın. insan hakları ör- gütlenni zıyaretı sırasında '^etkililer de karşıyken Türkiye'de işkence nasıl olabilivor" sorusunu yö- nelttiği öğrenildı. Adana'ya gelerek vali. anakent belediye başkanı \e işadamlanşla ayn ayn görüşmeler yapan ABD'lı Büyükelçi Vlarc Gross- man. basına haber veril- memesi koşuluyla İHD'yi ziyaret etmek istedi. Öne- nnın kabul edılmesınden sonra derneğin Adana şu- besınde Başkan Öcal Ata, insan Haklan Vakfı Tem- silcisi Mustafa Çinkıhç ve Çağdaş Hukukçular Der- neğı'nden yöneticilerle hiçbir gazetecinin alınma- dığı bır ortamda özel ola- rak görüşen Büyükelçi Grossman, ilgilılere insan haklan ıhlallen konusun- da bazı sorular yönelttı ve eenelde dinlemeyi veğle- di Öğrenildiğine göre Amerikalı Büyükelçi Marc Grossman. insan haklan örgütlerinin yöne- ticilerine "Cumhurbaşka- nı, Vleclis Başkanı ve Baş- bakan da işkence>e karş>- lar. Bunu her firsatta söy- lüyorlar. Ama işkence durmuyor. Sizce bunun nedeni ne" diye sordu. İnsan haklan örgütleri- nin yöneticilennden biri- nin. Büyükelçi Gross- man "ı şaşırtan şu yanıtı verdiği belirtildi: "İşkenceye karşıyız di- vorlar, ama bize göre söz- de karşılar. Çünkü işken- ceyi önleyecek önlemleri almıyorlar. İşkence yapıl- dığuıı yetkililer de biliyor. Başbakan, Varsa işkence aletlerini kaldınn' diye ge- nelge çıkararak. işkence yapıldığını imalı da olsa kabul etmiş oluyor. Başba- kan, 'Bizim polisimiz, iş- kencesiz sorguyu bilmi- yor' diyor. Doğru. Polisi- miz zanlıyı konuşturmak için kaba dayakla işe başh- yor, işkenceyle devam edi- yor. Sorgıılamanın bir tek- nik beceri olduğu, istihba- rat ile beslenmesi gcrektiği unutuluvor."
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle