13 Ağustos 2022 Cumartesi English Abone Ol Giriş Yap

Katalog

Aylar
Günler
Sayfalar
25 TEMMUZ1992 CUMARTESi CUMHURfYET SAYFA DIŞHABERLER 9; Escobar'dan önepi • BOGOTA(AA)- Dünyanın en büyük kokaın karteli olan Medellın kartelinin patronu Pablo Escobar, BM gözetıminde teslim olmayı önerdı. Escobar, yerel bir radyo istasyonunu telefonla arayarak hükümete, BM gözetıminde teslim olmayı önerdi. Kolombiya'nın kuzeybaüsındaki Envigado Hapishanesi'nde bulunan Escobar ve diğer 9 tutuklu, çarşamba gecesi, kendilerinı askeri bir hapishaneye nakletmek isteyen gûvenlik güçlerine direnerek kaçmayı başarmışlardı. ABD'denG. Afrika'ya çajjrı • VVASHINGTON (AA) - ABD, Güney Afrika'dakı tüm taraflan şıddet olaylanndan vazgeçmeye ve dernokrasi görüsmelerine yeniden başlamaya çağırdı. Dışişlen Bakanhğı yetkililennden Herman Cohen,ABDBaşkanı George Bush'un, Güney Afnka Devlet Başkanı F. W. DeKJerk,AfnkaUlusaI Kongresi(ANC)liden Nelson Mandela veZulu Inkata hareketi lideri Manogosuthu Buthelizi'ye, tekrar görüşmelere başlamalan için ABD yardımım talep eden birer mektup yazdığını bıldırdı. Cohen, "ANC ve Güney Afrika hükümeti arasında kesilen görüşmelere yeniden başlama konusunda uygun bır yolu, Güney Afrikaiılann kendileri bulacaktır" dedi Aylardır Sırp kuşatması altmdaki kente yardım götüren BM konvoyu mayına çarptı GorazdeVe yardnnulaşaımyor • Sırplann Gorazde'ye giriş ve çıkışlan durdur- duklan haber veriliyor. Ajanslar, Sırplann ken- ti ele geçirerek Sırbistan ile Saraybosna arasında bir koridor açmaya ça- lıştıkları yorumunu ya- pıyorlar. Dtş Haberler Servisi - Bosna-H-ersek'te silahlar sus- mak bilmiyor. Yoğun çatış- malar sonucu başkent Saray- bosna harabeye dönrnüş durumda. Başkentin 70 kilo- metre doğusundaki Gorazde'- de son 24 saat içınde 20 kişinin öldüğü bıldirildı. 2 aydan faz- la zamandır Sırp kuşatması altmdaki kentte gıda ve ılaç sı- kınüsı başladığı haber verili- yor. Gorazde'ye ınsani yardım taşıyan BM konvoyunun ma- yına çarpması sonucu bir BM görevlısi yaralandı. Konvoya 'geri dön' emri verilirken BM'- nin bu kente yönelik yardım ulaştırma gınşimJerini durdu- racağı açıklandı. İki aydan fazla zamandır Sırp kuşatması altında bulu- nan çoğunluğu Müslüman 70 bin nüfuslu Gorazde'de, gıda ve ilaç sıkıntısının büyük bo- yutlara vardığı bildirildi. Baş- kent Saraybosna'nın Sırbis- tan sınınna doğru 40 kilomet- re doğusundaki kentte salgın tehhkesı başgösterdiği de ge- len haberler arasında. Bosnalı yaşlı kadın dört aydır sttren savaş yüzünden yıllardır yaşadığı toprakJan terk etmeoin hüznünü yaşıyor. Sırplann kente giriş ve çıkış- lan durdurduldan haber veri- liyor. Ajanslar, Sırplann Gorazde'yi ele geçirerek Sır- bistan ile Saraybosna arasın- da bir koridor açmaya çalış- tıklan yorumunu yapıyorlar. Bu arada, Gorazde'de son 24 saat içınde 20 kışınin öldü- ğü, 50 kişinin de yaralandığı bildirildi. Böylece son on üç gün icerisinde catısmalarda ölenlerin sayısının 150'ye ulaş- tığı belirtildi. Ajanslann bil- dirdığine göre Gorazde halkı, kenon bir an önce kurtanlma- sı ıçın uluslararası kuruluşlara çağnda bulundu. Ote yandan, Gorazde'ye in- sani yardım ulaştırmaya çab- şan bir BM konvoyu, mayına çarptı. Olayda bir BM görevli- sı yaralandı. Saraybosna'da Üir BM vetkihsinin verdifii bil- giye göre, Gorazde'ye yıyecek ve ilaç götürrneye çalışan Dünya SagTık Örgütü (WHO) ve BM Mülteciler Yüksek Ko- mıserhği'ne (UNHCR) bağlı yardım konvoyuna güvenlik- lileri açısından geri dönmeleri emri verildi. Saraybosna'da ise çatışma- lann tekrar yoğunlaşmasına rağmen, yardım uçaklannın havaalanına düzenlı olarak ındıkleri bildiriliyor. Bu arada Saraybosna Rad- yosu, Sırplann Saraybosna'ya 280 km uzakhktaki Preodar kentine 19 temmuzda büyük bir saldın düzenlediklerini ve bu saldında 2 bin Müslüman ve Hırvatın öldürüldüğünü bildirdı. Saldın haberinin telsizler araabğıyla önceki gün alınabıldiği bildirildi. tZLENtMLER Yaşam, siperlerin' arcbnda sürüyorSARAYBOSNA (AA) - Bosna-Hersek'in başkenti Sa- raybosna'da şiddetli çatışma- lann yaşandığı ve Sırp mevzile- rinin yüz-yüzelli metre uzağın- dakı Bosna-Hersek savunma bidiklerine ait siperler, halkın yaşadığı evlerin sadece birkaç adım ötesinde. Siperlerin durumu, şehirde dört aydır devam eden savaşın korkunçluğunu tüm çıplakü- ğıyla gözler önüne seriyor. Si- perlere ulaşmadan önce çeşitli kontrol noktalanndan geçili- yor. Şehrin sınınndaki mahal- lelere gelindiğinde sınır kara- koluna ulaşıhyor. Bu karakol evlerin arasında kalrruş, iki odadan oluşan bir bodrum ka- tı. Giriş odasmda, duvarda üzennde Kabe'nin resmi olan bir halı ile surelerin bulunduğu bir çerçevenin asılı olduğu gö- rülüyor. Ancak askerler, bun- lann radikal Islamabkla bir il- gisinin olmadığını özellikle vurguluyorlar. Karakolun di- ğer odası, yaralılara ilk müda- halenin yapıldığı muayeneha- ne olarak kullanılıyor. Burada görevb genç doktor Şabanovıç dört aydır dıreniş hareketinde. Askerlenn dışında mahallede- ki hastalara da sağbk hizmeti götürmeye çalışan Şabanoviç, elindeki ilaçlann ve tıbbı mal- zemenin yetersızliğinden yakı- ruyor. Bu noktadan aynldıktan sonra tek katlı ve bahçelı evle- nn arasındakı patika ve benze- ri dar vollardan on dakika tır- manarak Bosna - Hersek sa- vunma birliklerine ait en uç noktaya ulaşıbyor. Evlenn yal- nızca on metre ötesindeki siper ile Sırplann siperlerini, yüz- yüzelb metrelik boş bir arazi ile bunun ötesindeki çam ormaru ayınyor. Mûzisyenler ve basket- bokular Bosna-Hersek savunma bir- . bklerindekı askerlerin çok az bir kısmı profesyonel. Komu-, tan Tokaça, savaştan önce taksi şoförii olduğunu söyledi. ' Aralannda müzisyenlerden sporculara kadar her meslek- ten insanla karşılaşmak müm- kün. Eskiden Yugoslavya basket- bol milli takımında oynamış Samir Avdiç "Savaş başlar başlamaz savunma birliklerine katıldım. Bütün bunlar sona erince yeniden basketbola dö^- neceğim. Ama şimdi en önemli görev, kış başlamadan bu sa- vaşı kazanmak" diyor. Düzenli bir ordu obnaktan çok uzak olan Bosna-Hersek savunma birbklerindeki bir- çok asker gıbi Samir Avdiç'in de üniforması yok. Askerlerin hemen hiçbirinde postal yok. Çoğunluğu spor ayakkabı gi- yıyor. Kunisinin sadece asker pantolonu, kimısinin sadece asker yeleği ya da gömleği var Hatla kimısinin de asker oldu- ğunu gösteren tek işaret. p\dı- jb askeri kep. n Büyük Aşama: Dev Atatürk Barajı Bugün Açılıyor! Muhteşem Proje... Büyük Türkiye!
Abone Ol Giriş Yap
Anasayfa Abonelik Paketleri Yayınlar Yardım İletişim English
x
Aşağıdaki yayınlardan bul
Tümünü seç
|
Tümünü temizle
Aşağıdaki tarih aralığında yayınlanmış makaleleri bul
Aşağıdaki yöntemler yoluyla kelimeleri içeren makaleleri bul
ve ve
ve ve
Temizle